SlideShare a Scribd company logo
Nội dung
− Lập kế hoạch dự án Scrum
  − Làm thế nào để lập kế hoạch cho toàn bộ dự án?
  − Lập kế hoạch toàn bộ dự án trong TFS 2012
− Lập kế hoạch cho một Sprint
  − Lập kế hoạch cho một Sprint là gì?
  − Cách lập kế hoạch cho một Sprint trong TFS 2012
− Thực hiện một Sprint
  − Thực hiện một Sprint như thế nào?
  − Cách thực hiện một Sprint trong TFS 2012
Lập kế hoạch cho dự án ntn?
− Product Backlog
 − Lưu trữ toàn bộ các user stories (yêu cầu)
  − Làm mới, thay đổi, hoăc sửa lỗi
 − Mô tả cái mà khách hàng cần (need) và giá trị
  (value) của nó
 − Chịu trách nhiệm bởi Product Owner
 − Được sắp xếp ưu tiên theo giá trị kinh doanh
  mà nó mang lại
 − Mỗi user story được viết theo ngữ cảnh của
  người dùng.
Lập kế hoạch dự án
      Product Backlog
                  “Là người dùng, họ muốn
      User Stories
                  giao diện ứng dụng theo
          5        phong cách Modern UI”
            8
               Các Stories được hiển
          5    thị trênNhóm ước lượng mỗi story
                   Backlog theo thứ
Priority
        3         tự được ưu tiên
                    sử dụng story points
            8       Các stories mới được
                    thêm vào Product
      1
                       Backlog
Lập kế hoạch dự án
      Product Backlog
                Stories có thể được
      User Stories    lập kế 3
                Sprint hoạch hoàn tất
           3
                vào các sprints sau

             3

           3
Priority
                Sprint 4
               Product Owner sẽ chịu trách
         4
               nhiệm thiết lập lại mức độ ưu
           4       tiên trên Backlog
             4
Product Backlog


      Truy vấn Product Backlog
       trong Team Explorer
Product Backlog


          Product Owner tạo
         mới Product Backlog
          với User Stories
Lập kế hoạch cho một Sprint?
− Product Owner và nhóm phát triển lựa chọn
 các Backlog (yêu cầu) cần làm trong Sprint
− Mỗi một Backlog cần phải được chia nhỏ
 thành các Tasks (cụ thể)
− Nhóm phát triển thực hiện cam kết với mỗi
 Backlog đó
 − Thời gian hoàn thành
 − Tiến độ hoàn thành
Lập kế hoạch cho một Sprint
Product Backlog            Iteration Backlog
User Stories              User Stories  Tasks (hours)

     3        Dựa trên các công
                             Commit!
             việc đó, nhóm cam
        3
          Đôi khikết sẽ hoàn thành
              thời gian ước
     3     lượngmỗi công việc lập kế hoạch
              để cuộc họp
             Trongyêu cầuNhóm phân nhỏ
                     trong
          hoàn thành có lâu... Owner và ra
                bao thể từng
                     bị
              Sprint. Product yêu cầu
          thay đổi, lớn hơn, cam chọn các
             nhóm phát triển lựa các công
                     thành      Commit!
               kết...     việc cụ thể
             yêu cầu nào cần thực hiện
                 trong Sprint đó
                              Can’t
                             Commit!
Lập kế hoạch cho một Sprint
Product Backlog            Iteration Backlog
User Stories              User Stories  Tasks (hours)

      3
                             Commit!
        3

      3

    ?
    3       Những yêu cầu quá
                             Commit!
          lớn trong Sprint có thể
          được nhóm cân nhắc đã
              Sprint bây giờ
                  Nhóm có thể
          để tách thành cáchoạch và
             được lập kế yêu
            cầu nhỏ hơn... kếttriển
                  cam
            sẵn sàng để phát
                      hoàn
                  thành yêu cầu
                   nhỏ hơn đó      Commit!
Lập kế hoạch Sprint
− Xác định các công việc
 cần để hoàn thành một
 yêu cầu
− Phân chia công việc một
 cách cân bằng
− Cam kết hoàn thành công
 việc
− Kiểm soát việc tạm dừng
 công việc
− Kiểm soát tiến độ
Thực thi một Sprint như thế nào?
− Theo dõi tiến độ
 − Tổ chức họp ngắn Sprint hàng ngày
 − Những công việc nào đã hoàn thành
 − Những công việc nào còn dang dở
− Cố gắng bàn giao một tiền chức năng
 (potentially shippable) một cách liên tục
− Chứng minh giá trị mà chức năng đó có thể
 mang lại
− Retrospective (xem xét, đánh giá, cải tiến…)
Thực thi một Sprint
Product Backlog       Iteration Backlog
User Stories         User Stories  Tasks (hours)

         Nhóm bắt đầu thực
         hiện trên danh sách
           công việc…
Thực thi một Sprint
Product Backlog                 Iteration Backlog
User Stories                   User Stories  Tasks (hours)
   Cập nhật tiến độ
   hoàn thành công        Remaining   Completed
             100
    việc hàng ngày
             80
             60
             40
             20
             0
                2/1   2/8   2/15  2/22
Thực thi một Sprint
Product Backlog              Iteration Backlog
User Stories               User Stories  Tasks (hours)
               Remaining   Completed
         100
         80
         60
         40
         20
          0
            2/1   2/8   2/15  2/22
Thực thi một Sprint
Product Backlog        Iteration Backlog
User Stories          User Stories  Tasks (hours)
    Nhóm phát triển một    Tạo một demo để
    “tiền chức năng” một   chứng minh giá trị mà
       cách liên tục   chức năng đó mang lại
Thực thi một Sprint
Product Backlog          Iteration Backlog
User Stories            User Stories  Tasks (hours)
        Phần chức năng
         hoàn thiện sẽ
        được bàn giao cho
         khách hàng
Thực thi một Sprint
Product Backlog          Iteration Backlog
User Stories            User Stories  Tasks (hours)


        Nhóm bàn giao công việc
        Đóng dựa trên cam kết.
          những yêu cầu đã
        bàn giao ở Sprint trước


   Việc nào đã thựchọp cải
        Tổ chức hiện?
       tiến retrospective…
  Việc nào chưa thực hiện?
  Việc gì nhóm có thể làm để
        cải tiến?
Thực thi một Sprint
Product Backlog          Iteration Backlog
User Stories           User Stories  Tasks (hours)
        Các yêu cầu mới
        sẽ được thêm vào
        Product Backlog
Thực thi một Sprint
Product Backlog           Iteration Backlog
User Stories             User Stories  Tasks (hours)
         Backlog được sắp xếp
        theo thứ tự yêu tiên và sẵn
         sàng để nhóm lên kế
        hoạch cho Sprint tiếp theo
Thực thi một Sprint
− Cập nhật các công việc
 đã được hoàn
 thành, hàng ngày
− Kiểm soát tiến độ thông
 qua các báo cáo và biểu
 đồ phân tích
− Liên tục xem xét, đánh
 giá và cải tiến
Theo dõi tiến độ           Burndown chart cho
          phép theo dõi các công
          việc còn dang dở và các
          công việc đã hoàn thành
Theo dõi tiến độ
Theo dõi tiến độ
Retrospective    Capture retrospectives
           using the Team wiki on
            the Project Portal
   Sample documents are
   provided as a guide
Questions/Follow-Up
− Contact
 − Aaron Bjork
  − abjork@microsoft.com
  − http://blogs.msdn.com/aaronbjork


− TFS Resources
  − http://blogs.msdn.com/bharry
  − http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-
   US/category/vsts
  − http://msdn.microsoft.com/en-
   us/teamsystem/default.aspx
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries.
The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market
   conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation.
                     MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

More Related Content

Similar to ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - Quang

Scrum edited
Scrum editedScrum edited
Scrum edited
Tien Nguyen
 
Scrum
ScrumScrum
Agile scrum
Agile scrumAgile scrum
Agile scrum
Ngô Hoàn
 
Agile Scrum for your startup
Agile Scrum for your startupAgile Scrum for your startup
Agile Scrum for your startup
Kevin Vu
 
Bài tập công nghệ phần mềm
Bài tập công nghệ phần mềmBài tập công nghệ phần mềm
Bài tập công nghệ phần mềmLượng Võ Đại
 
QTDA_[Scrum vs Kanban]_XP
QTDA_[Scrum vs Kanban]_XPQTDA_[Scrum vs Kanban]_XP
QTDA_[Scrum vs Kanban]_XPPhúc Thành
 
Giới thiệu tổng quan Agile-Scrum
Giới thiệu tổng quan Agile-ScrumGiới thiệu tổng quan Agile-Scrum
Giới thiệu tổng quan Agile-Scrum
Tam Pham Minh
 
Kanban: Cơ bản và Nâng cao
Kanban: Cơ bản và Nâng caoKanban: Cơ bản và Nâng cao
Kanban: Cơ bản và Nâng cao
Vu Hung Nguyen
 
Agile trong dự án fixed price case study
Agile trong dự án fixed price case studyAgile trong dự án fixed price case study
Agile trong dự án fixed price case study
Đới Học viện Agile
 
Agile scrum
Agile scrumAgile scrum
Giới thiệu Agile + Scrum
Giới thiệu Agile + ScrumGiới thiệu Agile + Scrum
Giới thiệu Agile + Scrum
GMO-Z.com Vietnam Lab Center
 
Giới thiệu Scrum
Giới thiệu ScrumGiới thiệu Scrum
Giới thiệu Scrum
DUONG Trong Tan
 
Scrum
ScrumScrum
MO HINH TANG TIEN
MO HINH TANG TIENMO HINH TANG TIEN
MO HINH TANG TIENnghia_790a
 
Tài liệu đào tạo Scrum
Tài liệu đào tạo ScrumTài liệu đào tạo Scrum
Tài liệu đào tạo Scrum
DUONG Trong Tan
 
Quản Trị Chất Lượng Dự Án ERP
Quản Trị Chất Lượng Dự Án ERPQuản Trị Chất Lượng Dự Án ERP
Quản Trị Chất Lượng Dự Án ERP
Trường Nguyễn Xuân
 
654.huong dan su dung ms project
654.huong dan su dung ms project654.huong dan su dung ms project
654.huong dan su dung ms projectChat Chit
 
Phuongphapluanduanphanmem truyenthongvaagilengotrungvietscrumday2013-13100720...
Phuongphapluanduanphanmem truyenthongvaagilengotrungvietscrumday2013-13100720...Phuongphapluanduanphanmem truyenthongvaagilengotrungvietscrumday2013-13100720...
Phuongphapluanduanphanmem truyenthongvaagilengotrungvietscrumday2013-13100720...Working in Japan
 
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office Project 2003 - tincanban.com
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office Project 2003 - tincanban.comHướng dẫn sử dụng Microsoft Office Project 2003 - tincanban.com
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office Project 2003 - tincanban.comVô Danh
 

Similar to ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - Quang (20)

Scrum edited
Scrum editedScrum edited
Scrum edited
 
Scrum
ScrumScrum
Scrum
 
Agile scrum
Agile scrumAgile scrum
Agile scrum
 
Agile Scrum for your startup
Agile Scrum for your startupAgile Scrum for your startup
Agile Scrum for your startup
 
Scrum
ScrumScrum
Scrum
 
Bài tập công nghệ phần mềm
Bài tập công nghệ phần mềmBài tập công nghệ phần mềm
Bài tập công nghệ phần mềm
 
QTDA_[Scrum vs Kanban]_XP
QTDA_[Scrum vs Kanban]_XPQTDA_[Scrum vs Kanban]_XP
QTDA_[Scrum vs Kanban]_XP
 
Giới thiệu tổng quan Agile-Scrum
Giới thiệu tổng quan Agile-ScrumGiới thiệu tổng quan Agile-Scrum
Giới thiệu tổng quan Agile-Scrum
 
Kanban: Cơ bản và Nâng cao
Kanban: Cơ bản và Nâng caoKanban: Cơ bản và Nâng cao
Kanban: Cơ bản và Nâng cao
 
Agile trong dự án fixed price case study
Agile trong dự án fixed price case studyAgile trong dự án fixed price case study
Agile trong dự án fixed price case study
 
Agile scrum
Agile scrumAgile scrum
Agile scrum
 
Giới thiệu Agile + Scrum
Giới thiệu Agile + ScrumGiới thiệu Agile + Scrum
Giới thiệu Agile + Scrum
 
Giới thiệu Scrum
Giới thiệu ScrumGiới thiệu Scrum
Giới thiệu Scrum
 
Scrum
ScrumScrum
Scrum
 
MO HINH TANG TIEN
MO HINH TANG TIENMO HINH TANG TIEN
MO HINH TANG TIEN
 
Tài liệu đào tạo Scrum
Tài liệu đào tạo ScrumTài liệu đào tạo Scrum
Tài liệu đào tạo Scrum
 
Quản Trị Chất Lượng Dự Án ERP
Quản Trị Chất Lượng Dự Án ERPQuản Trị Chất Lượng Dự Án ERP
Quản Trị Chất Lượng Dự Án ERP
 
654.huong dan su dung ms project
654.huong dan su dung ms project654.huong dan su dung ms project
654.huong dan su dung ms project
 
Phuongphapluanduanphanmem truyenthongvaagilengotrungvietscrumday2013-13100720...
Phuongphapluanduanphanmem truyenthongvaagilengotrungvietscrumday2013-13100720...Phuongphapluanduanphanmem truyenthongvaagilengotrungvietscrumday2013-13100720...
Phuongphapluanduanphanmem truyenthongvaagilengotrungvietscrumday2013-13100720...
 
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office Project 2003 - tincanban.com
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office Project 2003 - tincanban.comHướng dẫn sử dụng Microsoft Office Project 2003 - tincanban.com
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office Project 2003 - tincanban.com
 

More from DUONG Trong Tan

Trở thành Agile Coach
Trở thành Agile CoachTrở thành Agile Coach
Trở thành Agile Coach
DUONG Trong Tan
 
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trìnhCoder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
DUONG Trong Tan
 
Luyện cách hỏi
Luyện cách hỏi Luyện cách hỏi
Luyện cách hỏi
DUONG Trong Tan
 
Building a Learning Organization
Building a Learning OrganizationBuilding a Learning Organization
Building a Learning Organization
DUONG Trong Tan
 
Giáo dục thông minh (Smart Education)
Giáo dục thông minh (Smart Education)Giáo dục thông minh (Smart Education)
Giáo dục thông minh (Smart Education)
DUONG Trong Tan
 
A reflection on constructivism and engineering education
A reflection on constructivism and engineering educationA reflection on constructivism and engineering education
A reflection on constructivism and engineering education
DUONG Trong Tan
 
Học cách học (version 2.0) - Learning How To Learn
Học cách học (version 2.0) - Learning How To LearnHọc cách học (version 2.0) - Learning How To Learn
Học cách học (version 2.0) - Learning How To Learn
DUONG Trong Tan
 
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạoNgười lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
DUONG Trong Tan
 
Agile có thể giúp chúng ta những gì?
Agile có thể giúp chúng ta những gì?Agile có thể giúp chúng ta những gì?
Agile có thể giúp chúng ta những gì?
DUONG Trong Tan
 
Học cách học (Learning How To Learn)
Học cách học (Learning How To Learn)Học cách học (Learning How To Learn)
Học cách học (Learning How To Learn)
DUONG Trong Tan
 
Các nguyên lí giáo dục
Các nguyên lí giáo dụcCác nguyên lí giáo dục
Các nguyên lí giáo dục
DUONG Trong Tan
 
Vì sao các tổ chức không học hỏi
Vì sao các tổ chức không học hỏiVì sao các tổ chức không học hỏi
Vì sao các tổ chức không học hỏi
DUONG Trong Tan
 
Học qua dự án (Project-based Learning)
Học qua dự án (Project-based Learning)Học qua dự án (Project-based Learning)
Học qua dự án (Project-based Learning)
DUONG Trong Tan
 
Scrum - a tool to achieve agility
Scrum - a tool to achieve agilityScrum - a tool to achieve agility
Scrum - a tool to achieve agility
DUONG Trong Tan
 
Agile mindset
Agile mindsetAgile mindset
Agile mindset
DUONG Trong Tan
 
Training is not enough - Coaching your agile team
Training is not enough - Coaching your agile teamTraining is not enough - Coaching your agile team
Training is not enough - Coaching your agile team
DUONG Trong Tan
 
Practices of an agile developer
Practices of an agile developerPractices of an agile developer
Practices of an agile developer
DUONG Trong Tan
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - NhanScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
DUONG Trong Tan
 
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,DoiScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
DUONG Trong Tan
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - TrungScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
DUONG Trong Tan
 

More from DUONG Trong Tan (20)

Trở thành Agile Coach
Trở thành Agile CoachTrở thành Agile Coach
Trở thành Agile Coach
 
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trìnhCoder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
 
Luyện cách hỏi
Luyện cách hỏi Luyện cách hỏi
Luyện cách hỏi
 
Building a Learning Organization
Building a Learning OrganizationBuilding a Learning Organization
Building a Learning Organization
 
Giáo dục thông minh (Smart Education)
Giáo dục thông minh (Smart Education)Giáo dục thông minh (Smart Education)
Giáo dục thông minh (Smart Education)
 
A reflection on constructivism and engineering education
A reflection on constructivism and engineering educationA reflection on constructivism and engineering education
A reflection on constructivism and engineering education
 
Học cách học (version 2.0) - Learning How To Learn
Học cách học (version 2.0) - Learning How To LearnHọc cách học (version 2.0) - Learning How To Learn
Học cách học (version 2.0) - Learning How To Learn
 
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạoNgười lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
 
Agile có thể giúp chúng ta những gì?
Agile có thể giúp chúng ta những gì?Agile có thể giúp chúng ta những gì?
Agile có thể giúp chúng ta những gì?
 
Học cách học (Learning How To Learn)
Học cách học (Learning How To Learn)Học cách học (Learning How To Learn)
Học cách học (Learning How To Learn)
 
Các nguyên lí giáo dục
Các nguyên lí giáo dụcCác nguyên lí giáo dục
Các nguyên lí giáo dục
 
Vì sao các tổ chức không học hỏi
Vì sao các tổ chức không học hỏiVì sao các tổ chức không học hỏi
Vì sao các tổ chức không học hỏi
 
Học qua dự án (Project-based Learning)
Học qua dự án (Project-based Learning)Học qua dự án (Project-based Learning)
Học qua dự án (Project-based Learning)
 
Scrum - a tool to achieve agility
Scrum - a tool to achieve agilityScrum - a tool to achieve agility
Scrum - a tool to achieve agility
 
Agile mindset
Agile mindsetAgile mindset
Agile mindset
 
Training is not enough - Coaching your agile team
Training is not enough - Coaching your agile teamTraining is not enough - Coaching your agile team
Training is not enough - Coaching your agile team
 
Practices of an agile developer
Practices of an agile developerPractices of an agile developer
Practices of an agile developer
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - NhanScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
 
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,DoiScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - TrungScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
 

ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - Quang

 • 1.
 • 2. Nội dung − Lập kế hoạch dự án Scrum − Làm thế nào để lập kế hoạch cho toàn bộ dự án? − Lập kế hoạch toàn bộ dự án trong TFS 2012 − Lập kế hoạch cho một Sprint − Lập kế hoạch cho một Sprint là gì? − Cách lập kế hoạch cho một Sprint trong TFS 2012 − Thực hiện một Sprint − Thực hiện một Sprint như thế nào? − Cách thực hiện một Sprint trong TFS 2012
 • 3. Lập kế hoạch cho dự án ntn? − Product Backlog − Lưu trữ toàn bộ các user stories (yêu cầu) − Làm mới, thay đổi, hoăc sửa lỗi − Mô tả cái mà khách hàng cần (need) và giá trị (value) của nó − Chịu trách nhiệm bởi Product Owner − Được sắp xếp ưu tiên theo giá trị kinh doanh mà nó mang lại − Mỗi user story được viết theo ngữ cảnh của người dùng.
 • 4. Lập kế hoạch dự án Product Backlog “Là người dùng, họ muốn User Stories giao diện ứng dụng theo 5 phong cách Modern UI” 8 Các Stories được hiển 5 thị trênNhóm ước lượng mỗi story Backlog theo thứ Priority 3 tự được ưu tiên sử dụng story points 8 Các stories mới được thêm vào Product 1 Backlog
 • 5. Lập kế hoạch dự án Product Backlog Stories có thể được User Stories lập kế 3 Sprint hoạch hoàn tất 3 vào các sprints sau 3 3 Priority Sprint 4 Product Owner sẽ chịu trách 4 nhiệm thiết lập lại mức độ ưu 4 tiên trên Backlog 4
 • 6.
 • 7. Product Backlog Truy vấn Product Backlog trong Team Explorer
 • 8. Product Backlog Product Owner tạo mới Product Backlog với User Stories
 • 9. Lập kế hoạch cho một Sprint? − Product Owner và nhóm phát triển lựa chọn các Backlog (yêu cầu) cần làm trong Sprint − Mỗi một Backlog cần phải được chia nhỏ thành các Tasks (cụ thể) − Nhóm phát triển thực hiện cam kết với mỗi Backlog đó − Thời gian hoàn thành − Tiến độ hoàn thành
 • 10. Lập kế hoạch cho một Sprint Product Backlog Iteration Backlog User Stories User Stories Tasks (hours) 3 Dựa trên các công Commit! việc đó, nhóm cam 3 Đôi khikết sẽ hoàn thành thời gian ước 3 lượngmỗi công việc lập kế hoạch để cuộc họp Trongyêu cầuNhóm phân nhỏ trong hoàn thành có lâu... Owner và ra bao thể từng bị Sprint. Product yêu cầu thay đổi, lớn hơn, cam chọn các nhóm phát triển lựa các công thành Commit! kết... việc cụ thể yêu cầu nào cần thực hiện trong Sprint đó Can’t Commit!
 • 11. Lập kế hoạch cho một Sprint Product Backlog Iteration Backlog User Stories User Stories Tasks (hours) 3 Commit! 3 3 ? 3 Những yêu cầu quá Commit! lớn trong Sprint có thể được nhóm cân nhắc đã Sprint bây giờ Nhóm có thể để tách thành cáchoạch và được lập kế yêu cầu nhỏ hơn... kếttriển cam sẵn sàng để phát hoàn thành yêu cầu nhỏ hơn đó Commit!
 • 12.
 • 13. Lập kế hoạch Sprint − Xác định các công việc cần để hoàn thành một yêu cầu − Phân chia công việc một cách cân bằng − Cam kết hoàn thành công việc − Kiểm soát việc tạm dừng công việc − Kiểm soát tiến độ
 • 14. Thực thi một Sprint như thế nào? − Theo dõi tiến độ − Tổ chức họp ngắn Sprint hàng ngày − Những công việc nào đã hoàn thành − Những công việc nào còn dang dở − Cố gắng bàn giao một tiền chức năng (potentially shippable) một cách liên tục − Chứng minh giá trị mà chức năng đó có thể mang lại − Retrospective (xem xét, đánh giá, cải tiến…)
 • 15. Thực thi một Sprint Product Backlog Iteration Backlog User Stories User Stories Tasks (hours) Nhóm bắt đầu thực hiện trên danh sách công việc…
 • 16. Thực thi một Sprint Product Backlog Iteration Backlog User Stories User Stories Tasks (hours) Cập nhật tiến độ hoàn thành công Remaining Completed 100 việc hàng ngày 80 60 40 20 0 2/1 2/8 2/15 2/22
 • 17. Thực thi một Sprint Product Backlog Iteration Backlog User Stories User Stories Tasks (hours) Remaining Completed 100 80 60 40 20 0 2/1 2/8 2/15 2/22
 • 18. Thực thi một Sprint Product Backlog Iteration Backlog User Stories User Stories Tasks (hours) Nhóm phát triển một Tạo một demo để “tiền chức năng” một chứng minh giá trị mà cách liên tục chức năng đó mang lại
 • 19. Thực thi một Sprint Product Backlog Iteration Backlog User Stories User Stories Tasks (hours) Phần chức năng hoàn thiện sẽ được bàn giao cho khách hàng
 • 20. Thực thi một Sprint Product Backlog Iteration Backlog User Stories User Stories Tasks (hours) Nhóm bàn giao công việc Đóng dựa trên cam kết. những yêu cầu đã bàn giao ở Sprint trước Việc nào đã thựchọp cải Tổ chức hiện? tiến retrospective… Việc nào chưa thực hiện? Việc gì nhóm có thể làm để cải tiến?
 • 21. Thực thi một Sprint Product Backlog Iteration Backlog User Stories User Stories Tasks (hours) Các yêu cầu mới sẽ được thêm vào Product Backlog
 • 22. Thực thi một Sprint Product Backlog Iteration Backlog User Stories User Stories Tasks (hours) Backlog được sắp xếp theo thứ tự yêu tiên và sẵn sàng để nhóm lên kế hoạch cho Sprint tiếp theo
 • 23.
 • 24. Thực thi một Sprint − Cập nhật các công việc đã được hoàn thành, hàng ngày − Kiểm soát tiến độ thông qua các báo cáo và biểu đồ phân tích − Liên tục xem xét, đánh giá và cải tiến
 • 25. Theo dõi tiến độ Burndown chart cho phép theo dõi các công việc còn dang dở và các công việc đã hoàn thành
 • 28. Retrospective Capture retrospectives using the Team wiki on the Project Portal Sample documents are provided as a guide
 • 29. Questions/Follow-Up − Contact − Aaron Bjork − abjork@microsoft.com − http://blogs.msdn.com/aaronbjork − TFS Resources − http://blogs.msdn.com/bharry − http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en- US/category/vsts − http://msdn.microsoft.com/en- us/teamsystem/default.aspx
 • 30. © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

Editor's Notes

 1. The Product Backlog is an ordered list of everything that might be required of the software product. It is the single source listing all requirements for any changes to be made to the product. It includes features­to­be­added,­changes­to­be­made,­and­bugs­to­be­fixed.­Each­item­in­the­Product­Backlog­is­ called­a­Product­Backlog­item­(PBI).­PBIs­can­range­from­extremely­important­and­urgent­to­trivial. While the Product Owner is responsible for the Product Backlog, he or she may have others create and update its items. However, it is the Product Owner’s responsibility to ensure that the items in the­Product­Backlog­are­clearly­defined,­understood­by­the­Development­Team,­assigned­a­­business­ value,­and­ordered­(prioritized)­correctly.­The­Development­Team­collaborates­with­the­Product­ Owner—and other domain experts, as needed—during Product Backlog grooming sessions, Sprint Planning meetings, and the Sprint Review to understand and estimate the items in the Product Backlog.
 2. Add animation and a “can’t commit”… Move a smaller up…
 3. Add a not-finished… Red -
 4. Add animation and a “can’t commit”… Move a smaller up…