Tailieu.vncty.com thuat ngu-telecom

4,317 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tailieu.vncty.com thuat ngu-telecom

 1. 1. Thuật ngữ viễn thông
 2. 2. THU T NG VI N THÔNG A-AH AA Abreviated Addressing ð nh ñ a ch vi t t t AA Absolute (access) address ð a ch truy nh p tuy t ñ i AALU Arithmetic and Logical Unit ðơn v s h c và logic AAMPS Advanced Mobile Phone System H th ng ñi n tho i di ñ ng tiên ti n AAR Automatic Alternate Routing ð nh tuy n thay th t ñ ng AARE A-associate-response ðáp ng liên k t A AARQ A-associate-request yêu c u liên k t A AAS Adaptive Antenna Anten ñáp ng AAS Automatic Addressing System H th ng ñ nh ñ a ch t ñ ng AAV Alternate Access Vendors Các hãng truy nh p thay th ABDS Adaptive break-in Differential Sensitivity (Series G) ð nh y chênh l ch ng t thích ng ABM Asynchronous Balanced Mode (HDLC) Ch ñ cân b ng không ñ ng b ABR Answer Bid Ratio (Series Q) H s l nh tr l i
 3. 3. ABR Available Bit Rate (ATM) T c ñ bit kh d ng ABRT A-abort (Series X) Kh i d li u giao th c ng d ng a-abort AC Access Control (Token Ring, FDDI) ði u khi n truy nh p ACA PPU Alter Context Acknowledge PPDU PPDU báo nh n ng c nh thay th ACB Access Barred Signal (Series Q) Tín hi u ch n truy nh p ACC Austrian CCITT Committee y ban CCITT nư c áo ACC Automatic Congestion Control ði u khi n t c ngh n t ñ ng ACCH Associated Control Channel Kênh ñi u khi n g n li n ACD Automatic Call Distribution Phân b cu c g i t ñ ng ACE Automatic Cross-connection Equipment (also known as AXE) Thi t b k t n i chéo t ñ ng (còn g i là AXE) ACF Advanced Communications Function Ch c năng truy n thông cao c p ACITS Advisory Committee on Information Technology Standardisation (SOG-IT) y ban tư v n v tiêu chu n hóa công ngh thông tin ACK Acknowledge(ment) (Series Q,T) Báo nh n ACM Address Complete Message (Series Q) Tin báo ñ a ch hoàn ch nh ACPM Association Control Protocol Machine Cơ ch giao th c ñi u khi n k t h p ACPPU Alter Context PPDU (Series X) PPDU c a văn c nh bi n ñ i ACSE Association Control Service Element (Series T)
 4. 4. Môi trư ng d ch v ñi u khi n k t h p ACTE Approvals Committee for Terminal Equipment H i ñ ng phê chu n thi t b ñ u cu i ACTOM Advisory Committee on Technical and Operational Matters (of Inmarsat) y ban tư v n v các v n ñ k thu t và khai thác ACTS Advisory Committee on Information Technology Standardisation (SOG-IT) y ban tư v n v tiêu chu n hóa công ngh thông tin ACU Acknowledgement Signal Unit (Series Q) Kh i tín hi u báo nh n ADC Address Complete Signal Charge (Series Q) Th c hi n ñ a ch hoàn ch nh ñ tính cư c ADC Analog-to-Digital Converter (Series P) B chuy n ñ i tương t s ADCCP Advanced Data Communications Control Procedures (ANSI) Các th t c ñi u khi n truy n s li u tiên ti n (ANSI) ADI Address Incomplete Signal (Series Q) Tín hi u ñ a ch không hoàn ch nh ADM Adaptive Delta Modulation ði u ch Delta thích ng ADM Assynchronous Disconnected Mode Ch ñ ng t k t n i ñ ng b ADMD Administration Management Domain (Series F, X) Mi n qu n lý hành chính ADN Address Complete Signal, No charge (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh không tính cư c ADP Answer Detection Pattern (Series V) Mô hình phát hi n ngư i tr l i ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation ði u xung mã (PCM) vi sai thích ng ADPFH Average of Daily Peak Full Hour (Series E) Trung bình c a gi cao ñi m hoàn toàn trong ngày ADPH Average Daily Peak Hour (Series E)
 5. 5. Gi cao ñi m trung bình trong ngày ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s không ñ i x ng ADU Antennuation Distortion Unit (Series P) ðơn v méo do sung hao ADX Address Complete Signal, Coin Box (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh, h p b ti n AE Application Entity (Series Q, X) Th c th ng d ng AE Associated Equipments (Series F) Các thi t b liên k t AECMA Association Européenne des Constructeurs de Matériel Aerospatial (European Association for the Construction of Aero-Space Equipment) Hi p h i châu Âu v thi t k thi t b hàng không vũ tr (ti ng Pháp) AEE Asociación Electrotécnica (Electrotechnical Association) Hi p h i k thu t ñi n t AEF Address Extension Facility (Series X) Phương ti n m r ng ñ a ch AEF Address Extension Field (Series I) Trư ng m r ng ñ a ch AENOR Asociación Espanõla de Normalization (Standard Association, Spain) Hi p h i tiêu chu n c a Tây Ban Nha AERM Alighnment Error Rate Monitor (Series Q) B giám sát h th ng s l i ñ ng ch nh AES Aircraft Earth Station (Series Q) Tr m m t ñ t hàng không AF Address field (Series I, X) Trư ng ñ a ch AFC Address-complete signal, Subscriber-Free Charge (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh thuê bao t do, có tính cư c AFI Authority and Format Identifier (Series I, Q, X) Ph n t nh n d ng th m quy n và khuôn d ng
 6. 6. AFN Address-Complete Signal, Subscriber-Free, No Charge (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh thuê bao t do, không tính cư c AFNOR Association Francaice de Normalización (Standard Association, France) Hi p h i tiêu chu n c a Pháp AFUTT Association Francaiςe des Utilisateurs du Telesphone et des Télécommunications (French Telegraphs and Telephone Users’ Association) Hi p h i nh ng ngư i s d ng báo - tho i c a Pháp AFX Address-complete signal, Subscriber-free charge, Coin box (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh, thuê bao t do, h p b ti n AGF Additional Global Functions (Series I) Các ch c năng toàn c u ph tr AHLF Additional Higher Layer Function (Series I) Ch c năng l p cao ph tr AI-AX Ai Action indicator (Series Q) B ch th hành vi AI Artificial Intelligence Trí tu nhân t o AIN Advanced Intelligent Network M ng thông minh cao c p AIS Alarm Indication Signal Tín hi u ch th c nh báo AITS Acknowledged Information Transfer Service (ITU - T) D ch v chuy n t i thông tin có báo nh n (ITU - T) AK Data Acknowledgement TPDU (Series X) TPDU báo nh n d li u AK TPDU Data Acknowledgement (Series X) Báo nh n d li u
 7. 7. AL Local Acknowledgement Time (Series X) Th i gian báo nh n c c b ALE Approval Liaison Engineer (UK) K sư thông tin liên l c ñư c phê chu n (Anh) ALLF Additional Low Layer Function (Series I) Ch c năng l p th p ph tr ALP Abstract Local Primitive (Series X) Nguyên g c c c b tr u tư ng AM Amplitude Modulation ði u ch biên ñ , ñi u biên AMI Alternate Mark Inversion (Series O) ð o d u luân phiên AMPS Advanced Mobile Phone System H th ng ñi n tho i di ñ ng tiên ti n AMVFT Amplitude-modulated Voice-frequency Telegraph (Series R) ði n báo t n s tho i ñi u biên ANC Answer signal, Charge (Series Q) Tín hi u tr l i, có tính cư c ANI Automatic Number Identification (ISDN) Nh n d ng s g i t ñ ng ANN Answer Signal, No Charge (Series Q) Tín hi u tr l i, không tính cư c ANR Automatic Network Routing ð nh tuy n m ng t ñ ng ANSI American National Standards Institute Vi n tiêu chu n qu c gia Hoa Kỳ ANU Answer Signal, Unqualifield (Series Q) Tín hi u tr l i, vô ñi u ki n AOC Advice of Charge (Series I) Thi t b tính cư c AP Access Point (UPT) ði m truy nh p (UPT) AP Application Program Chương trình ng d ng
 8. 8. APB Active Position Backward (Series T) Ngư c tr l i v trí tích c c APC Adaptive dictive Coding (Series E, Q) Mã hóa báo trư c thích ng APCI Application-Protocol-Control-Information (Series X) Thông tin ñi u khi n giao th c ng d ng APD Active Position Down (Series T, X) Phía dư i v trí tích c c APDU Application Protocol Data Unit Kh i d li u giao th c ng d ng APF Active Positon Forward (Series T) Phía trư c v trí tích c c APH Active Postion Home (Series T) Thư ng trú v trí tích c c APL Average Picture Level (Series N) M c nh trung bình APL Analogue Private Line ðư ng dây riêng analog APP Applications Portability Profile ð c trưng di chuy n ñư c c a các ng d ng APR Active Position Return (Series T, X) Quay v v trí tích c c APS Automatic Protection Switching Chuy n m ch b o v t ñ ng APT Telephony Applications System H th ng các chương trình ng d ng ñi n tho i APU Active Position Up (Series T) Phía trên v trí tích c c AR Remote Acknowledge Time (Series X) Th i gian báo nh n t xa ARA Access Registration Point (UPT) ði m ñăng ký truy nh p ARF Alternative routing from (Series E) ð nh tuy n thay th t
 9. 9. ARM Asynchronous Response Mode (HDLC) Phương th c ñáp ng không ñ ng b , ch ñ tr l i không ñ ng b (HDLC) ARP PPDU Abnormal Release Provider PPDU (Series X) PPDU nhà cung ng gi i t a b t thư ng ARQ Automatic Repeat Request (Series T) Yêu c u l p l i t ñ ng ARQ Automatic Request Repetition L p l i yêu c u t ñ ng ARR Automatic Rerouting (Series E) Tái ñ nh tuy n t ñ ng ART Alternative Routing To (Series E) ð nh tuy n thay th t i... ART Autorité de Régulation des Télécommunications (French Approval Authority) Cơ quan quy n l c ñi u hành vi n thông Pháp ARU PPDU Abnormal Release User PPDU (Series X) PPDU ngư i dùng gi i tr b t thư ng AS Assessment Services Các d ch v ñ nh m c/các d ch v ñánh giá ASCII American Standard Code for Information Interchange Mã tiêu chu n M dùng ñ trao ñ i thông tin ASD Adverse State Detector (Series V) B phát hi n tr ng thái b t l i (ngư c) ASE Application-Service Element (Series Q) Môi trư ng d ch v ng d ng ASIC Application Specific Integrated Circuit M ch t h p có ng d ng ñ c bi t ASN.1 Abstract Syntax Notation One (Series Q, T, X) Chú gi i cú pháp tr u tư ng s 1 ASP Abstract Service Primitive (Series X) Nguyên g c d ch v tr u tư ng ASP Advanced Speech Processor B x lý ti ng nói tiên ti n
 10. 10. ASP Assignment Source Point (Series Q) ði m ngu n phân ñ nh ASR Answer Seizure ratio (Series E) T l chi m phía tr l i ASVD Analogue Simultaneous Voice and Data Ti ng nói và s li u mô ph ng analog ATC Additional Trunk Capacity (Series E) Dung lư ng trung k b sung ATDM Asynchronous Time Division Multiplexing Ghép kênh chia th i gian không ñ ng b ATIC Time Assignment With Sample Interpolation (Series G) Gán th i gian v i n i suy m u ATM Asynchronous Transfer Mode Phương th c chuy n t i không ñ ng b ATME Automatic Transmission Measuring and Signalling Testing Equipment (Series M, Q) Thi t b th báo hi u và ño truy n d n báo hi u ATME Automatic Transmission Measuring Equipment (Series M) Thi t b ño th truy n d n t ñ ng ATRA Austrian Telecommunications Regulation Authority Cơ quan ñi u hành vi n thông c a áo ATS Air Traffic Services (Series Q) Các d ch v v n chuy n hàng không ATSC Australian Telecommunications Standardisation Committee y ban tiêu chu n hóa úc AU Access Unit (Series F, Q, T, X) Kh i truy nh p AU Administrative Unit (Series G) Kh i qu n lý hành chính AU PTR Administrative Unit Pointer (Series G) Kh i qu n lý hành chính AUC Authenticication Centre Trung tâm ch ng th c AUI Attachment Unit Interface Giao di n v i kh i g n s n
 11. 11. AUP Aceptable Use Policy Chính sách s d ng ch p nh n ñư c AVA Attribute Value Assertion (Series X) G n giá tr thu c tính AVK Audio/Video Kernel Lõi âm thanh/Video AVL Automatic Vehicle Location ð nh v xe c t ñ ng AVM Audio Visual Management Qu n lý b ng nghe nhìn AWG American Wire Gause C dây tiêu chu n M , tiêu chu n dây d n M AXE Automatic Cross-Connection Equipment (also known as ACE) Thi t b k t n i chéo t ñ ng (còn ñư c g i là ACE) B B-CDMA Broaband Code Division Multiple Access ða truy nh p phân chia theo mã băng r ng, CDMA băng r ng B-ICI Broaband Intercarrier Interface (ATM) Giao di n gi a các nhà khai thác băng r ng B-ISDN Broadband ISDN ISDN băng r ng B-LE Broadband Loacal Exchange (B-ISDN) T ng ñài n i h t băng r ng (B-ISDN) B-TA Broadband Terminal Adapter (B-ISDN) B thích ng ñ u cu i băng r ng (B-ISDN) B-TE Broaband Terminal Equipment (B-ISDN) Thi t b ñ u cu i băng r ng (B-ISDN) BA Block Address (Series H) ð a ch kh i BA Balanced Asynchronous (HDLC) Không ñ ng b cân b ng (HDLC)
 12. 12. BABT British Approvals Board for Telecommunications H i ñ ng phê chu n vi n thông Anh Qu c BAC Balanced Asynchronous Class (Series V) L p không ñ ng b cân b ng BAC Block Acknowledged Counter (Series Q) B ñ m ñư c báo nh n theo kh i BAC Buffer Address Counting Tính cư c ñ a ch ñ m BACE Basic Automatic Checkout Equipment Thi t b ki m tra t ñ ng cơ b n BACK Bus Acknowledge Báo nh n, theo Bus BACP Bandwidth Allocation Control Protocol (PPP, ISDN) Giao th c ñI u khi n phân ph i d i thông (PPP, ISDN) BACT Advisory Committee On Telecommunications For Small Businesses (UK) y ban tư v n v vi n thông cho các doanh nghi p nh (Anh Qu c) BAE Beacon Antenna Equipment Thi t b anten c a pha vô tuy n BAI Bus Address Incresement Inhibit C m tăng ñ a ch Bus BAIC Barring of All Incoming Calls Ch n t t c các cu c g i ñ n BAID Boolean Array Identifier B nh n d ng b ng Bool BAKOM Bundesamt fur Post und Telekommunikation (Federal Office for Communication - Switzerland) Văn phòng Bưu chính Vi n thông Th y S BAL Balance S cân b ng BAL Basic Assembler Language H p ng cơ s , ngôn ng Assembler cơ s
 13. 13. BALUN Balancing Unit Kh i cân b ng BAM Basic Access Method Phương pháp truy nh p cơ b n BAN Bionics Adaptive Network M ng thích ng ph ng sinh h c BAOC Barring of All Outgoing Calls Ch n t t c các cu c g i ñ n BAP Bandwidth Allocation Protocol Giao th c phân ph i d i thông BAPT Bundesamt fur Post und Telekommunikation (Federal Office for Post and Telecommunication - Germany) Cơ quan Liên bang v Bưu chính và Vi n thông c a ð c BAR Buffer Address Register B ghi ñ a ch ñ m BAS Bit Rate Allocation Signal (Series G, H) Tín hi u gán theo t c ñ bit BASIC Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code Mã l nh theo ký hi u v n năng dùng cho ngư i m i l p trình BASN Block-Acknowledged Sequence Number (Series Q) S chu i ñư c báo nh n theo kh i BBA Bus-to-Bus Access Truy nh p gi a các Bus BBC Back-to-Back Connection K t n i lưng v i lưng (máy) BBC British Broadcasting Corporation T p ñoàn phát thanh truy n hình Anh BBC Broadband Bearer Capability Kh năng m ng băng r ng BBR Blocked By Reception Of The Bloking Signal (Series Q) B ch n do thu ñư c tín hi u ch n BBS Bloked By Sending The Blocking Signal (Series Q) B ch n do g i ñi tín hi u ch n
 14. 14. BC Bearer Capability (Series Q, T, V) Kh năng m ng, dung lư ng m ng BC Buffer Control (Series H) ði u khi n b ñ m BCC Basic Connection Components (Series I) Các c u ki n k t n i cơ b n BCC Blocked-Completed Counter (Series Q) ð m các kh i hoàn ch nh BCCH Broadcast Control Channel Kênh ñi u khi n phát qu ng bá BCD Binary Coded Decimal (ATM) S th p phân mã hóa nh phân BCLB Broadband Connectionless Bearer Service (ATM) D ch v m ng phi liên k t băng r ng (trong ATM) BCOB Broadband Connection-Oriented Bearer Service (ATM) D ch v mang ñ nh hư ng n i k t băng r ng BCSN Bloked-Completed Sequence Number (Series Q) S chu i c a các kh i hoàn ch nh BCUG Bilateral Closed User Group (Series Q) Nhóm khách hàng khép kín song phương BCUGOA Bilateral Closed User Group With Outgoing Access (Series Q) Nhóm khách hàng khép kín song phương v i truy nh p g i ra BDT Telecommunication Development Beareau of the ITU Văn phòng phát tri n vi n thông c a ITU BER (T) Bit Error Rate (Test) H s l i kh i bít (trong ño th ) BHCA Busy Hour Call Attemps Các cu c g i th gi cao ñi m BHLF Basic High Layer Function Ch c năng l p cao cơ b n BHLI Broaband High Layer Information Thông tin l p cao băng r ng
 15. 15. Bi Signalling 1D Assigned By Exchange B Báo hi u 1D do kênh B gán BIB Backward Indicator Bit (Series Q) Bít c a b ch th hư ng ngư c BIC Bearer Identification Code (Series X) Mã nh n d ng v t mang BIP Bit Interleaved Parity (Series G) Ngang b ng ch n l xen bít BIPT Belgian Institute for Posts and Telecommunications H c vi n Bưu chính Vi n thông c a B BISUP Broadband ISDN User’s Part Ph n ngư i s d ng ISDN băng r ng BLER(T) Block Error Rate (Test) H s l i kh i bít (ño th ) BMPT Bundesministerium fur Post und Telekommunikation (Federal Ministry for Posts and Telecommunications, Germany) B Bưu chính Vi n thông toàn liên bang (ð c) BNS Broadband Network Service D ch v m ng băng r ng BNT Groupe Belge des Normes de Télécommunications or Belgium Telecommunications Standards group Nhóm tiêu chu n hóa vi n thông c a B BOM Beginning of Message B t ñ u b n tin BORSCHT Battery feed Overvoltage Protection, Ringing Superision Hybrid and Testing Coding/Decoding BPDU Bridge Protocol Data Node (ATM) BPH Break Permitted Here (Series T) Cho phép ng t t i ñây BPP Bridge Port Pair (ATM) C p c ng c u BPSK Binary Phase-Shift Keying (Series Q)
 16. 16. Khóa d ch pha nh phân BRC Background Revision Control (Series H) ði u khi n duy t l i n n BRI Basic Rate Interface (ISDN) Giao di n t c ñ cơ b n (ISDN) BRITE Basic Rate Interface Transmission Equipment Thi t b truy n d n c a giao di n t c ñ cơ b n BRLU Broadband Remote Line Unit Kh i ñư ng dây ñ u xa băng r ng BS Bearer Services D ch v mang BS Base Station Tr m g c BSC Base Station Controller B ñi u khi n tr m g c BSGL Branch System General Licence (UK) Gi y phép ph thông cho các h th ng cơ quan (Anh) BSI British Standards Institute Vi n tiêu chu n Anh Qu c BSI Bit Sequence Independence (Series H) Tính ñ c l p chu i bít BSIC Base Transceiver Station Identity Code Mã nh n d ng tr m thu phát g c BSM Backward Set-up Message (Series Q) Tin báo thi t l p hư ng ngh ch BSN Backward Sequence Number (Series Q) S chu i hư ng ngh ch BSNR Backward Sequence Number Received (Series Q) S chu i hư ng ngh ch ñư c thu BSNT Backward Sequence Number Of Next SU to be transmitted (Series Q) S chu i hư ng ngh ch c a SU k sau c n ñư c phát BSS Basic Synchronised Subset H th ng ph cơ b n ñư c ñ ng b hóa
 17. 17. BSS Broadband Switching System H th ng chuy n m ch băng r ng BSS Base Station System H th ng tr m g c BSS Broadcasting-Satellite Service D ch v v tinh qu ng bá BSSMAP Base Station Systems Management Application Part Ph n ng d ng ñ qu n lý các h th ng tr m g c BSU Bearer Switchover Unit (Series R) Kh i chuy n giao v t mang BT Burst Tolerance (ATM) Dung sai b c phát, bùng n (ATM) BT Business Telecommunications (as used by ETSI) or British Telecom Vi n thông doanh nghi p (mà ETSI hay dùng) ho c Vi n thông Anh Qu c BT Bridge Taps (Series G) Các nhánh b c c u BTNR British Telecom Network Requirement Yêu c u m ng c a vi n thông Anh Qu c BTR British Telecom Requirement Yêu c u c a Vi n thông Anh BTS Base Transceiver Station Tr m thu phát g c BUC Background Update Control (Series H) ði u khi n vi c c p nh t n n BUS Broadcast and Unknown Server Server qu ng bá và không ñư c bi t BW Bandwidth D i thông, ñ r ng d i C-CD
 18. 18. C Conditional/Consumer (Series T) ði u ki n/Tiêu th C/N Carrier To Noise Ratio H s sóng mang trên t p âm C/R Command/Response Bit (Series Q, V) Bít l nh/ðáp ng CA Cerification Authority (Series X) Th m quy n xác nh n CA Contractual Agreement (Series F, X) Th a thu n theo h p ñ ng CAA Civil Aviation Authority Cơ quan hàng không dân d ng CAAA Computer-Aided Automatic Assembly T ñ ng l p ñ t b ng máy tính CABS Carrier Access Billing System H th ng tính cư c truy nh p nhà khai thác CAC Connection Admission Control (ATM) ði u khi n nh p k t n i, cho k t n i (ATM) CACA Computer-Aided Circuit Analysis Phân tích m ch nh máy tính CAD Computer Aided Design Thi t k b ng máy tính CAD/CAM Computer/Aided Design/Computer-Aided Manufacture Thi t k b ng máy tính/S n xu t ñư c tr giúp c a máy tính CAE Computer-Aided Engineering Thi t k k thu t b ng máy tính CAI Common Air Interface Giao di n vô tuy n chung CAI Charge Advice Information (Series Q) Thông báo c a thi t b tính cư c CAM Call Accepted Message (Series X) Tin báo ch p nh n cu c g i CAMA Centralized Automatic Message Accounting Tin báo tính cư c t ñ ng t p trung hóa
 19. 19. CAMEL Customised Applications for Mobile Network Enhanced Logic M ch logic cao c p c a nh ng ng d ng theo yêu c u khách hàng m ng di ñ ng CAN Cancel (Series T) H y b CANELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (European Electrotechnical Standards Commitee) y ban tiêu chu n hóa k thu t ñi n châu Âu CAP CAMEL Application Protocol Giao th c ng d ng CAMEL CAP Carrierless Amplitude/Phase Modulation ði u biên/Pha không có sóng mang CAPI Common ISDN API API c a m ng ISDN thông d ng CARS Community Antenna Relay Service D ch v chuy n ti p theo anten c ng ñ ng CAS Channel Associated Signalling Báo hi u ñi theo kênh CAS Cordless Access Service D ch v truy nh p không dây CASE Common Application Service Elements (Series T) Các môi trư ng d ch v ng d ng chung CATV Cable Television also Community Antennae Television Truy n hình cáp, còn g i là truy n hình anten c ng ñ ng CAU Controlled Access Unit (Token Ring) Thi t b truy nh p có ñi u khi n CAV Component Analog Video Video Analog h p thành CB Citizens Band Băng t n nghi p dư CB1-3 Clear-back Signal No.1-No-3 (Series Q) Tín hi u xóa sau No.1, No.3 CBA Changeback Acknowledgement Signal (Series Q) Tín hi u xóa ngư c
 20. 20. CBD Changeback Declaration Signal (Series Q) Tín hi u khai báo ñ i ngư c CBDS Connectionless Broadband Data Service (ETSI) D ch v d li u băng r ng phi liên k t (ETSI) CBK Clear-Back Signal (Series Q) Tín hi u xóa ngư c CBNV Code Bit Number Variation (Series T) Bi n phân c a s bít mã CBO Continuous Bit Stream Oriented (Series I) ð nh hư ng lu ng bít liên t c CBR Constant Bit Rate (ATM) T c ñ bít không ñ i (ATM) CBS Common Base Station Tr m g c chung CBX Computerised Branch Exchange T ng ñài nhánh ñư c máy tính hóa CC Call Connected (Series X) Cu c g i ñư c k t n i CC Calling Channel (Series X) Kênh ch g i CC Call Control (Series Q) ði u khi n cu c g i CC Character Code (Series T) Mã ký CC Clearing Cause (Series T) Nguyên nhân xóa CC Connection Confirm (Series X) Phê chu n k t n i CC Continuity-Check (Series Q) Ki m tra tính liên t c CC Country Code (Series E, Q, X) Mã qu c gia, mã nư c CC Call Control Agent (Series Q) Nhân viên ñi u khi n cu c g i
 21. 21. CC TPDU Connection Confirm TPDU (Series X) TPDU phê chu n k t n i CCA CANELEC Certification Agreement Th a thu n c p ch ng ch CANELEC CCA Character Content Architecture (Series T) Ki n trúc n i dung ký t CCBS Completion Of Calls to Busy Subscriber Hoàn t t th t c các cu c g i t i m t thuê bao b n CCC CANELEC Electronic Components Certification Ch ng ch các thi t b ñi n t CANELEC CCC Clear Channel Capability Kh năng c a kênh xóa CCCH Common Control Channel Kênh ñi u khi n chung CCF Call Control Function Ch c năng ñi u khi n cu c g i CCF Continuity-Failure Signal (Series Q) Tín hi u s c liên t c CCH Connections per Circuit per Hour S k t n i c a m t m ch trong m t gi CCH Continuity-Check Indicator (Series Q) Ph n t ch th ki m tra liên t c CCH Control Channel (Series Q) Kênh ñi u khi n CCI Continuity-Check Incoming (Series Q) Ki m tra liên t c ñi t i CCIR Comité Consultatif International des Radiocommunications (Consultative Committee on International Radiocommunications) International body y ban tư v n v thông tin vô tuy n qu c t (Cơ quan qu c t ) CCITT Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) International body y ban tư v n v ñi n báo ñi n tho i qu c t (Cơ quan qu c t )
 22. 22. CCL Calling Party Clear Signal (Series Q) Tín hi u xóa c a phía ch g i CCM Circuit Supervision Message (Series Q) Tin báo giám sát m ch CCO Continuity-Check Outgoing (Series Q) Tín hi u ki m tra liên t c g i ñi CCP Call Confirmation Protocol (Series X) Giao th c tuân th cu c g i CCR Commitment Concurency And Recovery (Series X) S xung ñ t và s ph c h i cam k t CCR Continuity-Check-Request Signal (Series Q) Tín hi u yêu c u ki m tra tính liên t c CCR Curr n Cell Rate (ATM) T l t bào hi n th i CCS Common Channel Signaling Báo hi u kênh chung CCSN Common Channel Signalling Network (Series I, X) M ng báo hi u kênh chung CCSS Common Channel Signalling Systems (Series M) Các h th ng báo hi u kênh chung CCT Telephone Circuit (Series Q) M ch ñi n tho i CD Call Deflection ð i hư ng cu c g i CD Collision Detection (LAN) Phát hi n xung ñ t ñ i ñ u (m ng LAN) CD Compact Disk ðĩa Compact, ñĩa c ng CD-ROM Compact Disk-Read Only Memory ðĩa Compact, B nh ch ñ c CDC Control Data Corporation Hi p h i d li u ñi u khi n CDC Command Document Continue (Series T, U) Ti p t c văn b n l nh
 23. 23. CDCL Command Document Capability List (Series T) Danh m c kh năng văn b n l nh CDD Command Document Discard (Series T) H y b văn b n l nh CDE Command Document End (Series T) K t thúc văn b n l nh CDF Cutoff Decrease Factor Y u t (h s ) gi m r t cu c g i CDI Called Line Identity (Series X) Danh tính ñư ng dây b g i CDLI Called Line Identity (Series E, Q) Danh tính ñư ng dây b g i CDMA Code Division Multiple Access ða truy nh p phân chia theo mã CDPB Command Document Page Boundary (Series T) Tái ñ ng b văn b n l nh CDPD Cellular Digital Packet Data D li u gói s hóa c a m ng t bào CDR Command Document Resynchronize (Series T) Tái ñ ng b văn b n l nh CDS Command Document Start (Series T, U) Kh i ñ ng văn b n l nh CDT Credit (Series X) Tín nhi m CDUI Command Document User Information (Series T) Thông tin khách hàng c a văn b n l nh CDV Cell Delay Variation Bi n ñ i th i gian tr t bào CE-CM CE Connection Element (Series I) Môi trư ng k t n i CEB Comité Electrotechnique Belge
 24. 24. (Electrotechnical Committee, Belgium) u ban k thu t ñi n t c a B CEC Commision of the European Commuty (ies) y ban c a (các) H i ñ ng châu Âu CED Called Station Identification (Series T) Nh n d ng tr m b g i CEI Comitato Eletrotecnico Italiano (Electrotechnical Committee, Italy) u ban k thu t ñi n t c a Italia CEI Connection Endpoint Identifier (Series Q) Ph n t nh n d ng ñi m cu i k t n i CEN Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (European Standards Committee) y ban tiêu chu n hóa châu Âu CEPT Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télecomunications (European Conference of Posts and Telecommunications Administrations) H i ngh các t ch c bưu chính vi n thông châu Âu CER Cell Error Ratio (ATM) H s l i t bào, h s l i ô CES Circuit Emulation Service (ATM) D ch v mô ph ng m ch CES Coast Earth Station (Series E, M, U) Tr m m t ñ t duyên h i CES Connection Endpoint Suffix (Series Q) H u t ñi m cu i k t n i CESA Coast Earth Station Assignment (Series Q) Phân ph i tr m m t ñ t duyên h i CESDL Coast Station Low Speed Data (Series Q) S li u t c ñ th p c a tr m m t ñ t duyên h i CESI Centro Eletrotecnico Sperimentale Italiano (Italy) Trung tâm th c nghi m k thu t ñi n t (Italia) CESI Coast Earth Station Interstation (Series Q) Liên tr m c a các tr m m t ñ t duyên h i
 25. 25. CEST Coast Earth Station Telex (Series Q) Telex c a tr m m t ñ t duyên h i CET Centro de Estudos des Telecomunicaςões (Portugal) Trung tâm ñào t o vi n thông c a B ðào Nha CF Conversion Facility (Series F, S, T) Phương ti n bi n ñ i CFB Call Forward Busy Cu c g i chuy n ti p ñang b n CFL Call-Failure Signal (Series Q) Tín hi u báo h ng cu c g i CFNR Call Forward No Reply Cu c g i chuy n ti p không tr l i CFP Formated Processable Content Architecture Levels (Series T) ð nh d ng các m c ki n trúc có th x lý ñư c CFR Confirmation To Receive (Series T) Kh ng ñ nh thu CFU Call Forwarding Unconditional (Series I, Q) Chuy n ti p cu c g i vô ñi u ki n CG Charactor Generator B t o ký t CGC Circuit Group Congestion (Series E, Q) T c ngh n nhóm m ch CGC Circuit Group Control (Series Q) ði u khi n nhóm m ch CGM Computer Graphics Metalfile (Series T) Meta t p (siêu t p) ñ h a máy tính CGRR Circuit Reset Receipt (Series Q) Nh n d ng nhóm m ch tái xác l p CGRS Circuit Group Control (Series Q) G i nhóm m ch tái xác l p CGSSA Cellular Geographic Service Area Vùng d ch v m ng t bào theo ñ a lý CHAR Character (Series T) Ký t
 26. 26. CHG Charging Message (Series Q) B n tin tính cư c CHM Changeover And Changeback Messages (Series Q) Các thông báo chuy n qua, chuy n l i CI Cell Identity Danh tính t bào ñ c trưng ô, xác nh n ô CI Command Identifier (Series T) Ph n t nh n d ng l nh CI Caoncatenation Indication (Series G) Ch th s trùng kh p CIC Carrier Identification Code Mã nh n d ng nhà khai thác CICS Customer Information Control System H th ng ñi u khi n thông tin khách hàng CID Caller Identification Nh n d ng máy ch g i CIF Common Intermediate Format Khuôn d ng trung gian chung CIF Cell In Flight Các ô ñang săn tìm CIG Calling Subscriber Identification (Series T) Nh n d ng thuê bao ch g i CIGRE International Conference On Large High Voltage Electric Systems (Series K) H i ngh qu c t v các h th ng ñi n ñi n áp r t cao CIGREF Club Informatique des Grandes Enterpries Francaises Câu l c b tin h c c a các xí nghi p l n nư c Pháp CIL Call Identification Line (Series T) ðư ng dây nh n d ng cu c g i CILE Call Information Logging Equipment Thi t b ghi chép thông tin cu c g i CIMAP/CC Circuit Installation and Maintenance Asstance Package/Control Center H tr l p ñ t và b o dư ng m ch tr n gói/Trung tâm ñi u khi n CIMAP/SSC Circuit Installation and Maintenance Assitance Package/Special
 27. 27. Service Center H tr l p ñ t và b o dư ng m ch tr n gói/Trung tâm d ch v ñ c bi t CIP Carrier Identification Parameter Th ng s nh n d ng hãng cung CIR Calling-Line-Identity-Request (Series Q) Yêu c u danh tính ñư ng dây ch g i CISPR International Specila Committee On Radio Interferece (Series G, K) y ban qu c t ñ c bi t v can nhi u vô tuy n CIX Commercial Internet Exchange T ng ñài Internet thương m i CK Check Bits (Series Q) Các bít ki m tra CL Connectionless Service (ATM) D ch v không k t n i CL Cursor left D ch con tr sang trái CL Control Channel Of The Line System (Series G) Kênh ñi u khi n (c a h th ng ñư ng dây) CL-1 Congestion Level 1 (Series E) M c t c ngh n 1 CLASS Custom Local Area Signalling Services Các d ch v báo hi u khu v c mua hàng CLCD Clear Confirmation Delay (Series X) Th i gian tr kh ng ñ nh xóa CLF Clear-Forward Signal (Series Q) Tín hi u xóa hư ng thu n CLI Calling Line Identity/ Identification Nhân d ng/nh n d ng ñư ng dây ch g i CLI Command Length Indicator (Series T) Ph n t ch th ñ dài l nh CLID Calling Line Identification (ISDN, CLASS) Nh n d ng ñư ng dây ch g i (ISDN, CLASS) CLIP Calling Line Identity sentation Trình bày nhân d ng ñư ng dây ch g i
 28. 28. CLIR Calling Line Identitication Restriction H n ch nh n d ng ñư ng dây ch g i CLNP Connectionless Network Protocol (ISO, ITU-T) Giao th c m ng không k t n i (ISO, ITU-T) CLNS Connectionless Network Service (ISO, ITU-T) D ch v m ng không k t n i (ISO, ITU-T) CLONES Command Language On-line Entry System H th ng nh p tr c tuy n ngôn ng chung CLP Cell Loss Priority Ưu tiên m t ô (t bào) CLR Cell Loss Ratio H s m t ô/T l m t ô CLR Circuit Louness Rating (Series G) ð nh m c ñ vang c a m ch CLRD Clear Request Delay (Series X) Tr yêu c u xóa CLTS Connectionless-mode Transport Service D ch v chuy n t i ch ñ không k t n i CM Conditional Mandatory Parameter (Series T) Tham s l nh có ñi u ki n CMB CRC Message Block (SeriesG) Kh i tin báo CRC CMC CUG Management Center (Series Q) Trung tâm qu n lý CUG CMDS Centralized Message Data System H th ng d báo s li u thông báo t p trung hóa CMIP Common Management Information Protocol Giao th c thông tin qu n lý chung CMIS Common Management Information Service D ch v thông tin ñi u hành chung CML Cellular Mobile Radio Vô tuy n di ñ ng t bào CMR Cell Misinsertion Rate (ATM) T l t bào không g n n i
 29. 29. CMR Common Mode Rejection T ch i phương th c chung CMRR Common Mode Rejection Ratio H s t ch i phương th c chung CMRS Cellular Mobile Radiotelephone Service D ch v ñi n tho i vô tuy n di ñ ng m ng t bào CN-CY CNAE Customer Network Access Equipment Thi t b truy nh p m ng khách hàng CNET Centre National d’Etudes des Télécommunications (National Study Centre for Telecommunications, France) Trung tâm nghiên c u qu c gia v vi n thông c a Pháp CNM Customer Network Management Qu n lý m ng khách hàng CNP Connection-Not-Possible Signal (Series Q) Tín hi u không th k t n i CNR Complex Node Representation (ATM) Trình bày nút ph c h p CNS Complementary Network Service D ch v m ng ph CNS Connection-Not-Successful Signal (Series Q) Tín hi u k t n i không thành công CO Centrel Office T ng ñài trung tâm COA Changeover Acknowledgement Signal (Series Q) Tín hi u báo nh n ñ i chi u CoC Certificate of Conformance Ch ng ch tuân th COD Connection Oriented Data (ATM) D li u ñ nh hư ng k t n i CODLS Connection-Mode Data Link Service (Series X) D ch v liên k t d li u ch ñ liên k t
 30. 30. COF Confusion Signal (Series Q) Tín hi u nh m l n COLP Connected Line Identification sentation Trình bày nh n d ng ñư ng dây k t n i COLR Connected Line Identification Restriction H n ch nh n d ng ñư ng dây k t n i COM Continuation Of Message Ph n t kéo dài c a b n tin COMSAT Communications Satellite Corporation Công ty v tinh thông tin CONF Conference Calling (Series I) G i ki u h i ngh CONS Connection-Mode Network Service (Series X) D ch v m ng ch ñ liên k t COO Changeover Order Signal (Series Q) Tín hi u l nh ñ i chi u COP Code of Practice Mã th a hành COR Confirmation Of Receipt (Series X) Ch p nh n (kh ng ñ nh) thu COSINE Coporation for Open Systems Interconnection Networking in Europe H p tác v t ch c m ng liên k t các h th ng m châu Âu COST European Coperation in the field of Scientific and Technical Research) H p tác châu Âu trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c và k thu t COT Class Of Traffic (Series U, X) L p lưu lư ng COT Continuity Signal (Series Q) Tín hi u ti p di n COTC Class-Of-Traffic-Check (Series U) L p ki m tra lưu lư ng COV Changeover Signal (Series Q) Tín hi u ñ i chi u CP Call Progress (Series T, X)
 31. 31. Ti n trình cu c g i CP Processable Content Architecture Levels (Series T) Các l p c u trúc n i dung c th x lý CP PPDU Connect sentation PPDU (Series X) PPDU trình bày k t n i CPA PPDU Connect sentation Accept PPDU (Series X) PPDU c a kh i ch p nh n trình di n k t n i CPAF Customer mise Access Facility Phương ti n truy nh p nhà riêng thuê bao CPC Call Processing Control (Series Q) ði u khi n x lý cu c g i CPCS Common Part Convergence Sublayer (ATN) L p con h i t c a ph n chung CPCSSDU Common Part Convergence Sublayer - Service Data Unit (ATM) L p con h i t c a ph n chung - Kh i d li u d ch v CPE Customer mise Equipment Thi t b thu c nhà riêng thuê bao CPN Calling Party Number (ATM) S g i c a phía ch g i CPR PPDU Connect sentation Reject PPDU (Series X) PPDU t ch i trình bày k t n i CPS1 Candidate Protocol Siute No.1 (Series G) B giao th c ng c CPT Compatibility Tests (Series Q) Các phép ño th tính tương thích CPU Central Processing Unit Kh i x lý trung tâm CR Carriage Return (Series T, X) Quay l i ñ u dòng CR Connection Request (Series X) Yêu c u k t n i CR TPDU Connection Request TPDU (Series X) TPDU yêu c u k t n i CRA Call Routing Apparatus Thi t b ñ nh tuy n cu c g i
 32. 32. CRAFT Cooperative Research Action for Technology Ho t ñ ng h p tác nghiên c u v công ngh CRAG Cellular Advisory Group Nhóm c v n vô tuy n t bào CRC Cyclic Redundancy Check (Serie G, O, Q, V) Ki m tra ñ dư th a chu kỳ CRED Credit Card Calling (Series I) G i b ng th tín d ng CRF Corrected Reference Equivalent (Series G, P) Tương ñương chu n ñã ñư c hi u ch nh CRF Cell Relay Function (ATM) Ch c năng chuy n ti p ô CRF Connection Related Functions (Series I) Các ch c năng liên quan ñ n k t n i CRI Continuity-Recheck Incoming (Series Q) Tái ki m tra tính liên t c g i ñ n CRL Coded Run Lengths (Series T) Các kho ng ch y ñư c mã hóa CRN Checkpoint Reference Number (Series T) S chu n c a ñi m ki m tra CRO Continuity-Recheck Outgoing (Series Q) Tái ki m tra tính liên t c g i ra CRP Call Request Packet (Series E) Gói yêu c u cu c g i CRP Command Repeat (Series T) L p l i l nh CRS Cell Relay Service (ATM) D ch v chuy n ti p ô CRS Circuit Reset (Series Q) Tái xác l p m ch CRT Cathode Ray Tube ng tia âm l c CS Circuit Switch (Series I, X) Chuy n m ch kênh
 33. 33. CS Clear Screen (Series T, X) Màn s ch, màn sáng CS Convergence Sublayer (ATM) L p con h i t CSA Carrier Serving Area Vùng ph c v c a nhà khai thác CSA Command Session Abort (Series T) H y phiên l nh CSC Circuit Supervision Control (Series Q) ði u khi n giám sát m ch CSC Control Signalling Code (Series R, U, X) Mã báo hi u ñi u khi n CSCC Command Session Change Control (Series T) ði u khi n thay ñ i phiên l nh CSDN Circuit Switched Data Networks (Series U) Các m ng s li u chuy n m ch kênh CSE CAMEL Service Environment Môi trư ng d ch v CAMEL CSE Command Session End (Series T) K t thúc phiên l nh CSELT Centro Studi e Laboratori Telecommunicazioni or Centre for Telecommunications Research and Testing (Italy) Trung tâm nghiên c u và th nghi m vi n thông (Italia) CSI Called Subscriber Identification (Series T) Nh n d ng thuê bao b g i CSI Control Sequence Introducer (Series T) B nh p ñi u khi n CSM Call Set-up Message (Series Q) Tin báo thi t l p cu c g i CSM Call Supervsion Message (Series Q) Tin báo giám sát cu c g i CSMA Carrier Sense Multiple Access (Series G) ða truy nh p phân bi t công ty CSMA-CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection ða truy nh p phân bi t công ty có phát hi n xung ñ t
 34. 34. CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (LAN) ða truy nh p phân bi t công ty có tránh xung ñ t CSPDN Circuit Switched Public Data Network M ng s li u công c ng chuy n m ch kênh CSRE Corrected Send Reference Equivalent (Series G, Q) ðương lư ng chu n phía g i ñã ñư c hi u chu n CSS Command Session Start (Series T) Kh i ñ ng phiên l nh CSS Connection-Successful Signal (Series Q) Tín hi u k t n i thành công CSSN Circuit State Sequence Number (Series Q) S chu i tr ng thái m ch CSTA Computer Supported Telephony Application ng d ng ñi n tho i có s h tr c a máy tính CSU Channel Service Unit (ATM) Kh i d ch v kênh CSUI Command Session User Information (Series Q) Thông tin ngư i dùng phiên l nh CSV Circuit Switched Voice ði n tho i chuy n m ch kênh CT Cordless Telephone ði n tho i không dây CT Call Transfer Chuy n cu c g i CT Conformance Test (ATM) Th nghi m tính phù h p CT (International) Transit Centre (Series M, Q) Trung tâm quá giang (qu c t ) CT-1 European Analogue Cordlles Telephone System H th ng ñi n tho i không dây analog c a châu Âu CT-2 Second generation cordless telephone, Digital ði n tho i không dây th h th 2, k thu t s CTC Continue To Correct (Series T) Ti p t c hi u ch nh
 35. 35. CTCR Complaint-To-Completion Ratio (Series E) H s than phi n/hoàn h o CTD Cell Transfer Delay Tr chuy n t i ô CTD Cell Transfer Delay (ATM) Tr chuy n t i ô CTD Commulative Transit Delay (Series X) Tr quá ñ tích lũy CTE Channel Translation Equipment Thi t b d ch kênh CTI Computer Telephony Integration K t h p ñi n tho i - máy tính CTIA Cellualar Telecommunications Industry Association Hi p h i công nghi p thông tin m ng t bào CTN Corporate Telecommunications Network M ng vi n thông công ty/n i b CTR Common Technical Regulation Quy ch k thu t chung CTR Response For Continue To Correct (Series T) Tr l i vi c ti p t c hi u ch nh CTS Conformance Testing Services Các d ch v th nghi m tính phù h p CUG Closed User Group Nhóm thuê bao khép kín CUG/OA Closed User Group With Outgoing Access (Series X) Nhóm thuê bao khép kín v i truy nh p cu c g i ñi CW Call Waiting Ch g i CYTA Cyprus Telecommunications Agency Hãng vi n thông Sýp D-DK D/A Digital-to-Analogue Digital - analog, bi n ñ i s /tương t chuy n ñ i D/A
 36. 36. D/I Drop And Insert R và xen (R /Xen) DA Destination Address (LAN) ð a ch ñích (LAN), ñ a ch nơi ñ n DA Device Address (SNA) ð a ch thi t b (SNA) DA Demand Assignment (Series M, Q) Gán c u DA Digital Access (Series M) Truy nh p s DA Distribution Amplifier B khu ch ñ i phân b DAA Data Access Arrangement Cơ ch truy nh p s li u DAB Digital Audio Broadcasting Phát thanh qu ng s DAC Digital To Analog Converter (Series Q) B bi n ñ i s - tương t DACS Digital Access Cross Connect Service D ch v k t n i chéo truy nh p s DAEDR Delimitation, Alighnment, Error Detection (Transmitting) (Series Q) Phát hi n ranh gi i, ñ ng ch nh và l i (phát) DAI Digital Audi Interface (104 kbit/s) Giao di n âm thanh s (104 kbit/s) DAL Direct Access Line ðư ng dây truy nh p tr c ti p DANAK Dansk Akkreditering or National Danish Accreditation Scheme H th ng c p ch ng ch qu c gia c a ðan M ch DAP Directory Access Protocol (Series X) Giao th c truy nh p thư m c DAS Dual Attachment Station (FDDI) Tr m ghép ñôi DASD Direct Access Storage Device Thi t b lưu tr truy nh p tr c ti p
 37. 37. DASS Digital Access Signalling System H th ng báo hi u truy nh p s DATAM Document Architecture Transfer And Manupulation Class (Series T) Chuy n giao và ñi u khi n c u trúc văn b n DAU Data Adapter Unit Kh i thích ng s li u DB Document Bulk Transfer Class (Series T) Chuy n giao kh i văn b n DBM Document Bulk Transfer and Manipulation Class (Series T) L p chuy n giao và ñi u khi n kh i văn b n DC Direct Current Dòng m t chi u DC Disconnect Confirm (Series X) Kh ng ñ nh ng t k t n i DC TPDU Disconnect Confirm TPDU (Series X) TPDU kh ng ñ nh ng t k t n i DC1 Device Control One (Series T) ði u khi n thi t b No.1 DCC Data Communication Channel Kênh thông tin s li u DCC Data Country Code (Series F, X) Mã qu c gia c a s li u DCCH Dedicated Control Channel Kênh ñi u khi n dành riêng DCE Data Circuit-Terminating Equipment Thi t b k t cu i kênh s li u DCE Data Communications Equipment Thi t b thông tin s li u DCE Distributed Computing Enviroment Môi trư ng tính toán phân tán DCF Data Count Field Trư ng tính toán s li u DCF Data Comunications Function Block (TMN) Kh i ch c năng thông tin s li u
 38. 38. DCM Digital Circuit Multiplication (Series I) Nh n m ch s DCME Digital Circuit Multiplication Equipment (Series E, F, P, Q) Thi t b nhân m ch s DCMG DCME Gain (Series G) ð l i c a DCME DCMS Digital Circuit Multiplication Systems (Series G) Các h th ng nhân m ch s DCN Data Comunications Network M ng thông tin s li u DCN Disconnect (Series T) Ng t k t n i DCP Digital Communications Protocol Giao th c truy n thông s DCP Data Coordinating Point (Series M) ði m ph i h p d li u DCP SK Differentially Coherent Phase-Shift Keying Khóa d ch pha nh t quán vi sai DCS Digital Cellular System H th ng m ng t bào s DCS Digital Communication System H th ng thông tin s DCS Digital Command Signal (Series T) Tín hi u l nh digital DCS Digital Crossconnect System (Series M) H th ng k t n i chéo digital DCT Discrete Cosine Transform Bi n ñ i cosin r i r c DD Destination Reference (Series T) Tham chi u ñi m ñích DDA Defined Display Area (Series T) Vùng hi n th quy ñ nh DDD Direct Distance Dialling Quay s ñư ng dài tr c ti p
 39. 39. DDF Digital Distribution Frame Khung phân b ki u s DDI Direct Dialling In Quay s vào tr c ti p, vào th ng DDM Digital Data Multiplexer B ghép kênh s li u digital DDN Defence Data Network M ng s li u qu c phòng DDR Dial-on-Demand Routing ð nh tuy n quay s theo yêu c u DDR Demand Refresh Confirmation Information (Series H) Thông tin khăng ñ nh ñ i m i nhu c u DDS Digital Data Service D ch v d li u digital DECT Digital European Cordless Telephone ði n tho i không dây digital c a châu Âu DEK Dansk Elektroteknisk Komité (Electrotechnical Committee , Denmark) y ban k thu t ñi n t ðan M ch DEL Delete (Series T) Xóa b , lo i b DEMKO Danmarks Elektriske Materielkontrol (Electrical Testing Laboratory, Denmark) Phòng thí nghi m ño th ñi n, ðan M ch DES Data Encryption Standard Tiêu chu n khóa mã s li u DES Destination End Station (ATM) Tr m cu i phía ñích DES Digital Echo Suppressors (Series G) Các b tri t vang k thu t s DFC Data Flow Control ði u khi n lu ng s li u DFS Distributed File System H th ng t p phân tán
 40. 40. DFT Distributed Function Terminal (SNA) ð u cu i ch c năng phân tán DG Directorate General (CEC) T ng Giám ñ c (CEC) DGPS Differential Global Positioning System H th ng ñ nh v toàn c u ki u vi sai DGT Dirección General de Telecommunicaciones (General Dirctorate of Telecommunications, Spain) T ng c c vi n thông, Tây Ban Nha DIB Directory Information Base (Series F, X) Kho thông tin thư m c DID Direct Inward Dialling Quay s vào tr c ti p, quay s vào th ng DIEL Advisory Committee on Telecommunications for Disabled and Elderly People (UK) y ban tư v n v vi n thông cho ngư i già và tàn t t (Anh) DILEP Digital Line Engineering Program Chương trình thi t k k thu t ñư ng dây s DILIC Dual Inline Intergrated Circuit Vi m ch m ch t h p hai hàng chân c m DIN Deutsches Institut fur Normung (German Standards Institute) Vi n tiêu chu n CHLB ð c DIP Dual Inline Package V vi m ch có hai hàng chân c m DIS Draft International Standard Tiêu chu n tóm t t qu c t DIS Digital Identification Signal (Series T) Tín hi u nh n d ng digital DISC Disconnect (Series G, Q, V, T, X) Ng t k t n i DIT Directory Information Tree (Series X) Cây thông tin thư m c DIV Data-In-Voice (Series G) S li u trong âm tho i
 41. 41. DKE Deutsche Elektrotechnische Komission im DIN und VDE (German Electrotechnical Commision in DIN and VDE) also Deutsches Institut fur Normung (German Institute for Standardisation) Vi n tiêu chu n hóa CHLB ð c DL-DX DL Distribution List (Series F, X) Danh m c phân b DLC Digital Loop Carrier Nhà khai thác m ng thuê bao s DLC Data-Link Control (Series G) ði u khi n tuy n thông tin s li u DLC Dynamic Load Control (Series G) ði u khi n t i năng ñ ng DLC Sinalling-Data-Link-Connection-Order Signal (Series Q) Tín hi u “L nh k t n i tuy n s li u báo hi u” DLCI Data Link Connection Identifier (Series I, Q, V) Ph n t nh n d ng k t n i tuy n s li u DLE Data Link Escape (Series T) H y b (thoát) tuy n k t n i s li u DLL Data Link Layer (Series X) L p k t n i s li u DLL Digital Local Line (Series G) ðư ng dây n i h t s DLM Dynamic Linear Models (Series E) Các mô hình tuy n tính ñ ng DLM Signalling-Data-Link-Connection-Order Message (Series Q) Tin báo “L nh k t n i tuy n s li u báo hi u” DLPI Data Link Provider Interface (ATM) Giao di n nhà cung ng k t n i s li u DLS Data Link Service (Series X) D ch v k t n i s li u
 42. 42. DLSAP Data-Link-Service-Access Point (Series X) ði m truy nh p d ch v k t n i s li u DLSDU Data-Link-Service-Data-Unit (Series X) Kh i s li u d ch v k t n i s li u DLT Down-Loading Termination Procedure (Series T) Th t c k t n i cu i t i xu ng DLU Digital Line Unit Kh i ñư ng dây s DM Delta Modulation ði u ch delta DM Disconnected Mode (HDLC) Ch ñ ng t (HDLC) DM Degraded Minutes (Series M, Q) Các phút gi m c p (ch t lư ng) DM Document Manipulation Class (Series T) L p thao tác văn b n DMA Deferred Maintenance Alarm (Series M) C nh báo b o dư ng theo ý mu n DMA Direct Memory Access Truy nh p b nh tr c ti p DMB Dynamic Multipoint Bridging B c c u ña ñi m cơ ñ ng DMC Desktop Multimedia Conferencing H i ngh ña phương ti n b ng máy tính ñ bàn DMD Directory Management Domain (Series F, X) Mi n qu n lý thư m c DME Distributed Management Environment Môi trư ng qu n lý phân tán DMOS Degradation Mean Opinion Store (Series P) Lưu tr giám ñ nh gi m c p trung bình DMS Digital Multiplex Switch Chuy n m ch ghép kênh digital DMUX Demultiplexer (Series G) B gi i ñi u ch
 43. 43. DN Delivery Status Notification (Series T) Thông báo tr ng thái phân phát DN Directory Number (Series I) S thư m c DNA Digital Network Architecture C u trúc m ng s DNI Digital Non-Interpolated (Series Q) Không ñư c ngo i suy theo k thu t s DNIC Data Network Identification Code (X.121) Mã nh n d ng m ng s li u (X121) DNIS Dialled Number Identification Service D ch v nh n d ng s g i v a quay t i DNS Domain Name Service D ch v ñ t tên mi n DNU Digital Networking Unit Thi t b n i m ng s DOD Direct Outward Dialing Quay s g i ra tr c ti p DOMSAT Dosmetic Satellite V tinh n i ñ a DOS Disk Operating System H ñi u hành DOS (ñĩa) DOV Data-Over-Voice (Series G) S li u qua âm tho i DP Decadic Pulsing (Series Q) T o xung th p phân DP Dial Pulse (Series I) Xung quay s DP Dot Pattern (Series T) Mô hình ch m ch m DPC Destination Point Code (Series M, Q, X) Mã ñi m ñích DPCM Differential Pulse-Code Modulation ði u xung mã vi sai
 44. 44. DPE Document Protocol Element (Series T) Môi trư ng giao th c văn b n DPN Digital Path Not Provided Signal (Series Q) Tín hi u “ñư ng truy n s không ñư c cung c p” DPNSS Digital Private Network Signalling System H th ng báo hi u m ng tư nhân digital DPSK Differential Phase-Shift Keying ði u ch d ch pha vi sai DQDB Distributed Queue Dual Bus Bus kép x p hàng ki u phân b DR Demand Refresh Request Information (Series H) Thông tin yêu c u ñ i m i nhu c u DR Destination Reference (Series T) Tham chi u ñi m ñích DR Direct Routed (Series E) ðư c ñ nh tuy n tr c ti p DR Disconnect Request (Series Q) Yêu c u ng t k t n i DR TPDU Discinnect Request TPDU (Series X) TPDU yêu c u ng t k t n i DRAM Dynamic Random Access Memory B nh truy nh p ng u nhiên ñ ng DRCS Dynamically Redefinable Character Set (Series F, T) B ký t có th xác ñ nh l i m t cách năng ñ ng DRM Demand Refresh Mode (Series H) Ch ñ ñ i m i nhu c u DRN Document Reference Number (Series T) S ch d n văn b n DRPE Decimal Reference Publication Format (Series X) ð nh d ng n ph m chu n th p phân DRR Demand Refresh Request (Series H) Yêu c u ñ i m i nhu c u DRS Digital Reference Sequence (Series G, Q) Chu i chu n s
 45. 45. DS Danske Standardiseringsrad (Standards Institution, Denmark) Vi n tiêu chu n, ðan M ch DS Digital Signal Tín hi u s DS Digital Section (Series G) Phân ño n s DS Document Storage (Series T) Lưu tr văn b n DS-0 Digital Signal, Level 0 Tín hi u s m c 0 DS-1 Digital Signal, Level 1 Tín hi u s m c 1 DS-2 Digital Signal, Level 2 Tín hi u s m c 2 DS-3 Digital Signal, Level 3 Tín hi u s m c 3 DS3DLCP Physical Layer Convergence Protocol Giao th c h i t l p v t lý DSA Directory Service Agent Hãng d ch v danh b DSA Distributed Systems Architecture C u trúc các h th ng ki u phân b DSB Double Sideband (AM) ðơn biên kép, hai ñơn biên DSE Data Switching Equipment Thi t b chuy n m ch s li u DSE Data Switching Exchange (Series D, X) T ng ñài chuy n m ch d li u DSE Distributed Single Layer Embeded (testmethod) (Series X) G n l p ñơn phân b (phương pháp ño th ) DSG Data Systems Group Nhóm h th ng s li u DSI Detailed Spectrum Investigation (as conducted by CEPT/ERO) Nghiên c u t n ph chi ti t (do CEPT/ERO ti n hành)
 46. 46. DSI Digital Speech Interpolation (Series E, G, I, Q) N i suy ti ng nói k thu t s DSI Digit Sequence Integrity (Series I) Tính toàn v n c a chu i s DSK Downstream Keyer B phím lu ng xu ng DSL Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s DSMA Digital Sense Multiple Access ða truy nh p m c tiêu digital DSP Digital Signal Processor B x lý tín hi u s DSP Directory System Protocol (Series X) Giao th c c a h th ng thư m c DSP Domain Specific Part (Series I, X) Ph n ñ c trưng mi n DSRR Digital Short Range Radio Vô tuy n digital c ly ng n DSS Digital Subscriber Signalling System (ISDN, B-ISDN) H th ng báo hi u digital c a thuê bao DSS Digital Switched Service Các d ch v chuy n m ch s DSSC Double-Sideband Suppressed Carrier Sóng mang tri t hai ñơn biên DSSI Digital Subscriber Signalling System No.1 (Series Q) H th ng báo hi u thuê bao s No.1 DST-REF Destination Reference (Series X) Tham chi u ñi m ñích DSTE Data Subscriber Terminal Equipment Thi t b ñ u cu i c a thuê bao s li u DSU Digital Service Units Các kh i d ch v s DSVD Digital Simultaneous Voice and Data Ti ng nói và s li u digital ñ ng th i ki u s
 47. 47. DSX Digital Signal Cross-Connect K t n i chéo tín hi u s DT TPDU Data TPDU (Series X) TPDU s li u DTAM Document Transfer And Manipulation (Series T) Chuy n giao và thao tác văn b n DTC Digital Transmit Command (Series T) L nh truy n d n digital DTE Data Terminal Equipment Thi t b ñ u cu i s li u DTE Defense Technology Enterprise Doanh nghi p công ngh qu c phòng DTI Department of Trade and Industry (UK) B Thương m i và Công nghi p Anh Qu c DTL Diode - Transistor Logic Logic Di t - Tranzito DTLU Digital Terminal Line Unit Kh i ñ u cu i ñư ng dây ñ u cu i digital DTMF Dual Tone Multi Frequency ða t n âm kép DTP Data Transfer Part (Series I) Ph n chuy n giao d li u DTS Digital Transmission System H th ng truy n d n digital DTS Digital Test Sequence (Series P) Chu i ño th digital DUA Directory User Agent ð i lý ngư i s d ng danh b DUP Data User Part (Series Q, X) Ph n ngư i s d ng s li u DVB Digital Video Broadcasting Truy n hình qu ng bá s DVM Data over Voice Multiplexer S li u trên b ghép kênh tho i
 48. 48. DVT Digital Video Terminal ð u cu i video s DXE Either a DTE or a DCE (Series X) Ho c m t DTE ho c m t DCE DXI Data Exchange Interface (ATM, SMDS) Giao di n t ng ñài s li u E-EL E Essential (Series F, X) C t y u EA Evaluation Authority Th m quy n ñánh giá, cơ quan th m ñ nh EA Expedited Data Acknowledgement (Series X) Báo nh n s li u phát nhanh EA Extended Address Field Bit (Series Q) Bit c a trư ng ñ a ch m r ng EA TPDU Expedited Acknowledge TPDU (Series X) Báo nh n nhanh EAD Extended Addressing (Called) (Series T) ð nh ñ a ch m r ng (b g i) EADAS Engineering and Administrative Data Acquisition System H th ng ti p nh n d li u qu n tr và thi t k EAG Extended Addressing (Calling) (Series T) ð nh ñ a ch m r ng ch g i EAROM Electrically Alterable Read-Only Memory B nh ñ c kh hi u ñi n t EARS Electro-Aucoustic Rating System (Series P) H th ng phân lo i âm ñi n EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (Series D) Mã trao ñ i m r ng c a s th p phân EBU European Broadcasting Union Liên minh Phát thanh Truy n hình châu Âu EC European Community C ng ñ ng Châu Âu
 49. 49. EC Echo Cancellers (Series G) Các b tri t t p âm EC Equivalent Capacity (Series E) Dung lư ng tương ñương ECA Emergency Changeover Acknowledgement Báo nh n kh n ñ i ngư c ECBF European Citizen’s Band Federation Liên ñoàn băng t n nghi p dư Châu Âu ECC Error Correcting Code Mã s a sai ECFRN European Consultative Forum for Researching Networking Di n ñàn tư v n c a châu Âu v nghiên c u t ch c m ng ECG Elctro-cardiogram (Series V) ði n tâm ñ ECH Echo Cancellation (Series G) H y vang, h y ti ng v ng ECHO European Commission Host Organisation Cơ quan ch qu n c a y ban châu Âu ECITC European Committee for IT Testing and Certification y ban châu Âu v th nghi m và c p ch ng ch công ngh thông tin ECL Emitter - Coupled Logic Vi m ch logic ghép c c góp ECM Emergency Changeover Order (Series Q) L nh ñ i chi u kh n ECMA European Computer Manufactures Association Hi p h i nh ng nhà s n xu t máy tính châu Âu ECO Emergency Changeover Message (Series Q) Thông báo ñ i chi u kh n ECS European Communication Satellite V tinh truy n thông châu Âu ECSA Exchange Carriers Standards Asociation Hi p h i tiêu chu n hóa các nhà khai thác ñi n tho i ECT Echo Cancellation Technique (Series V) K thu t tri t ti ng v ng
 50. 50. ECTEL The Association of the European Telecommunications and Professional Electronics Industry Hi p h i công nghi p ñi n t chuyên nghi p và vi n thông châu Âu ECTRA European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs y ban châu Âu v ñi u hành vi n thông ECTS Electronic Custom Telephone System H th ng ñi n tho i mua hàng b ng ñi n t ECTS Echo Canceller Testing System (Series M, O) H th ng ño th c a b gi m ti ng v ng ECTTC European Committee for Telecommunication Testing Certification y ban châu Âu v ño ki m và c p ch ng ch cho vi n thông ECTUA European Council of Telecommunications Users Association H i ñ ng các hi p h i khách hàng vi n thông châu Âu ED Expedited Data (Series X) S li u phát nhanh ED TPDU Expedited Data TPDU (Series X) D li u chuy n phát nhanh ED-TPDU-NR ED-TPDU Number (Series X) S TPDU-ED EDAC Error Detection and Correction Phát hi n và s a sai EDAPS Electronic Data Processing X lý s li u ñi n t EDB End Of Block Cu i kh i EDC Error Detecting Code Mã phát hi n sai l i EDCE Error Detection and Correction Equiment Thi t b phát hi n và s a sai EDFA Erbium Doped Fiber Amplifier B khu ch ñ i quang ñư c kích thích b ng Erơi EDGE Electronic Data-Gathering Equiment Thi t b thu gom d li u b ng ñi n t
 51. 51. EDH Electronic Document Handling X lý văn b n b ng ñi n t EDI Electronic Data Interchange Trao ñ i s li u ñi n t EDIFACT Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Trade (ANSI) Trao ñ i d li u ñi n t v hành chính, thương m i và m u d ch EDN Expedited Data Negotiation (Series X) ðàm phán d li u chuy n nhanh EDP Electronic Data Processing X lý d li u ñi n t EDTV Extended Definition Television Truy n hình ñ phân gi i m r ng EEC European Economic Community C ng ñ ng kinh t châu Âu EED Emergency Escape Device Thi t b kh c ph c s c kh n c p EEE Electrical, Electronic Electromechanique (partlist) (Danh m c các c m) ñi n, ñi n t và cơ ñi n EEMA European Electronic Mail Association Hi p h i bưu chính ñi n t châu Âu EESS Earth Exploration - Satellite Service D ch v v tinh thám hi m trái ñ t EETDN End-To-End Transit Delay Notification (Series T, X) Thương lư ng th i gian tr quá ñ t ñ u cu i t i ñ u cu i EF Elementary Function (Series I) Ch c năng cơ b n EFdS Error-Free Deciscond (Series X) ð xi giây không l i EFM Eight To Fourteen Modulation ði u ch 8/14 EFS End of Frame Sequence (LAN) Cu i chu i xung (LAN), k t thúc dãy khung EFS Error-Free Seconds (Series Q, X) S giây kh ng l i
 52. 52. EFTA European Free Trade Association Hi p h i m u d ch t do châu Âu EFTPOS Electronic Funds Transfer Point Sale ði m chuy n qu bán hàng b ng ñi n t EGC Enhanced Group Call (Series F) Cu c g i nhóm nâng cao EGSM Extended Global System for Mobile Communications H th ng thông tin di ñ ng toàn c u m r ng EH Exterbal Host (Series T) Tr m ch bên ngoài EHF Extremely High Frequency T n s c c cao EI Expansion Interface Giao di n m r ng EI Exchange Identification (Series V) Nh n d ng t ng ñài EIA Electronics Industry Association Hi p h i công nghi p ñi n t EID End Point Identifier (Series I) B nh n d ng ñi m cu i EIR Equipment Identity Register B ghi nh n d ng thi t b EIRP Effective Isotropic Radiated Power Công su t b c x ñ ng hư ng hi u d ng EISA Extended Industry Standard Achitecture C u trúc tiêu chu n công nghi p m r ng EIT Encoded Information Type (Series F, X) Lo i thông tin mã hóa EIUF European ISDN User Forum Di n ñàn ngư i dùng ISDN châu Âu ELAN Emulated Scan Line Description (Series T) Mô t ñư ng quét m r ng ELOT Hellenic Organisation for Standardisation (Greece) Cơ quan tiêu chu n hóa Hellenic (Hy L p)
 53. 53. ELR Expected Maximum Transit Delay Local-To-Remote (Series X) Th i gian tr quá ñ c c ñ i d ki n t n i h t t i tr m xa ELT Emergency-Load-Transfer Signal (Series X) Tín hi u chuy n t i kh n c p EM-EW EM End Mark (Series T) D u k t thúc EM End Of Medium (Series T) K t thúc môi trư ng (ch a) EMA Enterprise Management Architecture C u trúc qu n lý doanh nghi p EMAG ETSI MIS Advisory Group Nhóm c v n ETSI MIS EMC Electromagnetic Compatibility Tương thích ñi n t EMI Electromagnetic Interference Can nhi u ñi n t EML Element Management Layer (ATM) L p qu n lý thành ph n EMP Electromagnetic Pulse Xung ñi n t EMS Extended Memory Specification Yêu c u k thu t nh m r ng EMS Element Management System (ATM) H th ng qu n lý thành ph n EMT Elapsed Maintenance Time Th i gian k t thúc b o dư ng EMTBG Estimated Mean Time Between Failure Th i gian trung bình ư c lư ng gi a hai l n s c EN Norme Européenne (European Standard) Tiêu chu n châu Âu ENG/OB Electronic News Gathering/Outside Broadcast Thu th p tin t c ñi n t /phát qu ng bá ra
 54. 54. ENQ Enquiry (Serie T) H i ENS Enterprise Network Services Các d ch v m ng doanh nghi p ENSDU Expedited Network-Service-Data-Unit (Series X) Kh i d li u d ch v m ng chuy n nhanh ENSO ETSI National Standardisation Organisations (ETSI) Các t ch c tiêu chu n hóa qu c gia c a ETSI ENV European pre-standard Ti n tiêu chu n châu Âu EOA End Of Address (Series F) K t thúc ñ a ch EOB End Of Block Marker (Series H) K t thúc ñánh d u EOC Embeded Operations Channel (Series G) Kênh khai thác EOC End-Of-Cluster (Series H) K t thúc nhóm EOC End Of Contents H t n i dung EOCS End Office Connections Study (Series G) Nghiên c u các k t n i t ng ñài ñ u cu i EOFB End-Of-Fascimile Block (Series T) K t thúc kh i Fax EOP End-Of-Procedures (Series T) K t thúc th t c EOR End Of Retransmission K t thúc phát l i EOS End-Of-Selection (Series U, X) K t thúc ch n EOSR End Of Status Request Signal (Series U) K t thúc tín hi u yêu c u tr ng thái EOT End Of Transaction (Series U) K t thúc giao d ch
 55. 55. EOT End Of Transmission (Series T) K t thúc truy n d n EOT End Of TSDU Mark (Series X) K t thúc d u ISDU EOTC European Organisation for Testing and Certification T ch c ño ki m và c p ch ng ch châu Âu EP Executive Process (Series I) Quá trình th a hành EPHOS European Procurement Handbook for Open Systems (A European initiative to provide member State’s governmental offices with detailed public procurement specifications for open systems) Sách hư ng d n tìm ki m các h th ng m c a châu Âu (M t sáng ki n c a châu Âu nh m cung c p các yêu c u k thu t v các h th ng m cho các cơ quan chính ph ) các nư c thành viên. EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacons Các ñài c nh báo vô tuy n ch th v trí kh n c p EPR Earth Potential Rise (Series K) Nâng cao th năng ñ t EPROM Electrically Erasable Programable Read-Only Memory PRM có th xóa b ng ñi n ER Essential Requirement(s) Các yêu c u thi t y u ER Error (Series X) L i, sai ER Explicit Rate (ATM) T c ñ tư ng minh ERC European Radiocommunications Committee y ban thông tin vô tuy n châu Âu ERL Expected Maximum Transit Delay Remote-To-Local (Series X) Th i gian tr t i ña d ki n - ð u xa t i n i h t ERMES European Radio Messaging System H th ng g i tin vô tuy n Châu Âu ERO European Radiocommunications Office Văn phòng thông tin vô tuy n Châu Âu
 56. 56. ERP Ear Referece Point (Series P) ERP Effective Radiated Power Công su t phát x hi u d ng ERP Response For End Of Retransmission (Series T) Tr l i cho vi c k t thúc phát l i ERT Equivalent Random Traffic (Series E) Lưu lư ng ng u nhiên tương ñương ES European Standard Tiêu chu n Châu Âu ES Echo Suppressor (Series G) Các b tri t ti ng v ng ES End Station (ATM) Tr m ñ u cu i ES Errored Seconds (Series M) Các giây b l i ESA European Space Agency Hãng vũ tr châu Âu ESB European Standardisation Board Ban Lãnh ñ o tiêu chu n hóa Châu Âu ESC European Standardisation Council H i ñ ng tiêu chu n hóa châu Âu ESC Escape (Series I) Thoát, xóa ESD European Satandards Database Cơ s d li u các tiêu chu n Châu Âu ESDI Enhanced Small Device Interface Giao di n dùng cho thi t b nh tính năng cao ESF Extended Superframe Format (Series O) Khuôn d ng siêu khung m r ng ESI End System Identifier (ATM, ISO) B nh n d ng h th ng cu i (ATM, ISO) ESI Equivalent Step-Index Ch s bư c tương ñương ESIG European SMDS Interest Group Nhóm cùng quy n l i SMDS Châu Âu
 57. 57. ESMR Enhanced Specialised Mobile Radio Vô tuy n di ñ ng chuyên d ng nâng cao ESN Equipment Serial Number S xê-ri thi t b ESO European Standardisation Organisation T ch c tiêu chu n hóa Châu Âu ESP Enhanced Service Provider Nhà cung c p d ch v nâng cao ESPRIT European Strategic Progamm for Research In Information Technology Chương trình chi n lư c Châu Âu v nghiên c u và phát tri n ESS Electronic Switching System H th ng chuy n m ch ñi n t ESS European Standardisation System H th ng tiêu chu n hóa châu Âu ESTS Echo Suppressor Testing System (Series O) H th ng th nghi m b tri t ti ng v ng ESU Exchange Signalling Unit (Series Q) Kh i báo hi u c a t ng ñài ET Exchange Terminal (Series G) ð u cu i t ng ñài ET Exchange Termination (Series I, Q) K t cu i c a t ng ñài ETACS Extended Total Access System H th ng truy nh p hoàn toàn m r ng ETB End Of Transmission Block (Series T) K t thúc kh i phát ETCI Electro-Technical Council of Ireland y ban k thu t ñi n t Ireland ETM Eight To Ten Modulation ði u ch 8/10 ETNO Association of European Public Telecomunications Network Operators Hi p h i các nhà khai thác m ng vi n thông công c ng châu Âu ETO European Telecommunications Office Văn phòng vi n thông châu Âu
 58. 58. ETR ETSI Technical Report Báo cáo k thu t c a ETSI ETR Easy To Reach (Series E, Q) D ñ t ñư c ETS European Telecommunications Standard Tiêu chu n vi n thông châu Âu ETSA European Telecommunications Services Association Hi p h i các d ch v vi n thông Châu Âu ETSI European Telecommunications Standarda Institute Vi n tiêu chu n vi n thông Châu Âu ETX End Of Text (Series T) K t thúc văn b n EU European Union Liên minh Châu Âu EUM Extended-Unsuccessful-Backward Set-up Information Message Indication (Series Q) Ch th tin báo m r ng c a thông tin ñư c thi t l p thành công theo hư ng ngư c EUREKA European Research Co-operation Agency Cơ quan h p tác nghiên c u châu Âu EURESCO European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications Vi n châu Âu v nghiên c u khoa h c và chi n lư c trong vi n thông EUROBIT European Association of Manufactures of Business Machines and Data Processing Equipment Hi p h i châu Âu c a nh ng nhà s n xu t thi t b văn phòng và x lý s li u EUSIDIC European Association of Information Services Hi p h i châu Âu v các d ch v tin h c EUT Equipment Under Test (Series O) Thi t b ñang trong quá trình ño th EUTELSAT European Telecommunications Satellite Organisation T ch c v tinh vi n thông Châu Âu EWOS European Workshop for Open Systems
 59. 59. H i th o châu Âu v các h th ng m Châu Âu EWP ETSI Work Programme Chương trình làm vi c c a ETSI F F Final Bit (Series T) Bít k t thúc F Flag (Series Q) C hi u F-Link Fully Associated Link Truy n k t n i hoàn toàn k t h p FACTS Fully Automated Collect and Third-Number Service D ch v s g i th ba ph i tính cư c hoàn toàn t ñ ng FAM Forward-Address Message (Series Q) Tin báo ñ a ch hư ng thu n FAS Frame Alignment Sequence (T-1, E.1) Chu i ñ ng ch nh khung FAS Frame Alignment Signal (Series G, H, I, O) Tín hi u ñ ng ch nh khung FAW Frame Alignment Word (Series H) T ñ ng ch nh khung FC Fault Condition (Series I) Tr ng thái hư h ng FC Functional Components (Series I) Các c u ki n ch c năng FC Feedback Control ði u khi n h i ti p FCC Federal Communications Commission y ban truy n thông liên bang FCC Forward Control Channel Kênh ñi u khi n hư ng ñi FCD Facsimile Coded Data (Series T) S li u mã hóa Fax FCF Facsimle Control Field (Series T)
 60. 60. Trư ng ñi u khi n fax FCM Signalling Traffic Flow Control Message (Series Q) Tin báo ñi u khi n lu ng lưu lư ng FCS Federation of Communications Services (UK) Liên ñoàn các d ch v thông tin (Anh ) FCS Frame Check Sequence (Series Q, T, V, X) Chu i ki m tra khung FD Frequency Distance C ly theo t n s FD Frequency Diversity Phân t p theo t n s FDD Frequency Division Duplex Song công chia t n s FDDI Fibre Distributed Data Interface Giao di n s li u phân b theo cáp quang FDM Frequency Division Multiplex(ed) Ghép kênh chia t n s FDMA Frequency Division Multiple Access ða truy nh p chia t n s FDMH Fixed Daily Measurement Hour (Series E) Gi ño hàng ngày c ñ nh FDMP Fixed Daily Mesurement Period (Series E) Chu kỳ ño hàng ngày c ñ nh FDOS Floppy Disk Operating System H th ng ñi u hành b ng ñĩa m m FDT Formal Description Technique (Series X, Z) K thu t mô t hình th c FE Functional Element (Series G) Môi trư ng ch c năng FE Functional Entity (Series Q) Th c th ch c năng FEA Functiona Entity Action (Series I, Q) Hành vi c a th c th ch c năng FEBE Far-End-Block-Error (Series G) L i kh i ñ u xa
 61. 61. FEC Forward Error Correction S a sai hư ng ñi FEE Far-End Error (Series M) L i (sai) ñ u xa FEI Federation of the Electronics Industry (UK) Liên ñoàn công nghi p ñi n t (Anh) FERF Far End Receive Failure (Series G) M t thu ñ u xa FEXT Far-End Crosstalk (Series G, Q) Xuyên âm ñ u xa FF Form Feed (Series T, X) ð y gi y FFR Freeze Frame Request (Series H) Yêu c u khung ñông l nh FFT Fast Fourier Transform (Series P) Bi n ñ i furie nhanh FG Functional Group (ATM) Nhóm ch c năng FH Failure Indication Information (Series G) Thông tin ñ a ch hư h ng FI Format Identifier (Series V) Ph n t nh n d ng khuôn FIB Forward Indicator Bit (Series Q) Bít c a b ch th hư ng thu n FIF Facsimile Information Field (Series T) Trư ng tin c a Fax FIFO First In, First Out (Series E, P, X) Vào trư c, ra trư c FISU Fill-in Signal Unit (Series Q) Kh i tín hi u ñi n vào FITE Forward Interworking Telephone Event (Series Q) Bi n c máy ñi n tho i cùng ho t ñ ng hư ng thu n FITL Fiber In The Loop Cáp quang trong m ch thuê bao
 62. 62. FM Frequency Modulation ði u t n FM Function Management Qu n lý ch c năng FM1 Frame Mode 1 (Series H) Ch ñ khung No.1 FMEA Fault Modes and Effect Analysis (Series E) Phân tích các ch ñ , các tác ñ ng và tính nghiêm tr ng c a s c FMH Function Management Header (SNA) Tiêu ñ (mào ñ u) qu n lý ch c năng FMVFT Frequency Modulated Voice Frequency Telegraph (Series R) ði n báo t n s ñi n tho i ñi u tu n FNPA Foreign Numbering Plan Area Vùng k ho ch ñánh s ngo i giao FO Fiber Optics Cáp s i quang FOC Factor Of Coorporation H s ph i h p ho t ñ ng FOI End Of Input (Series F, T, U) K t thúc ñ u vào FOL End-Of-Line (Series T) K t thúc ñư ng dây FOM End-Of-Message (Series F, T, U) K t thúc tin báo FOMS/FUSA Frame Operations Management System/Frame User Switch Access System H th ng qu n lý các ho t ñ ng khung/H th ng truy nh p chuy n m ch thuê bao theo khung FOT Forward Transfer Signal (Series Q) Tín hi u chuy n theo hư ng thu n FPF Facility Parameter Field (Series X) Trư ng tham s ti n ích FPLF Field Programable Logic Family H vi m ch logic có th l p trình khi s d ng FPLMTS Future Public Land Mobile Telecommunication System H th ng thông tin di ñ ng m t ñ t công c ng trong tương lai
 63. 63. FR Frame Relay Chuy n ti p khung FR Frame Reject (Series V) Bác b khung FRAD Frame Relay Access Device Thi t b truy nh p chuy n ti p khung FRBS Frame Relay Bearer Service D ch v mang c a chuy n ti p khung FRC Fault Reporting Centre (Series N) Trung tâm thông báo s c FRMR Frame Reject (Series G, Q, X) Bác b khung FRP Field Repetition (Series H) L p l i trư ng FRS Frame Relay Service D ch v chuy n ti p khung FRS Frame Relay Switch Chuy n m ch c a chuy n ti p khung FRS Fundamental Reference System (Series P) H th ng tham chi u cơ b n FS Figure-Shift (Series S) D ch hình FS Further Study (Series X) Nghiên c u ti p FSG The ETSI PSTN Full Steering Group Nhóm ch ñ o toàn b công vi c PSTN c a ETSI FSK Frequency Shift Keying Khóa d ch t n, ñi u ch d ch t n FSL Flexible Service Logic Logic d ch v linh ho t FSM Forward Set-up Message (Series Q) Tin báo thi t l p hư ng thu n FSN Forward Sequence Number (Series Q) S chu i theo hư ng thu n
 64. 64. FSS Fixed-Satellite Service D ch v v tinh c ñ nh FST Field Start (Series H) Kh i ñ ng trư ng FTA Fault Tree Analysis (Series E) Phân tích cây s c FTAM File Transfer Access & Management Truy nh p và qu n lý chuy n t p FTB Fade-To-Black Chuy n d n sang ñen FTP File Transfer Protocol Giao th c chuy n t p FTTC Fiber to the Curb Cáp quang t i v a hè FTTH Fiber to the Home Cáp quang t i nhà FTW Forward Travelling Wave ðèn sóng ch y FUNI Frame User-to-Network Interface (ATM) Giao di n khách hàng-m ng c a khung (ATM) FUR Fast Update Request (Series H) Yêu c u c p nh t nhanh FWS Fixed Wireless Station Tr m vô tuy n c ñ nh FX Foreign Exchange T ng ñài qu c t FX Fixed Station Tr m c ñ nh FXS Foreign Exchange Station T ng ñài qu c t FZA Fernmeldetechnisches Zentralamt (Test laboratory, Austria) Phòng ño th (áo) G
 65. 65. G.Fr Gold francs (Series D) ð ng France vàng G/T Gain-over-noise Temprature Tăng ích trên nhi t ñ t p âm G3 Group 3 Nhóm 3 (c a ITU) G3Fax Group 3 Facsime Type (Series X) Fax nhóm 3 GA General Assembly (ETSI) H i ngh toàn th (ETSI) GADS Generic Advisory Diagnostic System H th ng d toán tư v n chung GAP Groupe d’ Analyse(s) et Prognose(s) Nhóm phân tích và d báo GAP Generic Access Profiles Các mô t truy nh p m c ñích chung GATT Global Agreement on Tarrifs and Trade Hi p ñ nh toàn c u v thu quan và thương m i GBR Green, Blue, Red Xanh, l c, ñ GBSC Group of Blocks Start Code (Series H) Nhóm mã kh i ñ ng kh i GC Global Control (Series I) ði u khi n toàn c c GCAC Generic Connection Admission Control ði u khi n nh p k t n i chung GCC Generic Conference Control ði u khi n h i ngh tương thích chung GCC Graphic Character Composition (Series T) C u trúc ký t ñ h a GCRA Generic Cell Rate Algorithm Thu t toán chung ñánh giá ô GDCI General Data Communications Interface (Series V) Giao di n truy n thông s li u chung
 66. 66. GDP Gross Domestic Product T ng s n ph m trong nư c GES Ground Earth Station (Series Q) Tr m m t ñ t trên ñ t li n GF Global Functions (Series I) Các ch c năng toàn di n GFC Generic Flow Control (ATM) ði u khi n lu ng tương thích chung GFI General Format Identifier (X.25) Ph n t nh n d ng khuôn d ng chung GGCA Geometric Graphics Content Architecture (Series T) Ki n trúc hình h c GGMV Group of blocks Global Motion Vector (Series H) Nhóm các kh i véc tơ di ñ ng toàn c u GI Group Identification (Series T) Nh n d ng nhóm GI Group Identifier (Series T, V) Ph n t nh n d ng nhóm GIO Generic Interface for Operations (SMDS) Giao di n tương thích chung cho khai thác (SMDS) GL Group Length (Series v) ð dài nhóm GMDSS Global Maritime Distress and Safety System H th ng c u n n và an toàn hàng h i toàn c u GMSC Gateway Mobile Services Switching Centre T ng ñài c ng các d ch v di ñ ng GMT Greenwich Mean Time (Series E, D, F) Gi qu c t , gi GMT GN Group Number (Series H) S hi u nhóm GND Ground ð t, mát GoS Grade of Service C p ph c v
 67. 67. GOSIP Government Open Systems Interconnection Profile Mô t k t n i các h th ng m c a chính ph GPI General Purpose Interface Giao di n m c ñích chung GPS Global Positioning System H th ng ñ nh v toàn c u GR Graphic Representation (Series Z) Trình b y ñ h a GRA Circuit Group Reset-acknowledgement Message (Series Q) Tin báo giám sát nhóm m ch GRM Circuit Group Supervision Message (Series Q) Tin báo tái xác l p nhóm m ch GRQ General Request Message (Series Q) Tin báo yêu c u chung GRS Circuit Group Reset Message (Series Q) Tin báo tái xác l p nhóm m ch GSA GSM System Area Vùng c a h th ng GSM GSM Special Mobile Group; and: The Pan-European Cellualar Digita System Nhóm ñ c bi t v di ñ ng và H th ng m ng t bào s toàn châu Âu GSM Global System for Mobile Communications H th ng thông tin di ñ ng toàn c u GSM General forward Setup Information Message (Series Q) Thông báo tin t c v xác l p hư ng thu n chung GSM MS GSM Mobile Station Tr m di ñ ng GSM GSM PLMN GSM Public Land Mobile Network M ng di ñ ng m t ñ t công c ng GSM GSO Geostationary Orbit Qu ñ o ñ a tĩnh GSS Group Switching Subsystem H th ng con chuy n m ch nhóm GSTN General Switched Telephone Network (Series G, V) M ng ñi n tho i chuy n m ch chung
 68. 68. GT Given Token (Series T) Trao th bài GT Global Title (Series Q) Tiêu ñ toàn c u GUI Graphic User Interface Giao di n ngư i dùng ñ h a H H Horizontal ðư ng chân tr i, n m ngang H -O chan HO Channel Kênh 384 Kbit/s (6 kênh DSO c a m t m ch T1) H-channels Các kênh H (thu c PR1) H10-chan H10-channel Kênh 1472 Kbit/s c a B c M H11-chan H11-channel Kênh 1536 Kbit/s c a B c M H12 H12 Kênh t c ñ sơ c p 1920 Kbit/s c a châu Âu HAR CENELEC Agreement for electrical cords and cables Hi p ñ nh v dây và cáp ñi n c a CENELEC HBA Hardware Failure Oriented Group Blocking- acknowledgement Message (Series Q) Tin báo nh n ch n nhóm ñ nh hư ng hư h ng ph n c ng HBFG Host Behavior Functional Group Nhóm ch c năng ng x c a máy ch HBUR Hardware Failure Oriented Circuit Group Blocking and Unblocking Receipt (Series Q) Ch n thu và không ch n thu nhóm m ch ñư c ñ nh hư ng hư h ng ph n c ng HBUS Hardware Failure Oriented Circuit Group Blocking and Unblocking Sending (Series Q) Ch n và không ch n g i nhóm m ch ñư c ñ nh hư ng hư h ng ph n c ng HCM High Capacity Multiplexing Ghép kênh dung lư ng cao
 69. 69. HCSPR Hundred Call Seconds Per Hour S giây m t trăm cu c g i trong m t gi HCV High Capacity Voice Tho i dung lư ng cao HDB2 High Density Bipolar of order 2 (Series G) Lư ng c c m t ñ cao b c 2 HDB3 High Density Bipolar of order 3 (Series O) Lư ng c c m t ñ cao b c 3 HDLC High-Level Data Link Control ði u khi n tuy n k t n i s li u m c cao HDMS High-Density Memory System H th ng nh m t ñ cao HDRC Hypothetical Digital Reference Connection (Series E, I) K t n i s gi ñ nh chu n HDSL High-data-rate Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s t c ñ s li u cao HDT Host Digital Terminal ð u cu i máy ch k thu t s HDTM Half-Duplex Transmission Module (X.25) Modem truy n d n bán song công HDTM Half-Duplex Transmission Module (Series T) Modun truy n d n bán song công HDTV High Definition Television Tivi ñ phân gi i cao HEC Harder Error Control (ATM) S a sai tiêu ñ HES Home Electronics System(s) (Các) h th ng ñi n t gia d ng HF High Frequency T n s cao, cao t n HFC Hybrid Fiber/Coax Cáp quang/ ñ ng tr c h n h p HFT Hands-Free Telephone (Series P) Máy ñi n tho i b túi
 70. 70. HGR Hardware Failure Oriented Group Blocking Message (Series Q) Thông báo ch n nhóm vì hư h ng ph n c ng HGU Hardware Failure Oriented Group Unbloking Message (Series Q) Thông báo không ch n nhóm vì hư h ng ph n c ng HIPERLAN High Performance local area network M ng LAN ch t lư ng cao HIPPI High Performance Parallel Interface Giao di n song song hi u năng cao HLC High Level Committee of ITU H i ñ ng c p cao c a ITU HLC High Layer Compatility (Series E, I, Q, T) Tương thích l p cao HLF High Layer Function (Series I) Ch c năng l p cao HLL High Level Language Ngôn ng b c cao HLL Half-Loop Loss (Series G) Suy hao n a vòng HLR Home Location Register B ñăng ký v trí thư ng trú HMA High Memory Area Vùng nh cao c p HMCG Signalling Link Congestion (Series Q) T c ngh n tuy n báo hi u HMDC Message Descrimination (Series Q) Phân gi i tin báo HMDT Message Distribution (Series Q) Phân b tin báo HMRT Message Routing (Series Q) ð nh tuy n tin báo HMSO Her Majesty’s Stationery Office (UK) T ng ñài c ñ nh c a n hoàng (Anh) HNPA Home Numbering Plan Area Vùng k ho ch ñánh s trong nư c
 71. 71. HOSTID Host Identifier Ph n t nh n d ng máy ch HP High Pass (Series G) (B l c) thông cao HPB Character Postion Backward (Series T) ð nh v ký t hư ng ngư c HPLMN Home Public Land Mobile Network (Series D, Q) M ng di ñ ng m t ñ t công c ng trong nư c, thư ng trú HPR High Performance Routing ð nh tuy n hi u năng cao HPR Character Postion Relative (Series I) ð nh v ký t quan h HR Hypothetical Reference (Series G) Gi ñ nh chu n HRC Hypothetical Reference Circuit (Series G, H, P) M ch gi ñ nh chu n HRDL Hypothetical Reference Digital Link (Series G) Tuy n s gi ñ nh chu n HRDP Hypothetical Reference Digital Path (Series G) ðư ng truy n s gi ñ nh chu n HRDS Hypothetical Reference Digital Section (Series G, M) ðo n s gi ñ nh chu n HRPF Hexadecimal Reference Publication Format (Series X) ð nh d ng n ph m gi ñ nh chu n HRX Hypothetical Reference Connection (Series E, G, I, M) K t n i gi ñ nh chu n HSD High Speed Data (Series E) S li u t c ñ cao HSD Honestly Significant Difference (Series P) S chênh l ch th t ñáng k HSLAN High Speed LAN M ng LAN t c ñ cao HSPSD High-Speed Packet Switched Data S li u chuy n m ch gói t c ñ cao
 72. 72. HSRC Hypothetical Signalling Reference Connection (Series Q) K t n i báo hi u gi ñ nh chu n HSSI High-Speed Serial Interface (ANSI) Giao di n n i ti p t c ñ cao (ANSI) HT Horizontal Tabulation (Series T, X) L p bi u ngang HTML Hypertext Markup Language Ngôn ng ñánh d u siêu văn b n HTR Hard-To-Reach (Series E, F, Q) Khó ñ t t i, khó vươn t i HTTP Hypertext Transfer Protocol (IETF) Giao th c chuy n t i siêu văn b n HUA Hardware Failure Oriented Group Unblocking Acknowledgement Message (Series Q) Tin báo nh n không ch n nhóm b h ng ph n c ng HVAC Heating, Ventilation, and Air Conditioning Sư i m, qu t gió và ñi u hòa I-IM I Infrared Ngoài ñ , h ng ngo i I Information (Series G, Q, V, X) Thông tin I-ETS Interim European Telecommunications Standard Tiêu chu n vi n thông châu Âu t m th i I/C Incoming (Series I) G i ñ n I/O Input/Output Vào/ra I/O Input/Output (Series F, X) Vào/ra IA Incoming Access (Series X) Truy nh p g i ñ n IA International Alphabet (Series X)
 73. 73. B ng ch cái qu c t IA5 International Alphabet No.5 (Series Q, R, T, V) B ng ch cái qu c t s 5 IAC Initial Alignment Control (Series Q) ði u khi n s p x p ban ñ u IACC Inter-aural Cross Correlation Tương quan chéo gi a thính giác IACK Service Acknowledgement Signal (Series U) Tín hi u báo nh n d ch v IACS Integrated Access and Crossconnect System H th ng t ng h p truy nh p và n i chéo IAEA International Atomic Energy Agency (Series K) Cơ quan năng lư ng nguyên t qu c t IAFIS Integrated Automated Fingerprint Identification System H th ng nh n d ng d u vân tay t ñ ng t ng h p IAI Initial Address Message With Additional Information (Series Q) Tin báo ñ a ch ban ñ u v i thông tin ph IAM Initial Address Message (Series E, I, Q) Tin báo ñ a ch ñ u IANA Internet Address Naming Authority Th m quy n ñ t tên ñ a ch Internet IARU International Amateur Radio Union Liên ñoàn vô tuy n nghi p dư qu c t IASG Internetwork Address Sub-group Phân nhóm ñ a ch liên m ng IBC Integrated Broadband Communication Thông tin băng r ng t ng h p IBN Institut Belge de Normalisation (Standards Institute, Belgium) Vi n tiêu chu n c a B IBS International Bussiness Service (An INTELSAT acronym) D ch v qu c t cho các doanh nghi p (t vi t t t c a INTELSAT) IC Integrated Circuit Vi m ch, m ch tích h p IC Interlock Code (Series E, X) Mã khóa liên ñ ng
 74. 74. IC Interexchange Carrier Hãng liên t ng ñàI, công ty ñi n tho i ñư ng dài ICB Incoming Calls Barred (Series X) Các cu c g i ñ n b ch n ICC Incoming Trunk Circuit (Series Q) M ch trung k g i ñ n ICCB Internet Control and Configuration Board Ban c u hình và ñi u khi n Internet ICCM Interworking By Call Control Mapping (Series X) Cùng làm vi c như ánh x ñi u khi n cu c g i ICD International Code Designator (ISO) Cơ quan so n th o v mã qu c t ICI Intercarrier Interface (SMDS) Giao di n gi a các nhà khai thác, gi a các h truy n d n (SMDS) ICMP Internet Control Message Protocol Giao th c tin báo ñi u khi n Internet ICN International CUG Number (Series Q) S CUG qu c t ICP Instituto das Communicacões des Portugal (The Portuguese Institute of Communications) Vi n thông tin B ðào Nha ICP Internet Control Protocol Giao th c ñi u khi n Internet ICR Initial Cell Rate H s t bào ban ñ u ICS Identification of Character Set (Series T) Nh n d ng b ký t ICT Information and Communication Technologies Các công ngh tin h c và truy n thông ID Identification Nh n d ng ID Identity (Series Q, T) Nh n d ng, nét ñ nh n d ng IDA Integrated Data Access or Intergrated Digital Access
 75. 75. Truy nh p s li u t ng h p ho c Truy nh p digital t ng h p IDD International Direct Dialling (Series E) Quay s qu c t tr c ti p IDI Initial Domain Identifier (ISO) Ph n t nh n d ng mi n ban ñ u (ISO) IDI Initial Domain Identifier (Series I, X) Ph n t nh n d ng mi n ban ñ u IDLC Integrated Digital Loop Carrier (Telephony) H th ng chuy n t i m ch thuê bao s t ng h p (ði n tho i) IDN Intergrated Digital Network M ng s liên k t IDNX Integrated Digital Network Exchange T ng ñài c a m ng s liên k t IDP Internet Datagram Protocol Giao th c gói s li u Internet IDP Initial Domain Part (Series I, X) Ph n mi n ban ñ u IDS Interworking Data Syntax (Series T) Cú pháp s li u làm vi c IDSE International Data Switching Exchange (Series I, X) T ng ñài chuy n s li u qu c t IDTV Improved Difinition Television Truy n hình ñ phân gi i cao c i ti n IDU Interface Data Unit Kh i s li u ph i ghép IE Information Element (Series Q, T) IEC International Electrotechnical Commission y ban k thu t ñi n t qu c t IEE Institution of Electrical Engineers (UK) H c vi n k sư ñi n (Anh) IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers H c vi n k sư ñi n và ñi n t IENGF Instituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Feraris (Italy) Vi n k thu t ñi n qu c gia Galileo Feraris (Italia) IES Information Exchange Services Các d ch v trao ñ i thông tin
 76. 76. IESG Internet Engineering Steering Group Nhóm ñi u hành k thu t Internet IETF Internet Engineering Task Force L c lư ng ñ c trách k thu t Internet IEV International Electrotechnical Vocabulary (Series P, S) T ñi n k thu t qu c t IFRB International Frequency Registration Board y ban ñăng ký t n s qu c t IFS International Freephone Service (Series D) D ch v ñi n tho i qu c t IFW Inverted Frame Word (Series G) T khung b hoán v IGS Identify Graphic Subrepertoire (Series T, X) Nh n d ng siêu danh m c ñ h a IGT Ispettorato Generale Delle Telecomunicazioni (General Inspectorate of Telecommunications, Italy) T ng thanh tra vi n thông Italia IIR Infinite Impulse Response ðáp ng xung b t ñ nh IIT Integrated Information Transport Chuy n t i thông tin t ng h p IJ Identification of Justification (Series H) Nh n d ng s cân ch nh ILD Infection Laser Diode ði t Laser ki u phun ILEC Independent Local Exchange Carrier Nhà t ng ñài n i h t ñ c l p ILF Infra Low Frequency T n s dư i m c th p ILIL Input Longitudinal Interference Loss (Series G, O) T n hao ñ u vào do can nhi u theo kinh tuy n IM Intensity Modulation ði u ch theo m t ñ IM Interpersonal Messaging (Series X)
 77. 77. X lý tin báo gi a các cá nhân IMA Input Message Acknowledgement (Series F, U) Báo nh n tin báo ñ u vào IMC International Maintenance Centre (Series E) Trung tâm b o dư ng qu c t IMCC ISDN Management and Co-ordinating Committee y ban qu n lý và ph i h p ISDN IMD Inter Modulation Distortion Méo gi a các l n ñi u ch IMDTC International Multiple Destination Television Connection (Series N) K t n i truy n hình qu c t IMEI International Mobile Equipment Identity (Series Q) Nh n d ng phân bi t thi t b thi t b di ñ ng qu c t IMF International Monetary Fund (Series D) Qu ti n t qu c t IMQ Instituto Italiano del Marchio de Qualitá (Italy) Vi n qu n lý ch t lư ng (Italia) IMSI International Mobile Station Identity (Series E, Q) Nh n d ng (phân bi t) tr m di ñ ng qu c t IMT International Mobile Telecommunications Thông tin di ñ ng qu c t IMTC International Multimedia Conferencing Consortium Consortium v h i ngh multimedia qu c t IMTS Improved Mobile Telephone Service D ch v ñi n tho i di ñ ng tăng cư ng IMUX Inverse Multiplexer B ghép kênh ngh ch ñ o IN-IW IN Intelligent Network M ng thông minh INA Integrated Network Access Truy nh p m ng liên k t
 78. 78. INA Information Networking Architecture Ki n trúc n i m ng thông tin INF Information Message (Series Q) Tin báo “thông tin” INFO Information Element Defined at the user network interface (Series G) Môi trư ng thông tin ñư c xác ñ nh t i giao di n ngư i dùng INFORMS Intergrated Forcasting Management System H th ng qu n lý d báo liên k t INIC ISDN Network Identification Code (Series E, X) Mã nh n d ng m ng ISDN INMARSAT International Marine Satellite Organisation T ch c v tinh hàng h i qu c t INMS Integrated Network Management System H th ng qu n lý m ng t ng h p INR Information Request Message (Series Q) Tin báo yêu c u “thông tin” INREFS Integrated Reference System H th ng chu n liên k t INTELSAT International Telecommunications Satellite Organisation T ch c v tinh thông tin qu c t INTUG International Telecommunications User Group Nhóm ngư i dùng vi n thông qu c t IOC Inter Office Channel Kênh bên trong t ng ñài, kênh n i b t ng ñài IOC Integrated Optical Circuit M ch quang liên k t IOC Index Of Cooperation (Series T) Ch s h p tác IODC International Operator Direct Calling (Series E) G i tr c ti p công ty khai thác qu c t IOP Interoperability Kh năng thay th l n nhau, kh năng tương tác IP Integrated Peripheral Thi t b ngo i vi t ng h p
 79. 79. IP Intelligent Peripheral (AIN) Thi t b ngo i vi thông minh (AIN) IP Internet Protocol Giao th c Internet IP Interpersonal (Series F, T, X) Gi a các cá nhân IPA Interworking by Port Access (Series X) Cùng làm vi c nh truy nh p c ng IPBX Internationa PBX (Series G) PBX qu c t IPC Interprocess Communications Truy n thông gi a các quá trình IPE In-band Parameter Exchange (Series I, V) Trao ñ i tham s trong băng IPM Intraframe diction Mode (Series H) Phương th c d báo n i khung IPM Interpersonal Messaging (Series D, I, F, T, X) X lý tin báo gi a các cá nhân IPM-UA Interpersional Messaging User Agent (Series T) X lý tin báo gi a các cá nhân - Tác nhân ngư i dùng IPMAS Interpersonal Messaging Abstract (Series T) Tóm t t x lý tin báo gi a các cá nhân IPME Interpersonal Messaging Enviroment (Series T) Môi trư ng x lý tin báo gi a các cá nhân IPMS Interpersonal Messaging Service (Series U) D ch v x lý tin báo gi a các cá nhân IPMS Interpersonal Messaging System (Series F, T, X) H th ng x lý tin báo gi a các cá nhân IPMS UA Interpersonal Messaging System Message Store (Series X) Lưu tr tin báo c a h th ng IMPS IPN Interpersonal Notification (Series T) Thông báo gi a các cá nhân IPNS ISDN PBX Networking Specification Yêu c u k thu t n i m ng c a PBX ISDN
 80. 80. IPNS Forum A body committed to accelerate the development of the QSIG standard by providing co-ordinated input to ECMA M t cơ quan ñư c giao phó xúc ti n s phát tri n tiêu chu n QSIG qua cung c p các ñ u vào ph i h p t i ECMA IPP Interrupted Poission Process (Series E) Quá trình Poisson ng t IPP International Phototelegraph Position (Series E, F) ð nh v ñi n báo nh qu c t IPQ Instituto Portugus da Qualidade Vi n ch t lư ng B ðào Nha IPR Intellectual Property Rights Các quy n s h u trí tu IPS Instructions per Second S l nh trong m t giây IPX Internetwork Packet Exchange T ng ñài gói m ng qu c t (Internetwork) IRAS Internet Routing and Access Service D ch v ñ nh tuy n truy nh p và Internet IRE Institute of Radio Engineers (Series H) Vi n k sư vô tuy n IRP Independent Routing Processor B x lý ñ nh tuy n ñ c l p IRQ Internet Request Yêu c u ng t IRQ Interworking Service Request Identifier (Series U) Ph n t nh n d ng yêu c u d ch v cùng làm IRS Intermediate Reference System (Series P) H th ng chu n trung gian IRSG Internet Research Steering Group Nhóm ñi u hành nghiên c u Internet IRTF Internet Research Task Force L c lư ng ñ c trách nghiên c u Internet IRV International Reference Version (Series T) Phiên b n chu n qu c t
 81. 81. IS Information Systems Các h th ng thông tin IS Interim Standard (ISO) Tiêu chu n t m th i (ISO) IS Intermediate System (ETSI TC BT) H th ng trung gian (ETSI TC BT) IS (US) Information Separator Two (Unit Separator) (Series T) D u phân cách thông tin 2 (Phân cách kh i) IS-PBX Integrated Services Private Branch Exchange T ng ñài nhánh cơ quan thu c các d ch v liên k t, PBX t ng h p các d ch v IS1 (US) Information Separator One (Unit Separator) (Series T) D u phân cách thông tin 1 (Phân cách kh i) IS3 (US) Information Separator Three (Unit Separator) (Series T) D u phân cách thông tin 3 (Phân cách kh i) IS4 (US) Information Separator Four (Unit Separator) (Series T) D u phân cách thông tin 4 (Phân cách kh i) ISA Industry Standard Architecture C u trúc tiêu chu n công nghi p ISC International Switching Centre Trung tâm chuy n m ch qu c t ISCC International Service Coordination Centre (Series M) Trung tâm ph i h p d ch v qu c t ISD International Subscriber Dialing Quay s thuê bao qu c t ISDE International Data Switching Exchange (Series X) T ng ñài chuy n s li u qu c t ISDN Integrated Services Digital Network M ng s liên k t ña d ch v , M ng s t ng h p các d ch v ISDN PRM ISDN Protocol Reference Model (Series I) Mô hình chu n c a giao th c ISDN ISDN-SN ISDN Subscriber Number (Series I) S máy thuê bao ISDN ISDN-UP ISDN User Part (Series Q)
 82. 82. Ph n ngư i dùng ISDN, ph n khách hàng ISDN ISET In-Station-Echo Canceller Tester (Series M) B ño th tri t ti ng v ng t i tr m ISET In-Station Echo Canceller Test Equipment (Series O) Thi t b ño th b tri t vang t i tr m ISL Inter-Satellite Link (Series G) Tuy n k t n i gi a các v tinh ISM ISDN Standards Management Qu n lý tiêu chu n ISDN ISMC International Switching Maintenance Centre (Series M) Trung tâm b o dư ng t ng ñài qu c t ISN Information System Network M ng c a các h tin h c ISO International Organisation for Standardisation T ch c tiêu chu n hóa qu c t ISO International Standard Organisation (Series Q) T ch c tiêu chu n qu c t ISOC Internet Society Hi p h i Internet ISP Internet Service Provider Nhà cung c p d ch v Internet ISP Interactive Session Protocol (Series T) Giao th c phiên tương tác ISP Intermediate Service Part (Series Q) Ph n d ch v trung gian ISP International Signalling Point (Series Q) ði m báo hi u qu c t ISPC International Signalling Point Code (Series M, Q) Mã ñi m báo hi u qu c t ISPC International Sound-Programme Centre (Series D, M) Trung tâm chương trình âm thanh qu c t ISPT Instituto Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni (Superior Institute for Posts and Telecommunications, Italy) H c vi n Bưu chính và Vi n thông cao c p c a Italia
 83. 83. ISTC International Satellite Transmission Cen tre (Series N) Trung tâm truy n d n v tinh qu c t ISTC International Switching and Testing Centre (Series R) Trung tâm ño th và chuy n m ch qu c t ISU Initial Signal Unit (Series Q) Kh i tín hi u ñ u ISU Instrument Signalling Unit (Series Q) Kh i báo hi u công c ISUP ISDN User Part (Series E, I) ISV Independent Software Vendor Hãng s n xu t ph n m m ñ c l p IT Information Technology Công ngh thông tin IT Internetwork Termination (Series I) K t cu i liên m ng IT & T Information Technology and Telecommunications Công ngh thông tin và vi n thông ITA International Telegraph Alphabet B ng ch cái ñi n báo qu c t ITA2 International Telegraph Alphabet No.2 (Series R, S, T, U, V) B ng ch cái ñi n báo qu c t th 2 ITAG Interoperability Test Activity Group (part of IMTC) Nhóm ho t ñ ng th nghi m kh năng ph i h p ho t ñ ng (thu c IMTC) ITC International Teletraffic Congress H i ngh qu c t v lưu thông c ly xa ITC Independent Television Commission y ban truy n hình ñ c l p ITC International Television Centre (Series M, N) Trung tâm truy n hình qu c t ITC International Transit Centre (Series G) Trung tâm quá giang qu c t ITD Input Transaction accepted for Delivery (Series U) Giao d ch ñ u vào ñư c ch p nh n d phân phát
 84. 84. ITMC International Transmission Maintenance Centre (Series M) Trung tâm b o dư ng truy n d n qu c t ITN Independent Telecommunication Network M ng vi n thông ñ c l p ITPC International Television-Programme Centre (Series D) Trung tâm chương trình truy n hình qu c t ITS Insertion Test Signal (Series N) Tín hi u ño xen vào ITS International Teleproduction Society Hi p h i s n ph m truy n hình qu c t ITSC Interregional Telecommunications Standard Conference H i ngh v tiêu chu n vi n thông liên khu v c ITSTC Information Technology Steering Committee y ban ñi u hành công ngh thông tin ITU International Telecommunications Union Liên minh vi n thông qu c t ITUSA Information Technology Users’ Standards Association Hi p h i tiêu chu n hóa c a khách hàng công ngh thông tin IUT Implementation Under Test (Series X) Th c hi n khi ñang ño th IVC International Videoconference Centre (Series N) Trung tâm h i ngh truy n hình qu c t IVDM Integrated Voice Data Multiplexer B ghép kênh t ng h p tho i - s li u IVDT Integrated Voice and Data Terminal ð u cu i t ng h p s li u và tho i IVN Intervening Network (ETSI TC BT) M ng xen k (ETSI TC BT) IVR Interactive Voice Response ðáp ng âm tho i tương tác IVS Interactive Video Service D ch v video tương tác IWF Interworking Function (Series E, I, Q, X) Ch c năng cùng làm vi c
 85. 85. IWU Interworking Unit (ETSI TC BT) B ph i h p ho t ñ ng (ETSI TC BT) J J Justification (Series H) S căn ch nh JCG Joint Co-ordination Group CEN/CENELEC/ETSI (ETSI) Nhóm ph i h p chung CEN/CENELEC/ETSI (ETSI) JEEC Joint ECMA ETSI Programme Committee (ETSI) y ban chương trình v ECMA ETSI (ETSI) JF Junction Frequency T n s ti p giáp JFY Justify (Series T) Căn ch nh JLR Junction Loudness Rating (Series P) Công su t vang ti p giáp JPEG Joint Photographic Experts Group (ISO) Nhóm liên h p các chuyên gia ñ h a JPG Joint Presidents Group (CEN/CANELEC/ETSI) Nhóm ñ ng ch t ch (CEN/CANELEC/ETSI) JRTIC Joint Radiophone Technical Interfaces Group Nhóm liên h p v các giao di n k thu t ñi n tho i vô tuy n JTC Joint Technical Committee (EBU/ETSI and ISO/IEC) y ban liên h p v k thu t (EBU/ETSI and ISO/IEC) JTCG Joint Technical Co-ordination Group Nhóm liên h p v ph i h p k thu t JTM Job Transfer and Management Công vi c chuy n giao và qu n lý JTM Job Transfer and Manipulation (Series X) Chuy n giao và thao tác công vi c K
 86. 86. K MA N.V. tot Keuring van lectrotechnische Materialen (Registered Quality Body, The Netherlands) Cơ quan qu n lý ch t lư ng ñã ñư c ñăng ký - Hà Lan KM nterim Link Management nterface Giao di n qu n lý k t n i trung gian KT LA Development Centre for Telecommunications (Greece) Trung tâm phát tri n vi n thông (Hy L p) KTL Kingston Telecommunications Laboratories ( K) Các phòng thí nghi m vi n thông Kingston (Anh) KTS Key Telephone System H th ng ñi n tho i n nút L L1 Level 1(Series Q) M c 1 LA Link Acknowledgement (Series V) Báo nh n tuy n k t n i LADS Local Area Data Service D ch v s li u c c b LAI Location Area Identification or Identity Nh n d ng khu v c c c b LAMs Line Adaptor Modules Các mô-ñun tương h p ñư ng dây LAN Local Area Network M ng c c b , m ng LAN LANE LAN Emulation Mô ph ng LAN LANS Local Area Network Services Các d ch v m ng LAN LAP Link Access Procedure (X.25) Th t c truy nh p ñư ng thông (X.25) LAPB Link Access Produre - Balanced (Series Q, X) Th t c truy nh p tuy n k t n i - cân b ng

×