Trở thành Agile Coach
5 years ago 0 Views
Luyện cách hỏi
6 years ago 0 Views
Building a Learning Organization
6 years ago 0 Views
Giáo dục thông minh (Smart Education)
6 years ago 0 Views
Agile có thể giúp chúng ta những gì?
6 years ago 0 Views
Học cách học (Learning How To Learn)
6 years ago 0 Views
Các nguyên lí giáo dục
6 years ago 0 Views
Vì sao các tổ chức không học hỏi
7 years ago 0 Views
Học qua dự án (Project-based Learning)
7 years ago 0 Views
Scrum - a tool to achieve agility
8 years ago 0 Views
Agile mindset
8 years ago 0 Views
Đường vào agile - 2013
10 years ago 0 Views
Practices of an agile developer
10 years ago 0 Views
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
10 years ago 0 Views