Successfully reported this slideshow.

Inlichtingen MC NMIJ

606 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inlichtingen MC NMIJ

 1. 1. Inlichtingen bestek IJG 31030040 Managing Contractor tbv Uitvoeren Onderzoeksprogramma NMIJ Verminderen slibgehalte Vergroten habitatdiversiteit Verbinden systemen
 2. 2. Welkom bij de inlichtingen van NMIJ <ul><li>10:00 Welkom en opening door voorzitter </li></ul><ul><li>10.05-10.15   Kader, verwachtingen en voorstellen PT NMIJ door Projectmanager </li></ul><ul><li>10.15-11.00   Presentatie door Contractmanager </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Toelichting op contract incl de feedback </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Toelichting op de scope en de planning </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Toelichting op rol Deltares & Oranjewoud </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Toelichting op aanbestedingsprocedure </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>11.00-11.15 Pauze </li></ul><ul><li>11.15–11.30 Verwachtingen PT NMIJ </li></ul><ul><li>11:30-12:00 Vragen </li></ul><ul><li>12:00 Sluiting en aansluitend lunch </li></ul>
 3. 3. Aanleiding en Context <ul><li>Programma Randstad Urgent (PRU) </li></ul><ul><li>Schakel in de keten : </li></ul><ul><ul><li>TMIJ – NMIJ – Kabinet - Realisatie </li></ul></ul><ul><li>Samenwerkingsovereenkomst </li></ul><ul><li>- afstemming op het juiste moment op de juiste wijze </li></ul><ul><li>- elkaar faciliteren met behalen doelstelling (met behoud van verantwoordelijkheid) </li></ul><ul><li>- flexibel opstellen (met behoud van de zakelijke verhoudingen) </li></ul><ul><li>Concreet, Beheerst, Inspirerend </li></ul>
 4. 4. Doel contract <ul><li>De hoofddoelstelling van NMIJ is: “He t project Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer moet uitwijzen welke maatregelen het meest kansrijk zijn voor de ontwikkeling van een robuust ecologisch systeem en een klimaatbestendig watersysteem in Markermeer en IJmeer. Hiertoe een b ijdrage leveren aan de besluitvorming over de toekomstige ontwikkeling van de Randstad. </li></ul><ul><li>       </li></ul><ul><li>Toon aangevend op NAT door: </li></ul><ul><li>Nieuwe aanlegmethodieken.    </li></ul><ul><li>Kennis opdoen en breed verspreiden. </li></ul><ul><li>Bevorderen imago RWS: </li></ul><ul><li>Creëren van draagvlak en inbedding. </li></ul><ul><li>Binnen de planning en het beschikbare budget. </li></ul>
 5. 5. Dossier opbouw <ul><li>   </li></ul>
 6. 6. Opzet contract <ul><li>Managing Contractor </li></ul><ul><li>Looptijd: 6 jaar </li></ul><ul><li>Opdrachtverstrekking: 05-01-2010 </li></ul><ul><li>Jaarlijkse tussen-adviezen </li></ul><ul><li>Eind-advies in december 2015 </li></ul><ul><li>Algemene feedback na consultatie over optie A </li></ul>De omvang van de experimenten en de rol van Deltares Grip op de door derden uit te voeren werkzaamheden, Risico’s hiervan worden groot ingeschat. Niet zomaar conformeren met een opgelegd proces en risicoverdeling. Behoefte om de verwachtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nader af te stemmen .
 7. 7. Contract-structuur NMIJ RWS IJG Ingenieursbureau X en Deltares tbv Uitvoering Onderzoeksprogramma NMIJ, incl voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding experimenten Uitvraag onder de Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten ‘ Managing Contractor’: Ingenieursdienst coördineert uitvoering Onderzoeksprogramma NMIJ, werkt ontwerp van de experimenten verder uit en begeleidt de uitvoering, Deltares is verantwoordelijk voor kennis management, synthese en afstemming ANT. Aannemer tbv pilot oermoeras Europese aanbesteding, D&C-contract Contractbeheersing Onderhandse aanbesteding, E&C-contract Aannemer tbv experiment slibscherm Aannemers tbv experimenten in de waterproeftuin
 8. 8. Verantwoordelijkheden MC <ul><li>De MC is verantwoordelijk voor: </li></ul><ul><ul><li>De kwaliteit van het onderzoek wat resulteert in het integraal advies. </li></ul></ul><ul><ul><li>De definitie van de experimenten in relatie met de beoogde onderzoeksresultaten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het vakkundig opstellen en beheersen van het contract voor de uitvoering van de experimenten. </li></ul></ul><ul><ul><li>De interactie met de omgeving om het project gerealiseerd te krijgen binnen de publieksrechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden. </li></ul></ul>
 9. 9. Scope van het werk <ul><li>     </li></ul><ul><li>Projectmanagement van het gehele onderzoeksprogramma; </li></ul><ul><li>Technisch management van de veldexperimenten, bureaustudies, modelstudies en monitoring; </li></ul><ul><li>Omgevingsmanagement van de vergunningen, communicatie, explosieven, archeologie etc; </li></ul><ul><li>Kennis- en datamanagement; </li></ul><ul><li>Contractmanagement van het door derden uit te voeren experimenten;         </li></ul><ul><li>Project beheersing van risico’s, tijd, geld en kwaliteit. </li></ul>
 10. 10. Planning – uitvoering programma NMIJ 2010-2015
 11. 11. Toelichting op rol Deltares en Oranjewoud <ul><li>Deltares: </li></ul><ul><li>- projectmanagement van het kennisdeel; </li></ul><ul><li>- het integreren en synthetiseren van de opgedane kennis; </li></ul><ul><li>- de integratie met het ANT-project; </li></ul><ul><li>- faciliteren van de juiste tools tbv modelberekeningen. </li></ul><ul><li>Oranjewoud : </li></ul><ul><li>- opsteller van het Onderzoeksprogramma </li></ul><ul><li>- opstellen VS1, VS2 </li></ul><ul><li>- begeleidt RWS IJG ttv de aanbesteding. </li></ul>
 12. 12. Proces tot aanbesteding <ul><li>Algemene Inlichtingen (vandaag) </li></ul><ul><li>Individuele inlichtingen met Deltares van 4 t/m 10 november 2009. </li></ul><ul><li>Nadere individuele inlichtingen van 11 t/m 17 november 2009. Na verzoek daartoe, uiterlijk ingediend op 10 november 2009. </li></ul><ul><li>Schriftelijk tot 21 dagen voor inschrijving (20 november 2009) </li></ul><ul><li>Sluiting inschrijving: 11 december 2009, 16.00 uur. </li></ul><ul><li>Aanbesteding: 12 december 2009, 11.00 uur. </li></ul><ul><li>Beoordeling: eerst kwaliteit door beoordelingsteam. </li></ul><ul><li>Presentatie plan van aanpak door gegadigden incl interview; 16 en 17 december 2009. </li></ul><ul><li>Bepaling fictieve inschrijvingsprijs adhv kwaliteit en prijs. </li></ul><ul><li>Voornemen tot gunning verzenden 22 december 2009. </li></ul>
 13. 13. EMVI-criteria: <ul><li>Visie  presentatie en interview </li></ul><ul><li>Samenwerking  Deltares, ANT en aannemers </li></ul><ul><li>Draagvlak omgeving  quick winns, </li></ul><ul><li>Communicatie  informeren belanghebbenden en vergunning verlenende instanties </li></ul><ul><li>Innovatie  cradle-to-cradle en duurzaamheid </li></ul><ul><li>Kennis management  van en voor de markt </li></ul><ul><li>Kwaliteit advies  effectief en integraal </li></ul><ul><li>Prijs </li></ul>
 14. 14. Verwachtingen <ul><li>In 2015 ligt er een bruikbaar advies aan het kabinet voor een TBES Markermeer IJmeer. </li></ul><ul><li>MC is een volwaardige gesprekspartner die onze belangen goed aanvoelt. Hierin doet de MC zijn/haar werk alsof hij/zij “RWS” is. </li></ul><ul><li>Aan het woord de diverse vertegenwoordigers vanuit CM, OM, TM: </li></ul>
 15. 15. Verwachtingen CM <ul><li>RISICO GESTUURD </li></ul><ul><li>TIJD: Projectrealisatie binnen de mijlpalen </li></ul><ul><li>GELD: Projectrealisatie binnen budget </li></ul><ul><li>KWALITEIT: </li></ul><ul><ul><li>Kwaliteitsborging van het advies </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteitsborging van de uitvoering van de experimenten </li></ul></ul><ul><li>Bonus en malus  Belonen MC </li></ul>
 16. 16. Verwachtingen OM <ul><li>Interactie met de omgeving; RWS in de regio </li></ul><ul><li>Communicatie; actief naar regio, proactief naar RWS </li></ul><ul><li>Conditionering van het project </li></ul><ul><ul><li>Vergunningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kabels en leidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Archeologie </li></ul></ul><ul><li>Denken en doen vanuit de RWS gedachte </li></ul>
 17. 17. Verwachtingen TM <ul><li>Nieuwe rol en werkwijze RWS </li></ul><ul><ul><li>RWS van specialistische dienstverlener naar professionele kennisinkoper </li></ul></ul><ul><ul><li>inhoudelijke uitvoering bij marktpartijen </li></ul></ul><ul><li>Technisch management “terughoudende” opstelling </li></ul><ul><ul><li>beheersing kwaliteit op “afstand” </li></ul></ul><ul><li>Samenwerking met pro-actieve houding MC </li></ul><ul><li>Samen leren en ontwikkelen van nieuwe werkwijze! </li></ul>
 18. 18. Vragen ? <ul><ul><ul><ul><ul><li>- contract incl de feedback </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- de scope en de planning </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- rol Deltares & Oranjewoud </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- aanbestedingsprocedure </li></ul></ul></ul></ul></ul>

×