Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ConstitucióN 1978

830 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ConstitucióN 1978

 1. 1. TEMA 13. Leccións 2 e 3
 2. 2. A Carta Magna da democracia española <ul><li>A Constitución Española ou Carta Magna foi creada o 6 de decembro de 1978 e nela se atopan os principios básicos aos que deben someterse todas as leis. </li></ul><ul><li>Chámase Carta Magna porque se considera o código básico de ordenamento xurídico do noso país. </li></ul><ul><li>No seu título preliminar dáse a definición de España: “ Estado social e democrático de dereito ”: </li></ul><ul><ul><li>Estado Social : porque ten como obxectivo o benestar social. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estado Democrático : xa que a soberanía da Nación reside no pobo, que se expresa a través do sufraxio universal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estado de Dereito : todos as insitucións e todos os españois quedan subordinados á Constitución e ás leis. </li></ul></ul><ul><li>O Tribunal Constitucional é o intérprete da Constitución. A él se lle poden presentar recursos e cuestións de inconstitucionalidade. </li></ul>
 3. 3. A Coroa <ul><li>“ A forma política do Estado español é a monarquía parlamentaria”. Deste xeito o rei será o Xefe do Estado e o Xefe das Forzas Armadas. </li></ul><ul><li>Funcións do monarca : </li></ul><ul><ul><li>Función honorífica : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Representa España ante a comunidade internacional. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nomea embaixadores e outros representantes diplomáticos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Declara a guerra e asina a paz (de acordo coas Cortes). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Función moderadora : abre e pecha as Cortes e sanciona e promulga as leis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Función arbitral : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Propón ao presidente do Goberno, previas consultas aos grupos políticos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nomea ou separa aos ministros, a proposta do presidente. </li></ul></ul></ul><ul><li>A persoa do rei é inviolable e non está suxeita a responsabilidade política. Sen embargo, os seus actos deben ser referendados polo presidente do Goberno ou polos ministros competentes. </li></ul>
 4. 4. O poder executivo: O Goberno da Nación <ul><li>O poder executivo o exerce o Goberno, formado por un presidente o un número variable de ministros. </li></ul><ul><li>Competencias do Goberno : </li></ul><ul><ul><li>A aplicación das leis. </li></ul></ul><ul><ul><li>A representación ante as Cortes dos proxectos de lei e orzamentos (presupuestos) xerais. </li></ul></ul><ul><ul><li>As decisións de política exterior e interior. </li></ul></ul><ul><ul><li>A administración civil e militar. </li></ul></ul><ul><ul><li>A defensa do Estado. </li></ul></ul><ul><li>As decisións do Goberno se toman no Consello (Consejo) de Ministros que preside o presidente do Goberno. </li></ul><ul><li>Presidente do Goberno : </li></ul><ul><ul><li>Elixe aos ministros e proponlle o seu nomeamento ao rei. </li></ul></ul><ul><ul><li>Decide o número de ministerios e as competencias que se asignan a cada un deles. </li></ul></ul><ul><li>Os ministros : </li></ul><ul><ul><li>Dirixen os seus departamentes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboran e presentan ao Consello de Ministros os proxectos de lei dos seus respectivos ámbitos. </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.la-moncloa.es/MinistrosyMinistras/default.htm </li></ul></ul>
 5. 5. O poder lexislativo: As Cortes Xerais <ul><li>A Constitución instaura (establece) un sistema parlamentario bicameral, elixido mediante sufraxio universal: </li></ul><ul><ul><li>Congreso do Deputados. </li></ul></ul><ul><ul><li>Senado </li></ul></ul><ul><li>Deberes das Cortes : </li></ul><ul><ul><li>Exercer a potestade (poder) lexislativo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprobar os orzamentos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar a acción do Goberno. </li></ul></ul><ul><li>Congreso dos Deputados : </li></ul><ul><ul><li>Tamén chamado Cámara Baixa. </li></ul></ul><ul><ul><li>É a institución máis importante do sistema parlamentario español. </li></ul></ul><ul><ul><li>Forman parte do Congreso deputados elixidos cada catro anos (este período coñécese como lexislatura). Excepcionalmente, este período pode ser acurtado (por eleccións xerais). </li></ul></ul><ul><ul><li>O número de deputados elixidos varía segundo os habitantes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcións : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaborar leis, xunto ao Senado. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A aprobación definitiva das leis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coñecer e controlar as accións do Goberno. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ratificar (aprobar) a proposta feita polo rei para presidente do Goberno (Sesión de Investidura). </li></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Senado : </li></ul><ul><ul><li>Tamén chamado “Cámara de representación territorial”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcións : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comparte co Congreso o poder lexislativo, pero non pode vetar as leis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Os senadores son elexidos por provincias e por comunidades autónomas, e o seu número é fixo. </li></ul></ul>
 7. 7. O poder xudicial: tribunais, audiencias e xulgados <ul><li>É independente dos outros dous poderes. </li></ul><ul><li>É exercido polos xuíces e maxistrados (grao superior dentro da carreira xudicial). </li></ul><ul><li>Os xulgados , os tribunais e as audiencias son os órganos a través dos que se exerce o poder xudicial. </li></ul><ul><li>O Tribunal Supremo é a instancia superior de decisión xudicial, salvo os relacionados coa Constitución ( Tribunal Constitucional ). </li></ul>
 8. 8. Dereitos e deberes dos españois <ul><li>A nosa Constitución actual contén un capítulo extenso dedicado aos dereitos dos españois, posiblemente debido ao desexo de recuperalos tras a ditadura. </li></ul><ul><li>A norma a seguir na redacción dos dereitos dos españois, foi a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. </li></ul><ul><li>Dereitos principais: </li></ul><ul><ul><li>Concesión da maioría de idade aos 18 , sen distinción de sexos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Igualdade ante a lei , sen discriminación ningunha, incluída a igualdade xurídica ente o home e a muller. </li></ul></ul><ul><ul><li>A liberdade de ideas , de expresión, de asociación, de prensa e calquer tipo de marca de identidade dunha democracia. </li></ul></ul><ul><ul><li>A liberdade relixiosa : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Constitución establece a non confesionalidade do Estado, sen embargo, engade que se establecerán “relacións de cooperación coa Igrexa Católica e demáis confesións”. A mención da Igrexa Católica convértea en privilexiada sobre as demáis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dereito á educación . </li></ul></ul>
 9. 9. A organización territorial do Estado <ul><li>O Artigo 2 fala da organización territorial do Estado español: </li></ul><ul><ul><li>Estipula: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A “Indisoluble unidade da nación española”. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Constitución “Recoñece e garante o dereito á autonomía das nacionalidades e rexións que a integran”. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Título VII : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Especifícanse os requisitos e procedementos dos estatutos de autonomía das comunidades autónomas, que son as leis que establecen a súa organización política. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Deste xeito, o Estado autonómico é, segundo a Constitución, un Estado unitario, cuxa organización se inspira no principio de autonomía e respectando sempre os principios de solidaridade entre as rexións. </li></ul></ul><ul><ul><li>En España hai dezasete comunidades autónomas e dúas cidades autónomas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada comunidade ten : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>O seu propio Goberno </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O seu propio Parlamento (ambos elixidos por sufraxio universal). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un Tribunal de Xustiza. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autonomía en áreas como : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ordenación do territorio. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vivenda. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Medios de comunicación e transporte. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Agricultura e gandaría. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Medio Ambiente. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Turismo. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Educación ou sanidade. </li></ul></ul></ul></ul>

×