Tailieu.vncty.com qt247

192 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tailieu.vncty.com qt247

 1. 1. Lêi më ®Çu Trong qu¸ tr×nh ®æi míi x©y dùng ®Êt níc theo con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng lµ mét phÇn quan träng cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. V× vËy, trong giai ®o¹n hiÖn nay chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc r»ng: Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p cã tÇm quan träng to lín trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh dù ¸n ®Çu t. §Ó viÖc x©y dùng ®¸p øng tèt nhÊt nh÷ng ®ßi hái vÒ chÊt lîng, kü thuËt, tiÕn ®é thùc hiÖn, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng tranh chÊp cã thÓ g©y thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt hoÆc h¹i ®Õn uy tÝn cña c¸c bªn h÷u quan, viÖc sö dông ph¬ng ph¸p ®Êu thÇu ngµy cµng tá ra cã yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p, dù ¸n cña c¸c c«ng ty cã nhiÒu chñ së h÷u, c¸c dù ¸n thuéc khu vùc Nhµ níc , dù ¸n ®îc sù tµi trî cña c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh quèc tÕ. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu, häc tËp, n¨m b¾t ®îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu ngµy c¶ng trë nªn cÇn thiÕt ®èi víi c¸n bé, sinh viªn ®ang c«ng t¸c, häc tËp trong lÜnh vùc liªn quan. Víi mong muèn cã nh÷ng hiÓu biÕt râ h¬n vÒ thÓ thøc ho¹t ®éng ®Êu thÇu, t×m hiÓu thùc tÕ trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ trêng, qua thêi gian thùc hiÖn ë C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt, t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu x©y dùng ë C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt - Hµ néi” Trong néi dung ®Ò tµi nµy, t«i nghiªn cøu 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ mét sè c«ng t¸c ®Êu thÇu ë C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu ë C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt
 2. 2. Ch¬ng I C¬ së lý luËn vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®Êu thÇu 1. kh¸i niÖm, môc tiªu vµ c¸c lo¹i h×nh ®Êu thÇu t¹i viÖt nam Ph¬ng thøc ®Êu thÇu hiÖn nay ®îc ¸p dông réng r·i trong c¸c níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ë níc ta h×nh thøc nµy còng ®ang ®îc ¸p dông ë nh÷ng bíc khëi ®Çu. Tríc khi cã quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 16-07-1996 cña ChÝnh phñ cã thÓ kÓ ®Õn mét sè quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu nh sau: - QuyÕt ®Þnh sè 91 TTG ngµy 13-11-1992 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh vÒ qui ®Þnh vÒ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ. - QuyÕt ®Þnh sè 60 BXD – VKT ngµy 30-03-1994 cña Bé x©y dùng ban hµnh vÒ “Quy chÕ ®Êu thÇu” cña Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, c«ng nghiÖp, Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c tØnh, thµnh phè lín nh Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sau nµy lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 16-07-1996 cña ChÝnh phñ (®· ®îc söa ®æi theo nghÞ ®Þnh sè 93/CP cña ChÝnh phñ ngµy 23-07-1997) vµ hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngµy 01-09-1999 cña ChÝnh phñ. Theo quy ®Þnh míi nhÊt, ®Êu thÇu ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña c¸c bªn mêi thÇu. Trong ®ã, nhµ thÇu lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n tham gia ®Êu thÇu. Bªn mêi thÇu lµ chñ dù ¸n, chñ ®Êu thÇu hoÆc ph¸p nh©n ®¹i diÖn, hîp ph¸p cña chñ dù ¸n,
 3. 3. chñ ®Çu t ®îc giao tr¸ch nhiÖm, thùc hiÖn viÖc ®Êu thÇu. Trêng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn nhµ thÇu cã thÓ lµ c¸ nh©n. Theo tÝnh chÊt c«ng viÖc, ®Êu thÇu cã thÓ ¸p dông cho c«ng viÖc sau: • §Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn. • §Êu thÇu x©y l¾p • §Êu thÇu mua s¾m hµng hãa. • §Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c thùc hiÖn dù ¸n. Khi ®ã nhµ thÇu lµ nhµ x©y dùng trong ®Êu thÇu x©y l¾p, lµ nhµ cung cÊp trong ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa, lµ nhµ t vÊn ®Êu trong ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Çu t. Quy chÕ ®Êu thÇu ¸p dông cho c¸c cuéc ®Êu thÇu ®îc tæ chøc vµ thùc hiÖn ë ViÖt nam. Môc tiªu cña ®Êu thÇu lµ nh»m thùc hiÖn tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng vµ minh b¹ch trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu phï hîp, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n. Nhµ níc khuyÕn khÝch ®Êu thÇu ®èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t vµ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc v¨n hãa x· héi, kh«ng ph©n biÖt nguån vèn nhng b¾t buéc ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu theo quy chÕ ®Êu thÇu trong nh÷ng trêng hîp sau : - C¸c dù ¸n cã chñ ®Çu t lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hoÆc c¬ quan tæ chøc cña Nhµ níc cã sö dông vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc. Vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t vµ ph¸t triÓn cña Nhµ níc, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ níc. - C¸c dù ¸n liªn doanh, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh hoÆc cæ phÇn cã sù tham gia cña c¸c tæ chøc kinh tÕ Nhµ níc (c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc) tõ 30% trë lªn vµo vèn ph¸p ®Þnh, vèn kinh doanh hoÆc vèn cæ phÇn. - C¸c dù ¸n cÇn lùa chän ®èi t¸c ®Çu t ®Ó thùc hiÖn.
 4. 4. - §Êu thÇu mua s¾m ®å dïng, vËt t, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¸c c¬ quan Nhµ níc, ®oµn thÓ DN Nhµ níc, ®å dïng vµ ph¬ng tiÖn lµm viÖc th«ng thêng cña lùc lîng vò trang. - Riªng c¸c dù ¸n sö dung vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña c¸c tæ chøc níc ngoµi thùc hiÖn trªn c¬ së néi dung ®iÒu íc ®îc c¸c bªn tµi trî vµ bªn ViÖt Nam ký kÕt. Trêng hîp cã nh÷ng néi dung trong dù th¶o ®iÒu íc kh¸c víi quy chÕ ®Êu thÇu th× c¬ quan ®îc giao tr¸ch nhiÖm ®µm ph¸n ký kÕt, quyÕt ®Þnh tríc khi ký kÕt. 2. C¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu Chñ ®Çu t cã thÓ lùa chän nhµ thÇu theo c¸c h×nh thøc sau : 2.1 §Êu thÇu réng r·i Theo h×nh thøc nµy,viÖc gäi thÇu ®îc phæ biÕn réng r·i th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng vµ kh«ng h¹n chÕ sè lîng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, thêi gian réng r·i tèi thiÓu lµ 10 ngµy tríc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ®îc ¸p dông trong ®Êu thÇu. 2.2 §Êu thÇu h¹n chÕ §Êu thÇu h¹n chÕ lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu mêi mét sè nhµ thÇu (tèi thiÓu lµ 5 nhµ thÇu) cã ®ñ n¨ng lùc tham gia. Danh s¸ch nhµ thÇu tham dù ph¶i ®îc ngêi ( hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. H×nh thøc nµy chØ ®îc xem xÐt ¸p dông khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: + ChØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c¸c gãi thÇu. + C¸c nguån vèn sö dông yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n chÕ. + Do t×nh h×nh cô thÓ cña gãi thÇu mµ viÖc ¸p dông ®Êu thÇu h¹n chÕ cã lîi thÕ. 2.3 ChØ ®Þnh thÇu
 5. 5. ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc lùa chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó th¬ng th¶o hîp ®ång. H×nh thøc nµy chØ ¸p dông ®îc trong c¸c h×nh thøc ®Æc biÖt sau : * Trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai, ®Þch häa ®îc phÐp chØ ®Þnh ngay ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÞp thêi. * Gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu thö nghiÖm, bÝ mËt quèc gia, bÝ mËt an ninh, bÝ mËt quèc phßng do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. * Gãi thÇu ®Æc biÖt do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi trî vèn vµ c¸c c¬ quan liªn quan. 2.4 Chµo hµng c¹nh tranh H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông cho nh÷ng gãi hµng mua s¾m hµng hãa cã gi¸ trÞ díi 2 tû ®ång. Mçi gãi thÇu ph¶i cã Ýt nhÊt 3 chµo hµng cña 3 nhµ thÇu kh¸c nhau trªn yªu cÇu chµo hµng bªn mêi thÇu. ViÖc göi chµo hµng cã thÓ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch göi trùc tiÕp, b»ng Fax, b»ng ®êng bu ®iÖn hoÆc b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c. 2.5 Mua s¾m trùc tiÕp H×nh thøc mua s¾m trùc tiÕp ®îc ¸p dông trong trêng hîp bæ sung hîp ®ång cò ®· ®îc thùc hiÖn xong (díi 1 n¨m) hoÆc hîp ®ång ®ang thùc hiÖn víi ®iÒu kiÖn chñ ®Çu t cã nhu cÇu t¨ng thªm sè lîng hµng hãa hoÆc khèi l- îng c«ng viÖc mµ tríc ®ã ®· ®îc tiÕn hµnh ®Êu thÇu, nhng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ®îc vît møc gi¸ hoÆc ®¬n gi¸ trong hîp ®ång ®· ký tríc ®ã. Tríc khi ký hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i chøng minh cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. 2.6 Tù thùc hiÖn H×nh thøc nµy chØ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c gãi thÇu mµ chñ ®Çu t cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn.
 6. 6. 2.7 Mua s¾m ®Æc biÖt H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c ngµnh hÕt søc ®Æc biÖt mµ nÕu kh«ng cã nh÷ng quy ®Þnh riªng th× kh«ng thÓ ¸p dông ®Êu thÇu ®îc. 3.Ph¬ng thøc ®Êu thÇu HiÖn nay ë níc ta, ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®îc ¸p tiÕn hµnh ¸p dông theo mét trong ba ph¬ng thøc sau : 3.1 §Êu thÇu mét tói Hå s¬ Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu trong mét tói Hå s¬. Ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa vµ x©y l¾p. 3.2 §Êu thÇu hai tói Hå s¬ Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh trong tõng tói Hå s¬ riªng vµo cïng mét thêi ®iÓm. Tói Hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt sÏ ®îc xem xÐt tríc ®Ó ®¸nh gi¸. C¸c nhµ thÇu më tiÕp Hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ ®Ó ®¸nh gi¸. Ph¬ng thøc nµy chØ ®îc ¸p dông víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn. 3.3 §Êu thÇu hai giai ®o¹n Ph¬ng thøc nµy ¸p dông cho nh÷ng trêng hîp sau : - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa vµ x©y l¾p cã gi¸ trÞ tõ 500 tû ®ång trë lªn. - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa cã tÝnh chÊt lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ toµn bé, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt hoÆc gãi thÇu x©y l¾p ®Æc biÖt phøc t¹p. - Dù ¸n hîp ®ång thùc hiÖn theo hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¬ng thøc nµy nh sau: a. Giai ®o¹n thø nhÊt
 7. 7. C¸c nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu s¬ bé gåm ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ph¬ng ¸n tµi chÝnh (cha cã gi¸) ®Ó bªn mêi thÇu xem xÐt vµ th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu, nh»m thèng nhÊt vÒ yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ nép Hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc cña m×nh. b. Giai ®o¹n thø hai Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép Hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc víi ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt chi tiÕt vÒ kinh tÕ víi ®Çy ®ñ néi dung vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång gi¸ dù thÇu. 4. ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Êu thÇu 4.1 ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu chØ ®îc thùc hiÖn khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. V¨n b¶n quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc giÊy phÐp quyÕt ®Þnh ®Çu t cña ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn. b. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. c. Hå s¬ mêi thÇu ®· ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt. d. Bªn mêi thÇu kh«ng ®îc tham gia víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®èi víi c¸c gãi thÇu do m×nh tæ chøc. Trong trêng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn thùc hiÖn c«ng viÖc chuÈn bÞ dù ¸n hoÆc ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Ó thùc hiÖn d ¸n, ®iÒu kiÖn tæ chøc ®Êu thÇu lµ cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn vµ hå s¬ mêi thÇu ®îc duyÖt. 4.2 Nhµ thÇu tham dù ®Êu thÇu ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ phøc t¹p ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ngoµi giÊy ®¨ng ký kinh doanh, ph¶i cã giÊy phÐp b¸n hµng thuéc b¶n quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt. b. Cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu. c. ChØ ®îc tham gia mét ®¬n vÞ dù thÇu trong mét gãi thÇu, dï lµ ®¬n ph¬ng hay liªn doanh dù thÇu. Trêng hîp tæng c«ng ty ®øng ®¬n vÞ dù thÇu
 8. 8. th× c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®îc phÐp tham dù víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®éc lËp trong cïng mét gãi thÇu. II. §Êu thÇu trong x©y l¾p: 1. Vai trß cña ®Êu thÇu trong x©y dùng: X©y dùng lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ lín cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ãng vai trß chñ chèt ë kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¸ng t¹o nªn c¬ ë vËt chÊt kü thuËt vµ tµi s¶n cè ®Þnh cho mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®Êt n- íc vµ x· héi díi mäi h×nh thøc ( x©y dùng míi, c¶i t¹o, më réng vµ hiÖn ®¹i ho¸ tµi s¶n cè ®Þnh). Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, quy m« ho¹t ®éng x©y dùng cña níc ta ngµy cµng më réng, thÞ trêng x©y dùng ngµy cµng sèng ®éng, tÝnh x· héi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng ngµy cµng cao, qua ®ã ph¬ng thøc lùa chän tæ chøc nhËn thÇu th«ng qua ®Êu thÇu ®· bíc ®Çu h×nh thµnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, ngµy cµng thÓ hiÖn râ tÝnh u viÖt cña nã. Thø nhÊt: §èi víi chñ ®Çu t §Êu thÇu gióp cho chñ ®Çu t tiÕt kiÖm ®îc vèn ®Çu t, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. V× trong ®Êu tranh diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ thÇu vµ chñ ®Çu t l¹ chän nh÷ng nhµ thÇu ®¸p øng gay g¾t nh÷ng yªu cÇu cña m×nh ®Ò ra: gi¸ thµnh hîp lý, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng chÊt lîng c«ng tr×nh tèt. Do ®ã sÏ tiÕt kiÖm ®îc tèi ®a vèn bá ra. Th«ng qua ®Êu thÇu, chñ ®Çu t n¾m ®îc quyÒn chñ ®éng hoµn toµn. Bëi v×, chØ khi ®· cã sù chuÈn bÞ ®Çy ®ñ kü lìng vÒ tÊt c¶ mäi mÆt tríc khi ®Çu t míi tiÕn hµnh mêi thÇu vµ tæ chøc ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu. Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ ®îc ®óng c¸c hå s¬ dù thÇu, ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng trong ®Êu thÇu, ®ßi hái c¸c c¸n bé cña chñ ®Çu t ph¶i cã tr×nh ®é nhÊt ®Þnh.ViÖc qu¶n lý mét dù ¸n ®Çu t víi bªn B còng ®ßi hái c¸c c¸n bé ph¶i tù n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh ®Ó ®¸p øng ®îc víi yªu cÇu thùc tÕ. KÕt qu¶ lµ thóc ®Èy viÖc n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé kinh tÕ, kü thuËt cña bªn chñ ®Çu t Thø 2: §èi víi c¸c nhµ thÇu
 9. 9. Tríc hÕt ph¬ng thøc ®Êu thÇu sÏ ph¸t huy tÝnh chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm c¸c c¬ héi tham gia dù thÇu vµ ®Êu thÇu, c¸c nhµ thÇu sÏ ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm c¸c th«ng tin do c¸c chñ ®Çu t ®ang mêi thÇu trªn c¸c ph- ¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, trªn thÞ trêng, g©y dùng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc, tù t×m c¸ch t¨ng cêng uy tÝn cña m×nh ®Ó cã thÓ n¾m b¾t ®îc c¸c c¬ héi dù thÇu. ViÖc tham gia dù ®Êu thÇu, tróng thÇu vµ tiÕn hµnh thi c«ng theo hîp ®ång lµm cho nhµ thÇu ph¶i tËp trung nguån vèn cña m×nh vµo mét ®iÓm ®Çu t, ngay tõ qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu. NÕu tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ cña nhµ thÇu kh«ng cao th× còng khã cã c¬ héi tróng thÇu hoÆc nÕu cã tróng thÇu th× còng do tr×nh ®é thi c«ng, n¨ng lùc qu¶n lý cña nhµ thÇu thÊp kÐm dÉn ®Õn dÔ bÞ lç. Thùc tÕ nµy ®ßi hái c¸c nhµ thÇu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt nh : tæ chøc qu¶n lý, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, ®Çu t n©ng cao n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, cã nh vËy míi ®¶m b¶o th¾ng thÇu, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ®ång vèn cña m×nh bá ra lµ cã l·i, mÆt kh¸c n©ng cao ®îc tr×nh ®é thi c«ng c«ng tr×nh, n©ng cao uy tÝn ®îc trªn thÞ trêng. Thø 3: §èi víi Nhµ níc Ho¹t ®éng ®Êu thÇu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn tËp trung (vèn tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc). §Êu thÇu dùa trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu trªn mäi mÆt (tµi chÝnh, kü thuËt) nªn nã thóc ®Èy c¸c ®¬n vÞ ®Êu thÇu t¨ng cêng tr×nh ®é, hiÖu qu¶ vÒ mäi mÆt. Qua ®Êu thÇu chñ ®Çu t sÏ chän ®îc nhµ cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô víi gi¸ hîp lý nhÊt ®ång thêi ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ chÊt lîng. Qua h¬n hai n¨m thùc hiÖn quy chÕ ®Êu thÇu theo nghÞ ®Þnh 43/CP, h¬n mét n¨m thùc hiÖn söa ®æi bæ sung quy chÕ ®Êu thÇu theo NDD 93/CP vµ hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu theo N§ 88/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ cã thÓ thÊy râ ph¬ng thøc ®Êu thÇu ®· tõng bíc thay thÕ ph¬ng thøc chØ ®Þnh thÇu (mang nhiÒu tiÒm Èn tiªu cùc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr- êng), ®ång thêi tÝnh quan hÖ cña nã còng ®îc thÓ hiÖn râ: chØ tÝnh c¸c gãi thÇu do Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt lµ 96 gãi thÇu víi gi¸ trÞ tróng thÇu lµ 2.390 triÖu USD (so víi gi¸ dù kiÕn ban ®Çu lµ 2.782 triÖu USD tiÕt kiÖm ®îc 14,09%). C¸c dù ¸n kh¸c ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng nhê ¸p dông
 10. 10. ph¬ng thøc ®Êu thÇu, gi¸ tróng thÇu ®Òu gi¶m so víi dù to¸n phª duyÖt lµ tõ 8-10% Ho¹t ®éng ®Êu thÇu gãp phÇn ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc trong ho¹t ®éng ®Çu t vµ x©y dùng. Tríc ®©y trong x©y dùng còng nh trong c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, Nhµ níc qu¶n lý toµn bé trong viÖc quyÕt ®Þnh x©y dùng c«ng tr×nh nµo, vèn, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt, thêi gian, do ®¬n vÞ nµo thi c«ng... Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay víi ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®îc ¸p dông th× Nhµ níc chØ cßn qu¶n lý s¶n phÈm cuèi cïng, tøc lµ c«ng tr×nh hoµn thµnh víi chÊt lîng ®¶m b¶o. ViÖc thi c«ng mua vËt t, thêi gian thi c«ng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ gi¸ c«ng tr×nh tïy thuéc vµo kh¶ n¨ng tõng nhµ thÇu kh¸c nhau. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ x©y dùng b©y giê chñ yÕu chuyÓn sang viÖc nghiªn cøu ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, quy chÕ vÒ x©y dùng ®Ó ®iÒu chÕ vÒ lÜnh vùc nµy cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, ph¬ng thøc ®Êu thÇu ngµy cµng thÓ hiÖn râ tÝnh u viÖt vµ vai trß quan träng cña nã ®èi víi chñ ®Çu t, nhµ thÇu vµ Nhµ níc, do ®ã viÖc ¸p dông ph¬ng thøc nµy vµ ho¹t ®éng kinh doanh, x©y dùng lµ tÊt yÕu ®Ó nh»m ®¶m b¶o l¹i lîi Ých chÝnh ®¸ng cho ngêi lao ®éng cho doanh nghiÖp vµ cho Nhµ níc. 2. Tr×nh tù vµ néi dung tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu ®îc tæ chøc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: • ChuÈn bÞ ®Êu thÇu. • S¬ tuyÓn (nÕu cã) • Nép vµ nhËn Hå s¬ dù thÇu. • Më thÇu. • §¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng nhµ thÇu. • Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu. • C«ng bè tróng thÇu vµ th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång. • Tr×nh duyÖt néi dung hîp ®ång vµ ký hîp ®ång.
 11. 11. 2.1 ChuÈn bÞ ®Êu thÇu * LËp vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n do bªn mêi thÇu lËp vµ ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Trêng hîp cha ®ñ ®iÒu kiÖn lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña toµn bé dù ¸n bªn mêi thÇu cã thÓ lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cho tõng phÇn cña dù ¸n theo giai ®o¹n thùc hiÖn nhng ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt cho phÐp. Néi dung kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n bao gåm: - Ph©n chia dù ¸n thµnh c¸c gãi thÇu - Gi¸ gãi thÇu vµ nguån tµi chÝnh. - H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph¬ng thøc ®Êu thÇu ¸p dông ®èi víi tõng gãi thÇu. - Thêi gian tæ chøc ®Êu thÇu cho tõng gãi thÇu. - Lo¹i hîp ®ång cho tõng gãi thÇu. - Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång. Nh vËy nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Òu dîc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu. Gãi thÇu lµ c¨n cø ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu vµ xÐt thÇu ®îc ph©n chia theo tÝnh chÊt hoÆc tr×nh tù cña dù ¸n phï hîp víi c«ng nghÖ vµ ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé cña dù ¸n. Gi¸ gãi thÇu ®îc x¸c ®Þnh cho tõng gãi thÇu trªn c¬ së tæng míc ®Çu t hoÆc tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n ®îc duyÖt. C¸c vÊn ®Ò kh¸c ( lùa chän ph- ¬ng thøc ®Êu thÇu, thêi gian thùc hiÖn) ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ cho tõng gãi thÇu tïy theo tÝnh chÊt, quy m« tõng gãi thÇu. Bªn mêi thÇu thµnh lËp tæ chuyªn gia hoÆc thuª t vÊn gióp viÖc cÊp ®Êu thÇu trªn c¬ së chÊp thuËn cña ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn. Tïy theo tÝnh chÊt vµ møc ®é phøc t¹p cña tõng gãi thÇu, thµnh phÇn tæ chuyªn gia bao gåm c¸c chuyªn gia vÒ: - Kü thuËt, c«ng nghÖ. - Kinh tÕ, tµi chÝnh.
 12. 12. - Ph¸p lý vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c (nÕu cÇn). Tæ chuyªn m«n cã tr¸ch nhiÖm: - ChuÈn bÞ tµi liÖu ph¸p lý, so¹n th¶o hå s¬ mêi thÇu. - TiÕp nhËn vµ qu¶n lý hå s¬ dù thÇu. - Ph©n tÝch ®¸nh gi¸, so s¸nh vµ xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc nªu trong hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chi tiÕt ®îc duyÖt tríc khi më thÇu. - Tæng hîp tµi liÖu vÒ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ xÐt chän nhµ thÇu vµ lËp b¸o c¸o xÐt thÇu - Cã tr¸ch nhiÖm ph¸t biÓu trung thùc, kh¸ch quan ý kiÕn cña m×nh b»ng v¨n b¶n víi bªn mêi thÇu trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o mËt th«ng tin, kh«ng ®îc céng t¸c víi nhµ thÇu díi bÊt cø h×nh thøc nµo vµ kh«ng ®îc tham gia thÈm ®Þnh c¸c kÕt qu¶ ®Êu thÇu Tæ trëng tæ chuyªn gia do bªn mêi thÇu quyÕt ®Þnh vµ ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn chÊp thuËn, cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng viÖc, tæng hîp vµ chuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hoÆc c¸c tµi liÖu cã liªn quan kh¸c. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh, chuyªn gia hoÆc t vÊn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n liªn quan ®Õn gãi thÇu, cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý thùc tÕ hoÆc nghiªn cøu, am hiÓu qu¸ tr×nh tæ chøc ®¸nh gi¸,xÐt chän kÕt qu¶ ®Êu thÇu. * ChuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu vµ hå s¬ tuyÓn (nÕu cã) Bªn mêi thÇu ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu, th«ng sã kü thuËt (chØ dÉn kü thuËt) cã liªn quan vµ nªu râ ®iÒu kiÖn cña c«ng tr×nh ®Ó c¸c bªn dù thÇu chuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu thêng gåm: - Th mêi thÇu hoÆc th«ng b¸o mêi thÇu . - MÉu ®¬n dù thÇu. - ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu . - ChØ dÉn kü thuËt.
 13. 13. - B¶n tiÒn l¬ng dù to¸n. - §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång. - §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång. - Hîp ®ång kinh tÕ vÒ giao nhËn thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh. - MÉu b¶o l·nh dù thÇu. - MÉu b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. Trêng hîp cÇn s¬ tuyÓn th× bªn mêi thÇu ph¶i lËp hå s¬ tuyÓn bao gåm: - Th mêi thÇu. - ChØ dÉn s¬ tuyÓn. - Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸. - Phô lôc kÌm theo. 2.2 S¬ tuyÓn ViÖc s¬ tuyÓn nhµ thÇu ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®èi víi c¸c gãi thÇu x©y l¾p cã gi¸ trÞ tõ 200 tû ®ång trë lªn nh»m lùa chän c¸c nhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm thùc hiÖn, ®¸p øng yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. S¬ tuyÓn nhµ thÇu ®îc tiÕn hµnh theo c¸c bíc: - Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn. - NhËn vµ qu¶n lý Hå s¬ dù thÇu s¬ tuyÓn. - §¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu. - Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ s¬ tuyÓn. - Th«ng b¸o kÕt qu¶ s¬ tuyÓn. 2.3 Mêi thÇu Mêi thÇu ®îc tiÕn hµnh th«ng qua c¸c ph¬ng tiªnh th«ng tin d¹i chóng hoÆc qua c¸c th«ng b¸o trùc tiÕp tïy theo lo¹i h×nh ®Êu thÇu ®îc ¸p dông (tr- êng hîp cã s¬ tuyÓn chØ nh÷ng nhµ thÇu nµo lät qua s¬ tuyÓn míi ®îc mua hå s¬ mêi thÇu). Th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc th mêi thÇu bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:
 14. 14. - Tªn vµ ®Þa chØ bªn mêi thÇu. - M« t¶ tãm t¾t dù ¸n, nguån vèn ®Þa ®iÓm vµ thêi gian x©y dùng. - ChØ dÉn viÖc t×m hiÓu hå s¬ mêi thÇu. - Thêi h¹n, ®Þa ®iÓm nhËn hå s¬ mêi thÇu vµ më thÇu. 2.4 Nép vµ nhËn hå s¬ dù thÇu Khi nhËn ®îc th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc th mêi thÇu, c¸c tæ chøc x©y ùng nªu ®ñ ®iÒu kiÖn vµ muèn tham gia ®Êu thÇu th× tham kh¶o hå s¬ mêi thÇu, chuÈn bÞ hoµn tÊt hå s¬ dù thÇu vµ göi ®Õn cho bªn mêi thÇu theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ghi trªn th«ng b¸o mêi thÇu hay th mêi thÇu. Hå s¬ dù thÇu göi ®i ®îc niªm phong. Bªn mêi thÇu cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n c¸c hå s¬ dù thÇu, kh«ng ®îc më tríc giê quy ®Þnh. 2.5 Më thÇu Nh÷ng hå s¬ dù thÇu nép ®óng h¹n sÏ ®îc bªn mêi thÇu tiÕp nhËn vµ qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ mËt. ViÖc më thÇu ®îc tiÕn hµnh c«ng khai theo ngµy giê, ®Þa ®iÓm ghi trong hå s¬ mêi thÇu vµ kh«ng ®îc qu¸ 48 giê kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu. §¹i diÖn cña bªn mêi thÇu vµ c¸c nhµ thÇu ®îc mêi tham dù ph¶i ký vµo biªn b¶n më thÇu. Biªn b¶n më thÇu ghi râ hä tªn gãi thÇu, ngµy, giê, ®Þa ®iÓm më thÇu: tªn vµ ®Þa chØ c¸c nhµ thÇu, gi¸ ®Êu thÇu, b¶o l·nh dù thÇu, tiÕn ®é thùc hiÖn vµ c¸c néi dung liªn quan kh¸c. B¶n gèc hå s¬ dù thÇu sau khi më thÇu ph¶i ®îc bªn mêi thÇu ký x¸c nhËn tõng trang tríc khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ mËt ®Ó lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt. 2.6 §¸nh gi¸, xÕp h¹ng nhµ thÇu Bªn mêi thÇu tÕn hµnh nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ chi tiÕt vµ xÕp h¹ng c¸c Hå s¬ dù thÇu ®· ®îc më c¨n cø theo yªu cÇu Hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt tríc khi më thÇu. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau:
 15. 15. Bíc1 : §¸nh gi¸ bé Hå s¬ dù thÇu ViÖc ®¸nh gi¸ s¬ bé lµ nh»m lo¹i bá ®îc c¸c Hå s¬ dù thÇu kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu bao gåm : - KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña Hå s¬ dù thÇu. - XÐt ®¸p c¬ b¶n cña Hå s¬ mêi thÇu. - Lµm râ Hå s¬ dù thÇu (nÕu cÇn). Bíc 2 : §¸nh gi¸ chi tiÕt Hå s¬ dù thÇu ViÖc ®¸nh gi¸ chi tiÕt Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ®îc thùc hiÖn theo ph- ¬ng ph¸p ®¸nh gi¸. Tríc hÕt, Hå s¬ dù thÇu ®îc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n. ViÖc ®¸nh gi¸ ®îc tiÕn hµnh dùa trªn c¬ së yªu cÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc quy ®Þnh trong Hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chi tiÕt ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt tríc thêi gian më thÇu. C¸c nhµ thÇu ®¹t sè ®iÓm tèi thiÓu tõ 70% tæng sè ®iÓm vÒ kü thuËt trë lªn sÏ ®îc chän vµo danh s¸ch ng¾n. §¸nh gi¸ vÌ mÆt tµi chÝnh, th¬ng m¹i c¸c nhµ thÇu thuéc danh s¸ch ng¾n: viÖc ®¸nh gi¸ veeg mÆt tµi chÝnh th¬ng m¹i ®îc tiÕn hµnh trªn cïng mét mÆt b»ng theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc phª duyÖt nh»m x¸c ®Þnh gi¸, ®¸nh gi¸ bao gßm bªn mêi thÇu thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng viÑc sau: - Söa lçi: söa ch÷a c¸c sai sãt nh»m chuÈn x¸c Hå s¬ dù thÇu bao gåm: lçi sè häc, lçi ®¸nh m¸y, lçi chÝnh t¶, lçi nhÇm ®¬n vÞ. - HiÖu chØnh sai lÖch: bªn mêi thÇu tiÕn hµnh bæ sung, ®iÒu chØnh nh÷ng näi dung cßn thiÕu sãt hoÆc thõa trong hå s¬ dù thÇu so víi c¸c yªu cÇu cña Hå s¬ mêi thÇu còng nh bæ sung hoÆc ®iÒu chØnh nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a c¸c phÇn cña hß s¬ dù thÇu. - ChuyÓn ®æi gi¸ dù thÇu sang mét ®ång tiÒn chung. - §a vÒ mét mÆt b»ng so s¸nh. - X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c Hå s¬ dù thÇu. * XÕp h¹ng Hå s¬ dù thÇu
 16. 16. Hå s¬ dù thÇu ®îc xÕp h¹ng theo gi¸ ®¸nh gi¸ nhµ thÇu cã Hå s¬ dù thÇu hîp lÖ, ®¸p øng c¬ b¶n c¸c yªu cÇu cña Hå s¬ mêi thÇu, cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt vµ cã gi¸ dÌ nghÞ tróng thÇu khong vît qu¸ gi¸ gãi thÇu hoÆc dù to¸n, tæng dù to¸n ®îc phª duyÖt (nÕu dù to¸n, tæng dù to¸n dîc duyÖt thÊp h¬n gi¸ gãi thÇu ®îc duyÖt) sÏ ®îc xem xÐt tróng thÇu. 2.7 Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu KÕt qu¶ ®Êu thÇu ph¶i ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn xem xÐt phª duyÖt. 2.8 C«ng bè tróng thÇu vµ th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång Bªn mêi thÇu chØ ®îc phÐp c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu sau khi ®· ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Bªn mêi thÇu sÏ mêi nhµ thÇu tróng thÇu ®Õn th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång. NÕu kh«ng thµnh c«ng, bªn mêi thÇu sÏ mêi nhµ thÇu xÕp h¹ng tiÕp theo ®Õn th¬ng th¶o hîp ®ång nhng ph¶i ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn chÊp nhËn. 2.9 Tr×nh duyÖt néi dung hîp ®ång vµ ký hîp ®ång Nhµ thÇu tróng thÇu trong thêi gian quy ®Þnh ph¶i nép b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. Gi¸ trÞ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång kh«ng qu¸ 10% gi¸ trÞ hîp ®ång tïy theo lo¹i h×nh vµ quy m« cña hîp ®ång. Bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i ký kÕt hîp ®ång b»ng v¨n b¶n khi néi dung hîp ®ång ®· ®îc tr×nh duyÖt Hîp ®ång x©y dùng cã thÓ ®îc tiÕn hµnh cho toµn bé c«ng tr×nh, cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hay cho mét lo¹i c«ng viÖc x©y dùng. Hîp ®ång x©y dùng cã thÓ ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t víi chñ dù ¸n, víi tæng thÇu (thÇu chÝnh) hay ký kÕt gi÷a táng thÇu ( thÇu chÝnh) víi c¸c thÇu phô. C¨n cø vµo thêi h¹n vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu ®îc quy ®Þnh trong kÐ ho¹ch ®Êu thÇu, hîp ®ång cã thÓ ®îc thùc hiÖn mét trong c¸c lo¹i sau: a/ Hîp ®ång trän gãi: lµ hîp ®ång theo gi¸ kho¸n gän, ®îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu ®îc x¸c ®Þnh râ vÒ khèi lîng yªu cÇu vÒ chÊt lîng vµ thêi
 17. 17. gian. Trêng hîp cã nh÷ng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nhng kh«ng do nhµ thÇu g©y ra th× sÏ ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn xem xÐt quyÕt ®Þnh. b/ Hîp ®ång ch×a khãa trao tay: lµ hîp ®ång bao gåm toµn bé c¸c cong viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ vµ x©y l¾p cña mét gãi thÇu ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét nhµ thÇu. Chñ ®µu t cã tr¸ch nhiÖm tham gia gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nghiÖm thu vµ nh¹n bµn giao khi nhµ thÇu hoµn thµnh toµn bé c«ng tr×nh theo ký kÕt hîp ®ång. C/ Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸: hîp ®ång ®iÒu chØnh gi¸ ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mµ t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång khong ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ sè lîng vµ chÊt lîng hoÆc cã biÕn ®éng lín vÌ gi¸ c¶ do chÝnh s¸ch cña Nhµ níc thay ®æi vµ hîp ®ång cã thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. Riªng ®èi víi gãi thÇu nhá (gãi thÇu cã gi¸ trÞ díi 2 tû ®ång) viÖc lËp hß s¬ mêi thÇu ®îc thùc hiÖn ®¬n gi¶n dùa trªn nh÷ng quy ®iÞnh ®Êu thÇu ®èi víi gãi thÇu quy m« nhá. Tuy nhiªn, hå s¬ mêi thÇu bao gåm c¸c néi dung sau: - Th mêi thÇu vµ mÉu ®¬n dù thÇu. - Yªu cÇu ®èi víi gãi thÇu x©y l¾p: hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt kÌm theo b¶n tiªn lîng ®îc duyÖt, chØ dÉn kü thuËt vµ tiÕn ®é thùc hiÖn. - Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ (®¹t hoÆc kh«ng ®¹t) vÌ mÆt kü thuËt. - MÉu b¶o l·nh dù thÇu vµ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång b¶o l·nh dù thÇu trong trêng hîp nµy b»ng 1% gi¸ dù thÇu vµ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång b»ng 3% gi¸ trÞ hîp ®ång III. Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p vµ c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p 1. Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p Hå s¬ dù thÇu do c¸c nhµ thµu xay dùng lËp trªn c¬ së cña hå s¬ mêi thÇu. Né dung hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p bao gåm: 1.1 Néi dung vÒ hµnh chÝnh, ph¸p lý * §¬n dù thÇu hîp lÖ (ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi thÈm quyÒn).
 18. 18. * B¶n sao giÊy ®¨ng ký kinh doanh * Tµi liÖu giíi thiÖu n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu kÓ c¶ nhµ thÇu phô nÕu cã. * V¨n b¶n tháa thuËn liªn doanh( trêng hîp liªn doanh dù thÇu ) * B¶o l·nh dù thÇu 1.2 C¸c néi dung vÒ kü thuËt * BiÖn ph¸p vµ tæ chøc thi c«ng ®èi víi gãi thÇu. * TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång. * §Æc tÝnh kü thuËt, nguån cung cÊp vËt t, vËt liÖu x©y dùng. * C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt lîng. 1.3 C¸c néi dung vÒ th¬ng m¹i, tµi chÝnh * Gi¸ dù thÇu kÌm theo thuyÕt minh vµ biÓu gi¸ chi tiÕt * §iÒu kiÖn thanh to¸n. 2. C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ViÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ®îc thùc hiÖn theo tiªu chuÈn vÒ c¸c néi dung sau: 2.1 Kü thuËt chÊt lîng - Møc ®é ®¸p øng ®èi víi c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, chÊt lîng vËt t, thiÕt bÞ nªu trong hå s¬ thiÕt kÕ. - TÝnh hîp lý vµ kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, biÖn ph¸p vµ tæ chøc thi c«ng. - B¶o ®¶m ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i trêng vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh: phßng ch¸y, an toµn lao ®éng. - Møc ®é ®¸p øng cña thiÕt bÞ thi c«ng (sè lîng, chñng lo¹i chÊt lîng vµ tiÕn ®é huy ®éng). - C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt lîng 2.2 Kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cña nhµ thÇu
 19. 19. - Kinh nghiÖm ®· thùc hiÖn c¸c dù ¸n cã yªu cÇu kü thuËt ë vïng ®Þa lý vµ hiÖn trêng t¬ng tù. - Sè lîng, tr×nh ®é c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt trùc tiÕp thùc hiÖn dù ¸n. - N¨ng lùc tµi chÝnh (doanh sè lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu kh¸c). 2.3 Tµi chÝnh vµ gi¸ c¶ Kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh, c¸c ®iÒu kiÖn th¬ng m¹i vµ tµi chÝnh, gi¸ c¶ ®¸nh gi¸. 2.4 TiÕn ®é thi c«ng - Møc ®é ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. - TÝnh hîp lý vÒ tiÕn ®é hoµn thµnh vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã liªn quan. IV. mét sè yÕu tè trong x©y dùng ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu cña tæ chøc x©y dùng 1.t×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong x©y dùng thiÕu tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®æi theo ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ c«ng cô lao ®éng Cô thÓ lµ trong x©y dùng, con ngêi vµ c«ng cô lao ®éng lu«n ph¶i di chuyÓn tõ c«ng tr×nh nµy ®Õn c«ng tr×nh kh¸c, cßn s¶n xuÊt x©y dùng (tøc c¸c c«ng tr×nh x©y dùng) thÞ h×nh thµnh vµ ®÷ng yªn t¹i chç, mét ®Æc ®iÓm hiÕm thÊy ë c¸c ngµnh. C¸c ph¬ng ¸n x©y dùng vÒ mÆt kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt còng lu«n ph¶i thay ®æi theo ®Þa ®iÓm vµ giai ®o¹n x©y dùng. §Æc ®iÓm nµy lµm khã kh¨n cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt, khã c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ngêi lao ®éng, lµm n¶y sinh nhiÒu chi phÝ cho kh©u di chuyÓn lùc lîng s¶n xuÊt vµ c«ng tr×nh t¹m phôc vô s¶n xuÊt, lµm cho c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c¸c tæ chøc x©y dùng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ®Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng còng nh h¹ thÊp gi¸ dù thÇu. §Æc ®iÓm nµy còng ®ßi hái c¸c tæ chøc x©y dùng ph¶i cè g¾ng t¨ng cêng tÝnh c¬ ®éng, linh ho¹t vµ gän nhÑ vÒ mÆt trang thiÕt bÞ tµi s¶n cã ®Þnh, lùa chän c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt linh ho¹t, t¨ng cêng ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp, phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ cã liªn quan ®Õn vËn chuyÓn, lùa chän vïng ho¹t ®éng
 20. 20. thÝch hîp, lîi dông tèi ®a lùc lîng x©y dùng t¹i chç vµ liªn kÕt t¹i chç ®Ó tranh thÇu x©y dùng, chó ý ®Õn chi phÝ vËn chuyÓn khi lËp gi¸ tranh thÇu. 2. Chu kú s¶n xuÊt (thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh) thêng dµi §Æc ®iÓm nµy lµm cho vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ vèn cæ chøc x©y dùng thêng bÞ ø ®äng l©u dµi t¹i c«ng tr×nh ®ang ®îc x©y dùng, c¸c tæ chøc x©y dùng dÔ gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro ngÉu nhiªn theo thêi gian. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c tæ chøc x©y dùng trong ®Êu thÇu ph¶i chó ý ®Õn nh©n tè thêi gian khi lùa chän ph¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng, còng nh khi lùa chän ph¬ng ¸n gi¸ cuèi cïng 3.S¶n xuÊt x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh theo ®¬n ®Æt hµng cho tõng trêng hîp cô thÓ th«ng qua h×nh thøc ký hîp ®ång Sau khi th¾ng thÇu v× s¶n phÈm x©y dùng rÊt ®a d¹ng cã tÝnh c¸ biÖt cao vµ chi phÝ lín. Trong phÇn lín c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, ngêi ta cã thÓ s¶n xuÊt hµng lo¹t s¶n phÈm ®Ó b¸n. Nhng víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng th× kh«ng thÓ lµm ®îc trõ mét vµi trêng hîp rÊt hiÕm khi chñ ®Çu t lµm s½n mét sè nhµ ®Ó b¸n, nhng ngay c¶ ë ®©y mçi nhµ cung cÊp sÏ cã c¸c ®Æc ®iÓm riªng do ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vµ ®Þa h×nh ®em l¹i. §Æc ®iÓm nµy dÉn ®Õn yªu cÇu lµ ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ c¶ cña s¶n phÈm x©y dùng tríc khi s¶n phÈm ®îc lµm ra vµ h×nh thøc giao nhËn thÇu vµ ®Êu thÇu cho nh÷ng c«ng tr×nh cô thÓ trë nªn phæ biÕn trong s¶n xuÊt x©y dùng. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c tæ chøc xay dùng muèn th¾ng thÇu ph¶i tÝch lòy nhiÒu kinh nghiÖm cho nhiÒu trêng hîp x©y dùng cô thÓ vµ ph¶i tÝnh to¸n cÈn thËn nhiÒu trêng hîp tranh thÇu. 4. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng rÊt phøc t¹p C¸c ®¬n vÞ tham gia x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ ph¶i cungsf nhau thi cong trªn mét diÖn tÝch cã h¹n ®Ó thùc hiÖn phÇn viÖc cña m×nh theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian vµ kh«ng gian. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c tá chøc x©y dng trong Hå s¬ dù thÇu ph¶i thùc hiÖn tr×nh ®é tæ chøc phãi hîp cao trong s¶n xuÊt, coi träng c«ng t¸c chuÈn bÞ x©y dùng vµ thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. 5. S¶n xuÊt x©y dùng thêng ph¶i tiÕn hµnh ngoµi trêi nªn chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña thêi tiÕt, ®iÒu kiÖn lµm viÖc nhäc nh»n
 21. 21. ¶nh hëng cña thêi tiÕt thêng lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh thi c«ng, n¨ng lùc cña tæ chøc x©y dùng kh«ng ®îc sö dông ®iÒu hßa trong bèn quý, gay khã kh¨n cho viÖc lùa chän tr×nh tù thi c«ng dù tr÷ vËt t nhiÒu h¬n... §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c tæ chøc x©y dùng trong qu¸ tr×nh lËp hå s¬ dù thÇu ph¶i lËp tiÕn ®é thi c«ng hîp lý ®Ó tr¸nh thêi tiÕt xÊu, phÊn ®Êu t×m c¸ch ho¹t ®éng trong n¨m, ¸p dông kÕt cÊu l¾p ghÐp lµm s½n trong xëng mét c¸ch hîp lý. Chó ý ®Õn nh©n tè rñi ro v× thêi tiÕt khi tranh thÇu, quan t©m ph¬ng ph¸p x©y dùng trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®íi. 6. S¶n xuÊt x©y dùng chÞu ¶nh hëng cña lîi nhuËn chªnh lÖch do ®iÒu kiÖn cña ®Þa ®iÓm x©y dùng ®em l¹i Cñng cè mét lo¹t c«ng tr×nh x©y dùng nhng nÕu nã ®Æt mét n¬i cã s½n nguån m¸y x©y dùng cho thuª, s½n c«ng nh©n th× ngêi nhËn thÇu x©y dùng ë trêng hîp nµy cã nhiÒu c¬ héi h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ thu ®îc lîi nhuËn cao h¬n. §©y lµ mét yÕu tè mµ khi tranh thÇu c¸c nhµ thÇu ph¶i chó ý. V. gi¸ dù to¸n dù thÇu trong ®Êu thÇu x©y l¾p 1.Mét sè ®Æc ®iÓm cña ®Þnh gi¸ trong x©y dùng ViÖc ®Þnh gi¸ trong x©y dùng cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: 1.1 Gi¸ cña s¶n phÈm x©y dùng cã tÝnh c¸ biÖt cao v× c¸c c«ng tr×nh x©y dùng phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn cña ®Þa ®iÓm x©y ®ùng Vµo chñng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng vµ vµo c¸c yªu cÇu sö dông kh¸c nhau cña c¸c chñ ®Çu t. Do ®ã gi¸ x©y dùng kh«ng thÓ ®inh tríc hµng lo¹t cho c«ng tr×nh toµn vÑn mµ ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ cho tõng trêng hîp cô thÓ. 1.2 Trong x©y dùng ngêi ta kh«ng thÓ ®Þnh gi¸ tríc cho mét c«ng tr×nh toµn vÑn, nhng ngêi ta cã thÓ ®Þnh gi¸ tríc cho tõng lo¹i c«ng viÖc x©y dùng, tõng bé phËn hîp thµnh c«ng tr×nh th«ng qua c¸i gäi lµ ®¬n gi¸ x©y dùng. Trªn c¬ së c¸c ®¬n gi¸ nµy ngêi ta sÏ lÊy gi¸ cho toµn thÓ c«ng tr×nh x©y dùng mçi khi cÇn ®Õn. Trong x©y dùng gi¸ trÞ dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p ®ãng vai trß gi¸ c¶ cña s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng.
 22. 22. 1.3 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh thêng kÐo dµi tõ khi ®Êu thÇu ®Õn khi kÕt thóc x©y dùng vµ bµn giao tr¶i qua c¸c ®iÒu chØnh vµ ®µm ph¸n trung gian gi÷a bªn giao thÇu vµ bªn nhËn thÇu x©y dùng. Gi¸ x©y dùng cña mét c«ng tr×nh nµo ®ã nh vËy ®· ®îc h×nh thµnh tríc khi s¶n phÈm thùc tÕ ra ®êi. 1.4 Sù h×nh thµnh gi¸ chñ yÕu ®îc th«ng qua h×nh thøc ®Êu thÇu vµ chñ thÇu x©y dùng. ë ®©y chñ ®Çu t ( tøc ngêi mua s¾m s¶n phÈm) ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®Þnh gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. 1.5 Phô thuéc vµo giai ®o¹n ®Çu t, gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc biÓu diÔn b»ng c¸c tªn gäi kh¸c nhau ®îc tÝnh to¸n theo c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau vµ ®îc sö dông víi c¸c môc tiªu kh¸c nhau. 1.6 Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, Nhµ níc vÉn ®ãng vai trß trong viÖc h×nh thµnh gi¸ x©y dùng, chñ yÕu lµ cho khu vùc x©y dùng tõ nguån vèn cña Nhµ níc. ë níc ta hiÖn nay vai trß qu¶n lý gi¸ x©y dùng cña Nhµ níc cßn t¬ng ®èi lín v× phÇn lín c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hiÖn nay nhê vµo nguån vèn cña Nhµ níc v× Nhµ níc cßn ph¶i ®ãng vai trß can thiÖp vµo gi¸ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh cña c¸c chñ ®Çu t níc ngoµi ®ª tr¸nh thiÖt h¹i chung cho ®Êt níc 2.Néi dung lËp gi¸ dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p (G§TXL) sau thuÕ cña c«ng trihf x©y dùng bao gåm: GTDTXL tríc thuÕ (T + X + TL) vµ kho¶n thuÕ GTGT ®Çu ra (VAT) tøc lµ : GTDTXL sau thuÕ = GTDTXL tríc thuÕ + VAT = T + C + TL + VAT Trong ®ã : T : chi phÝ trùc tiÕp C : chi phÝ chung TL: thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc
 23. 23. * Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ : lµ møc gi¸ ®Ó itnhs thues GTGT bao gåm chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc, ®îc x¸c ®Þnh theo møc tiªu hao vÒ vËt t, lao ®éng, sö dung m¸y vµ mÆt b»ng gi¸ cña khu vùc cña tõng thêi kú do c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. Chi phÝ trùc tiÕp: bao gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ sö dung m¸y thi c«ng, ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi lîng x©y l¾p theo thiÕt kÕ ®îc l¾p t¬ng øng. Chi phÝ vËt liÖu gåm: vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, vËt liÖu lu©n chuyÓn, ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n (®¬n gi¸ ®Þa ph¬ng hoÆc ®¬n gi¸ c«ng tr×nh). Møc gi¸ c¸c lo¹i vËt t vËt liÖu trong ®¬n gi¸ nãi trªn cha bao gåm thuÕ GTGT ®Çu vµo mµ doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i øng tr¶ khi mua vËt t, vËt liÖu cã sù thay ®æi vÒ gi¸ c¶ th× c¨n cø vµo møc gi¸ cha cã thuÕ GTGT trong th«ng b¸o tõng kú cña c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng bè ®Ó tr¸nh sù chªnh lÖch nµy vµo chi phÝ vËt liÖu trong dù to¸n. Chi phÝ vÒ nh©n c«ng GTDTXD bao gåm: l¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt lîng, c¸c chi phÝ theo chÕ ®é cã thÓ kho¸n trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng ®Ó tÝnh mét ngµy c«ng ®Þnh møc. Chi phÝ m¸y thi c«ng gåm ch phÝ nh©n c«ng thî ®iÒu khiÓn, söa ch÷a m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng. Riªng mét sè chi phÝ phô thuéc trong gi¸ c¶ m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng nh x¨ng dÇu, ®iÖn n¨ng cha tÝnh gi¸ trÞ t¨ng ®Çu vµo. Chi phÝ chung: tÝnh b»ng % so víi chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ trÞ doanh thu x©y l¾p, ®îc quy ®Þnh cho tõng lo¹i c«ng tr×nh. Kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc dïng ®Ó nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ mét sè kho¶n chi phÝ ph¶i nép, ph¶i trõ kh¸c. PhÇn cßn l¹i ®îc trÝch lËp quü theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh danh ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc. * ThuÕ GTGT ®Çu ra: dïng ®Ó tr¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo mµ doanh nghiÖp x©y dùng ®· øng tríc khi mua vËt t, vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng lîng nh- ng cha ®îc tÝnh vµo chi phÝ vËt liÖu, m¸y thi c«ng, chi phÝ chung doanh thu x©y l¾p tríc thuÕ vµ phÇn thuÕ GTGT mµ DN x©y dùng ph¶i nép. 3.C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn gi¸ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng 3.1 Nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi lµm t¨ng gi¶m mét c¸ch chÝnh ®¸ng c¸c chi phÝ trong gi¸ dù to¸n
 24. 24. - N©ng cao yªu cÇu vÒ møc ®é kü thuËt, c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh (t¨ng cêng kÕt cÊu c«ng tr×nh sö dông trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, b¶o ®¶m m« trêng sinh th¸i). - ViÖc di chuyÓn b« m¸y qu¶n lý, lùc lîng thi c«ng trang thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh tíi c¸c vïng xa x«i, hÎo l¸nh Ýt d©n c, míi khai khÈn, hÖ thèng vËn t¶i yÕu, ®iÒu kiÖn khÝ hËu thiªn nhiªn kh¾c nghiÖt. - Yªu cÇu n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng vµ v¨n hãa cho ngêi lao ®éng. - Sù biÕn ®éng gi¸ c¶. - T¨ng tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ngµnh x©y dùng. - Sù n©ng cao ®Þnh møc tÝch lòy kÕ ho¹ch vµ nh÷ng chi phÝ kh«ng l- êng tríc ®îc. - Do thiªn tai ®Þch häa vµ c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c. - C¸c chi phÝ vµ gi¸ trÞ khèi lîng dÞch vô hñy bá hoÆc thay ®æi theo quyÕt ®inh cña cÊp cã thÈm quyÒn. - Nh÷ng thay ®æi cña tõng bé phËn c«ng tr×nh, kÕt cÊu theo ý kiÕn chuyªn m«n cña c¬ quan thÈm ®Þnh thiÕt kÕ. 3.2 Nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi cã liªn quan ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh lµm t¨ng gi¶m mét c¸ch kh«ng chÝnh ®¸ng gi¸ dù to¸n - Sù kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc kh«ng ®ïng ®¾n ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt - TÝnh khoa häc thùc tiÔn cña mét sè v¨n b¶n ph¸p quy cßn thÊp. - ThiÕu c¸c tµi liÖu vÒ quy chuÈn, tiªu chuÈn trong x©y dùng (ch¼ng h¹n kh«ng cã ph¬ng ph¸p hoÆc chØ dÉn ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, b·o lôt dÉn dÕn ph¶i th«ng qua gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kh«ng cã c¨n cø nh÷ng chi phÝ ban ®Çu. 3.3 C¸c nh©n tè bªn ngoµi cã liªn quan ®Õn yÕu tè th«ng tin lµm t¨ng gi¶m kh«ng chÝnh ®¸ng vµ ngÉu nhiªn gi¸ dù to¸n.
 25. 25. - Sè dù b¸o kh«ng ®Çy ®ñ vÒ tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ (v× thiÕu c¸c tµi liÖu dù b¸o cã thÓ dÉn ®Õn viÖc th«ng qua gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kh«ng cã c¨n cø nh÷ng chi phÝ ban ®Çu. - ThiÕu ch¬ng tr×nh môc tiªu kÕ ho¹ch hãa c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ ( sù thiÕu kÕ ho¹ch dµi h¹n dÉn ®Õn viÖc thiÕt kÕ kü thuËt cho mét sè c«ng tr×nh cha cã dù ¸n kh¶ thi dîc duyÖt: b¶n vÏ thi c«ng cña mét sè ®èi t- îng riªng biÖt l¹i ®îc lµm tríc khi xem thiÕt kÕ kü thuËt. - ChÊt lîng c¸c tµi liÖu ban ®Çu khi thiÕt kÕ cha tèt. - Khi thiÕt kÕ thêng kh«ng tÝnh ®Õn nh÷ng tµi liÖu dù b¸o vÒ quy chuÈn míi, c¸c lo¹i thiÕt kÕ ®Õn khi ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c thêng tõ 1-7 n¨m hoÆc h¬n n÷a viÖc kh«ng tÝnh ®Õn c¸c nh©n tè trªn dÉn ®Õn viÖc ph¶i söa dæi, bæ sung l¹i thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh x©y dùng lµm t¨ng dù to¸n c«ng tr×nh. - Sù thiÕu c¬ së c«ng nghiÖp hãa, hoÆc cã nh÷ng l¹c hËu dÉn ®Õn sù gi¶m chØ tiªu c¬ giíi hãa, c«ng nghiÑp hãa trong x©y dùng lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt, t¨ng chi phÝ vËn t¶i do vËn chuyÓn c¸c s¶n phÈm. - Kh«ng cã ®ñ sè lîng c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i, cã n¨ng suÊt cao hoÆc cã thiÕt bÞ nhng thiÕu ®ång bé trong c«ng nghÖ thi c«ng cña c¸c tæ chøc x©y l¾p. -Sù cung cÊp vËt t kü thuËt kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc kh«ng theo kÕ ho¹ch yªu cÇu cña c¸c tæ chøc x©y l¾p. - Do kÐo dµi thêi h¹n x©y dùng c«ng tr×nh theo ®Þnh møc còng lµm t¨ng gi¸ dù to¸n. 3.4 Nh÷ng nh©n tè bªn trong lµm t¨ng, gi¶m kh«ng chÝnh ®¸ng vµ ngÉu nhiªn gi¸ dù to¸n do chÊt lîng th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ - ChÊt lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t kh«ng tèt, c¸c luËn cø nhiÖm vô lËp tµi liÖu thiÕt kÕ kh«ng râ rµng, qu¸ s¬ sµi, dÉn ®Õn sù cÇn thiÕt ph¶i xem xÐt tµi liÖu kü thuËt thiÕt kÕ dù to¸n trong qu¸ tr×nh x©y dùng. - ViÖc x¸c ®Þnh kh«ng ®óng nhu cÇu xe, m¸y thi c«ng vµ sù c¬ giíi hãa cña c¸c tæ chøc x©y l¾p khi laap thiÕt kÕ biÖn ph¸p thiÕt kÕ thi c«ng ®èi víi mét sè c«ng t¸c x©y l¾p còng lµm t¨ng gi¸ dù to¸n.
 26. 26. - ViÖc giao kh«ng kÞp c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ dù to¸n dÉn ®Õn kÐo dµi thêi gian x©y dùng vµ lµm thay ®æi dù to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh . 3.5 Nh÷ng nh©n tè lµm thay ®æi kh«ng chÝnh ®¸ng vµ ngÉu nhiªn gi¸ dù to¸n cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ t vÊn - Sai sãt cña ngêi thiÕt kÕ dÉn ®Õn viÖc t¨ng gi¶m kh«ng cã c¨n cø khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p vµ tÝnh to¸n kh«ng ®óng c¸c chi phÝ dù to¸n. - TÝnh to¸n chi phÝ vËn chuyÓn vµ mét sè kho¶n chi phÝ kh¸c phôc vô qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn hiÖn trêng x©y l¾p mét c¸ch thiÕu khoa häc, xa rêi thùc tiÔn (trong gi¸ trÞ dù to¸n chi phÝ vËt liÖu chiÕm tû träng lín tõ 60%-70% chi phÝ vËn chuyÓn chiÕm kho¶ng 10% -18% gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p). - Nghiªn cøu kh«ng ®Çy ®ñ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ dÉn ®Õn lùa chän ph¬ng ¸n kh«ng hîp lý lµm t¨ng gi¸ dù to¸n. HiÖn nay cßn nhiÒu trêng hîp c¸c nhµ thiÕt kÕ chØ h¹n chÕ xem xÐt 2-3 ph¬ng ¸n vµ ngay c¶ nh÷ng ph¬ng ¸n nµy còng kh«ng ph¶i lu«n lu«n ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn so s¸nh. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n gi¶m viÖc lËp c¸c dù ¸n so s¸nh lµ do kh«ng dÇy ®ñ kinh phÝ cho c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÓ ë ViÖtNam chØ míi chiÕm 2-3% gi¸ trÞ c«ng tr×nh , ë níc kh¸c chi phÝ nµy thêng chiÕm kho¶ng 5-10% gi¸ trÞ c«ng tr×nh. VI. vÊn ®Ò c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p. §Ó tróng thÇu th× nhµ thÇu ph¶i cã c¸c lîi thÕ t¬ng ®èi so víi c¸c nhµ thÇu kh¸c ®ã chÝnh lµ søc c¹nh tranh. Trong ®Êu thÇu khi nãi ®Õn søc c¹nh tranh lµ nãi ®Õn nh÷ng lîi thÕ cña nhµ thÇu so víi c¸c nhµ thÇu kh¸c vÒ c¸c yÕu tè nh: n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm, møc ®é ®¸p øng kü thuËt, kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh, tr×nh ®é tay nghÒ vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña nh÷ng ngêi tham gia vµo gãi thÇu trong ®ã kü thuËt ®Êu thÇu còng gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Ó th¾ng thÇu. Tïy theo quy m« vµ tÝnh chÊt cña tõng gãi thÇu mµ ngêi ta cã tõng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ Hå s¬ d thÇu cho phï hîp bëi vËy c¸c nhµ thÇu còng cÇn ph¶i cã nh÷ng kü thuËt ®Êu thÇu sao cho Hå s¬ dù thÇu ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña bªn mêi thÇu mµ l¹i cã møc gi¸ thÊp nhÊt. §Ó ®îc tróng thÇu c¸c nhµ thÇu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh nã ®îc biÓu hiÖn
 27. 27. qua c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu. Nhµ thÇu nµo cã lîi thÕ t¬ng ®èi cµng cao th× kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cµng lín. Mét Hå s¬ dù thÇu ®îc ®¸nh gi¸ theo c¸c tiªu chÝ sau 1. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu - N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh: s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ kinh doanh chÝnh (sè lîng vµ chñng lo¹i), sè lîng vµ tr×nh ®é c¸n bé chuyªn m«n, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c¸c nhµ thÇu - N¨ng lùc tµi chÝnh: tæng tµi s¶n, vèn lu ®éng, doanh thu, lîi nhuËn tr- íc vµ sau thuÕ trong thêi gian 3 ®Õn 5 n¨m gÇn ®©y. - Kinh nghiÖm : sè n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng. Sè lîng c¸c hîp ®ång t- ¬ng tù ®· thùc hiÖn trong thêi gian 3 ®Õn n¨m 5 gÇn ®©y. Tïy theo tÝnh chÊt cña tõng gãi thÇu, yªu cÇu vÌ thêi gian ®Ó tÝnh n¨ng lùc tµi chÝnh (qua c¸c chØ tiªu vÒ tæng tµi s¶n, vèn lu ®«ng, doanh thu, lîi nhuËn) vµ yªu cÇu vÒ thêi gian ®· thùc hiÖn c¸c hîp ®ång t¬ng tù cã thÓ quy ®Þnh Ýt h¬n 3 n¨m trªn c¬ së phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña dù ¸n vµ cÇn ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn chÊp nhËn. 2. Tiªu chuÈn vÒ mÆt kü thuËt - Yªu cÇu vÒ kü thuËt: + Kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÌ ph¹m vi cung cÊp, sè lîng chÊt lîng hµng hãa, tiªu chuÈn c«ng nghÖ, tiªu chuÈn s¶n xuÊt, tÝnh n¨ng kü thuËt, tû lÖ gi÷a thiÕt bÞ nhËp ngo¹i vµ s¶n xuÊt gia c«ng trong níc. + Kh¶ n¨ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn l¾p ®Æt vµ n¨ng lùc c¸n bé kü thuËt + Møc ®é ®¸p øng cña thiÕt bÞ thi c«ng. + T¸c ®éng ®èi víi m«i trêng vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. - Kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh - C¸c néi dung kh¸c: + §iÒu kiÖn hîp ®ång: møc ®é ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn hîp ®ång nªu trong Hå s¬ mêi thÇu.
 28. 28. + Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång so víi yªu cÇu trong Hå s¬ mêi thÇu vµ cam kÕt hoµn thµnh hîp ®ång cña nhµ thÇu. + Møc ®é liªn doanh liªn kÕt víi nhµ thÇu ViÖt Nam, sö dông thÇu phô ViÖt Nam ®èi víi nhµ thÇu níc ngoµi trong trêng hîp ®Êu thÇu quèc tÕ. + ChuyÓn giao c«ng nghÖ: kh¶ n¨ng chuyÓn giao c«ng nghÖ cho toµn bé dù ¸n hoÆc tõng phÇn cña dù ¸n. + §µo t¹o: kÕ ho¹ch vµ néi dung ®µo t¹o trong níc, ngoµi níc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc tiÕp thùc hiÖn vµ tiÕp thu c«ng viÖc. + C¸c néi dung kh¸c nÕu cã. Sö dông thang ®iÓm 100 hoÆc 1000 ®Ó ®¸nh gi¸ ®èi víi néi dung nªu trªn vÌ mÆt kü thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n. Tïy theo tÝnh chÊt tõng gãi thÇu mµ x¸c ®Þnh tû träng ®iÓm vµ møc ®iÓm yªu cÇu tèi thiÓu ®èi víi tõng néi dung. §iÓm tèi thiÓu cña tÊt c¶ c¸c néi dung trªn theo quy ®Þnh khong ®îc thÊp h¬n 70% tæng sã ®iÓm, nghÜa lµ ®iÓm tèi thiÓu cã thÓ lµ 70,71,72,...80%...tïy theo tÝnh chÊt cña tõng gãi thÇu 3. Tiªu chuÈn ®a vÒ mét mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh ®¸nh gi¸ Tiªu chuÈn ®a vÒ mét mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: - Thêi gian sö dông c«ng tr×nh. - TiÕn ®é, thêi gian thùc hiÖn gãi thÇu. - Chi phÝ vËn hµnh: tæn thÊt khi vËn hµnh, tiªu hao nguyªn nhiªn vËt liÖu, phô tïng thay thÕ vµ c¸c kho¶n chi phÝ vËn hµnh kh¸c nÕu cã. - Chi phÝ b¶o dìng, duy tu, söa ch÷a lín. - §iÒu kiÖn th¬ng m¹i (®iÒu kiÖn thanh to¸n, b¶o hµnh), ®iÒu kiÖn tµi chÝnh( l·i suÊt vay, c¸c lo¹i phÝ). Tõ nh÷ng tiªu chuÈn trªn nhµ thÇu kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh b»ng c¸ch n©ng cao n¨ng lùc kinh nghiÖm kü thuËt, c«ng nghÖ bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i cã kü thuËt ®Êu thÇu ®Ó x¸c ®Þnh cho m×nh mét møc gi¸ ®ñ thÊp ®Ó cã thÓ th¾ng thÇu mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng, tiÕn ®é vµ ®¶m b¶o cho c«ng ty cã lîi nhuËn
 29. 29. Ch¬ng II Thùc tr¹ng vÒ mét sè c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt I/ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt 1. sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc thµnh lËp ngµy 22 th¸ng 2 n¨m 1991. Sinh ra vµ lín lªn trong thêi kú ®æi míi, c«ng ty ®· sím ®îc t«i luyÖn trong c¬ chÕ thÞ trêng víi bao thö th¸ch khã kh¨n. N¨m 2001 c«ng ty võa trßn 10 tuæi nhng ®· trë thµnh mét c«ng ty lín, v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt. Trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ trong thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, c«ng ty lu«n ®Æt môc tiªu chÊt lîng s¶n phÈm lªn hµng ®Çu v× vËy tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty thi c«ng trong c¸c n¨m qua ®Òu ®¹t chÊt lîng cao. Vèn ph¸p ®Þnh : 5.386.081.897,0 ®ång Tªn giao dÞch quèc tÕ :Technology Materials and Construction Company Tªn viÕt t¾t : TEMATCO §iÖn tho¹i : 04-6330745 04-6330737 04-6330741 Fax : 04-6330737 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh:
 30. 30. - NhËn thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ n«ng th«n. - NhËp khÈu c¸c mÆt hµng s¾t thÐp, c¸c lo¹i ®êng èng thÐp vµ trang thiÕt bÞ néi ngo¹i thÊt ®Ó cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng - Kinh doanh chÕ biÕn mÆt hµng chÌ, ®êng cefª, cao su, rîu bia, níc gi¶i kh¸t, c¸c mÆt hµng N«ng, L©m, H¶i s¶n vµ hµng hãa kh¸c. - NhËp khÈu thiÕt bÞ, phô tïng chÕ biÕn chÌ phôc vô l¾p ®Æt t¹i c¸c nhµ m¸y chÌ. - T vÊn ®Çu t X©y l¾p ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh chÌ. II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ- kü thuËt ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh cã ®Æc thï riªng so víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt ®éc lËp t¹o ra nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh trong hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n gãp phÇn trong viÖc x©y dùng h¹ tÇng cho x· héi. Qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm vËt chÊt thêng dµi, tõ khi khëi c«ng x©y dùng cho ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dông lµ mét qu¸ tr×nh thi c«ng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè. Quy m«, tÝnh chÊt phøc t¹p cña tõng c«ng tr×nh, quy m« quy ph¹m trong thi c«ng l¹i chñ yÕu thùc hiÖn ngoµi trêi nªn chÞu ¶nh hëng rÊt lín cña c¸c yÕu tè thiªn nhiªn nh n¾ng, m- a...qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau. S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n lµ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt theo hîp ®ång ký kÕt gi÷a bªn chñ ®Çu t (bªn A) vµ bªn thi c«ng (bªn B) trªn c¬ së dù to¸n vµ thiÕt kÕ ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®îc so s¸nh víi dù to¸n c¶
 31. 31. vÒ mÆt khèi lîng còng nh hîp ®ång, c¸c ®¬n vÞ x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o ®óng c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, vÒ mü thuËt c«ng tr×nh, ®óng thiÕt kÕ, ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh vµ bµn giao ®óng tiÕn ®é cã nh vËy bªn A míi nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n. C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt lµ mét trong nh÷ng c«ng ty x©y dùng ë ViÖt Nam trong vßng 10 n¨m ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty kh¸ réng ë c¸c tØnh, thµnh phè lín chÝnh v× vËy c«ng ty ®· cã nh÷ng bíc thµnh c«ng ®¸ng kÓ ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc x©y dùng d©n dông NÒn kinh tÕ cña níc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng do ®ã tÝnh c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy cµng gay g¾t. §ã lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mµ kh«ng nh÷ng c«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt thêng xuyªn quan t©m mµ lµ cña tÊt c¶ c¸c c«ng ty trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n nãi riªng vµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nãi chung. Trªn ®Þa bµn c¶ níc cïng tån t¹i trªn mét ®Þa bµn ho¹t ®éng cã rÊt nhiÒu c«ng ty lín cã th©m niªn cao nh c«ng ty x©y dùng Lòng L«, tæng c«ng ty x©y dùng Trêng S¬n v× vËy ®Ó trô v÷ng c«ng ty ph¶i më réng ®Þa bµn cña m×nh ra c¸c tØnh thµnh phè kh¸c. Bíc ®Çu tiÕp cËn víi c«ng t¸c ®Êu thÇu trªn ®Þa bµn míi ®· g©y cho c«ng ty kh«ng Ýt khã kh¨n. Nhng mét mÆt yÕu tè c¹nh tranh ®ã còng gãp phÇn n©ng cao c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty thêng xuyªn cã nh÷ng ho¹t ®éng nh»m ph¸t triÓn vÒ tæ chøc vµ x©y dùng lùc lîng. Cïng víi sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn trong s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· kh«ng ngõng kiÖn toµn vµ ph¸t triÓn tæ chøc x©y dùng lùc lîng c¶ vÒ lîng lÉn chÊt, c«ng ty tiÕp tôc më réng quan hÖ ®Ó ®Èy m¹nh liªn doanh liªn kÕt t×m b¹n hµng. T¨ng cêng quan hÖ víi c¸c tæ chøc kinh tÕ c¸c c¬ së nghiªn cøu khoa häc ë trong níc ®Ó t×n kiÕm b¹n hµng, hîp t¸c trong ®Êu thÇu x©y dùng c«ng tr×nh, trong më réng ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh. Trong vµi n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· thùc hiÖn mét sè c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín ë c¸c tØnh thµnh trong c¶ níc ®iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty tÝch lòy ®îc kinh nghiÖm cã thªm uy tÝn trªn thÞ trêng x©y dùng còng nh trong c«ng t¸c ®Êu thÇu. Sau ®©y lµ mét sè c«ng tr×nh mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn trong vßng3n¨m qua
 32. 32. Mét sè c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y T T Tªn c«ng tr×nh vµ ®Þa ®iÓm Gi¸ trÞ Hîp ®ång (1000®) C¬ quan ký hîp ®ång 1 2 3 4 C«ng tr×nh d©n dông 1 Trô së côc thèng kª B¾c Ninh 2.2 00.000 Côc thèng kª B¾c Ninh 2 C¶i t¹o TT Phôc håi chøc n¨ng §å S¬n 2.1 49.770 TT Phôc håi chøc n¨ng §å S¬n 3 C¶i t¹o bÖnh viÖn chÌ S«ng L« 1.6 36.000 BÖnh viÖn khu vùc chÌ S«ng L« 4 CLB gia ®×nh trÎ quËn Thanh Xu©n HN 704 .142 TT v¨n hãa GD- TTN T¦ 5 Trô së UBND- H§ND huyÖn H¹ Hoµ 3.0 78.965 UBND huyÖn H¹ Hßa 6 Trêng tiÓu häc HiÒn ninh,Sãc S¬n Hµ Néi 1.6 33.352 BQL dù ¸n huyÖn Sãc S¬n 7 Nhµ ®iÒu hµnh khu liªn c¬-Cty §iÖn Lùc I 3.2 42.221 C«ng ty §iÖn Lùc I C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1 X©y dùng nhµ m¸y chÌ Hµ Néi 2.2 87.000 C«ng ty chÌ Hµ Néi 2 Kho chøa chÌ XK CTy chÌ Kim Anh 1.7 93.174 C«ng ty chÌ Kim Anh 3 C«ng ty chÌ Phó §a 1.4 54.273 C«ng ty chÌ Phó §a 4 Nhµ m¸y chÌ Mü L©m Tuyªn Quang 1.9 90.100 C«ng dù thÇu chÌ Mü L©m- TQ C«ng tr×nh giao th«ng
 33. 33. 1 §êng HiÒn Hßa-¸ng sái vên QG C¸t Bµ 7.0 50.000 Vên QG C¸t Bµ 2 CÇu ®êng s¾t s«ng C¸i Nha Trang 4.5 00.000 C«ng ty cÇu 14 3 CÇu treo b¶n l¸t, x· T©m Chung, Mêng L¸t 930 .000 UBND huyÖn Mêng L¸t TH 4 CÇu An D¬ng II - H¶i Phßng 1.7 94.431 C«ng ty thi c«ng c¬ giíi x©y l¾p 5 H¹ tÇng khu ®« thÞ §¹i Kim §Þnh C«ng HN 1.0 00.000 C«ng ty TNHH Hång Hµ C«ng tr×nh thñy lîi 1 X©y dùng kªnh T©y; kªnh Néi Bµi 2.8 90.000 BQL dù ¸n thñy lîi 402 2 KÌ Xu©n Canh TiÓu dù ¸n ®ª H N- H T 1.2 00.000 BQL DA ®Çu t XD thñy lîi HN 3 KÌ An C¶nh III TiÓu dù ¸n ®ª H N – H T 8.5 90.000 C«ng ty XD vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng 4 Kªnh chÝnh tíi tr¹m b¬m Th.ThÊt T.B×nh 1.8 80.000 Ban QLDA Ngµnh CSHT T.B×nh 5 Kªnh chÝnh- HÖ thãng thñy n«ng B¾c N.An 1.2 07.193 BQL dù ¸n thñy lîi 407 6 Thñy lîi Nµ C¸y, huyÖn Lôc Yªn,Yªn B¸i 2.1 00.000 BQL c«ng tr×nh thñy lîi Yªn B¸i
 34. 34. 2.§Æc ®iÓm vÒ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt 2.1 S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý 2.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 2.2.1 Gi¸m ®èc c«ng ty Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi ®îc c¬ quan cÊp trªn cã thÈm quyÒn bæ nhiÖm, lµ ®¹i diÖn c«ng ty theo ph¸p luËt. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty, qu¶n lý, chØ ®¹o ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¬ng híng ph¸t triÓn vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c cña c«ng ty. Gi¸m ®èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn tríc c¬ quan nhµ níc vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ x©y dùng c«ng ty vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2.2 Phã gi¸m ®èc c«ng ty: Chøc n¨ng: lµ ngêi gióp viÖc trùc tiÕp cho gi¸m ®èc c«ng ty theo tõng lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng, ñy quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc ®îc giao. NhiÖm vô: tæ chøc ®iÒu hµnh c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc ®îc giao. Trªn c¬ së c¸c chñ tr¬ng, kÕ ho¹ch chØ thÞ cña gi¸m ®èc c«ng ty vµ nghÞ quyÕt cña l·nh ®¹o c«ng ty, c¸c phã gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c hµng tuÇn, hµng th¸ng, hµng quý... vÒ lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng ®Ó lµm c¨n cø triÓn khai thùc hiÖn vµ qu¶n lý theo dâi. 2.2.3 Phßng tæng hîp: - TËp hîp lÞch c«ng t¸c hµng tuÇn, hµng th¸ng cña gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc c«ng ty. ChuÈn bÞ vµ tæ chøc c¸c cuéc häp, héi nghÞ tiÕp kh¸ch theo ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt - Qu¶n lý thùc hiÖn chÐ ®é lao ®éng nh©n sù, tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cña Nhµ níc vµ cña c«ng ty, chñ ®éng hoÆc ®Ò xuÊt l·nh ®¹o gi¶i quyÕt nh÷ng ph¸t sinh trong khi thùc hiÖn c«ng t¸c ®ã.
 35. 35. - Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ viÖc s¾p xÕp bè trÝ nh©n sù, tæ chøc bé m¸y c«ng ty. ChuÈn bÞ kÕ ho¹ch tuyÓn dông, ®µo t¹o n©ng bËc hµng n¨m cña c«ng ty. - So¹n th¶o lu tr÷ hå s¬, c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh cña c«ng ty (c¸c c«ng v¨n, chØ thÞ, th«ng b¸o, quyÕt ®Þnh, quy ®Þnh...). Phèi hîp víi c¸c phßng ban trong viÖc chuÈn bÞ vµ ph¸t hµnh c¸c v¨n b¶n thuéc lÜnh vùc c«ng t¸c cô thÓ. 2.2.3 Phßng Kinh tÕ - KÕ ho¹ch - Kü thuËt - Ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch, chiÕn lîc ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n, dµi h¹n cña c«ng ty tr×nh Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh, tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc phô tr¸ch. -KiÓm tra theo dâi cËp nhËt c¸c tµi liÖu, th«ng tin, sè liÖu vÒ kinh tÕ kÕ ho¹ch, khoa häc c«ng nghÖ, nhu cÇu thÞ trêng...liªn quan ®Ðn c¸c hîp ®ång hå s¬ ph¬ng ¸n vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cña c«ng ty. §¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi kh¸ch quan - So¹n th¶o qu¶n lý lu gi÷ c¸c hå s¬ dù ¸n, ph¬ng ¸n, luËn chøng kinh tÕ kü thuËt, hîp ®ång kinh tÕ vµ c¸c v¨n b¶n thuéc lÜnh vùc c«ng t¸c kh¸c ®îc giao theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc c«ng ty. - Chñ ®éng ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi nhiÖm vô ®îc giao. Khi c«ng tr×nh x©y dùng ®îc më ra c¨n cø vµo hå s¬ dù thÇu vµ ®¬n gi¸ tróng thÇu ®Ó chiÕt tÝnh ®¬n gi¸ vµ thuyÕt minh thi c«ng thùc tÕ tr×nh héi ®ång kho¸n xÐt duyÖt. - KiÓm tra gi¸m s¸t vÒ kü thuËt, an toµn lao ®éng. -Lµ ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ lËp dù ¸n ®Êu thÇu, thiÕt kÕ vµ kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c ®Êu thÇu. 2.2.4 Phßng KÕ to¸n - Tµi vô - Qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ quy chÕ c«ng ty. - Phèi hîp víi c¸c phßng ban chuyªn m«n tæ chøc nghiÖm thu, thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ, lµm c¸c b¸o c¸o theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc c«ng ty.
 36. 36. - Qu¶n lý cung cÊp x¸c nhËn sè liÖu chøng tõ liªn quan ®Õn tµi chÝnh c«ng ty phôc vô viÖc kiÓm kª, kiÓm tra gi¸m s¸t tr×nh duyÖt theo vô viÖc theo ®Þnh kú hoÆc theo yªu cÇu ®ét xuÊt. - Thùc hiÖn quyÕt to¸n hµng n¨m theo quy ®Þnh chung. - Hµng th¸ng ®«n ®èc c¸c phßng ban göi kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong th¸ng tíi vµ cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp thµnh b¸o c¸o tr×nh Gi¸m ®èc phª duyÖt. 2.2.5 C¸c chi nh¸nh x©y l¾p: - Gi¸m ®èc chi nh¸nh trùc tiÕp ®µm ph¸n ký kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång thi c«ng, x©y l¾p vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ kh¸c hoÆc theo uû quyÒn cña Gi¸m ®èc c«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ chÊt lîng c«ng tr×nh thi c«ng vµ c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh x©y dùng c¬ b¶n hiÖn hµnh. - Nép ®Çy ®ñ ®óng h¹n gi¸ trÞ thu theo tû lÖ quy ®Þnh tõ viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vÒ c«ng ty. Trêng hîp gi¸m ®èc chi nh¸nh ®Ò nghÞ gi÷ l¹i lµm vèn lu ®éng vµ ®îc Gi¸m ®èc c«ng ty chÊp thuËn, chi nh¸nh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vèn vµ ph¶i chÞu l·i suÊt cao nhÊt b»ng l·i vay ng©n hµng cho kho¶n vèn ®Ó l¹i. - Hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c víi Nhµ níc. §¶m b¶o cã hãa ®¬n chøng tõ hîp lÖ cho tÊt c¶ c¸c chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh. Thùc hiÖn lu tr÷ vµ b¶o qu¶n chøng tõ theo quy ®Þnh. - Tù ®iÒu tiÕt viÖc tr¶ l¬ng, b¶o hiÓm, thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn lao ®éng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña chi nh¸nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 2.2.6 C¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p: - Tæ chøc chØ ®¹o thi c«ng c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty giao theo ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ ®¶m b¶o chÊt lîng kü thuËt, mü thuËt, tiÕn ®é ®· tháa thuËn vµ an ninh trËt tù, an toµn lao ®éng trong khu vùc thi c«ng. - Chñ ®éng khai th¸c vµ më réng thÞ trêng, ®¶m b¶o ®ñ viÖc lµm cho ¸c bé c«ng nh©n viªn.
 37. 37. - Chñ ®éng t×m kiÕm, khai th¸c c¸c nguån vËt t ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt, chÊt lîng, gi¸ c¶ hîp lý ®Ó cung øng cho c¸c c«ng tr×nh. - Chñ ®éng lËp hå s¬ dù thÇu vµ tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh - LËp hå s¬ thanh quyÕt to¸n vµ trùc tiÕp lµm viÖc vÒ c«ng t¸c thanh to¸n víi chñ ®Çu t. 2.2.7 C¸c phßng thi c«ng, ®éi thi c«ng: - Lµ ®¬n vÞ thi c«ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ, ®¶m b¶o chÊt lîng kü thuËt, mü thuËt, tiÕn ®é ®· tháa thuËn vµ an ninh trËt tù an toµn lao ®éng trong khu vùc thi c«ng. - Cã quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm nh c¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p 2.2 §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt Do ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y dùng phøc t¹p vÒ mÆt kü thuËt, kÐo dµi vÒ mÆt thêi gian nªn mçi c«ng tr×nh c«ng ty ®Òu cã mét ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh riªng. Chñ nhiÖm c«ng tr×nh ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng t¹i c«ng tr- êng chÞu sù gi¸m s¸t vµ nhËn sù hç trî tõ Gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban c«ng ty. C¸c c¸n bé phô tr¸ch kü thuËt, kinh tÕ, tµi chÝnh, an toµn, c¸c ®éi thi c«ng cã nhiÖm vô hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao, chÞu sù chØ ®¹o, gi¸m s¸t cña chñ nhiÖm c«ng tr×nh. ViÖc tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· gióp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®îc th«ng suèt, xö lý nhanh chãng nh÷ng sù cè x©y dùng ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng. YÕu tè nµy ®· gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty trong thêi gian qua. 3.§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng TÝnh ®Õn n¨m 2001 tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn mµ c«ng ty sö dông gåm 600 ngêi trong ®ã: Tr×nh ®é §¬n vÞ 1999 2000 2001 §¹i häc trë lªn Ngêi 120 150 180 C«ng nh©n kü thuËt Ngêi 250 300 350 Trung cÊp Ngêi 20 28 40
 38. 38. Lµm c«ng t¸c kh¸c Ngêi 20 22 30 Tæng sè 410 500 600 ViÖc tuyÓn chän c¸n bé, ®µo t¹o c¸n bé lµ mét c«ng viÖc ®îc ban gi¸m ®èc ®Æc biÖt quan t©m. Ngµnh x©y dùng cã c¸c ®Æc thï riªng v× vËy c¸n bé cã tr×nh ®é kü s häc chuyªn ngµnh vÒ x©y dùng míi thùc sù phï hîp víi c«ng viÖc cña c«ng ty. C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt ®· kh«ng ngõng trau dåi kiÕn thøc ngµnh x©y dùng, ®µo t¹o kÕt hîp víi tÝch lòy kinh nghiÖm, tr- ëng thµnh trong thùc tÕ dÇn dÇn c«ng ty ®· ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr- êng. Víi quy m« tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý nh trªn, c«ng ty cã ®iÒu kiÖn qu¶n lý chÆt chÏ vÒ mÆt kinh tÕ, kü thuËt víi tõng ®éi s¶n xuÊt, tõng c«ng tr×nh do ®ã lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt thi c«ng, t¹o uy tÝn nhÊt ®Þnh trong ngµnh x©y dùng. MÆt kh¸c víi ®éi ngò c¸n bé, kü s, c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ cã tr×nh ®é cao, giÇu kinh nghiÖm c«ng ty ®· thùc hiÖn nhiÒu c«ng tr×nh lín nh §Òn thê c¸c Anh Hïng liÖt sü huyÖn H¶i HËu tØnh Nam §Þnh; Trô së Uû Ban Nh©n D©n huyÖn DiÔn Ch©u NghÖ An;Nhµ s¶n xuÊt chÝnh Nhµ m¸y chÌ ¢u L©u Yªn B¸i... 4.®Æc ®iÓm cña m¸y mãc thiÕt bÞ L·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng ty ®· n¾m b¾t ®îc tÇm quan träng cña m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng trong viÖc ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, ®¹t yªu cÇu chÊt lîng. §Ó b¶o®¶m tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ trêng c«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt ngay tõ ®Çu ®· tËp trông ®Çu t vµo c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y mãc kü thuËt hiÖn ®¹i, chó träng c«ng t¸c ¸p dông tiÕn bé kü thuËt vµ c«ng nghÖ l¾p r¸p. §iÒu ®ã lµm næi bËt n¨ng lùc vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc cña c«ng ty, nã ®¶m b¶o cho c«ng ty cã thÓ thùc thi c¸c c«ng tr×nh nhá cho ®Õn lín vµ phøc t¹p. N¨ng lùc m¹nh vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi chñ ®Çu t trong viÖc lùa chän c¸c nhµ ®Çu t chøng tá r»ng nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc thi c«ng c«ng tr×nh hay kh«ng. ThiÕt bÞ x©y dùng vµ m¸y mãc thi c«ng cña c«ng ty TT Tªn thiÕt bÞ Níc s¶n xuÊt C«ng suÊt ®éng c¬ ThiÕt bÞ c«ng t¸c tÊn,m3 Sè l- îng
 39. 39. 1 M¸y ñi DT 75 Liªn X« 130CV 14T 03 2 M¸y ñi NhËt 155CV 17,1T 02 3 M¸y xóc b¸nh lèp Nga 75CV 0,4 02 4 M¸y xóc b¸nh lèp Hµn Quèc 115CV 0,4 - 0,6 m3 03 5 M¸y xóc b¸nh xÝch NhËt 155CV 12,6T 01 6 M¸y xóc b¸nh xÝch NhËt 123CV 14T 01 7 M¸y san DZ 31 -1T Nga 100CV 2,6 m3 02 8 M¸y san Mü 150CV 1,0 m3 01 9 M¸y lu rung §øc 18T 01 10 M¸y lu NhËt 110CV 10T 02 11 M¸y lu b¸nh thÐp Nga 110CV 10 03 12 M¸y tr¶i nhùa Atsphan NhËt 02 13 M¸y khoan cäc nhåi NhËt 150CV D=2m,H=60m 02 14 M¸y khoan cäc nhåi Singapo 145CV D=2m,H=60m 01 15 M¸y khoan cäc nhåi NhËt D=600mm,H=5 0 02 16 M¸y xoay èng v¸ch CN §øc 02 17 Bóa ®èng cäc Diedel T.Quèc 5T 03 18 Xe b¬m bª t«ng §øc 160CV Q=90m3/h, P=71kg/cm2 03 TT Tªn thiÕt bÞ Níc s¶n xuÊt C«ng suÊt ®éng c¬ ThiÕt bÞ c«ng t¸c tÊn,m3 Sè l- îng 19 ¤ t« vËn chuyÓn bª t«ng NhËt 180Cv 6 m3 03 20 M¸y trén bª t«ng Nga 2,8Kw 250 lÝt 05 21 M¸y trén bª t«ng NhËt 4,5Kw 300 lÝt 08 22 M¸y trén bª t«ng NhËt 4,5Kw 500 lÝt 03 23 M¸y trén bª t«ng T.Quèc 200 lÝt 12 24 CÇn cÈu b¸nh lèp NhËt 240Cv 10T 01 25 CÇn cÈu b¸nh lèp Nga 150CV 6,5T 03 26 M¸y ph¸t ®iÖn NhËt 133CV 100KVA 01 27 M¸y hµn Nga 15 - 24kw 280 - 500 A 25 28 M¸y gia c«ng gç Nga- §øc 08 29 M¸y b¬m níc ngÇm TQ- NhËt 05 30 M¸y phun s¬n Nga 06 31 M¸y c¾t uèn thÐp Nga- D ®Õn 32mm 06
 40. 40. NhËt 32 B¬m cao ¸p 10 33 Cèp pha thÐp M2 5.000 34 Gi¸o thÐp M2 6.000 35 M¸y dÇm cÇm tay 40 36 ¤t« vËn t¶i MAZ Nga 180CV 9T 02 37 ¤t« vËn t¶i thïng Hµn Quèc 180CV 8T 06 38 ¤t« vËn t¶i IFA §øc 115Cv 5T 06 39 M¸y tr¶i v¶i läc NhËt 02 40 Phao thÐp lµm kÌ ViÖt Nam 20T 30 41 M¸y vËn th¨ng ViÖt Nam 500 kg 08 42 CÇn cÈu thiÕu nhi NhËt 250 kg 05 43 CÇn cÈu thiÕu nhi ViÖt Nam 200 kg 10 44 ThiÕt bÞ th¶ rång ViÖt Nam 20 con/ca 02 45 M¸y nhÊn bÊc NhËt 02 5. §Æc ®iÓm vÒ vèn vµ tµi chÝnh Mét trong n÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña ho¹t ®éng x©y dùng lµ thêi gian kÐo dµi vµ khèi lîng c«ng viÖc lín c¸c doanh nghiÖp x©y dùng thêng ph¶i øng tríc mét sè tiÒn lín ®Ó thùc hiÖn thi c«ng. V× vËy vèn vµ tµi chÝnh lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ®¶m b¶o thi c«ng c«ng tr×nh. V× nh÷ng lý do ®ã mµ vÊn ®Ò vÒ vèn vµ tµi chÝnh lu«n ®îc c«ng ty ®Æc biÖt quan t©m. Lµ mét c«ng ty cã c«ng t¸c h¹ch to¸n - bé m¸y kÕ to¸n ®îc s¾p xÕp bè trÝ gän nhÑ kiªm nhiÖm nh»m ®¸p øng yªu cÇu biªn chÕ gän nhÑ vµ qu¶n lý tËp trung . Bä m¸y tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty gåm 9 ngêi vµ mét sè nh©n viªn thèng kª c¸c c«ng tr×nh thi c«ng S¬ ®å 2 : Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n
 41. 41. B¶ng 3: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2000 §¬n vÞ : 1.000 ® C¸c chØ tiªu 1998 1999 2000 1. Doanh sè 71.610.819.03 5 83.841.336.41 0 113.969.994.38 6 2. Tæng doanh thu 56.326.708.09 4 81.709.750.13 5 112.073.186.15 0 3. Tæng tµi s¶n cã 45.947.646.23 2 65.641.542.88 9 74.740.044.545 - Tµi s¶n cã lu ®éng 39.327.090.60 7 58.769.323.62 8 67.724.093.021 4. Tæng tµi s¶n nî 45.974.646.23 2 65.641.542.88 9 74.740.044.545 - Tµi s¶n nî lùu ®éng 32.728.530.69 4 53.000.328.78 6 59.155.170.788 5. Lîi nhuËn tríc thuÕ 505.762.223 742.736.750 2.161.293.316 6. Lîi nhuËn sau thuÕ 379.072.223 549.126.467 1.620.969.987 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho ta thÊy tµi s¶n lu ®éng cña c«ng ty t¨ng lªn t¬ng øng n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lµ 137%. Ngng cã mét ®Æc ®iÓm cÇn l- u ý lµ c¸c kho¶n ph¶i thu vµ c¸c kho¶n ph¶i thu liªn tôc trong c¬ cÊu tµi s¶n lu ®éng: 54% n¨m 1999 vµ 59% n¨m 2000. §iÒu nµy chøng tá cã nhiÒu c«ng tr×nh bµn giao nhng cha ®îc chñ ®Çu t thanh to¸n g©y ø ®äng vèn lu ®éng. Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng. §Ó cã ®ñ vèn cho thi c«ng, ®Ó c¸c ®¬n vÞ thùc sù sö dông hiÖu qu¶ khèi lîng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã, ®Çu t cho tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®îc qu¶n lý chÆt chÏ: Kinh phÝ ®Çu t cho tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2000 b»ng 102% n¨m 1999. XÐt vÒ c¬ cÊu nguån vèn th× nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty chiÕm tû lÖ kh¸ hîp lý (n¨m 1999: 45%; n¨m 2000: 335 ). §©y lµ mét yÕu tè rÊt thuËn lîi cña
 42. 42. c«ng ty bëi nÕu c«ng ty ®¶m b¶o ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n th× tr¸nh ®îc c¸c rñi ro trong kinh doanh ®iÒu nµy cã thÓ thÊy râ h¬n trong c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty. B¶ng4: Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh quan träng cña c«ng ty x©y l¾p vËt t thiÕt bÞ kü thuËt hai n¨m 1999 -2000 T TT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 1999 2000 1 Doanh thu x©y l¾p (TR) Tû ®ång 40 46,4 2 Lîi nhuËn sau thuÕ (TR) Tû ®ång 1,6 1,74 3 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn t¹i (TSK§/Nî ng¾n h¹n) LÇn 1,7 2,45 4 HÖ sè nî (tæng nî/ tæng tµi s¶n) LÇn 0,45 0,33 5 Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm (KN/ TR) % 0,04 0,038 Nh÷ng chØ tiªu tµi chÝnh ph¶n ¸nh tæng c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty chiÕm tû lÖ thÊp so víi nguån vèn. Trong c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cha cã c¸c kho¶n vay dµi h¹n, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty cha khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng vÒ vån, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn t¹i lín chøng tá c«ng ty kh«ng cã rñi ro vÒ tµi chÝnh (an toµn tµi chÝnh cao). §iÒu nµy còng ®îc thÓ hiÖn rÊt râ trong hÖ sè nî cña c«ng ty (hÖ sè nî rÊt thÊp). MÆc dï vËy nhng lîi nhuËn thu ®îc cña c«ng ty chiÕm tû lÖ cha lín so víi mét sè c«ng ty kh¸c, tuy nhiªn ®èi víi ngµnh x©y dùng th× tû lÖ ®ã lµ t¬ng ®èi. C¸c chØ tiªu trªn ®· chøng tá c«ng ty bíc ®Çu ®· qu¶n lý tèt chi phÝ. Song khi doanh thu t¨ng tõ 40 tû ®ång n¨m 1999
 43. 43. ®Õn 46 tû ®ång n¨m 2000, th× chØ tiªu doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm gi¶m tõ 0,04% xuèng 0,038%, do t¨ng chi phÝ qu¶n lý. §iÒu ®ã ®ßi hái cÇn n©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ ®Ó gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. III. T×nh h×nh tham gia c«ng t¸c ®Êu thÇu ë c«ng ty TNHH x©y l¾p vËt t kü thuËt. C«ng t¸c ®Êu thÇu lµ mét ho¹t ®éng v« cïng quan träng, bëi nã kh«ng chØ liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mµ nã cßn lµ vÊn ®Ò gãp phÇn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn x· héi. Víi sù ®æi míi kinh tÕ ®Æc biÖt trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n ®· buéc ph¶i cã mét quy chÕ ®Êu thÇu ®Ó qñan lý mét c¸ch thèng nhÊt, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Êu thÇu trong c¶ níc. C«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt lµ mét doanh nghiÖp liªn doanh, ho¹ch to¸n ®éc lËp cã kh¶ n¨ng tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n thuéc lÜnh vùc kinh doanh ngµnh nghÒ m×nh. C«ng ty tham gia ®Êu thÇu víi t c¸ch lµ mét nhµ thÇu ®îc thiÕt lËp bëi c¬ quan liªn doanh víi mét ®¬n vÞ kh¸c. Nh÷ng thµnh qu¶ bíc ®Çu cña c«ng ty ®¹t ®îc lµ kÕt qña cña nhiÒu yÕu tè song mét trong nh÷ng yªó tè quan träng hµng ®Çu lµ c«ng ty ngµy cµng coi träng c«ng t¸c ®Êu thÇu. C«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty cã thÓ biÓu hiÖn qua viÖc tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña mét c«ng tr×nh cô thÓ c«ng ty míi tiÕn hµnh. §ã lµ gãi thÇu x©y dùng nhµ 9 tÇng - §¹i häc KiÕn tróc Hµ Né. Khi bªn mêi thÇu cã th«ng b¸o mêi thÇu, c«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt nÕu muèn tham gia ®Êu thÇu th× ph¶i cö c¸n bé ®Õn ®Ó mua hå s¬ mêi thÇu. Tríc khi mua hå s¬ mêi thÇu, c¸n bé cña c«ng ty xem xÐt, ®¸nh gi¸ yªu cÇu cña gãi thÇu cã phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty hay kh«ng? nÕu thùc hiÖn nã kh¶ n¨ng cã l·i th× nhµ thÇu ph¶i tÝnh ®îc t¬ng ®èi lîi nhuËn lµ bao nhiªu.. Sau ®ã khi xem xÐt ®¸nh gi¸ c¸c bé c«ng ty míi mua hå s¬ mêi thÇu. Sau ®©y em xin tr×nh bµy quy tr×nh ®Êu thÇu cña c«ng t:
 44. 44. C«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty TNHH x©y l¾p kü thuËt vËt t ®îc chia lµm 2 giai ®o¹n do 2 phßng chøc n¨ng ®¶m nhiÖm. Phßng kinh doanh: chÞu tr¸ch nhiÖm ë giai ®o¹n tiÕp thÞ mua hå s¬ dù thÇ. Phßng kinh tÕ vµ phßng kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm ë giai ®o¹n lËp, nép hå s¬ dù thÇu, ký kÕt hîp ®ång vµ giao kho¸n. Ngoµi th× viÖc tham gia c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty TNHH x©y l¾p kü thuËt vËt t ®· coi träng gãp phÇn tíi sù th¾ng thÇu cña c«ng ty. 1. C«ng t¸c mua hå s¬ dù thÇu Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh«ng n»m ngoµi quy luËt c¹nh tranh kh¾c nhiÖt. Cã nghÜa lµ c¹nh tranh võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn, võa lµ con ®êng dÉn ®Õn sù diÖt vong cña c¸c ®¬n vÞ yÕu kÐm. Ng- êi ta nãi r»ng c¹nh tranh trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng kh«ng nh÷ng khèc liÖt mµ cßn gay g¾t h¬n mét sè lÜnh vùc kh¸c. V× vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i t×m c¸c biÖn ph¸p vµ ph¬ng thøc ¸p dông cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Tríc t×nh h×nh ®ã c«ng ty TNHH x©y l¾p vËt t kü thuËt ®· coi c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ mua hå s¬ m¬× thÇu lµ mét ho¹t ®éng cã rÊt quan träng gãp phÇn tíi sù th¾ng thÇu cña c«ng ty. Trong giai ®o¹n mua hå s¬ mêi thÇu th× phßng kinh doanh cßn cã nhiÖm vô t×m hiÓu nguån th«ng tin vÒ: - Chñ ®Çu t. - Ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh. - C¬ quan lËp dù ¸n. - Giíi thiÖu uy tÝn, n¨ng lùc cña c«ng ty. C«ng ty ®¸nh gi¸ cao vÒ ®éi ngò c¸c bé "ngo¹i giao" trong c«ng t¸c giíi thiÖu n¨ng lùc cña c«ng ty vµ t×m hiÓu vÒ c¸c yÕu tè quan träng cña c¸c bªn mêi thÇu. Bëi vËy lµ nh÷ng th«ng tin quý gi¸ gèp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn sù th¾ng thÇu cña c«ng ty. Trong c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ mua hå s¬ mêi thÇu cña c«ng ty, c¸c chi phÝ ®îc thanh to¸n theo kÕ ho¹ch do gi¸m ®èc c«ng ty duyÖt. Riªng quy ®Þnh vÒ chi phÝ vµ lÖ phÝ ®Êu thÇu theo quy chÕ ®Êu thÇu míi ®· quy ®Þnh
 45. 45. gióp c«ng ty gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ mua hå s¬ mêi thÇu. Tríc ®©y c«ng ty th- êng ph¶i mua víi gi¸ mét hå s¬ lµ 1.000.000 ®ång ®Õn 1.500.000 ®ång th× nay thèng nhÊt lµ 500.000 ®ång. 2. C«ng t¸c lËp, nép hå s¬ dù thÇu vµ ký kÕt hîp ®ång TiÕp thÞ hay viÖc nghiªn cøu th mêi thÇu nh»m thu thËp nh÷ng th«ng tin ban ®Çu vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn dù ¸n: - Chñ ®Çu t, chñ qu¶n ®Çu, ban qu¶n lý dù ¸n nh»m x¸c ®Þnh møc ®é thuËn lîi trong ®Êu thÇu còng nh thi c«ng c«ng tr×nh c¶ vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh. - Nguån vèn vµ quy m« dù ¸n, ®Æc ®iÓm kü thuËt còng nh tµi chÝnh nh»m x¸c ®Þnh sù phï hîp cña yªu cÇu x©y dùng vµ n¨ng lùc cña c«ng ty ®Ó sím cã c¨n cø tham gia hoÆc ngîc l¹i. - Tranh thñ t×m hiÓu møc ®é ®¸nh gi¸ chung cña thÞ trêng vÒ n»ng lùc cña c«ng tr x©y l¾p vËt t kü thuËt nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c h¬n c¸c chiÕn lîc trong c«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu còng nh ®Êu thÇu. C¸c th«ng tin tiÕp thÞ nµy cã ý nghÜa më ®êng cho viÖc lËp hå s¬ dù thÇu, tËp trung khai th¸c c¸c thÕ m¹nh mµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c kÌm h¬n còng nh bíc ®Çu t¹i ra sù chó ý vµ quan t©m mµ chñ ®Çu t ®èi víi c«ng ty x©y l¾p vËt t kü thuËt. Sau khi mua hå s¬ mêi thÇu, c«ng ty xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn cña gãi thÇu ®èi víi ®¬n vÞ dù thÇu. C«ng t¸c ®Êu thÇu ®ßi hái kh¾t khe vÒ thêi gian còng nh sù chÝnh x¸c vÒ kÕt qu¶ tÝnh to¸n, nªn th«ng thêng ®Ó hoµn thµnh mét hå s¬ dù thÇu toµn bé c¸n bé trong phßng kü thuËt ®îc huy ®éng. Xem xÐt vÊn ®Ò nµy ë c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng nhµ 5 tÇng §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi. Lµ mét gãi thÇu ®îc tæ chøc ®Êu thÇu h¹n chÕ víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®èi víi nhµ thÇu lµ: - Cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp - Cã ®¨ng ký kinh doanh vµ chøng chØ hµnh nghÒ x©y dùng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn cÊp theo quyÕt ®Þnh 500/ BXD - CSXD ngµy 18/9/1996 cña Bé trëng Bé x©y dùng vµ ®¨ng ký ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Hµ Néi.
 46. 46. 2.1. LËp hå s¬ dù thÇu Cã thÓ nãi r»ng ®©y lµ c«ng viÖc quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty. Hå s¬ dù thÇu thÓ hiÖn n¨ng lùc cña nhµ thÇu ®èi víi bªn mêi thÇu vµ lµ c¨n cø ®Ó bªn mêi thÇu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña c«ng ty lùa chän nhµ thÇu. Hå s¬ dù thÇu ®ßi hái kiÕn thøc, n¨ng lùc, c«ng søc vµ thêi gian rÊt nhiÒu nh»m gióp cho nhµ thÇu thÓ hiÖn ®îc kh¶ n¨ng "tréi" cña m×nh tríc héi ®ång chÊm thÇu. T¹i c«ng ty TNHH x©y l¾p vËt t kü thuËt trong qu¸ tr×nh lËp hå s¬ dù thÇu ®Æc biÖt cÇn chó ý tíi ph©n tÝch rñi ro dù ¸n. MÆc dï trong ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 52/1999 N§- CP t¹i ®iÒu 27 néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t cã ®Ò cËp: c¸c vÊn ®Ò rñi ro cña dù ¸n cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®Çu t. Nhng vÉn cha cã mét ®Þnh chÕ ph¸t lý nµo cho viÖc qu¶n lý rñi ro dù ¸n... DÉu vËy, ë c«ng ty ®Æc ®iÓm nµy lµ rÊt næi bËt lµm t¨ng thªm ®iÓm m¹nh cña m×nh. Cïng víi sù ®¶m b¶o mét nguån vèn lín ë ®èi t¸c liªn doanh, céng víi sù gióp ®ì ®Æc biÖt vÒ mÆt kiÕn thøc cña c¸c chuyªn gia níc ngoµi. Khi lËp mét hå s¬ dù thÇu c¸n bé l·nh ®¹o cña c«ng ty ®· ph©n tÝch rñi ro vµ t×m ra c¸ch qu¶n lý nã, ®iÒu nµy thÓ hiÖn tõ kh©u: x¸c ®Þnh môc tiªu ®Õn x¸c ®Þnh c¸c rñi ro ®Õn lîng ho¸ c¸c rñi ro, cho ®Õn viÖc gi¶ quyÕt c¸c rñi ro. Qu¶n lý rñi ro trong x©y dùng gióp lµm t¨ng hiÓu biÕt vÒ dù ¸n mét c¸ch cÆn kÏ h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc lËp mét kÕ ho¹ch dù ¸n liªn tôc h¬n, chÝnh x¸c h¬n c¶ vÒ chi phÝ vµ thêi gian. ViÖc t×m hiÓu, ph©n tÝch vÒ qu¶n lý rñi ro trong x©y dùng, víi môc ®Ých qu¶n lý rñi ro ®îc x¸c ®Þnh lµ yÕu tè "thêi gian" cña c«ng tr×nh ( tiÕn ®é thi c«ng); chi phÝ cña c«ng tr×nh ( gi¸ thµnh c«ng tr×nh) haychÊt lîng c«ng tr×nh. Trong hå s¬ dù thÇu c«ng tr×nh x©y dùng nhµ 5 Trêng §¹i häc kiÕn tróc Hµ Néi gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau: (1) Th mêi thÇu. (2) §¬n dù thÇu. (3) B¶n l·nh dù thÇu. (4) C¸c phôc lôc kh¸c. (5) Cam kÕt ®¶m b¶o vèn ®Ó thi c«ng.
 47. 47. (6) C¸c tµi liÖu vÒ doanh nghiÖp. + QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp sè 1942/CP do Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t cÊp ngµy 28/6/0997. + GiÊy phÐp hµnh nghÒ x©y dùng sè 997/BX§ ngµy 3/7/1998 cña Bé x©y dùng. + B¶n giíi thiÖu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, n¨ng lùc thi c«ng vµ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. (7) B¶ng tÝnh gi¸ thi c«ng (8) Quy tr×nh thi c«ng. (9) TiÕn ®é thi c«ng. (10) Th gi¶m gi¸. Trong hå s¬ mêi thÇu ngêi ta bãc t¸ch thµnh tõng nhãm c«ng viÖc do c¸c nhãm kh¸c nhau thùc hiÖn. a. Nhãm kü thuËt Nhãm kü thuËt cña c«ng ty bãc t¸ch, tÝnh to¸n trªn c¬ së thiÕt kÕ kü thuËt vµ b¶n vÏ. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kü thuËt vÒ mÆt kü thuËt, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: * Dùa trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt trong hå s¬ mêi thÇu bãc t¸ch khèi l- îng c«ng viÖc cÇn lµm. Nhµ thÇu ph¶i hiÓu râ c«ng viÖc nµo ph¶i lµm th«ng qua b¶ng tiªn lîng dù to¸n chi tiÕt. Th«ng qua b¶ng nµy nhµ thÇu cã thÓ tÝnh gi¸ trÞ dù thÇu. §iÒu quan träng ë ®©y lµ nhãm kü thuËt ph¶i kh¼ng ®Þnh tiªn lîng ®· bao gåm tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ph¶i lµm trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Bëi v×, cã nh÷ng c«ng viÖc mµ nhµ thÇu khi tiÕn hµnh tiªn lîng c«ng viÖc kh«ng ®îc chµo v× vËy nhµ th©ï khi tróng thÇu vÉn ph¶i thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh nh ®· cam kÕt. * C«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng - Thêi gian thi c«ng: Thêi gian thi c«ng lµ mét bµi to¸n quan träng cÇn ®îc gi¶i quyÕt trong hå s¬ dù thÇu, nã kh«ng chØ thÓ hiÖn n¨ng lùc nhµ thÇu tríc ban chÊm thÇu
 48. 48. mµ cßn ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh. Cïng mét chÊt lîng vµ khèi lîng thi c«ng, thêi gian cµng nhá th× chi phÝ cµng nhá. Tuy vËy, thêi gian thi c«ng kh«ng ph¶i lµ mét bµi to¸n chñ quan, nã phu thuéc rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan vµ ngÉu nhiªn: ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, sù bÊt bªnh cña thÞ trêng cung cÊp vËt liÖu, sù ph¸t sinh yªu cÇu vÒ mét chñng lo¹i vËt liÖu hay dÞch vô ®Æc biÖt kh«ng cã s½n, sù chËm chÔ hay møc ®é thiÕu quan t©m cña cña c¸c bé m¸y Nhµ níc, trong vÊn ®Ò duyÖt thiÕt kÕ, duyÖt vèn, duyÖt thanh to¸n... sù thay ®æi nh©n lùc bÊt lîi vÒ hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Do yÕu tè ¶nh hëng ®Õn thêi gian thi c«ng ®Ò xuÊt lµ rÊt nhiÒu vµ kh«ng kiÓm so¸t hÕt ®îc, viÖc tÝnh to¸n thêi gian thi c«ng trong hå s¬ dù thÇu chØ cã thÓ c¨n cø vµo mét vµi yÕu tè cè ®Þnh trªn c¬ së khèi lîng c«ng viÖc thùc tÕ, kh¶ n¨ng c«ng nghÖ vµ mét sè dù to¸n cã tÝnh chÊt lîng kinh nghiÖm. Tuy nhiªn, thêi gian thi c«ng ®Õn nay cha ph¶i lµ ®iÒu kiÖn rµng buéc khi nã ph¸t sinh bÊt lîi do nh÷ng kh¸ch quan ®em l¹i. Trªn c¬ së hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh, khèi lîng c¸c c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn thi c«ng, mÆt b»ng thi c«ng, yªu cÇu chÊt lîng vµ thêi gian ®ßi hái hoµn thµnh c«ng tr×nh còng nh khèi lîng m¸y mãc, nguån nh©n lùc cña c«ng ty cã thÓ huy ®éng cho c«ng tr×nh mµ nhãm kü thuËt tÝnh to¸n thêi gian tèi u nhÊt. - ChuÈn bÞ mÆt b»ng; ViÖc chuÈn bÞ mÆt b»ng bao gåm: - Ph¸ dì c¸c c«ng tr×nh cò. - Dän dÑp, vËn chuyÓn. - T¹o mÆt b»ng vµ chuÈn bÞ thi c«ng - X¸c ®Þnh nguån ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i.. TÊt c¶ c¸c nhµ t¹m, phÕ th¶i, cá r¸c hiÖn cã trªn mÆt b»ng c«ng tr×nh sÏ ®îc tiÕn hµnh thu dän s¹ch sÏ. Sau ®ã khu vùc c«ng tr×nh sÏ ®îc rµo l¹i b»ng hµng rµo chuyªn dïng b»ng t«n ®Ó b¶o vÖ vµ ng¨n t¬ng ®èi ®éc lËp gi÷a khu c«ng tr×nh vµ khu sinh ho¹t. §¶m b¶o an toµn cho mäi ngêi.
 49. 49. ChuÈn bÞ nguån ®iÖn, níc cho c«ng tr×nh. - Dù kiÕn nh©n lùc: Nh©n lùc thùc hiÖn cho thi c«ng c«ng tr×nh ®îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc: N= Trong ®ã: N: Nh©n lùc trung b×nh trong 1 ngµy. Gi: Khèi lîng x©y l¾p thø 1. Ni: §Þnh møc c«ng nh©n ( §M 56/ BXD - VKT) Chi cho c«ng t¸c x©y l¾p thø 1. T: Tæng tiÕn ®é thi c«ng. + Sè lîng nh©n lùc ®îc biªn chÕ lµm nhiÒu ®éi. - §éi vËn chuyÓn bèc dì vËt t, phÕ th¶i, ®µo ®Êt vµ lao ®éng phæ th«ng kh¸c. - C¸c ®éi thi c«ng phÇn th«. - C¸c ®éi hoµn thiÖn. * TÝnh to¸n khèi lîng m¸y mãc cÇn huy ®éng cho c«ng tr×nh: Tuú theo tõng c«ng tr×nh, yªu cÇu vÒ thêi gian mµ nhãm kü thuËt tÝnh to¸n khèi lîng m¸y mãc cÇn thiÕt huy ®éng sao cho ®¶m b¶o hoµn thµnh c«ng tr×nh trong ®iÒu kiÖn hiÖn cã. TÝnh to¸n khèi lîng m¸y mãc cã huy ®éng; - Chi phÝ m¸y thi c«ng lµ chi phÝ chiÕm tû träng lín trong tæng lín nhÊt lµ ®èi víi c«ng tr×nh cao tÇng, kÕt cÊu lín. - TiÕt kiÖm chi phÝ nµy ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së yªu cÇu thùc tÕ cña tõng c«ng viÖc còng nh c¶ c«ng tr×nh vµ n¨ng lùc thiÕt bÞ hiÖn cã. ViÖc tÝnh to¸n khèi lîng m¸y ph¶i ®îc lËp kÕ ho¹ch cô thÓ, danh môc thiÕt bÞ chi tiÕt, nguÇn huy ®éng còng nh dù phßng trong trêng hîp cÇn thiÕt.
 50. 50. Sè lîng m¸y mãc cÇn huy ®éng cho c«ng tr×nh ®îc thÓ hiÖn ë danh s¸ch m¸y mãc thiÕt bÞ dù kiÕn ®a vµo c«ng tr×nh. §ã lµ khèi lîng m¸y mãc thiÕt bÞ s½n sµng ®îc ®a vµo sö dông khi tróng thÇu. * BiÖn ph¸p thi c«ng: - X¸c ®Þnh tuyÕn thi c«ng: th«ng thêng c«ng tr×nh thi c«ng ®îc x¸c ®Þnh râ hai tuyÕn. VÝ dô ®èi víi c«ng tr×nh nhµ 5 tÇng tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam - Trêng ®¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi. 1. PhÇn th« vµ hoµn thµnh trong ®îc thi c«ng tõ díi lªn trªn (tÇng 1 ®Õn tÇng 5). 2. PhÇn hoµn thiÖn ngoµi nhµ thi c«ng tõ trªn xuèng (tõ tÇng 5 ®Õn tÇng1) Nhãm kü thuËt c¨n cø trªn c¬ së Hå s¬ thiÕt bÞ kü thuËt nh÷ng yªu cÇu trong hå s¬ mêi thÇu vµ nh÷ng c¨n cø thùc tÕ c«ng tr×nh, thùc tÕ n¨ng lùc c«ng ty... mµ ®a ra biÖn ph¸p thi c«ng thÝch hîp. BiÖn ph¸p thi c«ng ®îc thÓ hiÖn trªn: - B¶n vÏ biÖp ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh. - ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng. - BiÖp ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng. Nh÷ng biÖp ph¸p thi c«ng nµy cã thÓ khi tróng thÇu cßn ph¶i gi¶i thÝch nÕu cã yªu cÇu bªn mêi thÇu. §Ó thÊy râ c«ng viÖc nµy cña nhãm kü thuËt ra ph©n tÝch biÖp ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh nhµ 5 tÇng tæng c«ng tr chÌ ViÖt Nam - trêng ®¹i häc kiÕn tróc Hµ Néi. 2.1.1. Tr×nh tù thi c«ng * C«ng t¸c ph¸ vì, thu dän mÆt b»ng chuÈn bÞ thi c«ng. Sau khi nhËn bµn giao mÆt b»ng, ®¬n vÞ thi c«ng sÏ rµo toµn bé khu vùc thi c«ng c«ng tr×nh b»ng hµng rµo t«n, sau ®ã dïng m¸y ñi ph¸ hÕt c¸c lo¹i tr¹i, nhµ t¹m hiÖn cã ë c«ng tr×nh, chç ®Êt tr¹t ®i chç kh¸c vµ dän quanh mÆt b»ng.
 51. 51. §Þnh vÞ dïng m¸y ®o ®¹c ®Þnh vÞ líi cäc cña c«ng tr×nh, tËp kÕt thiÕt bÞ, vËt t, nh©n c«ng vµo c«ng tr×nh, c«ng ®o¹n nµy thùc hiÖn nhanh chãng. * Ðp cäc vµo lµm mãng. * X©y bÓ phèt, bÓ níc, lÊp hè mãng. * Thi c«ng phÇn th« th©n nhµ. * Gia c«ng, dùng cöa, hoa s¾t, lan can, tay vÞn, líi thÐp. * L¾p dùng hÖ thèng cÊp tho¸t níc trong nhµ,thiÕt bÞ vÖ sinh * C«ng t¸c hoµn thiÖn. * C«ng t¸c quýet dän v«i ve, s¬n cöa vecni. * C«ng t¸c l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. * C«ng t¸c lµm hÌ r·nh ngoµi, dän vÖ sinh bµn giao c«ng tr×nh. 2.1.2. C¸c gi¶i ph¸p tiªu biÓu trong hå s¬. a. Gi¶i ph¸p vËn chuyÓn vËt t néi bé. VËn chuyÓn vËt t trong c«ng tr×nh chñ yÕu b»ng xe ®Èy mét b¸nh, xe c¶i tiÕn c¬ ®éng cao vµ vËn th¾ng cã søc n©ng 1000 kg vµ kÕt hîp víi xe cÇn cÈu tù hµnh võa tiÕt kiÖm võa tiÖn lîi. b. Gi¶i ph¸p ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh. - Tríc khi thi c«ng c¸n bé kü thuËt ph¶i kiÓm tra ch¾c ch¾n thiÕt kÕ vµ thùc tÕ hiÖn trêng nh»m ph¸p hiÖn ra sai sãt vµ xö lý kÞp thêi mäi thay ®æi thiÕt kÕ, bæ sung vµ thªm bít. - TÊt c¶ c¸c vËt liÖu tríc khi ®a vµo thi c«ng sÏ tr×nh mÉu m·, kiÓm tra thö nhiÖm chÊt lîng vµ ph¶i ®îc bªn A chÊp nhËn. - Tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c giai ®o¹n nghiÖm thu nhÊt lµ c¸c vËt liÖu chén bª t«ng ngÇm trong bª t«ng tríc khi thi c«ng giai ®o¹n tiÕp theo. - TÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n thi c«ng ph¶i cã biÖn ph¸p thi chi tiÕt ®îc duyÖt vµ khi thi c«ng ph¶i tu©n thñ c¸c biÖn ph¸p ®ã. - Trªn c«ng trêng ph¶i lµm vÖ sinh c«ng nghiÖp hµng ngµy, kh«ng ®Ó vËt liÖu bõa b·i, cã vÞ trÝ tËp kÕt vËt t thõa vµ chuyÓn ®i n¬i kh¸c. - Tu©n thñ kü thuËt cña bªn A ®a ra.
 52. 52. c. BiÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. - LËp tæng tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh trªn c¬ së khoa häc vµ thùc tÕ, kh¶ thi. - C¨n cø vµo tæng tiÕn ®é lËp ra tiÕn ®é thi c«ng cho tõng th¸ng. - C¨n cø vµo tæng tiÕn ®é thi c«ng vµ tiÕn ®é thi c«ng trong th¸ng, Ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh lËp kÕ ho¹ch thi c«ng cho tõng tuÇn. d. Ngoµi ra nã cßn cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an ninh vµ cho c¸c c«ng tr×nh kÕ cËn vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. * Nhãm kinh tÕ ë c«ng ty TNHH x©y l¾p vËt t kü thuËt phßng kÕ ho¹ch cã nhiÖm cô rÊt quan träng ®ã lµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cô thÓ sau: - X¸c ®Þnh danh môc c«ng tr×nh. - LËp s¬ ®å tæ chøc c«ng tr×nh. - TÝnh gi¸ tù ®o¸n dù thÇu. * X¸c ®Þnh danh môc chñng lo¹i vËt t. VËt t ®îc dùa vµo c«ng tr×nh theo ®óng yªu cÇu quy ®Þnh cña hå s¬ mêi thÇu vµ tríc khi thi c«ng c«ng tr×nh ®Òu xuÊt tr×nh chøng chØ kiÓm nhiÖm cña n¬i s¶n xuÊt hoÆc cña n¬i kiÓm tra. Ph¶i b¶o ®¶m nh÷ng lo¹i vËt t chñ yÕu mµ nhµ thÇu sö dông khi tróng thÇu. VËt t ®a vµo c«ng tr×nh thêng ®îc ph©n lµm hai nhãm; b.1. Nhãm vËt t b¸n thµnh phÈm cña hoµn thiÖn vµ vËt t kü thuËt. * LËp hå s¬ tæ chøc c«ng trêng. S¬ ®å ®îc lËp ph¶i chØ râ: + Danh môc c¸n bé chñ chèt tham gia c«ng tr×nh. + Danh môc c¸c c«ng nh©n huy ®éng cho dù ¸n. + Nh÷ng ai lµ ngêi phô tr¸ch trô së, ai lµ ngêi phô tr¸ch t¹i c«ng tr×nh vµ lùc lîng khi cÇn thiÕt. * TÝnh gi¸ trÞ dù to¸n dù thÇu.

×