Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Volonterizam u sportu

1,430 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Volonterizam u sportu

 1. 1. Volonterizam u sportu Sportski savez Srbije 2008.
 2. 2. Volonterizamu sportuVolontiranje je aktivnost u kojoj ljudiulažu svoje vreme i trud, po svojojslobodnoj volji i bez finansijskenadoknade, deleći svoje znanje,iskustvo i veštine za dobrobit drugih ilizajednice.
 3. 3. KuglanjeKuglaški klub“PoštanskaŠtedionica”Sportski centar“Voždovac”Beograd
 4. 4. UvodBrošura koja je pred vama deo je programa „Volonterizam Pored tekstova koji se tiču volonterskog rada u brošuri se na- laze fotografije napravljene tokom novembra meseca 2008. godine na području Beograda. Želimo da pokažemo neke odu sportu“ odnosno promotivne aktivnosti Sportskog saveza vidova rekreacije koji postoje u našoj zemlji i da podstaknemoSrbije na poboljšanju volonterskog rada u sportu. Program je prvenstveno mlade ljude da se bave sportom.odobren i finansiran od strane Ministarstva omladine i sportaRepublike Srbije u okviru konkursa usmerenog ka realizaci-ji ciljeva planiranih predlogom Nacionalne strategije razvojasporta. Promovisanje volonterskog rada u sportu može bitiposmatrano ne samo kao unapređenje sporta u zajednici,već i kao unapređenje zajednice kroz sport. SadržajU brošuri su navedene neke od koristi koje donosi volonterski Koristi koje nam pruža volonterski rad u sporturad u sportu. Naveden je zvanični Izveštaj o sportu Komisijeevropskih zajednica - deo koji se tiče promovisanja volonti- Zvanični izveštaj o sportu, volontiranjeranja i aktivnog građanstva kroz sport. Takođe, predočenesu osnovne smernice za pristup pitanju volonterskog rada u Volonteri u sportskoj organizacijisportskim organizacijama. 5
 5. 5. Stoni tenisSportsko-rekreacionicentar “Banjica”Beograd
 6. 6. Koristi za klub ili program KORISTI KOJE NAM PRUŽA VOLONTERSKI RAD U SPORTU • «Volonteri treneri ili menadžeri omogućavaju nam da uključimo više dece.» Koristi za volontere • «Volonterski rad omogućava volonterima radno iskustvo.» • «Pošto nemamo dovoljno sredstava, volonteri nam• Omogućavanje učešća u sportu i fizičkoj aktivnosti omogućavaju da opstanemo.»• Promocija zdravog načina života • «Zato što nam je potrebno učešće i iskustvo najšire• Pomoć mladima da se uključe u pozitivne aktivnosti moguće zajednice, da bi nam pomogli da na pravi• Odgovoran odnos prema zajednici način radimo sa, na primer, ljudima sa posebnim po-• Pomoć drugima da ostvare svoje potencijale trebama, profesionalcima i ljudima koji pripadaju na-• Sticanje iskustva u sportskom okruženju cionalnim manjinama.»• Razvoj novih veština i sposobnosti • «Volonteri mogu da obezbede preko potrebnu dodat-• Biti deo kluba ili društvene sportske organizacije nu pomoć.»• Uvećavanje mogućnosti za zaposlenje • «Volonteri često imaju neposredna iskustva neop- hodna za vođenje našeg kluba.» 7
 7. 7. KendoKraljevski kendo KlubGradski centar zafizičku kulturu(Stari DIF)Beograd
 8. 8. • «Možemo da pomognemo volonterima da steknu Koristi za zajednicu veštine i iskustva koja mogu da im pomognu da se zaposle u sportskim organizacijama.» • Učenje vrednostima zdravog načina života i činjenje• «To je način da bivše igrače zadržimo u sportu.» tog načina života održivim • Stvaranje zdrave populacije i smanjenje izdataka nacionalne zdravstvene službe, kao i proširivanje društva zdravih ljudi • Stvaranje odnosa poverenja između različitih staro- snih uzrasta, polova i nacionalnosti • Izgradnja društvenog vođstva i organizacijskih sposobnosti • Stvaranje mogućnosti za individualno i kolektivno na- predovanje kroz obuku i razvoj • Održavanje ustanova koje imaju širi značaj za celoku- pnu zajednicu a ne samo za sport • Unapređenje širih mogućnosti, nacionalnih kapacite- ta za motivisanje, menadžment i unapređenje spo- sobnosti timskog rada 9
 9. 9. TenisSportski centar“Voždovac”Beograd
 10. 10. kao i organizacija amaterskog sporta u neprofitnim klu- ZVANIČNI IZVEŠTAJ O SPORTU, bovima i volontiranje ojačavaju aktivno građanstvo. Vo- VOLONTERIZAM lontiranje u sportskim organizacijama pruža mnogo mo- gućnosti za neformalno obrazovanje, i to treba da bude KOMISIJA EVROPSKIH ZAJEDNICA prepoznato i priznato. Sport takođe pruža priliku mladim ZVANIČNI IZVEŠTAJ ljudima da se angažuju i socijalizuju, a pomaže im da se ZVANIČNI IZVEŠTAJ O SPORTU klone od delikventnog ponašanja. (prezentovana od strane Komisije) Ipak, postoje novi načini na koje se mladi ljudi bave spor- tom. Pojačana je tendencija bavljenja individualnim spor- 2. Društvena uloga sporta tovima, više nego kolektivnim i u organizovanoj strukturi, što za posledicu ima smanjenje broja volontera pri ama- 2.4. Promovisanje volontiranja i aktivnog terskim sportskim klubovima. građanstva kroz sportUčestvovanje u timu, principi kao što su fer plej, poštova-nje pravila igre, poštovanje drugih, solidarnost i disciplina, 11
 11. 11. StreličarstvoBeogradskistreličarski klubSportski centar“Voždovac”Beograd
 12. 12. (10 Zajedno sa državama članicama, Komisija će iden- (13) Komisija će dalje razvijati razmenu informacija i do- tifikovati glavne izazove za neprofitne sportske or- bru praksu u volontiranju u sportu uključivši države ganizacije i glavne karakteristike usluga koje pružaju članice, sportske organizacije i lokalne vlasti. ove organizacije. (14) Da bi bolje razumela posebne zahteve i potrebe u(11 Komisija će podržati masovne sportove u Evropi oblasti volontiranju u sportu u pravljenju nacionalne kroz Citizens program1. i Evropske politike, Komisija će započeti Evropsku(12) Komisija će, takođe, predložiti podsticanje mla- studiju (istraživanje) o volontiranju u sportu. dih ljudi da volontiraju u sportu, kroz program «Mladi u akciji» u oblastima kao što su razmene učenika ili studenata i volontiranje na sportskim događajima.1 Jedan od brojnih programa Evropske unije kojima se građanima EU pružaju beneficije ili im se dodeljuje pomoć za programe koji oku- pljaju veći broj ljudi. Ovi programi stavljaju naglasak na građane bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. EDV 13
 13. 13. RukometSportski centar“Voždovac”Beograd
 14. 14. organizacije predstavljaju kičmu cele sportske strukture. KOMISIJA EVROPSKIH ZAJEDNICA Brojevi pokazuju da postoji oko deset miliona volontera Radni dokument komisije aktivnih u preko 700.000 sportskih klubova širom EU. Prateći dokument za U nekim državama članicama, više od 10% odraslog Zvanični izveštaj o sportu stanovništva dobrovoljno se angažuje u sektoru sporta, i u većini zemalja sport predstavlja ključnu oblast do- 2. Društvena uloga sporta brovoljnog rada. Takođe, volontiranje u sportu mora biti shvaćeno kao jedna od temeljnih karakteristika sporta u 2.4. Volontiranje, neprofitne sportske Evropi. Ove činjenice čine ga bitnom temom za razgovo- organizacije i aktivno građanstvo re na nivou EU, izvan generalne diskusije o «volontiranju u Evropi». 2.4.1. Volontiranje Države članice izrazile su podršku promovisanju volon- terskih sportskih struktura u kontekstu EU. U DeklaracijiDobrovoljna aktivnost koja formira osnovu organizacije, iz Nice (2000), Evropski savet pozvao je države članiceadministracije i sprovođenja sportskih aktivnosti u drža- da ohrabre volontiranje u sportu na načine koji bi ih navama članicama Evropske unije. Dobrovoljne sportske odgovarajući način štitili i priznavali ekonomsku i druš- 15
 15. 15. PikadoSportsko-rekreacionicentar “Banjica”Beograd
 16. 16. tvenu ulogu volontera, i gde je to potrebno i uz podršku održavanje volonterskog sektora u sportu, koji je prepo-Zajednice. Dve godine kasnije, Ministri za sport EU su u znat kao vitalan posebno za održivost amaterskog spor-«Arhuskoj deklaraciji u volonterskom radu u sportu» na- ta». Tokom finskog predsedavanja, volontiranje u sportuglasili značaj volonterskog rada u sportu i njegovu eko- stavljeno je u prioritetne teme, sa posebnim interesomnomsku vrednost. na status volontiranja u neprofitnim sportskim organiza-2004. godine, Ministri sporta EU odlučili su da uvrste cijama. Ministarska konferencija u Briselu u novembruvolontiranje u sportu kao jednu od glavnih tema tada 2006. godine, saglasila se sa formiranjem Radne grupeusvojene Rolling Agende2 za sport. Na svom sastanku «Neprofitne sportske organizacije» koja bi se, izmeđuu Liverpulu, Ministri sporta EU pozvali su buduće Pred- ostalog, bavila specifičnostima volontiranja u sportskomsednike «da se pridruže njihovoj debati o volontiranju sektoru. Posebna interministarska radna grupa već po-u sportu, tako što će dati predloge za promovisanje i stoji u nekim državama članicama EU, kao što su Šved- ska i Finska. EU posebnu pažnju obraća na ciljeve i politike koje kreiraju2 Rolling Agenda predstavlja niz koraka koje treba ispuniti da bi se solidarnost u okviru EU i otvara mogućnosti za sve građa- došlo do određenog cilja. U konkretnom slučaju, reč je o nizu poslo- ne. Na osnovu ovoga Komisija je definisala sveobuhvatnu va koje treba obaviti da bi se poboljšao status volontera i volontiranja strategiju. Volontiranje u oblasti sporta pojačava društvenu u sportu u državama članicama Evropske unije. 17
 17. 17. JudoJudo klub „Olimp”Sportski centar„Olimp-Zvezdara”Beograd
 18. 18. koheziju i uključivanje, promoviše lokalnu demokratiju iaktivno stanovništvo. Dobrovoljne aktivnosti u sportu ta- VOLONTERI U SPORTSKOJ ORGANIZACIJIkođe imaju vrednost u smislu bruto nacionalnog dohotkaako se preobrate u, na primer, zaposlenje sa punim rad- Regrutovanje volonteranim vremenom. Postoji, takođe, i implicitna ekonomskavrednost: bez volontera, sportske aktivnosti bi koštale Regrutovanje je proces pronalaženja novih volontera zamnogo više, a mnoge društvene aktivnosti vezane za sportske klubove i organizacije. Najčešći način na kojisport bi nestale. volonteri bivaju uključeni u volonterski rad je lični kontakt, bilo preko prijatelja, porodice ili ljudi koji su već uključeni u organizaciju. Ukoliko organizacija želi da bude uspešna u regrutovanju volontera, ona mora da zamoli ljude da se uključe. Kada budu pitani da se uključe, mora im biti predstavljen realni pregled onoga što se od njih očekuje na ovom poslu. Tokom regrutacije, bitnije je naglasiti koristi koje će vo- lonter imati nego isticati potrebe organizacije. Volonteri 19
 19. 19. FudbalSportski centar„Olimp-Zvezdara”Beograd
 20. 20. moraju da budu vrednovani od strane sportske organiza- Organizovanje volonteracije i da se osećaju potrebnim, a ne kao da popunjavajumesto koje niko drugi nije hteo. Efikasno rukovodstvo je ključno za organizovanje volon- tera u sportskim klubovima i organizacijama. Bez uspeš- Zadržavanje volontera nog rukovodstva, ljudi mogu da postanu neinspirisani, nesigurni u svoju ulogu i da izgube veru u svoj posao.Cilj zadržavanja volontera je razvoj osećaja za posveće- Takođe, uspešno rukovodstvo zahteva pozitivan odnosnost organizaciji. Iako se u sportskom klubu ili organizaciji prema ljudima. Ukoliko su volonteri u sportskom klubuočekuje smenjivanje volontera, što omogućava promene viđeni i tretirani kao kreativni, motivisani ljudi koji tražeu organizaciji, ukoliko su ove promene česte i brojne, odgovornost, oni će najverovatnije pokazati visoku us-to može dovesti do smanjenja kvaliteta i obima usluga pešnost u poslu. S druge strane, ukoliko su volonterii programa koje klijenti očekuju. Sportski klubovi i orga- tretirani kao lenji, kao ljudi koji ne vole svoj posao i kojenizacije gde su ove promene česte, moraće da svoja, i treba terati da rade, onda nije začuđujuće ako njihovoonako ograničena sredstva, usmeravaju na regrutovanje ponašanje bude odražavalo način na koji su vođeni.i obuku volontera. Kvalitetno rukovodstvo je ključno za dobro organizovanje volontera. 21
 21. 21. BilijarSportski centar“Voždovac”Beograd
 22. 22. Organizovanje volontera Politike organizovanja volontera koji rade na događaju Svaki sportski klub i organizacija zahteva sveobuhvatnoOrganizovanje volontera koji rade na nekom događaju vođenje da bi osigurala da su njene svakodnevne ak-bitno se razlikuje od organizacije volontera pri sportskom tivnosti sprovođene na fer način, nepristrasno i konzi-klubu ili organizaciji. Razlika leži u posvećenosti volontera stentno. Politike pomažu u ovom procesu i objašnjavajukoji se angažuju tokom nekog događaja u poređenju sa vrednosti i verovanja koja organizacija smatra bitnim.onima koji su pri nekoj organizaciji. Angažovanje volon- Razvojem i sprovođenjem politika, organizacija ukazujetera za događaj je kratkotrajno, dok volonteri pri organi- na pravila, ograničenja i očekivanja u ponašanju kakozaciji razvijaju dugoročniji odnos prema sportskom klubu članova tako i rukovodioca. S obzirom na to da se sport-ili organizaciji. Ove razlike mogu uticati na stepen posve- ske i rekreativne organizacije u mnogome oslanjaju naćenosti volontera i mogu ugroziti uspešnost događaja. volontere, politike koje se odnose na njihove uzajamneKakva god bila priroda njihove posvećenosti, volonte- odnose su posebno bitne. Jasno izražene i saopšteneri koji rade na nekom događaju verovatno će se bolje politike omogućavaju da proces organizacije volontera ipokazati i biti zadovoljniji kada ih procenjuju organizatori prioriteti postaju vidljivi rukovodiocima.događaja. 23
 23. 23. Koordinator volonteraVolontiranje se neće desiti samo od sebe. Volonteri kojinisu bili podržani, koordinisani i organizovani, verovatnoneće imati dobro mišljenje o svom radu. Rad sa volonte-rima mora da bude koordinisan ako organizacija želi dabude efikasna u postizanju svojih ciljeva, a volonteri mo-raju biti zadovoljni time što su njihovo vreme i napor bilipotrebni. Imenovanje koordinatora volontera predstavljapriznavanje važnosti koju sportski klub ili organizacija pri-daju volonterima. Ključna uloga koordinatora volontera jeda ukomponuje veštine, iskustva i očekivanja volontera Izvori:sa pozicijom u okviru sportskog kluba ili organizacije. European Commission - http://ec.europa.eu/ Australian Sport Commission - http://www.ausport.gov.au/ Sport Scotland - http://www.sportscotland.org.uk/ 25
 24. 24. Nebojša Komnenić VOLONTERIZAM U SPORTU Izdavač Sportski savez Srbije, Beograd Za izdavača Vojislav Tabački, predsednikDr. Dane Korica, generalni sekretar Prevod CIP – Katalogizacija u publikaciji Aleksandra Rašić Narodna biblioteka Srbije, Beograd 796.07:367-43-021.311(497.11)(035) Fotografija KOMNENIć, Nebojša, 1985- Volonterizam u sportu / [Nebojša Komnenić; prevod Aleksandra Rašić; Jovana Trkulja fotografija Jovana Trkulja]. – Beograd: Sportski savez Srbije, 2005 (Beograd : Grafolik). 25. str. : ilustr. ; 12x21 cm Dizajn i štampa Podaci o autoru preuzeti iz kolofona. Tiraž 3.000. – Napomene uz tekst. Grafolik, Beograd – Sadrži i: Prateći dokument za Zvanični izveštaj o sportu. ISBN 978-86-905169-6-4 Tiraž a) Volonterski rad – Sport – Srbija – Priručnici 3.000 primeraka COBISS.SR-ID 153964812
 25. 25. ISBN 978-86-905169-6-4Sportski savez Srbije Ministarstvo omladine i sportawww.serbiansport.com www.mos.sr.gov.yu

×