Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport hulumtimi

468 views

Published on

Raport hulumtimi ne lenden "Bazat e statistikes"

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

Raport hulumtimi

 1. 1. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI]
 2. 2. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Univerziteti “Haxhi Zeka”-Pejë Raport Hulumtimi Lënda: Bazat e statistikës Tema: Zgjedhjet parlamentare në RKS Kontrolloi: Punuar nga: Prof.dr.Artan Nimani Blerta Muriqi MSc. Venera Kelmendi Duresa Bytyqi
 3. 3. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Contents Univerziteti “Haxhi Zeka”-Pejë......................................................................................................................2 Hyrje..............................................................................................................................................................4 1.Pyetjet gjenerale........................................................................................................................................5 1.1 Vendbanimi.......................................................................................................................................5 Pjesa I............................................................................................................................................................5 1.2 Gjinia .................................................................................................................................................7 1.3 Shkollimi juaj...................................................................................................................................11 1.4 Statusi .............................................................................................................................................14 1.5 Gjendja sociale................................................................................................................................17 2. Çështjë të përgjithshme lidhur me zgjedhjët parlamentare...................................................................19 2.1 a jeni pjesmarrës në votimetë që organizohën në Republikën e Kosovë?...........................................19 Pjesa II.........................................................................................................................................................19 2.2 A besoni që zgjedhjet në RKS organizohën në mënyr të rregullt?........................................................22 2.3 A është e lehtë mënyra e votimit?........................................................................................................25 2.4 A do të merrni pjes në zgjedhjet parlamentare që do të organizohë këtë vit në RKS?........................28 2.5 A mendoni që këto zgjedhje janë duku u mbajtur në kohën e duhur? ................................................30 2.6 A jeni të kënaqur me qerverisjen që është sot? ...................................................................................33 2.7 A mendoni se pas ketyre zgjedhjeve do të përmisohet gjëndja në RKS? ............................................36 2.8 A mendoni se pasë këtyre zgjedhjeve do të këqsohet gjëndja?...........................................................39 2.9 A mendoni që qëverisja aktuale ka punuarë në të mire të vendit?......................................................42 3.0 A mendoni se qeverisja para shpalljes se pavarsis do të bëntë më shumë pë vendin në këtë kohë? .45 3.1 A mendoni që duhet një frym e re politike në vend? ..........................................................................48 3.2 Kushë mëndoni që do të fitoj në këto zgjedhje që do të organizohen në këtë vit në RKS ? ...............51 Përfundimi ..................................................................................................................................................54
 4. 4. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Hyrje Anketa me qytetarë lidhur me atë se si qytetarët e vlerësojnë organizimin e zgjedhjeve dhe a jan ata pjesmarrës në zgjedhjet që organizohen në RKS. Mendimet e qytetarëve janë të vlefshme në matjen e cilësisë së efikasitetit së qëveris së vendit. Janë ata të cilëve u ofrohen shërbimet dhe shpesh kanë mendim të veçantë. Përceptimet e qytetarëve mund të kombinohen me matjet e tjera të efikasitetit për të ofruar një pasqyrë gjithëpërfshirëse. Në intervistat ballë për ballë, ne kemi pyetur 298 qytetarë për të zhvilluar një bazë të dhënave statistikore të vlefshme të përceptimeve të qytetarëve për shumë a spekte të jetës së përditshme. Anketa ka përfshirë shumë pyetje për mendimet e qytetarëve lidhur me zgjedhjet parlamentare në RKS.Hulumtimi argumenton se kënaqshmëria me funksionimin e qeverisjes së nuk është i knaqshem. Gjatë anketimit me qytetarë kemi hasur në keto vështirësi: disa nga të anketuarit refuzonin të jepnin mendimet e tyre lidhur me temën në fjalë, gjatë anketimit një pjesë e respodentëve hezitonin të përgjigjen në pyetje të caktuara. Kostoja: shpenzimet e raportit tonë të hulumtimit ishin 25, që për neve si student është një shumë jo aq e vogël. Kjo ndodh si rrjedhojë që në universitetin tonë nuk ofrohen shërbime. Qëllimi i këtij hulumtimi ishte matja e përceptimeve të publikut lidhur zgjedhjet parlamentare në Republikë e Kosovës.
 5. 5. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Sqarim: Në grafikun numër 1. ngjyra e kaltër pasqyron përqindjen e numrit të të anketuarve që jetojnë në vendbanime Rurale, ndërsa ngjyra e kuqe paraqet përqindjen e numrit të të anketuarve që jetojnë në vëndbanime Urbane. 1.Pyetjet gjenerale Pjesa e parë përmbanë pyetjet gjenerale lidhur me respodentet, si:  Vendbanimin  Moshën  Shkollimin  Statusin dhe  Gjendjen sociale 1.1 Vendbanimi Tabela 1-Ndarja e përgjithshme sipas vendbanimit nga zonat rurale dhe nga zonat urbane. Vendbanimet Femra Mashkuj Totali i t] anketuarve Struktura n] % Rural 72 72 144 48.322 Urban 75 79 154 51.671 147 151 298 100% Grafiku 1-Paraqitja grafike e të dhënave kryesore Konkluzion 1. Në bazë të vendbanimit të respodenteve, nga grafiku rezulton se mbi gjysma e të anketuarve janë të mjediseve urbane 52 % dhe pjesa tjetër nga vëndbanimet rurale 48%. Rezultatet nuk pasqyrojnë ndonjë dallim të madh në mese të vendbanimeve. 48% 52% Rural Urban Pjesa I
 6. 6. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela 1.1-Paraqitja e vendbanimeve Rural-Urban sipas gjinis dhe moshës. Mosha Rural Totali Urban Totali Rural % Urban % F M 0 F M 0 F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 36 51 87 26 44 70 50 70.833 34.666 55.696 28-37 8 6 14 15 4 19 11.111 8.333 20 5.063 38-47 10 5 15 18 13 31 13.888 6.944 24 16.455 48-57 14 5 19 11 9 20 19.444 6.944 14.666 11.392 Mbi 58 4 5 9 5 9 14 5.555 6.944 6.666 11.392 ∑ 72 72 144 75 79 154 100% 100% 100% 100% Grafiku 1.1-Paraqitja e vendbanimeve rurale dhe urbane në përqindje Moda për vendbanimet rurale Moda për vendbanimet urbane .566=18+5.099=23.099 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 Urban-Mashkuj Urban-Femra Rural-mashkuj Rural-Femra Sqarim: Moda tek vendbanimet Rurale gjindet në mesin e moshës 18-27 , moda në këtë rast është 22.53 vjetë. Sqarim: Moda tek vendbanimet Urbane gjindet në mesin e moshës 18-27 , moda në këtë rast është 23.09 vjetë.
 7. 7. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 1.2 Gjinia Tabela 2- Numri i përgjithshem i respodenteve të ndar për nga gjinia Mosha Nr.i femrave Nr. i meshkujve % femrave %mashkujve 0-17 0 0 0 0 18-27 62 95 42.176 62.913 28-37 23 10 15.646 6.622 38-47 28 18 19.047 11.920 48-57 25 14 17.006 9.271 Mbi 58 9 14 6.122 9.271 ∑ 147 151 100% 100% Grafiku 2- Zgjidhja e seris statistikore përms struktures së paraqitur në përqindje: Konkluzion: Pas zbërthimit të të dhënave sipas gjinisë, rezultatet e anketës tregojnë se sipas gjinisë numri më i madh i të anketuare janë meshkuj shprehur në përqindje 50.671%, ndersa pjesa tjeter 49.328% janë femra. Diferenca në mes tyre është relativisht e vogël. 49% 51% Femra Mashkuj
 8. 8. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela 2.2- Këtu kemi ilustruar moshën mesatare të të anketuarve sipas grup-moshave dhe gjinive. Mosha Nr. it ë anketuarve fi Mesi i intervalit xi fi∙xi 0-17 0 8.5 0 18-27_22.748 157 22.5 3532.5 28-37_33.708 33 32.5 1072.5 38-47 46 42.5 1955 48-57 39 52.5 2047.5 58-67 23 62.5 1437.5 ∑ 308 220.5 67914 Mesatarja aritmetike e ponderuar = vjetë Llogaritja e modes se respodenteve sipas gjinis dhe moshes. vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e moshës 18-27 ku është shënuar me ngjyrënuar me ngjyrë të gjelbërt, moda në këtë rast është 22.748 Mesorja gjindet në mesin e moshës 28-37 ku është shënuar me ngjyrënuar të kuqe,mesorja në këtë rast është 33.708
 9. 9. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela 3.1- Llogaritja e treguesve absolut të variacionit. Mosha Nr.i të anketuarve fi Mesi i intervalit xi (xi∙fi) (xi- fi(xi- (xi- fi(xi- fi∙xi² 0-17 0 8.5 0 - 14.539 0 211.382 0 0 18-27 157 22.5 3532.5 -0.539 -84.623 0.290 45.53 79481.25 28-37 33 32.5 1072.5 9.461 312.213 89.510 2953.83 34856.25 38-47 46 42.5 1955 19.461 895.206 378.730 17421.58 83087.5 48-57 39 52.5 2047.5 29.461 1148.979 867.950 33850.05 107493.75 58-67 23 62.5 1437.5 39.461 907.603 1557.170 35814.91 89843.75 ∑ 298 6865.2 3348.624 3104.622 90085.9 394762.5 a) Llogaritja e numrin të anketuarve (x₁∙f )=(0∙8.5)=0 (x₂∙f₂)=(157∙22.5)=3532.5 b) Llogaritja e shmangjes mesatare absolute të thjeshtë, fillimisht llogaritet mesatarja aritmetike e thjeshtë. =23.037 22.5-23.039=-0.539 c) Llogaritja e shmangjes mesatare të përbërë: d) Llogaritja e shmangjes mesatare kuadratike të thjeshtë:
 10. 10. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] e) Llogaritja e shmangjes mesatare kuadratike të përbërë f) Të llogaritet numri I përgjithshëm I respodenteve dhe mesi I intervalit në katror : f₁∙x₁²=0∙8.5²=0∙72.25=0 f₂∙x₂²=157∙22.5²=157∙506.25=79481.25 Në vijim kemi llogaritur variance e thjeshtë, variance e ponderuar, devijimin standart dhe dispersionin. Varianca e thjeshtë: Varianca i ponderuar: Devijimi standard: Dispresioni:
 11. 11. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 1.3 Shkollimi juaj Tabela 4 - Frekuencave relative. Arsimimi i respodenteve Shkollimi Femra Mashkuj Totali F % M % Totali % Pa shkollë 7 3 10 4.761 3.355 3.357 E ulët 3 3 6 2.040 1.986 2.013 E mesme 11 44 55 7.482 29.139 18.456 E larët 74 64 138 50.340 42.384 46.308 Pas univerzitar 52 37 89 35.374 24.503 29.865 ∑ 147 151 298 100% 100% 100% Grafiku 4 - Përqindja e arsimimit të respodenteve. Konkluzion: Duke u bazuar në përqindje të nxjerra mund të vijmë në përfundim se nga numri i përgjithshëm i të anketuarve një perqindje më e madhe i takon shkollimit të lartë që perfshinë 46.308 Ndersa nese bejmë një renditje sipas perqindjes kemi 18.456% që i takojnë shkollimit të mesem, 2.013% i takojnë shkollimit të ulët, 3.357% janë te pa shkollë dhe 29.865% i perkasin shkollimit Pasuniversitarë. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pa shkoll E ulët E mesme E lartë Pas univerzitar 4.761 2.04 7.482 50.34 35.374 3.355 1.986 29.139 42.384 24.503 Column1 Mashkuj %
 12. 12. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela 4.1 - Paraqitja tabelare sipas arsimimit të respodenteve, të ndarë sipas gjinis dhe moshës Mosha Pashkollë Totali Strukturanë% Eulët Totali Strukturanë% Emesmë Totali Strukturanë% Elartë Totali Strukturanë% Pasunvrzitar Totali Strukturanë% F M F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 1 2 3 30 0 2 2 33.333 8 24 32 58.181 49 47 96 69.565 4 19 23 25.842 28-37 0 0 0 0 1 0 1 16.666 2 3 5 9.090 4 3 7 5.072 16 5 21 23.595 38-47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 16.363 9 4 13 9.420 19 5 24 26.966 48-57 4 0 4 40 1 0 1 16.666 0 5 5 9.090 8 3 11 7.971 12 6 18 20.224 Mbi 58 2 1 3 30 1 1 2 33.333 1 3 4 7.272 4 7 11 7.971 1 2 3 3.370 ∑ 7 3 10 100% 3 3 6 100% 11 44 55 100% 74 64 13 8 100% 52 37 89 100%
 13. 13. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 4.1- Paraqitja e arsimimit te respodenteve në përqindje 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 0 30 0 0 40 30 0 33.333 16.666 0 16.666 33.333 0 58.181 9.09 16.363 9.09 7.272 0 69.565 5.072 9.42 7.971 7.971 0 25.842 23.595 26.966 20.224 Pa shkollë E ulët E mesmë E lartë Pas univerzitar
 14. 14. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 1.4 Statusi Tabela 5 - Paraqitja e statusit të respodenteve Nr. it ë anketurave % e të anketuarve F M F M I/e martuar 82 48 55.782 31.788 I/e pamartuar 56 88 38.095 58.278 Bashkjetesë 9 15 6.122 9.933 ∑ 147 151 100% 100% Grafiku 5. 56% 38% 6% Femra I/e martuar I/e pamartuar Bashkjetesë Sqarim: Në grafik kemi paraqitur statusin në përqindje të femrave. Duke u bazuar ne grafik mund te themi se pjesa me e madhe qe do të thotë 56% e femrave janë te martuara.
 15. 15. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 5.1 Tabela 5.2- Paraqitja e përgjithshmë tabelare e statusit të respodenteve Mosha I/e martuar Totali Struktura në % I/e pamartura Totali Struktura në % Bashkjetesë Totali Struktura në % F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 4 5 9 6.923 53 75 128 88.888 5 15 20 83.333 28-37 19 7 26 20 1 3 4 2.777 3 0 3 12.5 37-47 27 16 43 33.076 2 2 4 2.777 0 0 0 0 48-57 25 10 35 26.923 4 0 4 2.777 0 0 0 0 Mbi 58 7 10 17 13.076 4 0 4 2.777 1 0 1 4.166 ∑ 82 48 130 100% 64 80 144 100% 9 15 24 100% 32% 58% 10% Mashkuj I/e martuar I/e pamartuar Bashkjetesë Sqarim: Në grafik kemi paraqitur statusin në përqindje të meshkujve. Duke u bazuar ne grafik mund te themi se pjesa me e madhe qe do të thotë 58% e meshkujve janë te pamartuar.
 16. 16. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 5.2-Paraqitja grafike sipas përqindjes Moda për statusin e respodenteve të pamartuar: Moda për statusin e respodenteve të martuar: Moda për statusin e respodenteve bashkëjetesë është 28.928, dhe gjindet në mesin e viteve 18-27 0 10 20 30 40 50 60 I/e martuar I/e pamartuar Bashkjetes 55.782 38.095 6.122 2.4 58.278 9.933 Femrtat Meshkujt
 17. 17. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 1.5 Gjendja sociale Tabela 6 - Paraqet numrin e respodenteve sipas gjendjes sociale. Gjendja sociale Nr.i femrave Nr.i meshkujve Totali i të anketuarve % Femrarave % Meshkujve Struktura në % I/e punsuar 49 45 94 33.561 29.605 31.543 I/e papunsuar 97 107 204 66.438 70.394 68.456 ∑ 146 152 298 100% 100% 100% Grafiku: 6 – Paraqitja e përqindjes se gjendjes sociale Konkluzion: Një nga problemet më të mëdha që rezultojnë nga zhvillimet e paqëndrueshme ekonomike dhe sociale në Kosovë është papunësia. Fatkeqësisht ënde nuk mund të shihen perspektivat në horizont në këtë drejtim. Kjo situatë po ndikon në mirëqenien e individëve edhe ekonomive të tyre familjare. Duke konsideruar statusin e punës në nivelin e përgjithshëm vetëm 31.543% e të anketuarve deklaruan se janë të punësuar. Të anketuarit tjerë 68.456 % kanë shkallë më të ulët të punësimit në mungesë te zhvillimit ekonomik. Të anketuarit mëshkuj raportuan shkallë më të lartë të papunësimit nga të anketuarat femra në zonat urbane dhe rurale. 32% 68% I/e punsuar I/e papunsuar
 18. 18. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela: 6.1- Gjendja sociale e respodenteve I/e punsuar I/e papunsuar Mosha Nr. i F Nr. i M Totali Freskurenca komulative % Nr. i F Nr. i M Total i Frekurenca komulative % 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 12 22 34 34 36.170 49 74 123 123 60.294 28-37 8 5 13 47 13.829 14 5 29 142 9.313 38-47 16 11 27 74 28.713 12 7 19 161 9.313 48-57 11 6 17 91 18.085 15 8 23 184 11.274 Mbi 58 2 1 3 94 3.191 7 13 20 204 9.803 ∑ 49 45 94 100% 97 107 204 100% Grafiku 6.1: Moda e respodenteve të punësuar: .6=18+5.4=23.4 Moda e respodenteve të punësuar 0 36.17 13.829 28.713 18.085 3.191 0 4.4 9.313 9.313 11.274 0 10 20 30 40 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 I/e punsuar I/e papunsuar Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 e cila në këtë rast është 23.4 ● ● ●Moda e respodenteve të pa punësuar është 28.07 moda gjindet në mesin e viteve 18-27.
 19. 19. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 2. Çështjë të përgjithshme lidhur me zgjedhjët parlamentare Ky kapitull do të hulumtojë kënaqshmerinë e qytetarëve për zgjedhjeët parlamentare në RKS  Kënaqshmërinë më organizimin e këtyre zgjedhjeve në RKS  Kënaqshmerinë më punën e qëvërisë së RKS  Kënaqshmerinë për partit në RKS 2.1 a jeni pjesmarrës në votimetë që organizohën në Republikën e Kosovë? Tabela 7: Totali i të anketuarve: Totali it ë ankëtuarve Struktura në % Po 219 73.154 Nganjëher 58 19.463 Jo 18 6.040 Refuzoi 3 1.342 ∑ 298 100% Pjesa II   Llogaritja e mesit aritmetik: Llogaritja e gjërsis së varacionit:
 20. 20. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 7: Kënaqshmeria më punën e kryetarit të komunës Konkluzion: Sa i përket pjësmarrjes së respodentve në zgjedhjet e kaluar numri i respodenteve 72% e respodentve kanë then që kanë qënë pjesmarrës në zgjedhjet e kaluara të organizuara në RKS.19% e respodentve kanë then se nganjëher janë pjesmarrës.6% e respodentve kanë then se nuk janë pjësmarrës në zgjedhjë që organizohen në RKS. 3% e respodentve kanë refuzuar të përgjigjjen në këtë pyetje. Tabela 7.1 - Paraqitja tabelare në formë më të detajuar. Mosha Po Nr.itëankëtuarve % Nganjëher Nr.itëankëtuarve % Jo Nr.itëankëtuarve % Refuzoi Nr.itëankëtuarve % F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 47 85 132 60.273 7 3 10 17.241 7 7 14 77.777 0 1 1 33.333 28-37 15 6 21 9.589 8 4 12 20.689 0 0 0 0 0 0 0 0 38-47 16 14 30 13.598 12 2 14 24.137 0 2 2 11.111 0 0 0 0 48-57 10 10 20 9.132 13 3 16 27.586 1 1 2 11.111 1 0 1 33.333 Mbi 58 3 13 16 7.305 5 1 6 10.344 0 0 0 0 1 0 1 33.333 ∑ 91 128 219 100% 45 13 58 100% 8 10 18 100% 2 1 3 100% 72% 19% 6% 3% Po Nganjëher Jo Refuzoi
 21. 21. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Sqarim- Moda gjindet mes viteve 18-27 dhe është 26.325vjetë Sqarim-Moda gjindet mes viteve 18-27 dhe është 18 Grafiku 7.1 - Numri I respodenteve: Moda për pergjigjen e pare është: Moda për pergjigjen e dytë është: Moda për pergjigjen e tretë është 25.875 dhe gjindet në mesin e viteve 18-27 Moda për pergjigjen e katert është numri 27, dhe gjindet në mesin e viteve 18-27 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 AxisTitle Po Nganjëher JO Refuzoi
 22. 22. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 2.2 A besoni që zgjedhjet në RKS organizohën në mënyr të rregullt? Tabela 8: Knaqshmëria me organizimin e zgjedhjeve në RKS Grafiku 8: Konkluzion: Hulumtimi tregon se rreth 31.108% e të anketuarve nuk besojnë që zgjedhjet në RKS organizohën në mënyr të rregullt,28.187% e të anketuarve mendojn që ndoshta zgjedhjet në RKS organizohen në mënyr të rregullt,17.114% e të anketuarve thonë se nuk kanë njohuri për mënyrën e organizimit të zgjedhjeve,21.476% e të anketuarve besojn që zgjedhjet në RKS organizohen në mënyr të rregullt,2.013% kanë refuzuar të përgjigjen në këtë pyetje. Këto rezultate tregojnë se duhet kushtuar më shumë vëmendje organizimit të zgjedhjeve në RKS. Po Ndoshta Nuk e di Jo Refuzoi 21.476 28.187 17.114 31.108 2.013 Nr. it ë anketuarve Struktura në % Po 64 21.476 Ndoshta 84 28.187 Nuk e di 51 17.114 Jo 93 31.108 Refuzoi 6 2.013 ∑ 298 100% Llogaritja e Variacionit si koeficient: W₁=N₂/N₁=84/64=1.312 W₂=N₃/N₂=51/84=0.607 W₃=N₄/N₃=93/51=1.823 W₄=N₅/N₄=6/93=0.064
 23. 23. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela 8.1 - Paraqitja tabelare në formë me te detajuar ,në bazë të gjinisë dhe moshës Mosha Po Nr.itëanketuarve % Ndoshta Nr.itëanketuarve % Nukedi Nr.itëanketuarve % Jo Nr.itëanketuarve % Refuzoi Nr.itëanketuarve % F M F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 11 27 38 59.375 14 27 41 48.809 9 10 19 37.254 26 32 58 62.365 1 0 1 16.666 28-37 4 2 6 9.375 11 5 16 19.047 3 0 3 5.882 4 3 7 7.526 1 0 1 16.666 38-47 4 6 10 15.625 6 4 10 11.904 11 2 13 25.496 6 6 12 12.903 1 0 1 16.666 48-57 4 2 6 9.375 8 3 11 13.095 9 2 11 21.568 3 6 9 9.677 1 1 2 33.333 Mbi 58 1 3 4 6.25 4 2 6 7.142 3 2 5 9.803 0 7 7 7.526 1 0 1 16.666∑ 24 40 64 100% 43 41 84 100% 35 16 51 100% 39 54 93 100% 5 1 6 100%
 24. 24. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 8.1 - Numri I respodenteve I paraqitur në përqindje Moda për pergjigjen e parë: Moda për pergjigjen e dytë: Moda per përgjigjen e tretë është 23.538, dhe gjindet në mesin e viteve 18-27 Moda per përgjigjen e katërt është 26.196, dhe gjindet në mesin e viteve 18-27 Moda per përgjigjen e pestë është 18, dhe gjindet në mesin e viteve 18-27 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 0 59.375 9.375 15.625 9.375 6.25 0 48.809 19.047 11.047 13.095 7.142 0 37.254 5.882 25.49 21.568 9.803 0 62.365 7.526 12.903 9.526 7.526 0 16.666 16.666 16.666 33.333 Po Ndoshta Nuk e di Jo Refuzoi Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 25.99 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 29.84 vjetë
 25. 25. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 2.3 A është e lehtë mënyra e votimit? Tabela 9 - Totali i të anketuarve Grafiku 9 - Totali I të anketuarve shprehur në përqindje: Konkluzion: Në pyetjen “A është e lehtë mënyra e votimit?” sipas përgjigjjeve të respodenteve 87% than që mënyra e votimit ësht e leht, 10% e respodenteve thane që hasin në veshtirsi të ndryshme,2% e respodentve than se nuk është lehtë të votohet,1% e respodentve refuzuan të përgjigjen. Kjo tregon se edhe pse mbi 80% e konsiderojnë të leht mënyren e votimit ka ende qytetarë që kanë vështirsi dhe ju duhet qe dikush tju ndihmoj prandaj do ishte mir qe te organizohen kurse falas per t;ju treguar qytetarve qe kan nevoj se sit ë votohet 87% 10% 2% 1% 4% Po Deri diku Jo Refuzoi Totali i të anketuarve Struktura në % Po 259 86.912 Deri diku 29 9.731 Jo 7 2.348 Refuzoi 3 1.006 ∑ 298 100% Llogaritja e Variacionit si koeficient: W₁=N₂/N₁=29/259=0.111 W₂=N₃/N₂=7/29=0.241 W₃=N₄/N₃=1/7=0.428
 26. 26. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela 8.1 - Paraqitja tabelare në formë me te detajuar ,në bazë të gjinisë dhe moshës Mosha Po Nr.itëanketuarve % Dreidiku Nr.itëanketuarve % Jo Nr.itëanketuarve % Refuzoi Nr.itëanketuarve % F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 54 84 138 54.545 5 9 14 48.275 1 3 4 57.142 1 0 1 33.333 28-37 21 7 28 11.067 2 3 5 17.241 0 0 0 0 0 0 0 0 38-47 21 17 38 15.019 1 1 2 6.896 0 0 0 0 0 0 0 0 48-57 21 11 32 12.648 3 1 4 13.793 0 2 2 28.571 1 0 1 33.333 Mbi 58 6 11 17 6.719 1 3 4 13.973 1 0 1 14.285 1 0 1 33.333∑ 123 130 253 100% 12 17 29 100% 2 5 7 100% 3 0 3 100%
 27. 27. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 8.1 - Numri I respodenteve I paraqitur në përqindje: Moda për pergjigjen e parë: Moda për pergjigjen e dytë: Moda per përgjigjen e tretë është 27, dhe gjindet në mesin e viteve 18-27 Moda per përgjigjen e katërt është 27, dhe gjindet në mesin e viteve 18-27 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 Refuzoi Jo Deri diku PO Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 26.249 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 31.5 vjetë
 28. 28. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 2.4 A do të merrni pjes në zgjedhjet parlamentare që do të organizohë këtë vit në RKS? Tabela 10.Numri I pergjithshëm I respodenteve: Grafiku 10. Numri I respodenteve shprehur në perqindje: Konkluzion: Të pyetur “ A do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare që do të organizohen në këtë vit?” nga të dhëna tabelare dhe grafiku shihet qartë se nga pesë pergjigjet e mundshmë, pjesa më e madhe e qytëtareve(74.832%) janë pergjigjur në opsionet “Po” dhe “Ndoshta” janë 14% e respodentve,6% e respodentve kanë then se nuk kanë vendosur ende “Nuk e di”, 4% e respodentve kanë then se nuk do të jenë pjesmarrës në votime, 1% e respodentve kanërefuzuar të përgjigjjen në këtë pyetje. 75% 14% 6% 4% 1% Po Ndoshta Nuk e di Jo Refuzoi Totali i të anketuarve Struktura në % Po 223 74.832 Ndoshta 43 14.429 Nuk e di 17 5.704 Jo 13 4.362 Refuzoi 2 0.671 ∑ 298 100% Llogaritja e Variacionit si koeficient: W₁=N₂/N₁=43/223=0.192 W₂=N₃/N₂=17/43=0.395 W₃=N₄/N₃=13/17=0.764 W₄-N₅/N₄=2/13=0.153
 29. 29. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela:10.1 - Numri i përgjithshem i të anketuarve sipas moshes dhe gjinisë. Grafiku 10.1. Moda për pergjigjen e parë: Moda për pergjigjen e dytë është 27, qe gjindet në mesin e viteve 18-27. Moda për pergjigjen e tretë është26.249, qe gjindet në mesin e viteve 13-27. Moda për pergjigjen e katërt është 25.875, qe gjindet në mesin e viteve 18-27 Moda për pergjigjen e pestë është 18, qe gjindet në mesin e viteve 18-27 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 mbi 58 0 47.533 12.556 17.488 14.798 7.623 0 72.093 9.302 9.302 0 9.302 0 52.941 0 5.882 23.529 5.882 0 61.538 7.692 15.384 15.384 0 0 0 50 50 0 Po Ndoshta Nuk e di Jo Refuzoi Mosha Po Nr.itëanketuarve % Ndoshta Nr.itëanketuarve % Nukedi Nr.itëanketuarve % Jo Nr.itëanketuarve % Refuzoi Nr.itëanketuarve % F M F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 36 70 106 47.533 20 11 31 72.093 2 9 11 52.94 2 6 8 61.53 0 0 0 0 28-37 20 8 28 12.556 3 1 4 9.302 0 0 0 0 0 1 1 7.69 0 0 0 0 38-47 25 14 39 17.488 2 2 4 9.302 1 0 1 5.88 0 2 2 15.38 0 1 1 50 48-57 20 13 33 14.798 0 0 0 0 4 0 4 23.52 1 1 2 15.38 1 0 1 50 Mbi 58 7 10 17 7.623 1 3 4 9.302 0 1 1 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 ∑ 108 115 223 100% 26 17 43 100% 7 10 17 100% 3 10 13 100% 1 1 2 100% Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 25.887 vjetë
 30. 30. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 2.5 A mendoni që këto zgjedhje janë duku u mbajtur në kohën e duhur? Tabela 11 - Totali i respodenteve: Nr. i të anketuarve Struktura në % Po 162 54.362 Ndoshta 47 15.771 Nuk e di 44 14.765 Jo 36 12.080 Refuzoi 9 3.020 ∑ 298 100% Grafiku11. Konkluzioni: Në pyetjen “ A mendoni se këto zgjedhje jan duke u mbajtur në kohën e duhur?” mbi gjysma e të anketuarve than që po 54%, 16% than se ndoshta .15% than se nuk e din se sa jan në koh të duhur apo jo duke u mbajtur këto zgjedhje, 12% thoni se vendi nuk është në posit të mir për të mbajtur zgjedhje,3% e të anketuarve refuzuan të përgjigjjen,kjo do të thot se shumica e qytetarve e konsiderojn si positive mbajtjen e zgjedhjeve. 54% 16% 15% 12% 3% Po Ndoshta Nuk e di Jo Refuzo Llogaritja e Variacionit si koeficient: W₁=N₂/N₁=47/162=0.290 W₂=N₃/N₂=44/47=0.936 W₃=N₄/N₃=36/44=0.818 W₄-N₅/N₄=9/36=0.25
 31. 31. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela. 11.1 - Numri I përgjithshem I respodenteve në formë të detajuar: Mosha Po Nr.itëanketuarve % Ndoshta Nr.itëanketuarve % Nukedi Nr.itëanketuarve % Jo Nr.itëanketuarve % Refuzoi Nr.itëanketuarve % F M F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 21 51 72 44.444 13 13 26 55.319 16 13 29 65.909 10 18 28 77.77 1 1 2 22.22 28-37 14 8 22 13.580 3 1 4 8.510 4 0 4 9.090 0 1 1 2.777 2 0 2 22.22 38-47 16 11 27 16.666 8 2 10 21.276 2 2 4 9.090 0 3 3 8.333 2 0 2 22.22 48-57 16 12 28 17.283 4 4 4 8.510 4 0 4 9.090 0 1 1 2.777 1 1 2 22.22 Mbi 58 5 8 13 8.024 3 0 3 6.382 0 3 3 6.818 0 3 3 8.333 1 0 1 22.22 ∑ 72 90 162 100% 31 20 47 100% 26 18 44 100% 10 26 36 100% 7 2 9 100%
 32. 32. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 11.1. Moda për pergjigjen e parë: Moda për pergjigjen e dytë Moda për pergjigjen e tretë është 27, dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 Moda për pergjigjen e katërt është 26.052, dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 Moda për pergjigjen e pestë është 27, dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 AxisTitle Po Ndoshta Nuk e di Jo Refuzoi Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 25.894 vjetë
 33. 33. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 2.6 A jeni të kënaqur me qerverisjen që është sot? Tabela 12 - Numri i përgjithshem i të anketuarve: Grafiku 12- paraqitja grafike e shprehur në përqindje: Konkluzion: Në pyetjën “ A jeni të kënaqur me qëverisjen që është sot?” Duke u bazuar nga të dhënat në tabelë dhe grafik shihet se qytetarët e RKS nuk janë shumë të kënaqur dhe shpresojnë që do të bëjnë më shumë për vendin pas ketyre zgjedhjeve. 21% 41% 37% 1% Sales Po Pak JO Refuzoi Nr. i të ankëtuarve Struktura në % Po 60 20.134 Pak 119 39.932 Jo 107 35.906 Refuzoi 12 4.026 ∑ 298 100% Llogaritja e Variacionit si koeficient: W₁=N₂/N₁=119/60=1.983 W₂=N₃/N₂=107/119=0.899 W₃=N₄/N₃=12/107=0.112
 34. 34. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela 12.1 : Paraqitja tabelare në formë me të detajuar: Grafiku 12.1. Po Pak JO Refuzoi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 Po Pak JO Refuzoi Mosha Po Nr.itëanketuarve % Pak Nr.itëanketuarve % Jo Nr.itë anketuarve % Refuzoi Nr.itëanketuarve % F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 7 20 27 45 24 28 52 43.697 29 46 75 70.09 1 2 3 25 28-37 5 3 8 13.333 12 4 16 13.445 5 3 8 7.47 1 0 2 8.333 38-47 6 4 10 16.666 16 6 22 18.487 2 7 9 8.41 4 1 5 41.666 48-57 10 1 11 18.333 13 7 20 16.806 1 5 6 5.60 1 1 2 16.666 Mbi 58 3 1 4 6.666 4 5 9 7.563 1 8 9 8.41 1 0 1 8.333 ∑ 31 29 60 100% 59 50 119 100% 38 69 107 100% 8 4 12 100%
 35. 35. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Moda për pergjigjen e parë: Moda për pergjigjen e dytë: Moda për pergjigjen e tretë: Moda për pergjigjen e katërt: Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 25.714 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 26.142 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 26.867 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 26.867 vjetë
 36. 36. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 2.7 A mendoni se pas ketyre zgjedhjeve do të përmisohet gjëndja në RKS? Tabela 13 - Totali i respodenteve: Totali i të ankëtuarve Struktuta në % Besoj që po 120 40.268 Ndoshta 72 24.161 Nuk e di 43 14.429 Besoj që jo 41 13.758 Refuzoi 22 7.382 ∑ 298 100% Grafiku13. Konkluzioni: Në pyetjen “A mendoni se pas zgjedhjeve do të përmirsohet gjendja?” në nivel të përgjithshëm 40.26% e respodenteve kanë pohuar se do të përmisohet gjendja pasë këtyre zgjedhjeve, 24.16 e respodentve kan pohuar se ndoshta do të përmisohet gjendja,14.429 % e respodentve kanë thë se nuk e din,13.758% e respodentve nuk besoj qe do të përmisohet gjendja. 7.38 % e respodentve kanë refuzuar të përgjigjjen. Kjo do të thot se shumica e respodentve besojn në një të ardhme më të mire pas ketyre zgjedhjeve. 40% 24% 15% 14% 7% Besoj që po Ndoshta Nuk e di Besoj që jo Refuzoi Llogaritja e Variacionit si koeficient: W₁=N₂/N₁=72/120=0.6 W₂=N₃/N₂=43/72=0.597 W₃=N₄/N₃=41/43=0.953 W₄=N₅/N₄=22/41=0.536
 37. 37. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela. 13.1 - Numri I përgjithshem I respodenteve në formë të detajuar Mosha Besojqëpo Nr.itëanketuarve % Ndoshta Nr.itëanketuarve % Nukedi Nr.itëanketuarve % Besojqëjo Nr.itëanketuarve % Refuzoi Nr.itëanketuarve % F M F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 16 31 47 39.16 26 29 55 76.38 4 10 14 32.55 13 19 32 78.04 2 7 9 40.90 28-37 10 6 16 13.33 2 2 4 5.55 7 1 8 18.60 1 1 2 4.87 3 0 3 13.36 38-47 17 8 25 20.83 3 4 7 9.712 5 3 8 18.60 1 2 3 7.31 2 1 3 13.36 48-57 13 7 20 16.66 1 4 5 6.94 5 1 6 13.95 2 1 3 7.31 4 1 5 22.72 Mbi 58 7 5 12 10 0 1 1 1.38 1 6 7 16.27 0 1 1 2.43 1 1 2 9.09 ∑ 63 57 120 100% 32 4 72 100% 22 21 43 100% 17 23 41 100% 12 10 22 100%
 38. 38. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 13.1. Moda për pergjigjen e parë: Moda për pergjigjen e dytë: Moda për pergjigjen e katërt Moda për pergjigjen e tretë është 27, dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 Moda për pergjigjen e pestë është 27, dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 Refuzoi Besoj që jo Nuk e di Ndoshta besoj që po Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 24.975 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 26.499 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 26.709 vjetë
 39. 39. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 2.8 A mendoni se pasë këtyre zgjedhjeve do të këqsohet gjëndja? Tabela 14 - Totali i respodenteve: Totali i të naketuarve Struktura në % Besoj që po 26 8.724 Ndoshta 36 12.080 Nuk e di 99 33.121 Besoj që jo 117 39.261 Refuzoi 20 6.711 ∑ 298 10% Grafiku14. Konkluzioni: Në pyetjen “A mendoni se pasë këtyre zgjedhjeve do të këqsohet gjëndja?” në këtë pyetje 42% e respodentve besonin se do të përmirsohet gjendja, 36% e respodentve pohuan se nuk din qdo të ndodhë,13% e respodentve than se ndoshta do të përmirsohet gjendja,,ndërsa 9% e respodentve nuk besoj që do të përmirsohet gjendja. Pra pjesa dermuers e respodentve besoj që do të përmirsohet gjendja pas zgjedhjeve. 9% 13% 36% 42% Besoj që po Ndoshta Nuk e di Besoj që jo Refuzoi Llogaritja e Variacionit si koeficient: W₁=N₂/N₁=36/26=1.384 W₂=N₃/N₂=99/36=2.75 W₃=N₄/N₃=117/99=1.181 W₄=N₅/N₄=20/117=0.170
 40. 40. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela. 14.1 - Numri I përgjithshem I respodenteve në formë të detajuar Mosha Besojqëpo Nr.itëanketuarve % Ndoshta Nr.itëanketuarve % Nukedi Nr.itëanketuarve % Besojqëjo Nr.itëanketuarve % Refuzoi Nr.itëanketuarve % F M F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 4 6 10 38.46 12 14 26 72.22 26 35 61 61.61 18 33 51 43.58 1 7 8 40 28-37 1 0 1 3.84 0 1 1 2.77 9 2 11 11.11 10 7 17 14.52 3 0 3 15 38-47 1 3 4 15.38 2 3 5 13.88 7 5 12 12.12 16 7 23 19.65 2 0 2 10 48-57 1 1 2 7.69 0 2 2 5.55 9 2 11 11.11 12 7 19 16.23 3 2 5 25 Mbi 58 8 1 9 34.61 0 2 2 5.55 0 4 4 4.04 1 6 7 5.98 1 1 1 10 ∑ 15 11 26 100% 14 36 36 100% 51 48 99 100% 57 60 117 100% 10 10 20 100%
 41. 41. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku14.1. Moda për pergjigjen e parë: Moda për pergjigjen e dytë: Moda për pergjigjen e tretë Moda për pergjigjen e katërt Moda për pergjigjen e pestë është 29.25, dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 0 38.461 3.846 15.384 7.692 34.615 0 72.222 2.777 13.888 5.555 5.555 0 61.616 11.111 12.121 11.111 4.04 0 43.589 14.529 19.658 16.239 5.982 0 40 15 10 25 10 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 Besoj që po Ndoshta Nuk e di Besoj që jo Refuzoi Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 24.75 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 26.82 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 28.199 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 26.709 vjetë
 42. 42. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 2.9 A mendoni që qëverisja aktuale ka punuarë në të mire të vendit? Tabela .15 Totali i respodenteve: Totali i të anketuarve Struktura në % Po 42 14.093 Aq sa ka pasur mundësi 81 27.181 Deri diku 108 36.241 Jo 57 19.127 Refuzoi 10 3.355 ∑ 298 100% Grafiku15. Konkluzioni: Në pyetjen “A mendoni që qëverisja aktuale ka punuarë në të mire të vendit?”pjesa me e madhe e respodentve na than se nuk jan edhe aq te kenaqur pra 36% than se jan pakë të kënaqur,një pjesë tjetër e të anketuarve thane se kjo qëverisje ka punuar aq sa ka pasur mundesi për mandatin e dhën pra 27% e të anketuarve,14% e të anketuarve ishin te knaqur me këtë qëverisje,19% e të anketuarve than se kjo qeverisje nuk ka punuar në të mir të vendit, ndërsa 4$ e të anketuarve refuzuan të përgjigjjen në këtë pyetje. 14% 27% 36% 19% 4% Po Aq sa ka pasur mundësi Deri diku Jo Refuzoi Llogaritja e Variacionit si koeficient: W₁=N₂/N₁=81/42=1.928 W₂=N₃/N₂=108/81=1.333 W₃=N₄/N₃=57/108=0.527 W₄=N₅/N₄=10/57=0.175
 43. 43. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela. 15.1 - Numri I përgjithshem I respodenteve në formë të detajuar: Mosha Besojqëpo Nr.itëanketuarve % Ndoshta Nr.itëanketuarve % Nukedi Nr.itëanketuarve % Besojqëjo Nr.itëanketuarve % Refuzoi Nr.itëanketuarve % F M F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 8 19 27 64.28 5 16 14 30 37.03 7 27 42 69 63.888 10 19 29 50.877 0 2 2 20 28-37 4 3 7 16.66 6 7 4 11 13.58 0 5 2 7 6.481 6 1 7 12.280 1 1 2 10 38-47 0 3 3 7.142 13 1 14 17.28 3 9 7 16 14.814 5 6 11 19.298 1 1 2 20 48-57 3 0 3 7.142 13 6 19 23.45 6 3 4 7 6.481 4 3 7 12.280 2 1 3 30 Mbi 58 1 1 2 4.761 4 3 7 8.641 2 7 9 8.333 1 2 3 5.263 1 1 2 20 ∑ 16 26 42 100% 53 28 81 100% 46 62 108 100% 26 31 57 100% 5 5 10 100%
 44. 44. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 15.1 Moda për pergjigjen e parë: Moda për pergjigjen e dytë: Moda për pergjigjen e tretë Moda për pergjigjen e katërt është 25.615 dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 Moda për pergjigjen e pestë është 22.5, dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 0 64.285 16.666 7.142 7.142 4.761 0 37.037 13.58 17.283 23.456 8.641 0 63.888 6.481 14.814 6.481 9.333 0 50.877 12.28 19.298 12.28 5.263 0 20 10 20 30 20 Po Aq sa ka pasur mundesi Deri diku Jo Refuzoi Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 29.25 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 25.772 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 28.875 vjetë
 45. 45. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 3.0 A mendoni se qeverisja para shpalljes se pavarsis do të bëntë më shumë pë vendin në këtë kohë? Tabela .16 Totali i respodenteve: Totali it ë anketuaarve Struktura në % Po 74 24.832 Ndoshta 66 22.147 Nuk e di 78 26.174 Jo 70 23.489 Refuzoi 10 3.355 ∑ 298 100% Grafiku16. Konkluzioni: Në pyetjen “A mendoni se qeverisja para shpalljes se pavarsis do të bëntë më shumë pë vendin në këtë kohë?” 25% e respodentve besoni se qeverisja para shpalljes së pavarsis do të bëntë më shum për vendin,22% e respodentve thoshin se ndoshta,26% e respodentve than se nuk mund te thonin diqka rreth kësaj”nuk e di”,24% e respodentve than se nëpër sfidat të cilat kaloi RKS nuk do mund ti perballonin qeverit para shpalljes se pavarsis.,3# e respodentve refuzuan të përgjigjjen në këtë pyetje. 25% 22% 26% 24% 3% Po Ndoshta Nuk e di Jo Refuzoi Llogaritja e Variacionit si koeficient: W₁=N₂/N₁=66/74=0.891 W₂=N₃/N₂=78/66=1.181 W₃=N₄/N₃=70/78=0.897 W₄=N₅/N₄=10/70=0.142
 46. 46. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela. 16.1 - Numri I përgjithshem I respodenteve në formë të detajuar Mosha Po Nr.itëanketuarve % Ndoshta Nr.itëanketuarve % Nukedi Nr.itëanketuarve % Jo Nr.itëanketuarve % Refuzoi Nr.itëanketuarve % F M F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 19 34 53 71.621 16 25 41 62.12 1 18 21 39 50 7 16 23 32.847 1 0 1 10 28-37 3 3 6 8.108 6 3 9 13.63 6 4 0 4 5.128 8 4 12 17.142 2 0 2 20 38-47 1 7 8 10.810 4 3 7 10.60 6 11 6 17 21.794 9 3 12 17.142 3 0 3 30 48-57 0 4 4 5.405 4 2 6 9.090 9 2 11 14.102 10 5 15 21.428 2 1 3 30 Mbi 58 0 3 3 4.054 0 3 3 4.545 3 4 7 8.974 5 3 8 11.428 0 1 1 10 ∑ 23 51 74 100% 30 36 66 100% 45 33 78 100% 39 31 70 100% 8 2 10 100%
 47. 47. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 16.1. Moda për pergjigjen e parë: Moda për pergjigjen e dytë: Moda për pergjigjen e tretë Moda për pergjigjen e katërt është 27 ,dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 Moda për pergjigjen e pestë është 18, dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 0 71.621 8.108 10.81 5.405 4.054 0 62.121 13.636 10.606 9.09 4.5450 50 5.128 21.794 14.102 8.974 0 32.857 17.142 17.142 21.428 11.428 0 10 20 30 30 Po Ndoshta Nuk e di Jo Refuzo Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 25.971 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 24.562 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 24.562 vjetë
 48. 48. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 3.1 A mendoni që duhet një frym e re politike në vend? Tabela .17 Totali i respodenteve: Totali i të anketuarve Struktura në % Po 248 83.221 Ndoshta 20 6.711 Nuk e di 9 3.020 Jo 19 6.375 Refuzoi 2 0.671 ∑ 100% Grafiku 17 - Totali I të anketuarve shprehur në përqindje: Konkluzioni: Në pyetjen “A mendoni që duhet një frym e re politike në vend?” 83% e respodentve mendoni qe duhet një frym e re politike në vend duke mos pasur asnje ndikim nga partit egzistente deri me tani, kishte respondent qe thoni se ndoshta do ishte mir por jo e domosdoshme se me nje perkushtim me te madh mundet edhe partit qe jan tani ta zhvillojn shtetin ne qdo aspet sidomos ne ate ekonomik,3% e respodentve than se nuk e din a do duhej nje frym e re politike ne vend,1% e respodentve hezituan të përgjigjjen në këtë pyetje. Nga përgjigjjet e respodentve del se shumica e respodentve duan një frym te re politike në vend. 83% 7% 3% 6% 1% Sales Po Ndoshta Nuk e di Jo Refuzoi Llogaritja e Variacionit si koeficient: W₁=N₂/N₁=20/248=0.080 W₂=N₃/N₂=9/20=0.45 W₃=N₄/N₃=19/9=2.11 W₄=N₅/N₄=2/19=0.105
 49. 49. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 17 .1.-Totali I të anketuarve sipas moshes dhe gjinisë: Mosha Po Nr.itëanketuarve % Ndoshta Nr.itëanketuarve % Nukedi Nr.itëanketuarve % Jo Nr.itëanketuarve % Refuzoi Nr.itëanketuarve % F M F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 49 72 121 48.790 6 8 14 70 2 4 6 66.666 4 12 16 84.210 0 0 0 0 28-37 22 8 30 12.096 0 1 1 5 1 0 1 11.111 0 1 1 5.263 0 0 0 0 38-47 25 15 40 16.129 3 0 3 15 0 0 0 0 0 2 2 10.516 0 1 1 50 48-57 25 12 37 14.919 0 1 1 5 0 1 1 11.111 0 0 0 0 0 0 0 0 Mbi 58 7 13 20 8.064 0 1 1 5 1 0 1 11.111 0 0 0 0 1 0 1 50 ∑ 128 120 248 100% 9 11 20 100% 4 5 9 100% 4 15 19 100% 1 1 2 100%
 50. 50. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 17.1. - Totali I të anketuarve shprehur në përqindje: Moda për pergjigjen e parë: Moda për pergjigjen e dytë: Moda për pergjigjen e tretë Moda për pergjigjen e katërt është 26.437 ,dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 Moda për pergjigjen e pestë është 22.438 ,dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 58 Po Ndoshta Nuk e di Jo Refuzoi Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 26.108 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 25.799 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 29.25 vjetë
 51. 51. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] 3.2 Kushë mëndoni që do të fitoj në këto zgjedhje që do të organizohen në këtë vit në RKS ? Tabela .18 Totali i respodenteve: Grafiku 18 - Totali I të anketuarve shprehur në përqindje: Konkluzioni: Në pyetjen “Kushë mëndoni që do të fitoj në këto zgjedhje që do të organizohen në këtë vit në RKS ?”42% e respodentve mendoni se qeverisja aktuale ne krye të së cilë është Kryeministri Zo. Hashim Thaqi njeherishit edhe kryetar i PDK-es do ti fitoj zgjedhjet pasi qyetaret mendoj qe ai po din ti bind qytetaret ne forma te ndryshme,30% e respodentve mendoj se do të fitoj LDK-ja, 7% mendoj që do të fitoj VV-sja, ndëresa 9% e respodentve mendoj që do të fiojnë partit tjera si: “NIS,AAK,AKR,PF, etj.” Ndërsa 12% e respodentve hezituan të përgjigjen në këtë pyetje. Sipas përgjigjjeve të respodentve prap del që partija në pushtet PDK-ja do ti fitoj prap zgjedhjet. 42% 30% 7% 9% 12% PDK LDK VV Tjetë Refuzoi Totali i të anketuarve Struktura në % PDK 125 41.946 LDK 88 29.530 VV 21 7.046 Tjetë 27 9.060 Refuzoi 37 12.416 ∑ 298 100% Llogaritja e Variacionit si koeficient: W₁=N₂/N₁=88/125=0.704 W₂=N₃/N₂=21/88=0.238 W₃=N₄/N₃=27/21=1.285 W₄=N₅/N₄=37/27=1.370
 52. 52. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Tabela 18.1. - Paraqitja tabelare në formë me te detajuar ,në bazë të gjinisë dhe moshës Mosha PDK Nr.itëanketuarve % LDK Nr.itëanketuarve % VV Nr.itëanketuarve % Tjetë Nr.itëanketuarve % Refuzoi Nr.itëanketuarve % F M F M F M F M F M 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-27 15 27 42 33.6 22 28 50 56.818 4 9 13 61.904 7 17 24 88.888 13 15 28 75.675 28-37 13 6 19 15.2 8 4 12 13.636 1 0 1 4.761 0 0 0 0 1 0 1 2.702 38-47 17 7 24 19.2 4 7 11 12.5 5 1 6 28.571 0 0 0 0 2 2 4 10.810 48-57 18 10 28 22.4 6 2 8 9.09 0 1 1 4.761 1 0 1 3.703 0 1 1 2.702 Mbi 58 7 5 12 9.6 1 6 7 7.954 0 0 0 0 1 4 2 7.407 1 2 3 8.108 ∑ 70 55 125 100% 41 47 88 100% 10 11 21 100% 9 18 27 100% 17 20 37 100%
 53. 53. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Grafiku 18 .1- Totali I të anketuarve shprehur në përqindje: Moda për pergjigjen e parë: Moda për pergjigjen e dytë: Moda për pergjigjen e tretë Moda për pergjigjen e katërt është 27 ,dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 Moda për pergjigjen e pestë është 26.1 ,dhe gjindet ne mesin e viteve 18-27 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mbi 57 0 33.6 15.2 19.2 22.4 9.6 0 56.818 13.636 12.5 9.09 7.954 0 61.904 4.761 28.571 4.761 0 0 88.888 0 0 3.703 7.407 0 75.675 2.702 10.81 2.702 PDK LDK VV Tjetë Refuzoi Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 25.391 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 27.243 vjetë Sqarim: Moda gjindet në mesin e viteve 18-27 pra moda është 24.352 vjetë
 54. 54. Maj, 06, 2014 [RAPORT HULUMTIMI] Përfundimi Bazuar në opinionin e të anketuarve, në përgjithësi qytetarët janë deri diku të kënaqur me qeverisjen e sotme. Më shumë se 20.13% e qytetarëve janë të kënaqur me qeverisje që është sot. 39.932% e qytetarve janë pak të kënaqur me punen e qeverisjes se sotm.Kategoria e të pa punësuarve ka treguar një pakënaqësi më të madhe me institucionet, pra 35.906% e të anketuarve thon se nuk jaë të kë naqur me qeverisjen. Sa i përket kategoris së të arsimuarve nuk është vërejtur ndonjë paknënaqësi e lartë, shumica e respodentëve kanë qenë me shkollim të lartë dhe nuk mendojnë se mund të ndikojnë në agjendënpolitike . Të dhënat e mbledhura tregojn se qytetarët mendojë që qëverisja që është sot ne krye me Zo. Hashim Thaqi do ti fitoj prap zgjedhet. Të dhënat sugjerojnë se ka nevojë për ndryshim të qasjes dhe krijim të mekanizmave të përshtashëm për zhvillim ekonomik të vendit dhe zvoglimin e papunsis në RKS.

×