Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Agile estimation & planning

 1. Agile Estimation and Planning By Pham Anh Doi & Nguyen Ngoc Tu Hanoi Scrum Group
 2. ESTIMATION
 3. PO SM TM TM TM
 4. PO TM TM TM SM
 5. PO TM TM TM SM
 6. PO TM TM TM SM
 7. Estimation Activity TM TM TM SM
 8. 3 3 5 ……………… ……… ………… Estimation Activity TM TM TM SM
 9. US#1 5 5 5 ……………… … … Estimation Activity TM TM TM SM
 10. US#1 13 13 5 ……………… ……… ……………… Estimation Activity TM TM TM SM
 11. US#1 13 13 13 ……………… US#2 …… ……… Estimation Activity TM TM TM SM
 12. US#1 US#4 US#5 US#2 US#7 US#6 US#3 20 ? ? ……………… …… ……… Estimation Activity TM TM TM SM
 13. US#1 US#4 US#5 US#2 US#7 US#6 US#3 ? ? ? ……………… …… ……… ? ……………… Estimation Activity TM TM TM SM PO
 14. US#1 US#4 US#5 US#2 US#7 US#6 US#3 ok ok ok ……………… …… ……… ? ……………… Estimation Activity TM TM TM SM PO
 15. US#1 US#4 US#5 US#2 US#7 US#6 US#3 20 ? ? ……………… …… ……… Estimation Activity TM TM TM SM
 16. US#1 US#4 US#5 US#2 US#7 US#6 US#3 20 ? ? ……………… …… ……… US#8 US#9 Estimation Activity TM TM TM SM
 17. US#1 US#4 US#5 US#2 US#7 US#6 US#3 ……………… …… ……… US#8 US#9 Estimation Activity TM TM TM SM
 18. US#1 US#4 US#5 US#2 US#7 US#6 US#3 ……………… …… ……… US#8 US#9 Estimation Activity TM TM TM SM
 19. US#1 US#4 US#5 US#2 US#7 US#6 US#3 ……………… …… ……… US#8 US#9 US#10 Estimation Activity TM TM TM SM
 20. US#1 US#4 US#5 US#2 US#7 US#6 US#3 ……………… …… ……… US#8 US#9 US#10 US#5 US#5 US#13 US#9 US#10 US#14 US#15 US#7 US#2 US#17 US#18 US#16 US#12 US#13 US#19 Estimation Activity TM TM TM SM
 21. Release Burndown Chart
 22. Story Points: Why are they better than hours? How long will it take to paint this house?
 23. Accuracy and Effort A little efforts helps a lot A lot of efforts only helps a little more Point Hour 1/2 ~1 1 1-2 2 2-4 3 4-8 5 8-10 8 10-14 13 14-18 20 18-20 40 ~30 effort
 24. Velocity
 25. Ideal time vs. Elapsed time
 26. Ideal time vs. Elapsed time If an ideal day is 8 hours of uninterrupted, focused work, how many hours of elapsed time in your environment equates to 1 ideal day?
 27. Story Point vs. Ideal Time Ideal Time Ideal Time 0101011001110001 01010  1100  111  01 2 Ideal days 3 Ideal days TM TM
 28. Story Point vs. Ideal Time Story Point Story Point 0101011001110001 01010  1100  111  01 TM TM
 29. PLANNING
 30. Planning  +$ Plan TM TM TM PO SM
 31. QA

Editor's Notes

 1. Scrum estimation là một trò chơi thực sự với đầy đủ các yếu tố như: Người chơi, Đồ nghề và luật chơi. + Người chơi: PO, SM, TM + Đồ nghề: Product Backlog=Tập các US. Bộ bài Scrum estimation. Giấy, sticky note, bút màu v.v… + Luật chơi: PO: Tô màu các US theo mức độ ưu tiên hoặc tập tiêu chí do PO quyết định và sắp xếp lại theo thứ tự. TM: Chấm điểm các US theo thang điểm đã được quy ước trong bộ bài. SM: Giám sát đảm bảo mọi người tuân thủ luật của Scrum, có thể tham gia cùng.
 2. Hoạt động trong buổi planning. PO, SM, TM cùng nhau xây dựng thảo luận về Product Backlog
 3. PO phân loại các User Story theo tiêu chí riêng
 4. Sắp xếp các US theo thứ tự ưu tiên và sự tương quan.
 5. Hoạt động estimate: + Chấm điểm cho toàn bộ product backlog. + Có 2 cách tiếp cận: Cách 1: Lựa chọn 2 US dễ đồng thuận làm căn cứ để sắp xếp. Estimate chính xác nhất có thể với 2 US được chọn. Các US còn lại sử dụng phương pháp so sánh tương đối. Cách 2: Lựa chọn các US sẽ chạy trong sprint đầu tiên và estimate. Các US còn lại sử dụng phương pháp so sánh tương đối.
 6. Khi bắt đầu estimate: Chọn 1 US. TM: Phân tích chức năng, xây dựng prototype nháp v.v… TM: Mỗi thành viên sẽ chọn một quân bài. TM: Khi có một thành viên không nhất trí thì sẽ đưa ra ý kiến riêng, sau đó các thành viên khác có phản hồi. Sau đó tiếp tục ra quân bài lại. TM: Chốt điểm cho US và tiếp tục chọn US khác.
 7. Khi có một US không thông nhất được, hoặc bản thân TM không hiểu rõ các vấn đề liên quan đến US, TM hoặc SM sẽ tham khảo ý kiến PO.
 8. Sau một lượng US đã được estimate, các US còn lại sẽ được so sánh tương quan với các US đã estimate. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian và tạo độ chính xác tương đối cho các US.
 9. Kết thúc quá trình estimate, tất cả các US sẽ có điểm, làm cơ sở cho việc xây dựng Release Burndown chart.
 10. Tại sao lại là Fibonaci? A little efforts helps a lot A lot of efforts only helps a little more
 11. ? Iteration ? Convert Ideal Time to Elapsed Time
 12. Futsal If an ideal day is 8 hours of uninterrupted, focused work, how many hours of elapsed time in your environment equates to 1 ideal day?
 13. What might you be able to do to improve this?
Advertisement