Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 4. 3º Eso

865 views

Published on

 • Be the first to comment

Tema 4. 3º Eso

 1. 1. TEMA 4. ACTIVIDADES E ESPAZOS INDUSTRIAIS EN TRANSFORMACIÓN
 2. 2. ORGANIZACIÓN E TIPOS DE INDUSTRIAS
 3. 3. As actividades industriais <ul><li>No mundo contemporáneo no que vivimos, a industrialización marcou a diferenza entre as sociedades desenvolvidas das que non o son. </li></ul><ul><li>INDUSTRIA : actividade dedicada a transformar as materias primas en manufacturas. </li></ul><ul><li>¿ Ónde se leva a cabo esta actividade? En fábricas, nas que se producen obxectos en serie utilizando maquinaria especializada. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>TIPOS DE INDUSTRIAS SEGUNDO O PRODESO DE PRODUCCIÓN: </li></ul><ul><ul><li>Industrias básicas : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Son as que realizan o primeiro paso no proceso productivo. Son as encargadas de realizar a primeira transformación dos recursos naturais para convertilos en produtos manufacturados. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Algunhas delas son: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A Siderurxia, na que se converte o mineral de ferro en aceiro. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A bauxita coa que se fabrica o aluminio. </li></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><ul><li>Industrias que fabrican bens de equipo : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Son as industrias que fabrican maquinaria –eléctrica ou mecánica- que utilizarán outras industrias nos seus procesos de fabricación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Industrias que fabrican bens de consumo : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Son as que satisfacen a demanda da poboación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Existe unha gran variedade delas: textil, editoriales, farmacias, etc. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Clasificación das industrias e das empresas <ul><li>TIPOS DE INDUSTRIAS SEGUNDO O SEU NIVEL DE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO: </li></ul><ul><ul><li>Industrias de nova tecnoloxía : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dedican moitos recursos económicos á investigación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Precisas traballadores altamente cualificados. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Son habituais nas grandes cidades das rexións máis desenvolvidas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Industrias tradicionais: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menores recursos económicos dedicados á investigación con respecto á industria anterior. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Necesita man de obra menor cualificada e, polo tanto, os salarios son máis baixos. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>INDUSTRIAS SEGUNDO O TIPO DE EMPRESA: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pequena Empresa : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A que ten como máximo 50 traballadores. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Son as máis numerosas. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Localízanse no lugar de orixe do empresario. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mediana Empresa : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De 50 a 250 traballadores. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grande Empresa : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Máis de 250 traballadores. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Contan con varios centros de traballo </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Son máis escasos, pero contan con maiores recursos económicos,que lles permiten invertir en tecnoloxía para a súa empresa, publicidade, etc. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multinacional : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cuentan con centros de traballo en diferentes países. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Exemplo: Coca-Cola. </li></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS
 9. 9. PRIMEIRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL <ul><li>Fronte á tradición de obter os produtos de maneira artesanal, a través de obradoiros, a finais do século XVIII iniciouse en Gran Bretaña a Primeira Revolución Industrial. </li></ul><ul><li>¿Por qué lugares se estendeu? Polo noroeste de Europa, Estados Unidos e Xapón. </li></ul><ul><li>Principais innovacións técnicas : </li></ul><ul><ul><li>O uso do carbón como principal fonte de enerxía. </li></ul></ul><ul><ul><li>A aplicación da máquina de vapor , tanto ao traballo como ao transporte. </li></ul></ul><ul><li>Sectores industriais máis importantes: </li></ul><ul><ul><li>Téxtil. </li></ul></ul><ul><ul><li>Siderometalúrxico. </li></ul></ul><ul><li>Ubicación das novas fábricas : </li></ul><ul><ul><li>Xunto aos depósitos mineiros ou aos portos. </li></ul></ul><ul><ul><li>As fábricas produtoras de bens de consumo situáronse próximas ás cidades e, concretamente, próximas ás estacións do ferrocarril para poder desprazar os produtos de maneira máis rápida e económica. </li></ul></ul><ul><li>Consecuencias da Primeira Revolución Industrial: emigración de millóns de persoas do campo á cidade. </li></ul>
 10. 10. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL <ul><li>Xurde a comezos do século XX e axiña convértese EEUU como a primeira potencia en acadar os cambios propios desta segunda revolución. </li></ul><ul><li>Principais innovacións tecnolóxicas : </li></ul><ul><ul><li>Uso de hidrocarburos e electricidades como fontes de enerxía. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilización do motor de explosión e a maquinaria eléctrica aplicados ao automóbil e outros transportes ou aos electrodomésticos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revolución das comunicacións (invéntase o teléfono, a radio e, posteriormente, a televisión). </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvólvese a produción en serie, a través das cadeas de montaxe. </li></ul></ul><ul><li>Ubicación das fábricas : </li></ul><ul><ul><li>Se concentran en zonas de grande aglomeración urbana, o que ao longo do tempo causaron problemas contaminación atmosférica e tráfico de vehículos. </li></ul></ul>
 11. 11. TERCEIRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL <ul><li>Xurde a partir dos anos setenta do século XX , nas áreas máis dinámicas das cidades. </li></ul><ul><li>Principais innovacións tecnolóxicas : </li></ul><ul><ul><li>O cambio actual a nivel tecnolóxico baséase na microelectrónica e ten como destino as TICs (tecnoloxías de información e comunicación). </li></ul></ul><ul><ul><li>Fabricación de chips cada vez máis pequeños, potentes e baratos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovacións na biotecnoloxía, como o láser ou a industria aeroespacial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revolución nas comunicacións: internet. </li></ul></ul><ul><li>Sectores Importantes : </li></ul><ul><ul><li>Informática. </li></ul></ul><ul><ul><li>Robótica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Telecomunicacións. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biotecnoloxía. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ademáis das cadeas de montaxe en masa da Segunda Revolución Industrial, o novo sistema de produción flexible, substitúe traballadores por máquinas especializadas na fabricación dun produto. </li></ul></ul><ul><li>Ubicación das fábricas : </li></ul><ul><ul><li>A mellora nas comunicacións xa non limita a ubicación das fábricas, polo que éstas se deslocalizan, é dicir, buscan lugares onde se reduzan os seus custos, trasladando as producións de menos valor a países e rexións con menores salarios e impostos. </li></ul></ul>
 12. 12. FACTORES DA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL
 13. 13. FACTORES DA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL <ul><li>As industrias que transforman: </li></ul><ul><ul><li>Materias primas voluminosas . </li></ul></ul><ul><ul><li>Materias primas que se deterioran co transporte . </li></ul></ul><ul><li>Sitúanse próximas aos depósitos de extracción ou as áreas de cultivo. </li></ul><ul><li>Exemplos: Siderurxia (próxima ás áreas mineiras), a Industria Agroalimentaria. </li></ul><ul><li>As industrias con traballadores pouco cualificados adoitan localizarse en áreas rurais (ex.: téxtil ou calzado), mentres que se os tra balladores necesitan unha formación técnica máis especializada , estas industrias ubícanse preto das cidades con universidades ou centros de investigación. </li></ul><ul><li>Algunhas industrias necesitan estar próximas aos mercados de consumo , polo que adoitan construirse nas grandes aglomeracións urbanas ou próximas as grandes vías de comunicación, para poder distribuirse con maior eficacia. </li></ul><ul><li>En moitas ocasións, son empresas extranxeiras as que invisten o seu capital noutro país. </li></ul><ul><li>Outro factor de localización é a existencia de centros de investigación e formación técnica , que contan con traballadores cualificados e servizos de innovación (ex.: empresas de alta tecnoloxía). </li></ul><ul><li>En último lugar, as empresas familiares adoitan situarse nos lugares de orixe do empresario, que adoita ser un lugar con medio de calidade, é dicir, clima e paisaxe óptimos, bos servizos, etc. </li></ul>
 14. 14. O NOVO MAPA INDUSTRIAL DO MUNDO
 15. 15. OS NOVOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS <ul><li>A xeración de novos países industriais (NPI) se localizan sobre todo en Asia: </li></ul><ul><ul><li>Os Dragóns Asiáticos : Corea do Sur, Taiwan, Hong Kong e Singapur, foron os primeiros. </li></ul></ul><ul><ul><li>Indonesia, Malasia ou Filipinas tamén son importantes, pero sobre todo é fundamental China, posto que na actualidade rexistra o maior crecemento industrial do mundo. </li></ul></ul><ul><li>¿ A qué foi debido o éxito destes países ? </li></ul><ul><ul><li>Na abundancia de man de obra, con salarios moi baixos, longas xornadas de traballo e moi poucos dereitos laborais. Destaca sobre todo a explotación laboral de mulleres e nenos. </li></ul></ul><ul><ul><li>A existencia de zonas francas portuarias, onde as empresas está exentas de impostos e hai liberdade de movemento para o capital e as mercadorías. </li></ul></ul><ul><li>¿ Cáles son as industrias de maior crecemento ? </li></ul><ul><ul><li>As que empregan un maior número de traballadores (confección, construcción naval, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>As que utilizan moitos recursos naturais e teñen procesos contaminantes (siderurxia, química pesada, etc.) </li></ul></ul>

×