Tailieu.vncty.com qt246

234 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
234
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tailieu.vncty.com qt246

 1. 1. Lêi nãi ®Çu Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë mçi doanh nghiÖp lµ mét ®ßihái kh¸ch quan, nhÊt lµ khi chóng ta chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung quanliªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §©y lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p nhng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng, bëi lÏ ®èi tîng cña nã lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý cã tr×nh ®é cao, lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý. Mçi ho¹t ®éng cña hä g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. T¬ng lai cña c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu n»m trong tay c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ l·nh ®¹o trong doanh nghiÖp. Nãi nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ phñ nhËn vai trß cña c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. C«ng nh©n viªn còng ®ãng mét vai trß quan träng nhng quyÕt ®Þnh vÉn ë ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý. Nh vËy, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cÊp qu¶n lý lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cña mäi doanh nghiÖp. C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng lµ doanh nghiÖp míi ®îc thµnh lËp l¹i n¨m 1995. V× vËy, viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ thùc sù cÇn thiÕt, cÇn ph¶i lµm ngay. Tuy nhiªn ®©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n bëi lÏ 1
 2. 2. c«ng ty cã sè lîng c«ng nh©n viªn kh¸ lín, sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn cha ®îc nhÞp nhµng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cha cao. V× vËy trong thêi gian thùc tËp t¹i doanh nghiÖp vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng, em m¹nh d¹n ®i s©u vµo ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng”. Trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ vÒ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty trong vµi n¨m qua vµ b»ng c¸c ph¬ng ph¸p nh: Kh¶o s¸t, ph©n tÝch, thèng kª, pháng vÊn... Trong chuyªn ®Ò em ®· ®i vµo nghiªn cøu vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã ®a ra mét sè kh¶ n¨ng vµ biÖn ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. PhÇn thø nhÊt lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp. I. Qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý A. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1. Qu¶n lý tæ chøc. - Qu¶n lý lµ g× ? Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã ®Þnh híng cña chñ thÓ lªn ®èi tîng qu¶n lý nh»m duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng, sö dông tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng cã s½n, c¸c c¬ héi ®Ó ®a hÖ thèng ®i ®Õn môc tiªu ®Ò ra trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña thÞ trêng. Qu¶n lý lµ qu¶ tr×nh vËn dông c¸c quy luËt kinh tÕ, tù nhiªn trong viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ, x· héi, tæ chøc kü thuËt. Tõ ®ã hä t¸c ®éng ®Õn c¸c yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét ho¹t ®éng t¸c ®éng ®Õn hµnh vi cã ý thøc cña ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ ngêi lao ®éng, qua ®ã t¸c ®éng ®Õn yÕu tè vËt chÊt, 2
 3. 3. kü thuËt cña s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra cña doanh nghiÖp. Thùc chÊt cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ qu¶n lý con ngêi, bëi v× con ngêi lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong mäi hÖ thèng s¶n xuÊt, con ng- êi lu«n gi÷ vÞ trÝ trung t©m vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. Qu¶n lý con ngêi gåm nhiÒu chøc n¨ng phøc t¹p. Bëi v×, con ngêi chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè nh: Sinh lý, t©m lý, x· héi... C¸c yÕu tè nµy lu«n cã sù hç trî qua l¹i, t¸c ®éng nhau h×nh thµnh nh©n c¸ch mçi con ngêi. - Tæ chøc lµ g× ? Tæ chøc lµ sù liªn kÕt nh÷ng c¸ nh©n, nh÷ng qu¸ tr×nh, nh÷ng ho¹t ®éng trong hÖ thèng nh»m thùc hiÖn môc ®Ých ®Ò ra cña hÖ thèng dùa trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c vµ nguyªn t¾c cña qu¶n trÞ quy ®Þnh. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp - Kh¸i niÖm c¬ cÊu tæ chøc: C¬ cÊu tæ chøc lµ h×nh thøc tån t¹i cña tæ chøc, biÓu thÞ viÖc s¾p xÕp theo trËt tù nµo ®ã cña mçi bé phËn cña tæ chøc cïng c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng. - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp. Lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh, ®îc bè trÝ theo tõng cÊp nh»m b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ phôc vô môc ®Ých chung ®· x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp. §©y lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n trÞ, nã cã t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n lý. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý mét mÆt ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt, mÆt kh¸c nã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3. Nh÷ng yªu cÇu ®åi víi viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. 3
 4. 4. Trong ph¹m vi tõng doanh nghiÖp cô thÓ, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu sau: - TÝnh tèi u: Gi÷a c¸c kh©u vµ c¸c cÊp qu¶n lý ®Òu thiÕt lËp nh÷ng mèi liªn hÖ hîp lý víi sè lîng cÊp qu¶n lý Ýt nhÊt trong doanh nghiÖp. Cho nªn, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý mang tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n ®i s¸t vµ phôc vô s¶n xuÊt. - TÝnh linh ho¹t: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh, linh ho¹t víi bÊt kú t×nh huèng nµo x¶y ra trong doanh nghiÖp còng nh ngoµi m«i trêng. - TÝnh tin cËy lín: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®îc sö dông trong doanh nghiÖp, nhê ®ã b¶o ®¶m sù phèi hîp tèt nhÊt c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp. - TÝnh kinh tÕ : C¬ cÊu qu¶n lý ph¶i sö dông chi phÝ qu¶n trÞ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tiªu chuÈn xem xÐt míi quan hÖ nµy lµ mèi t¬ng quan gi÷a chi phÝ dù ®Þnh bá ra vµ kÕt qu¶ sÏ thu vÒ. Bé m¸y qu¶n lý ®îc coi lµ v÷ng m¹nh khi nh÷ng quyÕt ®Þnh cña nã ®îc chuÈn bÞ mét c¸ch chu ®¸o, cã c¬ së khoa häc, s¸t víi thùc tÕ s¶n xuÊt. Cã nh vËy th× nh÷ng quyÕt ®Þnh Êy ®îc mäi bé phËn, mäi ngêi chÊp hµnh víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, kû luËt nghiªm kh¾c, ý thøc tù gi¸c ®Çy ®ñ. 4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng Khi hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, ch¼ng nh÷ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu ®· xÐt ë trªn, mµ ®iÒu quan träng vµ khã kh¨n nhÊt lµ ph¶i qu¸n triÖt nh÷ng yªu cÇu ®ã vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn, t×nh huèng cô thÓ. Nãi c¸ch kh¸c lµ cÇn tÝnh ®Õn nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña viÖc h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Ta cã thÓ quy thµnh hai nhãm nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh sau: a. Nhãm nh©n tè thuéc ®èi tîng qu¶n lý. 4
 5. 5. - T×nh tr¹ng vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt: Chñng lo¹i s¶n phÈm, quy m« s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn ®Òu ¶nh hëng ®Õn thµnh phÇn vµ néi dung nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý mµ th«ng qua chóng cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. b. Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý. - Quan hÖ së h÷u tån t¹i trong doanh nghiÖp. - Møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tËp trung ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ. - Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ, tr×nh ®é kiÕn thøc, tay nghÒ cña c¸n bé qu¶n lý, hiÖu suÊt lao ®éng cña hä. - Quan hÖ phô thuéc gi÷a sè lîng ngêi bÞ l·nh ®¹o vµ kh¶ n¨ng kiÓm tra cña l·nh ®¹o ®èi víi nh÷ng ho¹t ®éng cña nh÷ng ngêi cÊp díi. - ChÝnh s¸ch ®·i ngé cña doanh nghiÖp ®èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. B. C¸c kiÓu m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc. 1. C¬ cÊu trùc tuyÕn. KiÓu m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu 1: S¬ ®å c¬ cÊu trùc tuyÕn. L·nh ®¹o tæ chøc 5
 6. 6. L·nh ®¹o tuyÕn I L·nh ®¹o tuyÕn II Bn … B2 B1 … An A2 A1 Trong ®ã: A1, A2, .., An; B1, B2, ..., Bn lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. §©y lµ c¬ cÊu tæ chøc ®¬n gi¶n nhÊt trong ®ã cã mét cÊp trªn vµ mét cÊp díi. Toµn bé vÊn ®Ò ®îc gi¶i quyÕt theo mét kªnh theo mèi liªn hÖ ®êng th¼ng. 6
 7. 7. CÊp l·nh ®¹o trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c¬ cÊu nµy lµ: CÊp trªn trùc tiÕp l·nh ®¹o cÊp díi. CÊp díi tiÕp thu, chÊp hµnh chØ thÞ, mÖnh lÖnh cÊp trªn. * ¦u ®iÓm: QuyÒn lùu tËp trung, quy tr¸ch nhiÖm râ rµng, duy tr× ®îc tÝnh kû luËt vµ kiÓm tra, liªn hÖ dÔ dµng ®¬n gi¶n, mau lÑ, quyÕt ®Þnh nhanh chãng, mÖnh lÖnh thèng nhÊt tiÖn cho Gi¸m ®èc. ChÝnh v× vËy mµ t¹o ®iÒu kiÖn duy tr× mét thñ trëng. * Nhîc ®iÓm: Kh«ng cã sù ph©n c«ng hîp lý, kh«ng cã quan hÖ ®iÒu hoµ theo chiÒu ngang. TÊt c¶ ®Òu do c¸ nh©n quyÕt ®Þnh nªn dÔ ®i ®Õn chuyªn quyÒn, ®éc ®o¸n. §ßi hái ngêi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng, toµn diÖn, tæng hîp. §ång thêi kh«ng tËn dông ®îc sù t vÊn, gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é cao vÒ tõng mÆt qu¶n trÞ vµ khi cÇn thiÕt liªn hÖ gi÷a hai thµnh viªn cña c¸c tuyÕn th× viÖc b¸o c¸o th«ng tin ®i theo ®êng vßng. 2. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu 2: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng. L·nh ®¹o doanh nghiÖp L·nh ®¹o chøc n¨ng II L·nh ®¹o chøc n¨ng I 7
 8. 8. … A3 A2 An A1 Trong ®ã: A1, A2, ..., An lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. Theo c¬ cÊu nµy, c«ng t¸c qu¶n lý ®îc tæ chøc theo tõng chøc n¨ng riªng. Do ®ã, h×nh thµnh nªn nh÷ng ngêi l·nh ®¹o ®îc chuyªn m«n ho¸, chØ ®¶m nhiÖm mét chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh. CÊp díi kh«ng nh÷ng chÞu sù l·nh ®¹o cña ngêi chñ doanh nghiÖp mµ cßn chÞu sù l·nh ®¹o cña bé phËn chøc n¨ng kh¸c. * ¦u ®iÓm: Thu hót ®îc c¸c chuyªn gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n mét c¸ch thµnh th¹o h¬n, ®ång thêi gi¶m bít ®îc g¸nh nÆng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cho ngêi l·nh ®¹o. * Nhîc ®iÓm: Kh«ng duy tr× ®îc tÝnh kû luËt, kiÓm tra phèi hîp. Ngêi l·nh ®¹o tæ chøc ph¶i phèi hîp víi ngêi l·nh ®¹o chøc n¨ng, nhng do cã qu¸ nhiÒu mÖnh lÖnh nªn l·nh ®¹o tæ chøc kh«ng phèi hîp ®îc hÕt, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng- êi thõa hµnh trong mét lóc cã thÓ nhËn nhiÒu mÖnh lÖnh, thËm chÝ tr¸i ngîc nhau. 3. C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. 8
 9. 9. BiÓu 3: M« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Tham mu L·nh ®¹o tæ chøc L·nh ®¹o chøc n¨ng B L·nh ®¹o tuyÕn II L·nh ®¹o chøc n¨ng A L·nh ®¹o tuyÕn I B2 An … B1 … 9
 10. 10. Bn A1 A2 Trong ®ã: A1, A2, ..., An; B1, B2, ..., Bn lµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn trong c¸c bé phËn. §©y lµ m« h×nh qu¶n lý kÕt hîp gi÷a sù chØ huy trùc tiÕp cña c¸c cÊp l·nh ®¹o hµnh chÝnh trong xÝ nghiÖp vµ sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn chøc n¨ng c¸c cÊp. Lo¹i c¬ cÊu nµy ®ång thêi gi÷ ®îc u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng, l¹i tr¸nh ®îc c¸c khuyÕt ®iÓm cña mçi kiÓu c¬ cÊu ®ã. * ¦u ®iÓm: Ph¸t huy ®îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng, ®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn. * Nhîc ®iÓm: Do cã qu¸ nhiÒu bé phËn chøc n¨ng, nªn l·nh ®¹o tæ chøc th- êng ph¶i häp hµnh nhiÒu, g©y c¨ng th¼ng vµ mÊt nhiÒu thêi gian. Ngêi ra cßn cã thÓ x¶y ra m©u thuÉn gi÷a l·nh ®¹o c¸c tuyÕn víi nhau do kh«ng thèng nhÊt ®îc quyÒn h¹n vµ quan ®iÓm. Trong ba m« h×nh trªn th× m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng ®îc ¸p dông réng r·i h¬n c¶ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Ngíi ba c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c¬ b¶n trªn cßn cã kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn tham mu, c¬ cÊu chÝnh thøc, c¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc, c¬ cÊu theo kh¸ch hµng... II. Lao ®éng qu¶n lý. 1. Kh¸i niÖm vÒ lao ®éng qu¶n lý, sù ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý. 1.1. Lao ®éng qu¶n lý. Lao ®éng qu¶n lý ®îc hiÓu lµ tÊt c¶ nh÷ng ngêi lao ®éng ®Æc biÖt ho¹t ®éng trong bé m¸y qu¶n lý vµ tham gia vµo viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý. 10
 11. 11. Theo C¸c M¸c th×: “ Lao ®éng qu¶n lý lµ mét d¹ng lao ®éng ®Æc biÖt cña con ngêi lao ®éng s¶n xuÊt, ®Ó hoµn thµnh c¸c chøc n¨ng s¶n xuÊt kh¸c nhau cÇn thiÕt ph¶i cã qu¸ tr×nh ®ã.” Trong doanh nghiÖp, lao ®éng qu¶n lý bao gåm nh÷ng ngêi lao ®éng ho¹t ®éng trong bé m¸y qu¶n lý vµ nh÷ng ngêi thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, ®ã lµ: Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc, Trëng- Phã c¸c phßng ban, c¸c nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ mét så ngêi phôc vô kh¸c. Lao ®éng qu¶n lý ®ãng vai trß quan träng, bëi lÏ chØ cÇn mét sai sãt nhá cña hä cã thÓ g©y ¶nh h- ëng lín ®Õn c¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 1.2. Ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý a. Theo chøc n¨ng, vai trß cña hä ®èi víi viÖc qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× lao ®éng qu¶n lý ®îc ph©n chia ra thµnh: Nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh. - Nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt: lµ nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng kü thuËt hoÆc ®· qua thùc tÕ cã tr×nh ®é kü thuËt t¬ng ®¬ng, ®îc cÊp trªn cã thÈm quyÒn thõa nhËn b»ng v¨n b¶n, ®ång thêi lµ ngêi trùc tiÕp chØ ®¹o hoÆc trùc tiÕp lµm c«ng t¸c kü thuËt. §ã lµ Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc, qu¶n ®èc phô tr¸ch kü thuËt, Trëng- Phã phßng ban kü thuËt, c¸c kü s, kü thuËt viªn, nh©n viªn ë c¸c phßng ban. - Nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ: Lµ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c l·nh ®¹o, tæ chøc, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh: Gi¸m ®èc hay Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh, kÕ to¸n trëng, c¸c c¸n bé nh©n viªn c«ng t¸c t¹i c¸c phßng kÕ ho¹ch, tµi chÝnh kÕ to¸n, cung tiªu... - Nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh: Lµ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, thi ®ua khen thëng, qu¶n lý hµnh chÝnh, v¨n th lu tr÷, lÔ t©n, l¸i xe, vÖ sinh, t¹p vô... 11
 12. 12. b. Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, lao ®éng qu¶n lý ®îc ph©n chia ra thµnh: - C¸n bé l·nh ®¹o: Lµ nh÷ng ngêi lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn chøc n¨ng l·nh ®¹o bao gåm: Gi¸m ®èc, c¸c Phã gi¸m ®èc, c¸c Trëng-Phã phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp... §©y lµ nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - C¸c chuyªn gia: Lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc chuyªn m«n bao gåm c¸n bé kinh tÕ, kü thuËt viªn, nh÷ng nhµ khoa häc. §©y lµ nh÷ng lùc lîng tham mu cho l·nh ®¹o trong viÖc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Nh©n viªn thùc hµnh kü thuËt: §©y lµ c¸c c¸n bé qu¶n lý thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc gi¶n ®¬n, bao gåm c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n, kiÓm tra nh nh©n viªn kiÓm ®Þnh, nh©n viªn kÕ to¸n, thñ quü, thñ kho, v¨n th, lÔ t©n, b¶o vÖ, t¹p vô... NhiÖm vô cña c¸c nh©n viªn thùc hµnh kü thuËt lµ tiÕp nhËn c¸c th«ng tin ban ®Çu vµ xö lý chóng, truyÒn tin ®Õn n¬i nhËn còng nh chuÈn bÞ vµ gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®èi víi c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp. 2. Néi dung cña ho¹t ®éng qu¶n lý. C¸c lo¹i lao ®éng kh¸c nhau cã nhiÖm vô lao ®éng kh¸c nhau. Do ®ã cã néi dung lao ®éng rÊt kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau ®ã lµ do sù kh¸c biÖt vÒ tÝnh chÊt vµ chøc n¨ng qu¶n lý quy ®Þnh. Tuy nhiªn, néi dung lao ®éng cña tÊt c¶ c¸c lo¹i lao ®éng ®Òu ®îc hîp thµnh tõ c¸c yÕu tè thµnh phÇn sau: - YÕu tè kü thuËt: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc mang tÝnh chÊt thiÕt kÕ vµ mang tÝnh chÊt chuyªn m«n nh: thiÕt kÕ, øng dông s¶n phÈm míi, ph©n tÝch thiÕt kÕ vµ ¸p dông c¸c ph¬ng ¸n c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng... 12
 13. 13. - YÕu tè tæ chøc hµnh chÝnh: ThÓ hiÖn sù thùc hiÖn c«ng viÖc nh»m tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ, c¸c quyÕt ®Þnh nh lËp kÕ ho¹ch, híng dÉn c«ng viÖc, ®iÒu hµnh kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc. - YÕu tè s¸ng t¹o: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nh suy nghÜ, t×m tßi, ph¸t minh ra kiÕn thøc míi, c¸c quyÕt ®Þnh, c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. - YÕu tè thùc hµnh gi¶n ®¬n: ThÓ hiÖn ë sù thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh, híng dÉn cã s½n nh c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn thu thËp vµ xö lý th«ng tin, truyÒn tin vµ c¸c c«ng viÖc phôc vô. - YÕu tè héi häp vµ sù vô: ThÓ hiÖn ë sù tham gia vµo c¸c cuéc häp vÒ chuyªn m«n hoÆc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cã tÝnh thñ tôc. C¶ n¨m yÕu tè trªn ®Òu cã mÆt ë néi dung lao ®éng cña tÊt c¶ c¸c lao ®éng qu¶n lý nhng víi tû träng kh¸c nhau lµm cho néi dung lao ®éng cña hä còng kh¸c nhau. 3. §Æc ®iÓm cña lao ®éng qu¶n lý cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc Ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý lµ ho¹t ®éng lao ®éng trÝ ãc vµ mang tÝnh t©m lý x· héi cao. §èi tîng bÞ qu¶n lý ë ®©y lµ ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ lao ®éng. Do ®ã, ®ßi hái ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý ph¶i mang tÝnh t©m lý x· héi cao gi÷a nh÷ng ngêi lao ®éng víi nhau. V× ®Æc ®iÓm nµy cho nªn trong c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc ph¶i t¹o ra ®îc m«i trêng lao ®éng tho¶i m¸i, bÇu kh«ng khÝ t©m lý vui vÎ vµ ®oµn kÕt trong néi bé doanh nghiÖp. Th«ng tin kinh tÕ võa lµ ®èi tîng lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng, võa lµ ph¬ng tiÖn lao ®éng cña lao ®éng qu¶n lý. Lao ®éng qu¶n lý thu nhËn, xö lý c¸c th«ng tin kinh tÕ ®Ó phôc vô môc ®Ých cña m×nh t¹i doanh nghiÖp. Nh÷ng th«ng tin kinh tÕ ®· ®îc xö lý bëi nh÷ng lao ®éng qu¶n lý chÝnh lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý. MÆt kh¸c, th«ng tin kinh tÕ lµ ph¬ng tiÖn ®Ó lao ®éng qu¶n lý hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc cña m×nh. Víi ®Æc ®iÓm nµy, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i 13
 14. 14. tæ chøc tèt c¸c th«ng tin cña lao ®éng qu¶n lý, trang bÞ nh÷ng ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho lao ®éng qu¶n lý cã thÓ thu thËp, xö lý, lu tr÷ c¸c th«ng tin kinh tÕ mét c¸ch thuËn lîi, dÔ dµng. III. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Níc ta ®· tõng tr¶i qua mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung trong mét thêi gian dµi, kÐo theo ®ã lµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ chËm ch¹p do mang nÆng tÝnh bao cÊp, bé m¸y qu¶n lý c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ cång kÒnh, tån t¹i nhiÒu tæ chøc ®«ng vÒ sè lîng nhng tÝnh n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ l¹i thÊp. §iÒu ®ã kh«ng cßn phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. NÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, vËn ®éng theo quy luËt thÞ trêng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý cã tr×nh ®é cao, gän nhÑ, linh ho¹t ®Ó thùc hiÖn qu¶ tr×nh qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng qu¶n lý cã néi dung rÊt phong phó, ®a d¹ng, khã x¸c ®Þnh mµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng l¹i kh«ng thÓ hiÖn díi d¹ng vËt chÊt nhng nã lu«n g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, do ®ã cÇn ph¶i hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Môc tiªu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho mäi nhµ qu¶n lý. Bëi vËy, c«ng viÖc cña hÖ thèng qu¶n lý trong doanh nghiÖp lµ ph¶i thêng xuyªn ®iÒu tra, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, c©n nh¾c, so¹n th¶o vµ lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh tèi u. MÆt kh¸c, c¸c chñ doanh nghiÖp còng ph¶i thêng xuyªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc, rót ra nh÷ng thiÕu sãt, nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶, v¹ch ra nh÷ng tiÒm n¨ng cha ®îc sö dông vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc, xö lý ®Ó sö dông kÞp thêi, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. 14
 15. 15. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®ßi hái chñ doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch kinh doanh vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó lµm ®îc nh vËy trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, nguån vèn, lao ®éng cßn h¹n chÕ, c¸c chñ doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ ph¬ng híng ®Çu t, c¸ch ®Çu t, biÖn ph¸p sö dông c¸c ®iÒu kiÖn s½n cã cña m×nh. Tãm l¹i, ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý æn ®Þnh vµ phï hîp. Do ®ã, viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng lµ phï hîp víi xu thÕ chung. Qua ®ã gióp cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn, ®ång thêi hoµn thiÖn ®îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian lao ®éng, sö dông hiÖu qu¶ nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi lµm cho bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, n¨ng ®éng, ho¹t ®éng nhÞp nhµng ®¹t hiÖu qu¶ cao. PhÇn thø hai Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng I.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng c¬ b¶n cã ¶nh hëng tíi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tríng thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸ ®îc thµnh lËp l¹i n¨m 1995. Tríc ®ã, xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tríng ra ®êi n¨m 1956 theo quyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸. 15
 16. 16. N¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh 17/ UBTH, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch ngãi CÈm Tríng nhËp vµo xÝ nghiÖp liªn hiÖp vËt liÖu x©y dùng I vµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch ngãi CÈm Tríng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé. Ngµy 18/9/1991 theo quyÕt ®Þnh 795/ UBTH xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tr- íng ®îc t¸ch ra khái xÝ nghiÖp liªn hîp vËt liÖu x©y dùng I vµ trë thµnh ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸. Ngµy 17/5/1995 nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng kh¸nh thµnh vµ ®i vµo s¶n xuÊt. Khi ®ã, xÝ nghiÖp g¹ch ngãi CÈm Tríng ®æi tªn thµnh c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. Nh vËy, hiÖn nay c«ng ty cã hai c¬ së s¶n xuÊt ®ã lµ: xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng- tiÒn th©n cña c«ng ty hiÖn nay t¹i x· §Þnh C«ng hyuÖn Yªn §Þnh, vµ nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng t¹i x· §«ng H¬ng thµnh phè Thanh Ho¸. N¨m 2000 kh¸nh thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt ngãi vµ vËt liÖu chÊt lîng cao t¹i §Þnh C«ng theo c«ng nghÖ cña Céng hoµ liªn bang §øc, ®ång thêi lËp dù ¸n kh¶ thi vµ luËn chøng kinh tÕ kü thuËt s¶n xuÊt kÝnh Flo¸t. Còng trong n¨m 2000 thµnh lËp vµ tæ chøc ho¹t ®éng xÝ nghiÖp x©y l¾p vµ kinh doanh thiÕt bÞ x©y l¾p vµ lËp kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸ nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng. 2. §Æc ®iÓm cña ngµnh hµng ®èi víi x· héi Do ®Æc trng cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (g¹ch, ngãi…). Mµ nhu cÇu mÆt hµng nµy trong x· héi hiÖn nay lµ rÊt lín, nhÊt lµ trong giai ®o¹n ®Êt níc ta ®ang ®Èy m¹nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. V× vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt thÝch hîp nh»m ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng. 3. §Æc ®iÓm kü thuËt, c«ng nghÖ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty ®ã lµ c¸c trang thiÕt bÞ ®a d¹ng, kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é kü thuËt bëi lÏ tiÒn th©n cña c«ng ty ra ®êi tõ n¨m 1956 vµ míi ®©y, n¨m 1995 ®îc ®Çu t mét d©y truyÒn s¶n xuÊt g¹ch tuynel vµo lo¹i tiªn tiÕn nhÊt hiÖn nay. 16
 17. 17. T¹i c¬ së I tøc lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng s¶n xuÊt g¹ch ngãi chñ yÕu lµ lµm thñ c«ng vµ b¸n thñ c«ng, víi kiÓu nung truyÒn thèng lµ nung b»ng lß ®øng. T¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng, do míi ®îc x©y dùng cho nªn d©y truyÒn s¶n xuÊt t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, víi c«ng nghÖ chñ yÕu ®îc s¶n xuÊt trong n- íc. Víi d©y truyÒn s¶n xuÊt nµy, viÖc s¶n xuÊt g¹ch ë ®©y ®îc c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ tõ kh©u vËn chuyÓn nguyªn, nhiªn liÖu cho ®Õn khi t¹o ra viªn g¹ch méc (g¹ch cha nung). ChÝnh v× thÕ ®· gi¶m ®îc lîng ®¸ng kÓ lao ®éng ch©n tay ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng mµ cô thÓ ë ®©y lµ mÆt hµng g¹ch ngãi lµ rÊt lín bëi lÏ: Trªn ®Þa bµn Thanh Ho¸ cßn cã hai c¬ së s¶n xuÊt g¹ch tuynel kh¸c, mét ë huyÖn TÜnh Gia, mét ë huyÖn §«ng S¬n. V× vËy, c«ng ty cÇn cã chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý t¹o ra lîi thÕ trong c¹nh tranh, më réng thÞ trêng tiªu thô. M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: (Trang sau) 17
 18. 18. BiÓu 5: S¬ ®å d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch tuynel- nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng. Xil« than M¸y nghiÒn than Kho than TB. Xö lý tû lÖ B¨ng t¶i phèi liÖu M¸y n¹p liÖu Kho ®Êt M¸y c¸n 18
 19. 19. M¸y nhµo hai trôc M¸y hót ch©n kh«ng M¸y nhµo ®ïn liªn hîp ThiÕt bÞ xö lý ®ång tèc M¸y c¾t tù ®éng Nhµ kÝnh ph¬i méc Lß sÊy nung Kho s¶n phÈm 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty Ngoµi bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp (lao ®éng qu¶n lý) th× lao ®éng cña c«ng ty ®ßi hái vÒ thÓ lùc t¬ng ®èi lín v× c«ng viÖc kh¸ nÆng nhäc vµ møc ®é nguy 19
 20. 20. hiÓm cao. Tuy vËy, lùc lîng lao ®éng n÷ chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín, kho¶ng 45,8%. Qua sè liÖu thu thËp ®îc tõ c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng cho thÊy: sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty kh¸ lín. Trong ®ã, tû träng c«ng nh©n d- íi 30 tuæi lµ 75,6%. §©y lµ lùc lîng lao ®éng trÎ, cã thÓ lùc vµ trÝ lùc dåi dµo. NÕu biÕt tËn dông ®Ó sö dông hîp lý sÏ ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn l¹i vÊp ph¶i khã kh¨n ®ã lµ: §éi ngò lao ®éng trÎ thiÕu kinh nghiÖm dÔ m¾c sai lÇm trong s¶n xuÊt. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng viÖc chñ yÕu lµ bèc xÕp, vËn chuyÓn vËt liÖu x©y dùng nªn ngêi lao ®éng dÔ m¾c nh÷ng chøng bÖnh nh: x¬ng khíp, c¸c chøng bÖnh vÒ ®êng h« hÊp do m«i trêng lµm viÖc rÊt nhiÒu khãi bôi, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn tiÕng ån lín lµm cho ngêi lao ®éng dÔ m¾c chøng ï tai, ®au ®Çu… V× vËy, c«ng ty ®· vµ ®ang cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n nh: trang bÞ quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, giÇy, mò b¶o hé… 5. Mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c. BiÓu 6: T×nh h×nh sè lao ®éng b×nh qu©n vµ thu nhËp b×nh qu©n ngêi tõ 19997 ®Õn 1999 ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 1997 1998 1999 Tæng sè lao ®éng Ngêi 430 430 430 Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng TriÖu ®ång 9131,518 8710,2 7777,76 Thu nhËp b×nh qu©n Ngh×n ®ång 400 420 424 Lîi nhuËn TriÖu ®ång 14,6 133,76 151,87 Qua nh÷ng sè liÖu trªn cho ta thÊy, c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong c¬ chÕ thÞ trêng, vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n do sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ, kh«ng ngõng n©ng cao thu nhËp cho ngêi lao ®éng. Hµng n¨m, c«ng ty lµm ¨n cã l·i vµ møc lîi nhuËn ®¹t ®îc t¬ng ®èi cao vµ t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. II. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 20
 21. 21. A. Thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý. 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, mét m« h×nh mµ ®îc hÇu hÕt c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp hiÖn nay ®ang ¸p dông. §iÒu ®ã còng phï hîp víi xu thÕ chung cña thêi kú hiÖn nay. Trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gåm cã: -Ban gi¸m ®èc gåm cã: Mét Gi¸m ®èc phô tr¸ch toµn c«ng ty vµ ba Phã gi¸m ®èc trong ®ã: mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H- ¬ng, mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch xÝ nghiÖp g¹ch ngãi §Þnh C«ng, mét Phã gi¸m ®èc kiªm BÝ th ®¶ng uû c«ng ty. C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng cã bèn phßng chøc n¨ng ®Òu ®Æt v¨n phßng t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng, bèn phßng ®ã lµ: - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. - Phßng kinh doanh tiªu thô. - Phßng kü thuËt kÕ ho¹ch vËt t. - Phßng kÕ to¸n tµi vô. C¶ bèn phßng chøc n¨ng trªn ®Òu chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ban gi¸m ®èc gäi lµ khèi chøc n¨ng. Trong m« h×nh trªn th×: + Gi¸m ®èc c«ng ty do Uû ban nh©n tØnh Thanh Ho¸ bæ nhiÖm, mét mÆt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, mÆt kh¸c lµ ngêi ®iÒu hµnh, chØ dÉn c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. Nh vËy, Gi¸m ®èc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng võa lµ ®¹i diÖn cña Nhµ níc – do Uû ban nh©n d©n tØnh bæ nhiÖm, võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho C«ng ty – chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + Díi Gi¸m ®èc C«ng ty cã 3 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch theo lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng. C¸c Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc. 21
 22. 22. + KÕ to¸n trëng C«ng ty do Uû ban nh©n tØnh Thanh Ho¸ bæ nhiÖm, lµ ng- êi góp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn c¸c ph¸p lÖnh kÕ to¸n, thèng kª, ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n Nhµ níc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + C¸c phßng ban cña C«ng ty, ®øng ®Çu lµ c¸c Trëng phßng vµ c¸c Phã phßng ban. + C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt ®øng ®Çu lµ c¸c Qu¶n ®èc vµ Phã qu¶n ®èc. + C¸c tæ ®éi, ®øng ®Çu lµ c¸c ®é trëng ®éi s¶n xuÊt, tæ s¶n xuÊt. BiÓu 7: M« h×nh tæ chøc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp nhµ m¸y g¹ch tuynel Phã gi¸m ®èc kiªm BÝ th ®¶ng uû Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp xÝ nghiÖp §Þnh C«ng Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kinh doanh tiªu thô Phßng kü thuËt vËt t Phßng kÕ to¸n tµi vô 22
 23. 23. Ph©n xëng c¬ ®iÖn tuynel Ph©n xëng nung ®èt tuynel Ph©n xëng t¹o h×nh §Þnh C«ng Ph©n xëng c¬ ®iÖn §Þnh C«ng Ph©n xëng nung ®èt §Þnh C«ng Ph©n xëng t¹o h×nh tuynel Tõ m« h×nh trªn ta cã thÓ rót ra mét vµi u nhîc ®iÓm cña ph¬ng thøc qu¶n lý cña C«ng ty nh sau: * ¦u ®iÓm: Do ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng cho nªn, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ®· kh¾c phôc ®îc mét sè nhîc ®iÓm cña c¶ hai kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng. §ång thêi, ph¸t huy ®îc nh÷ng u ®iÓm cña c¶ hai kiÓu c¬ cÊu ®ã. Cô thÓ lµ: - Ho¹t ®éng qu¶n lý trong C«ng ty thèng nhÊt tõ trªn xuèng díi: Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c v¨n b¶n, c¸c phßng ban chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng v¨n b¶n ®ã. - §øng ®Çu mçi phßng ban, ph©n xëng lÇn lît lµ Trëng phßng, Qu¶n ®èc. C«ng viÖc cña toµn C«ng ty ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi do Gi¸m ®èc ®· chia c«ng viÖc ra thµnh nhiÒu phÇn. Trëng phßng, Qu¶n ®èc sÏ thay mÆt cho ®¬n vÞ m×nh nhËn phÇn viÖc ®îc giao vµ xÕp viÖc cho nh©n viªn trong phßng, ph©n xëng m×nh. Sau ®ã, Trëng phßng, Qu¶n ®èc ph¶i theo dâi, ®«n ®èc ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn cña m×nh, ®ång thêi ph¶i n¾m b¾t ®îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña 23
 24. 24. c«ng viÖc ®îc giao. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña mçi ®¬n vÞ ph¶i b¸o c¸o cho Gi¸m ®èc sau mçi kú ho¹t ®éng. * Nhîc ®iÓm: - C¬ chÕ qu¶n lý cña C«ng ty cßn mang nÆng tÝnh ¸p ®Æt. Gi¸m ®èc lµ ngêi ra quyÕt ®Þnh mµ kh«ng th«ng qua biÓu quyÕt. Do ®ã, nÕu quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc mµ sai lÇm sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«ng lêng tríc ®îc. - C¬ së s¶n xuÊt cña C«ng ty ph©n t¸n, ®Þa bµn hai c¬ së c¸ch xa nhau, giao th«ng liªn l¹c khã kh¨n. Trong khi ®ã, toµn bé bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty l¹i ®Æt t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng nªn bÞ h¹n chÕ trong c«ng t¸c chØ ®¹o s¶n xuÊt, khã hç trî nhau khi gÆp khã kh¨n. Ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng trong C«ng ty vËt liÖu s¶n xuÊt CÈm Tríng. + Ph©n c«ng lao ®éng: Trong C«ng ty, ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch nhanh chãng vµ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao, C«ng ty ®· thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng tøc lµ chia nhá toµn bé c«ng viÖc trong C«ng ty cho tõng phßng, tõng ®éi, tõng ph©n xëng. Tõ ®ã, mçi ®¬n vÞ l¹i giao c«ng viÖc cô thÓ cho tõng ngêi. Lµm nh vËy, c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhanh chãng nhng qu¸ tr×nh giao viÖc l¹i ph¶i phï hîp víi tõng ngêi. §Ó dÔ qu¶n lý, C«ng ty ®· chia toµn bé hÖ thèng qu¶n lý ra lµm nhiÒu chøc n¨ng. ViÖc ph©n c«ng c¸c chøc n¨ng lµ c¨n cø vµo tr×nh ®é chuyªn m«n – kü n¨ng kü s¶o cïng c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c cña lao ®éng qu¶n lý. Sau khi nhËn nhiÖm vô, c¸c phßng ban sÏ c¨n cø vµo tr×nh ®é mçi c¸c nh©n trong phßng m×nh ®Ó giao viÖc cho tõng ngêi sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña hä. + HiÖp t¸c lao ®éng: Mçi bé phËn cña C«ng ty ®¶m nhiÖm mét phÇn c«ng viÖc cña xÝ nghiÖp. Nhng kÕt qu¶ cuèi cïng lµ sù kÕt hîp tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ cña toµn bé c¸c bé phËn ®ã vµ sù kÕt hîp nµy ®îc gäi lµ hiÖp t¸c lao ®éng. Ph©n c«ng lao ®éng cµng s©u th× hiÖp t¸c lao ®éng cµng réng. Sù chÆt chÏ cña hiÖp t¸c lao ®éng phô thuéc vµo møc ®é hîp lý cña ph©n c«ng lao ®éng vµ ngîc l¹i. Thùc tÕ ë C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®· ph©n c«ng c«ng viÖc cho mçi phßng ban. §ång 24
 25. 25. thêi trong qu¸ tr×nh lµm viÖc gi÷a c¸c phßng ban lu«n cã mãi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau. Trong tõng phßng lu«n cã ngêi ®øng ®Çu ®Ó qu¶n lý ®ã lµ Trëng phßng, sau ®ã lµ Phã phßng vµ c¸c nh©n viªn kh¸c. Mçi ngêi mét viÖc do vËy, c«ng viÖc cña phßng sÏ hoµn thµnh khi tÊt c¶ c¸c nh©n viªn trong phßng hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh. KÕt qu¶ hoµn thµnh c«ng viÖc cña phßng lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ hoµn thµnh cña c¸c nh©n viªn trong phßng vµ kÕt qu¶ hoµn thµnh c«ng viÖc cña C«ng ty sÏ lµ tæng hîp kÕt qu¶ cña tÊt c¶ c¸c phßng ban. Nh vËy, ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng cña lao ®éng qu¶n lý trong phßng, g÷a c¸c phßng lµ rÊt cÇn thiÕt. ViÖc hiÖp t¸c lao ®éng gi÷a c¸c phßng ban ë C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng thêng lµ: trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc cña m×nh th× bé phËn nµy sö dông kÕt qu¶, tµi liÖu cña bé phËn kia ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh vµ ngîc l¹i. 2. KÕt cÊu lao ®éng qu¶n lý trong C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. Lao ®éng qu¶n lý trong C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®îc ph©n bæ theo b¶ng sau: BiÓu 8: Lao ®éng qu¶n lý trong C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. Stt Phßng chøc n¨ng N¨m 1997 1998 1999 1 Ban Gi¸m ®èc 4 4 4 2 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 6 6 6 3 Phßng kÕ to¸n tµi vô 9 9 9 4 Phßng kü thuËt vËt t 11 11 11 5 Phßng kinh doanh tiªu thô 7 7 7 6 Ph©n xëng c¬ ®iÖn tuynel 2 2 2 7 Ph©n xëng t¹o h×nh tuynel 3 3 3 8 Ph©n xëng nung ®èt tuynel 3 3 3 9 Ph©n xëng c¬ ®iÖn §Þnh C«ng 1 1 1 10 Ph©n xëng t¹o h×nh §Þnh C«ng 2 2 2 11 Ph©n xëng nung ®èt §Þnh C«ng 2 2 2 12 Tæng sè lao ®éng qu¶n lý 50 50 50 25
 26. 26. 13 Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn 430 430 430 Qua biÓu trªn ta thÊy, sè c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty kh«ng cã biÕn ®éng trong 3 n¨m gÇn ®©y tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 1999. Trong ®ã c¬ cÊu lao ®éng còng kh«ng thay ®æi, tæng sè lao ®éng qu¶n lý vÉn gi÷ nguyªn ë møc æn ®Þnh lµ 50 ngêi. §iÒu ®ã thÓ hiÖn sù æn ®Þnh vÒ mÆt lao ®éng cña C«ng ty. §©y lµ mét yÕu tè quan träng gióp C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Còng theo biÓu trªn, ta tÝnh ®îc tû lÖ lao ®éng qu¶n lý trong toµn C«ng ty lµ 11,6% tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn C«ng ty. Theo nghiªn cøu ë c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ th× tû lÖ nµy lµ tõ kho¶ng 9 ®Õn 12%. Nh vËy, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËt liªu x©y dùng CÈm Tríng cã quy m« phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ (so víi c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶). Tøc lµ bé m¸y qu¶n lý kh«ng qu¸ cång kÒnh. VÒ mÆt nµy th× ta thÊy phï hîp víi yªu cÇu ®èi víi viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Tuy nhiªn, viÖc bè trÝ lao ®éng qu¶n lý ë C«ng ty l¹i lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i bµn. HiÖn nay, trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cã hiÖn tîng lµm tr¸i ngµnh nghÒ ®îc ®µo t¹o. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn qua biÓu sau: BiÓu 9: C¬ cÊu lao ®éng theo nghÒ – lao ®éng qu¶n lý. Stt NghÒ nghiÖp Sè lîng(ngêi) % so víi tæng sè 1 Kinh tÕ tµi chÝnh 17 34 2 Kinh tÕ lao ®éng 4 8 3 Kinh tÕ kÕ ho¹ch 10 20 4 Kü thuËt viªn 11 22 5 Lao ®éng hµnh chÝnh 8 16 6 Lao ®éng qu¶n lý 50 100 §èi chiÕu hai biÓu lµ biÓu 8 vµ biÓu 9 ta cã thÓ da ra kÕt luËn nh sau: T¹i phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã hai ngêi kh«ng ®îc ®µo t¹o ngµnh kinh tÕ lao ®éng. T¹i c¸c phßng kh¸c cã hiÖn tîng lµm tr¸i ngµnh nghÒ ®µo t¹o vÝ dô: Phßng kÕ to¸n tµi vô cã 9 ngêi trong khi ®ã sè ngêi ®îc ®µo t¹o ngµnh kinh tÕ 26
 27. 27. tµi chÝnh lµ 17 ngêi. Tøc lµ cã 8 ngêi ®îc ®µo t¹o ngµnh kinh tÕ tµi chÝnh nhng l¹i lµm viÖc trong lÜnh vùc kh¸c cña C«ng ty. §iÒu nµy g©y ra l·ng phÝ chi phÝ qu¶n lý, cha phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi bé m¸y qu¶n lý lµ ph¶i cã tÝnh kinh tÕ. Bëi v×, cã nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o ra mµ kh«ng ®îc c«ng t¸c ®óng chuyªn ngµnh ®µo t¹o th× g©y ra l·ng phÝ c«ng ®µo t¹o mµ l¹i mÊt thêi gian vµ chi phÝ ®µo t¹o l¹i ®Ó hä cã thÓ tiÕp cËn víi c«ng viÖc míi. V× thÕ, chóng lµm tèn chi phÝ qu¶n lý vµ tiªu tèn thêi gian cña C«ng ty. ChÊt lîng ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua biÓu sau: BiÓu 10: ChÊt lîng ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o. Stt Chøc danh Tr×nh ®é Tuæi ®êi §H, C®¼ng Trung cÊp S¬ cÊp < 40 40- 45 >45 1 Gi¸m ®èc 1 1 2 P.Gi¸m ®èc 1 2 1 2 3 Trëng phßng 1 3 4 4 Phã phßng 4 4 5 Qu¶n ®èc 5 1 6 6 Tæng sè 3 14 1 16 2 7 Tû träng 16,67% 77,78% 5,56% 88,89% 11,11% Qua biÓu trªn ta thÊy: 88,89% c¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng ty ë ®é tuæi 40 –45. §©y lµ ®é tuæi ®· ®ñ chÝn ch¾n cÇn thiÕt, hä cã sù am hiÓu réng r·i vÒ cuéc sèng, n¾m ®îc t©m lý c«ng nh©n viªn. §©y lµ thêi ®iÓm mµ hä cã thÓ ph¸t huy dîc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong c«ng viÖc. Nh vËy, ë C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng cã ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o cßn kh¸ trÎ, mµ ®éi ngò c¸n bé trÎ th× lu«n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. §iÒu nµy phï hîp víi yªu cÇu khi x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ ph¶i cã tÝnh linh ho¹t. Còng qua biÓu trªn ta thÊy, chØ cã 2 c¸n bé l·nh ®¹o trªn 45 tuæi vµ kh«ng cã ai díi 40 tuæi. §iÒu ®ã lµ hîp lý v× C«ng ty míi thµnh lËp l¹i n¨m 1995, cho ®Õn nay míi ®îc 5 n¨m. Tuy nhiªn viÖc kh«ng cã c¸n bé l·nh ®¹o díi 40 tuæi lµ vÊn ®Ò C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt l¹i ®Ó cã kÕ ho¹ch båi dìng ®éi ngò c¸n bé trÎ cã n¨ng 27
 28. 28. lùc, tr×nh ®é kÕ cËn vµ tiÕp nhËn c«ng viÖc qu¶n lý ®Ó c«ng viÖc nµy kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. * VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô: - 16,7% Tr×nh ®é §¹i häc, Cao ®¼ng. - 77,78% Tr×nh ®é Trung cÊp. - 5,56% Tr×nh ®é S¬ cÊp. Tû lÖ Trung cÊp vµ S¬ cÊp trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ rÊt cao, do vËy vÊn ®Ò ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n lµ rÊt cÇn thiÕt. C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý ®Ó gi¶m tû lÖ Trung cÊp vµ xo¸ bá S¬ cÊp. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ t¨ng ®îc sè lîng §¹i häc vµ Cao ®¼ng. 3. KÕt cÊu, chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c phßng ban. a. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã chøc n¨ng: - Tham mu cho Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng, b¶o hé lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi vµ c«ng t¸c b¶o hiÓm x· héi. * NhiÖm vô cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh cña C«ng ty: - Thùc hiÖn quy chÕ xÐt tuyÓn, hîp ®ång lao ®éng, kû luËt lao ®éng. - S¾p xÕp tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng theo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - X©y dùng, híng dÉn thùc hiÖn ph¬ng ¸n kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty phï hîp víi thêi gian, quy m«, tèc ®é ph¸t triÓn cña C«ng ty. - X©y dùng néi quy tæ chøc, chøc n¨ng, quyÒn h¹n, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm, mèi quan hÖ lµm viÖc cña cac phßng qu¶n lý, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. - Thùc hiÖn gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña ngµnh vµ cña C«ng ty. - X©y dùng ph¬ng híng, nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, bæ tóc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, chän cö vµ lµm thñ tôc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i häc tËp t¹i c¸c tr- 28
 29. 29. êng trong níc. Tæ chøc gióp ®ì häc sinh, sinh viªn ë c¸c trêng göi ®Õn thùc tËp, häc tËp t¹o C«ng ty. - Thùc hiÖn s¾p xÕp l¬ng, n©ng bËc l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch ph©n cÊp. - Híng dÉn theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é phô cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phèi hîp cïng c¸c phßng kÕ to¸n, kinh doanh, kü thuËt vµ C«ng ®oµn C«ng ty ®Ó x©y dùng ph¬ng ¸n sö dông quü C«ng ty, x©y dùng quü ph©n phèi tiÒn th- ëng tõ lîi nhuËn, x©y dùng tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ, b¶o ®¶m c«ng b»ng, d©n chñ cã hiÖu qu¶ vµ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. - X©y dùng kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng hµng n¨m cña C«ng ty phï hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt. - X©y dùng néi quy, quy chÕ qu¶n lý c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cña C«ng ty. - Phæ biÕn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, tiªu chuÈn, quy ph¹m vÒ an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng cña Nhµ níc vµ c¸c néi quy, quy chÕ, chØ thÞ vÒ b¶o hé lao ®éng cña Gi¸m ®èc C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ ngêi lao ®éng. §Ò xuÊt viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng vµ theo dâi, ®«n ®èc viÖc chÊp hµnh. - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®Ó ®iÒu tra, thèng kª c¸c vô tai n¹n trong C«ng ty. - Tæng hîp vµ ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc C«ng ty gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ cña ®oµn thanh tra, kiÓm tra. - Phèi hîp víi y tÕ C«ng ty vµ c¸c c¬ quan cã chuyªn m«n ®o ®¹c c¸c yÕu tè ®éc h¹i trong m«i trêng lao ®éng, theo dâi t×nh h×nh bÖnh tËt, tai n¹n lao ®éng, ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc biÖn ph¸p qu¶n lý, ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi lao ®éng. b. Phßng kÕ to¸n tµi vô. * Phßng kÕ to¸n tµi vô: - Lµ mét bé phËn nghiÖp vô cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n, qu¶n lý vµ x©y dùng c¸c lo¹i vèn, quü, ph©n phèi vµ ph©n 29
 30. 30. phèi l¹i thu nhËp c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty theo quy ®Þnh cña sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña C«ng ty. * NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n tµi vô: - Gióp Gi¸m ®èc viÖc thùc hiÖn, kiÓm tra, kiÓm so¸t b»ng tiÒn mäi ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn nghiÖp vô vµ ®éi xe thuéc C«ng ty, phèi hîp víi c¸c phßng ban cña C«ng ty ®Ó x©y dùng, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh, ph©n bæ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cho c¸c bé phËn trong C«ng ty. - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty bao gåm: KÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, vèn cè ®Þnh, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, ®Þnh møc vèn lu ®éng, tÝn dông ng©n hµng, h¹ gi¸ thµnh, ph©n phèi lîi nhuËn, tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty. Thèng kª, b¸o c¸o kÕ ko¹ch tµi chÝnh tríc Gi¸m ®èc theo ®Þnh kú. - Gi¸m s¸t toµn bé c«ng t¸c thu chi tµi chÝnh. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi, hîp lý, hîp lÖ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. - TiÕp nhËn, qu¶n lý, cÊp ph¸t c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn cho c¸c yªu cÇu vÒ b¶o dìng m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, « t«… - Thùc hiÖn b¸o c¸o nhanh, thêng xuyªn, hµng ngµy, hµng tuÇn, göi Gi¸m ®èc C«ng ty c¸c sè liÖu kÕ to¸n chñ yÕu, b¸o c¸o ®Þnh kú, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tæng hîp 6 th¸ng, n¨m cña C«ng ty. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña toµn C«ng ty. Nghiªn cøu hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, c«ng t¸c thu håi vèn… Båi dìng n©ng cao tr×nh ®é kÕ to¸n cho c¸n bé qu¶n lý vµ kÕ to¸n viªn nh»m n©ng cao chÊt lîng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý kinh tÕ. - Tham gia vµo c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng, tæng hîp vµ cung cÊp kinh phÝ thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n. - Thùc hiÖn chøc n¨ng tµi vô. c. Phßng kinh doanh tiªu thô. 30
 31. 31. * Phßng kinh doanh tiªu thô cã chøc n¨ng: - Lµm tham mu cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * NhiÖm vô cña phßng kinh doanh tiªu thô: - ChÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, x©y dùng ph¬ng ¸n vµ ®iÒu ®éng ph¬ng tiÖn ®¶m b¶o ®¸p øng yªu cÇu vËn chuyÓn g¹ch ngãi, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Tæ chøc khai th¸c vµ hîp ®ång vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu cho C«ng ty. - Thõa lÖnh Gi¸m ®èc ký kÕt c¸c hîp ®ång vËn chuyÓn. - X©y dùng c¸c hÖ thèng b¸o c¸o vÒ vËn chuyÓn theo quy ®Þnh. - X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. - Gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c vÒ hîp ®ång kinh tÕ, tæng hîp vµ lu tr÷ hå s¬ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phèi hîp víi c¸c phßng ban kh¸c ®Ó ®a ra kÕ ko¹ch vËn chuyÓn vËt liÖu x©y dùng nhanh nhÊt tíi tËn ch©n c«ng tr×nh. d. Phßng kü thuËt vËt t. * Phßng kü thuËt vËt t cã chøc n¨ng: - Lµm tham mu tæng hîp cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vÒ mÆt kü thuËt. * NhiÖm vô cña phßng kü thuËt vËt t: - Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vÒ kü thuËt ph¬ng tiÖn, qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty. - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n söa ch÷a vµ ®Çu t mua s¾m míi trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, x©y dùng c¬ b¶n vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c. - Qu¶n lý, theo dâi vµ thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o dìng, söa ch÷a m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i. - Th«ng tin, híng dÉn nghiªn cøu øng dông khoa häc kü thuËt vµ c¸c quy tr×nh quy ph¹m vÒ kü thuËt, kinh tÕ. - Lu tr÷ hå s¬, tµi liÖu kü thuËt cña C«ng ty. 31
 32. 32. - Tham gia ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt cña C«ng ty. - Thùc hiÖn mua b¸n, cÊp ph¸t ®Çy ®ñ kÞp thêi nh÷ng vËt liÖu, dông cô, trang bÞ ph¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng, ph¬ng tiÖn kü thuËt phôc vô sù cè s¶n xuÊt cã chÊt lîng theo kÕ ho¹ch. - Nghiªn cøu c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ, hîp lý ho¸ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, vÖ sinh ®Ó ®a vµo kÕ ko¹ch b¶o hé lao ®éng. Híng dÉn, gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt an toµn phßng chèng ch¸y næ, c¸c biÖn ph¸p kü thuËt c¶i tiÕn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. - Biªn so¹n, söa ®æi bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c quy tr×nh, biÖn ph¸p lµm viÖc an toµn ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tõng c«ng viÖc, c¸c ph¬ng ph¸p øng cøu khi cã sù cè, biªn so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng. - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ko¹ch mua s¾m míi trang thiÕt bÞ vÒ c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ trong C«ng ty. 4. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµm viÖc tËp trung t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng. Trong khi ®ã, hai c¬ së c¸ch xa nhau h¬n 30 km, ®©y lµ mét khã kh¨n ®èi víi viÖc qu¶n lý cña C«ng ty. V¨n phßng lµm viÖc cña C«ng ty cho lao ®éng qu¶n lý toµn bé lµ nhµ cÊp IV. §èi víi Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc ®Òu cã phßng lµm viÖc riªng, cã c¸c ph¬ng tiÖn sinh ho¹t nh giêng, bµn ghÕ tiÕp kÕ kh¸ch, bµn lµm viÖc, tñ ®ùng tµi liÖu… §îc phôc vô níc uèng vµ vÖ sinh phßng. ë c¸c phßng ban chøc n¨ng, mçi ngêi ®îc bè trÝ 1 bµn lµm viÖc, diÖn tÝch trung b×nh n¬i lµm viÖc ko¶ng 4 m2 /1 ngêi. TÊt c¶ c¸c Trëng phßng cha cã phßng lµm viÖc riªng mµ tËp trung tÊt c¶ vµo mét phßng. V× vËy rÊt bÊt tiÖn khi tiÕp kh¸ch hoÆc giao dÞch víi b¹n hµng. C¸c phßng ban ®îc bè trÝ gÇn nhau thuËn tiÖn cho viÖc liªn hÖ gi÷a c¸c phßng ban víi nhau. Do ®iÒu kiÖn C«ng ty míi ®îc thµnh lËp l¹i cho nªn c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn. Toµn C«ng ty cã mét m¸y vi tÝnh; mét m¸y fax; 7 m¸y ®iÖn tho¹i h÷u tuyÕn 32
 33. 33. ®îc ®Æt ë c¸c tr¹m tiªu thô s¶n phÈm vµ hai c¬ së s¶n xuÊt; mét m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng trang bÞ cho Gi¸m ®èc. * §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý. Lµ lao ®éng trÝ ãc nªn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc hao phÝ chñ yÕu cña hä lµ hao phÝ trÝ lùc vµ nh÷ng c¨ng th¼ng vÒ thÇn kinh, t©m lý, v× vËy hä cã yªu cÇu riªng vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng. - Mµu s¾c ¸nh s¸ng: C«ng ty b¶o ®¶m ®ñ ¸nh s¸ng cho tÊt c¶ nh÷ng n¬i lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý, mçi phßng ban ®Òu cã tiÕp xóc hai mÆt víi kh«ng gian, cã cöa sæ réng ®Ó tËn dông ¸nh s¸ng tù nhiªn. Trong phßng cã hÖ thèng chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn huúnh quang. Ngoµi ra, mµu s¾c trong phßng cßn ®îc bè trÝ hµi hoµ, hÇu hÕt trong c¸c phßng ®Òu ®îc quÐt ve mÇu xanh. - VÊn ®Ò tiÕng ån: Ho¹t ®éng lao ®éng trÝ ãc ®ßi hái ph¶i yªn tÜnh tËp trung t tëng. V× mËt ®é lao ®éng qu¶n lý cña C«ng ty kh¸ cao cho nªn kh«ng tr¸nh khái sù ån µo. MÆt kh¸c, do v¨n phßng ®îc ®Æt gÇn c¬ së s¶n xuÊt nªn khu v¨n phßng kh«ng tr¸nh khái chÞu ¶nh hëng cña tiÕng ån do m¸y mãc g©y ra. - VÊn ®Ò thÈm mü: Do khu lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý toµn bé lµ nhµ cÊp IV cho nªn kh«ng thÓ gäi lµ khang trang ®îc. Tuy nhiªn, ë ®©y l¹i ®îc bè trÝ s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t. Tríc cöa c¸c phßng ban lµ vên hoa, xung quanh vên hoa lµ 3 d·y nhµ quay mÆt vµo vên hoa t¹o thµnh h×nh mãng ngùa. Tuy lµ nhµ cÊp IV nh- ng n¬i héi häp vµ tiÕp kh¸ch ®îc trang trÝ kh¸ sang träng, t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i cho lao ®éng qu¶n lý vµ ®èi t¸c mçi khi lµm viÖc. - BÇu kh«ng khÝ t©m lý: BÇu kh«ng khÝ t©m lý lµ yÕu tè ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng lao ®éng trÝ ãc v× thÕ nã ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ lao ®éng qu¶n lý. Nh×n chung mèi quan hÖ trong C«ng ty gi÷a c¸c nh©n viªn, gi÷a Gi¸m ®èc vµ c¸c nh©n viªn kh¸ th©n mËt, cëi më, kh«ng c¨ng th¼ng. Mäi ngêi thêng gióp ®ì nhau hoµn thµnh c«ng viÖc khi cã ngêi qu¸ bËn hoÆc khi èm ®au. Ngêi lao ®éng ®îc an ñi, ®éng viªn khi gia ®×nh cã chuyÖn buån. §Æc biÖt, C«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ gióp ®ì tËn t×nh ®èi víi sinh viªn thùc tËp, häc tËp t¹i C«ng ty. 33
 34. 34. B. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y, b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë trêng, em cã thÓ ®a ra nh÷ng u, nhîc ®iÓm chÝnh cña bé m¸y qu¶n lý C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng nh sau: * ¦u ®iÓm: - C«ng ty cã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®îc x©y dùng theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, m« h×nh nµy phï hîp víi quy m« vµ h×nh thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay. C¸c cÊp qu¶n lý cña C«ng ty phï hîp víi c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §a sè c¸c bé phËn chøc n¨ng thùc hiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh. - ViÖc tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc cho lao ®éng qu¶n lý ®· chó ý nhiÒu ®Õn sù thuËn tiÖn trong ho¹t ®éng vµ kh«ng t¹o ra chªnh lÖch qu¸ lín gi÷a c¸c bé phËn còng nh c¸c lo¹i lao ®éng qu¶n lý. - §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý ®îc quan t©m vÒ khÝa c¹nh thÈm mü, ¸nh s¸ng, t¹o ®îc bÇu kh«ng khÝ t©m lý tÝch cùc. * Nhîc ®iÓm: - Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c¸c phßng ban cßn ®«ng so víi lîng c«ng viÖc mµ hä ph¶i ®¶m nhËn. C«ng ty cÇn kh¾c phôc nhîc ®iÓm nµy, cã thÓ b»ng c¸ch ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý. - ChÊt lîng lao ®éng qu¶n lý nãi chung cha cao. C«ng ty cÇn ph¶i më c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n, dµi h¹n, nÕu cÇn th× göi c¸n bé ®i häc t¹i chøc ®Ó n©ng cao nghiÖp vô cho lao ®éng qu¶n lý. - Tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®©y, chóng ta thÊy r»ng: C«ng ty cÇn ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý cho gän nhÑ, phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ph¸t huy ®îc nh÷ng u ®iÓm, ®ång thêi dÇn dÇn kh¾c phôc nh÷ng nhîc ®iÓm t¹o ra thÕ m¹nh, v÷ng bíc ®i lªn. * §¸nh gi¸ chung. 34
 35. 35. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ®îc g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Mét bé m¸y qu¶n lý lµm viÖc cã hiÖu qu¶ sÏ gãp phÇn rÊt lín vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Môc tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua lµ tËp trung s¶n xuÊt g¹ch t¹i nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng. So víi nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý th× t¹i C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng ®· ®¹t ®îc tÝnh tèi u. Gi÷a c¸c kh©u, c¸c cÊp qu¶n lý ®Òu thiÕt lËp nh÷ng mèi quan hÖ hîp lý víi sè lîng cÊp qu¶n lý phï hîp t¹o ra c¬ cÊu qu¶n lý cã tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n ®i s¸t vµ phôc vô s¶n xuÊt. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty kh¸ linh ho¹t, nhËy bÐn víi sù thay ®æi cña kinh tÕ thÞ trêng, gi¶i quyÕt ®îc c¸c t×nh huèng x¶y ra trong doanh nghiÖp còng nh ngoµi thÞ trêng. TÊt c¶ c¸c th«ng tin ®îc sö dông trong doanh nghiÖp ®Òu cã tÝnh tin cËy cao, nhê ®ã sù ho¹t ®éng vµ phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn kh¸ nhÞp nhµng, tuy nhiªn còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cha ®¹t ®îc tÝnh kinh tÕ bëi lÏ, t¬ng quan gi÷a yªu cÇu c«ng viÖc vµ sè lîng c¸n bé qu¶n lý trong C«ng ty cßn chªnh lÖch kh¸ lín, ®iÒu nµy thÓ hiÖn qua cêng ®é lao ®éng cña lao ®éng qu¶n lý cha cao vµ thêi gian lµm viÖc ng¾n. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tr- íng ®îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu thÓ hiÖn trong b¶ng sau: (Trang sau) 35
 36. 36. Qua biÓu trªn cho thÊy gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña C«ng ty gi¶m dÇn theo c¸c n¨m. N¨m 1998 so víi n¨m 1997 gi¶m 421,318 triÖu ®ång t¬ng ®¬ng víi 4,6%. §Æc biÖt, n¨m 1999 so víi n¨m 1998 l¹i gi¶m m¹nh h¬n, gi¶m 932,441 triÖu ®ång t¬ng øng víi 10,7%. Tuy vËy, doanh thu cña C«ng ty vÉn t¨ng qua c¸c n¨m vµ t¨ng m¹nh mÏ lµ tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 1999. §iÒu nµy h¬i tr¸i ngîc nhng cã thÓ ®îc gi¶i thÝch nh sau: Theo cac n¨m, gi¸ vËt liÖu x©y dùng t¨ng, thªm vµo ®ã s¶n lîng g¹ch s¶n xuÊt ra trong c¸c n¨m 1997, 1998 kh«ng tiªu thô hÕt. §Õn n¨m 1999 th× sè lîng tån ®äng tõ c¸c n¨m tríc vµ s¶n lîng ®îc s¶n xuÊt trong n¨m tiªu thô hÕt. DÉn ®Õn tÝnh tr¹ng gi¸ trÞ tæng s¶n lîng gi¶m nhng tæng doanh thu vÉn t¨ng. Lîi nhuËn cña C«ng ty kh«ng ngõng gia t¨ng, ®Æc biÖt lµ n¨m 1998 so víi n¨m 1997, t¨ng 119,164 triÖu ®ång do n¨m 1997 g¹ch s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thu ®îc. N¨m 1999 so víi n¨m 1998 lîi nhuËn t¨ng 17,803 triÖu ®ång t¬ng øng víi 13,31% Tæng quü l¬ng cña C«ng ty còng t¨ng dÇn theo c¸c n¨m trong khi sè lîng c«ng nh©n kh«ng thay ®æi v× thÕ l¬ng b×nh qu©n theo ®Çu ngêi còng t¨ng theo c¸c n¨m. Tuy nhiªn, tèc ®é t¨ng chËm, tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 1999 chØ t¨ng ®îc 24.000 ®/ngêi. Tr¸i ngîc víi doanh thu cña C«ng ty, phÇn nép ng©n s¸ch cña C«ng ty l¹i gi¶m dÇn tõ 1998 ®Õn 1999 vµ møc gi¶m lµ 44,644 triÖu ®ång t¬ng øng víi 11,34%. Trong khi tõ 1997 ®Õn 1998 nép ng©n s¸ch cña C«ng ty t¨ng 18,1 triÖu ®ång t- ¬ng øng víi 4,6%. Nh vËy, trong 3 n¨m t 1997 ®Õn 1999 th× n¨m 1999 C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ tiÒn l¬ng c«ng nh©n ngµy mét t¨ng chøng tá C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy cã phÇn kh«ng nhá do C«ng ty cña ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cña C«ng ty. Tæng doanh thu cña C«ng ty t¨ng ®Òu theo c¸c n¨m nhng nép ng©n s¸ch l¹i gi¶m chøng tá tÝch luü cña C«ng ty t¨ng ®Ó bï vµo phÇn ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ më réng c¬ së s¶n xuÊt.
 37. 37. ViÖc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cña C«ng ty cã gãp phÇn ®¸ng kÓ cña bé phËn lao ®éng qu¶n lý. Cã ®îc thµnh tùu nµy lµ do C«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p: - T¨ng cêng ®Çu t c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ sö dông c¸c biÖn ph¸p ®æi míi c«ng nghÖ, ¸p dông c¸c kü thuËt tiªn tiÕn nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng hµng. - T¨ng cêng kiÓm tra ho¹t ®éng tµi chÝnh tõng bé phËn ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng. Tuy nhiªn cßn mét sè nguyªn nh©n lµm ¶nh hëng tíi kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý nh: - KÕt cÊu chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban chøc n¨ng trong C«ng ty. - ViÖc sö dông c¸n bé qu¶n lý sè lîng vµ chÊt lîng c¸n bé qu¶n lý cha ®îc phï hîp víi kh¶ n¨ng tõng ngêi, sè lîng lao ®éng qu¶n lý tuy nhiÒu nhng c«ng viÖc vÉn cha hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é do cha sö dông ®óng ngµnh nghÒ ®µo t¹o. - M«i trêng lµm viÖc còng ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý.
 38. 38. PhÇn thø ba. Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. HiÖn nay, trong c¬ chÕ thÞ trêng nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ do ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng dîc ®Æt trong m«i trêng c¹nh tranh, kh«ng g¾n víi thÞ trêng. Tæ chøc bé m¸y trong c¸c doanh nghiÖp kh«ng phï hîp do quan niÖm vÒ së h÷u trong c¸c doanh nghiÖp kh«ng râ rµng. Tr- íc t×nh h×nh ®ã, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, Nhµ n- íc ®· tiÕn hµnh ®æi míi ho¹t ®éng hµng lo¹t doanh nghiÖp b»ng c¸ch thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc. KÕt qu¶ lµ, khi ho¹t ®éng ®éc lËp th× doanh nghiÖp l¹i ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao. V× vËy, §¶ng vµ Nhµ níc ®· quyÕt ®Þnh chØ gi÷ l¹i mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o cßn l¹i sÏ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ dÇn c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Së x©y dùng Thanh Ho¸, C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng còng ®ang cã kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸ vµ sÏ ®îc cæ phÇn ho¸ trong thêi gian tíi. Khi chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn th× viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ cÇn thiÕt vµ hÕt søc quan träng. Tríc hÕt ph¶i ®Þnh h×nh ®îc ho¹t ®éng cña C«ng ty. C«ng ty còng nªn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nhng tríc hÕt ph¶i kiÓm tra chÊt l- îng trang thiÕt bÞ hiÖn cã trong C«ng ty ®Ó tu söa, b¶o dìng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®¸nh gia tµi s¶n - c«ng viÖc ban ®Çu cña qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. I. Hoµn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 1. Nh÷ng yªu cÇu ®¹t ®îc trong c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc. - C¸c ®¬n vÞ qu¶n lý thu gän l¹i nhng vÉn ®¶m b¶o phôc vô kÞp thêi cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
 39. 39. - Bé m¸y qu¶n lý ®îc hoµn thiÖn ph¶i n©ng cao ®îc tÝnh n¨ng ®éng, n©ng cao ®îc mét sè chØ tiªu cña C«ng ty nh: T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm quü l¬ng… - Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc x¸c ®Þnh râ rµng tr¸nh ®îc kh©u trung gian ®Ó khai th¸c tèt h¬n kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. 2. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®îc hoµn thiÖn theo híng ngµy cµng thÝch hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô cña s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®¶m b¶o víi sè lîng ngêi, sè ®Çu mèi trong qu¶n lý Ýt nhÊt. Cã nh vËy, c«ng viÖc qu¶n lý míi n¨ng ®éng, ®i s¸t vµo phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý c¸c bé phËn chøc n¨ng, quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña mçi bé phËn cÇn ph¶i ®îc hoµn thiÖn. Qua nghiªn cøu chøc n¨ng, nhiÖm vô ë phÇn thø hai kÕt hîp nghiªn cøu thùc tiÔn ho¹t ®éng cña C«ng ty g¹ch Th¹ch Bµn sau khi chuyÓn sang chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ mét phÇn cã thÓ ¸p dông m« h×nh bé m¸y qu¶n lý míi, gän nhÑ h¬n tríc khi nhµ m¸y g¹ch tuynel §«ng H¬ng ®îc cæ phÇn ho¸ vµo cuèi n¨m 2000. §ång thêi, cã bæ sung thªm chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn phßng ban cho phï hîp víi ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn. BiÓu 12: M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty vËt liªu x©y dùng CÈm Tríng sau khi cæ phÇn ho¸. (Trang sau)
 40. 40. Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Ph©n xëng t¹o h×nh Phßng kÕ to¸n tµi vô Phong tæ chøc hµnh chÝnh Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã gi¸m ®èc Phßng kü thuËt vËt t Phßng kinh doanh tiªu thô
 41. 41. Ph©n xëng nung ®èt Ph©n xëng c¬ ®iÖn Trong m« h×nh nµy gåm cã: 2.1. Ban kiÓm so¸t: Lµ tæ chøc thay mÆt c¸c cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh C«ng ty. - KiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, kiÓm tra sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸c b¸o c¸o, quyÕt to¸n n¨m tµi chÝnh cña C«ng ty vµ kiÕn nghÞ kh¾c phôc nh÷ng sai ph¹m. - §îc quyÒn yªu cÇu c¸c phßng ban nghiÖp vô cña C«ng ty cung cÊp t×nh h×nh, sè liÖu, tµi liÖu vµ thuyÕt minh c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng b¸o c¸o thÈm tra b¶n tæng kÕt n¨m tµi chÝnh. - B¸o c¸o víi ®¹i héi cæ ®«ng vÒ nh÷ng sù kiÖn tµi chÝnh bÊt thêng, nh÷ng u khuyÕt ®iÓm trong qu¶n lý tµi chÝnh cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ Gi¸m ®èc theo ý kiÕn ®éc lËp cña m×nh. ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ nh÷ng ®¸nh gi¸ kÕt luËn cña m×nh. - Th«ng b¸o ®Þnh kú t×nh h×nh kÕt qu¶ kiÓm so¸t cho héi ®ång qu¶n trÞ. - Tham dù c¸c cuéc häp héi ®ång qu¶n trÞ ph¸t biÓu ý kiÕn vµ cã kiÕn nghÞ nhng kh«ng tham gia biÓu quyÕt. NÕu cã ý kiÕn kh¸c víi quyÕt ®Þnh cña héi
 42. 42. ®ång qu¶n trÞ th× cã quyÒn yªu cÇu ghi ý kiÕn cña m×nh vµo biªn b¶n häp vµ trùc tiÕp b¸o c¸o ®¹i héi cæ ®«ng gÇn nhÊt. 2.2. Héi ®ång qu¶n trÞ. - Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn nh©n danh C«ng ty quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õm môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty phï hîp víi luËt ph¸p, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. - Héi ®ång qu¶n trÞ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ®¹i héi cæ ®«ng vÒ: + Qu¶n trÞ C«ng ty theo ®iÒu lÖ, nghÞ quyÕt cña ®¹i héi cæ ®«ng vµ tu©n thñ ®óng ph¸p luËt. + Tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc gi¶i thÓ c¸c chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n cña C«ng ty, huy ®éng vèn t¨ng gi¶m vèn tiÒn tÖ vµ chuyÓn nhîng cæ phÇn. - Tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng c¸c b¸o c¸o ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ, kÕt qu¶ kinh doanh, quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m, ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn, chia cæ tøc vµ c¸ch thøc sö dông tuú theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång cæ ®«ng. - Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Gi¸m ®èc, phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng C«ng ty vµ duyÖt ph¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y vµ nh©n sù c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - ChØ ®¹o, bè trÝ vµ gi¸m s¸t viÖc ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc vµ c¸c chøc danh do héi ®ång qu¶n trÞ trùc tiÕp qu¶n lý. - KiÕn nghÞ bæ sung hoÆc söa ®æi ®iÒu lÖ C«ng ty. - QuyÕt ®Þnh triÖu tËp, chuÈn bÞ néi dung vµ tæ chøc häp héi ®ång cæ ®«ng thêng kú vµ bÊt thêng. - QuyÕt ®Þnh tiÒn l¬ng, thëng cho Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng vµ c¸c chøc danh thuéc quyÒn qu¶n lý cña héi ®ång qu¶n trÞ. Trêng hîp Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Gi¸m ®èc th× møc l¬ng vµ thëng cña Gi¸m ®èc do héi ®ång cæ ®«ng quy ®Þnh. - QuyÕt ®Þnh mét sè c«ng viÖc kinh doanh thuéc thÈm quyÒn cña héi ®ång qu¶n trÞ theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc.
 43. 43. - QuyÕt ®Þnh vÒ quy chÕ tuyÓn dông, cho th«i viÖc nh©n viªn cña C«ng ty phï hîp quy ®Þnh cña ph¸p luËt. QuyÕt ®Þnh khen thëng, kû luËt nh©n viªn thuéc quyÒn qu¶n lý cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh båi thêng vËt chÊt khi nh©n viªn g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty. - Phª duyÖt ph¬ng ¸n trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. - QuyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n ph¸t sinh kh«ng vît qu¸ 30% vèn ®iÒu lÖ, thiÕt kÕ vµ quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh ®Çu t ®· th«ng qua ®¹i héi cæ ®«ng. * §øng ®Çu héi ®ång qu¶n trÞ lµ Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, lµ ngêi ®¹i diÖn cho C«ng ty tríc ph¸p luËt, cã tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n sau: - TriÖu tËp c¸c cuéc häp cña héi ®ång qu¶n trÞ. - ChuÈn bÞ néi dung, ch¬ng tr×nh vµ ®iÒu khiÓn c¸c buæi häp ®Ó th¶o luËn vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña héi ®ång qu¶n trÞ. - LËp ch¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ ph©n c«ng thµnh viªn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t cña C«ng ty. - §îc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù uû quyÒn cña m×nh. 2. 3. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. - §iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ nghÞ quyÕt cña ®¹i héi cæ ®«ng, ®iÒu lÖ C«ng ty vµ tu©n thñ ph¸p luËt. - B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n kinh doanh ®· ®îc héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt vµ th«ng qua ®¹i héi cæ ®«ng. - X©y dùng vµ tr×nh héi ®ång qu¶n trÞ kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m. - QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch më réng s¶n xuÊt. - §Ò nghÞ héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt ®èi víi c¸c chøc danh Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng. - QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt ®èi víi nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n díi quyÒn.
 44. 44. - Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo luËt ®Þnh. - B¸o c¸o tríc héi ®ång qu¶n trÞ t×nh h×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. - §¹i diÖn C«ng ty trong viÖc khëi kiÖn c¸c vô ¸n liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña C«ng ty khi ®îc héi ®ång qu¶n trÞ uû quyÒn b»ng v¨n b¶n. * Díi Gi¸m ®èc lµ Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Gióp Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc ®îc Gi¸m ®èc uû quyÒn. - §îc quyÒn yªu cÇu c¸c bé phËn, c¸c phßng ban chøc n¨ng cung cÊp tµi liÖu, sè liÖu, hå s¬, th«ng tin cÇn thiÕt thuéc lÜnh vùc ®îc giao. 2.4. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. Chøc n¨ng chÝnh cña phßng lµ qu¶n lý nh©n sù vµ tiÒn l¬ng cña C«ng ty. NhiÖm vô cña phßng lµ gióp Gi¸m ®èc nghiªn cøu, chÊp hµnh vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña toµn C«ng ty, thùc hiÖn c«ng t¸c c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l¬ng, ®µo t¹o, thi ®ua, khen thëng theo sù chØ ®¹o cña héi ®ång qu¶n trÞ. 2.5. Phßng kinh doanh tiªu thô. Phßng nµy cã nhiÖm vô liªn hÖ giao dÞch víi nh÷ng ®Þa ®iÓm nhËn hµng. Nh vËy, phßng cÇn n¾m v÷ng gi¸ c¶ thÞ trêng vµ ph¶i cã ®îc mét ph¹m vi ®îc phÐp di chuyÓn gi¸ ®Ó tuú c¬ øng biÕn sao cho më réng ®îc thÞ trêng tiªu thô. 2,6. Phßng kÕ to¸n. Thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n, thèng kª tµi chÝnh trong C«ng ty, cô thÓ lµ: - LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, ®«n ®èc chØ ®¹o, híng dÉn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. - Qu¶n lý c¸c lo¹i vèn, c¸c quü tËp trung cña to¸n C«ng ty. - Tham gia lËp ph¬ng ¸n ®iÒu hoµ vèn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty. - Tæng hîp quyÕt to¸n tµi chÝnh toµn C«ng ty vµ b¸o c¸o lªn trªn theo quy ®Þnh. - Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c møc gi¸ cho C«ng ty.
 45. 45. 2.7. Phßng kü thuËt vËt t. Phßng kü thuËt vËt t lµ bé phËn tham mu tæng hîp cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vÒ mÆt kü thuËt. Phßng cã nhiÖm vô qu¶n lý, mua s¾m, cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng trang thiÕt bÞ, vËt liÖu, dông cô, trang bÞ ph¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng cho C«ng ty. II. Hoµn thiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý. §Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng th× quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô trong c¸c bé phËn ph¶i lu«n lu«n ®îc hoµn thiÖn. Muèn lµm ®îc viÖc nµy th× ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®· ®Þnh ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng kh©u yÕu trong viÖc ph©n bæ khèi lîng c«ng t¸c. Trªn c¬ së ®ã, ®¸nh gi¸ sù hîp lý, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, em thÊy c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô ®ã t¬ng ®èi hoµn chØnh song em còng m¹nh d¹n xin ®a ra mét sè ý kiÕn bæ sung thªm nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ban Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban nh sau: 1. Ban Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi ®øng ®Çu C«ng ty, phô tr¸ch chung c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ngoµi ra cßn chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c phßng ban. QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña Gi¸m ®èc ®îc quy ®Þnh râ nh sau: + NhËn vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ níc giao, giao vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c vÒ c¸c ®¬n vÞ sö dông ®óng môc ®Ých sao cho b¶o ®¶m an toµn vµ ph¸t triÓn ®îc vèn. + §¹i diÖn cho C«ng ty tríc ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan Nhµ níc. + Dù kiÕn ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty. + Trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty.
 46. 46. + X©y dùng néi quy, quy ®Þnh, quy chÕ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn, Gi¸m ®èc cÇn nhiÒu thêi gian ®Ó suy nghÜ cho nªn Gi¸m ®èc nªn giao quyÒn cho cÊp díi nhng kh«ng tõ bá tr¸ch nhiÖm. Gi¸m ®èc C«ng ty nªn phô tr¸ch chung vµ uû quyÒn cho c¸c Phã Gi¸m ®èc theo tõng lÜnh vùc. * C¸c Phã gi¸m ®èc: lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, thùc hiÖn nhiÖm vô theo tõng lÜnh vùc ®îc Gi¸m ®èc C«ng ty ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vµ ph¸p lÖnh Nhµ níc vÒ lÜnh vùc ®ã. Ngoµi ra, c¸c Phã gi¸m ®èc cßn ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ ph¬ng h- íng ph¸t triÓn cña C«ng ty. C¸c Phã gi¸m ®èc cã quyÒn yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty, c¸c phßng ban chøc n¨ng cung cÊp hå s¬, tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt thuéc lÜnh vùc ®îc giao. 2. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. Lµ bé phËn quan träng n¾m b¾t sè lîng lao ®éng vµ ph©n c«ng lao ®éng gi÷a c¸c bé phËn, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn lîi Ých cña ngêi lao ®éng. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh lµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ: + C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé. + C«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng. + C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho C«ng ty. + C«ng t¸c thi ®ua tuyªn truyÒn. 3. Phßng kÕ to¸n tµi vô. Lµ phßng gióp Gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, thèng kª tµi chÝnh cña C«ng ty. Phßng cã nhiÖm vô: + LËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, ®«n ®èc, chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch. + Qu¶n lý c¸c lo¹i vèn, c¸c quü tËp trung cña C«ng ty. + Tham gia lËp ph¬ng ¸n ®iÒu hoµ vèn, c¸c quü tËp trung toµn C«ng ty. + Tæng hîp quuÕt to¸n tµi chÝnh toµn C«ng ty vµ b¸o c¸o lªn trªn theo quy ®Þnh.
 47. 47. + Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c møc gi¸ cña C«ng ty. 4. phßng kü thuËt vËt t. Chøc n¨ng chÝnh cña phßng lµ nghiªn cøu, thiÕt kÕ kü thuËt híng dÉn theo dâi vµ gi¸m s¸t quy tr×nh c«ng nghÖ, x©y dùng c¸c ®Þnh møc kü thuËt, ®Þnh møc vµ h¹n møc sö dông vËt t. NhiÖm vô: Cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi trang thiÕt bÞ, vËt t cho yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 5. Phßng kinh doanh tiªu thô. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®Çu ra cho s¶n phÈm cña C«ng ty. Mçi c¸n bé cña phßng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, ®Ó tõ ®ã cã kinh phÝ chi tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra. * ý nghÜa. - Gióp Gi¸m ®èc gi¶m bít ®îc g¸nh nÆng vÒ khèi lîng c«ng viÖc ®Ó Gi¸m ®èc cã thêi gian gi¶i quyÕt tèt h¬n phÇn viÖc cña m×nh. - Gióp c¸c Trëng- Phã phßng nhËn thøc ®îc vai trß, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch râ rµng. - Gióp hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y ®¹t ®îc cao h¬n. - Chøc n¨ng, nhiÖm vô râ rµng cho tõng phßng sÏ t¹o ®îc niÒm tin vµo c«ng viÖc cña hä, thóc ®Èy hoµn thµnh c«ng viÖc cña C«ng ty m¹nh mÏ h¬n. III. X©y dùng mét sè v¨n b¶n cô thÓ quy ®Þnh tiªu chuÈn cña c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp. 1. Ban l·nh ®¹o C«ng ty. - Ph¶i lµ ngêi cã phÈm chÊ chÝnh trÞ tèt, trung thµnh víi ®êng lèi chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc, cã tr×nh ®é lý luËn cao cÊp. - Ph¶i lµ ngêi ®· tèt nghiÖp §¹i häc hoÆc trªn §¹i häc mét chuyªn ngµnh vÒ ho¸ silÝc-c¸t, ®îc bæ sung kiÕn thøc qu¶n lý vµ biÕt ngo¹i ng÷. - Lµ ngêi am hiÓu réng r·i mäi lÜnh vùc m×nh qu¶n lý. Cã kh¶ n¨ng trong l·nh ®¹o, kh¶ n¨ng tæ chøc tèt, kh¶ n¨ng ®oµn kÕt tËp hîp quÇn chóng cao.
 48. 48. - Th©m niªn c«ng t¸c trªn 10 n¨m trong lÜnh vùc ho¸ silÝc-c¸t vµ tuæi ®êi kh«ng qu¸ 60. 2. §èi víi c¸n bé phßng ban. - Ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, trung thµnh víi ®êng lèi chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc. N¾m ®îc ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty, cã tr×nh ®é chÝnh trÞ trung cÊp trë lªn. - Ph¶i tèt nghiÖp §¹i häc hoÆc Cao ®¼ng trë lªn. - Cã n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Cã kh¶ n¨ng tËp hîp quÇn chóng, quyÕt ®o¸n, d¸m lµm d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm. * T¸c dông: - Gãp phÇn khuyÕn khÝch c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty phÊn ®Êu trong c«ng t¸c vµ häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao. - T¹o c¬ héi cho c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc ®¶m nhiÖm nhiÖm vô cña c¸n bé chøc n¨ng cña C«ng ty. - Gãp phÇn ®Ò b¹t c¸n bé qu¶n lý ë c¸c phßng ban mét c¸ch kh¸ch quan vµ c«ng b»ng. - N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. IV. S¾p xÕp bè trÝ l¹i lao ®éng qu¶n lý ë c¸c phßng ban chøc n¨ng, b¶o ®¶m n©ng cao hiÖu lùc cña bé m¸y qu¶n lý . ViÖc x¸c ®Þnh ®óng vÒ sè lîng biªn chÕ lµ mét viÖc lµm hÕt søc khã kh¨n nhng thùc sù cÇn thiÕt ®èi víi C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng nãi riªng vµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chng. Muèn lµm ®îc viÖc nµy ph¶i c¨n cø vµo nhiÒu néi dung ®Ó x¸c ®Þnh. Qua kh¶o s¸t, ph©n tÝch ë phÇn thø hai ta thÊy: Khèi lîng c«ng viÖc ë C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng kh«ng lín nhng do chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cha cao cho nªn nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p ph¶i chia nhá ra nhiÒu kh©u kh«ng cÇn thiÕt, v× thÕ g©y ra l·ng phÝ thêi gian, bé m¸y qu¶n lý kh«ng gän nhÑ.
 49. 49. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i, tuyÓn chän nh÷ng ngêi cã chuyªn m«n cao, s¾p xÕp bè trÝ c«ng viÖc trong tõng phßng ban theo biÓu sau: BiÓu 13: S¾p xÕp biªn chÕ míi Stt Phßng chøc n¨ng Biªn chÕ cò Biªn chÕ míi 1 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 6 4 2 Phßng kÕ to¸n tµi vô 9 6 3 Phßng kü thuËt vËt t 11 8 4 Phßng kinh doanh tiªu thô 7 10 5 Ph©n xëng t¹o h×nh 5 3 6 Ph©n xëng c¬ ®iÖn 3 2 7 Ph©n xëng nung ®èt 5 3 8 Tæng sè 46 36 Sau khi s¾p xÕp bè trÝ l¹i biªn chÕ cña C«ng ty th× bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cßn 40 ngêi trong ®ã bao gåm 4 ngêi trong ban Gi¸m ®èc. Phßng tæ chøc cßn 4 ngêi trong ®ã cã 1 Trëng phßng, 1 phã phßng vµ 2 nh©n viªn. Phßng kÕ to¸n tµi vô cßn 6 ngêi trong ®ã cã 1 KÕ to¸n trëng, 1 Phã phßng, 1 kÕ to¸n tæng hîp, 2 kÕ to¸n viªn, vµ 1 thñ quü. Phßng kü thuËt vËt t cßn 8 ngêi, trong ®ã gåm: 1 Trëng phßng, 1 Phã phßng, 4 kü thuËt viªn vµ 2 thñ kho. Phßng kinh doanh tiªu thô cã 10 ngêi trong ®ã cã 1 Trëng phßng, 1 Phã phßng, 2 chuyªn viªn thèng kª, 1 c¸n sù ®iÒu ®é, vµ 5 nh©n viªn Marketing, c¸c ph©n xëng, mçi ph©n xëng gi¶m ®îc 2 ngêi, riªng ph©n xëng c¬ ®iÖn mçi c¬ së cí 1 Qu¶n ®èc, kh«ng cã phã qu¶n ®èc. Cßn l¹i mçi c¬ së cã 1 Qu¶n ®èc ë c¸c ph©n xëng t¹o h×nh, nung ®èt. ë c¬ së II cã 1 Phã qu¶n ®èc ë c¸c ph©n xëng t¬ng øng. Sè lao ®éng d d«i cÇn ph¶i cã c¸ch gi¶i quyÕt cã t×nh cã lý nhng ph¶i kiªn quyÕt ®Ó tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý, gi¶m chi phÝ qu¶n lý v× kh«ng ph¶i tr¶ l¬ng cho nh÷ng ngêi kh«ng cÇn thiÕt. Trong sè nh÷ng c¸n bé d d«i, lùa chän nh÷ng ngêi cã kh¶ n¨ng nhÊt ®Ó lÊy 3 ngêi ®a sang bæ sung phßng kinh doanh tiªu thô v× phßng nµy ®îc kho¸n l¬ng
 50. 50. theo s¶n phÈm tiªu thô ®Ó t¹o nªn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c nh©n viªn trong phßng. Sè cßn l¹i cã thÓ chuyÓn xuèng c¸c ®éi s¶n xuÊt hoÆc cho nghØ chÕ ®é. V. Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lý. Sè lîng §¹i häc trong ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty cßn thÊp vµ cha ®ång ®Òu trong chuyªn m«n ®µo t¹o. Do ®ã, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch båi dìng c¸n bé. Song song víi n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, C«ng ty cÇn khuyÕn kh¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Æc biÖt lµ c¸n bé trong c¸c phßng ban ®i häc ngo¹i ng÷ vµ tin häc ®Ó theo kÞp xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. VI. C«ng t¸c tuyÓn dông. TrÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé lµ yªu cÇu tÊt yÕu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. §èi víi C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng th× ®iÒu nµy cµng trë nªn cÇn thiÕt bëi v× trong C«ng ty kh«ng cã c¸n bé l·nh ®¹o cã tuæi ®êi díi 40. Muèn vËy, C«ng ty cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c tuyÓn dông c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc ®Ó kÕ cËn ®éi ngò c¸n bé s¾p vÒ nghØ chÕ ®é. §iÒu nµy cã vÎ m©u thuÉn víi viÖc tinh gi¶m ®éi ngò c¸n bé nhng c«ng viÖc tuyÓn dông lµ thùc sù cÇn thiÕt. Muèn c«ng t¸c tuyÓn dông ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ph¶i x©y dùng tiªu chuÈn tuyÓn dông v× nã cã t¸c dông: - Gióp trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. - C¸c tiªu chuÈn gióp chän ®îc ngêi cã n¨ng lùc, ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc mµ C«ng ty giao phã. - N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cña C«ng ty. VII. Mét sè ý kiÕn kh¸c. 1. Tæ chøc n¬i lµm viÖc: Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, c«ng nh©n ph¶i lµm viÖc trong m«i trêng cã nhiÖt ®é cao(Trong nhµ kÝnh), cã tiÕng ån lín. H¬n n÷a, m«i trêng trong mhµ m¸y g¹ch bÞ « nhiÔm bëi khãi bôi. V× vËy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi nh»m b¶o vÖ søc khoÎ cho ng- êi lao ®éng.
 51. 51. 2. C¶i thiÖn viÖc khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng, n©ng cao tiÒn thëng ®èi víi nh÷ng ngêi hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. 3. Khen thëng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i nghiªm minh, kÞp thêi t¹o niÒm tin cho c«ng nh©n vµo sù l·nh ®¹o ®iÒu hµnh cña c¸n bé qu¶n lý. 4. X©y dùng bÇu kh«ng khÝ t©m lý tho¶i m¸i trong lao ®éng, x©y dùng khèi ®oµn kÕt tõ díi lªn trªn, ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ, kh¬i dËy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña con ngêi. VIII. ¦u nhîc ®iÓm cña hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. 1. ¦u ®iÓm. ViÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn gãp phÇn ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh ®a C«ng ty phÊn ®Êu trë thµnh doanh nghiÖp ph¸t triÓn v÷ng m¹nh, cã ®éi ngò c¸n bé ho¹t ®éng n¨ng ®éng, gän nhÑ phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty lµm cho C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 2. Nhîc ®iÓm. ViÖc gi¶m sè lîng lao ®éng qu¶n lý trong biªn chÕ kh«ng tr¸nh khái xÝch mÝch, ph¶n ®èi cña c¸c c¸ nh©n khi bÞ lµm ¶nh hëng ®Õn quyÒn lîi cña hä. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p xö lý hîp lý lùc lîng lao ®éng nµy b»ng c¸ch: §a hä xuèng c¸c ph©n xëng, ®éi s¶n xuÊt, hoÆc cö ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, gi¶m biªn chÕ… Do ®ã, ph¶i mÊt mét kho¶n chi phÝ ®¸ng kÓ. Mçi sù thay ®æi vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c c¸ nh©n, c¸c phßng ban vÒ ®iÒu kiÖn lµm viÖc; néi quy lµm viÖc… ®Òu lµm ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty.
 52. 52. KÕt luËn Qua nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ, cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng, em thÊy C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp kh¸ lín, cã nhiÒu ®iÓm m¹nh, cã sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn t¬ng ®èi ®«ng. ViÖc qu¶n lý mét doanh nghiÖp nh vËy lµ mét khã kh¨n lín nÕu kh«ng cã mét ®éi ngò c¸n bé cã nghiÖp vô v÷ng vµng trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng kh¾c nghiÖt nµy. Trong thêi gian tíi, C«ng ty sÏ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ nhµ m¸y g¸ch tuynel §«ng H¬ng do vËy, ®Ó c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao th× viÖc ®Çu tiªn C«ng ty ph¶i lµm ®ã lµ s¾p xÕp, bè trÝ l¹i tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cho phï hîp víi m« h×nh cæ phÇn ho¸. Muèn vËy, C«ng ty nªn t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p nh: §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc kü thuËt vµ ¸p dông c¸c c«ng nghÖ cao vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; TiÕp tôc x©y dùng, më réng c¬ së vËt chÊt ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt; §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, chuyªn m«n ho¸ tr×nh ®é cao, ®ång thêi t¨ng cêng, cñng cè, n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt. Nãi tãm l¹i, chuyªn ®Ò nµy dùa trªn nh÷ng cè g¾ng t×m hiÓu ho¹t ®éng cña C«ng ty g¹ch Th¹ch Bµn Gia L©m Hµ Néi - mét C«ng ty cã cïng ngµnh hµng s¶n xuÊt nh C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng mµ hiÖn t¹i ®· ®îc cæ phÇn ho¸, cïng víi thùc tiÔn ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Ó ®a ra m« h×nh qu¶n lý C«ng ty sau khi cæ phÇn ho¸. Tuy nhiªn, ®©y chØ lµ m« h×nh cã tÝnh chÊt tham kh¶o bëi lÏ nã kh«ng thÓ hoµn chØnh mét c¸ch tuyÖt ®èi, ph¬ng ph¸p cha h¼n ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc, v× vËy cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. RÊt mong ®îc sù
 53. 53. gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c«, C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng vµ b¹n ®äc. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc - §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n hµ Néi 1996. 2. Gi¸o tr×nh Tæ chøc lao ®éng khoa häc tËp I, II Khoa kinh tÕ lao ®éng vµ d©n sè §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. 3. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp - §ç Hoµng Toµn 4. T¹p chÝ Lao ®éng s¶n xuÊt c¸c sè 3, 7, 9 n¨m 1998 5. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ häc nhµ xuÊt b¶n thèng kª n¨m 1996. 6. Tµi liÖu kh¸c: - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng n¨m 1997, 1998,1999. - Ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc, quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong c¸c ho¹t ®éng ë c¬ quan 1998.
 54. 54. Trang Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn thø nhÊt Lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp. 2 I. Qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 2 A. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 2 1. Qu¶n lý tæ chøc. 2 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp 2 3. Nh÷ng yªu cÇu ®åi víi viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. 3 4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng 4 a. Nhãm nh©n tè thuéc ®èi tîng qu¶n lý. 4 b. Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý. 4 B. C¸c kiÓu m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc. 5 1. C¬ cÊu trùc tuyÕn. 5 2. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng. 6 3. C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. 7 II. Lao ®éng qu¶n lý. 8 1. Kh¸i niÖm vÒ lao ®éng qu¶n lý, sù ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý. 8 1.1. Lao ®éng qu¶n lý. 8 1.2. Ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý 9 a. Theo chøc n¨ng, vai trß cña hä ®èi víi viÖc qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 9 b. Theo vai trß ®èi víi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, 9 2. Néi dung cña ho¹t ®éng qu¶n lý. 10 3. §Æc ®iÓm cña lao ®éng qu¶n lý cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc 11 III. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 11
 55. 55. PhÇn thø hai Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 13 I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng c¬ b¶n cã ¶nh hëng tíi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 13 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 13 2. §Æc ®iÓm cña ngµnh hµng ®èi víi x· héi 14 3. §Æc ®iÓm kü thuËt, c«ng nghÖ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 14 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty 17 5. Mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c. 17 II. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng 18 A. Thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý. 18 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 18 2. KÕt cÊu lao ®éng qu¶n lý trong C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. 22 3. KÕt cÊu, chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c phßng ban. 25 a. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. 25 b. Phßng kÕ to¸n tµi vô. 26 c. Phßng kinh doanh tiªu thô. 27 d. Phßng kü thuËt vËt t. 28 4. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý. 29 B. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. 30 PhÇn thø ba. Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng CÈm Tríng. 36 I. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 36 1. Nh÷ng yªu cÇu ®¹t ®îc trong c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc. 36 2. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 37 1.1Ban kiÓm so¸t: 38 1.2. Héi ®ång qu¶n trÞ. 39 1.3. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. 40 1.4. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 41 1.5. Phßng kinh doanh tiªu thô. 41 1.6. Phßng kÕ to¸n. 41 1.7. Phßng kü thuËt vËt t. 42 II. Hoµn thiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý. 42 1. Ban Gi¸m ®èc. 42 2. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. 43 3. Phßng kÕ to¸n tµi vô. 43
 56. 56. 4. Phßng kü thuËt vËt t. 44 5. Phßng kinh doanh tiªu thô. 44 III. X©y dùng mét sè v¨n b¶n cô thÓ quy ®Þnh tiªu chuÈn cña c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp. 44 1. Ban l·nh ®¹o C«ng ty. 44 2. §èi víi c¸n bé phßng ban. 45 IV. S¾p xÕp bè trÝ l¹i lao ®éng qu¶n lý ë c¸c phßng ban chøc n¨ng, b¶o ®¶m n©ng cao hiÖu lùc cña bé m¸y qu¶n lý. 45 V. Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lý. 47 VI. C«ng t¸c tuyÓn dông. 47 VII. Mét sè ý kiÕn kh¸c. 47 VIII. ¦u nhîc ®iÓm cña hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. 48 1. ¦u ®iÓm 48 2. Nhîc ®iÓm. 48 KÕt luËn 49 Tµi liÖu tham kh¶o 50

×