SlideShare a Scribd company logo
1 of 69
Download to read offline
Agile
 đường vào
 Dương Trọng Tấn
  tandt@fpt.edu.vn
  @FU HL/2013
Nội dung
  Agile là gì?    Trở nên agile?
 Tại sao Agile?      Tư duy

Các Phương pháp      Kĩ thuật
     XP
             Cộng tác
    Scrum
 Lean & Lean Startup   Công cụ
    Kanban
NHÓM SCRUM TẠO RA
PHẦN MỀM NHƯ THẾ NÀO
Có vài người nghĩ là phải làm phần mềm gì đấy
       để phục vụ việc gì đấy
         Rồi đổ tiền vào
   Giao nhiệm vụ cho (vài) người nào đấy
Rồi nghĩ ra vài chức năng cần phải có, được gọi là       YÊU CẦU
    (REQUIREMENTS)
Công việc xây dựng phần mềm được quẳng cho


    Đội sản xuất
   Bọn này ngồi lại với nhau để


    Lập kế hoạch
      Tháng tới làm gì
Để có được (vài) chức năng nào đó hoàn
         chỉnh
  để “show hàng” vào cuối tháng
Kết quả của buổi họp lập kế hoạch

       là một Bản kế hoạch
     Gồm mục tiêu

        và

những việc cần làm trong tháng
Dựa trên Bản kế hoạch ấy

   Đội sản xuất hì hụi

  ai có việc người ấy làm

 cộng tác chặt chẽ với nhau

 Ngày nào cũng Họp 

 15 phút mỗi ngày
Để đồng bộ hóa công việc của

nhau, nắm tiến độ và phát hiện

      trở ngại
Nếu có việc gì phải làm thêm,

hoặc bớt đi vài việc không cần

      làm nữa


Thì cập  nhật luôn vào
    Bản Kế hoạch
Cứ như thế
cho đến khi hết Khung
thời gian
Phần

Mềm

Chạy

Tốt

 Sẽ

Tòi

Ra
Chúng ta

có gì rồi?
DEMO
 Phần mềm

 Chạy tốt
Chưa xong, còn phải ngồi lại xem thời gian vừa rồi

làm việc có ỔN không, có thể làm tốt hơn không?
 Cố tìm cho bằng được cái gì đó để CẢI TIẾN cho tháng tiếp theo
Rồi ta lại như thế …
Scrum
Framework
      Đồ họa: Demer et al.
Những Cách Khác


       Agile
     XP     Lean Software
          Development
 Scrum
     Crystal
               DSDM
  AgileUP     FDD
eXtreme Programming
  Phát triển những phần mềm với chất          Nguyên lý
lượng cao nhất, với chi phí thấp nhất, ít      • Phản hồi nhanh (Rapid
lỗi nhất, siêu năng suất và tối đa hóa lợi        Feedback)
        nhuận đầu tư             • Giả định Đơn giản
                             (Assume Simplicity)

  Giá trị                     • Thay đổi tăng trưởng
• Giao tiếp                       (Incremental Change)
 (Communication)                  • Sống chung với Thay
• Tính đơn giản
 (Simplicity)                      đổi (Embracing Change)
• Phản hồi (Feedback)                • Công việc chất lượng
• Tôn trọng (Respect)
• Can đảm (Courage)                   cao (Quality Work)

                  Đọc thêm: http://www.hanoiscrum.net/hnscrum/learning/167
Kĩ thuật XP
Xem thêm: http://www.slideshare.net/duongtrongtan/practices-of-an-agile-developer-16001474
Lean Software Development
Sử dụng Tư duy Tinh gọn (Lean Thinking)                  7 Nguyên lý
  cho lĩnh vực phát triển phần mềm                    1. Loại bỏ lãng phí
                                     2. Khuếch trương việc học

 22 Công cụ
                                     3. Quyết định càng muộn
               11. Lý thuyết Hàng đợi
               12. Giá của Trì hoãn               càng tốt
1. Nhìn ra Lãng phí
               13. Tự-Xác-định
2. Ánh xạ Dòng Giá trị                          4. Chuyển giao càng
               14. Động viên
3. Phản hồi
               15. Lãnh đạo
4. Phân đoạn                                  nhanh càng tốt
               16. Chuyên môn
5. Đồng bộ hóa
               17. Toàn vẹn Nhận thức           5. Trao quyền cho nhóm
6. Phát triển theo lô
               18. Toàn vẹn Khái niệm
7. Tư duy Lựa chọn                            6. Tạo ra tính toàn vẹn tự
               19. Tái cấu trúc
8. Trách nhiệm Phút cuối
               20. Kiểm thử
9. Ra quyết định                                thân
               21. Đo lường
10. Hệ thống kéo
               22. Hợp đồng                7. Thấy toàn cảnh
            Đọc thêm: http://www.hanoiscrum.net/hnscrum/learning/168-agilemethod3-lean-software-development
Kanban
Phương pháp luận Cải tiến
 Quy trình theo cách thức         5 Đặc điểm
 tiến hóa và tăng trưởng       1. Trực quan hóa Luồng công việc
                   2. Giới hạn Việc-đang-làm
 ‘Complex Adaptive System for Lean’
                   3. Đo lường và Quản lí Luồng
                   4. Công khai Chính sách Quy
                    trình
Không cần Phân đoạn? Bỏ luôn!
                   5. Dùng Mô hình để nhận biết

Không cần Ước lượng? Bỏ luôn!      các cơ hội Cải tiến
Lean Startup | Khởi nghiệp Tinh gọnVấn đề: chưa rõ   Giả định, thử nghiệm

Giải pháp: chưa rõ             Dữ liệu, phản hồi
Build-Measure-Learn
Minimum Viable Product

        Gồm những tính năng
        tối giản đủ để học từ
    Build
        sớm nhất có thể
        • Tránh làm ra chức
         năng không ai dùng
        • Mỗi đồng bỏ ra đều
         thu được bài học quý
Chung | Riêng
        Ảnh: Hendrik Kniberg
PHÍA SAU CÁNH GÀ ...
Agile | Agility | Linh hoạt
• Ken Schwaber:
  1. flexibility, the capacity and
   capability of rapidly and
   efficiently adapting to
   change.
  2. ability to take advantage
   of opportunities while
   controlling risk.

Wiki:
  Agile Software Development: một họ các phương pháp phát triển phần mềm
  dựa trên các nguyên lí tăng trưởng (incremental) và lặp (iterative), trong đó
  các yêu cầu và giải pháp tiến hóa thông qua sự cộng tác giữa các nhóm liên
  chức năng (cross-functional) tự tổ chức (self-organizing).
Triết lí Agile
• Định nghĩa các giá trị cốt
 lõi
• Định hướng các phương
 pháp Agile
• Mô tả trong Tuyên ngôn
 Agile (Manifesto) và 12
 Nguyên lí Agile.
Tuyên ngôn
         Phát triển Phần mềm Linh hoạt
        Chúng tôi đã phát hiện ra cách tốt hơn để phát triển phần
      mềm thông qua việc thực hiện nó và giúp đỡ người khác thực hiện.
        Qua công việc này, chúng tôi đã đi đến việc đánh giá cao:

              Cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ;


               Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ;


            Cộng tácvới khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng;


              Phản hồi với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch.

    Mặc dù các thứ bên phải vẫn còn giá trị, chúng tôi đánh giá cao hơn
               các mục ở bên trái.
                                          Dịch từ: AgileManifesto.org

                                                    27
Xem thêm: http://www.hanoiscrum.net/hnscrum/learning/145-agileprincipleandvalues
Tuần tự và Chồng lấp

                                Phát triển tuần tự
 Nhóm Scrum làm mỗi thứ một ít ở mọi thời điểm, tập trung đưa ra
 các chức năng [chạy tốt] sớm nhất.


Nguồn: “The New New Product Development Game” của Takeuchi và
Nonaka. Harvard Business Review, tháng Giêng 1986.                  28
Chồng lấp: cùng làm, từng tí một
              Nguồn: Mike Kohn
Sprint | Iteration | Phân đoạn
        Vòng đời phản hồi ngắn
         Khuyến khích việc học
           Gia tăng Visibility
         Thích ứng với thay đổi
Thực nghiệm | Empiricism
    Chim di cư bay hàng chục nghìn km mỗi năm
Just-in-time | Tức thì  Cập nhật
             Hằng ngày
Kế hoạch động,
thích ứng liên tục

              Daily Standup
Nhóm Tự tổ chức
Self-organized Team
Hướng đến Mục tiêu chung
• Tập trung vào Mục tiêu, công phải Task
• Giới hạn việc-đang-làm
                      34
Nhóm liên chức năng
Cross-functional Team
         Ảnh: suitcaseorchestra.com
Retrospective | Kaizen
Cải tiến liên tục
      Image: Rachel Davies & Liz Sedley
Độ trực quan   Khả năng thay đổi
 Giá trị mang lại     Rủi ro
Tại sao Agile?        Nguồn: Ken Schwaber
Công cụ hỗ trợ
• Index Card, Miếng giấy dán (sticky notes)
• Planning Poker
• Task Board|Kanban Board|Scrum Board| Các loại bảng
• Công cụ giao tiếp (Skype, Hangout,Yammer …)
• Các công cụ soạn thảo cộng tác: wiki, online office
 suites, mindmapping …
• Các hệ ALM( Application Lifecycle Management) của
 MS, IBM, HP, Rally, CollabNet, VersionOne, Atlassian,
 Redmine ...
• Các phần mềm tự động hóa: CI (continuous
 integration), các test automation framework (xUnit,
 Cucumber, FitNess, Robots …)
• Và nhiều nữa …
User Story
 & Backlogs
Image: iqupi.wordpress.com mountaingoatsoftware.com agilemodeling.com agilistapm.com
Sprint Burndown               Release
    Release BurndownẢnh: mountaingoat.com
Ảnh: pages.kiva.org | Atlassian | Quang NB
Học và hành
   Học thông qua …          Thực hành
• Ghép cặp (Pairing)      • Thực học là để làm, làm
• Cộng đồng thực hành      được mới được coi là học
 (Coding Dojo, Interest     được
 Group …)           • Pilot project
• Hội thảo chuyên ngành    • Các bài tập lớn (assignment)
 (AgileTour, ScrumDay …)   • Các Dự án|Đồ án (Project)
• Đọc sách           • Quản lí công việc cá nhân
• Các tài nguyên online     (Personal Kanban, Personal
 (video)            Scrum, Lean …)
• Thuyết trình|Dạy lại người
 khác
Học tập cũng cần chiến lược


  SHU         HA          RI
 Bám sát Quy tắc  Nghĩ lại về Quy tắc  Quên đi Quy tắc
          Tìm kiếm ngoại lệ,
          Phá vỡ Quy tắc
                              43
Expert
                        Competent

                 Proficient
                                   Tới Bruce Lee - bậc thầy Kungfu

            Advanced
            Beginner

      Novice
                                   10.000
                                   Giờ leo núi


Cậu bé bắt đầu học Vịnh Xuân

                              Image: http://goo.gl/1RzEE
                                          44
Đọc thêm nữa
        45
Tài nguyên online
• HanoiScrum.net
• AgileAtlas.org
• ScrumAlliance.org
• AgileAlliance.org
• InfoQ.com/process-practices/
• Các hội thảo Agile Conference, Scrum
 Gathering, Agile Tour, ScrumDay …
• Tool Vendors (MSDN, IBM, VersionOne …)
Cộng đồng

          HanoiScrum.net
AgileVietnam.org
:-)
THANK YOU!
BACKUP SLIDES
Độ phức tạp của dự án


     Scrum
         Nguồn: Ken Schwaber
Quy tắc Làm việc
        Đội Y
      *************

1. Thời gian Daily Scrum: 9:00
2. Phạt đến muộn: 2 $
3. Mọi người đều tích hợp liên tục
4. Tái cấu trúc lại mã bẩn
5. Hỏi nếu không rõ
6. Sử dụng Lập trình cặp và TDD
7. Thực hiện đúng chuẩn viết mã
8. Kiểm tra lại Định nghĩa Hoàn thành
  trước khi commit.
                 Đã ký

                     51
Một tình huống phát triển
             $                                                             $
Collaboration:


              PO  DevTeam                                                     PO                 UI Mocking   Design Draft          Code the                 Refactoring
Steps:  Requirement                                      Coding in                Build the
                 • Customer   • Design Discussion      skeleton to                  and
      Analysis                                        team                 increment
                  discussion                test the design               Refinement
                                                 Interface IDo{
                                                 //TODO …
                          A             Interface IDo{   }
                                        //TODO …      Class A{
                                   IDo   }          method1(){
       As a super user,
                                        Class A{      //Mr. A codes here
Artifacts:
        I want to …
                                        //TODO …      }
                                        }
                          B                       }
                                        Class B:IDo{    Class B:IDo{
                                        //TODO …      method1(){
                                        }          //Mrs. B codes here
                                                  }
                                                 }
 Note:                                              Class C{
 TDD|BDD|AMDD can be used or not                                 }                     52
User Story
• User story là các yêu cầu linh hoạt (agile requirement)
• Đảm bảo sự cân bằng của các bên tham gia phát triển
 sản phẩm: khách hàng, người dùng và nhà phát triển
  – Thể hiện bằng một ngôn ngữ hướng-người-dùng và các nhà
   phát triển có thể hiểu được
• Hướng tới người dùng và nghiệp vụ, không chứa các đặc
 tính về hệ thống
                               53
INVEST – các tiêu chuẩn cho một user
story tốt

        Independent – Độc lập

      Negotiable – Đàm phán được

         Valuable – Đáng giá

       Estimatable – Ước tính được

    Sized appropriately – Kích thước phù hợp

       Testable – Kiểm thử được
                         54
Tập hợp các user story
  Chuẩn bị các
          Quan sát
  câu hỏi
  Phỏng vấn
          Viết user story
  người dùng


                   55
Họp xây dựng user story
• Người tham gia: nhà phát triển, người dùng, khách
 hàng, thành phần khác (được gọi là những “chú
 lợn”)
• Thảo luận để đưa ra các story
• Mục tiêu là viết được càng nhiều story càng tốt
 – Một số sẽ “sẵn sàng triển khai”
 – Một số khác sẽ là “epic”
• Không xác định độ ưu tiên trong buổi hội thảo này
• Product Owner và những người có liên quan
 được tham gia nhưng không bắt buộc.

                         56
Lập trình cặp
Pair-Programming
                 • Có 2 vai trò: Ngườilái
• Hai LTV cùng chia sẻ một vấn
 đề, với một máy tính, một    (Driver) và Hoa tiêu
 bàn phím và với mục tiêu:    (Navigator):
 giải quyết vấn đề đó.       – Người lái không quan tâm tới bức
                   tranh toàn cảnh
• Sử dụng sự ĐỒNG THUẬN,
                  – Người lái nên “rời bàn phím
 nhưng thông qua TRANH        trong giây lát”
 LUẬN!               – Hoa tiêu có xu hướng sử dụng tư
• Một ví dụ về “luồng một sản     duy mẫu trong giải quyết vấn đề
 phẩm”
• Chậm hơn nhưng hiệu quả
 hơn & chất lượng hơn                                  57
Tích hợp Liên tục
• Tích hợp Liên tục (Continuous integration - CI)
 triển khai liên tục các tiến trình để đảm bảo việc
 quản lý chất lượng — từng phần nhỏ hiệu quả, áp
 dụng thường xuyên.
• Được hỗ trợ bởi một hệ thống CI với rất nhiều các
 kiểm thử tự động, build và các thành phần khác.
• Lợi ích:
  – Tăng cường sự minh bạch
  – Tăng cường sự hợp tác và truyền thông
  – Cho phép mọi người cùng làm việc trên một mã
   nguồn

                          58
Hệ thống Tích hợp liên tục
     CI Systems
            59
Thiết kế tiến hóa
Incremental Design
Thiết kế    Luôn có    Nhiều phức tạp
những thứ    những thứ   hơn mức cần
phức tạp có   thay đổi bất  thiết. Khó khăn
khả năng linh  ngờ      trong việc bảo
hoạt trên           trì
giấy hoặc
công cụ            Dễ dàng thích
        Luôn có    nghi. ID thay
        những thứ   đổi dễ dàng.
Thiết kế tiến         Giảm bớt phức
hóa       thay đổi bất
        ngờ      tạp

                      60
Làm Bản mẫu
• Bản mẫu có sớm sẽ giúp
 người dùng dễ hình dung ra      Xác định các
                    yêu cầu cơ bản

 sản phẩm sau khi hoàn
 thành            Phát triển bản
                 mẫu đầu

• Khuyến khích sự tham gia
 tích cực của người dùng và
 nhà phát triển             Xem xét• Tăng tốc độ phát triển hệ
 thống            Kiểm tra và cải
                tiến bản mẫu
                            61
Phát triển Hướng-Kiểm-thử
Test-Driven Development
• Không viết mã nguồn cho tới khi các kiểm
 thử đã được thiết kế hoàn chỉnh!
• Chiến lược
 – Làm cho Thất bại
   • Không có mã nguồn nào mà không có kiểm thử thất
    bại
 – Làm cho Thành công
   • Đơn giản nhất có thể
 – Làm cho Tốt hơn
   • Cải tiến (mã nguồn, thiết kế, kiểm thử, tài liệu)
 – Tin tưởng vào việc kiểm thử

                              62
Các bước trong TDD
Nguồn ảnh: Excirial (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9c/Test-driven_development.PNG)
                                                 63
Cái giá của bug
Ba nhân tố RGB

        Thất bại
              Thành
   Cải tiến
              công


                  65
Phát triển Hướng Kiểm thử
Chấp nhận (ATDD)
• Một kỹ thuật dành cho tự động kiểm thử chấp nhận
• Chiến lược 3D
 – Thảo luận (Discuss) trong hội thảo về xác định yêu cầu
   • Để xây dựng các thư viện kiểm thử
 – Phát triển (Develop) với sự đồng thuận
   • Để tạo ra nhiều tính năng đạt kiểm thử hơn
 – Cung cấp (Deliver) các chấp nhận
   • Để đạt được định nghĩa hoàn thành, cần sự chấp nhận của người
    dùng

           Kiểm thử                Định nghĩa
 Yêu cầu     Chấp nhận Tự               Hoàn thành
           động hóa         TDD


                                    66
Phát triển Hướng-Hành-vi
Behavior-Driven Development
• Phát triển phần mềm được chỉ dẫn trực tiếp bởi các mô
 tả hành vi và các tính năng (và mô phỏng).
• Hơi giống với ATDD, nhưng khác về tư duy
• Chất lượng phần mềm cao hơn, tính tự tổ chức tốt hơn   Các mô    Xác nhận         Xác nhận
                 Phát
   tả hành    với mô          lại hành
                 triển
    vi    phỏng UI           vi
                             67
Tái cấu trúc
Refactoring
• Bạn thực hành “viết mã một ít, sửa lỗi một ít”
 => kết quả là code bẩn và thiết kế tồi.
• Tái cấu trúc để code tốt hơn, có thiết kế
 tốt hơn, vẫn giữ nguyên chức năng của
 hệ thống
• Giữ cho mã nguồn:
  –  Dễ bảo trì
  –  Dễ mở rộng
  –  Tính gắn kết cao (High Cohesion)
  –  Ít phụ thuộc (Low Coupling)
  –  Loại bỏ trùng lặp
• Database cũng cần được tái cấu trúc cho phù hợp

                          68
Các kỹ thuật tái cấu trúc
• Trừu tượng hóa (Abstraction)
  –  Bao gói các trường
  –  Dùng kiểu khái quát (generic)
  –  Thay thế mã kiểm tra (check) với State/Strategy
  –  Thay thế các điều kiện bằng đa hình
• Phân tách mã
  – Tạo mới phương thức, thay thế một phần lớn mã trong một
   phương thức bằng phương thức khác
  – Tạo thêm lớp mới
• Chuẩn hóa mã
  –  Chuyển phương thức hoặc trường
  –  Đổi tên phương thức, trường
  –  Đẩy lên lớp cấp trên hoặc lớp cha
  –  Đẩy xuống lớp cấp dưới hoặc lớp con


                                69

More Related Content

What's hot

Lightening Talk: definition of ready
Lightening Talk: definition of readyLightening Talk: definition of ready
Lightening Talk: definition of ready
Agileee
 

What's hot (20)

Scrum
ScrumScrum
Scrum
 
Giới thiệu Agile + Scrum
Giới thiệu Agile + ScrumGiới thiệu Agile + Scrum
Giới thiệu Agile + Scrum
 
Agile training
Agile trainingAgile training
Agile training
 
Agile Executive Briefing - Situational Assessment + 50k Ft View
Agile Executive Briefing - Situational Assessment + 50k Ft ViewAgile Executive Briefing - Situational Assessment + 50k Ft View
Agile Executive Briefing - Situational Assessment + 50k Ft View
 
Introducing SAFe® 5
Introducing SAFe® 5Introducing SAFe® 5
Introducing SAFe® 5
 
Why agile is failing in large enterprises
Why agile is failing in large enterprisesWhy agile is failing in large enterprises
Why agile is failing in large enterprises
 
Basic advanced scrum framework
Basic advanced scrum frameworkBasic advanced scrum framework
Basic advanced scrum framework
 
Agile introduction
Agile introductionAgile introduction
Agile introduction
 
Agile management.pptx
Agile management.pptxAgile management.pptx
Agile management.pptx
 
FAST Agile
FAST AgileFAST Agile
FAST Agile
 
PMI-ACP Domain IV: Team Performance v1.0
PMI-ACP Domain IV: Team Performance v1.0PMI-ACP Domain IV: Team Performance v1.0
PMI-ACP Domain IV: Team Performance v1.0
 
Lightening Talk: definition of ready
Lightening Talk: definition of readyLightening Talk: definition of ready
Lightening Talk: definition of ready
 
Scrum Process
Scrum ProcessScrum Process
Scrum Process
 
The Agile Adoption Roadmap (Keynote by Tim Abbott)
The Agile Adoption Roadmap (Keynote by Tim Abbott)The Agile Adoption Roadmap (Keynote by Tim Abbott)
The Agile Adoption Roadmap (Keynote by Tim Abbott)
 
PMI-ACP: Domain II - Value Driven Delivery v1.0
PMI-ACP: Domain II - Value Driven Delivery v1.0PMI-ACP: Domain II - Value Driven Delivery v1.0
PMI-ACP: Domain II - Value Driven Delivery v1.0
 
What the Heck Is a Product Owner?
What the Heck Is a Product Owner?What the Heck Is a Product Owner?
What the Heck Is a Product Owner?
 
The Values and Principles of Agile Software Development
The Values and Principles of Agile Software DevelopmentThe Values and Principles of Agile Software Development
The Values and Principles of Agile Software Development
 
Less intro workshop
Less intro workshopLess intro workshop
Less intro workshop
 
Scaled Agile Framework Roadmap Template
Scaled Agile Framework Roadmap TemplateScaled Agile Framework Roadmap Template
Scaled Agile Framework Roadmap Template
 
Slide-dao-tao-HORENSO.pdf
Slide-dao-tao-HORENSO.pdfSlide-dao-tao-HORENSO.pdf
Slide-dao-tao-HORENSO.pdf
 

Viewers also liked

Toi tai gioi ban cung the 2 bi quyet thanh cong danh cho tuoi teen - adam khoo
Toi tai gioi ban cung the 2  bi quyet thanh cong danh cho tuoi teen - adam khooToi tai gioi ban cung the 2  bi quyet thanh cong danh cho tuoi teen - adam khoo
Toi tai gioi ban cung the 2 bi quyet thanh cong danh cho tuoi teen - adam khoo
Hư Danh
 
QTDA_[Scrum vs Kanban]_XP
QTDA_[Scrum vs Kanban]_XPQTDA_[Scrum vs Kanban]_XP
QTDA_[Scrum vs Kanban]_XP
Phúc Thành
 
2. ap dung lean startup vao be rich slide
2. ap dung lean startup vao be rich slide2. ap dung lean startup vao be rich slide
2. ap dung lean startup vao be rich slide
BeRich
 
ScrumDay Vietnam 2013: Công nghệ thông tin trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - Chu...
ScrumDay Vietnam 2013: Công nghệ thông tin trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - Chu...ScrumDay Vietnam 2013: Công nghệ thông tin trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - Chu...
ScrumDay Vietnam 2013: Công nghệ thông tin trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - Chu...
Vu Hung Nguyen
 
Ctxaug 02 amd atlassian build pipeline
Ctxaug 02  amd atlassian build pipelineCtxaug 02  amd atlassian build pipeline
Ctxaug 02 amd atlassian build pipeline
praecipio
 
ScrumDay Vietnam 2013: Phương pháp luận phần mềm - Truyền thống và Agile - Ng...
ScrumDay Vietnam 2013: Phương pháp luận phần mềm - Truyền thống và Agile - Ng...ScrumDay Vietnam 2013: Phương pháp luận phần mềm - Truyền thống và Agile - Ng...
ScrumDay Vietnam 2013: Phương pháp luận phần mềm - Truyền thống và Agile - Ng...
Vu Hung Nguyen
 
ScrumDay Vietnam 2013: PMBOK là Waterfall hay Agile? - Phùng Thanh Cường
ScrumDay Vietnam 2013: PMBOK là Waterfall hay Agile? - Phùng Thanh CườngScrumDay Vietnam 2013: PMBOK là Waterfall hay Agile? - Phùng Thanh Cường
ScrumDay Vietnam 2013: PMBOK là Waterfall hay Agile? - Phùng Thanh Cường
Vu Hung Nguyen
 
ScrumDay Vietnam 2013: Ứng dụng Jira trong Phát triển Phần mềm Linh hoạt - Ng...
ScrumDay Vietnam 2013: Ứng dụng Jira trong Phát triển Phần mềm Linh hoạt - Ng...ScrumDay Vietnam 2013: Ứng dụng Jira trong Phát triển Phần mềm Linh hoạt - Ng...
ScrumDay Vietnam 2013: Ứng dụng Jira trong Phát triển Phần mềm Linh hoạt - Ng...
Vu Hung Nguyen
 
Jira and Confluence - How the company behind those products works - Anatoli K...
Jira and Confluence - How the company behind those products works - Anatoli K...Jira and Confluence - How the company behind those products works - Anatoli K...
Jira and Confluence - How the company behind those products works - Anatoli K...
Dominic Trần
 

Viewers also liked (20)

Bí quyết Tư duy Triệu phú
Bí quyết Tư duy Triệu phúBí quyết Tư duy Triệu phú
Bí quyết Tư duy Triệu phú
 
Toi tai gioi ban cung the 2 bi quyet thanh cong danh cho tuoi teen - adam khoo
Toi tai gioi ban cung the 2  bi quyet thanh cong danh cho tuoi teen - adam khooToi tai gioi ban cung the 2  bi quyet thanh cong danh cho tuoi teen - adam khoo
Toi tai gioi ban cung the 2 bi quyet thanh cong danh cho tuoi teen - adam khoo
 
Thesis - An application to manage software development process.
Thesis - An application to manage software development process.Thesis - An application to manage software development process.
Thesis - An application to manage software development process.
 
Anatomy of a JIRA Feature - Atlassian Summit 2010 - Lightning Talks
Anatomy of a JIRA Feature - Atlassian Summit 2010 - Lightning TalksAnatomy of a JIRA Feature - Atlassian Summit 2010 - Lightning Talks
Anatomy of a JIRA Feature - Atlassian Summit 2010 - Lightning Talks
 
QTDA_[Scrum vs Kanban]_XP
QTDA_[Scrum vs Kanban]_XPQTDA_[Scrum vs Kanban]_XP
QTDA_[Scrum vs Kanban]_XP
 
2. ap dung lean startup vao be rich slide
2. ap dung lean startup vao be rich slide2. ap dung lean startup vao be rich slide
2. ap dung lean startup vao be rich slide
 
ScrumDay Vietnam 2013: Công nghệ thông tin trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - Chu...
ScrumDay Vietnam 2013: Công nghệ thông tin trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - Chu...ScrumDay Vietnam 2013: Công nghệ thông tin trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - Chu...
ScrumDay Vietnam 2013: Công nghệ thông tin trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - Chu...
 
Kyna.vn - Growth hack from small changes
Kyna.vn - Growth hack from small changesKyna.vn - Growth hack from small changes
Kyna.vn - Growth hack from small changes
 
Kĩ năng ứng dụng CNTT trong tìm việc làm và khởi nghiệp - ĐH KHXH& NV - Micro...
Kĩ năng ứng dụng CNTT trong tìm việc làm và khởi nghiệp - ĐH KHXH& NV - Micro...Kĩ năng ứng dụng CNTT trong tìm việc làm và khởi nghiệp - ĐH KHXH& NV - Micro...
Kĩ năng ứng dụng CNTT trong tìm việc làm và khởi nghiệp - ĐH KHXH& NV - Micro...
 
Ctxaug 02 amd atlassian build pipeline
Ctxaug 02  amd atlassian build pipelineCtxaug 02  amd atlassian build pipeline
Ctxaug 02 amd atlassian build pipeline
 
ScrumDay Vietnam 2013: Phương pháp luận phần mềm - Truyền thống và Agile - Ng...
ScrumDay Vietnam 2013: Phương pháp luận phần mềm - Truyền thống và Agile - Ng...ScrumDay Vietnam 2013: Phương pháp luận phần mềm - Truyền thống và Agile - Ng...
ScrumDay Vietnam 2013: Phương pháp luận phần mềm - Truyền thống và Agile - Ng...
 
ScrumDay Vietnam 2013: PMBOK là Waterfall hay Agile? - Phùng Thanh Cường
ScrumDay Vietnam 2013: PMBOK là Waterfall hay Agile? - Phùng Thanh CườngScrumDay Vietnam 2013: PMBOK là Waterfall hay Agile? - Phùng Thanh Cường
ScrumDay Vietnam 2013: PMBOK là Waterfall hay Agile? - Phùng Thanh Cường
 
ScrumDay Vietnam 2013: Ứng dụng Jira trong Phát triển Phần mềm Linh hoạt - Ng...
ScrumDay Vietnam 2013: Ứng dụng Jira trong Phát triển Phần mềm Linh hoạt - Ng...ScrumDay Vietnam 2013: Ứng dụng Jira trong Phát triển Phần mềm Linh hoạt - Ng...
ScrumDay Vietnam 2013: Ứng dụng Jira trong Phát triển Phần mềm Linh hoạt - Ng...
 
Test Management System (TMS) using JIRA Customization
Test Management System (TMS) using JIRA CustomizationTest Management System (TMS) using JIRA Customization
Test Management System (TMS) using JIRA Customization
 
Jira and Confluence - How the company behind those products works - Anatoli K...
Jira and Confluence - How the company behind those products works - Anatoli K...Jira and Confluence - How the company behind those products works - Anatoli K...
Jira and Confluence - How the company behind those products works - Anatoli K...
 
Business value pipeline with atlassian products
Business value pipeline with atlassian productsBusiness value pipeline with atlassian products
Business value pipeline with atlassian products
 
JIRA & Stach, The Love Story
JIRA & Stach, The Love StoryJIRA & Stach, The Love Story
JIRA & Stach, The Love Story
 
Jira live demo 2017
Jira live demo 2017Jira live demo 2017
Jira live demo 2017
 
2016 04-21 Chia sẻ cùng AltPlus (về quản lý)
2016 04-21 Chia sẻ cùng AltPlus (về quản lý)2016 04-21 Chia sẻ cùng AltPlus (về quản lý)
2016 04-21 Chia sẻ cùng AltPlus (về quản lý)
 
Phương pháp phát triển phần mềm: Truyền thống và Agile
Phương pháp phát triển phần mềm: Truyền thống và AgilePhương pháp phát triển phần mềm: Truyền thống và Agile
Phương pháp phát triển phần mềm: Truyền thống và Agile
 

Similar to Đường vào agile - 2013

Abriefintroductiontoagile duongtrongtan2014-06-140611232528-phpapp01
Abriefintroductiontoagile duongtrongtan2014-06-140611232528-phpapp01Abriefintroductiontoagile duongtrongtan2014-06-140611232528-phpapp01
Abriefintroductiontoagile duongtrongtan2014-06-140611232528-phpapp01
Working in Japan
 
Bài tập công nghệ phần mềm
Bài tập công nghệ phần mềmBài tập công nghệ phần mềm
Bài tập công nghệ phần mềm
Lượng Võ Đại
 
Lập trình tinh giản
Lập trình tinh giảnLập trình tinh giản
Lập trình tinh giản
Dieu Le Hoang
 
Anti patterns in it project management
Anti patterns in it project managementAnti patterns in it project management
Anti patterns in it project management
Vu Hung Nguyen
 
Day 3 ldp slides - viet
Day 3  ldp slides - vietDay 3  ldp slides - viet
Day 3 ldp slides - viet
Mây Trắng
 
123doc-giai-ngan-hang-cong-nghe-phan-mem-ptit.pdf
123doc-giai-ngan-hang-cong-nghe-phan-mem-ptit.pdf123doc-giai-ngan-hang-cong-nghe-phan-mem-ptit.pdf
123doc-giai-ngan-hang-cong-nghe-phan-mem-ptit.pdf
DuongDo35
 

Similar to Đường vào agile - 2013 (20)

A brief introduction to agile duong trong tan 2014-06
A brief introduction to agile duong trong tan 2014-06A brief introduction to agile duong trong tan 2014-06
A brief introduction to agile duong trong tan 2014-06
 
SCRUM căn bản
SCRUM căn bảnSCRUM căn bản
SCRUM căn bản
 
Abriefintroductiontoagile duongtrongtan2014-06-140611232528-phpapp01
Abriefintroductiontoagile duongtrongtan2014-06-140611232528-phpapp01Abriefintroductiontoagile duongtrongtan2014-06-140611232528-phpapp01
Abriefintroductiontoagile duongtrongtan2014-06-140611232528-phpapp01
 
ScrumDayVietnam 2012 - Agile tutorial -Tan
ScrumDayVietnam 2012 - Agile tutorial -TanScrumDayVietnam 2012 - Agile tutorial -Tan
ScrumDayVietnam 2012 - Agile tutorial -Tan
 
Agile Development & XP
Agile Development & XPAgile Development & XP
Agile Development & XP
 
Bài tập công nghệ phần mềm
Bài tập công nghệ phần mềmBài tập công nghệ phần mềm
Bài tập công nghệ phần mềm
 
PP Thứ 6 thi vietsub.pdf
PP Thứ 6 thi vietsub.pdfPP Thứ 6 thi vietsub.pdf
PP Thứ 6 thi vietsub.pdf
 
Lập trình tinh giản
Lập trình tinh giảnLập trình tinh giản
Lập trình tinh giản
 
agilecamp 2019 - business agility handbook
agilecamp 2019 - business agility handbookagilecamp 2019 - business agility handbook
agilecamp 2019 - business agility handbook
 
Agile trong dự án fixed price case study
Agile trong dự án fixed price case studyAgile trong dự án fixed price case study
Agile trong dự án fixed price case study
 
Kaizen activity
Kaizen activity Kaizen activity
Kaizen activity
 
Anti patterns in it project management
Anti patterns in it project managementAnti patterns in it project management
Anti patterns in it project management
 
CONG NGHE PHAN MEM
CONG NGHE PHAN MEMCONG NGHE PHAN MEM
CONG NGHE PHAN MEM
 
Giải Ngân Hàng Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm PTIT - SQA
Giải Ngân Hàng Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm PTIT - SQAGiải Ngân Hàng Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm PTIT - SQA
Giải Ngân Hàng Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm PTIT - SQA
 
Day 3 ldp slides - viet
Day 3  ldp slides - vietDay 3  ldp slides - viet
Day 3 ldp slides - viet
 
Tuyên Ngôn Agile - Agile manifesto
Tuyên Ngôn Agile - Agile manifestoTuyên Ngôn Agile - Agile manifesto
Tuyên Ngôn Agile - Agile manifesto
 
Tạp chí lập trình VOL.2 Tháng 4/2013 Tinh Giản
Tạp chí lập trình VOL.2 Tháng 4/2013 Tinh GiảnTạp chí lập trình VOL.2 Tháng 4/2013 Tinh Giản
Tạp chí lập trình VOL.2 Tháng 4/2013 Tinh Giản
 
123doc-giai-ngan-hang-cong-nghe-phan-mem-ptit.pdf
123doc-giai-ngan-hang-cong-nghe-phan-mem-ptit.pdf123doc-giai-ngan-hang-cong-nghe-phan-mem-ptit.pdf
123doc-giai-ngan-hang-cong-nghe-phan-mem-ptit.pdf
 
Vai trò của Jenkins trong mô hình phát triển phần mềm Agile
Vai trò của Jenkins trong mô hình phát triển phần mềm AgileVai trò của Jenkins trong mô hình phát triển phần mềm Agile
Vai trò của Jenkins trong mô hình phát triển phần mềm Agile
 
Hướng dẫn Scrum
Hướng dẫn ScrumHướng dẫn Scrum
Hướng dẫn Scrum
 

More from DUONG Trong Tan

More from DUONG Trong Tan (20)

Trở thành Agile Coach
Trở thành Agile CoachTrở thành Agile Coach
Trở thành Agile Coach
 
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trìnhCoder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
Coder nên biết thêm gì ngoài việc lập trình
 
Luyện cách hỏi
Luyện cách hỏi Luyện cách hỏi
Luyện cách hỏi
 
Building a Learning Organization
Building a Learning OrganizationBuilding a Learning Organization
Building a Learning Organization
 
Giáo dục thông minh (Smart Education)
Giáo dục thông minh (Smart Education)Giáo dục thông minh (Smart Education)
Giáo dục thông minh (Smart Education)
 
A reflection on constructivism and engineering education
A reflection on constructivism and engineering educationA reflection on constructivism and engineering education
A reflection on constructivism and engineering education
 
Học cách học (version 2.0) - Learning How To Learn
Học cách học (version 2.0) - Learning How To LearnHọc cách học (version 2.0) - Learning How To Learn
Học cách học (version 2.0) - Learning How To Learn
 
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạoNgười lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
Người lớn học như thế nào - Nhìn từ tiếp cận kiến tạo
 
Học cách học (Learning How To Learn)
Học cách học (Learning How To Learn)Học cách học (Learning How To Learn)
Học cách học (Learning How To Learn)
 
Các nguyên lí giáo dục
Các nguyên lí giáo dụcCác nguyên lí giáo dục
Các nguyên lí giáo dục
 
Vì sao các tổ chức không học hỏi
Vì sao các tổ chức không học hỏiVì sao các tổ chức không học hỏi
Vì sao các tổ chức không học hỏi
 
Học qua dự án (Project-based Learning)
Học qua dự án (Project-based Learning)Học qua dự án (Project-based Learning)
Học qua dự án (Project-based Learning)
 
Scrum - a tool to achieve agility
Scrum - a tool to achieve agilityScrum - a tool to achieve agility
Scrum - a tool to achieve agility
 
Agile mindset
Agile mindsetAgile mindset
Agile mindset
 
Training is not enough - Coaching your agile team
Training is not enough - Coaching your agile teamTraining is not enough - Coaching your agile team
Training is not enough - Coaching your agile team
 
Practices of an agile developer
Practices of an agile developerPractices of an agile developer
Practices of an agile developer
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - NhanScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
ScrumDay Vietnam 2012 - Agile adoption - Nhan
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - Quang
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - QuangScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - Quang
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum with Team Foundation Server - Quang
 
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,DoiScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi
 
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - TrungScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
ScrumDay Vietnam 2012 - Scrum tu chien hao VNext - Trung
 

Recently uploaded

Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
LinhV602347
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
nguyendoan3122102508
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
TunQuc54
 

Recently uploaded (16)

Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiếtVợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdfTalk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 

Đường vào agile - 2013

 • 1. Agile đường vào Dương Trọng Tấn tandt@fpt.edu.vn @FU HL/2013
 • 2. Nội dung Agile là gì? Trở nên agile? Tại sao Agile? Tư duy Các Phương pháp Kĩ thuật XP Cộng tác Scrum Lean & Lean Startup Công cụ Kanban
 • 3. NHÓM SCRUM TẠO RA PHẦN MỀM NHƯ THẾ NÀO
 • 4. Có vài người nghĩ là phải làm phần mềm gì đấy để phục vụ việc gì đấy Rồi đổ tiền vào Giao nhiệm vụ cho (vài) người nào đấy Rồi nghĩ ra vài chức năng cần phải có, được gọi là YÊU CẦU (REQUIREMENTS)
 • 5. Công việc xây dựng phần mềm được quẳng cho Đội sản xuất Bọn này ngồi lại với nhau để Lập kế hoạch Tháng tới làm gì Để có được (vài) chức năng nào đó hoàn chỉnh để “show hàng” vào cuối tháng
 • 6. Kết quả của buổi họp lập kế hoạch là một Bản kế hoạch Gồm mục tiêu và những việc cần làm trong tháng
 • 7. Dựa trên Bản kế hoạch ấy Đội sản xuất hì hụi ai có việc người ấy làm cộng tác chặt chẽ với nhau Ngày nào cũng Họp  15 phút mỗi ngày Để đồng bộ hóa công việc của nhau, nắm tiến độ và phát hiện trở ngại
 • 8. Nếu có việc gì phải làm thêm, hoặc bớt đi vài việc không cần làm nữa Thì cập nhật luôn vào Bản Kế hoạch
 • 9. Cứ như thế cho đến khi hết Khung thời gian
 • 11. Chúng ta có gì rồi? DEMO Phần mềm Chạy tốt
 • 12. Chưa xong, còn phải ngồi lại xem thời gian vừa rồi làm việc có ỔN không, có thể làm tốt hơn không? Cố tìm cho bằng được cái gì đó để CẢI TIẾN cho tháng tiếp theo
 • 13. Rồi ta lại như thế …
 • 14. Scrum Framework Đồ họa: Demer et al.
 • 15. Những Cách Khác Agile XP Lean Software Development Scrum Crystal DSDM AgileUP FDD
 • 16. eXtreme Programming Phát triển những phần mềm với chất Nguyên lý lượng cao nhất, với chi phí thấp nhất, ít • Phản hồi nhanh (Rapid lỗi nhất, siêu năng suất và tối đa hóa lợi Feedback) nhuận đầu tư • Giả định Đơn giản (Assume Simplicity) Giá trị • Thay đổi tăng trưởng • Giao tiếp (Incremental Change) (Communication) • Sống chung với Thay • Tính đơn giản (Simplicity) đổi (Embracing Change) • Phản hồi (Feedback) • Công việc chất lượng • Tôn trọng (Respect) • Can đảm (Courage) cao (Quality Work) Đọc thêm: http://www.hanoiscrum.net/hnscrum/learning/167
 • 17. Kĩ thuật XP Xem thêm: http://www.slideshare.net/duongtrongtan/practices-of-an-agile-developer-16001474
 • 18. Lean Software Development Sử dụng Tư duy Tinh gọn (Lean Thinking) 7 Nguyên lý cho lĩnh vực phát triển phần mềm 1. Loại bỏ lãng phí 2. Khuếch trương việc học 22 Công cụ 3. Quyết định càng muộn 11. Lý thuyết Hàng đợi 12. Giá của Trì hoãn càng tốt 1. Nhìn ra Lãng phí 13. Tự-Xác-định 2. Ánh xạ Dòng Giá trị 4. Chuyển giao càng 14. Động viên 3. Phản hồi 15. Lãnh đạo 4. Phân đoạn nhanh càng tốt 16. Chuyên môn 5. Đồng bộ hóa 17. Toàn vẹn Nhận thức 5. Trao quyền cho nhóm 6. Phát triển theo lô 18. Toàn vẹn Khái niệm 7. Tư duy Lựa chọn 6. Tạo ra tính toàn vẹn tự 19. Tái cấu trúc 8. Trách nhiệm Phút cuối 20. Kiểm thử 9. Ra quyết định thân 21. Đo lường 10. Hệ thống kéo 22. Hợp đồng 7. Thấy toàn cảnh Đọc thêm: http://www.hanoiscrum.net/hnscrum/learning/168-agilemethod3-lean-software-development
 • 19. Kanban Phương pháp luận Cải tiến Quy trình theo cách thức 5 Đặc điểm tiến hóa và tăng trưởng 1. Trực quan hóa Luồng công việc 2. Giới hạn Việc-đang-làm ‘Complex Adaptive System for Lean’ 3. Đo lường và Quản lí Luồng 4. Công khai Chính sách Quy trình Không cần Phân đoạn? Bỏ luôn! 5. Dùng Mô hình để nhận biết Không cần Ước lượng? Bỏ luôn! các cơ hội Cải tiến
 • 20. Lean Startup | Khởi nghiệp Tinh gọn Vấn đề: chưa rõ Giả định, thử nghiệm Giải pháp: chưa rõ Dữ liệu, phản hồi
 • 22. Minimum Viable Product Gồm những tính năng tối giản đủ để học từ Build sớm nhất có thể • Tránh làm ra chức năng không ai dùng • Mỗi đồng bỏ ra đều thu được bài học quý
 • 23. Chung | Riêng Ảnh: Hendrik Kniberg
 • 24. PHÍA SAU CÁNH GÀ ...
 • 25. Agile | Agility | Linh hoạt • Ken Schwaber: 1. flexibility, the capacity and capability of rapidly and efficiently adapting to change. 2. ability to take advantage of opportunities while controlling risk. Wiki: Agile Software Development: một họ các phương pháp phát triển phần mềm dựa trên các nguyên lí tăng trưởng (incremental) và lặp (iterative), trong đó các yêu cầu và giải pháp tiến hóa thông qua sự cộng tác giữa các nhóm liên chức năng (cross-functional) tự tổ chức (self-organizing).
 • 26. Triết lí Agile • Định nghĩa các giá trị cốt lõi • Định hướng các phương pháp Agile • Mô tả trong Tuyên ngôn Agile (Manifesto) và 12 Nguyên lí Agile.
 • 27. Tuyên ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt Chúng tôi đã phát hiện ra cách tốt hơn để phát triển phần mềm thông qua việc thực hiện nó và giúp đỡ người khác thực hiện. Qua công việc này, chúng tôi đã đi đến việc đánh giá cao: Cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ; Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ; Cộng tácvới khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng; Phản hồi với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch. Mặc dù các thứ bên phải vẫn còn giá trị, chúng tôi đánh giá cao hơn các mục ở bên trái. Dịch từ: AgileManifesto.org 27 Xem thêm: http://www.hanoiscrum.net/hnscrum/learning/145-agileprincipleandvalues
 • 28. Tuần tự và Chồng lấp Phát triển tuần tự Nhóm Scrum làm mỗi thứ một ít ở mọi thời điểm, tập trung đưa ra các chức năng [chạy tốt] sớm nhất. Nguồn: “The New New Product Development Game” của Takeuchi và Nonaka. Harvard Business Review, tháng Giêng 1986. 28
 • 29. Chồng lấp: cùng làm, từng tí một Nguồn: Mike Kohn
 • 30. Sprint | Iteration | Phân đoạn Vòng đời phản hồi ngắn Khuyến khích việc học Gia tăng Visibility Thích ứng với thay đổi
 • 31. Thực nghiệm | Empiricism Chim di cư bay hàng chục nghìn km mỗi năm
 • 32. Just-in-time | Tức thì Cập nhật Hằng ngày Kế hoạch động, thích ứng liên tục Daily Standup
 • 33. Nhóm Tự tổ chức Self-organized Team
 • 34. Hướng đến Mục tiêu chung • Tập trung vào Mục tiêu, công phải Task • Giới hạn việc-đang-làm 34
 • 35. Nhóm liên chức năng Cross-functional Team Ảnh: suitcaseorchestra.com
 • 36. Retrospective | Kaizen Cải tiến liên tục Image: Rachel Davies & Liz Sedley
 • 37. Độ trực quan Khả năng thay đổi Giá trị mang lại Rủi ro Tại sao Agile? Nguồn: Ken Schwaber
 • 38. Công cụ hỗ trợ • Index Card, Miếng giấy dán (sticky notes) • Planning Poker • Task Board|Kanban Board|Scrum Board| Các loại bảng • Công cụ giao tiếp (Skype, Hangout,Yammer …) • Các công cụ soạn thảo cộng tác: wiki, online office suites, mindmapping … • Các hệ ALM( Application Lifecycle Management) của MS, IBM, HP, Rally, CollabNet, VersionOne, Atlassian, Redmine ... • Các phần mềm tự động hóa: CI (continuous integration), các test automation framework (xUnit, Cucumber, FitNess, Robots …) • Và nhiều nữa …
 • 39. User Story & Backlogs Image: iqupi.wordpress.com mountaingoatsoftware.com agilemodeling.com agilistapm.com
 • 40. Sprint Burndown Release Release Burndown Ảnh: mountaingoat.com
 • 41. Ảnh: pages.kiva.org | Atlassian | Quang NB
 • 42. Học và hành Học thông qua … Thực hành • Ghép cặp (Pairing) • Thực học là để làm, làm • Cộng đồng thực hành được mới được coi là học (Coding Dojo, Interest được Group …) • Pilot project • Hội thảo chuyên ngành • Các bài tập lớn (assignment) (AgileTour, ScrumDay …) • Các Dự án|Đồ án (Project) • Đọc sách • Quản lí công việc cá nhân • Các tài nguyên online (Personal Kanban, Personal (video) Scrum, Lean …) • Thuyết trình|Dạy lại người khác
 • 43. Học tập cũng cần chiến lược SHU HA RI Bám sát Quy tắc Nghĩ lại về Quy tắc Quên đi Quy tắc Tìm kiếm ngoại lệ, Phá vỡ Quy tắc 43
 • 44. Expert Competent Proficient Tới Bruce Lee - bậc thầy Kungfu Advanced Beginner Novice 10.000 Giờ leo núi Cậu bé bắt đầu học Vịnh Xuân Image: http://goo.gl/1RzEE 44
 • 46. Tài nguyên online • HanoiScrum.net • AgileAtlas.org • ScrumAlliance.org • AgileAlliance.org • InfoQ.com/process-practices/ • Các hội thảo Agile Conference, Scrum Gathering, Agile Tour, ScrumDay … • Tool Vendors (MSDN, IBM, VersionOne …)
 • 47. Cộng đồng HanoiScrum.net AgileVietnam.org
 • 50. Độ phức tạp của dự án Scrum Nguồn: Ken Schwaber
 • 51. Quy tắc Làm việc Đội Y ************* 1. Thời gian Daily Scrum: 9:00 2. Phạt đến muộn: 2 $ 3. Mọi người đều tích hợp liên tục 4. Tái cấu trúc lại mã bẩn 5. Hỏi nếu không rõ 6. Sử dụng Lập trình cặp và TDD 7. Thực hiện đúng chuẩn viết mã 8. Kiểm tra lại Định nghĩa Hoàn thành trước khi commit. Đã ký 51
 • 52. Một tình huống phát triển $ $ Collaboration: PO DevTeam PO UI Mocking Design Draft Code the Refactoring Steps: Requirement Coding in Build the • Customer • Design Discussion skeleton to and Analysis team increment discussion test the design Refinement Interface IDo{ //TODO … A Interface IDo{ } //TODO … Class A{ IDo } method1(){ As a super user, Class A{ //Mr. A codes here Artifacts: I want to … //TODO … } } B } Class B:IDo{ Class B:IDo{ //TODO … method1(){ } //Mrs. B codes here } } Note: Class C{ TDD|BDD|AMDD can be used or not } 52
 • 53. User Story • User story là các yêu cầu linh hoạt (agile requirement) • Đảm bảo sự cân bằng của các bên tham gia phát triển sản phẩm: khách hàng, người dùng và nhà phát triển – Thể hiện bằng một ngôn ngữ hướng-người-dùng và các nhà phát triển có thể hiểu được • Hướng tới người dùng và nghiệp vụ, không chứa các đặc tính về hệ thống 53
 • 54. INVEST – các tiêu chuẩn cho một user story tốt Independent – Độc lập Negotiable – Đàm phán được Valuable – Đáng giá Estimatable – Ước tính được Sized appropriately – Kích thước phù hợp Testable – Kiểm thử được 54
 • 55. Tập hợp các user story Chuẩn bị các Quan sát câu hỏi Phỏng vấn Viết user story người dùng 55
 • 56. Họp xây dựng user story • Người tham gia: nhà phát triển, người dùng, khách hàng, thành phần khác (được gọi là những “chú lợn”) • Thảo luận để đưa ra các story • Mục tiêu là viết được càng nhiều story càng tốt – Một số sẽ “sẵn sàng triển khai” – Một số khác sẽ là “epic” • Không xác định độ ưu tiên trong buổi hội thảo này • Product Owner và những người có liên quan được tham gia nhưng không bắt buộc. 56
 • 57. Lập trình cặp Pair-Programming • Có 2 vai trò: Ngườilái • Hai LTV cùng chia sẻ một vấn đề, với một máy tính, một (Driver) và Hoa tiêu bàn phím và với mục tiêu: (Navigator): giải quyết vấn đề đó. – Người lái không quan tâm tới bức tranh toàn cảnh • Sử dụng sự ĐỒNG THUẬN, – Người lái nên “rời bàn phím nhưng thông qua TRANH trong giây lát” LUẬN! – Hoa tiêu có xu hướng sử dụng tư • Một ví dụ về “luồng một sản duy mẫu trong giải quyết vấn đề phẩm” • Chậm hơn nhưng hiệu quả hơn & chất lượng hơn 57
 • 58. Tích hợp Liên tục • Tích hợp Liên tục (Continuous integration - CI) triển khai liên tục các tiến trình để đảm bảo việc quản lý chất lượng — từng phần nhỏ hiệu quả, áp dụng thường xuyên. • Được hỗ trợ bởi một hệ thống CI với rất nhiều các kiểm thử tự động, build và các thành phần khác. • Lợi ích: – Tăng cường sự minh bạch – Tăng cường sự hợp tác và truyền thông – Cho phép mọi người cùng làm việc trên một mã nguồn 58
 • 59. Hệ thống Tích hợp liên tục CI Systems 59
 • 60. Thiết kế tiến hóa Incremental Design Thiết kế Luôn có Nhiều phức tạp những thứ những thứ hơn mức cần phức tạp có thay đổi bất thiết. Khó khăn khả năng linh ngờ trong việc bảo hoạt trên trì giấy hoặc công cụ Dễ dàng thích Luôn có nghi. ID thay những thứ đổi dễ dàng. Thiết kế tiến Giảm bớt phức hóa thay đổi bất ngờ tạp 60
 • 61. Làm Bản mẫu • Bản mẫu có sớm sẽ giúp người dùng dễ hình dung ra Xác định các yêu cầu cơ bản sản phẩm sau khi hoàn thành Phát triển bản mẫu đầu • Khuyến khích sự tham gia tích cực của người dùng và nhà phát triển Xem xét • Tăng tốc độ phát triển hệ thống Kiểm tra và cải tiến bản mẫu 61
 • 62. Phát triển Hướng-Kiểm-thử Test-Driven Development • Không viết mã nguồn cho tới khi các kiểm thử đã được thiết kế hoàn chỉnh! • Chiến lược – Làm cho Thất bại • Không có mã nguồn nào mà không có kiểm thử thất bại – Làm cho Thành công • Đơn giản nhất có thể – Làm cho Tốt hơn • Cải tiến (mã nguồn, thiết kế, kiểm thử, tài liệu) – Tin tưởng vào việc kiểm thử 62
 • 63. Các bước trong TDD Nguồn ảnh: Excirial (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9c/Test-driven_development.PNG) 63
 • 65. Ba nhân tố RGB Thất bại Thành Cải tiến công 65
 • 66. Phát triển Hướng Kiểm thử Chấp nhận (ATDD) • Một kỹ thuật dành cho tự động kiểm thử chấp nhận • Chiến lược 3D – Thảo luận (Discuss) trong hội thảo về xác định yêu cầu • Để xây dựng các thư viện kiểm thử – Phát triển (Develop) với sự đồng thuận • Để tạo ra nhiều tính năng đạt kiểm thử hơn – Cung cấp (Deliver) các chấp nhận • Để đạt được định nghĩa hoàn thành, cần sự chấp nhận của người dùng Kiểm thử Định nghĩa Yêu cầu Chấp nhận Tự Hoàn thành động hóa TDD 66
 • 67. Phát triển Hướng-Hành-vi Behavior-Driven Development • Phát triển phần mềm được chỉ dẫn trực tiếp bởi các mô tả hành vi và các tính năng (và mô phỏng). • Hơi giống với ATDD, nhưng khác về tư duy • Chất lượng phần mềm cao hơn, tính tự tổ chức tốt hơn Các mô Xác nhận Xác nhận Phát tả hành với mô lại hành triển vi phỏng UI vi 67
 • 68. Tái cấu trúc Refactoring • Bạn thực hành “viết mã một ít, sửa lỗi một ít” => kết quả là code bẩn và thiết kế tồi. • Tái cấu trúc để code tốt hơn, có thiết kế tốt hơn, vẫn giữ nguyên chức năng của hệ thống • Giữ cho mã nguồn: – Dễ bảo trì – Dễ mở rộng – Tính gắn kết cao (High Cohesion) – Ít phụ thuộc (Low Coupling) – Loại bỏ trùng lặp • Database cũng cần được tái cấu trúc cho phù hợp 68
 • 69. Các kỹ thuật tái cấu trúc • Trừu tượng hóa (Abstraction) – Bao gói các trường – Dùng kiểu khái quát (generic) – Thay thế mã kiểm tra (check) với State/Strategy – Thay thế các điều kiện bằng đa hình • Phân tách mã – Tạo mới phương thức, thay thế một phần lớn mã trong một phương thức bằng phương thức khác – Tạo thêm lớp mới • Chuẩn hóa mã – Chuyển phương thức hoặc trường – Đổi tên phương thức, trường – Đẩy lên lớp cấp trên hoặc lớp cha – Đẩy xuống lớp cấp dưới hoặc lớp con 69