ZAGADJENJE VODE
ŠTA JE VODA? <ul><li>Voda je temelj ž ivota i osnovni sastojak svakog ž ivog bi ć a. Da bi ž iva bi ć a mogla da ž ive...
Na č in kori šć enja vode i njena primena <ul><li>-  kao stani š te mnogim bi ć ima </li></ul><ul><li>-  sastavni deo s...
Podela vode <ul><li>Nezaga đ en a : </li></ul><ul><li>- ispravnog sastava (hemijskog i mikrobiološkog) </li></ul><ul><li>...
Izvori zaga đ enja <ul><li>- vodeni saobra ć aj (ispu š tanje nafte) </li></ul><ul><li>- đ ubriva i pesticidi sa obradivih...
Na č in na koji se zaga đ uje voda <ul><li>Vekovima su ljudi u vodu bacali svoj otpad.Kada zaga đ uju ć e materije kao š ...
<ul><li>Zaga đ uju ć e materije dosp e vaju do vode direktnim i indirektnim putem.Direktni oblici zaga đ ivanja podrazumev...
Posledice zaga đ enja  <ul><li>- Cvetanje vode: </li></ul><ul><li>Cvetanje vode je posledica eutrofikacije vode kada ugla...
Posledice zaga đ enja <ul><li>- Neispravan hemijski sastav: </li></ul><ul><li>Kada se u vodi pojave č estice stranog pore...
Posledice zaga đ en j a <ul><li>- Gubitak kiseonika u vodi: </li></ul><ul><li>Kada do đ e do pojave kao sto je cvetanje vo...
Zanimljivosti <ul><li>*  Potreba za vodom odraslog č oveka iznosi od 2.5 do 3 litre dnevno.V o da ili pokre ć e razvoj i...
Zanimljivosti <ul><li>* Iako je voda jedan od osnovnih uslova za ž vot, č ovek o njoj ne brine dovoljno.U novije vreme zb...
Zanimljivosti <ul><li>*  Pored aktivnih vidova za š tite,voda se š titi i zakonskim sredstvima.Nacionalni I me đ unarodn...
Mere za š tite vode <ul><li>Sve mere za š tite vode mogu se podeliti u tri grupe : </li></ul><ul><li>- Prva podrazumeva ...
Mere za š tite vode <ul><li>1. Smanjenje ili eliminacija zaga đ uju ć ih materija koje dospevaju do vodenih tokova veoma j...
Mere za š tite vode <ul><li>3. Pod posebnim merama č i šć enja vode podrazumevamo posebnu z a š titu izvori š ta,planir...
Slike
Korisni saveti kako da nezaga đ ujete vodu <ul><li>Š tednja i racionalno kori šć enje predstavljaju jedan od veoma efikasn...
Korisni saveti kako da š tedite vodu <ul><li>Ukoliko vodu ne koristimo ekonomi č no ona mo ž e da nestane,tako đ e posled...
RADILI: Bojan Lajbenšperger Tatjana Dobraš Nikola Potkonjak
KRAJ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak

2,898 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,898
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zagadjenje vode lajbenšperger, dobraš i potkonjak

 1. 1. ZAGADJENJE VODE
 2. 2. ŠTA JE VODA? <ul><li>Voda je temelj ž ivota i osnovni sastojak svakog ž ivog bi ć a. Da bi ž iva bi ć a mogla da ž ive normalno, voda u kojoj žive ili voda koju koriste mora imati prirodan hemijski sastav i prirodne karakteristrike.Kada se usled č ovekovog delovanja zna č ajno promeni hemi j ski sastav vode kao i odnosi koji u njoj vladaju,ka ž emo da je voda zaga đ ena. </li></ul>
 3. 3. Na č in kori šć enja vode i njena primena <ul><li>- kao stani š te mnogim bi ć ima </li></ul><ul><li>- sastavni deo svakog organizma </li></ul><ul><li>- sastavni deo svake namirnice koju koristimo u ishrani </li></ul>
 4. 4. Podela vode <ul><li>Nezaga đ en a : </li></ul><ul><li>- ispravnog sastava (hemijskog i mikrobiološkog) </li></ul><ul><li>- pitka </li></ul><ul><li>- bistra </li></ul><ul><li>Zaga đ ena: </li></ul><ul><li>- himijski neispravna </li></ul><ul><li>- mutna </li></ul><ul><li>- nije za pi ć e </li></ul><ul><li>- poreme ć aj u sastavu </li></ul>
 5. 5. Izvori zaga đ enja <ul><li>- vodeni saobra ć aj (ispu š tanje nafte) </li></ul><ul><li>- đ ubriva i pesticidi sa obradivih povr š ina </li></ul><ul><li>- fabrike </li></ul><ul><li>- rastvara či ,deterd ž enti iz doma ć instva </li></ul><ul><li>- metali iz industrijskih procesa (olovo, ž iva) </li></ul><ul><li>- č ovek </li></ul>
 6. 6. Na č in na koji se zaga đ uje voda <ul><li>Vekovima su ljudi u vodu bacali svoj otpad.Kada zaga đ uju ć e materije kao š to su deterd ž enti,nafta,olovo, ž iva,otpad iz fabrika,otpad koji proizvodi č ovek dospeju u vodu ona se smatra zaga đ enom.Voda se zaga đ uje još i bacanjem fla š a,kesa,starih odevnih predmeta,guma… </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Zaga đ uju ć e materije dosp e vaju do vode direktnim i indirektnim putem.Direktni oblici zaga đ ivanja podrazumevaju formiranje posebnih otpadnih voda u koje č ovek ubacuje š tetne materije koje po pravilu direktno izliva u re č ne tokove...Voda se indirektno zaga đ uje u procesu spiranja š tetnih hemijskih materija u zemlji š tu.Na tom putu one lagano prelaze u podzemne vode odakle procesima prirodnog kru ž enja vode sigurno dolaze do reka, jezera,mora… </li></ul>
 8. 8. Posledice zaga đ enja <ul><li>- Cvetanje vode: </li></ul><ul><li>Cvetanje vode je posledica eutrofikacije vode kada uglavnom usled ljudskih delatnosti dolazi do premno ž enosti vodenih biljaka,naj č e šć e algi š to ima negativne posledice po vodeni ž ivi svet. </li></ul><ul><li>- Masovno uginu ć e vodenih organizama: </li></ul><ul><li>Kao nedostatak kiseonika,i pojavom š tetnih č estica ,mnoge vrste koje se nalaze u vodi mogu da uginu a samim tim se smanjuje broj njihovih jedinki… </li></ul>
 9. 9. Posledice zaga đ enja <ul><li>- Neispravan hemijski sastav: </li></ul><ul><li>Kada se u vodi pojave č estice stranog porekla sastav vode se menja i takva voda postaje zaga đ ena.Voda tada nije ispravna i ne bi trebala da se koristi za svakodnevne upotrebe. </li></ul><ul><li>- Izvor bolesti: </li></ul><ul><li>Kada voda u sebi sadr ž i bakterije i druge štetne mikroorganizme može da izazove bolesti kod čoveka kao što su na primer problemi sa crevima ali ima i drugih bolesti... </li></ul>
 10. 10. Posledice zaga đ en j a <ul><li>- Gubitak kiseonika u vodi: </li></ul><ul><li>Kada do đ e do pojave kao sto je cvetanje vode u njoj dolazi do smanjenja kiseonika,a kao posledica izumiru mnoge vrste vodenih organizama. </li></ul><ul><li>- Pove ć ana temperatura vode: </li></ul><ul><li>Kada u vodi dođe do porasta temperature,što je česta pojava kada je voda zagađena,mnoge vrste koje nisu naviknute na prevelike promene temperature mogu da izumru,a na taj način dolazi do smanjenja vrsta koje se nalaze u vodi... </li></ul>
 11. 11. Zanimljivosti <ul><li>* Potreba za vodom odraslog č oveka iznosi od 2.5 do 3 litre dnevno.V o da ili pokre ć e razvoj ili ograni č ava progres svake zajednice od porodice do civilizacije.Do 2025 .godine dve tre ć ine č ove č anstva oseti ć e ozbiljan nedostatak vode.Procene stru č njaka ka ž u da oko 1.1 milijardi ljudi nema pristup pija ć oj vodi,2.5 milijardi nema obezbe đ ene elementarne sanitarne uslove,a vi š e od pet miliona ljudi godi š nje umire od bolesti koje su uzrokovane zaga đ enom vodom… </li></ul><ul><li>* 22 mart –Svetski dan voda! </li></ul><ul><li>Namera ove organizacije je da istakne va ž nost i ulogu vode u razvoju svakog ž ivog bi ć a. </li></ul>
 12. 12. Zanimljivosti <ul><li>* Iako je voda jedan od osnovnih uslova za ž vot, č ovek o njoj ne brine dovoljno.U novije vreme zbog porasta broja stanovnika i brzog razvoja industrije i poljoprivrede,u mnogim delovima sveta slatke vode nema dovoljno. Č iste vode koja se mo ž e upotrebiti za pi ć e u prirodi je sve manje,a koli č ina koja postoji stalno se zaga đ uje.U reke,jezera i mora ispu š taju se vode iz kanalizacije,otpadne vode iz fabrika,izliva se nafta i drugi t eč ni otpaci.Na taj na č in voda na Zemlji se zaga đ uje i tro š i u industriji i poljoprivredi vi š e nego š to na Zemlju padne u obliku taloga.Zbog toga se rezerve vode stalno smanjuju i č ove č anstv u preti nesta š ica vode. </li></ul>
 13. 13. Zanimljivosti <ul><li>* Pored aktivnih vidova za š tite,voda se š titi i zakonskim sredstvima.Nacionalni I me đ unarodni zakoni danas ograni č avaju izbacivanje otpada u more i kopnene vode.Me đ utim oni te š ko mogu da primoraju ljude da to č ine.Zbog toga je podizanje nivoa op š te svesti o zna č aju vode za opstanak č oveka od prvorazrednog zna č aja. </li></ul><ul><li>* Prirodni prečišćivači: </li></ul><ul><li>- Velika močvarna područja predstavljaju prirodne prečišćivače zagađenih voda.Što su površine pod močvarom veće,to je količina zagađene vode kojom se navodnjavaju poljoprivredne površine manja.To znači da je i rizik od zagađivanja hrane manji. </li></ul>
 14. 14. Mere za š tite vode <ul><li>Sve mere za š tite vode mogu se podeliti u tri grupe : </li></ul><ul><li>- Prva podrazumeva eliminaciju uzroka zaga đ ivanja. </li></ul><ul><li>- Druga podrazumeva smanjenje koli č ine š tetnih materija . </li></ul><ul><li>- Tre ć a podrazumeva posebne mere č i šć enja vode . </li></ul>
 15. 15. Mere za š tite vode <ul><li>1. Smanjenje ili eliminacija zaga đ uju ć ih materija koje dospevaju do vodenih tokova veoma je zna č ajan vid borbe protiv zaga đ enja.Ona podrazumeva postavljanje odgovaraju ć ih filtera i posebnih sistema talo ž nika na mestima gde se izlivaju otpadne vode. </li></ul><ul><li>2. Smanjenje koli č ine š tetnih materija podrazumeva pre č i šć avanje vode pomo ć u hemijskih i biolo š kih sredstava.Hemijska sredstva podrazumevaju razli č ite hemikalije koje se ubacuju u vodu i neutrali š u opasne materije.Biolo š ke mere su najefikasnije jer su bazirane na prirodnim zakonitostima i aktivnostima ž ivih bi ć a. </li></ul>
 16. 16. Mere za š tite vode <ul><li>3. Pod posebnim merama č i šć enja vode podrazumevamo posebnu z a š titu izvori š ta,planiranje i postavljanje đ ubri š ta i deponija dalje od vodotokova,smanjenje upotrebe đ ubriva i pesticida u poljoprivredi kao i masovno po š umljavanje i č uvanje zemlji š ta od erozije. </li></ul>
 17. 17. Slike
 18. 18. Korisni saveti kako da nezaga đ ujete vodu <ul><li>Š tednja i racionalno kori šć enje predstavljaju jedan od veoma efikasnih na č ina č uvanja vode od zaga đ enja.Evo jo š nekoliko saveta kako da ne zaga đ ujete vodu: </li></ul><ul><li>1. Nemojte bacati otpad u vodu ve ć u odre đ ene kante koje su namenjene za to. </li></ul><ul><li>2. Ne ubacujte predmete od te š kih metala u vodu za to postoje posebne deponije. </li></ul>
 19. 19. Korisni saveti kako da š tedite vodu <ul><li>Ukoliko vodu ne koristimo ekonomi č no ona mo ž e da nestane,tako đ e posledica nestajanja mo ž e biti i zaga đ enje koje je u dana š nje vreme sve vi š e prisutno.Evo nekoliko saveta kako da š tedite vodu : </li></ul><ul><li>1. Prilikom pranja ruku kada se koristi sapun može te zatvoriti slavinu . </li></ul><ul><li>2. Ne prosipajte vodu bez razloga ! </li></ul><ul><li>3. Ne zalivajte travnate površine vodom za piće nego kišnicom koju ste sakupili. </li></ul><ul><li>4. Tuširanje je ekonomičnije od kupanja u kadi koja je puna vode. </li></ul><ul><li>5. Koristite tačnu količinu vode koja vam je potreba za obavljanje poslova. </li></ul><ul><li>6. Ukoliko primetite da je došlo do kvara na vodovodnoj mreži bolje je prijaviti kvar u vodovodu nego da neko vreme nemate vode... </li></ul>
 20. 20. RADILI: Bojan Lajbenšperger Tatjana Dobraš Nikola Potkonjak
 21. 21. KRAJ

×