Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp công ty vận tải

566 views

Published on

Dương Hà
Làm báo cáo thực tập kế toán chi phí bán hàng, tiền lương nguyên liệu
Sđt; 0973.887.643
Yahoo: Hoa_linh_lan_tim_90
Mail: duonghakt68@gmail.com
website: http://baocaothuctapketoan.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/dvbaocaothuctapketoan?ref=hl.

Published in: Economy & Finance
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT : 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp công ty vận tải

 1. 1. PhÇn I Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 1. LÞch sö ra ®êi cña c«ng ty C«ng ty vËn t¶i vËn t¶i « t« sè 3 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc chuyªn kinh doanh vËn t¶i trùc thuéc côc ®êng bé viÖt nam – Bé giao th«ng vËn t¶i, quý tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®îc ®¸nh bëi mèc thêi gian chÝnh sau: Th¸ng 3 n¨m 1983 Bé giao th«ng vËn t¶i ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 531/Q§-BGTVT thµnh lËp xÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 3, xÝ nghiÖp míi nµy ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së ®îc s¸t nhËp 3 xÝ nghiÖp ®· tån t¹i tõ tríc : *XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 20 *XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 2 *XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ qu¸ c¶nh C1 Tõ khi thµnh lËp ®Õn n¨m 1986 duy tr× h×nh thøc c«ng ty víi hai xÝ nghiÖp trùc thuéc 3-1vµ xÝ nghiÖp 3-2. Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng vËn t¶i hµng ho¸, xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô vµ môc tiªu ®îc giao mét c¸ch xuÊt s¾c vµo n¨m 1993 khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, chÊm døt døt thêi kú bao cÊp. §Ó ®¸p øngvµ theo kÞp bíc chuyÓn chung cña nÒn kinh tÕ xÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 3 ®æi tªn thµnh c«ng ty vËn t¶i « t« sè 3, tªn giao dÞch quèc tÕ LORRIMEX N03. c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi s¶n riªng h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ ho¹t ®éng theo luËt kinh tÕ hiÖn hµnh. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i sè 65 phè c¶m héi phêng ®èng m¸c quËn Hai Bµ Trng – Hµ Néi. 1
 2. 2. 2. C¸c thµnh tÝch vµ chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®¹t ®îc Tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch nh ®· ®îc §¶ng, Nhµ níc , c¬ quan cÊp trªn tÆng thëng nhiÒu hu©n ch¬ng vµ b»ng khen. Mét sè tËp thÓ c¸n bé, c¸ nh©n l¸i xe ®îc phong tÆng danh - hiÖu anh hïng tËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch trong lao ®éng SXKD.Ngoµi ra c«ng ty cßn ®îc chän lµ m« h×nh thÝ ®iÓm cho c¸c chÝnh s¸ch míi cña ®¶ng vµ nhµ níc vÒ kinh tÕ nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc, ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ, c¶i c¸ch c¬ cÊu qu¶n lý. Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay c«ng ty vÉn lu«n lµ doanh - nghiÖp ®øng ®Çu trong ngµnh vËn t¶i cña nhµ níc.Hµng n¨m c«ng ty nép ng©n s¸ch hµng tû ®ång, tiÒn thuÕ vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng tr¨m CBCNV vµ liªn tôc c¶i thiÖn ®êi sèng cña CBCNV trong c«ng ty. §Æc biÖt th¸ng 3 n¨m 2002 ®îc vinh dù ®îc nhµ níc tÆng - hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 3 * Nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ kinh tÕ quan träng mµ c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®¹t ®îc trong vßng 3 n¨m 1999-2001: BiÓu 1: ST ChØ tiªu §VT Thùc hiÖn Thùc hiÖn Thùc hiÖn N¨m 2000 95.712 N¨m 2002 97.380 T I S¶n lîng TÊn N¨m 1999 90.555 1 Hµng vËn TÊn/k 22.940.874 26.860.000 25.090.000 II chuyÓn Doanh thu m §ång 4.480.177.0 19.300.000.0 57.512.474.0 Doanh thu §ång 12 1.071.686.3 00 12.700.000.0 00 12.848.421.0 1 2
 3. 3. 2 vËn t¶i Doanh thu §ång kh¸c 24 3.418.490.6 00 6.600.000.00 00 44.664.033.0 98 0 00 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn hÇu hÕt c¸c chØ tiªu cña c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y ta thÊy ®îc s¶n lîng hµng vËn chuyÓn cã chiÒu híng t¨ng lªn tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m2001, n¨m 2000 t¨ng h¬n 5000 tÊn so víi n¨m1999, n¨m 2001 t¨ng h¬n 2000 tÊn so víi n¨m 2000 vµ t¨ng h¬n 7000 tÊn so víi n¨m 1999 N¨m 2000-2001 s¶n lîng hµng hãa vËn chuyÓn cã chiÒu híng t¨ng.Tuy nhiªn doanh thu l¹i kh«ng t¨ng m¹nh nh s¶n lîng bëi gi¸ cíc vËn chuyÓn gi¶m m¹nh, h¬n n÷a trªn thÞ trêng vËn t¶i xuÊt hiÖn ®èi thñ c¹nh tranh nh c«ng ty vËn t¶i sè 1( H¶i Phßng ), c«ng ty vËn t¶i sè 5 (vinh- nghÖ an), c«ng ty vËn t¶i sè 6 (®µ n½ng) vµ c¸c h·ng vËn t¶i t nh©n kh¸c trªn kh¾p c¸c tØnh thµnh.Ngoµi ra cïng víi hiÖn tr¹ng xe cé cò n¸t cña c«ng ty ®Ó kh¾c phôc t×nh h×nh nµy c«ng ty ®· ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty nh dÞch vô ®¨ng kiÓm... §Ó t¹o ra bíc ®ét ph¸ trong doanh thu chÝnh v× thÕ tæng doanh thu n¨m 2001cña c«ng ty ®¹t ®îc h¬n 57 tû ®ång cao nhÊt trong mÊy n¨m gÇn ®©y. 3. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc Qu¶n lý cña c«ng ty §Ó ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®· tæ chøc l¹i bé maý Qu¶n lý kh¸ c¨n b¶n, kÕt hîp víi viÖc bè trÝ l¹i lao ®éng theo híng tinh thÇn gi¶m dÇn nh÷ng vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng cña c¸c phßng ban. M« h×nh tæ chøc bé m¸y Qu¶n lý cña c«ng ty hiÖn nay ®îc ph¶n ¸nh qua s¬ ®å sau: 3
 4. 4. * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban - §¶ng uû: lµ c¬ quan l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cho c«ng ty. - Gi¸m ®èc :Thay mÆt nhµ níc ®iÒu hµnh cao nhÊt mäi ho¹t ®éng sxkd cña doanh nghiÖp vµ lµ ngêi thùc hiÖn chñ tr¬ng chÝnh s¸ch, c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty. Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong doanh nghiÖp, do vËy mäi mÖnh lÖnh cña gi¸m ®èc ngêi lao ®éng ph¶i chÊp hµnh. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh vµ phã gi¸m ®èc kü thuËt : tham mu cho gi¸m ®èc vµ gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc giao. - Phßng tæ chøc lao ®éng : lµm tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty qu¶n lý nh©n sù, x©y dùng båi dìng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, tæ chøc lao ®éng khoa häc cho c«ng nh©n, lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, lµm thñ tôc ®ãng vµ chi tr¶ BHXH, gi¶i quyÕt BHL§ an toµn giao th«ng, phï hîp víi chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña nhµ níc vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty phßng tæ chøc lao ®éng®Æt trùc tiÕp díi sù chØ ®¹o cña giams ®èc c«ng ty. 4
 5. 5. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : lµ phßng gi÷ vÞ trÝ quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ trªn mäi lÜnh vùc kinh doanh, phôc vô trùc tiÕp cho l·nh ®¹o c«ng ty ®iÒu hµnh kinh tÕ. KiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn ®a vµo s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é nhµ níc mang l¹i hiÖu qu¶, b¶o toµn ph¸t triÓn ®îc vèn nhµ níc giao. Phßng ®Æt díi sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc c«ng ty. - Phßng kü thuËt : lµm tham mu cho gi¸m ®ècvÒ c«ng t¸c qu¶n lý ph¬ng tiÖn, b¶o dìng söa ch÷a xe m¸y. Duy tr× vµ ph¸t ph¸t triÓn tr×nh ®é cho c¸n bé kü thuËt tõ phßng ban tíi c¸c ®éi xe vÒ nghiÖp vô. phßng ®Æt díi sù chØ ®¹o cña phã gi¸m ®èc kü thuËt. - Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é: tham mu trùc tiÕp cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh. X©y dùng c¸c ®Þnh híng vËn t¶i c«ng nghÖ vµ dÞch vô, tiÕp cËn thÞ trêng, ®Ò xuÊt nh÷ng ph¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ t×m kiÕm kh¸ch kh¸ch hµng. - Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: lµm tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, phôc vô nghµnh giao th«ng vËn t¶i, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, t×m hiÓu thÞ trêng trong níc vµ ngoµi níc ®Ó xuÊt, nhËp c¸c mÆt hµng ®· ghi trong giÊy phÐp kinh doanh, phôc vôc cho nghµnh giao th«ng vËn t¶i vµ s¶n xuÊt tiªu dïng cña nh©n d©n - Phßng hµnh chÝnh: Qu¶n lý hå s¬ ®Êt ®ai vµ nhµ ë... tham mu cho l·nh ®¹o bè trÝ n¬i ¨n ë, sinh ho¹t lµm viÖc trong toµn c«ng ty theo dâi vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô thuÕ ®Êt ®ai, nhµ ë, ®Þnh møc c¸c c¬ quan chøc n¨ng. - XÝ nghiÖp söa ch÷a « t«: C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®îc giao quan hÖ víi c¸c ®éi xe lËp lÞch tr×nh cho xe vµo b¶o dìng söa ch÷a.Ng¬µi ra t×m kiÕm thªm c«ng viÖc nh»m b¶o ®¶m ®êi sèng cho c«ng nh©n. 5
 6. 6. - §éi xe: N¾m vµo qu¶n lý ch¾c t×nh h×nh l¸i xe, ph¬ng tiÖn hµng ngµy, hµng th¸ng, ®«n ®èc l¸i xe thùc hiÖn nghiªn chØnh kÕ ho¹ch vËn t¶i, kÕ ho¹ch b¶o dìng söa ch÷a, nép ®óng ®ñ møc kho¸n hµng th¸ng. - Tr¹m vËn t¶i ®¹i lý: N¾m v÷ng t×nh hïnh bÕn b·i kho tµng, ®êng x¸ hµng ho¸...®Ó th«ng b¸o kÞp thêi cho phßng kÞp thêi cho phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é gióp cho viÖc vËn chuyÓn ®îc thuËn lîi, chÊp hµnh nghiªm chØnh luËt ph¸p nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. 4. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n *H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 HiÖn nay ë c¸c doanh nghiÖp SXKD ngêi ta sö dông 3 h×nh thøc tæ bé m¸y kÕ to¸n: -H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung -H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n ph©n t¸n -H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n Song do yªu cÇu ®Æc ®iÓm SXKD vµ ®îc lùa chän trªn mét sè ®Æc ®iÓm vÒ quy m« vµ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n kh«ng n»m ngoµi nh÷ng®Æc ®iÓm ®ã nªn h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c cña c«ng ty lµ h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. Theo h×nh h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nµy th× s¬ ®å kÕ to¸n nh sau: S¬ ®å phßng kÕ to¸n 6
 7. 7. KÕ to¸n trëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l¬ng KÕ to¸n nh thanh to¸n KÕ to¸n tscs Thñ quü *C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng thµnh viÓn trong bé m¸y kÕ to¸n 4.1.C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n . Phßng kÕ to¸n gåm 6 ngêi,1kÕ to¸n trëng 4 kÕ to¸n viªn ,1 thñ quü 7
 8. 8. 1.KÕ to¸n trëng 2.Phã phßng kÕ to¸n(kiªm kÕ to¸n TSC§ ) 3.KÕ to¸n tæng hîp 4.KÕ to¸n ng©n hµng, thanh to¸n 5.KÕ to¸n tiÒn l¬ng 6. thñ quü 4.2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng thµnh viªn trong bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty *KÕ to¸n trëng : Lµ ngêi ®øng ®Çu phßng kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm chung tríc ban l·nh ®¹o c«ng ty vÒ nh÷ng b¸o c¸o tµi chÝnh mµ phßng kÕ to¸n lËp ra vµ viÖc thùc hiÖn viÖc lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n cuèi quý. *Phã phßng kÕ to¸n:Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi h¹ch to¸n doanh thu,trùc tiÕp thanh to¸n cíc víi chñ hµng vµ l¸i xe, theo dâi h¹ch to¸n c«ng nî trªn cíc phÝ.Ngoµi ra cßn gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khi kÕ to¸n trëng t¹m v¾ng mÆt. *KÕ to¸n tæng hîp :Cã nhiÖm vô ghi chÐp tæng hîp c¸c sè liÖu trªn c¬ së nhËt ký, b¶ng kª chi tiÕt.Hµng ho¸ lªn b¶ng c©n ®èi c¸c tµi kho¶n, tÝnh to¸n tæng doanh thu,tæng chi phÝ gi¸ thµnh vËn t¶i, l·i lç trong kinh doanh,c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i nép vµ sè ®· nép ng©n s¸ch. *KÕ to¸n ng©n hµng, thanh to¸n:Cã nhiÖm vô trªn c¬ së chøng kÕ to¸n ®îc gi¸m ®èc duyÖt, trùc tiÕp víi phiÕu thu chi lªn c¸c b¶ng thanh to¸n t¹m øng víi c¸c ®¬n vÞ vµ CBCNVC.Theo dâi h¹ch to¸n sè d tiÒn göi ng©n hµng, lËp c¸c chøng tõ thanh to¸n sÐc, uû nhiÖm chi chuyÓn tiÒn cho kh¸ch hµng.Theo dâi quyÕt to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶,theo dâi gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c kho¶n c«ng nî.C¸c kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch hµngvÒ mua b¸n nguyªn vËt liÖu phô tïng,nhiªn liÖu ph¬ng tiÖn vËn t¶i,gi¸m s¸t thanh to¸n c¸c dÞch vô *KÕ to¸n TSC§: Cã nhiÖm vô më sæ s¸ch thÎ tµi kho¶n,theo dâi h¹ch to¸n toµn bé c¸c danh môc tµi s¶n.Hµng th¸ng tÝnh møc khÊu hao c¬ b¶n, söa ch÷a lín cho tõng lo¹i tµi s¶n theo møc kho¸n chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ níc. Më sæ theo dâi møc trÝch ®Õn tõng ®Çu xe,m¸y mãc thiÕt bÞ nhµ xëng.Hµng th¸ng lªn b¸o c¸o t¨ng gi¶m tµi s¶.x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cßn l¹i cña tõng tµi s¶n lµm c¬ së cho héi ®ång c«ng ty thanh lý, nhîng b¸n. 8
 9. 9. *KÕ to¸n tiÒn l¬ng: Thùc hiÖn viÖc chi tr¶ l¬ng,trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT ... ®Ó ®ãng cho CBCNV. Thanh to¸n c¸c kho¶n l¬ng èm,tai n¹n,thai s¶n víi c¬ quanBHXH theo chÕ ®é quy ®Þnh. *Thñ quü: cã nhiÖm vô b¶o qu¶n tiÒn mÆt,thu tiÒn vµ thanh to¸n chi tr¶ cho c¸c ®èi tîng theo chøng tõ ®îc duyÖt. 5. H×nh thøc sæ kÕ to¸n. Lµ mét d¬n vÞ nhµ níc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c kÕ to¸n hiÖn nay ë c«ng ty ®îc ¸p dông theo chÕ ®é kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh. VÒ t×nh h×nh sæ s¸ch kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ trong nhiÒu n¨m qua ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. h×nh thøc nµy hoµn toµn phï hîp víi m« h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ tr×nh ®é kÕ to¸n cña nh©n viªn kÕ to¸n c«ng ty. H×nh thøc nµy ®· gióp kÕ to¸n c«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ cña kÕ to¸n viªn, rót ng¾n thêi gian hoµn thµnh quyÕt to¸n vµ cung cÊp sè liÖu cho qu¶n lý. C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ®îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc ®Òu ®îc ph©n lo¹i ®Ó ghi vµo c¸c Chøng tõ gèc sæ nhËt ký chøng tõ. Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu tõ c¸c nhËt ký chøng b¶ng ph©n bæ Sæ quü tõ ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ nh sau: B¶ng kª NhËp ký chøng tõ Sæ c¸i ThÎ,sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng îp B¸o c¸o kÕ to¸n 9
 10. 10. Ghi chó: Ghi cuèi th¸ng Ghi hµng ngµy §èi chiÕu H×nh thøc nhËt ký chøng tõ cã u ®iÓm: gi¶m nhÑ khèi lîng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n do viÖc ghi theo quan hÖ ®èi øng ngay trªn tê sæ, kÕt hîp kÕ to¸n to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n ®èi chiÕu tiÕn hµnh dÔ dµng h¬n, kÞp thêi cung cÊp sè liÖu cho viÖc tæng hîp tµi liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, tuy nhiªn h×nh thøc nµy cßn cã nhîc ®iÓm mÉu sæ phøc t¹p nªn ®ßi hái c¸n bé CNV cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng kh«ng thuËn tiÖn cho c¬ giíi ho¸, kÕ to¸n. 10
 11. 11. PhÇn ii Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 Ch¬ng I: KÕ to¸n TSC§ vµ chi phÝ khÊu hao TSC§ *Tµi s¶n cè ®Þnh lµ t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, vµ thêi gian sö dông l©u dµi(ë níc ta hiÖn nay quy ®Þnh tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i cã gi¸ trÞ tõ 5 triÖu trë lªn vµ thêi gian sö dông ph¶i trªn mét n¨m). khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh,TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh vµ gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h háng. C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nªn TSC§ ®ãng vai trß kh«ng nhá trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt TSC§ lu«n ®îc coi lµ yÕu tè cÇn thiÕt. I.H¹ch to¸n TSC§ ph¶i ®îc ®¸nh gÝa theo nguyªn gÝa vµ gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. Do vËy viÖc ghi sæ ph¶n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu vÒ nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, gi¸ trÞ hao mßn. 1. C¸ch ®¸nh gi¸ Nguyªn = Gi¸ trÞ ghi trªn ho¸ ChÝ phÝ vËn + chuyÓn C¸c kho¶n gi¶m trõ - gi¸ TSC§ ®¬n(cha thuÕ VAT) bèc dì (nÕu cã) (nÕu cã) Gi¸ trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ TSC§ - Gi¸ trÞ hao mßn 2.Tµi s¶n sö dông T¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ ®îc kÕ to¸n sö dông trªn tµi kho¶n 211-“Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh” 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n T¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 h¹ch to¸n TSC§ theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ 11
 12. 12. S¬ ®å h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 nh sau: Chøng tõ h¹ch to¸n TSC§ QuyÕt ®Þnh chñ së h÷u Chøng tõ giao nhËn Thuª TSC§ Ghi sæ kÕ to¸n Sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ NhËt ký CT liªn quan (1,2,5...) NhËt ký chøng tõ sè 9 Sæ c¸i TK211 B¶ng kª chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ B¸o c¸o 12
 13. 13. Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 1.§Æc ®iÓm TSC§ cña c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3. T×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3. Nhãm TSC§ ChØ tiªu I. Nguyªn TSC§ Nhµ cöa vËt kiÕn tróc M¸y mãc thiÕt bÞ Ph¬n tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn 815670429 494439929 753614569 104091100 9 5 2.Sè t¨ng trong kú 281132890 14276190 Céng - Mua s¾m míi - X©y dùng míi 16853385477 141667700 0 1712086080 141667700 0 -L¸i xe gãp 1416677000 142767190 14276190 281132890 3. Sè gi¶m trong kú 6101000 - Thanh Lý 281132890 6101000 4. Sè cuèi kú TSC§ kh¸c gi¸ 1.Sè d ®Çu kú - Nhîng b¸n thiÕt bÞ vËn t¶i qu¶n lý 266255060 0 2668651600 6101000 266255060 0 2662550600 843173618 508711119 629027209 164091100 484009454 15878819957 9 5 13
 14. 14. II. GI¸ mßn trÞ hao 1. §Çu Kú 109974947 142740409 449209836 7 1 99164116 137890396 5971642759 2.T¨ng trong kú 220366000 17616000 31212000 3. Gi¶m trong kú 6101000 4. Sè cuèi kú 44771324 116588809 5 188154977 3 1479853419 1887650773 131401447 187511733 377643668 116780116 169102396 5563845405 7 3 III. gi¸ trÞ cßn l¹i 1. §Çu kú 705695482 351694520 304404733 2 4 64926989 346119058 10863742718 2. Cuèi kú 711772171 321199386 251383541 2 2 47310989 314907058 10314974552 Qua b¶ng trªn ta thÊy tæng TSC§ vÒ ph¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn vµ nhµ cöa vËt kiÕn tróc chiÕm tû träng lín gÇn 90% Tæng TSC§. HiÖn nay c«ng ty ®ang më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng vµ më réng thªm mét sè ngµnh nghÒ kh¸c nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ n©ng cao thu nhËp cho c«ng nh©n viªn. §èi víi mét doanh nghiÖp nh c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®ãng vai trß quan träng trong SXKD. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p hµng ®Çu ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt lîng, gi¶m bít gi¸ thµnh vËn t¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vµ t¨ng ®Çu t cho TSC§ gi¶m bít hao mßn h÷u h×nh. 2. H¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ®îc ¸p dông t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3, hÖ thèng do bé tµi chÝnh ban hµnh ®îc ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp (Theo quy ®Þnh sè 114/TC/C§KT ngµy 1/4/1995). ViÖc h¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§ t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®îc theo dâi chñ yÕu trªn TK211,214. Sau ®©y lµ thùc tÕ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m söa ch÷a TSC§ t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3. 14
 15. 15. 2.1. C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§. ViÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§ lu«n dùa trªn hÖ thèng chøng tõ gèc ®Çy ®ñ vµ tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh bao gåm: - Biªn b¶n giao nhËn TSC§. - Biªn b¶n nhiÖm thu c«ng tr×nh. - Biªn b¶n thanh lý TSC§. C¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ c¸c tµi liÖu kh¸c c«ng ty qu¶n lý TSC§ theo hai hå s¬: Hå s¬ kü thuËt do phßng kü thuËt gi÷ vµ mét bé do phßng kÕ to¸n gi÷. Bªn c¹nh ®ã TSC§ cßn ®îc theo dâi trªn thÎ chi tiÕt TSC§. Sæ chi tiÕt t¨ng, gi¶m TSC§ b¶ng kª chi tiÕt t¨ng, gi¶m TSC§. Sæ chi tiÕt t¨ng, gi¶m TSC§ ®îc lËp dùa trªn c¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc t¨ng, gi¶m TSC§. Trªn trang sæ chi tiÕt thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt quan träng nh trªn TS, n¬i sö dông, nguyªn gi¸ TSC§. *Mét sè nghiÖp vô ph¸t sinh trong quý 3 nh sau: - Ngµy 3/8/2001. C«ng ty mua mét « t« m¸c xe Hýundai gi¸ mua ph¶i tr¶ theo ho¸ ®¬n ( c¶ thuÕ VAT 10%) lµ 330.000.000 ph¶i th«ng qua l¾p ®Æt ch¹y thö vµ ®· ®a vµo sö dông víi chi phÝ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt lµ 4.400.000® c¶ thuÕ VAT 10% toµn bé tiÒn mua thanh to¸n b»ng tiÒn giöi ng©n hµng. §îc biÕt doanh nghiÖp sö dông nguån vèn ®Ó mua TSC§ lÊy tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn lµ 200.000.000 cßn l¹i doanh nghiÖp sö dông nguån vèn khÊu hao. - Ngµy 26/8/2001 c«ng ty mua mét m¸y ph« t« coppy b»ng nguån vèn tù bé sung trÞ gi¸ 11.650.000 thuÕ VAT 10% ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt -Ngµy 13/9/2001 c«ng ty thanh lý mét xe « t« m¸c xe HiNa nguyªn gi¸ 204.000.000 . §· khÊu hao 80.000.000 gi¸ b¸n c¶ VAT cña « t« lµ 143.000.000. Ngêi mua ®· thanh to¸n qua ng©n hµng thuÕ suÊt 10%, chi phÝ söa ch÷a , t©n trang, m«i giíi chi b»ng tiÒn mÆtlµ 8.000.000 thuÕ VAT 10% - Ngµy 25/8/01 c«ng ty b¸n mét chiÕc « t« U – O¸t nguyªn gi¸ lµ 257.000.000 ®· ®îc trÝch khÊu hao 145.000.000 vµ b¸n ®îc gi¸ 180.000.000 ®· thu ®îc b»ng tiÒn göi ng©n hµng biÕt VAT 10%, chi phÝ nhîng b¸n 2000.000 ®· chi b»ng tiÒn mÆt (VAT0%) 15
 16. 16. - Ngµy 4/7 c«ng ty thanh lý mét « t« m¸c xe Kamaz nguyªn gi¸ 150.000.000 ®· khÊu hao 90.000.000. GÝa b¸n « t« lµ 100.000.000 ngêi mua ®· thanh to¸n qua ng©n hµng thuÕ VAT 10% Tõ c¸c nghiÖp kinh tÕ ph¸t sinh trªn th× kÕ to¸n ®Þnh kho¶nnh sau: - Ngµy 3/8 a) Nî TK 241 :300.000.000 Nî TK 133(1332) :30.000.000 Cã TK 112 b) Nî TK 241 Nî TK 133(1332) Cã TK 111 c) Nî TK 211 :330.000.000 : 4.000.000 : 400.000 : 4.400.000 : 334.400.000 CãTK 241 d) Nî TK 414 :334.400.00 :200.000.000 Cã TK 411 e) :200.000.000 Cã TK 009 :134.400.000 - Ngµy 26/8 Nî TK 211 :11.650.000 Nî TK 133(1332) : 1.165.000 Cã TK 111 :12.815.000 - Ngµy 13/9 a) Nî TK 214 Nî TK 821 :80.000.000 :124.000.000 Cã TK 211 b) Nî TK 112 : 204.000.000 :143.000.000 Cã TK 721 :130.000.000 Cã TK333 :13.000.000 c) Nî TK 821 Nî TK 133 Cã TK111 :8.000.000 :800.000 :8.800.000 16
 17. 17. - Ngµy27/8 Nî TK 214 :145.000.000 Nî TK 821 :112.000.000 CãTK211 : 257.000.000 b) Nî TK 112 :198.000.000 Cã TK 721 :180.000.000 Cã TK 333 :18.000.000 c) Nî TK 821 : 2.000.000 Nî TK133 : 200.000 Cã TK 111 : 2.200.000 - Ngµy 4/7 Nî TK 214 : 90.000.000 Nî TK 821 : 60.000.000 Cã TK 211 b) Nî TK 112 :150.000.000 :110.000.000 Cã TK 721 :100.000.000 Cã TK 333 :10.000.000 c) Nî TK 821 : 4.000.000 Cã TK 111 : 4.000.000 *C¸c chøng tõ liªn quan khi lµm kÕ to¸n TSC§ - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ - Biªn b¶n thanh lý TSC§ - NhËt ký chøng tõ sè 9 - B¶ng kª chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ - Sæ c¸i TK211 - Sæ c¸i TK214 - B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ngµy 26/8/2001 - C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 1043 ngµy 26/8/2001 cña c«ng ty vÒ viÖc bµn giao TSC§ 17
 18. 18. Ban giao nhËn gåm: - ¤ng (Bµ): NguyÔn V¨n Hïng ( §¹i diÖn bªn giao) - ¤ng (Bµ): NguyÔn V¨n Hïng ( §¹i diÖn bªn giao) - ¤ng (Bµ): NguyÔn Quang ¢N( §¹i diÖn bªn nhËn) - §Þa ®iÓm giao nhËn : T¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 X¸c nhËn vÒ viÖc giao nhËn nh sau: STT Tªn ký hiÖu Níc s¶n xuÊt B mpt Sè hiÖu TK sö dôn g C 135 A 1 2 ut 134 NhËt Céng D Mü N¨m ®a vµo sö dôn g 1 200 1 200 1 N¨m s¶n xuÊt 2 199 8 199 5 Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ mua Chi phÝ NG TSC§ 3 11.650.00 0 30.000.00 0 41.650.00 0 4 5 11.650.00 0 . 34.400.00 400.000 0 400.000 46.050.00 0 Hao mßn Tû Sè lÖ HM ®· HM tÝnh 6 7 Biªn b¶n giao nhËn TSC§ lËp cho tõng ®èi tîng lµ TSC§. Víi nh÷ng TSC§ cïng lo¹i, giao nhËn cïng mét lóc, do cïng mét ®¬n vÞ chuyÓn giao th× cã thÓ lËp chung mét biªn b¶n. Sau ®ã phßng kÕ to¸n ph¶i sao cho mçi ®èi tîng mét b¶n ®Ó lu vµo hå s¬ riªng . C¨n cø vµo hå s¬, phßng kÕ to¸n më thÎ ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§. ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh sau khi lËp song ®îc ®¨ng ký vµo sæ tµi s¶n cè ®Þnh. 18
 19. 19. Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2000 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1879 ngµy 28/10/2000 cña ban G§ vÒ viÖc thanh lý TSC§ I. Ban thanh lý TSC§ gåm cã 1. Ph¹m Quang TiÕn - Gi¸m ®èc c«ng ty 2. TrÇn ThÞ Lan - KÕ to¸n 3. NguyÔn V¨n B×nh - §éi trëng ®éi xe II. TiÕn hµnh thanh lý TSC§ Tªn m· ký hiÖu, quy c¸ch, xe U-O¸t du lÞch 4 chç Níc s¶n xuÊt : Liªn X« cò N¨m s¶n xuÊt : 1970 N¨m ®a vµo sö dông : 1975 Nguyªn gi¸ TSC§ : 275.000.000 Gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch ®Õn thêi ®iÓm thanh lý Gi¸ trÞ cßn l¹i :145.915.800 : 112.084.200 III. KÕt luËn cña ban thanh lý TSC§: §ång ý b¸n thu håi gi¸ trÞ cßn l¹i víi gi¸: 8.000.000 IV. KÕt qu¶ thanh lý - Chi phÝ thanh lý : 2.200.000 - Gi¸ trÞ thu håi thanh lý :180.000.000 Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 20001 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng 19
 20. 20. Sæ chi tiÕt: TK 211- Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Quý 3 N¨m 2001 §¬n vÞ:1000® Ngµy ghi sæ 4/8/01 27/8/0 1 Chøng tõ ghi sæ Sè Ngµy 32 3/8/01 64 DiÔn gi¶i TK §/¦ Nî Mua mét « t« m¸c 112 Hyundai Mua m¸y ph« t« 111 26/8/0 1 5/7/01 4 4/7/01 B¸n « t« m¸c xe Kama 26/8/0 1 63 25/8/0 1 thanh lý xe « t«- u o¸t 111 214 821 214 821 14/9/0 1 72 Sè ph¸t sinh 13/9/0 1 thanh lý xe « t« Hi Na 214 821 Cã 330.000 4.400 12.815 90.000 60.000 145.00 0 112.00 0 80.000 124.00 0 C¨n cø vµo c¸c biªn b¶n giao nhËn, thanh to¸n, thanh lý TSC§ sæ chi tiÕt tµi s¶n, kÕ to¸n lªn nhËt ký chøng tõ sè 9 nhËt ký chøng tõ sè 9: Ghi sæ cã TK 211 – TSC§HH: Chøng tõ Sè Ngµy 4 63 72 DiÔn gi¶i Ghi Cã TK211 – Ghi Nî c¸c TK 214 821 642 Céng cã TK 211 6/7/01 B¸n « t« Kama 90000 60000 150000 27/8/01 B¸n « t« u o¸t 145000 11200 257000 0 15/9/01 B¸n « t« Hina 80000 12400 204000 20
 21. 21. Céng 315000 0 29600 0 611000 21
 22. 22. Sæ c¸i TK 211 - Tµi kho¶n 211- tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Sè d ®Çu kú Nî cã 11.307235.894 ®¬n vÞ: ®ång STT 1 2 DiÔn gi¶i QuýI 111 112 Céng ph¸t sinh Nî Céng sè ph¸t sinh Cã Sè d Nî Cuèi kú QuýII Quý III 17.215.000 330.000.000 347.215.000 611.000.000 11.043.450.8 94 Quý IV Cã Sæ c¸i 214 - Tµi kho¶n 214-HM TSC§HH- Quý 3 N¨m 2001 Sè ®Çu kú d Nî STT 1 cã 5.987.400.00 Ghi cã c¸c tµi kho¶n QuýI ®èi øng Nî víi TK nµy 211 Céng ph¸t sinh Nî Céng sè ph¸t sinh Cã Sè d Nî Cuèi kú Cã QuýII Quý III Quý IV 315.000.000 315.000.000 2.744.327 5.990.145.31 0 22
 23. 23. B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ th¸ng 12/2001 Tªn tµi kho¶n 627(KDTM) 627(XNK) 641(KDTM) 641(XNK) 642(KDTM) Céng KhÊu hao c¬ b¶n 71.750.000 12.249.000 7.765.000 905.000 12.524.017 105.193.317 khÊu hao söa ch÷a lín 3.500.000 500.000 4.000.000 Tæng 71.750.000 15.749.000 8.265.000 905.000 12.524.317 109.193.317 III.KÕ to¸n söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh 1.Tµi kho¶n sö dông §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tËp hîp chi phÝ söa ch÷a hoµn thµnh. KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 241 – “X©y dùng c¬ b¶n dë dang.” 2.Tr×nh tù h¹ch to¸n Trong quý 3 n¨m 2001, c«ng ty cÇn söa ch÷a n©ng cÊp kho NVL. Chi phÝ ph¸t sinh nh sau: - Ngµy 23/8 mua tÊm lîp m¸i nhµ kho ( phiÕu chi sè 1043): 50.000 - Ngµy 25/8 thanh to¸n tiÒn s¬n chèng thÊm (phiÕu chi sè 1547): 200.000 - Ngµy 26/8 c¶i t¹o thªm khu sau nhµ kho (phiÕu chi sè 1548): 400.000 KÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ theo hîp ®ång cho ngêi nhËn thÇu söa ch÷a khi hoµn thµnh c«ng tr×nh, trªn c¬ së sæ chi tiÕt TK 241 theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 241 : 1.000.000 Nî TK 133 : 100.000 Cã TK 331 : 1.100.000 C¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n lªn sæ c¸i TK241 23
 24. 24. Sæ c¸i TK 241 Tµi kho¶n 241 - x©y dùng c¬ b¶n dë dang Sè d Nî 229.042.6 71 Sè TT 1 ®Çu kú cã Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng nî víi tµi kho¶n nµy 331 Céng ph¸t sinh Tæng sè ph¸t sinh Sè d Cuèikú QuýI Quý II Quý III Quý IV 1.100.000 Nî 1.100.000 Cã Nî 30.142.671 Cã 24
 25. 25. Ch¬ng 2 kÕ to¸n thu mua nhËp xuÊt vµ dù tr÷ nguyªn liÖu, chi phÝ vËt liÖu trong sö dông Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸. VËt liÖu chØ tham gia vµo vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ kinh doanh trong kú Trong C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3, toµn bé nhiªn liÖu, nguyªn vËt liÖu sö dông tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ph¶i mua ë bªn ngoµi thÞ trêng. MÆt kh¸c nhiªn liÖu thêng chiÕm mét tû träng lín nªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ßi hái viÖc qu¶n lý sö dông nguyªn liÖu, vËt liÖu tiÕp kiÖm hay l·ng phÝ cã ¶nh hëng lín ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ cíc vËn t¶i vµ gi¸ thµnh cña nhiªn liÖu. Nguyªn liÖu, nhiªn liÖu chÝnh cña c«ng ty lµ x¨ng , dÇu, s¨m, lèp. §©y lµ nh÷ng nguyªn liÖu, nhiªn liÖu chÝnh mµ c«ng ty thêng dïng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh C«ng cô dông cô lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông quy ®Þnh ®Ó xÕp vµo TSC§. Bëi vËy, c«ng cô dông cô còng mang nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña TSC§ h÷u h×nh nh tham gia nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ trÞ bÞ hao mßn dÇn trong qu¸ tr×nh sö dông, nhng gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu cho ®Çu cho ®Õn lóc h háng. I.Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty 1. S¬ ®å h¹ch to¸n PhiÕu nhËp kho ThÎ kho PhiÕu xuÊtkho ThÎ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån KÕ to¸n tæng hîp 25
 26. 26. 2.Tµi kho¶n sö dông Nguyªn, nhiªn liÖu lµ x¨ng ®îc theo dâi trªn tµi kho¶n 152(1) Nguªn , nhiªn liÖu lµ dÇu ®îc theo dâi trªn tµi kho¶n lµ 152(2) Phô tïng thay thÕ ®îc theo dâi trªn tµi kho¶n 152(3) Nguyªn liÖu lµ S¨m lèp ®îc kÕ to¸n theo dâi trªn tµi kho¶n 152(4) 3..Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt kho NVL dïng ë ph©n xëng söa ch÷a vµ bé phËn s¶n xuÊt vËn t¶i Gi¸ thùc tÕ NVL trong kú = xuÊt kho kú GÝa trÞ NVL tån ®Çu kú + Gi¸ trÞ NVL nhËp Sè lîng NVL tån ®Çu kú + Sè lîng NVL nhËp trong *)T×nh h×nh mua s¾m nguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3. Trong quý 3 n¨m 2001 cã t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 nh sau: Cô thÓ : ngµy 2/7 c«ng ty cã mua dÇu cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam víi sè tiÒn c¶ thuÕ lµ 283.000.000 . Trong ®ã thuÕ VAT lµ 10% . C«ng ty ®· thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn giöu ng©n hµng sè cßn l¹i c«ng ty cha thanh to¸n víi ngêi b¸n. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh sau: +Ngµy 2 th¸ng 7 Nî TK 152(2) : 283.500.000 Nî TK 133 : 28.350.000 Cã TK 112 : 155.925.000 Cã TK 331 : 155.925.000 - Ngµy 3/7 c«ng ty mua phô tïng thµy thÕ cña c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi víi sè tiÒn cha cã thuÕ lµ 23.000.000, thuÕ VAT 10% lµ 2.300.000. C«ng ty cha thanh to¸n víi ngêi b¸n +Ngµy 3 th¸ng 7 Nî TK 152(3) : 23.000.000 Nî TK 133 :2.300.000 Cã TK 331 : 25.300.000 - Ngµy 4/7 C«ng ty cã mua s¨m lèp cña c«ng ty cao su sao vµng trÞ gi¸ cha thuÕ lµ 35.000.000 trong ®ã thuÕ GTGT l0% lµ 3.500.000 . C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt +Ngµy 4 th¸ng 7 Nî TK 152(4) :35.000.000.000 26
 27. 27. Nî TK 133 : 3.500.000 Cã TK 111 : 38.500.000.000 - Ngµy 4/7 c«ng ty mua phô tïng thµy thÕ cña c«ng ty TNHH Mai Hµ Víi trÞ gi¸ 15.800.000 thuÕ VAT 10% lµ 1.580.000. C«ng ty ®· thanh b»ng to¸n b»ng tiÒn mÆt + Ngµy 4/7 Nî TK 152(3) : 15.800.000 Nî TK 133 : 1.580.000 Cã TK 111 : 17.380.000 - Ngµy 5/7 c«ng ty mua x¨ng A90 cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam sè lîng 160.000 lÝt víi gi¸ 5.050 ®/ 1 lÝt. C«ng ty ®· thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt , sè cßn l¹i c«ng ty cha thanh to¸n cho ngêi b¸n biÕt thuÕ VTA lµ 5%. +Ngµy 5 th¸ng 7 Nî TK 152(1) : 808.000.000 Nî TK 133 : 40.400.000 Cã TK 111 : 424.200.000 Cã TK 331 : 424.200.000 - Ngµy 10/8 c«ng ty mua dÇu diezen cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam víi sè lîng 180.000 lÝt ®¬n gi¸ 4.050®/ lÝt. C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n hµng, biÕt thuÕ GTGT lµ 10%. kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh sau: +Ngµy 5 th¸ng 7 Nî TK 152(2) : 729.000.000 Nî TK 133 : 72.900.000 Cã TK 112 : 801.900.000 27
 28. 28. 28
 29. 29. Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn (Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 10/8/2001 §¬n vÞ b¸n hµng : Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam §Þa chØ :75 CÇu giÊy – Hµ Néi – §iÖn tho¹i : 5253967 Sè tµi kho¶n : 01001425 Hä vµ tªn ngêi mua hµng : NguÔn V¨n Kh¸nh §¬n vÞ C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 H×nh thøc thanh to¸n : tiÒn göi ng©n hµng ST Tªn hµng ho¸dÞch §VT Sè lîng §/gi¸ Thµnh tiÒn T 1 vô XuÊt 180.000 4.050 729.000.000 10.000 4.050 729.000.000 b¸n dÇu LÝt Diezen Tæng céng LÝt Céng thµnh tiÒn : DÇu diezen : 729.000.000 ThuÕ GTGT:DÇu diezen 10% : 72.900.000 Tæng tiÒn thanh to¸n : 801.800.000 Sè tiÒn b»ng ch÷: T¸m tr¨m linh mét triÖu t¸m tr¨m ®ång ch½n./ - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n kiÓm nghiÖm , kÕ to¸n lËp phiÕu nhËp kho. 29
 30. 30. PhiÕu nhËp kho §¬n vÞ: Cty « t« vËn t¶i sè 3 - §Þa chØ : 65 phè c¶m héi Sè: 35 MÉu sè : 01 VT NîTK : 111 Q§ sè :114 – TC/Q§/C§KT Cã TK : 152(2) Ngµy 10 th¸ng8 n¨m 995 cña bé tµi chÝnh Hä, tªn ngêi giao hµng : NguyÔn thÞ Hµ Theo hãa ®¬n sè 35 ngµy 10/8 n¨m 2001 cu¶ tæng c«ng ty x¨ng dÇuViÖt Nam NhËn t¹i cöa hµng x¨ng dÇu sè 2 ST Tªn hµng ho¸dÞch §VT Sè lîng §/gi¸ Thµnh tiÒn T 1 vô DÇu Diezen Céng LÝt LÝt 180.000 10.000 4.050 4.050 729.000.000 729.000.000 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng (ký, ®ãng dÊu) (ký, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) PhiÕu chi Ngµy 10/8/2001 Sè 512 Nî TK 111 Cã TK 152(2) Hä vµ tªn ngêi nhËn tiÒn tiÒn : NguyÔn thÞ Hµ §Þa chØ: Tæng c«ng ty x¨ng dÇu viÖt Nam Lý do chi : thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn : 801.800.000viÕt b»ng ch÷) : T¸m tr¨m linh mét triÖu t¸m tr¨m ®ång ch½n./ KÌm theo: 01 giÊy biªn nhËn, chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): T¸m tr¨m linh mét triÖu t¸m tr¨m ®ång ch½n./ 30
 31. 31. Ngµy 10/8 N¨m 2001 Thñ trëng ®¬n KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi nép tiÒn vÞ (ký, ®ãng dÊu) (ký, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) (ký, ®ãng dÊu) (ký, ®ãng dÊu) KÕ to¸n 2. T×nh h×nh xuÊt kho nguyªn liÖu, vËt liÖu, vµ xuÊt b¸n x¨ng dÇu t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 nh sau: Trong quý 3 c«ng ty cã xuÊt kho vµ ph©n bæ nguyªn vËt liÖu cho c¸c ®éi xe vµ xuÊt b¸n nh sau : Cô thÓ: Ngµy 4/8 c«ng ty xuÊt dÇu diezen cho ®éi xe 304 sè lîng 10.000 lÝt, trÞ gi¸ 45.100.000 bao gåm c¶ thuÕ GTGT.kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh sau: +Ngµy 4/8 Nî TK 621(304) : 41.000.000 Nî TK 133 : 4.100.00 Cã TK 152(2) :45.100.000 - Ngµy 6/8 c«ng ty xuÊt dÇu diezen cho ®éi xe 302 víi sè lîng lµ 5.000 lÝt trÞ gi¸ bao gåm c¶ thuÕ lµ 20.500.000 biÕt thuÕ GTGT lµ 10%. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh sau: +Ngµy 6/8 Nî TK 621(302) :63.700.000 Nî TK 133 :6.370.000 Cã TK 152 : 70.070.000 - Ngµy 12/8 c«ng ty xuÊt dÇu diezen cho ®éi xe 308 víi sè lîng lµ 6.000 lÝt trÞ gi¸ bao gåm c¶ thuÕ lµ 27.060.000 biÕt thuÕ GTGT lµ 10%. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh sau: +Ngµy 12/8 Nî TK 621(308) : 27.060.000 Nî TK 133 : 2.460.000 Cã TK152(2) : 24.600.000 - Ngµy 20/8 C«ng ty xuÊt b¸n dÇu diezen cho c«ng ty x©y dùng sè 2 víi sè lîng10.000 lÝt ®¬n gi¸ lµ 4.100 ®/1lÝt ThuÕ VAT 10%. kh¸ch hµng ®· tr¶ b»ng tiÒn göi ng©n hµng kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK 112 : 4.510.000 Cã TK 511 : 4.100.000 Cã TK 333 : 410.000 31
 32. 32. - Ngµy 22/8 c«ng ty xuÊt x¨ng A92 cho c«ng ty du lÞch Hµ Néi víi sè lîng lµ 3.000 lÝt ®¬n gi¸ lµ 5050 ®/ 1lÝt c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK 111 : 15.907.500 Cã TK 511 : 15.150.000 Cã TK 333 : 757.500 Ho¸ ®¬n (GTGT) liªn 1 (lu) Ngµy 9/8/2001 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 §Þa chØ : 65 phè C¶m Héi – Hµ Néi – §iÖn tho¹i : 5583967 Sè tµi kho¶n : 01001425 Hä vµ tªn ngêi mua hµng : NguÔn V¨n Kh¸nh §¬n vÞ C«ng ty x©y dùng sè 2 H×nh thøc thanh to¸n : tiÒn mÆt ST Tªn hµng ho¸dÞch §VT Sè lîng §/gi¸ Thµnh tiÒn T 1 vô XuÊt b¸n dÇu LÝt 1.000 4.100 4.100.000 Diezen Tæng céng LÝt 1.000 4.100 4.100.000 Céng thµnh tiÒn : DÇu diezen : 4.100.000 ThuÕ GTGT:DÇu diezen 10% : 410.000 Tæng tiÒn thanh to¸n : 4.510.000 Sè tiÒn b»ng ch÷: Bèn triÖu n¨m tr¨m mêi ngh×n ®ång ch½n./ 32
 33. 33. PhiÕu thu Ngµy 18/9/2001 Sè 512 Nî TK 111 Cã TK 152(2) Hä vµ tªn ngêi nép tiÒn : NguyÔn V¨n kh¸nh §Þa chØ: C«ng ty x©y dùng sè 2 Lý do nép : thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn : 4.510.000viÕt b»ng ch÷) : Bèn triÖu n¨m tr¨m mêi ngh×n ®ång ch½n./ KÌm theo: 01 giÊy biªn nhËn, chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu n¨m tr¨m mêi ngh×n ®ång ch½n./ Ngµy 18/9 n¨m2001 Thñ trëng ®¬n KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi nép tiÒn vÞ (ký, ®ãng dÊu) (ký, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) (ký, ®ãng dÊu) (ký, ®ãng dÊu) KÕ to¸n §èi víi nguyªn liÖu xuÊt kho c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõng bé phËn ®Ò nghÞ lËp phiÕu xuÊt kho NVL cho s¶n xuÊt. - C¨n cø vµo t×nh h×nh, nhËp xuÊt vËt liÖu kÕ to¸n theo dâi trªn thÎ kho cho tõng thø vËt liÖu. 33
 34. 34. 34
 35. 35. §¬n vÞ: Cty « t« vËn t¶i sè 3 - §Þa chØ : 65 phè c¶m héi Tªn kho NVL sè 3 MÉu sè : 01 VT Q§ sè :114 – TC/Q§/C§KT Ngµy 10th¸ng8 n¨m 995 cña bé tµi chÝnh ThÎ kho Ngµy lËp thÎ 10/8 /2001 Tê sè :12 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt liÖu :xuÊt x¨ng dÇu cho c¸c ®éi xe §¬n vÞ tÝnh : LÝt Ngµ Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè lîng y Sè Ngµy th¸n hiÖu th¸ng g n¨m NhËp XuÊ NhËp XuÊt Tån t Tån ®Çu kú 401 ....... 785 24/9 ...... Céng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n C¨n cø vµo nh÷ng chøng tõ xuÊt, nhËp nguyªn vËt liÖu ®Ó lªn sæ c¸i TK 152 35
 36. 36. 36
 37. 37. Sæ c¸i TK152 Tµi kho¶n 152 - Nguyªn vËt liÖu- Sè d ®Çu kú Nî Cã 555.685.405 ST T 1 2 3 4 Ghi cã TK ®èi øng Nî Quý víi TK nµy I Quý II 111 621 331 112 Céng sè ph¸t sinh Nî Céng sè ph¸t sinh Cã S« d cuèi kú QuýIII Quý IV 420145.895 587.654.231 78.365.000 980.352.421 1.079.270.3 57 456.767.469 Nî Cã II. KÕ to¸n c«ng cô dông cô VÒ c¬ b¶n ph¬ng ph¸p tÝnh gÝa c«ng cô dông cô xuÊt kho vµ tr×nh tù h¹ch to¸n còng gièng nh h¹ch to¸n NVL. Tuy nhiªn ®Ó h¹ch to¸n c«ng cô dông cô, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 153 “ c«ng cô dông cô” Trong qóy 3 /2001 c«ng ty chØ ph¸t sinh mét nghiÖp vô ®ã lµ mua c«ng cô dông cô vÒ nhËp kho, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng víi tæng gÝa lµ 4.100.000® C«ng ty kh«ng më sæ chi tiÕt cho tµi kho¶n 153 mµ theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho trªn b¶ng kª sè 3 vµ sæ c¸i TK 153 Sæ c¸i 153 Tµi kho¶n 153 - C«ng cô dông côSè d Nî 75.565.000 ST T ®Çu kú Cã Ghi cã TK ®èi øng Nî Quý víi TK nµy I 331 Céng sè ph¸t sinh Nî Céng sè ph¸t sinh Cã Quý II QuýIII Quý IV 4.100.000 1.215.000 37
 38. 38. S« d Nî cuèi kú 80.880.00 0 Cã Ch¬ng 3 KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l¬ng I. kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ngg 1.Chøng tõ vµ c¸c thñ tôc thanh to¸n l¬ng. Theo quyÕt ®Þnh 1141 ngµy 1/11/1995 cña bé tµi chÝnh, c¸c chøng tõ ®îc quy ®Þnh thèng nhÊt trong toµn quèc +B¶ng chÊm c«ng +B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng +B¶ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi +B¶ng b¸o èm +PhiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hoµn thµnh +Hîp ®ång giao kho¸n +B¶ng ®iÒu tra hîp ®ång lao ®éng *B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng: Lµ chøng tõ lµm c¨n cø thanh to¸n tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. B¶ng thanh to¸n l¬ng lËp ra tõng bé phËn nh bé phËn tµi vô, bé phËn ph©n xëng, tæ, nhãm... B¶ng thanh to¸n l¬ng øng víi b¶ng chÊm c«ng. *B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng cho tõng c«ng nh©n, b¶ng nµy sö dông trong trêng hîp thëng theo l¬ng cã tÝnh chÊt thêng xuyªn. Trêng hîp ®ét xuÊt, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n thëng phï hîp víi ph¬ng ¸n tÝnh thëng. *ViÖc thanh to¸n tiÒn l¬ng cã thÓ tËp hîp thanh to¸n, tuy nhiªn nh÷ng ®¬n vÞ cã quy m« lín cã ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng ph¹m vi réng, viÖc thanh to¸n l¬ng cã thÓ thùc hiÖn ë bé phËn kÕ to¸n thuéc ph©n xëng xÝ nghiÖp, hay mét ®éi s¶n xuÊt, hoÆc mét chi nh¸nh ®¬n vÞ trùc thuéc th«ng thêng viÖc thanh to¸n l¬ng ®îc thùc hiÖn b»ng hai kú - kú 1: T¹m øng - kú2: Thanh to¸n phÇn cßn l¹i sau khi ®· trõ c¸c kho¶n t¹m øng lÇn 1. ViÖc tr¶ l¬ng mäi trêng hîp nhËn l¬ng ®Òu ph¶i ký vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng. I.Ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 1.Ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng HiÖn nay,t¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ¸p dông 3 h×nh thøc tr¶ l¬ng ®ã lµ: + Tr¶ l¬ng ngµy ®èi víi ngêi lao ®éng gi¸n tiÕp + Tr¶ l¬ng kho¶n s¶n phÈm cho lao ®éng l¸i xe + Tr¶ l¬ng s¶n phÈm ®èi víi lao ®éng söa ch÷a 38
 39. 39. - H×nh thøc tr¶ l¬ng ngµy (¸p dông cho c¸c phßng ban): Lµ h×nh thøc c¨n cø vµo ngµy c«ng lao ®éng, l¬ng cÊp bËc cña ngêi lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng b×nh qu©n quy ®Þnh. • C¸ch tÝnh LCNVKVP = LCB xNxHxK T Trong ®ã: LCB: L¬ng c¬ b¶n N: Sè ngµy lao ®éng thùc tÕ H:HÖ sè l¬ng (tuú theo cÊp bËc, n¨m c«ng t¸c) K:lµ hÖ sè thëng cña c«ng ty, hÖ sè thëng cña c«ng ty phô thuéc vµo lîi nhuËn mµ c«ng ty ®¹t ®îc. LCNVKVP = LCB xNxHxK T Cô thÓ: TÝnh l¬ng cho c« lan ë phßng kÕ to¸n, trong mét th¸ng cã 26 ngµy c« ®i lµm ®îc 23 ngµy víi l¬ng c¬ b¶n lµ 290.000 víi hÖ sè l¬ng lµ 1, 8 vµ hÖ sè thëng cña c«ng ty lµ 1, 4 LCNVKVP = 290.000 x 23 x1,8 x1,4 = 713.353 26 Phô cÊp : 110.000 VËy tæng tiÒn l¬ng lÜnh =713.353 + 110 = 823.353 - H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm(¸p dông cho c¸c ph©n xëng söa ch÷a) lµ h×nh thøc c¨n cø vµo sè líng s¶n phÈm hoµn thanh cña bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cho mét s¶n phÈm TiÒn l¬ng c«ng nh©n = Sè lîng sp hoµn thµnh x §¬n gi¸tiÒn s¶n xuÊt theo s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn l¬ng cho 1sp 39
 40. 40. chÊt lîng Cô thÓ: tÝnh l¬ng cho anh b×nh ë bé phËn söa ch÷a L¬ng s¶n phÈm = 17 x 20.000 =340.000 Phô cÊp l¬ng = 50.000 VËy tæng l¬ng lÜnh lµ: 340.000 + 50.000 =390.000® - H×nh thøc tr¶ l¬ng kho¸n ®èi víi lao ®éng lµ l¸i xe: Lµ kho¸n theo doanh hu vµ theo tõng m¸c xe Cô thÓ: Anh Hïng ë ®éi xe308 l¸i xe víi m¸c xe lµ zin 130, träng t¶i 7 tÊn mçi th¸ng doanh thu cña xe lµ 7 triÖu th× nh©n viªn ®ã ®îc hëng 1 triÖu® Ngoµi ra ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt khi triÓn khai c«ng viÖc míi th× ngêi lµm c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng sÏ x¸c ®Þnh vÒ giê phót cña tõng khèi lîng c«ng viÖc ®îc giao th× b¸o c¸o víi ngêi phô tr¸ch vµ lµm c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc vµ b¸o c¸o víi phßng nghiÖp lËp biÓu tÝnh l¬ng theo mÉu cña c«ng ty. 1. C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng §èi víi c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ( BHYT, BHXH,KPC§) . KÕ to¸n c«ng ty thùc hiÖn nh sau: -BHXH trÝch 20% l¬ng cÊp bËc trong ®ã 15% h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt, 5% trõ vµo l¬ng cña c«ng nh©n - KPC§ trÝch 2% tiÒn l¬ng thùc tÕ cña c«ng nh©n vµ h¹ch to¸n chi phÝ. - BHYT trÝch 3% l¬ng cÊp bËc, trong ®ã 2% h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt, 1% trõ vµo l¬ng c«ng nh©n II.Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn. 1.Tµi kho¶n sö dông: §Ó h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n sau: +TK 334 : “ Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” + TK 338 : “ Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c” TK 3382 : Kinh phÝ c«ng ®oµn TK 3383 : B¶o hiÓm x· héi TK 3384 : B¶o hiÓm y tÕ 40
 41. 41. 2. S¬ ®å h¹ch to¸n. Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ bhxh Sæ c¸i tk 334 tk 338 NKCT sè 7 NKCT Sè 1 Chøng tõ thanh to¸n KÕ to¸n theo dâi ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña ngêi lao ®éng trªn b¶ng chÊm c«ng. §©y lµ c¬ së ®Ó tÝnh l¬ng cho tõng ngêi theo thêi gian lµm viÖc. II.KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng thanh to¸n l¬ng KÕ to¸n tæng hîp c¸c chøng tõ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i tr¶, trong th¸ng 4 n¨m 2001. kÕ to¸n tiÒn l¬ng cho c¸c ®èi tîng sau: +Tr¶ l¬ng cho khèi c¬ quan Nî TK 622 : 64.711.000 Cã TK : 64.711.000 +Tr¶ l¬ng cho c¸c ®éi xe (302,304,306,308) Nî TK 622 : 240.935.216 Cã TK 334 :240.935.216 Tr¶ l¬ng cho bé phËn söa ch÷a: Nî TK 622 : 44.199.284 Cã TK 334 : 44.199.284 + C¸c chi phÝ kh¸c Nî TK 627 : 45.340.000 Nî TK 642 : 20.720.000 Nî TK 641 :250.340.000 Cã TK 334 : 416.590.000 Trong ®ã doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i trõ trùc tiÕp + Trõ qua l¬ng cña khèi v¨n phßng Nî TK 334 :3.020.000 Cã TK 338 :3.020.000 + Trõ 6% BHXH ,BHYT, KPC§ cña 4 ®éi xe 41
 42. 42. Nî TK 334 :14.456.11,96 Cã TK 338 : 14.456.11,96 + Quü tõ thiÖn Nî TK 334 :3.210.000 Cã TK 338 :3.210.000 + Quü tiÒn l¬ng Nî TK 334 :56.420.000 Cã TK 338 :56.420.000 Tõ c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n vµo nhËt ký chøng tõ vµ vµo sæ c¸iTK 334 vµ TK 338. Sæ c¸i 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Sè d Nî ®Çu kú Cã 120.530.574 T T 1 Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®/ QuýI víi tk nµy 111 2 3 3383 3384 Céng ph¸t sinh Nî Tæng sè ph¸t sinh Cã Sè d Nî cuèi kú Cã QuýII Quý III QuýIV 190.451.62 8 65.000.000 130.000.00 970.451.00 0 950.781.32 0 100.860.26 6 42
 43. 43. Sæ c¸i tk 338 - ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸cSè d Nî T T 1 2 3 ®Çu kú Cã 1.281.935.9 72 Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®/ víi tk nµy 111 112 141 Céng ph¸t sinh Nî Tæng sè ph¸t sinh Cã Sè d cuèi kú QuýI QuýII Quý III QuýIV 83.676.990 100.000.000 3.450.000 187.126.990 170.321040 0 Nî Cã 1.265.130.3 37 Ch¬ng 4 H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Chi phÝ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra trong mét thêi kú kinh doanh nh vËy, vÒ thùc chÊt chi phÝ lµ sù chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµo c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸( s¶n phÈm, lao vô , dÞch vô). I.§èi tîng vµ ph¬ng ph¸p tÝnh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. * §èi tîng tËp hîp chi phÝ 43
 44. 44. HiÖn nay, t¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 chi phÝ ®îc tËp hîp theo 3 kho¶n môc - Chi phÝ s¶n xuÊt chung - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 1.Ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung tÝnh chÊt cña chi phÝ - Chi phÝ NVL trùc tiÕp bao gåm toµn bé chi phÝ vÒ NVL chÝnh nh x¨ng,dÇu.Nguyªn vËt liÖu phô nh s¨m lèp, phô tïng thay thÕ, èc vÝt...Nguyªn liÖu nh x¨ng dÇu phôc vô cho qu¸ tr×nh vËn t¶i, s¨m lèp phôc vô cho ph©n xëng söa ch÷a - Chi phÝ mua ngoµi bao gåm toµn bé sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ®· chi tr¶ c¸c lo¹i dÞch vô mua ngoµi nh tiÒn ®iÖn, níc phôc vô cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý doanh nghiÖp -Chi phÝ nh©n c«ng bao gåm toµn bé sè tiÒn c«ng ph¶i tr¶ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n vµ nh©n viªn tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh - Chi phÝ khÊu hao TSC§ lµ toµn bé chi phÝ khÊu hao cña TSC§ phôc vô s¶n xuÊt x©y dùng qu¶n lý trong kú cña c«ng ty. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt . 2.Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ C¨n cø vµo môc ®Ých c«ng dông cña chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó chia ra c¸c kho¶n chi kh¸c nhau mçi kho¶n môc chi bao gåm nh÷ng chi phÝ cã cïng môc ®Ých vµ c«ng dông. Toµn bé c¸c chi phÝ cña c«ng ty ®îc chia ra c¸c kho¶n môc sau. - Chi phÝ NVL trùc tiÕp : Kho¶n môc nµy bao gåm c¸c chi phÝ vÒ VL chÝnh nh x¨ng, dÇu, s¨m, lèp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : kho¶n môc nµy bao gåm c¸c chi phÝ ph¸t sinh phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh vËt liÖu, c«ng cô, 44
 45. 45. dông , c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BHXH, KPC§, BHYT, khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ nhµ xëng, chi phÝ phôc vô cho s¶n xuÊt chung nh ®iÖn, níc, chi phÝ söa ch÷a thuª ngoµi... c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : kho¶n môc nµy bao gåm c¸c chi phÝ tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh nh©n viªn l¸i xe, nh©n viªn söa ch÷a. II.H¹ch to¸n chi phÝ - §èi víi nguyªn vËt liÖu lµ x¨ng c«ng ty theo dâi trªn tµi kho¶n 152(1) - §èi víi nguyªn vËt liÖu lµ dÇu c«ng ty theo dâi trªn tµi kho¶n 152(2) - §èi víi NVL lµ c«ng cô dông cô c«ng ty theo dâi trªn tµi kho¶n 152(3) - §èi víi NVL lµ s¨m, lèp c«ng ty theo dâi trªn tµi kho¶n 152(4) 1. H¹ch to¸n NVL Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vËn t¶i, söa ch÷a « t«, kinh doanh x¨ng dÇu nªn ®Ó s¶n xuÊt ®îc vµ kinh doanh ®îc th× ph¶i mua tõ bªn ngoµi, c«ng ty coi chi phÝ NVL chÝnh cÊu thµnh nªn s¶n phÈm ®îc theo dâi trªn tµi kho¶n 62 Trong quý 3 cã t×nh h×nh chi phÝ NVL cho s¶n xuÊt nh sau: *Ngµy 15/8 xuÊt NVL cho 4®éi xe trÞ gi¸ lµ: 7.719.585.374. trong ®ã : - Chi phÝ x¨ng lµ: 2.283.442.657 - Chi phÝ dÇu lµ : 82.410.103 - Chi phÝ s¨m lèp lµ: 5353.752.584 KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh sau : +Nî TK 621 : 7.719.585.374 Cã TK 152(1) :2.283.422.657 Cã TK 152(2) : 82.410.103 Cã TK 152(4) : 5353.752.584 *)C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ NVL trùc tiÕp lµ phÇn gÝa trÞ NVL chÝnh vµ phô ®· xuÊt kho nhng dïng kh«ng hÕt, khi ®ã sÏ nhËp kho trë l¹i vµ gi¸ trÞ thùc tÕ sÏ lµ gi¸ h¹ch to¸n 45
 46. 46. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh sau: + Nî TK 152(1) : 2.500.000 Nî TK 152(2) : 5.000.000 Nî TK 152(3) :1.000.000 Cã TK 621 :8.500.000 2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ CNV trùc tiÕp s¶n xuÊt ë c¸c ph©n xëng, c¸c ®éi s¶n xuÊt vËn t¶i nh l¬ng chÝnh, phô cÊp ,l¬ng ®éc h¹i . VÒ nguyªn t¾c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®îc h¹ch to¸n t¬ng tù nh chi phÝ nguyªn NVL . Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng, thanh to¸n lµm thªm giê vµ c¸c chøng tõ gèc lµm c¨n cø cho CNV, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng ®èi tîng sö dông. §Ó h¹ch to¸n theo dâi chi phÝ nh©n c«ng s¶n xuÊt trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK622 “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” tµi kho¶n nµy tËp chung cho tÊt c¶ nh©n c«ng bªn s¶n xuÊt vµ söa ch÷a Ph¶n ¸nh sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n s¶n xuÊt Nî TK 622 : 6.521.000 Cã TK 334 : 6.521.000 Ph¶n ¸nh sè tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n s¶n xuÊt Nî TK 622 :200.000 Cã TK 334 : 200.000 Ph¶n ¸nh sè tiÒn thëng Nî TK 622 :100.000 Cã TK 334 : 100.000 3. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ b¸n hµng lµ nh÷ng tiÒn ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng (b¸n x¨ng,dÇu) 46
 47. 47. §Ó theo dâi chi phÝ b¸n hµng kÕ to¸n sö dông TK 641 “ Chi phÝ b¸n hµng” tµi khoµn nµy tËp trung cho tÊt c¶ nh©n viªn b¸n hµng Ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn b¸n hµn Nî TK 641 : 8.113.000 Cã TK 334 : 8.113.000 4.H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi c¸c ®éi s¶n xuÊt, c¸c ph©n xëng, c¸c phßng ban cña c«ng ty. Bao gåm c¸c chi phÝ NVL, c«ng cô dông cô dïng cho ph©n xëng chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n sö dông TK 627 “ Chi phÝ s¶n xuÊt chung” ta× kho¶n nµy còng ph¶n ¸nh sè tæng hîp cña tÊt c¶ c¸c nghµnh s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ ®îc tËp hîp nh nh sau: - Chi phÝ CCDC dïng cho ph©n xëng : lµ c¸c kho¶n chi phÝ vÒ CCDC, cho c¸c ph©n xëng nh èc vÝt, s¬n, mòi khoan ... C¸c chi phÝ nµy cã gÝa trÞ nhá v× vËy khi xuÊt dïng ®îc ph©n bæ toµn bé gi¸ trÞ vµo s¶n phÈm vµ ®îc thÓ hiÖn trªn b¶ng ph©n bæ NVL, CCDC, theo ®Þnh kho¶n Nî TK 627 : 8.521.000 Cã TK 153 : 8.521.000 - Chi phÝ tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng : lµ kho¶n tiÒn tr¶ cho qu¶n ®èc, phã qu¶n ®èc nh©n viªn kinh tÕ ph©n xëng . kho¶n tiÒn l¬ng nµy còng ¸p dông tr¶a theo h×nh thøc thêi gian nhng cã g¾n víi møc ®é hoµn thµnh s¶n phÈm, nÕu nhiÒu h¬n ®Þnh møc th× kho¶n tiÒn nµy cã thÓ cao h¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®Þnh møc KÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cña nh©n viªn ®Ó tæng hîp vµ ghi vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, BHXH KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n Nî TK 627 : 38.529.132 Cã TK 334 : 38.529.132 47
 48. 48. C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng( KPC§, BXH, BHYT) cña c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt Nî TK 622 (19%): 1.296.028 Nî TK 334 (6%): 409.272 Cã TK 3382(2%) : 136.424 Cã TK 3383 (20%) :1.364.240 Cã TK 3384 (3%) : 204.000 - Chi phÝ khÊu hao TSC§ hµng quý, hµng th¸ng, c¨n cø vµo nguyªn gi¸ tõng lo¹i TSC§ vµ tû lÖ khÊu hao TSC§ theo quy ®Þnh, kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch sè khÊu hao c¬ b¶n cña nh÷ng TSC§ ®ang ®îc sö dông trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n xëng, c¸c ®éi xe... Vµ ®iÒu chØnh khÊu hao cho phï hîp víi kÕ ho¹ch khÊu hao TSC§. Møc khÊu hao Nguyªn gi¸ cña TSC§ trung b×nh hµng = Thêi gian sö dông n¨m cña TSC§ Møc khÊu hao TSC§ quý Nguyªn gÝa x tû lÖ khÊu hao n¨m = 4 Hµng th¸ng c¨n cø vµo møc khÊu hao ph¬ng tiÖn ®· trÝch th¸ng tríc vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m ph¬ng tiÖn ®Ó tÝnh møc khÊu hao cho th¸ng nµy Møc khÊu hao Møc khÊu hao Møc khÊu hao Møc khÊu hao Ph¬ng tiÖn ph¶i = Ph¬ng tiÖn TrÝch + Ph¬ng tiÖn t¨ng - Ph¬ng tiÖn gi¶m trÝch trong th¸ng Th¸ng tríc trong th¸ng trong th¸ng Cô thÓ: Trong th¸ng 9 c«ng ty trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh víi sè tiÒn lµ 30.425.000 KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK 627 :30.425.000 48
 49. 49. Cã TK 214 : 30.425.000 §ång thêi ghi Nî TK 009 : 30.425.000 Sau ®ã lÊy sè liÖu ®Ó lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ - Chi phÝ S¨m lèp: Chi phÝ s¨m lèp lµ kho¶n chi phÝ cã tÝnh ®Æc thï trong c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i « t« nãi chung. §©y lµ kho¶n chi phÝ vÒ thay thÕ s¨m, lèp « t« h háng, l¾p l¹i lè, v¸ l¹i s¨, thëng tiÕp kiÖm s¨m, lèp. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña « t«, s¨m lèp bÞ h háng ph¶i thay thÕ nhiÒu lÇn. Mét ®êi xe « t« vËn t¶i ph¶i thay thÕ kho¶n 11 lÇn . TrÞ gi¸ mçi lÇn thay thÕ lín kho¶ng 1.500.000® ®Õn 2.000.000®. kh«ng thÓ ghi toµn bé gi¸ trÞ s¨m, lèp thay thÕ vµo gi¸ thµnh vËn t¶i. Hµng th¸ng c«ng ty ph¶i trÝch tríc chi phÝ s¨m lèp ®a vµo gi¸ thµnh vËn t¶i, ®Ó t¹o nªn sù æn ®Þnh vÒ kho¶n chi phÝ nµy vµ gÝa thµnh s¶n phÈm vËn t¶i « t« gi÷a c¸c kú h¹ch to¸n. C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3 tÝnh trÝch tríc chi phÝ s¨m lèp theo c«ng thc sau: Sè trÝch tríc §Þnh møc chi phÝ chi phÝ s¨m lèp = s¨m lèp cho 1 km trong th¸ng Sè km thùc tÕ x xe ch¹y xe ®· ho¹t ®éng trong th¸ng §Þnh møc chi phÝ s¨m lèp cho 1 km xe ch¹y ®îc tÝnh nh sau: §Þnh møc chi phÝ Nguyªn gi¸ cña s¨m lèp cho 1 km = mét bé s¨m lèp xe ch¹y Sè bé s¨m lèp x §Þnh møc km xe l¨n b¸nh cña mét ph¶i sö dông cho mét chiÕc xe « t« bé s¨nm lèp Kho¶n trÝch tríc chi phÝ s¨m lèp ®îc h¹ch to¸n vµo TK627 – chi phÝ s¶n xuÊt chung. Khi trÝch tríc chi phÝ s¨m lèp kÕ to¸n ghi: Nî TK 6275 – Chi phÝ s¨m lèp Cã TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ 49
 50. 50. Cô thÓ : Th¸ng 9 c«ng ty trÝch tríc chi phÝ s¨m lèp sè tiÒn lµ 54.937.000 KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 6275 : 54.937.000 Cã TK 335 : 54.937.000 Sau ®ã lÊy sè liÖu ®Ó lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : lµ c¸c chi phÝ c«ng ty chi tr¶ ®Ó tr¶ cho c¸c dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho s¶n xuÊt cña c¸c ph©n xëng nh ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i, söa ch÷a nhá....C«ng ty thanh to¸n c¸c dÞch vô nµy b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi hoÆc nî nhµ cung cÊp. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh b»ng tiÒn , ngoµi nh÷ng kho¶n kª trªn nh chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, giao dÞch... cña c¸c ph©n xëng C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc , kÕ to¸n ph¶n ¸nh hai tµi kho¶n chi phÝ nµy trªn nhËt ký chøng tõ sè 1,2,5 b»ng c¸c ®Þnh kho¶n. - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ nh÷ng kho¶n nh thu håi tiÒn t¹m øng thõa cho nh©n viªn ph©n xëng, tiÒn thõa nhµ cung cÊp tr¶ l¹i, ...Nã thÓ hiÖn trªn c¸c b¶ng kª sè 1, 2 Nî TK 112 : 1.000.000 Nî TK 111 : 250.000 Cã TK 627 : 1.250.000 Tõ ®ã, kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu vµo b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n sö dông khi tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 50
 51. 51. sæ c¸i Tk 621 Chi phÝ NVL ST T 1 2 3 4 Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî TK víi TK nµy 152.1 152.2 152.3 152.4 Céng ph¸t sinh Nî Quý I Quý II Quý III Quý IV 980.352.421 Céng ph¸t sinh Cã 980.352.421 Sè d Nî Cuèi kú Cã 51
 52. 52. sæ c¸i Tk 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ST T 1 2 3 4 Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî TK víi TK nµy 152 334.1 334.2 334.3 Céng ph¸t sinh Nî Céng ph¸t sinh Cã Sè d Nî Cuèi kú Cã Quý I Quý II Quý III Quý IV 100.860.000 100.860.000 52
 53. 53. sæ c¸i Tk 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung ST T 1 2 3 4 5 6 7 Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî TK víi TK nµy 111 112 153 214 331 334 338 Céng ph¸t sinh Nî Céng ph¸t sinh Cã Sè d Nî Cuèi kú Cã Quý I Quý II Quý III Quý IV 45.521.215 14.832.014 48.254.000 25.321.300 85.356.000 356.215.121 25.321.000 785.915.420 785.915.420 53
 54. 54. Sæ c¸i TK 154 Chi phÝ s¶n xuÊt chung §VT: ®ång STT Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî TK víi TK nµy 621 622 627 Céng ph¸t sinh Nî Céng ph¸t sinh Cã Sè d Nî Cuèi kú Cã Quý I Quý II Quý III Quý IV 980.352.421 100.860.000 785.915.420 1.867.127.841 120.000.0000 1.747.127.841 Vµo cuèi mçi quý th¸ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ vµo nhËt ký chøng tõ. Cô thÓ: vµo cuèi th¸ng 7 kÕ to¸n vµo nhËt ký chøng tõ nh sau: 54
 55. 55. NhËt ký chøng tõ sè 7 PhÇn II : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh theo yÕu tè Th¸ng 7 n¨m 2001 S Tªn c¸c Nguyªn Nhiªn liÖu TiÒn T vËt liÖu ®éng lùc vµ T phÝ BHXH, c¸c BHYT kho¶n phô TK chi l¬ng khÊu hao KPC§ , Chi TSC§ dÞch phÝ vô mua ngoµi Chi phÝ Céng Tæng b»ng tiÒn céng kh¸c chi phÝ cÊp SXC 2 TK 622 110.217.000 15.312.42 2 TK 627 4.724.568 7 859.425 80.420.000 143.510.00 3 TK 642 Céng 19.351.721 133.293.613 6.218.342 23.415.32 13.425.000 93.845.000 0 15.427.320 158.937.32 9 125.529.75 0 125.529.75 29.315.720 1 258.829.71 1 258.829.71 18.321.415 47.637.135 3 72.743.798 761.199.57 3 72.743.798 761.199.57 6 6 55
 56. 56. III.kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gÝa thµnh vËn t¶i t¹i c«ng ty vËn t¶i « t« sè 3: • Qu¸ tr×nh kÕ to¸n chi phÝ vËn t¶i vµ tÝnh gÝa thµnh theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn t¹i c«ng ty vËn t¶i « t« sè 3 nh sau: TK 152 TK 632 TK 621 TK 154 Gi¸ thµnh SP vËn CPNVL K/c CPNVL t¶i « t« ®· hoµn thµnh TK 334,338 TK 622 CPNCTT TK 334,338 K/c CPNCTT TK 627 CPNV qu¶n lý ®éi xe K/c CPSXC TK 214 KH ph¬ng tiÖn vµ TSC§ kh¸c TK 335,111,112 CP s¨m lèp 56
 57. 57. *)KÕ to¸n gÝa thµnh t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 khi ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp th× gi¸ thµnh thùc tÕ ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ= TTæng chi phÝ vËn t¶i s¶n phÈm vËn t¶i ®· tËp hîp Gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ cña s¶n phÈm vËn t¶i Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n lîng vËn t¶i = ViÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh vËn t¶i ®îc ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n154- chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Mçi ®èi tîng tËp hîp chi phÝ ®îc më riªng mét b¶ng kª tæng hîp chi phÝ vËn t¶i theo kho¶n môc chi phÝ, mçi kho¶n môc chi phÝ ghi riªng mét dßng trªn b¶ng kª. B¶ng tæng hîp chi phÝ vËn t¶i cña C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3: 57
 58. 58. B¶ng tæng hîp chi phÝ vËn t¶i Th¸ng 9/2001 §VT: VN§ TT kho¶n môc 1 2 3 Chi phÝ nhiªn liÖu Chi phÝ tiÒn l¬ng TrÝch 4 KPC§,BHXH,BHYT Chi phÝ khÊu hao ph- 30.425.000 30.425.000 5 ¬ng tiÖn TrÝch tríc chi phÝ s¨m 54.937.000 54.937.000 6 lèp Chi phÝ dÞch vô mua 11.449.000 1.250.000 96.856.000 11.771.216 ngoµi Céng Ghi nî TK TK 621 8.032.000 154, ghi cã TK622 c¸c TK TK 627 8.032.000 6.821.000 1364.000 6.821.000 1.364.000 8.032.000 8.186.000 Céng Sau ®©y lµ b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vËn t¶i cña c«ng ty : 58
 59. 59. B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vËn t¶i hµng ho¸ Th¸ng 9/2001 S¶n lîng 95.310.000 tÊn/ 1km T kho¶n môc T Chi phÝ Tæng gi¸ Gi¸ thµnh P/S trong th¸ng thµnh thùc ®¬n vÞ 8.032.000 tÕ 8.032.000 8.032.000/945.31 6.821.000 0 6.821.000/945.31 1364.000 0 1364.000/945310 4 T Chi phÝ khÊu hao 85.362.000 85.362.00 85.362.000/945.3 5 ph¬ng tiÖn Chi phÝ dÞch vô 1.250.000 0 1.250.000 10 1.250.000/945.31 102.829.0 0. 02.829.000/945.3 Chi phÝ nhiªn liÖu 2 Chi phÝ tiÒn l¬ng TrÝch 6.821.000 1364.000 KPC§,BHXH,BHY mu 6 Céng 102.829.00 0 00 10 Th¸ng 9/2001, c«ng ty ®· hoµn thµnh 95.310.000 tÊn/km GÝa thµnh ®¬n vÞ : = 102.829.000 945.310. = 108,778®/1 tÊnkm 59
 60. 60. Ch¬ng 5 KÕ to¸n tiªu thô I.Ph¬ng thøc b¸n hµng ë doanh nghiÖp §Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng, hiÖn nay c«ng ty sö dông linh ho¹t nhiÒu h×nh thøc b¸n hµng vµ ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau. Cô thÓ hiÖn nay t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông c¸c h×nh thøc sau: 1.H×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp thu tiÒn ngay C«ng ty b¸n hµng cho kh¸ch t¹i quÇy b¸n sau khi ®· lµm thñ tôc thanh to¸n. Trªn c¬ së ho¸ ®¬n GTGT, b¶ng kª b¸n lÎ, sè tiÒn kh¸ch hµng tr¶. KÕ to¸n lËp phiÕu thu ®Ó thu quü tiÒn hµng. Cô thÓ, c¨n cø sè ho¸ ®¬n GTGT sè 11925 b¸n cho c«ng ty « t« vËn t¶i Hµ T©y ngµy 9/8/2001 «ng v¨n Hïng ®· thanh to¸n tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt. KÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n GTGT vµ phiÕu thu nh sau: Ho¸ ®¬n (GTGT) liªn 1 (lu) Ngµy 9/8/2001 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 §Þa chØ : 65 phè C¶m Héi – Hµ Néi – §iÖn tho¹i : 5583967 Sè tµi kho¶n : 01001425 Hä vµ tªn ngêi mua hµng : ¤ng v¨n hïng §¬n vÞ C«ng ty « t« vËn t¶i Hµ T©y H×nh thøc thanh to¸n : tiÒn mÆt ST Tªn hµng ho¸dÞch §VT Sè lîng §/gi¸ Thµnh tiÒn T 1 vô XuÊt 4.100 41.000.000 b¸n dÇu LÝt 10.000 60
 61. 61. 2 3 Diezen XuÊt b¸n x¨ng A92 XuÊt b¸n x¨ng R90 Tæng céng LÝt LÝt LÝt 3.000 16.000 29.000 5.300 5.100 15.900.000 80.800.000 147.700.000 Céng thµnh tiÒn : DÇu diezen :41.000.000 X¨ng A92, A90 :96.700.000 ThuÕ GTGT:DÇu diezen 10% :4.100.000 X¨ng 5% : 4.835.000 Céng tiÒn thuÕ: 8.935.000 Tæng tiÒn thanh to¸n : 156.635.000 Sè tiÒn b»ng ch÷ : Mét tr¨m n¨m s¸u triÖu,s¸u tr¨m ba n¨m ngh×n ®ång ch½n./ Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ ( ký, hä tªn) ( ký, hä tªn) ( ký,®ãng dÊu, hä tªn) PhiÕu thu Ngµy9/8/2001 Nî TK 111 Cã TK 511,3331 Hä tªn ngêi nép tiÒn: V¨n Hïng §Þa chØ: C«ng ty « t« vËn t¶i Hµ t©y Lý do nép tiÒn : thanh to¸n tiÒn mïa hµng Sè tiÒn : 156.635.000 Sè tiÒn b»ng ch÷ : Mét tr¨m n¨m s¸u triÖu,s¸u tr¨m ba n¨m ngh×n ®ång ch½n./ KÌm theo : H§GTGT sè 11160 §· nhËn ®ñ sè tiÒn(viÕt b»ng ch÷) Mét tr¨m n¨m s¸u triÖu,s¸u tr¨m ba n¨m ngh×n ®ång ch½n./ 61
 62. 62. Ngµy 9/8/2001 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng (Ký,®ãng dÊu, (Ký, hä tªn ) Ng¬i lËp biÓu (Ký, hä tªn ) Ngêi nép (Ký, hä tªn ) Thñ quü (Ký, hä tªn ) hä) 62
 63. 63. 2.H×nh thøc b¸n hµng tr¶ chËm H×nh thøc nµy thêng ®îc ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng mua víi sè lîng lín hoÆc kh¸ch hµng quen cña c«ng ty.§Ó theo dâi viÖc thanh to¸n vµ cßn ph¶i cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n theo dâi trªn sæ chi tiÕt sè 4 ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Trªn lý thuyÕt th× theo c¬ së sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua, cuèi kú kÕ to¸n lªn b¶ng kª sè 11 ph¶i thu cña kh¸ch hµng , nhng trªn thùc tÕ C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 kh«ng theo dâi , lËp b¶ng kª sè 11 v× trªn sæ chi tiÕt theo dâi tõng kh¸ch hµng, do ®ã mÉu sæ chi tiÕt cña c«ng ty sö dông gièng víi b¶ng kª sè 11 , do ®ã c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh lËp b¶ng kª nµy . trªn c¬ së sè liÖu ë sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua kÕ to¸n lªn NKCT sè 8 II.KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ doanh thu s¶n xuÊt, kinh doanh. ë c«ng ty « t« vËn t¶i « sè 3 ngoµi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty cßn më réng thªm nhiÒu c¸c dÞch vô kh¸c nh dÞch vô ®µo t¹o l¸i xe, kinh doanh x¨ng dÇu. §Ó h¹ch to¸n doanh thu, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 511vµ ®a vµo chi tiÕt ®èi víi tõng ngµnh nghÒ. Cô thÓ: 511(1) : Doanh thu vËn t¶i 511(2) : Doanh thu vÒ x¨ng dÇu 511(3) : Doanh thu vÒ dÞch vô kh¸c Ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông tµi kho¶n sau: -TK 3331 “ ThuÕ GTGT ph¶i nép” - TK 112 “ tiÒn göi ng©n hµng” - TK 111 “tiÒn mÆt “ - Tk 131 “ ph¶i thu cña kh¸ch hµng” Cô thÓ : Ngµy 24/7 c«ng ty nhËn ®îc giÊy b¸o vÒ t×nh h×nh doanh thu vËn t¶i sè tiÒn lµ: 385.000.000 thuÕ VAT 10% thñ quü ®· nhËn ®ñ sè tiÒn b»ng tiÒn mÆt . 63
 64. 64. KÕ to¸n ph¶n ¸nh nh sau: Nî TK 111 :385.000.000 Cã TK 511(1) :350.000.000 Cã TK 333 : 35.000.000 *)Ngµy 25/7 c«ng ty nhËn ®îc giÊy b¸o vÒ doanh thu cña bé phËn ®µo t¹o cÊp b»ng l¸i xe sè tiÒn 275.000.000 thñ quü ®· nhËn ®ñ sè tiÒn b»ng tiÒn mÆt KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 111 : 275.000.000 Cã TK 511(3) :250.0000.000 Cã TK 333 : 25.000.000 *khi kh¸ch hµng mua hµng ho¸ mµ bªn mua chÊp nhËn tr¶ tiÒn th× kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n vµ doanh thu Cô thÓ: Trong quý 4 cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh sau: - Ngµy 9/8/2001 c«ng ty xuÊt b¸n dÇu diezen cho «ng Hïng ë c«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Nam Hµ víi sè lîng 100.000 lÝt ( biÕt thuÕ VAT 10%) kh¸ch hµng ®· tr¶ tiÒn mÆt phiÕu thu sè 107 kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh sau: a) Nî TK 632 : 405.000.000 Cã TK 152(2) b) Nî TK 111 : 405.000.000 : 451.000.000 Cã TK 511 : 410.000.000 Cã TK 333 : 41.000.000 - Ngµy 12/9/01 c«ng ty xuÊt b¸n x¨ng cho «ng H¶i ë c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n H¶i S¬n víi sè lîng 30.000 lÝt kh¸ch hµng ®· tr¶ tiÒn b»ng chuyÓn kho¶n c«ng ty ®· viÕt phiÕu thu sè 142 KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh sau: a) Nî TK 632 Cã TK 152(1) :156.750.000 : 156.750.000 64
 65. 65. b) Nî TK 112 : 166.950.000 Cã TK 511 :159.000.000 Cã TK 333 :7.950.000 sæ c¸i tk 511 Doanh thuQuý III n¨m 2001 §VT: ®ång NT ghi sè Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn TK ®èi øng Nî - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng cã 131 3333 - Gi¶m doanh thu do nép thuÕ DT, thuÕ xuÊt 3334 khÈu - Chi phÝ mua ngoai phôc vô QLDN 24.378.47 3.736 - KÕt chuyÓn sang TK 911 X§KQKD 65
 66. 66. sæ c¸i Tk 632 Gi¸ vèn hµng b¸n ST T 1 2 3 4 Ghi cã c¸c TK ®èi xø ng Nî víi TK nµy 152.1 152.2 152.3 152.3 Céng sè ph¸t sinh Nî Céng sè ph¸t sinh Cã Sè d cuèi kú Quý I Quý II Quý III Quý IV 288.321.745 5.321427 4.891.315 23.806.174 23.806.174 Nî Cã 66
 67. 67. sæ c¸i Tk 641 Chi phÝ B¸n hµng TT 1 2 4 5 6 7 Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî TK víi TK nµy 111 141 153 152 214 331 Céng ph¸t sinh Nî Céng ph¸t sinh Cã Quý I Quý II Quý III Quý IV 43.215.000 11.215.321 3.412.321 5.721.328 5.312.415 7.518.321 156.244.748 156.244.748 67
 68. 68. sæ chi tiÕt tk 642 Chi phÝ qu¶n lý DN Quý 3 n¨m 2001 §VT: ®ång ST T 1 2 3 4 5 6 DiÔn gi¶i - Chi phÝ dÞch vô QLDN - Chi phÝ dÞch vô ngoµi phôc vô QLDN - Chi phÝ mua ngoai phôc vô QLDN - TrÝch KHTS C§ cña bé phËn qu¶n lý - Tr¶ l¬ng cho NVQL - C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña NVQL Sè tiÒn Nî 111 112 331 61.321.515 214 9.721.815 334.2 334.1 cã 180.321.820 71.315.21 105.385.427 5.318.927 338 7 8 TK ®èi xøng 5.318.927 - C¸c kho¶n ghi gi¶m CPQLDN 112 392.953.426 68
 69. 69. - Cuèi kú k/c CPQLDN sang TK 911 Céng 911 392.953.426 392.953.426 Ch¬ng 6 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn TiÒn trong doanh nghiÖp bao gåm tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n B¶ng PhiÕu thu hµng. §©y lµ tµi s¶n linh ho¹t nhÊt cña doanh nghiÖp, nã cã thÓ kª sè 1 chuyÓn thµnh c¸c lo¹i tµi s¶n, cã tÝnh lu©n chuyÓn cao I.KÕ Tê kª chi tiÕt tËp hîp kinh phÝ to¸n tiÒn mÆt 1.S¬ ®å h¹ch to¸n PhiÕu chi NKCT sè 1 Sæ c¸i 111 69
 70. 70. Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng 2.Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n c¸c lo¹i tiÒn mÆt t¹i quü c«ng ty, kÕ to¸n sö dông TK 111 “ tiÒn mÆt” C¸c nghiÖp ph¸t sinh trong th¸ng, quý n¨m ®îc c¨n cø vµo chøng tõ gèc nh phiÕu thu, phiÕu chi ®Ó lµm c¬ së ghi b¶ng kª sè 1,sè liÖu trªn b¶ng kª vµ NKCT ®îc dïng ®Ó ghi sæ c¸i TK 111 3.Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn mÆt t¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 . Trong quý cã mét sè nghiÖp vô ph¸t sinh nh sau: - Ngµy 18/9 thu tiÒn t¹m øng thõa sè tiÒn thõa lµ: 425.000 - Ngµy 20/9 rót tiÒn mÆt tõ quü ®em giöi ng©n hµng sè tiÒn lµ: 100.000.000 - Ngµy 21/9 chi tiÒn mÆt tr¶ nî cho ngêi b¸n sè tiÒn lµ : 112.510.000 - Ngµy 5/9 thu tiÒn b¸n hµng,gi¸ b¸n c¶ thuÕ lµ 47.300.000 trong ®ã thuÕ VAT lµ 10% lµ 4.300.000 PhiÕu thu Ngµy 5/9/201 Sè 496 Nî TK 111 70
 71. 71. Cã TK 511 Cã TK3331 Hä tªn ngêi nép tiÒn : NguyÔn v¨n B×nh §Þa chØ : C«ng ty TMDL Yªn B¸i. Lý do nép tiÒn: Tr¶ tiÒn mua hµng Sè tiÒn : 47.300.000 (ViÕt b»ng ch÷) Bèn bÈy triÖu, ba tr¨m ngh×n ®ång ch½n./ Ngµy 5/9 n¨m 2001 Thñ trëng ®¬n KÕ to¸n trëng vÞ (ký, ®ãng dÊu) (ký, ®ãng dÊu) Ngêi lËp phiÕu (ký, hä tªn) Thñ quü Ngêi nép tiÒn (ký, ®ãng dÊu) (ký, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh sau: + Nî TK 111 : 47.300.000 Cã TK 511 :43.000.000 Cã TK 3331 : 4.300.000 PhiÕu thu Ngµy 18/9/2001 Sè 512 Nî TK 111 Cã TK 141 Hä vµ tªn ngêi nép tiÒn : Lý v¨n L¬ng §Þa chØ: §éi xe 302 Lý do nép : thanh to¸n tiÒn t¹m øng. Sè tiÒn : 425.000 ( viÕt b»ng ch÷) : Bèn tr¨m hai nh¨m ngh×n ®«ng ch½n./ KÌm theo: 01 giÊy biªn nhËn, chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m hai nh¨m ngh×n ®«ng ch½n./ 71
 72. 72. Ngµy 18/9 n¨m2001 Thñ trëng KÕ to¸n trNgêi lËp ®¬n vÞ ëng phiÕu (ký, ®ãng (ký, ®ãng (ký, hä tªn) dÊu) dÊu) KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh sau: + Nî TK 111 : Cã TK 141 Thñ quü Ngêi nép tiÒn (ký, ®ãng dÊu) (ký, ®ãng dÊu) 425.000 : 425.000 PhiÕu chi Ngµy 12/9/2001 Sè 317 Nî TK 331 Cã TK111 Hä vµ tªn ngêi nhËn tiÒn : NguyÔn thÞ Hµ §Þa chØ: C«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn mua x¨ng dÇu Sè tiÒn 709.000.000( viÕt b»ng ch÷ ): BÈy tr¨m linh chÝn triÖu ®ång ch½n./ Ngµy 12/9/2001 Thñ trëng KÕ to¸n trNgêi lËp Thñ quü ®¬n vÞ ëng phiÕu (ký, ®ãng (ký, ®ãng (ký, hä tªn) (ký, ®ãng dÊu) dÊu) dÊu) KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh sau: + Nî TK 331 : 709.000.000 Cã TK 111 : 709.000.000 §Þa chØ: C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 65 phè C¶m Héi B¸o c¸o quü-TK111Quü III/2001 Chøn Tõ DiÔn gi¶i TK ®/ Sè g Thu Chi Thu 494 Thu tiÒn b¸n hµng 511 21.150.00 Ngêi nép tiÒn (ký, ®ãng dÊu) TiÒn Chi 72
 73. 73. 497 510 ....... 3331 131 141 2.350.000 3.729.000 425.000 331 1.100.000 350 351 495 496 ThuÕ VAT Thu tiÒn ngêi mua nî Thanh to¸n tiÒn t¹m øng NhËn l¹i tiÒn tr¶ tríc cho ngêi b¸n Thu tiÒn cíc vËn t¶i ThuÕ VAT ........ ................................... . 642 152 133 112 331 8.200.000 222.198.274 22.219.827,4 100.000.000 2.510.000 334 641 ............ ...... 120.315.420 65.000.000 .................... 352 353 ......... 354 355 ........ Chi phÝ qu¶n lý DN Chi phÝ NVL ThuÕ VAT Göi tiÒn vµo ng©n hµng Thanh to¸n tiÒn mua hµng Tr¶ CNV Chi phÝ b¸n hµng ................................... Céng sè ph¸t sinh D ®Çu kú D cuèi kú 511 120.000.00 3331 12.000.00 ........... ................... ...... .................. 7.593.193.812 484.86.067 350.198.997 ................ 7.727.880.882 KÕ to¸n theo dâi riªng c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt trªn b¶ng kª sè 1 vµ NKCT sè 1. Sè liÖu tæng hîp trªn b¶ng kª vµ NKCT lµm c¬ së ®Ó ghi sæ c¸i TK111 Sæ c¸i TK111- TiÒn mÆtSè d Nî ®Çu kú Cã 73
 74. 74. 484.886.0 67 ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 Ghi cã TK ®èi øng víi TK nµy 112 131 141 3331 331 334 338 511 .......... Céng sè p/s Nî Tæng sè p/s Cã Sè d Nî Cuèi kú Cã Quý I Quý II QuýIII Quý IV 100.000.000 985..954..214 45.651.000 20.000.000 321..000.000 53.854.145 20.587.000 24.378.473.7 36 ............. 7.593.193.81 2 7.727.880.88 2 350.98.997 74
 75. 75. II.KÕ to¸n tiÒn giöi ng©n hµng. 1.S¬ ®å h¹ch to¸n GiÊyb¸o cã B¶ng kª sè 2 Tê kª chi tiÕt tËp hîp kinh phÝ GiÊy b¸o Nî NKCT sè 2 Sæ c¸i 112 Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng 2.Tµi kho¶n sö dông C¸c kho¶n tiÒn cña c«ng ty bao gåm: C¸c kho¶n vÒ vèn, tiÒn nguån vèn kinh doanh, c¸c kho¶n ®Çu t XDCB . §Ó h¹ch to¸n TGNH kÕ to¸n sö dông TK 112 –“ TiÒn göi ng©n hµng “ 3.Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n : Hµng ngµy, c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi chÐp vµo sæ chi chi tiÕt kÕ to¸n lËp b tiÕt teo tr×nh tù thêi gian c¸c nghiÖp vô kinh doanh ph¸t sinh. §ång thêi c¨n cø vµo sæ ¶ng kª sè 2 vµ NKCT sè 2, sæ c¸i TK 112. - Ngµy 9/8:Göi tiÒn vµo ng©n hµng sè tiÒn lµ 100.000.000 75
 76. 76. - Ngµy 25/9 : Dïng TGNH tr¶ nî vay ng¾n h¹n sè tiÒn lµ 30.000.000 - Ngµy 4/10: Tr¶ tiÒn cho c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam lµ 895.652.000 T¹i c«ng ty, kÕ to¸n lËp phiÕu nép tiÒn, giÊy uû nhiÖm thu,uû nhiÖm chi vµ nhËn ®îc giÊy Nî, giÊy b¸o Cã cña ng©n hµng. PhiÕu nép tiÒn Ngµy 9/8/2001 Hä vµ tªn ngêi nép :NguyÔn thÞ Lan §Þa chØ: C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 Hä vµ tªn ngêi nhËn : NguyÔn thÞ Hoa §Þa chØ: Ng©n hµng c«ng th¬ng §èng §a Nép vµo TK: 0101424 Sè tiÒn :100.000.000 (viÕt b»ng ch÷) : Mét tr¨m triÖu ®ång ch½n./ Ngµy 9/7/2001 Thñ trëng KÕ to¸n trNgêi lËp Thñ quü Ngêi nép ®¬n vÞ ëng phiÕu tiÒn (ký, ®ãng (ký, ®ãng (ký, hä tªn) (ký, ®ãng (ký, ®ãng dÊu) dÊu) dÊu) dÊu) C«ng ty nhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng vµ lËp ®Þnh kho¶n. Nî TK 112 :100.000.000 Cã TK111 :100.000.000 KÕ to¸n ghi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú nh sau: + 2/7: Nî TK 112 :83.500.000 Cã TK 131 :83.500.000 + 25/8: Nî TK 331 :285.962.000 Cã TK112 :285.962.000 + 4/9: Nî TK331 :43.500.000 Cã TK 112 :43.500.00 Tõ c¸c chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp sæ chi tiÕt TK112. 76
 77. 77. Sæ chi tiÕt TK112 Quý III/2001 §VT: ®ång Chøng Sè Tõ Ngµy 316 2/7 317 5/7 318 9/7 319 12/7 530 ...... 4/8 531 15/8 535 23/8 539 25/8 560 562 3/9 4/9 566 12/9 572 13/9 578 31/9 DiÔn gi¶i Sè d ®Çu kú Kh¸ch hµng tr¶ nî Rót TGNH vÒ nhËp quü Göi tiÒn vµo NH Rót TGNH nép thuÕ ............. Tr¶ cho ct x¨ng dÇu viÖt nam Ct phÝch níc tr¶ tiÒn cíc Thu tiÒn b¸n hµng = KH Tr¶ nî vay ng¾n h¹n Tr¶ l¬ng CNV Tr¶ tiÒn cho c«ng ty cao xu sao vµng ........................ ..... Doanh thu b¸n x¨ng dÇu Rót tiÒn giöi t¹m øng cho CNV Doanh thu b¸n x¨ng dÇu Céng ph¸t sinh Sè d cuèi kú TK ®èi øng Sè Göi vµo 131 125.000.00 0 111 111 1.000.000 150.000.00 0 3331 ...... 331 TiÒn Rót ra Cßn l¹i 287.161.031 10.325.000 12.254.325 20.000.000 1.254.000 511 956.854.35 518.554.684 4 120.000.00 98.654.000 0 158.410.00 241.021.000 311 125.000.00 392.000.000 334 331 93.000.000 251.100.241 200.000.00 112.000.000 0 131 511 27.000.000 592.000.000 141 52.000.000 498.254.000 511 125000.00 657.452.245 0 837.644.47 350.452.85 774.352.654 7 4 774.352.654 77
 78. 78. B¶ng kª sè 2 “ Ghi Nî TK 112 “ TiÒn göi ng©n hµng “ Quý III SD§K: 484.886.067 ST Ngµy T 111 1 8/7 5.000.00 2 3 4 5 10/7 18/7 20/7 5/8 6 Ghi Nî TK 111 - Ghi cã c¸c TK 131 350.000 511 1.240.000 3331 2.0358.000 627 587.263 6 4 ............ 10.000.000 8.500.000 8.000.000 800.000 354.500 587.000 1.000.000 7.500.000 .521.000 758.254 412.714 8.147.000 120.000.000 147.247.00 12.000.000. 458.257 .......... 714.245 1.015.000 8 4 . 4 6/8 15.000.000 789.000 ............. 7 8 9/8 ...... .............. ............. 487. ............ 145.002.00 25.000.000 0 2.314.100 526.000 ............ 485.000 9 15/8 5.000.000 475.000 894.214 789.254. 910.000 10 20/9 3.000.000 457.000 458.241 ............. 1 0 2.000.000 . 11 12 25/9 6.0000.000 27/9 14.250.000 Céng 774.352.65 4 185.000 100.000 77.000.00 0 58.000.000 48.457.000 910.689.31 6 145.356 1.254.987 24.387.473.73 6 1.500.000 1.274.201 20.000.00 0 1 0 145.214 1 1.478.241 4 78 4 4 6 3
 79. 79. NhËt ký chøng tõ sè 2 “ Ghi Nî TK 112 “ TiÒn göi ng©n hµn QuýIII §VT: §ång ST T Ngµy Ghi Nî 311 350.000 800.000 354.500 587.000 1.000.000 789.000 TK 111 - Ghi cã c¸c TK 3383 2.0358.000 8.147.000 120.000.000 147.247.00 12.000.000. 25.000.000 3331 587.263 458.257 .......... 714.245 1.015.000 ............. 1 2 3 4 5 6 8/7 10/7 18/7 20/7 5/8 6/8 111 5.000.00 ............ 10.000.000 8.500.000 8.000.000 15.000.000 7 8 9 9/8 ...... 15/8 .............. ............. 5.000.000 487. ............ 475.000 331 1.240.000 7.500.000 .521.000 758.254 412.714 145.002.00 0 2.314.100 ............ 894.214 10 11 20/9 25/9 3.000.000 6.0000.000 457.000 185.000 458.241 ............. 58.000.000 145.356 526.000 485.000 789.254. 341 4.875.012 85.000.000 45.325.000 ............ 452.240 147.285.00 0 145.214 179.586 1.478.241 4785162 910.000 147.587.00 0 2.000.000 ............. 1.500.000 478.258 Céng cã TK112 287.161.031 10.325.000 12.254.325 31.254.000 10.5.000.892 118.554.684 98.654.000 241.021.000 1489.245.24 1 451.100.241 ............ 79
 80. 80. 12 27/9 14.250.000 Céng 774.352.65 4 100.000 77.000.00 0 48.457.000 1.254.987 1.274.201 452.368 910.689.31 24.387.473.73 20.000.00 659.361.20 6 6 0 3 145.145.24 325.254.687 80
 81. 81. Cuèi kú sau khi ph¶n ¸nh toµn bé sè ph¸t sinh Cã vµ sè ph¸t sinh Nî vµo NKCT sè 2 vµ vµo b¶ng kª sè 2, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu khíp tæng sè ph¸t sinh Cã, ph¸t sinh Nî TK 112 vµ khíp c¸c NKCT, b¶ng kª cã liªn quan. Sè liÖu tæng céng trªn NKCT sè 2 ®îc sö dông ®Ó ghi sæ c¸i TK 112 Sæ c¸i TK112 - TiÒn göi ng©n hµng – Sè d ®Çu kú Nî Cã 287.161.034 Ghi cã TK ®èi ST øng víi TK nµy T 1 112 2 131 3 141 4 3331 5 331 6 334 7 338 8 511 .......... Céng sè p/s Nî Tæng sè p/s Cã Sè d Nî Cuèi kú Cã Quý I Quý II QuýIII Quý IV 100.000.000 985..954..214 45.651.000 20.000.000 321..000.000 53.854.145 20.587.000 24.378.473.7 36 ............. 837.644.477 350.452.854 774.352.654 81
 82. 82. Ch¬ng 7 KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n t¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 I.KÕ to¸n c¸c kho¶n thu 1. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Trong c«ng ty cã c¸c kho¶n ph¶i thu nh tiÒn b¸n x¨ng dÇu, doanh thu vËn t¶i, doanh thu c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c....§Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh vËn ®éng vµ sè hiÖn cã cña c¸c tµi kho¶n ph¶i kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 131 – ph¶i thu cña kh¸ch hµng khi xuÊt b¸n x¨ng, dÇu hoÆc tiÒn cíc vËn t¶i Cô thÓ:Ngµy 3 th¸ng 9 c«ng ty ®· vËn chuyÓn NVL cho c«ng ty Cao Su Sao Vµng Hµ Néi tiÒn cíc vËn chuyÓn lµ 120.000.000 thuÕ VTA 10% lµ 12.000.000 kh¸ch hµng cha thanh to¸n Ho¸ ®¬n (gtgt) Liªn 2(Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 21/9 /2001 §¬n vÞ vËn chuyÓn : C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 §Þa chØ : 65 phè C¶m Héi - Hµ Néi§¬n vÞ ®i thuª : C«ng ty Cao Su Sao Vµng Hµ Néi §Þa chØ: 158 NguyÔn Tr·i Thanh Xu©n Hµ Néi ST Tªn hµng ho¸, dÞch TiÒn T vô TiÒn cíc vËn chuyÓn 120.000.000 Céng 120.000.000 ThuÕ suÊt : 10% lµ 12.000.000 Tæng tiÒn thanh to¸n : 132.000.000 ViÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m ba hai triÖu ®ång ch½n./ Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, ®ãng dÊu) KÕ to¸n trëng Ngêi mua hµng (ký, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) KÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n Nî TK 131: 132.000.000 Cã TK333 : 12.000.000 Cã TK 511 : 120.000.000 82
 83. 83. Ngµy 3/7 c«ng ty trë hµng cho c«ng ty phÝch níc r¹ng ®«ng tiÒn cíc vËn t¶i lµ 120.000.000 thuÕ VAT lµ 10% lµ 12.000.000. Kh¸ch hµng cha thanh to¸n kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK 131: Cã TK333 : Cã TK 511 : 120.000.000 12.000.000 132.00.000 Cô thÓ: Ngµy 19/9 c«ng ty ®· xuÊt dÇu diezen b¸n cho «ng nguyÔn V¨n Kh¸nh ë c«ng ty x©y dùng sè 2 hµng sè lîng lµ5000 lÝt gi¸ cha thuÕ lµ 20.500.000 thuÕ GTGT 10% lµ 2.050.000. Kh¸ch hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. PhiÕu xuÊt kho §¬n vÞ: Cty « t« vËn t¶i sè 3 - §Þa chØ : 65 phè c¶m héi Sè: 35 MÉu sè : 01 VT NîTK : 111 Q§ sè :114 – TC/Q§/C§KT Cã TK : 152(2) Ngµy 1 th¸ng11 n¨m 995 cña bé tµi chÝnh Hä, tªn ngêi giao hµng : NguyÔn thÞ Hµ Theo hãa ®¬n sè 35 ngµy 19/9 n¨m 2001 cña c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 XuÊt t¹i cöa hµng x¨ng dÇu sè 4 ST Tªn hµng ho¸dÞch §VT Sè lîng §/gi¸ Thµnh tiÒn T 1 vô XuÊt b¸n Diezen Céng Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, ®ãng dÊu) dÇu LÝt 10.000 4.100 41.000.000 LÝt 10.000 4.100 41.000.000 KÕ to¸n trëng (ký, ®ãng dÊu) Ngêi mua hµng (ký, hä tªn) Ngêi b¸n hµng (ký, hä tªn) 83
 84. 84. Ho¸ ®¬n (GTGT) liªn 1 (lu) Ngµy 9/8/2001 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 §Þa chØ : 65 phè C¶m Héi – Hµ Néi – §iÖn tho¹i : 5583967 Sè tµi kho¶n : 01001425 Hä vµ tªn ngêi mua hµng : NguÔn V¨n Kh¸nh §¬n vÞ C«ng ty x©y dùng sè 2 H×nh thøc thanh to¸n : tiÒn mÆt ST Tªn hµng ho¸dÞch §VT Sè lîng §/gi¸ Thµnh tiÒn T 1 vô XuÊt b¸n dÇu LÝt 10.000 4.100 41.000.000 Diezen Tæng céng LÝt 10.000 4.100 41.000.000 Céng thµnh tiÒn : DÇu diezen :41.000.000 ThuÕ GTGT:DÇu diezen 10% :4.100.000 84
 85. 85. Tæng tiÒn thanh to¸n : 451.000.000 Sè tiÒn b»ng ch÷: Bèn tr¨m n¨m mèt triÖu ®ång ch½n./ PhiÕu thu Ngµy 18/9/2001 Sè 512 Nî TK 111 Cã TK 152(2) Hä vµ tªn ngêi nép tiÒn : NguyÔn V¨n kh¸nh §Þa chØ: C«ng ty x©y dùng sè 2 Lý do nép : thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn : 2.050.000 ( viÕt b»ng ch÷) : Hai triÖu kh«ng tr¨m n¨m m¬i ®ång ch½n./ KÌm theo: 01 giÊy biªn nhËn, chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): : Hai triÖu kh«ng tr¨m n¨m m¬i ®ång ch½n./ Ngµy 18/9 n¨m2001 Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, ®ãng dÊu) KÕ to¸n trëng (ký, ®ãng dÊu) Ngêi lËp phiÕu (ký, hä tªn) Thñ quü (ký, ®ãng dÊu) Ngêi nép tiÒn (ký, ®ãng dÊu) 85
 86. 86. KÕ to¸n 86
 87. 87. chi tiÕt sè 4TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµngST T Ngµy Ghi Nî 311 350.000 800.000 354.500 587.000 1.000.000 789.000 §VT: ®ång c¸c TK TK 111 - Ghi cã 3383 2.0358.000 8.147.000 120.000.000 147.247.00 12.000.000. 25.000.000 3331 587.263 458.257 .......... 714.245 1.015.000 ............. 526.000 485.000 789.254. 145.214 1.478.241 910.000 ............. 145.356 1.254.987 24.387.473.73 6 2.000.000 1.500.000 1.274.201 20.000.00 0 1 2 3 4 5 6 8/7 10/7 18/7 20/7 5/8 6/8 111 5.000.00 ............ 10.000.000 8.500.000 8.000.000 15.000.000 7 8 9 9/8 ...... 15/8 .............. ............. 5.000.000 487. ............ 475.000 331 1.240.000 7.500.000 .521.000 758.254 412.714 145.002.00 0 2.314.100 ............ 894.214 10 11 12 20/9 25/9 27/9 Céng 3.000.000 6.0000.000 14.250.000 774.352.65 4 457.000 185.000 100.000 77.000.00 0 458.241 58.000.000 48.457.000 910.689.31 6 87 34 4.8 85 45 .... 45 14 0 17 47 14 0 .... 47 45 65 3
 88. 88. ST T NhËt ký chøng tõ sè 8 Ghi cã TK131 – ph¶i thu cña kh¸ch hµng Ghi cã TK 131-Ghi nî C¸c TK Céng 111 39.721.052 112 331 279.437.520 ..... 132.492.1 27 ........... 642 39.721.052 279.437.52 0 132.492.12 7 ........... 672.862.00 0 Sæ c¸i Tµi kho¶n 131 - ph¶i thu cña kh¸ch hµng - 88
 89. 89. Sè d ®Çu kú Nî Cã 705.735.875 437.440.355 Ghi cã TK ®èi Quý I Quý II ST øng Nî víi TK nµy T 1 111 2 331 3 511 4 641 5 331 6 334 7 338 8 642 .......... Céng sè p/s Nî Tæng sè p/s Cã Sè d Nî Cuèi kú Cã QuýIII Quý IV 10.000.000 45.000.000 20.583.247 8.654.574 14.352.156 ......... 2.856.214 ......... 204.953.441 627.862.000 910.689.316 1.110.302.3 55 2.KÕ to¸n thanh t¸n víi ngêi b¸n §Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh kÕ to¸n sö dônTK 331- ph¶i tr¶ ngêi b¸n “ T×nh h×nh thùc hiÖn ngµy 1/97 t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 nh sau: C«ng ty mu x¨ng A90 cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu víi sè lîng lµ 160.000 lÝt víi gi¸ 5050 ®/ lÝt sè tiÒn lµ 808.000.000 thuÕ VAT 5% lµ 40.400.000. Tæng sè thanh to¸n lµ 884.400.000 .C«ng ty cha thanh to¸n cho ngêi b¸n kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n Nî TK152(1) : 808.000.000 Nî TK 133 : 40.400.000 Cã TK 331 : 884.400.000 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt 131 vµ vµo sæ c¸i 331 Sæ c¸i tµi kho¶n 331 - Ph¶i tr¶ ngêi b¸n – 89
 90. 90. Sè d ®Çu kú Nî Cã 166.933.158 694.569.662 Ghi cã TK ®èi Quý I Quý II ST øng Nî víi TK nµy T 1 111 2 112 3 131 4 641331.1 5 331 6 341 .......... Céng sè p/s Nî Tæng sè p/s Cã Sè d Nî cuèi kú Cã QuýIII Quý IV 35.241.962 25.214.365 75.254.245 ............ 650.213.000 300.000.000 35.208.459 466.933.158 659.361.203 3.Thanh to¸n c¸c kho¶n t¹m øng §Ó theo dâi t×nh h×nh t¹m øng vµ thanh to¸n t¹m øng vµ thanh to¸n t¹m øng c¸c bé phËn trong c«ng ty. KÕ to¸n sö dông TK 141 –“ T¹m øng”-. Theo quy ®Þnh ngêi nhËn t¹m øng lµ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Muèn ®îc t¹m øng, ngêi t¹m øng ph¶i lËp phiÕu thanh to¸n t¹m øng kÌm theo c¸c chøng tõ gèc ®Ó thanh to¸n. Sè chi vît sÏ ®îc cÊp bæ sung, sè chi kh«ng hÕt ph¶i hoµn l¹i hoÆc trõ vµo l¬n. KÕ to¸n thanh to¸n ph¶i më sæ theo dâi chÆt chÏ tõng ngêi t¹m øng, tõng kho¶n thanh to¸n. Cô thÓ c«ng t¸c h¹ch to¸n trong c«ng ty nh sau: + Ngµy 20/9/2001 t¹m øng cho anh H¶i ®i mua s¨m lèp lµ : 150.000.000®, 3kÕ to¸n ghi Nî TK 141 :150.000.00 Cã TK 111 : 150.000.000 +Ngµy 26/9/2001 thu tiÒn t¹m øng cña chÞ Hµ ë ®¬n vÞ kinh doanh x¨ng dÇu sè tiÒn lµ:2.800.000® Nî TK 111 : 2.800.000 Cã TK : 2.800.000 GiÊy ®Ò ghÞ t¹m øng 90
 91. 91. Ngµy 20/9/2001 KÝnh giöi : Phßng tµi vô Tªn t«i lµ : NguyÔn V¨n Hïng §Þa chØ : §¬n vÞ vËn t¶i §Ò nghÞ t¹m øng sè tiÒn : 2300.000 ViÕt b»ng ch÷ : Hai triÖu ba tr¨m ngh×n ®ång ch½n./ Lý do t¹m øng: Chi phÝ vËn t¶i Thêi h¹n thanh to¸n : 10 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn tiÒn Hµ néi, ngµy 20/9 Thñ trëng KÕ to¸n trëng Ngêi ®Ò nghÞ t¹m øng (ký) (ký) (ký, hä tªn) 4.kÕ to¸n thanh to¸n víi ng©n s¸ch nhµ níc T¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 cã c¸c lo¹i thuÕ GTGT, thuÕ hµng ho¸ dÞch vô thuÕ nhµ ®Êt... C¸c s¶n phÈm hµng ho¸, cíc vËn t¶i ph¶i chÞu lµ 10% vµ 5%.KÕ to¸n theo dâi c¸c lo¹i thuÕ nµy cïng víi c¸c lo¹i doanh thu b¸n hµng ho¸ ghi trªn sæ ho¸ ®¬n nh sau: Cuèi quý x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cã l·i lµ 121.374.000 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép lµ :20.000.000 KÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 421 : 3.883.968.000 Cã TK 333 : 3.883.968.000 91
 92. 92. Ch¬ng 8 H¹ch to¸n nguån vèn chñ së h÷u vµ c¸c lo¹i quü t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 I.H¹ch to¸n nguån vèn kinh doanh Nguån vèn kinh doanh lµ nguån vèn ®îc dïng vµo môc ®Ých ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ bæ sung thªm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. T×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng, t¨ng, gi¶m vèn kinh doanh ®îc kÕ to¸n theo dâi trªn tµi kho¶n 411 – Nguån vèn kinh doanh. C¨n cø vµo v¨n b¶n gèc, kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt TK411, ®©y lµ c¬ së ®Ó ghi sæ c¸i 411.V× c«ng ty kh«ng lªn NKCT sè 10 cho TK411. Trong quÝ 3/2001,nguån v«n kinh doanh cña c«ng ty kh«ng bÞ gi¶m mµ ngîc l¹i,c«ng ty ®· nhËn ®îc ng©n s¸ch cÊp bæ sung nguån vèn b»ng tiÒn gùi ng©n hµng. *KÕ to¸n ghi: Nî TK112: 300.000.000 CãTK411: 300.000.000 Chøng Tõ Sè hiÖu Sæ Chi TiÕtTK411 - Nguån vèn kinh doanh – DiÔn gi¶i TK ®èi Sè Ngµy øng Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp Céng Nî 112 tiÒn Cã 300.000.0 00 300.000.0 00 92
 93. 93. sæ c¸i tk411 Sè d Nî ST T ®Çu kú Cã 11.141.902.6 63 Ghi cã TK ®èi øng Nî Quý víi TK nµy I Céng sè ph¸t sinh Nî Céng sè ph¸t sinh Cã S« d Nî cuèi kú Cã Quý II QuýIII Quý IV 300.000.000 1.515.324.82 7 10.936.577.8 36 II.KÕ to¸n c¸c quü. 1.Qòi ®Çu t ph¸t trÓn. Qòy nµy ®îc sö dông theo c¸c môc ®Ých më réng,ph¸t trÓn s¶n xuÊt kinh doanh,®Çu t theo chiÒu s©u,mua s¾m,x©y dùng,tµi s¶n cè ®Þnh,c¶i tiÕn vµ ®æi míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt,®æi míi c«ng nghÖ,bæ xung vèn lu ®éng,tham gia vèn liªn doanh,mua cæ phiÕu,gãp cæ phÇn,nghiªn cøu khoa häc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n,tr×nh ®é ngiÖp vô c«ng nh©n viªn,trÝch nép lªn cÊp trªn ®Ó h×nh thµnh quü ph¸t trÓn kinh doanh vµ nghiªn cøu khoa häc tËp trung Quü ®Çu t phat trÓn trÝch tõ 50% trë lªn,kh«ng h¹n chÕ tèi ®a. KÕ to¸n theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m trªn tµi kho¶n 414 *Trong quý III/2001. C«ng ty ®· nh©n ®îc quü ®Çu t ph¸t trÓn do cÊp trªn chuyÓn ®Õn b»ng TGNH. Nî TK 112 : 60.000.000 Cã TK 411 : 60.000.000 Sæ Chi TiÕt TK 414 Sè d Nî ®Çu kú Cã 1.328.216.05 93
 94. 94. 4 Chøng Tõ Sè hiÖu DiÔn gi¶i TK ®èi Ngµy øng Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp TrÝch tõ lîi nhuËn Céng Cuèi kú Sè Nî tiÒn Cã 112 60.000.000 421 2.917.000 62.917.000 1.391.123.0 54 2.Quü dù phßng tµi chÝnh. §îc dïng ®Ó b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®îc b×nh thêng khi rñi ro, thua lç trong king doanh hay thiªn tai ho¹n n¹n, trÝch nép lªn cÊp trªn. KÕ to¸n theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cña quü nµy trªn tµi kho¶n 415 “ Quü dù phßng tµi chÝnh ”. *Trong quü III/2001. Quü dù phßng tµi chÝnh t¨ng lµ do trÝch tõ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp : Nî TK 421 :1.769.130 Cã TK 111 :1.769.130 Sæ c¸i TK415 Sè d Nî ST T ®Çu kú Cã 89.824.000 Ghi cã TK ®èi øng Nî Quý víi TK nµy I Céng sè ph¸t sinh Nî Céng sè ph¸t sinh Cã S« d Nî cuèi kú Cã Quý II QuýIII Quý IV 1.769.130 91.593.13 0 Sæ C¸i TK 416 - Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm Sè d ®Çu kú 94
 95. 95. Nî ST T Cã 89.824.000 Ghi cã TK ®èi øng Nî Quý víi TK nµy I Céng sè ph¸t sinh Nî Céng sè ph¸t sinh Cã S« d Nî cuèi kú Cã Quý II QuýIII Quý IV 2.852.932 92.312.93 2 3. Quü khen thëng vµ phóc lîi. - Quü khen thëng : dïng khen thëng cho tËp thÓ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi c«ng ty ®ãng gãp nhiÒu thµnh tÝch ®Õn kÕt qu¶ trong kinh doanh cña c«ng ty trÝch nép cÊp trªn. -Quü phóc lîi : dïng cho chi tiªu cho c¸c nhu cÇu phóc lîi c«ng céng, trî cÊp khã kh¨n, môc ®Ých tõ thiÖn, trÝch quü nép lªn cÊp trªn. -Quü khen thëng phóc lîi møc trÝch tèi ®a b»ng ba th¸ng l¬ng thùc hiÖn ( nÕu tû suÊt lîi nhuËn/ vèn kinh doanh n¨m nay > n¨m tríc). -KÕ to¸n sö dông TK 431-“ Quü khen thëng phóc lîi ” ®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña qòy trong kú h¹ch to¸n. -Trong quý III/2001.Dïng quü khen thëng phóc lîi chi tham quan, nghØ m¸t, chi van ho¸, v¨n nghÖ, chi môc ®Ých tõ thiÖn cho c«ng nh©n viªn : Nî TK 431 : 38.590.300 Cã TK 111 : 38.590.300 95
 96. 96. Ch¬ng 9 kÕ to¸n ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ bÊt thêng I.kÕ to¸n thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng bÊt thêng Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ l·i trªn kho¶n Nî kh¸ch hµng qu¸ h¹n thanh to¸n l·i cho thuª nhµ. TK sö dông : Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh. C¨n cø vµo c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ghi trªn sæ quü tiÒn mÆt ( TK 111) vµ sæ quü tiÒn tiÒn göi ( TK 112 ) kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt. Sæ chi tiÕt sè 3 TK 711: Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Quý 3/2001 ST Chøn Tõ DiÔn gi¶i T g Sè Ngµy 15/8 14/8 Ghi cã TK 711,Ghi Nî TK kh¸c Céng cã TK 711 L·i tiÒn göi ng©n hµng 11.320.50 11.320.50 0 0 Thu cho thuª bÕn b·i, 2.420.500 2.420.500 96
 97. 97. 21/9 ........ kho Thu tiÒn cho thuª nhµ ........................ Céng 13.450.48 13.450.48 7 7 46.344.48 46.344.48 7 7 sæ c¸i Tk 711 TK711: Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh §VT:®ång ST T Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî TK víi TK nµy 911 Quý I Quý II Quý III Quý IV 46.344.487 Céng sè ph¸t sinh Nî Céng sè ph¸t sinh Cã Sè d cuèi kú Nî Cã 446.344.487 446.344.487 97
 98. 98. sæ c¸i Tk 721 TK721: Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh bÊt thêng §VT:®ång ST T Ghi cã c¸c TK ®èi xø ng Nî TK víi TK nµy Quý I Quý II 911 Quý IV 92.928.168 Céng sè ph¸t sinh Nî Tæng sè ph¸t sinh Cã Sè d cuèi kú Quý III 92.928.168 92.928.168 Nî Cã II. KÕ to¸n chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt thêng. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty bao gåm c¶ ho¹t ®éng cho thuª nhµ, thuª nhµ, thuª TSC§, v× vËy c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nµy lµ kh«ng nhá bao gåm c¸c chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n, tiÒn ®iÖn, tiÒn níc .... §Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ nµy kÕ to¸n sö dông ho¹t ®éng tµi chÝnh c¨n cø vµo nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i . sæ c¸i Tk 811 TK8111: Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh §VT:®ång ST Ghi cã c¸c TK ®èi ø ng Quý I Quý II Quý III Quý IV 98
 99. 99. T Nî TK víi TK nµy 111 112 431 ............................ 11.520.000 13.450.324 5.821.382 .................... .......... . Céng sè ph¸t sinh Nî Tæng sè ph¸t sinh Cã Sè d cuèi kú 41.000.000 41.000.000 Nî Cã x sæ c¸i Tk 821 TK821: Chi phÝ ho¹t ®éngbÊt thêng §VT:®ång ST T Ghi cã c¸c TK ®èi ø ng Nî TK víi TK nµy 211 Quý I Quý II Quý III Quý IV 268.258.659 99
 100. 100. Céng sè ph¸t sinh Nî 268.258.659 Tæng sè ph¸t sinh Cã 268.258.659 Sè d cuèi kú Nî x Cã Ch¬ng 10 KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh I.KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh do c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ do c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®em l¹i ®îc biÓu hiÖn th«ng qua chØ tiªu l·i hoÆc lç. T¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3, c«ng viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®îc tæng kÕt vµo cuèi quý kÕ to¸n tæng hîp chÞu tr¸ch 100
 101. 101. nhiÖm. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ, sæ s¸ch do kÕ to¸n thanh to¸n vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®a lªn, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh tæng hîp kiÓm tra, tæng hîp kÕt qu¶, ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vµ lËp b¸o. sæ Chi tiÕt sè 3 TK 911 Tµi kho¶n 911 Quý III n¨m 2000 NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i SH NT - k/c doanh thu thuÇn - k/c gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ QLDN - Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh - Thu nhËp ho¹t ®éng bÊt thêng - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh - Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt thêng - Lîi nhuËn cha ph©n phèi TK §- Sè ph¸t sinh Nî cã 511 24.378.473.73 632 6 23.806.174.21 641 7 642 156.244.748 711 46.314.487 392.953.426 392.953.426 721 92.928.168 811 41.000.000 821 268.258.69 421 121.374.000 Céng ph¸t sinh 24.517.746.39 24.517.746.39 1 1 sæ c¸i Tk 911 101

×