Zaverecny ukol dupal

277 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
277
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaverecny ukol dupal

  1. 1. Zdůvodnění tématuPro svůj poslední úkol do tohoto předmětu jsem si zvolil téma společenská odpovědnostpodniku, které je součástí současné ekonomické teorie. Navíc se mi bude jeho nastudováníhodit při vypracovávání diplomové práce a také v podnikové praxi, kde jsem osobousamostatně výdělečně činnou a v současnosti bych rád zavedl některé společensky odpovědnéaktivity k získání většího spektra zákazníků.Klíčová slovaSpolečenská odpovědnost, podnik, definice, trhAnotaceTato práce se zabývá společenskou odpovědností podniku, konkrétně definicí tohoto pojmu aanalýzou jednotlivých definic.Společenská odpovědnost podnikuPro pochopení pojmu společenská odpovědnost podniku je třeba definovat co to vlastně taspolečenská odpovědnost podniku je. V knihách a časopisech či na internetu můžeme najítmnoho různých definic. Tyto definice mají podobné parametry. Porovnáním jednotlivýchdefinic se ve své práci zabýval Dahlsrud.Úplně první definici vytvořil a publikoval ve své práci nazvané Social Responsibilities of theBusinessman pan Howard R. Bowen. Tato definice vymezuje společenskou odpovědnostpodniku jako:
  2. 2. „Závazky podnikatele uskutečňovat takové postupy, přijímat taková rozhodnutí nebonásledovat takový směr jednání, který je z hlediska cílů a hodnot naší společnosti žádoucí.“(3)Jako další příklad definice, která je více současná, můžeme uvést tu, kterou používáorganizace Business Leaders Forum, která vymezuje společenskou odpovědnost podniku jako„dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí ispolečnosti, ve které podnikají.“ (1)Dahlsrud ve svém článku (2) analyzuje celkem 37 definic pojmu společenská odpovědnostpodniku. Celkem Dahlsrud vymezil 5 dimenzí, které mohou být v jednotlivých definicíchobsaženy. Těmito dimenzemi jsou (2): Environmentální dimenze Sociální dimenze Ekonomická dimenze Dimenze zájmových skupin Dobrovolná dimenzePro názornou ukázku můžeme znovu využít výklad Business Leaders Fora, který uvádí jakocharakteristické rysy společenské odpovědnosti podniku: „Tři roviny aktivit – ekonomická činnost firmy, sociální rozvoj a ochrana životního prostředí Dobrovolnost – podnik veškeré odpovědné aktivity vykonává dobrovolně, nad rámec svých zákonných povinností Dialog se stakeholdery – zapojení zainteresovaných stran, které firmu výrazně ovlivňují Dlouhodobý charakter – aktivity CSR jsou realizovány dlouhodobě a nekončí, pokud se podnik ocitne v horší ekonomické situaci Důvěryhodnost – CSR přispívá k posílení důvěry ve firmu; činnosti však musí být transparentní, trvalé a nezveličované.“ (1)
  3. 3. Pokud tyto dimenze porovnáme s těmi, které definoval Dahlsrud, tak vidíme, že vybranádefinice obsahuje všech pět vybraných dimenzí. Navíc má tato definice další parametry,kterými jsou důvěryhodnost a dlouhodobý charakter.Dahlsrud ve své analýze sledoval výskyt jednotlivých dimenzí ve vyhledaných definicích.Četnost jednotlivých dimenzí můžeme znázornit následujícím grafem: 100% 88% 88% 86% 90% 80% 80% 70% 59% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%Obrázek 1: Četnost dimenzí u definic CSRZdroj dat: (2)Zdroj: Vlastní tvorbaJak vidíme z předchozího grafu, tak nejčastěji se u definic vyskytovaly dimenze sociální astakeholderská, které autor našel v 88 % definic. Následuje dimenze ekonomická, která sevýskytem dosti blíží dvěma předchozím, celkem v 86 % případů. Vysoký výskyt Dahlsrudpozoroval též u dobrovolné dimenze, kterou našel u 4 z 5 vyhledaných definic. Posledníz dimenzí je environmentální rozměr, který se vyskytl „pouze“ u 59 % případů. (2)Ve svém článku také Dahlsrud ukazuje na to, v kolika definicích se vyskytují vybranédimenze současně. Zjistil, že všech pět dimenzí se vyskytuje celkem u 40 procent definic.Alespoň 4 z vybraných dimenzí se vyskytly u 64 procent analyzovaných definic. Pokudbychom chtěli znát to, jak často se ve vybraných definicích vyskytují buď alespoň 1, případnědvě nebo tři dimenze současně, tak podle Dahlsruda je výskyt alespoň jedné dimenzestoprocentní, a ke 100 procentům se blíží i výskyt 2 a 3 dimenzí současně. U 2 dimenzí jde ovýskyt v 99 procentech případů a při výběru 3 se jedná o 97 procent definic. (2)
  4. 4. Je tedy jasné, že různé definice mají mnoho společných parametrů. Můžeme říci, žepovětšinou najdeme u definic alespoň tři společné prvky, které jsou základními stavebnímikameny chápání pojmu společenská odpovědnost podniku.Zásadní otázkou v oblasti společenské odpovědnosti podniku je, proč by se vůbec měla firmatakto chovat. Pro zodpovězení této otázky si opět pomůžeme definicí od Business LeadersFora. Na jejich stránkách je odpověď na tuto otázku vymezena velmi jednoduše. Firma by seeměla chovat společensky odpovědně, neboť je to pro společnost výhodné v rámci tržníhosoutěžení. (1)Podle Business Leaders Fora přináší společensky odpovědné chování „řadu výhod a ziskůpředevším nefinančního rázu, které jsou důležité pro jeho kvalitní a dlouhodobě udržitelnéfungování: Větší transparentnost a posílení důvěryhodnosti firmy Vyšší přitažlivost pro investory Budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu Odlišení od konkurence, zviditelnění značky pro spotřebitele Zvýšení produktivity práce a loajality zaměstnanců Možnost získání a udržení kvalitních zaměstnanců Snížení nákladů na risk-management Přímé finanční úspory spojené s ekologickým chováním (např. úspora energie, opětovné využití odpadového materiálu ve výrobě) Zvýšení obratu Zvýšení kvality produktů či služeb.“ (1)Je tedy jasné, že společensky odpovědné chování je prospěšné pro každou firmu, která sesnaží soupeřit na trhu. Snaha získat konkurenční výhodu pro vlastní společnost je motorempro vymýšlení nových a nových aktivit, které firma bude provozovat, aby ovlivnila své ať jižaktuální či potenciální zákazníky.
  5. 5. Zdroje 1) Business Leaders Forum [online]. 2012 [cit. 2012-12-30]. Dostupné z: http://www.csr-online.cz/ 2) DAHLSRUD, A. (2008), How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt, 15: 1–13. doi: 10.1002/csr.132 3) KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012, 201 s. ISBN 9788024739830.Hodnocení zdrojů 1) Tato stránka je základní pro firmy, které chtějí praktikovat společenskou odpovědnost, v našem státě. Autorem této stránky je organizace Business Leaders Forum, která zastřešuje společenskou odpovědnost u nás. Stránka je pravidelně aktualizována a jsou přidávány další a další články. 2) Tento materiál je analýzou definic vybraného pojmu. Autor vybírá náhodné definice a pomocí vybraných nástrojů je analyzuje. Jeho článek byl citován ve více něž sto dalších odborných textech. Autor má taktéž rozsáhlé reference. Autor pracuje na univerzitě v Trondheimu, je tedy z odborného prostředí. 3) Autor je odborný asistent na katedře marketingové komunikace Vysoké školy finanční a správní. Je spoluautorem vysokoškolských skript a řady odborných knih. Publikuje v rámci nakladatelství Grada Publishing, které působí na našem trhu již od roku 1991.Celkově již toto vydavatelství publikovalo přes 8 000 knih v nákladu více než 16 000 000 výtisků.

×