Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giới thiệu Scrum

12,898 views

Published on

Giới thiệu sơ qua về Scrum trong vòng 1 giờ. Khởi động quá trình tìm hiểu Scrum. Thuyết trình tại HanoiScrum event #2

Published in: Technology

Giới thiệu Scrum

 1. 1. Sơlượcvề Scrum<br />Dương Trọng Tấn<br />tandt@fpt.edu.vn<br />Slide Share: http://www.slideshare.net/duongtrongtan/scrum-inonehour<br />
 2. 2. Lịchtrình<br />Bóngbầudục, xehơivà Scrum<br />Scrum làgì?<br />Giớithiệusơlượckhunglàmviêc Scrum<br />Mộtsốvấnđềmở<br />6/11/2011<br />2<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 3. 3. Sảnxuấtxehơi<br />Lean:<br />Giảmthiểutới 80% cáclãngphíkhôngcầnthiết<br />Kiểmsoáttiếntrìnhthựcnghiệm (Empirical Process Management)<br />LýthuyếtHàngđợi (Queuing Theory)<br />Nhómtựquản<br />Tại Toyota, quátrìnhsảnxuấtxehơibịảnhhưởngbởitriếtlý “ lean manufactoring” – làmíthơn, gặtháinhiềuhơn.<br />6/11/2011<br />3<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 4. 4. Bóngbầudục<br />Từvựng:<br />Scrum<br />Sprint<br />Ảnh: Greenandgoldrugby.com<br />6/11/2011<br />4<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 5. 5. Scrum làgì?<br />“Tất cả mọi người sẽ thích Scrum; nó thực sự là những gì mà chúng ta sẽ làm khi bị dồn đến chân tường” <br />Jim Coplien<br />“Scrum làmộtcáchtiếpcậnmớimẻvàsángtạođểgiảiquyếtnhữngcôngviệckhókhăn, phứctạp”<br />ScrumAlliance.org<br />6/11/2011<br />5<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 6. 6. Tạisao Scrum?<br />Scrum giảmthiểulãngphívàtốiưuhóagiátrịcủadựán<br />Scrum giúptổchứcnăngsuấthơnrấtnhiều<br />Scrum giúpthayđổitổchứctheohướngbềnvữnghơn<br />Scrum rấtdễhiểuvàthúvị<br />Scrum rấtđẹpvềlýthuyếtvàhiệuquảtrongthựctiễn<br />6/11/2011<br />6<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 7. 7. Scrum Framework<br />6/11/2011<br />7<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />Độihình Scrum<br />Quytắc<br />Quytắc<br />Scrum<br />Minh bạch<br />Thanh tra<br />Thíchnghi<br />Đồnghề<br />Hộpthờigian<br />Quytắc<br />
 8. 8. Ba châncủa Scrum<br />Scrum<br />Minh bạch<br />Thanh tra<br />Thíchnghi<br />Ba châncủa Scrum giúpchocơchếkiểmsoáttiếntrìnhthựcnghiệm (empirical process control) cóthểvậnhànhtrơntru.<br />6/11/2011<br />8<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 9. 9. Cácgiátrị Agile cốtlõi<br />Con người và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ;Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ;Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng;Phản hồi với các thay đổi hơn là bám sát kế hoạch.<br />Individuals and interactions over processes and toolsWorking software over comprehensive documentationCustomer collaboration over contract negotiationResponding to change over following a plan<br />Trích Agile Manifesto, AgileAlliance.org<br />6/11/2011<br />9<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 10. 10. Độihình Scrum vàCácvaitrò<br />Độihình Scrum baogồmScrumMaster, Chủsảnphẩm (Product Owner) vàĐộisảnxuất (Team).<br />Chủsảnphẩm<br />tựquản<br />Độisảnxuất<br />ScrumMaster<br />6/11/2011<br />10<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 11. 11. Tựquảnvàhiệusuất<br />Photo courtesy of VnExpress.net<br />6/11/2011<br />11<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 12. 12. ScrumMaster<br />ScrumMaster chịu trách nhiệm <br />đảm bảo toàn bộ Nhóm Scrum tuân thủ<br /> và được hưởng lợi từ các giá trị của Scrum, các kĩ thuật cũng như các quy tắc của Scrum.<br />Côngviệcđặcthù: loạibỏtrởlực<br />Vừalãnhđạo, vừalàđầytớ<br />KhôngphảilàProject Manager!<br />6/11/2011<br />12<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 13. 13. Product Owner<br />Làngườiduynhất<br />chịu trách nhiệm cho việc quản lý Product Backlog <br />và đảm bảo các giá trị cho Đội sản xuất làm việc<br />Tốiưuhóagiátrịchosảnphẩm<br />Sửdụnglýthuyếthàngđợiđểquảnlý Product Backlog<br />KhôngphảilàProject Manager!<br />6/11/2011<br />13<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 14. 14. Độisảnxuất<br />Nhómcácnhàpháttriển (developer) vớinhiệmvụ: <br />biếnđổi Product Backlog thànhgóisảnphẩmsẵnsàngchuyểngiao(Potentially Shippable Product Increment) ở cuốimỗi Sprint <br />Tựquản<br />Liênchứcnăng<br />6/11/2011<br />14<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 15. 15. Khungthờigian<br />Deemer el al.<br />6/11/2011<br />15<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 16. 16. Địnhnghĩahoànthành<br />Được đồng thuận giữa tất cả các bên và phù hợp với tiêu chuẩn, quy ước của tổ chức cũng như các chỉ dẫn khác.<br />Khi một công việc được ghi nhậnlà “hoàn thành" tại cuộc họp Sơ kết Sprint, nó phải thỏamãn “định nghĩa hoàn thành”. <br />Làcôngcụkiểmđểnhómtựkiểmtracôngviệccủamình<br />Thườngphảnánhtrìnhđộkĩthuậtcủanhóm<br />6/11/2011<br />16<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 17. 17. Đồnghề<br />Burndown Chart<br />6/11/2011<br />17<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 18. 18. Product Backlog<br />Tạisaolạikhônggọilà Requirement document hay Product Plan?<br />6/11/2011<br />18<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 19. 19. Sprint Backlog<br />Tạisaolạikhônggọilà Plan?<br />6/11/2011<br />19<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 20. 20. BiểuđồBurndown<br />Biểuđồnàydùngchocả Product (gọilà Release Burndown) và Sprint (gọilà Sprint Burndown)<br />6/11/2011<br />20<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 21. 21. Cácđồnghềkhác<br />Scrum Poker Cards<br />User Story<br />Agile Project Management Systems<br />VersionOne, Redmine, Assembla, ScrumSprintMonitor, v.v.<br />6/11/2011<br />21<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 22. 22. Engineering Practices<br />Scrum thiênvềtổchứccôngviệc, đểsảnxuất, Độisảnxuấtcònphảisửdụngcáckĩthuậtkhác:<br />Thiếtkếtiếnhóa (Evolutional Design)<br />Táicấutrúc (Refactoring),<br />Ướclượng (agile estimation),<br />Lậptrìnhtheocặp (Pair Programming),<br />Tíchhợpliêntục (Continuous Integration),<br />TDD (test-driven development),<br />v.v.<br />6/11/2011<br />22<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 23. 23. KhókhănkhitiếpcậnScrum<br />Ngạithayđổi<br />Thiếuthông tin<br />Yếuthực thi<br />6/11/2011<br />23<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 24. 24. Anh embạnbècủa Scrum<br />eXtreme Programming<br />Kanban<br />AgileUP<br />TDD<br />DSDM<br />Crystal Clear<br />BDD<br />6/11/2011<br />24<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 25. 25. Hỏi-Đáp<br />6/11/2011<br />25<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 26. 26. Tìmhiểuthêm…<br />Scrum Guide, Ken Schwaber & Jeff Sutherland<br />Scrum Primer, Pete Deemer, Gabrielle Benefield, Craig Larman, Bas Vodde<br />HanoiScrum.net<br />AgileVietnam.org<br />ScrumAlliance.org<br />AgileAlliance.org<br />6/11/2011<br />26<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 27. 27. 6/11/2011<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />27<br />Chânthànhcảmơn!<br />

×