Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tailieu.vncty.com ngu phap-tieng_anh

537 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài tốt nghiệp--- dạy học viên thiết kế thuyết trình…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tailieu.vncty.com ngu phap-tieng_anh

 1. 1. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 1 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Ôn t p ng pháp ti ng Anh 1. C u trúc chung c a m t câu trong ti ng Anh: M t câu trong ti ng Anh thư ng bao g m các thành ph n sau ñây: Ví d : SUBJECT VERB COMPLEMENT MODIFIER John and I ate a pizza last night. We studied "present perfect" last week. He runs very fast. I like walking. 1.1 Subject (ch ng ): Ch ng là ch th c a hành ñ ng trong câu, thư ng ñ ng trư c ñ ng t (verb). Ch ng thư ng là m t danh t (noun) ho c m t ng danh t (noun phrase - m t nhóm t k t thúc b ng m t danh t , trong trư ng h p này ng danh t không ñư c b t ñ u b ng m t gi i t ). Ch ng thư ng ñ ng ñ u câu và quy t ñ nh vi c chia ñ ng t . Chú ý r ng m i câu trong ti ng Anh ñ u có ch ng (Trong câu m nh l nh, ch ng ñư c ng m hi u là ngư i nghe. Ví d : “Don't move!” = ð ng im!). Milk is delicious. (m t danh t ) That new, red car is mine. (m t ng danh t ) ðôi khi câu không có ch ng th t s , trong trư ng h p ñó, It ho c There ñóng vai trò ch ng gi . It is a nice day today. There are a fire in that building. There were many students in the room. It is the fact that the earth goes around the sun. 1.2 Verb (ñ ng t ):
 2. 2. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 2 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng ð ng t là t ch hành ñ ng ho c tr ng thái c a ch ng . M i câu ñ u ph i có ñ ng t . Nó có th là m t t ñơn ho c m t ng ñ ng t . Ng ñ ng t (verb phrase) là m t nhóm t g m m t ho c nhi u tr ñ ng t (auxiliary) và m t ñ ng t chính. I love you. (ch hành ñ ng) Chilli is hot. (ch tr ng thái) I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen) I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going) 1.3 Complement (v ng ): V ng là t ho c c m t ch ñ i tư ng tác ñ ng c a ch ng . Cũng gi ng như ch ng , v ng thư ng là danh t ho c ng danh t không b t ñ u b ng gi i t , tuy nhiên v ng thư ng ñ ng sau ñ ng t . Không ph i câu nào cũng có complement. V ng tr l i cho câu h i What? ho c Whom? John bought a car yesterday. (What did John buy?) Jill wants to drink some water. (What does he want to drink?) She saw John at the movie last night. (Whom did she see at the movie?) 1.4 Modifier (tr ng t ): Tr ng t là t ho c c m t ch th i gian, ñ a ñi m ho c cách th c c a hành ñ ng. Không ph i câu nào cũng có tr ng t . Chúng thư ng là các c m gi i t (prepositional phrase), phó t (adverb) ho c m t c m phó t (adverbial phrase). Chúng tr l i câu h i When?, Where? ho c How? M t c m gi i t là m t c m t b t ñ u b ng m t gi i t và k t thúc b ng m t danh t (VD: in the morning, on the table,...). N u có nhi u tr ng t trong câu thì tr ng t ch th i gian thư ng ñi sau cùng. John bought a book at the bookstore. (Where did John buy a book?) She saw John at the movie last night. (Where did she see John? When did she see him?) She drives very fast. (How does she drive?) Chú ý r ng tr ng t thư ng ñi sau v ng nhưng không nh t thi t. Tuy nhiên tr ng t là c m gi i t không ñư c n m gi a ñ ng t và v ng . She drove on the street her new car. (Sai) She drove her new car on the street. (ðúng) 2. Noun phrase (ng danh t ) 2.1 Danh t ñ m ñư c và không ñ m ñư c (Count noun/ Non-count noun):
 3. 3. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 3 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng · Danh t ñ m ñư c: Là danh t có th dùng ñư c v i s ñ m, do ñó nó có 2 hình thái s ít và s nhi u. Nó dùng ñư c v i a hay v i the. VD: one book, two books, ... · Danh t không ñ m ñư c: Không dùng ñư c v i s ñ m, do ñó nó không có hình thái s ít, s nhi u. Nó không th dùng ñư c v i a, còn the ch trong m t s trư ng h p ñ c bi t. VD: milk (s a). B n không th nói "one milk", "two milks" ... (M t s v t ch t không ñ m ñư c có th ñư c ch a trong các bình ñ ng, bao bì... ñ m ñư c. VD: one glass of milk - m t c c s a). · M t s danh t ñ m ñư c có hình thái s nhi u ñ c bi t. VD: person - people; child - children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice ... · M t s danh t ñ m ñư c có d ng s ít/ s nhi u như nhau ch phân bi t b ng có "a" và không có "a": an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. · M t s các danh t không ñ m ñư c như food, meat, money, sand, water ... ñôi khi ñư c dùng như các danh t s nhi u ñ ch các d ng, lo i khác nhau c a v t li u ñó. This is one of the foods that my doctor wants me to eat. · Danh t "time" n u dùng v i nghĩa là "th i gian" là không ñ m ñư c nhưng khi dùng v i nghĩa là "th i ñ i" hay "s l n" là danh t ñ m ñư c. You have spent too much time on that homework. (th i gian, không ñ m ñư c) I have seen that movie three times before. (s l n, ñ m ñư c) B ng sau là các ñ nh ng dùng ñư c v i các danh t ñ m ñư c và không ñ m ñư c. WITH COUNT NOUN WITH NON-COUNT NOUN a(n), the, some, any the, some, any this, that, these, those this, that none, one, two, three,... None many a lot of a [large / great] number of (a) few fewer... than more....than much (thư ng dùng trong câu ph ñ nh, câu h i) a lot of a large amount of (a) little less....than more....than M t s t không ñ m ñư c nên bi t: sand money information physics
 4. 4. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 4 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng food meat water news measles (b nh s i) soap air mumps (b nh quai b ) economics mathematics politics homework Note: advertising là danh t không ñ m ñư c nhưng advertisement là danh t ñ m ñư c, ch m t qu ng cáo c th nào ñó. There are too many advertisements during TV shows. 2.2 Cách dùng quán t không xác ñ nh "a" và "an" Dùng a ho c an trư c m t danh t s ít ñ m ñư c. Chúng có nghĩa là m t. Chúng ñư c dùng trong câu có tính khái quát ho c ñ c p ñ n m t ch th chưa ñư c ñ c p t trư c. A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, ch t t c các qu bóng) I saw a boy in the street. (chúng ta không bi t c u bé nào, chưa ñư c ñ c p trư c ñó) 2.2.1 Dùng “an” v i: Quán t an ñư c dùng trư c t b t ñ u b ng nguyên âm (trong cách phát âm, ch không ph i trong cách vi t). Bao g m: · Các t b t ñ u b ng các nguyên âm a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object · M t s t b t ñ u b ng u, y: an uncle, an umbrella · M t s t b t ñ u b ng h câm: an heir, haft an hour · Các t m ñ u b ng m t ch vi t t t: an S.O.S/ an M.P 2.2.2 Dùng “a” v i: Dùng a trư c các t b t ñ u b ng m t ph âm. Chúng bao g m các ch cái còn l i và m t s trư ng h p b t ñ u b ng u, y, h. VD: a house, a university, a home party, a heavy load, a uniform, a union, a year income,... · ð ng trư c m t danh t m ñ u b ng "uni..." ph i dùng "a" (a university/ a uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (l i ca ng i), euphemism (l i nói tr i), eucalyptus (cây khuynh di p) · Dùng trong các thành ng ch s lư ng nh t ñ nh như: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen. · Dùng trư c nh ng s ñ m nh t ñ nh thư ng là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred - a/one thousand. · Dùng trư c "half" (m t n a) khi nó theo sau m t ñơn v nguyên v n: a kilo and a half, hay khi nó ñi ghép v i m t danh t khác ñ ch n a ph n (khi vi t có d u g ch n i): a half - share, a half - holiday (ngày l ch ngh n a ngày). · Dùng v i các ñơn v phân s như 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth.
 5. 5. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 5 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng · Dùng trong các thành ng ch giá c , t c ñ , t l : $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day. 2.3 Cách dùng quán t xác ñ nh "The" Dùng the trư c m t danh t ñã ñư c xác ñ nh c th v m t tính ch t, ñ c ñi m, v trí ho c ñã ñư c ñ c p ñ n trư c ñó, ho c nh ng khái ni m ph thông, ai cũng bi t. The boy in the corner is my friend. (C ngư i nói và ngư i nghe ñ u bi t ñó là c u bé nào) The earth is round. (Ch có m t trái ñ t, ai cũng bi t) V i danh t không ñ m ñư c, dùng the n u nói ñ n m t v t c th , không dùng the n u nói chung. Sugar is sweet. (Ch các lo i ñư ng nói chung) The sugar on the table is from Cuba. (C th là ñư ng trên bàn) V i danh t ñ m ñư c s nhi u, khi chúng có nghĩa ñ i di n chung cho m t l p các v t cùng lo i thì cũng không dùng the. Oranges are green until they ripen. (Cam nói chung) Athletes should follow a well-balanced diet. (V n ñ ng viên nói chung) 2.3.1 Sau ñây là m t s trư ng h p thông d ng dùng The theo quy t c trên: · The + danh t + gi i t + danh t : The girl in blue, the Gulf of Mexico. · Dùng trư c nh ng tính t so sánh b c nh t ho c only: The only way, the best day. · Dùng cho nh ng kho ng th i gian xác ñ nh (th p niên): In the 1990s · The + danh t + ñ i t quan h + m nh ñ ph : The man to whom you have just spoken is the chairman. · The + danh t s ít tư ng trưng cho m t nhóm thú v t ho c ñ v t: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (th c ăn ñông l nh) · ð i v i man khi mang nghĩa "loài ngư i" tuy t ñ i không ñư c dùng the: Since man lived on the earth ... (k t khi loài ngư i sinh s ng trên trái ñ t này) · Dùng trư c m t danh t s ít ñ ch m t nhóm, m t h ng ngư i nh t ñ nh trong xã h i: The small shopkeeper: Gi i ch ti m nh / The top offcial: Gi i quan ch c cao c p · The + adj: Tư ng trưng cho m t nhóm ngư i, chúng không bao gi ñư c phép s nhi u nhưng ñư c xem là các danh t s nhi u. Do v y ñ ng t và ñ i t ñi cùng v i chúng ph i ngôi th 3 s nhi u: The old = The old people; The old are often very hard in their moving · The + tên g i các ñ i h p xư ng/ dàn nh c c ñi n/ ban nh c ph thông: The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles. · The + tên g i các t báo (không t p chí)/ tàu bi n/ các khinh khí c u: The Times/ The Titanic/ The Hindenberg · The + h c a m t gia ñình s nhi u = gia ñình nhà: The Smiths = Mr/ Mrs Smith and
 6. 6. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 6 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng children · Thông thư ng không dùng the trư c tên riêng tr trư ng h p có nhi u ngư i ho c v t cùng tên và ngư i nói mu n ám ch m t ngư i c th trong s ñó: There are three Sunsan Parkers in the telephone directory. The Sunsan Parker that I know lives on the First Avenue. · Tương t , không dùng "the" trư c b a ăn: breakfast, lunch, dinner: We ate breakfast at 8 am this morning. Tr khi mu n ám ch m t b a ăn c th : The dinner that you invited me last week were delecious. · Không dùng "the" trư c m t s danh t như home, bed, church, court, jail, prison, hospital, school, class, college, university v.v... khi nó ñi v i các ñ ng t và gi i t ch chuy n ñ ng ch ñi ñ n ñó là m c ñích chính ho c ra kh i ñó cũng vì m c ñích chính: Students go to school everyday. The patient was released from hospital. Nhưng n u ñ n ñó ho c ra kh i ñó không vì m c ñích chính thì dùng "the". Students go to the school for a class party. The doctor left the hospital for lunch. 2.3.2 B ng s d ng "the" và không s d ng "the" trong m t s trư ng h p ñi n hình Có "The" Không "The" + Dùng trư c tên các ñ i dương, sông ngòi, bi n, v nh và các c m h (s nhi u) The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gufl, the Great Lakes + Trư c tên các dãy núi: The Rocky Mountains + Trư c tên nh ng v t th duy nh t trong vũ tr ho c trên th gi i: The earth, the moon + The schools, colleges, universities + of + danh t riêng The University of Florida + The + s th t + danh t The third chapter. + Trư c tên các cu c chi n tranh khu v c v i ñi u ki n tên khu v c ñó ph i ñư c tính t hoá The Korean War (=> The Vietnamese economy) + Trư c tên m t h Lake Geneva + Trư c tên m t ng n núi Mount Vesuvius + Trư c tên các hành tinh ho c các chòm sao Venus, Mars + Trư c tên các trư ng này n u trư c nó là m t tên riêng Stetson University + Trư c các danh t ñi cùng v i m t s ñ m Chapter three, Word War One
 7. 7. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 7 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng + Trư c tên các nư c có hai t tr lên (ngo i tr Great Britain) The United States, The Central African Republic + Trư c tên các nư c ñư c coi là m t qu n ñ o ho c m t qu n ñ o The Philipines, The Virgin Islands, The Hawaii + Trư c tên các tài li u ho c s ki n l ch s The Constitution, The Magna Carta + Trư c tên các nhóm dân t c thi u s the Indians + Trư c tên các môn h c c th The Solid matter Physics + Trư c tên các nh c c khi ñ c p ñ n các nh c c ñó nói chung ho c khi chơi các nh c c ñó. The violin is difficult to play Who is that on the piano + Trư c tên các nư c ch có m t t : China, France, Venezuela, Vietnam + Trư c tên các nư c m ñ u b ng New, m t tính t ch hư ng: New Zealand, North Korean, France + Trư c tên các l c ñ a, t nh, ti u bang, thành ph , qu n, huy n: Europe, Florida + Trư c tên b t kì môn th thao nào baseball, basketball + Trư c các danh t tr u tư ng (tr m t s trư ng h p ñ c bi t): freedom, happiness + Trư c tên các môn h c nói chung mathematics + Trư c tên các ngày l , t t Christmas, Thanksgiving + Trư c tên các lo i hình nh c c trong các hình th c âm nh c c th (Jazz, Rock, classical music..) To perform jazz on trumpet and piano 2.4 Cách s d ng another và other. Hai t này thư ng gây nh m l n. Dùng v i danh t ñ m ñư c Dùng v i danh t không ñ m ñư c • an + other + danh t ñ m ñư c s ít = m t cái n a, m t cái khác, m t ngư i n a, m t ngư i khác (= one more). another pencil = one more pencil • the other + danh t ñ m ñư c s ít = cái cu i Không dùng
 8. 8. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 8 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng cùng còn l i (c a m t b ), ngư i còn l i (c a m t nhóm), = last of the set. the other pencil = the last pencil present • Other + danh t ñ m ñư c s nhi u = m y cái n a, m y cái khác, m y ngư i n a, m y ngư i khác (= more of the set). other pencils = some more pencils • The other + danh t ñ m ñư c s nhi u = nh ng cái còn l i (c a m t b ), nh ng ngư i còn l i (c a m t nhóm), = the rest of the set. the other pencils = all remaining pencils • Other + danh t không ñ m ñư c = m t chút n a (= more of the set). other water = some more water • The other + danh t không ñ m ñư c = ch còn sót l i. the other water = the remaining water · Another và other là không xác ñ nh trong khi the other là xác ñ nh; n u ch ng là ñã bi t (ñư c nh c ñ n trư c ñó) thì ta có th b danh t ñi sau another ho c other, ch c n dùng another ho c other như m t ñ i t là ñ . Khi danh t s nhi u b lư c b t (trong cách nói t t nêu trên) thì other tr thành others. Không bao gi ñư c dùng others + danh t s nhi u: I Don 't want this book. Please give me another. (another = any other book - not specific) I Don 't want this book. Please give me the other. (the other = the other book, specific) This chemical is poisonous. Others are poisonous too. (others = the other chemicals, not specific) I Don 't want these books. Please give me the others. (the others = the other books, specific) · Trong m t s trư ng h p ngư i ta dùng one ho c ones ñ ng sau another ho c other thay cho danh t : I Don 't want this book. Please give me another one. I don't want this book. Please give me the other one. This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too. I don't want these books. Please give me the other ones. · This ho c that có th dùng v i one nhưng these và those không ñư c dùng v i ones, m c dù c 4 t này ñ u có th dùng thay cho danh t (v i vai trò là ñ i t ) khi không ñi v i one ho c ones:
 9. 9. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 9 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng I don't want this book. I want that. 2.5 Cách s d ng little, a little, few, a few · Little + danh t không ñ m ñư c: r t ít, không ñ ñ (có khuynh hư ng ph ñ nh) I have little money, not enough to buy groceries. · A little + danh t không ñ m ñư c: có m t chút, ñ ñ I have a little money, enough to buy groceries · Few + danh t ñ m ñư c s nhi u: có r t ít, không ñ ñ (có tính ph ñ nh) I have few books, not enough for reference reading · A few + danh t ñ m ñư c s nhi u: có m t chút, ñ ñ I have a few records, enough for listening. · Trong m t s trư ng h p khi danh t trên ñã ñư c nh c ñ n thì phía dư i ch c n dùng little ho c few như m t ñ i t là ñ (cũng gi ng như ñ i v i other/another; this/that). Are you ready in money. Yes, a little. · Quite a few + ñ m ñư c = Quite a bit + không ñ m ñư c = Quite a lot of + noun = r t nhi u. 2.6 S h u cách · The noun's + noun: Ch ñư c dùng cho nh ng danh t ch ngư i ho c ñ ng v t, không dùng cho các ñ v t. The student's book, The cat's legs. · ð i v i danh t s nhi u ñã có s n "s" ñuôi ch c n dùng d u ph y The students' book. · Nhưng ñ i v i nh ng danh t ñ i s nhi u ñ c bi t không "s" ñuôi v n ph i dùng ñ y ñ d u s h u cách. The children's toys, The people's willing · N u có hai danh t cùng ñ ng s h u cách thì danh t nào ñ ng g n danh t b s h u nh t s mang d u s h u. Paul and Peter's room. · ð i v i nh ng tên riêng ho c danh t ñã có s n "s" ñuôi có th ch c n dùng d u ph y và nh n m nh ñuôi khi ñ c ho c dùng s h u cách và ph i thay ñ i cách ñ c. Tên riêng không dùng "the" ñ ng trư c. The boss' car = the boss 's car [bosiz] Agnes' house = Agnes 's [siz] house.
 10. 10. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 10 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng · S h u cách cũng ñư c dùng cho th i gian (năm, tháng, th p niên, th k ) The 1990s' events: nh ng s ki n c a th p niên 90 The 21st century's prospects. · Dùng cho các mùa trong năm tr mùa xuân và mùa thu. N u dùng s h u cách cho hai mùa này thì ngư i vi t ñã nhân cách hoá chúng. Ngày nay ngư i ta dùng các mùa trong năm như m t tính t cho các danh t ñ ng sau, ít dùng s h u cách. The Autumn's leaf: chi c lá c a nàng thu. · Dùng cho tên các công ty l n, các qu c gia The Rockerfeller's oil products. China's food. · ð i v i các c a hi u có ngh nghi p ñ c trưng ch c n dùng danh t v i d u s h u. In a florist's At a hairdresser's ð c bi t là các ti m ăn v i tên riêng: The Antonio's · Dùng trư c m t s danh t b t ñ ng v t ch trong m t s thành ng a stone's throw from ...(Cách nơi ñâu m t t m ñá ném). 3. Verb phrase (ng ñ ng t ) Như ñã ñ c p ph n c u trúc chung c a câu, ng ñ ng t ti ng Anh g m có m t ñ ng t chính và m t ho c nhiêu tr ñ ng t . ð ng t trong ti ng Anh chia làm 3 th i chính: Quá kh (Past) Hi n t i (Present) Tương lai (Future) M i th i chính l i chia thành nhi u th i nh ñ di n ñ t tính chính xác c a hành ñ ng. 3.1 Present tenses (các th i hi n t i) 3.1.1 Simple Present (th i hi n t i thư ng) Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng mang tính thư ng xuyên (regular action), theo thói quen (habitual action) ho c hành ñ ng l p ñi l p l i có tính qui lu t. I walk to school every day. Khi chia ñ ng t th i này, ñ i v i ngôi th nh t (I), th hai (you) và th 3 s nhi u (they) ñ ng t không ph i chia, s d ng ñ ng t nguyên th không có to như ví d nêu trên. ð i v i ngôi th 3 s ít (he, she, it), ph i có "s" sau ñ ng t và âm ñó ph i ñư c ñ c lên: He walks. She watches TV
 11. 11. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 11 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Thư ng dùng th i hi n t i thư ng v i m t s các phó t ch th i gian như today, present day, nowadays,... và v i các phó t ch t n su t như: always, sometimes, often, every + th i gian ... Simple present thư ng không dùng ñ di n ñ t hành ñ ng ñang x y ra th i ñi m hi n t i (now), ngo i tr v i các ñ ng t th hi n tr ng thái (stative verb) như sau: know believe hear see smell wish understand hate love like want sound have need appear seem taste own Các t trong danh sách trên thư ng cũng không bao gi xu t hi n trong th i ti p di n (hi n t i ti p di n, quá kh ti p di n...). M t s ví d khác v th i hi n t i thư ng: They understand the problem now. (stative verb) He always swims in the evening. (habitual action) We want to leave now. (stative verb) The coffee tastes delicious. (stative verb) Your cough sounds bad. (stative verb) I walk to school every day. (habitual action) 3.1.2 Present Progressive (th i hi n t i ti p di n) · Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng x y ra vào th i ñi m hi n t i. Th i ñi m này ñư c xác ñ nh c th b ng m t s phó t như : now, rightnow, at this moment. · Dùng thay th cho th i tương lai g n, ñ c bi t là trong văn nói. The president is trying to contact his advisors now. (present time) We are flying to Paris next month. (future time) · Các ñ ng t tr ng thái (stative verb) b ng sau không ñư c chia th ti p di n (b t c th i nào) khi chúng là nh ng ñ ng t tĩnh di n ñ t tr ng thái c m giác c a ho t ñ ng tinh th n ho c tính ch t c a s v t, s vi c.
 12. 12. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 12 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng know believe hear see smell wish understand hate love like want sound have need appear seem taste own Nhưng khi chúng quay sang hư ng ñ ng t hành ñ ng thì chúng l i ñư c phép dùng th ti p di n. He has a lot of books. He is having dinner now. (ð ng t hành ñ ng: ăn t i) I think they will come in time. I'm thinking of my test tomorrow. (ð ng t hành ñ ng: ðang nghĩ v ) 3.1.3 Present Perfect (th i hi n t i hoàn thành) Th i hi n t i hoàn thành dùng ñ : (1). Di n ñ t m t hành ñ ng x y ra m t th i ñi m không xác ñ nh trong quá kh . John has traveled around the world. (We don't know when) (2). Ch m t hành ñ ng x y ra nhi u l n trong quá kh . George has seen this movie three time. (3). M t hành ñ ng b t ñ u di n ra trong quá kh và v n còn x y ra hi n t i. John has lived in that house for 20 years. (He still lives there.) = John has lived in that house since 1984. (Gi s hi n nay là 2004) 3.1.3.1 Cách dùng SINCE và FOR: FOR + kho ng th i gian: for three days, for ten minutes, for twenty years ... SINCE + th i ñi m b t ñ u: since 1982, since January, ... 3.1.3.2 Cách dùng ALREADY và YET: Already dùng trong câu kh ng ñ nh, already có th ñ ng ngay sau have và cũng có th ñ ng cu i câu.
 13. 13. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 13 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng We have already written our reports. We have written our reports already. Yet dùng trong câu ph ñ nh, câu nghi v n. Yet thư ng xuyên ñ ng cu i câu. We have'nt written our reports yet. Have you written your reports yet? Trong m t s trư ng h p th ph ñ nh, yet có th ñ ng ngay sau have nhưng ph i thay ñ i v m t ng pháp: ñ ng t PII tr v d ng nguyên th có to và không dùng not. John has yet to learn the material = John hasn't learnt the material yet. 3.1.3.3 Th i hi n t i hoàn thành thư ng dư c dùng v i m t s c m t ch th i gian như sau: · Dùng v i now that... (gi ñây khi mà...) Now that you have passed the TOEFL test successfully, you can apply for the schoolarship. · Dùng v i m t s phó t như till now, untill now, so far (cho ñ n gi ). Nh ng c m t này có th ñ ng ñ u câu ho c cu i câu. So far the problem has not been resolved. · Dùng v i recently, lately (g n ñây) nh ng c m t này có th ñ ng ñ u ho c cu i câu. I have not seen him recently. · Dùng v i before ñ ng cu i câu. I have seen him before. Xem thêm các ñ ng t b t quy t c 3.1.4 Present Perfect Progressive (th i hi n t i hoàn thành ti p di n) Ch ñ i v i các hành ñ ng th c lo i (3) c a th i hi n t i hoàn thành chúng ta m i có th dùng th i hi n t i hoàn thành ti p di n.
 14. 14. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 14 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng John has been living in that house for 20 years. = John has lived in that house for 20 years. Phân bi t cách dùng gi a hai th i: Present Perfect Present Perfect Progressive Hành ñ ng ñã ch m d t hi n t i do ñó ñã có k t qu rõ r t. I've waited for you for half an hour. (and now I stop waiting because you didn't come). Hành ñ ng v n ti p di n hi n t i, có kh năng lan t i tương lai do ñó không có k t qu rõ r t. I've been waiting for you for half an hour. (and now I'm still waiting, hoping that you'll come) 3.2 Past tenses (các th i quá kh ) 3.2.1 Simple Past (th i quá kh thư ng): Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng ñã x y ra d t ñi m t i m t th i gian xác ñ nh trong quá kh (không còn di n ra ho c nh hư ng t i hi n t i). Th i ñi m trong câu ñư c xác ñ nh rõ r t b ng m t s các phó t ch th i gian như: yesterday, at that moment, last week, ... He went to Spain last year. Bob bought a new bicyle yesterday. Maria did her homework last night. Mark washed the dishes after dinner. We drove to the grocery store this afternoon. George cooked dinner for his family Saturday night. 3.2.2 Past Progresseive (th i quá kh ti p di n): Th i quá kh ti p di n dùng ñ di n ñ t: (1) m t hành ñ ng ñang x y ra trong quá kh thì b m t hành ñ ng khác “chen ngang” (khi ñang... thì b ng...). Trong trư ng h p này, m u câu chung là:
 15. 15. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 15 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng I was watching TV when she came home. ho c When she came home, I was watching television. (2) Hai hành ñ ng cùng ñ ng th i x y ra trong quá kh . Trong trư ng h p này, m u câu sau ñư c áp d ng: Martha was watching television while John was reading a book. ho c While John was reading a book, Martha was watching television. C u trúc sau ñây cũng ñôi khi ñư c dùng nhưng không thông d ng b ng hai m u trên: While John was reading a book, Martha watched television. (3) M t hành ñ ng ñang x y ra t i m t th i ñi m xác ñ nh trong quá kh : Martha was watching TV at seven o’clock last night. What were you doing at one o’clock this afternoon? Henry was eating a snack at midnight last night. 3.2.3 Past Perfect (th i quá kh hoàn thành):
 16. 16. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 16 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Th i quá kh hoàn thành ñư c dùng ñ di n ñ t: (1) m t hành ñ ng x y ra trư c m t hành ñ ng khác trong quá kh , trong câu thư ng có có 2 hành ñ ng: Th i quá kh hoàn thành thư ng ñư c dùng v i 3 phó t ch th i gian là: after, before và when. Phó t when có th ñư c dùng thay cho after và before trong c 4 m u trên mà không làm thay ñ i ý nghĩa c a câu. Chúng ta v n bi t hành ñ ng nào x y ra trư c do có s d ng quá kh hoàn thành. The police came when the robber had gone away.
 17. 17. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 17 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng (2) M t tr ng thái ñã t n t i m t th i gian trong quá kh nhưng ñã ch m d t trư c hi n t i. Trư ng h p này tương t trư ng h p (3) ñ i v i hi n t i hoàn thành nhưng trong trư ng h p này không có liên h gì v i hi n t i. John had lived in New York for ten years before he moved to VN. 3.2.4 Past Perfect Progressive (th i quá kh hoàn thành ti p di n): Ch ñ i v i các hành ñ ng thu c nhóm (2) c a th i quá kh hoàn thành ta m i có th dùng th i quá kh hoàn thành ti p di n, v i ý nghĩa c a câu không thay ñ i. John had been living in New York for ten years before he moved to VN. Lưu ý: Th i này ngày nay ít dùng, ngư i ta thay th nó b ng Past Perfect và ch dùng khi nào c n ñi n ñ t tính chính xác c a hành ñ ng. 3.3 Future tenses (các th i tương lai) 3.3.1 Simple Future (th i tương lai thư ng): Ngày nay ng pháp hi n ñ i, ñ c bi t là ng pháp Mĩ ch p nh n vi c dùng will cho t t c các ngôi, còn shall ch dùng v i các ngôi I, we trong m t s trư ng h p như sau: · ðưa ra ñ ngh m t cách l ch s : Shall I take you coat? · Dùng ñ m i ngư i khác m t cách l ch s : Shall we go out for lunch? · Dùng ñ ngã giá trong khi m c c , mua bán: Shall we say : $ 50 · Thư ng ñư c dùng v i 1 văn b n mang tính pháp qui bu c các bên ph i thi hành ñi u kho n trong văn b n: All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule. Trong ti ng Anh bình dân , ngư i ta thay shall = must d ng câu này. Nó dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng s x y ra m t th i ñi m nh t ñ nh trong tương lai nhưng không xác ñ nh c th . Thư ng dùng v i m t s phó t ch th i gian như tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on.
 18. 18. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 18 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng 3.3.2 Near Future (tương lai g n): Di n ñ t m t hành ñ ng s x y ra trong tương lai g n, thư ng dùng v i các phó t dư i d ng: In a moment (lát n a), at 2 o'clock this afternoon.... We are going to have a reception in a moment Nó ch 1 vi c ch c ch n s ph i x y ra theo như d tính cho dù th i gian là tương lai xa. We are going to take a TOEFL test next year. Ngày nay ngư i ta thư ng dùng present progressive. 3.3.3 Future Progressive (th i tương lai ti p di n): · Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng s x y ra vào m t th i ñi m nh t ñ nh trong tương lai. At 8:00 am tomorrow morning we will be attending the lecture. Good luck with the exam! We will be thinking of you. · Dùng k t h p v i present progressive khác ñ di n ñ t hai hành ñ ng ñang song song x y ra. M t hi n t i, còn m t tương lai. Now we are learning English here, but by this time tomorrow we will be attending the meeting at the office. · ðư c dùng ñ ñ c p ñ n các s ki n tương lai ñã ñư c xác ñ nh ho c quy t ñ nh (không mang ý nghĩa ti p di n). Professor Baxter will be giving another lecture on Roman glass-making at the same time next week. · Ho c nh ng s ki n ñư c mong ñ i là s x y ra theo m t ti n trình thư ng l (nhưng không di n ñ t ý ñ nh c a cá nhân ngư i nói). You will be hearing from my solicitor. I will be seeing you one of these days, I expect. · D ñoán cho tương lai: Don't phone now, they will be having dinner. · Di n ñ t l i ñ ngh nhã nh n mu n bi t v k ho ch c a ngư i khác Will you be staying in here this evening? (ông có d ñ nh l i ñây t i nay ch ) 3.3.4 Future Perfect (th i tương lai hoàn thành):
 19. 19. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 19 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Dùng ñ ch m t hành ñ ng s ph i ñư c hoàn t t vào m t th i ñi m nh t ñ nh trong tương lai. Nó thư ng ñư c dùng v i tr ng t ch th i gian dư i d ng: by the end of....., by the time + sentence We will have accomplished the English grammar course by the end of next week. By the time human being migrates to the moon, most of the people alive today will have died. 4. S hòa h p gi a ch ng và ñ ng t Trong m t câu ti ng Anh, ch ng và ñ ng t ph i phù h p v i nhau v ngôi và s (s ít hay s nhi u) The worker works very well. s ít s ít The workers work very well. s nhi u s nhi u 4.1 Các trư ng h p ch ng ñ ng tách kh i ñ ng t Trong câu ti ng Anh, có nhi u trư ng h p r t khó xác ñ nh ñư c ñâu là ch ng c a câu do ch ng và ñ ng t không ñi li n v i nhau. The boys in the room are playing chess. Thông thư ng trong các trư ng h p ñó, m t ng gi i t (m t gi i t m ñ u và các danh t theo sau – in the room) thư ng n m gi a ch ng và ñ ng t . Các ng gi i t này không nh hư ng ñ n vi c chia ñ ng t . The study of languages is very interesting. Serveral theories on this subject have been proposed. The view of these disciplines varies from time to time. The danger of forest fires is not to be taken lightly. Chú ý r ng trong các ví d trên các danh t n m trong ng gi i t ñ u trái ngư c v i ch ng v s ít / s nhi u nhưng ñ ng t luôn ñư c chia theo ch ng chính. Các c m t sau cùng v i các danh t ñi theo sau nó t o nên hi n tư ng ñ ng ch ng . Chúng ñ ng gi a ch ng và ñ ng t , phân tách kh i 2 thành ph n ñó b i d u ph y. Chúng cũng không có nh hư ng gì ñ n vi c chia ñ ng t . Together with along with accompanied by as well as Mary, along with her manager and some friends, is going to a party tonight. Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, is arriving tonight. N u 2 danh t làm ch ng n i v i nhau b ng and thì ñ ng t ph i chia ngôi th 3 s nhi u (tương ñương v i they)
 20. 20. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 20 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Mary and her manager are going to a party tonight. Nhưng n u 2 ñ ng ch ng n i v i nhau b ng or thì ñ ng t ph i chia theo danh t ñ ng sau or. N u danh t ñó là s ít thì ñ ng t ph i chia s ít và ngư c l i. Mary or her manager is going to answer the press interview. 4.2 Các t luôn ñi v i danh t ho c ñ i t s ít ðó là các danh t b ng sau (còn g i là các ñ i t phi m ch ). any + singular noun no + singular noun some + singular noun anybody anyone anything nobody no one nothing somebody someone something every + singular noun everybody everyone everything each either * neither * * Either và neither là s ít n u chúng không ñi v i or ho c nor. Either (có nghĩa 1 trong 2) ch dùng cho 2 ngư i ho c 2 v t. N u 3 ngư i (v t) tr lên ph i dùng any. Neither (không m t ai trong hai) ch dùng cho 2 ngư i, 2 v t. N u 3 ngư i (v t) tr lên dùng not any. Everybody who wants to buy a ticket should be in this line. Something is in my eye. Anybody who has lost his ticket should report to the desk. Neither of his pens is able to be used. If either of you takes a vacation now, we will not be able to finish the work. No problem is harder than this one. Nobody works harder than John does. 4.3 Cách s d ng None và No None và No ñ u dùng ñư c v i c danh t s ít và s nhi u. · N u sau None of the là m t danh t không ñ m ñư c thì ñ ng t ph i ngôi th 3 s ít. N u sau nó là m t danh t s nhi u thì ñ ng t ph i chia ngôi th 3 s nhi u. None of the + non-count noun + singular verb None of the + plural count noun + plural verb None of the counterfeit money has been found. None of the students have finished the exam yet.
 21. 21. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 21 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng · N u sau No là m t danh t ñ m ñư c s ít ho c không ñ m ñư c thì ñ ng t ph i ngôi th 3 s ít. N u sau nó là m t danh t s nhi u thì ñ ng t ph i ngôi th 3 s nhi u No + {singular noun / non-count noun} + singular verb No + plural noun + plural verb No example is relevant to this case. No examples are relevant to this case. 4.4 Cách s d ng c u trúc either... or (ho c...ho c) và neither... nor (không...mà cũng không) ði u c n lưu ý nh t khi s d ng c u trúc này là ñ ng t ph i chia theo danh t ñi sau or ho c nor. N u danh t ñó là s ít thì ñ ng t chia ngôi th 3 s ít và ngư c l i. N u or ho c nor xu t hi n m t mình (không có either ho c neither) thì cũng áp d ng quy t c tương t (như ñã ñ c p ph n trên) Neither John nor his friends are going to the beach today. Either John or his friends are going to the beach today. Neither the boys nor Carmen has seen this movie before. Either John or Bill is going to the beach today. Neither the director nor the secretary wants to leave yet. 4.5 V-ing làm ch ng Khi V-ing dùng làm ch ng thì ñ ng t cũng ph i chia ngôi th 3 s ít. Knowing her has made him what he is. Not studying has caused him many problems. Washing with special cream is recommended for scalp infection. Being cordial is one of his greatest assets. Writing many letters makes her happy. Ngư i ta s dùng V-ing khi mu n di n ñ t 1 hành ñ ng c th x y ra nh t th i nhưng khi mu n di n ñ t b n ch t c a s v t, s vi c thì ph i dùng danh t Dieting is very popular today. Diet is for those who suffer from a cerain disease.
 22. 22. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 22 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng ð ng t nguyên th cũng có th dùng làm ch ng và ñ ng t sau nó s chia ngôi th 3 s ít. Nhưng ngư i ta thư ng dùng ch ng gi it ñ m ñ u câu. To find the book is necessary for him = It is necessary for him to find the book. 4.6 Các danh t t p th ðó là các danh t b ng sau dùng ñ ch 1 nhóm ngư i ho c 1 t ch c nhưng trên th c t chúng là nh ng danh t s ít, do v y các ñ i t và ñ ng t theo sau chúng cũng ngôi th 3 s ít. Congress family group committee class Organization team army club crowd Government jury majority* minority public The committee has met, and it has rejected the proposal. The family was elated by the news. The crowd was wild with excitement Congress has initiated a new plan to combat inflation. The organization has lot many members this year. Our team is going to win the game. Tuy nhiên n u các thành viên trong nhóm ñang ho t ñ ng riêng r , ñ ng t s chia ngôi th 3 s nhi u: Congress votes for the bill. (Qu c h i b phi u cho d lu t, g m t t c m i ngư i) Congress are discussing about the bill. (Qu c h i ñang tranh lu n v d lu t, t c là m t s tán thành, m t s ph n ñ i. Thi TOEFL không b t l i này). * Danh t majority ñư c dùng tuỳ theo thành ph n sau nó ñ chia ñ ng t The majority + singular verb The majority of the + plural noun + plural verb The majority believes that we are in no danger. The majority of the students believe him to be innocent. · The police/the sheep/the fish + plural verb. The sheep are breaking away The police come only to see the dead bodies and a ruin in the bank · A couple + singular verb A couple is walking on the path · The couple + plural verb The couple are racing their horses through the meadow. · Các c m t nhóm sau ch m t nhóm ñ ng v t ho c gia súc. Cho dù sau gi i t of là
 23. 23. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 23 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng danh t s nhi u thì ñ ng t v n chia theo ngôi ch ng chính – ngôi th 3 s ít: flock of birds/ sheep, school of fish, herd of cattle, pride of lions, pack of dogs The flock of birds is circling overhead. The herd of casttle is breaking away. A school of fish is being attacked by sharks. · T t c các danh t t p th ch th i gian, ti n b c, s ño, ... khi ñư c ñ c p ñ n như m t th th ng nh t thì ñ u ñư c xem là m t danh t s ít. Do ñó các ñ ng t và ñ i t theo sau chúng ph i ngôi th 3 s ít. Twenty-five dollars is too much for the meal. Fifty minutes isn’t enough time to finish this test Twenty dollars is all I can afford to pay for that radio. Two miles is too much to run in one day. He has contributed $50, and now he wants to contribute another fifty. 4.7 Cách s d ng a number of, the number of: A number of = “M t s nh ng ...”, ñi v i danh t s nhi u, ñ ng t chia s nhi u. A number of + plural noun + plural verb A number of students are going to the class picnic (M t s sinh viên s ñi ...) A number of applicants have already been interviewed. The number of = “S lư ng nh ng ...”, ñi v i danh t s nhi u, ñ ng t v n ngôi th 3 s ít. The number of + plural noun + singular verb... The number of days in a week is seven. (S lư ng ngày trong tu n là 7) The number of residents who have been questioned on this matter is quite small. 4.8 Các danh t luôn s nhi u B ng sau là nh ng danh t bao gi cũng hình thái s nhi u vì chúng bao g m 2 th c th nên các ñ i t và ñ ng t ñi cùng v i chúng cũng ph i s nhi u. scissors shorts pants jeans tongs trousers eyeglasses pliers tweezers N u mu n chúng thành ngôi s ít ph i dùng a pair of... The pants are in the drawer. A pair of pants is in the drawer. These scissors are dull. (Cái kéo này cùn. Chú ý ch có 1 cái kéo nhưng cũng dùng v i these)
 24. 24. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 24 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng 4.9 Cách dùng there is, there are ðư c dùng ñ ch s t n t i c a ngư i ho c v t t i m t nơi nào ñó. Ch ng th t c a câu là là danh t ñi sau ñ ng t . N u nó là danh t s ít thì ñ ng t to be chia ngôi th 3 s ít và ngư c l i. M i bi n ñ i v th i và th ñ u to be còn there gi nguyên. There has been an increase in the importation of foreign cars. Threre is a storm approaching. There was an accident last night. There was water on the floor. There have been a number of telephone calls today. There were too many people at the party. Lưu ý: • Các c u trúc: there is certain/ sure/ likely/ bound to be = ch c ch n là s có There is sure to be trouble when she gets his letter. (Ch c ch n là s có r c r i khi cô y nh n ñư c thư anh ta) Do you think there is likely to be snow. (Anh cho r ng ch c ch n s có tuy t ch ) • Trong d ng ti ng Anh quy chu n ho c văn chương m t s các ñ ng t khác ngoài to be cũng ñư c s d ng v i there: ð ng t tr ng thái: stand/ lie/ remain/ exist/ live ð ng t ch s ñ n: enter/ go/ come/ follow/ develop
 25. 25. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 25 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng In a small town in Germany there once lived a poor shoemaker. (T i m t th tr n nh ð c có m t ông th giày nghèo s ng ñó) There remains nothing more to be done . (Ch còn có gì n a mà làm) Suddenly there entered a strange figure dressed all in black. (B ng có m t hình bóng kì l m c toàn ñ ñen ñi vào) There followed an uncomfortable silence. (Sau ñó là m t s im l ng ñ n khó ch u) • There + subject pronoun + go/ come/ be: kìa/ th là/ r i thì There he comes (Anh ta ñã ñ n r i kia kìa) There you are, I have been waiting for you for over an hour. (Anh ñây r i, tôi ñang ch anh ñ n hơn m t ti ng r i ñ y) 5. ð i t ð i t ñư c chia làm 5 lo i v i các ch c năng s d ng khác nhau, bao g m: 5.1 Subject pronoun (ð i t nhân xưng ch ng ) I You He She It We You They ð i t nhân xưng ch ng (còn g i là ñ i t nhân xưng) thư ng ñ ng v trí ch ng trong câu ho c ñ ng sau ñ ng t be, ñ ng sau các phó t so sánh như than, as, that... I am going to the store. We have lived here for twenty years. The teachers who were invited to the party were George, Bill and I. It was she who called you. George and I would like to leave now. We students are going to have a party. • Ngay sau các ngôi s nhi u như we, you b n có th dùng m t danh t s nhi u ñ làm rõ we, you là ch cái gì. We students are going to have a party (Sinh viên chúng tôi .....) You guys (B n mày) • We/ You/ They có th dùng v i all/ both. Trong trư ng h p câu có ñ ng t ñơn thì chúng ñi li n v i nhau: We all go to school now. They both bought the ensurance You all come shopping.
 26. 26. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 26 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng • Nhưng n u all ho c both ñi v i các ñ i t này d ng câu có tr ñ ng t thì all ho c both s ñ ng sau tr ñ ng t : We will all go to school next week. They have both bought the insurance. • All và Both cũng ph i ñ ng sau ñ ng t to be, trư c tính t We are all ready to go swimming. • Dùng he/she thay th cho các v t nuôi n u chúng ñư c xem là có tính cách, thông minh ho c tình c m (chó, mèo, ng a...) Go and find the cat if where she stays in. How's your new car? Terrrific, she is running beautifully. • Tên nư c, tên các con tàu ñư c thay th trang tr ng b ng she (ngày nay it dùng). England is an island country and she is governed by a mornach. Titanic was the biggest passenger ship ever built. She could carry as many as 2000 passenger on board. 5.2 Complement pronoun (ð i t nhân xưng tân ng ) me you him her it us you them ð i t tân ng ñ ng v trí tân ng (ñ ng sau ñ ng t ho c gi i tr khi gi i t ñó m ñ u m t m nh ñ m i). B n c n phân bi t rõ ñ i t tân ng v i ñ i t ch ng . Ch ng là ch th c a hành ñ ng (gây ra hành ñ ng), còn tân ng là ñ i tư ng nh n s tác ñ ng c a hành ñ ng. They invited us to the party last night. The teacher gave him a bad grade. I told her a story. The policeman was looking for him. ð ng sau us có th dùng m t danh t s nhi u tr c ti p, gi ng như ñ i v i ñ i t nhân xưng ch ng . The teacher has made a lot of questions for us students. 5.3 Possessive pronoun (ð i t s h u) mine yours his hers ours yours theirs
 27. 27. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 27 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng its Ngư i ta dùng ñ i t s h u ñ tránh kh i ph i nh c l i tính t s h u + danh t ñã ñ c p trư c ñó. Nó có nghĩa: mine = cái c a tôi; yours = cái c a (các) b n; ... Do ñó chúng thay th cho danh t . ð ng bao gi dùng c ñ i t s h u l n danh t . M c dù cách vi t c a his và its ñ i v i tính t s h u và ñ i t s h u là gi ng nhau nhưng b n c n phân bi t rõ hai trư ng h p này. This is my book; that is yours. (yours = your book) Your teacher is the same as his. (his = his teacher) Jill’s dress is green and mine is red. (mine = my dress) Your books are heavy, ours are heavy too. (ours = our books) 5.3.1 Possessive adjectives (Tính t s h u) my your his her its our your their Tính t s h u khác v i ñ i t s h u (nêu trên ñây) ch nó b nghĩa cho danh t ch không thay th cho danh t . G i là tính t s h u vì nó th hi n tính ch t s h u c a ngư i ho c v t ñ i v i danh t ñi sau nó. Chú ý r ng cũng dùng tính t s h u ñ i v i các b ph n trên cơ th . John is eating his dinner. This is not my book. The cat has injured its foot. The boy broke his arm yesterday. She forgot her homework this morning. My food is cold. 5.4 Reflexive pronoun (ð i t ph n thân) myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves • Dùng ñ di n ñ t ch ng v a là tác nhân gây ra hành ñ ng, v a là tác nhân nh n tác ñ ng c a hành ñ ng ñó. Nó ñ ng ngay ñ ng sau ñ ng t ho c gi i t for, to cu i câu. Jill bought himself a new car.
 28. 28. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 28 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Chú ý: “Jill bought him a new car” thì câu có nghĩa khác: “him” = another person. I washed myself He sent the letter to himself. She served herself in the cafeteria. We hurt ourselves playing football John and Mary hurt themselves in a car accident. You can see the difference for yourselves. • Dùng ñ nh n m nh vi c ch ng t làm l y vi c gì, trong trư ng h p này nó ñ ng ngay sau ch ng ho c sau t by. I myself believe that there is no God. She prepared the nine-course meal by herself. John washed the dishes by himself. The students themselves decorated the room. Chú ý: d ng s nhi u self bi n thành selves. 6. Tân ng (complement / object) và các v n ñ liên quan 6.1 ð ng t dùng làm tân ng Không ph i b t c ñ ng t nào trong ti ng Anh cũng ñ u ñòi h i tân ng ñ ng sau nó là m t danh t . M t s các ñ ng t l i ñòi h i tân ng sau nó ph i là m t ñ ng t khác. ð ng t dùng làm tân ng ñư c chia làm hai lo i: 6.1.1. Lo i 1: ð ng t nguyên th làm tân ng (to + verb) • B ng dư i ñây là nh ng ñ ng t ñòi h i tân ng sau nó là m t ñ ng t nguyên th khác. agree attempt claim decide demand desire expect fail forget hesitate hope intend learn need offer plan prepare pretend refuse seem strive tend want wish John expects to begin studying law next semester. Mary learned to swim when she was very young. The committee decided to postpone the meeting. The president will attempt to reduce inflation rate. • Trong câu ph ñ nh, thêm not vào trư c ñ ng t làm tân ng : John decided not to buy the car. 6.1.2. Lo i 2: ð ng t Verb-ing dùng làm tân ng
 29. 29. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 29 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng • B ng dư i ñây là nh ng ñ ng t ñòi h i tân ng theo sau nó ph i là m t Verb-ing admit appreciate avoid can't help delay deny resist enjoy finish miss postpone practice quit resume suggest consider mind recall risk repeat resent John admitted stealing the jewels. We enjoyed seeing them again after so many years. You shouldn’t risk entering that building in its present condition. He was considering buying a new car until the prices went up. The Coast Guard has reported seeing another ship in the Florida Straits. • Trong câu ph ñ nh, thêm not vào trư c Verb-ing. John regretted not buying the car. • Lưu ý r ng trong b ng này có m u ñ ng t can't help doing/ but do smt có nghĩa ‘không th ñ ng ñư c ph i làm gì’ With such good oranges, we can't help buying two kilos at a time. 6.1.3 B ng dư i ñây là nh ng ñ ng t mà tân ng sau nó có th là m t ñ ng t nguyên th ho c m t verb-ing mà ng nghĩa không thay ñ i. begin can't stand continue dread hate like love prefer start try He started to study after dinner = he started studying after dinner. Lưu ý r ng trong b ng này có m t ñ ng t can't stand to do/doing smt: không th ch u ñ ng ñư c khi ph i làm gì. He can't stand to wait (waiting) such a long time. 6.1.4 B n ñ ng t ñ c bi t ðó là nh ng ñ ng t mà ng nghĩa c a chúng s ñ i khác hoàn toàn khi tân ng sau nó là m t ñ ng t nguyên th ho c verb-ing. 1a) Stop to do smt: d ng l i ñ làm gì He stoped to smoke = Anh ta d ng l i ñ hút thu c. 1b) Stop doing smt: d ng làm vi c gì He stoped smoking = Anh ta ñã b thu c. 2a) Remember to do smt: Nh s ph i làm gì Remember to send this letter. = Hãy nh g i b c thư này nhé.
 30. 30. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 30 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng 2b) Remember doing smt: Nh là ñã làm gì I remember locking the door before leaving, but now I can't find the key. ð c bi t nó thư ng ñư c dùng v i m u câu: S + still remember + V-ing : V n còn nh là ñã... I still remember buying the first motorbike 3a) Forget to do smt: quên s ph i làm gì I forgot to pickup my child after school = Tôi quên không ñón con. 3b) Forget doing smt: (quên là ñã làm gì). ð c bi t nó thư ng ñư c dùng v i m u câu S + will never forget + V-ing: s không bao gi quên ñư c là ñã ... She will never forget meeting the Queen = Cô y không bao gi quên l n g p N hoàng 4a) Regret to do smt: L y làm ti c vì ph i làm gì (thư ng dùng khi báo tin x u) We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather. 4b) Regret doing smt: L y làm ti c vì ñã làm gì He regrets leaving school early. It's the biggest mistake in his life. 6.1.5 ð ng t ñ ng sau gi i t T t c các ñ ng t ñ ng ngay sau gi i t ñ u ph i d ng V-ing. 6.1.5.1 Verb + preposition + verb-ing Sau ñây là b ng các ñ ng t có gi i t theo sau, vì v y các ñ ng t khác ñi sau ñ ng t này ph i dùng d ng verb-ing. Verb + prepositions + V-ing approve of be better of count on depend on give up insist on keep on put off rely on succeed in think about think of worry abount object to look forward to confess to John gave up smoking because of his doctor’s advice. He insisted on taking the bus instead of the plane. Hery is thinking of going to France next year. Fred confessed to stealing the jewels Chú ý r ng 3 ñ ng t cu i cùng trong b ng trên, có gi i t to ñi sau ñ ng t . ðó là gi i t ch không ph i là to trong ñ ng t nguyên th (to do st), nên theo sau nó ph i là m t verb-ing ch không ph i là m t verb nguyên th . We are not looking forward to going back to school. Jill objected to receiving the new position. He confessed to causing the fire. 6.1.5.2 Adjective + preposition + verb-ing:
 31. 31. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 31 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Adjective + prepositions + V-ing accustomed to afraid of intent on interested in capable of fond of successful in tired of Mitch is afraid of getting married now. We are accustomed to sleeping late on weekends. I am fond of dancing. We are interested in seeing this film. 6.1.5.3 Noun + preposition + verb-ing: Noun + prepositions + V-ing choice of excuse for intention of method for possibility of reason for (method of) There is no reason for leaving this early. George has no excuse for droping out of school. There is a possibility of acquiring this property at a good price. He has developed a method for evaluating this problem. Các trư ng h p khác: Trong các trư ng h p khác, ñ ng t ñi sau gi i t cũng ph i d ng verb-ing. After leaving the party, he drove home. He should have stayed in New York instead of moving to Maine. 6.1.6 ð ng t ñi sau tính t : Nói chung, n u ñ ng t ñi ngay sau tính t (không có gi i t ) thì ñư c dùng d ng nguyên th . Nh ng tính t ñó bao g m. anxious boring dangerous hard eager easy good strange pleased prepared ready able usual common difficult It is dangerous to drive in this weather. Mike is anxious to see his family. We are ready to leave now. It is difficult to pass this test. Chú ý: able và capable có nghĩa như nhau nhưng cách dùng khác nhau: (able/ unable) to do smt = (capable/ incapable) of doing smt. 6.2 ð i t ñ ng trư c ñ ng t nguyên th ho c V-ing trong tân ng
 32. 32. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 32 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng 6.2.1 Trư ng h p tân ng là ñ ng t nguyên th Trong trư ng h p tân ng là ñ ng t nguyên th (lo i 1) thì b t c danh t hay ñ i t nào tr c ti p ñ ng trư c nó cũng ph i d ng tân ng (complement form). Joe asked her to call him. S + V + {pronoun/ noun in complement form} + [to + verb] ... Sau ñây là m t s ñ ng t ñòi h i tân ng là m t ñ ng t nguyên th có ñ i t làm tân ng gián ti p. allow ask beg convince expect instruct invite order permit persuade prepare promise remind urge want We ordered him to appear in court. I urge you to reconsider your decision. They were trying to persuade him to change his mind. The teacher permitted them to turn their assignments in late. You should prepare your son to take this examination. 6.2.2 Trư ng h p tân ng là V-ing Trong trư ng h p tân ng là m t V- ing thì ñ i t /danh t ph i d ng s h u. Subject + verb + {pronoun/ noun}(possessive form) + verb-ing... We understand your not being able to stay longer. We object to their calling at this hour. He regrets her leaving. We are looking forward to their comming next year. We don’t approve of John’s buying this house. We resent the teacher’s not announcing the test sooner. 7. M t s ñ ng t ñ c bi t (need, dare, to be, get) 7.1 Need 7.1.1 Need dùng như m t ñ ng t thư ng: a) ð ng t ñi sau need ch d ng nguyên th khi ch ng là m t v t th s ng:
 33. 33. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 33 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng My friend needs to learn Spanish. He will need to drive alone tonight. John needs to paint his house. b) ð ng t ñi sau need ph i d ng verb-ing ho c d ng b ñ ng n u ch ng không ph i là v t th s ng. The grass needs cutting OR The grass needs to be cut. The telivision needs repairing OR The TV needs to be repaired. Your thesis needs rewriting OR Your thesis needs to be rewritten. Chú ý: need + noun = to be in need of + noun Jill is in need of money. = Jill needs money. The roof is in need of repair. = The roof needs repairing. Want và Require cũng ñôi khi ñư c dùng theo m u câu này nhưng không ph bi n: Your hair wants cutting All cars require servicing regularly 7.1.2 Need dùng như m t tr ñ ng t Ch dùng th nghi v n ho c ph ñ nh th i hi n t i. Ngôi th ba s ít không có "s" t n cùng. Không dùng v i tr ñ ng t to do. Sau need (tr ñ ng t ) là m t ñ ng t b to: We needn't reserve seats - there will be plenty of rooms. Need I fill out the form? • Thư ng dùng sau các t như if/ whether/ only/ scarcely/ hardly/ no one I wonder if I need fill out the form. This is the only form you need fill out. • Needn 't + have + P2 : L ra không c n ph i You needn't have come so early - only waste your time. • Needn't = không c n ph i; trong khi mustn't = không ñư c phép. You needn’t apply for a visa to visit France if you hold a EU passport, but if you are not an EU citizen, you mustn’t unless you have a visa. 7.2 Dare (dám) 7.2.1 Dùng như m t n i ñ ng t Không dùng th kh ng ñ nh, ch dùng th nghi v n và ph ñ nh. Did they dare (to) do such a thing? = Dared they do such a thing? (H dám làm như
 34. 34. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 34 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng v y sao?) He didn't dare (to) say anything = He dared not say anything. (Anh ta không dám nói gì.) • Dare không ñư c dùng th kh ng ñ nh ngo i tr thành ng I dare say/ I daresay v i 2 nghĩa sau: Tôi cho r ng: I dare say there is a restaurant at the end of the train. Tôi th a nh n là: I daresay you are right. • How dare/ dared + S + Verb in simple form: Sao ... dám (t s gi n gi ) How dared you open my letter: Sao mày dám m thư c a tao. 7.2.2 Dùng như m t ngo i ñ ng t Mang nghĩa “thách th c”: Dare sb to do smt = Thách ai làm gì They dare the boy to swim across the river in such a cold weather. I dare you to touch my toes = Tao thách mày dám ñ ng ñ n m t s i lông c a tao. 7.3 Cách s d ng to be trong m t s trư ng h p • To be of + noun = to have: có (dùng ñ ch tính ch t ho c tình c m) Mary is of a gentle nature = Mary có m t b n ch t t t . • To be of + noun: Nh n m nh cho danh t ñ ng ñ ng sau The newly-opened restaurant is of ( ngay) the Leceister Square. • To be + to + verb: là d ng c u t o ñ c bi t, s d ng trong trư ng h p: - ð truy n ñ t các m nh l nh ho c các ch d n t ngôi th nh t qua ngôi th hai ñ n ngôi th ba. No one is to leave this building without the permission of the police. - Dùng v i m nh ñ if khi m nh ñ chính di n ñ t m t câu ñi u ki n: M t ñi u ph i x y ra trư c n u mu n m t ñi u khác x y ra. (N u mu n... thì ph i..) If we are to get there by lunch time we had better hurry. Something must be done quickly if the endangered birds are to be saved. He knew he would have to work hard if he was to pass his exam - ðư c dùng ñ thông báo nh ng yêu c u xin ch d n: He asked the air traffic control where he was to land. - ðư c dùng khá ph bi n ñ truy n ñ t m t d ñ nh, m t s s p ñ t, ñ c bi t khi nó là chính th c. She is to get married next month. The expedition is to start in a week. We are to get a ten percent wage rise in June. - C u trúc này thông d ng trên báo chí, khi là t a ñ báo thì to be ñư c b ñi. The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow. • were + S + to + verb = if + S + were + to + verb = th n u (m t gi thuy t) Were I to tell you that he passed his exams, would you believe me.
 35. 35. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 35 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng • was/ were + to + verb: ð di n ñ t ý tư ng v m t s m nh ñã ñ nh s n They said goodbye without knowing that they were never to meet again. Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to be died (have been destined to die) in office. • to be about to + verb = near future (s p s a) They are about to leave. • Be + adj ... (m ñ u cho m t ng ) = t ra... Be careless in a national park where there are bears around and the result are likely to be tragical indeed. • Be + subject + noun/ noun phrase/ adjective = cho dù là ... Societies have found various methods to support and train their artists, be it the Renaissance system of royal support of the sculptors and painters of the period or the Japanese tradition of passing artistic knowledge from father to son. ( các xã h i ñ u tìm th y m t s phương pháp h tr và ñào t o các ngh s , cho dù là h th ng h tr các nhà ñiêu kh c và ho s c a các hoàng gia th i kỳ Ph c hưng hay phương pháp truy n th hi u bi t ngh thu t t cha sang con theo truy n th ng Nh t B n) To have technique is to possess the physical expertise to perform whatever steps a given work may contain, be they simple or complex. (Có ñư c k thu t là s có ñư c s ñiêu luy n ñ th c hi n b t kỳ thao tác nào mà m t công vi c ñòi h i, cho dù là chúng ñơn gi n hay ph c t p) 7.4 Cách s d ng to get trong m t s trư ng h p: 7.4.1. To get + P2 get washed/ dressed/ prepared/ lost/ drowned/ engaged/ married/ divorced. Ch vi c ch ng t làm l y m t vi c gì ho c tình hu ng mà ch ng ñang g p ph i. You will have 5 minutes to get dressed.(Em có 5 phút ñ m c qu n áo) He got lost in old Market Street yesterday. (tình hu ng b l c ñư ng) Tuy t nhiên không ñư c l n trư ng h p này v i d ng b ñ ng. 7.4.2. Get + V-ing = Start + V-ing: B t ñ u làm gì We'd better get moving, it's late. 7.4.3. Get sb/smt +V-ing: Làm cho ai/ cái gì b t ñ u. Please get him talking about the main task. (Làm ơn b o anh ta hãy b t ñ u ñi vào v n ñ chính) When we get the heater running, the whole car will start to warm up. (Khi chúng ta cho máy sư i b t ñ u ch y..) 7.4.4. Get + to + verb
 36. 36. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 36 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng - Tìm ñư c cách. We could get to enter the stadium without tickets.(Chúng tôi ñã tìm ñư c cách l t vào...) - Có cơ may When do I get to have a promotion? (Khi nào tôi có cơ may ñư c tăng lương ñây?) - ðư c phép At last we got to meet the general director. (Cu i cùng thì r i chúng tôi cũng ñư c phép g p t ng ñ o di n) 7.4.5. Get + to + Verb (v hành ñ ng) = Come + to + Verb (v nh n th c) = Gradually = d n d n We will get to speak English more easily as time goes by. He comes to understand that learning English is not much difficult. 8. Câu h i Ti ng Anh có nhi u lo i câu h i có nh ng ch c năng và m c ñích khác nhau. Trong câu h i, tr ñ ng t ho c ñ ng t be bao gi cũng ñ ng trư c ch ng . N u không có tr ñ ng t ho c ñ ng t be, ta ph i dùng d ng th c do, does, did như m t tr ñ ng t ñ thay th . Sau các ñ ng t ho c tr ñ ng t ñó, ph i dùng ñ ng chính t d ng nguyên th không có to. Th i và th c a câu h i ch ñư c chia b i tr ñ ng t , ch không ph i ñ ng t chính. 8.1 Câu h i Yes/ No S dĩ ta g i là như v y vì khi tr l i, dùng Yes/No. Nh r ng khi tr l i: - Yes + Positive verb - No + Negative verb. (không ñư c tr l i theo ki u câu ti ng Vi t) Isn't Mary going to school today? Was Mark sick yesterday? Have you seen this movie before? Will the committe decide on the proposal today? Don't you still want to use the telephone? Did you go to class yesterday? Doesn't Ted like this picture?
 37. 37. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 37 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng 8.2 Câu h i l y thông tin (information question) ð i v i lo i câu h i này, câu tr l i không th ñơn gi n là yes hay no mà ph i có thêm thông tin. Chúng thư ng dùng các t nghi v n, chia làm 3 lo i sau: 8.2.1 Who ho c What: câu h i ch ng ðây là câu h i khi mu n bi t ch ng hay ch th c a hành ñ ng. Something happened lastnight => What happened last night? Someone opened the door. => Who opened the door? Chú ý các câu sau ñây là sai ng pháp: Who did open the door? (SAI) What did happen lastnight? (SAI) 8.2.2 Whom ho c What: câu h i tân ng ðây là các câu h i dùng khi mu n bi t tân ng hay ñ i tư ng tác ñ ng c a hành ñ ng Nh r ng trong ti ng Anh vi t chính t c b t bu c ph i dùng whom m c dù trong ti ng Anh nói có th dùng who thay cho whom trong m u câu trên. George bought something at the store. => What did George buy at the store? Ana knows someone from UK. => Whom does Ana know from UK? 8.2.3 When, Where, How và Why: Câu h i b ng Dùng khi mu n bi t nơi ch n, th i gian, lý do, cách th c c a hành ñ ng. How did Maria get to school today? When did he move to London?
 38. 38. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 38 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Why did she leave so early? Where has Ted gone? When will she come back? Chú ý tránh nh m l n v i các câu sai như ví d ph n 8.2.1 8.3 Câu h i ph c (embedded question) Là câu ho c câu h i ch a trong nó m t câu h i khác. Câu có hai thành ph n n i v i nhau b ng m t t nghi v n (question word). ð ng t m nh ñ th hai (m nh ñ nghi v n) ph i ñi sau và chia theo ch ng , không ñư c ñ o v trí như câu h i ñ c l p. S + V (phrase) + question word + S + V The authorities can't figure out why the plane landed at the wrong airport. We haven’t assertained where the meeting will take place. • Trong trư ng h p câu h i ph c là m t câu h i, áp d ng m u câu sau: auxiliary + S + V + question word + S + V Do you know where he went? Could you tell me what time it is? • Question word có th là m t t , cũng có th là m t c m t như: whose + noun, how many, how much, how long, how often, what time, what kind. I have no idea how long the interview will take. Do you know how often the bus run at night? Can you tell me how far the museum is from the store? I’ll tell you what kind of ice-cream tastes best. The teacher asked us whose book was on his desk. 8.4 Câu h i ñuôi (tag questions) Trong câu h i ñuôi, ngư i ñ t câu h i ñưa ra m t m nh ñ (m nh ñ chính) nhưng không hoàn toàn ch c ch n v tính ñúng / sai c a m nh ñ ñó, do v y h dùng câu h i d ng này ñ ki m ch ng v m nh ñ ñưa ra. He should stay in bed, shouldn't he? (Anh y nên yên trên giư ng, có ph i không?) She has been studying English for two years, hasn't she? There are only twenty-eight days in February, aren’t there? It’s raining now, isn’t it? (Tr i v n còn mưa, ph i không?) You and I talked with the professor yesterday, didn’t we? You won’t be leaving for now, will you? Jill and Joe haven’t been to VN, have they?
 39. 39. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 39 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Câu h i ñuôi chia làm hai thành ph n tách bi t nhau b i d u ph y theo quy t c sau: • S d ng tr ñ ng t gi ng như m nh ñ chính ñ làm ph n ñuôi câu h i. N u không có tr ñ ng t thì dùng do, does, did ñ thay th . • N u m nh ñ chính th kh ng ñ nh thì ph n ñuôi th ph ñ nh và ngư c l i. • Th i c a ñ ng t ñuôi ph i theo th i c a ñ ng t m nh ñ chính. • Ch ng c a m nh ñ chính và c a ph n ñôi là gi ng nhau. ð i t ph n ñuôi luôn ph i ñ d ng ch ng (in subject form) • Ph n ñuôi n u d ng ph ñ nh thì thư ng ñư c rút g n (n’t). N u không rút g n thì ph i theo th t : auxiliary + subject + not? (He saw it yesterday, did he not?) • ð ng t have có th là ñ ng t chính, cũng có th là tr ñ ng t . Khi nó là ñ ng t chính c a m nh ñ trong ti ng Anh M thì ph n ñuôi ph i dùng tr ñ ng t do, does ho c did. Tuy nhiên, trong ti ng Anh Anh thì b n có th dùng chính have như m t tr ñ ng t trong trư ng h p này. Khi b n thi TOEFL là kỳ thi ki m tra ti ng Anh M , b n ph i chú ý ñ kh i b m t ñi m. You have two children, haven’t you? (British English: OK, TOEFL: NOT) You have two children, don't you? (Correct in American English) • There is, there are và it is là các ch ng gi nên ph n ñuôi ñư c phép dùng l i there ho c it gi ng như trư ng h p ñ i t làm ch ng . 9. L i nói ph h a 9.1 Ph ho câu kh ng ñ nh Khi mu n nói m t ngư i ho c v t nào ñó làm m t vi c gì ñó và m t ngư i, v t khác cũng làm m t vi c như v y, ngư i ta dùng so ho c too. ð tránh ph i l p l i các t c a câu trư c (m nh ñ chính), ngư i ta dùng liên t and và thêm m t câu ñơn gi n (m nh ñ ph ) có s d ng so ho c too. Ý nghĩa c a hai t này có nghĩa là “cũng th ”. John went to the mountains on his vacation, and we did too. John went to the mountains on his vacation, and so did we. I will be in VN in May, and they will too. I will be in VN in May, and so will they. He has seen her play, and the girls have too. He has seen her play, and so have the girls. We are going to the movie tonight, and he is too. We are going to the movie tonight, and so is he. She will wear a custome to the party, and we will too. She will wear a custome to the party, and so will we. Picaso was a famous painter, and Rubens was too. Picaso was a famous painter, and so was Rubens.
 40. 40. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 40 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Tuỳ theo t nào ñư c dùng mà c u trúc câu có s thay ñ i: 1. Khi trong m nh ñ chính có ñ ng t be b t c th i nào thì trong m nh ñ ph cũng dùng t be th i ñó. I am happy, and you are too. I am happy, and so are you. 2. Khi trong m nh ñ chính có m t c m tr ñ ng t + ñ ng t , ví d will go, should do, has done, have written, must consider, ... thì các tr ñ ng t trong m nh ñ ñó ñư c dùng l i trong m nh ñ ph . They will work in the lab tomorrow, and you will too. They will work in the lab tomorrow, and so will you. 3. Khi trong m nh ñ chính không ph i là ñ ng t be, cũng không có tr ñ ng t , b n ph i dùng các t do, does, did làm tr ñ ng t thay th . Th i và th c a tr ñ ng t này ph i chia theo ch ng c a m nh ñ ph . Jane goes to that school, and my sister does too. Jane goes to that school, and so does my sister. 9.2 Ph ho câu ph ñ nh Cũng gi ng như too và so trong câu kh ng ñ nh, ñ ph ho m t câu ph ñ nh, ngư i ta dùng either ho c neither. Hai t này có nghĩa “cũng không”. Ba quy t c ñ i v i tr ñ ng t , ñ ng t be ho c do, does, did cũng ñư c áp d ng gi ng như trên. Ta cũng có th gói g n 3 quy t c ñó vào m t công th c như sau:
 41. 41. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 41 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng I didn't see Mary this morning, and John didn't either I didn't see Mary this morning, and neither did John. She won’t be going to the conference, and her friends won’t either. She won’t be going to the conference, and neither will her friends. John hasn’t seen the new movie yet, and I haven’t either. John hasn’t seen the new movie yet, and neither have I. 10. Câu ph ñ nh (negation) ð t o câu ph ñ nh ñ t not sau tr ñ ng t ho c ñ ng t be . N u không có tr ñ ng t ho c ñ ng t be thì dùng d ng th c thích h p c a do, does ho c did ñ thay th . John is rich => John is not rich. Mark has seen Bill => Mark has not seen Bill Mary can swim => Mary cannot swim. I went to the store yesterday => I did not go to the store yesterday. Mark likes spinach => Mark doesn’t like spinach. I want to leave now => I don’t want to leave now. 10.1 Some/any: ð t any ñ ng trư c danh t làm v ng s nh n m nh câu ph ñ nh. Cũng có th nh n m nh m t câu ph ñ nh b ng cách dùng no + danh t ho c a single + danh t s ít. John has some money => John doesn’t have any money. He sold some magazines yesterday => He didn't sell a single magazine yesterday. = He sold no magazine yesterday. 10.2 M t s các câu h i d ng ph ñ nh l i mang ý nghĩa khác (không dùng d u ?): - Nh n m nh cho s kh ng ñ nh c a ngư i nói. Shouldn 't you put on your hat, too! : Th thì anh cũng ñ i luôn mũ vào ñi. Didn't you say that you would come to the party tonight: Th anh ñã ch ng nói là anh ñi d ti c t i nay hay sao. - Dùng ñ tán dương Wasn 't the weather wonderful yesterday: Th i ti t hôm qua ñ p tuy t v i. Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday. Th t là tuy t v i khi chúng ta không ph i làm vi c ngày th 6. 10.3 Hai l n ph ñ nh
 42. 42. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 42 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Negative + Negative = Positive (Mang ý nghĩa nh n m nh) It's unbelieveable he is not rich. (Ch ng ai có th tin ñư c là anh ta l i không giàu có.) 10.4 Ph ñ nh k t h p v i so sánh Negative + comparative (more/ less) = superlative (Mang nghĩa so sánh tuy t ñ i) I couldn't agree with you less = I absolutely agree with you. You couldn't have gone to the beach on a better day = It's the best day to go to the beach. Nhưng ph i h t s c c n th n vì : He couldn't have been more unfriendly when I met him first. = the most unfriendly The surgery couldn't have been more unnecessary. = absolutely unnecessary 10.5 C u trúc ph ñ nh song song Negative... even/still less/much less + noun/ verb in simple form: không ... mà l i càng không. These students don't like reading novel, much less textbook. Nh ng sinh viên này ch ng thích ñ c ti u thuy t, ch chưa nói ñ n sách giáo khoa. It's unbelieveable how he could have survived such a freefall, much less live to tell about it on television. Th t không th tin ñư c anh ta l i có th s ng sót sau cú rơi t do ñó, ch ñ ng nói ñ n chuy n lên TV k v nó. 10.6 Ph ñ nh không dùng th ph ñ nh c a ñ ng t M t s các phó t trong ti ng Anh mang nghĩa ph ñ nh (negative adverb), khi ñã dùng nó thì trong câu không dùng c u t o ph ñ nh c a ñ ng t n a: Hardly, barely, scarcely = almost nothing/ almost not at all = h u như không. Hardly ever, seldom, rarely = almost never = h u như không bao gi . subject + negative adverb + positive verb subject + to be + negative adverb John rarely comes to class on time. (John ch ng m y khi ñ n l p ñúng gi ) Tom hardly studied lastnight. (Tôm ch ng h c gì t i qua) She scarcely remembers the accident. (Cô y khó mà nh ñư c v tai n n) We seldom see photos of these animals. (Chúng tôi hi m khi th y nh c a nh ng ñ ng v t này)
 43. 43. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 43 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng *Lưu ý r ng các phó t này không mang nghĩa ph ñ nh hoàn toàn mà mang nghĩa g n như ph ñ nh. ð c bi t là nh ng t như barely và scarcely khi ñi v i nh ng t như enough và only ho c nh ng thành ng ch s chính xác. - Do you have enough money for the tution fee? - Only barely. V a ñ . 10.7 Th ph ñ nh c a m t s ñ ng t ñ c bi t ð i v i nh ng ñ ng t như to think, to believe, to suppose, to imagine + that + sentense. Khi chuy n sang câu ph ñ nh, ph i c u t o ph ñ nh các ñ ng t ñó, không ñư c c u t o ph ñ nh m nh ñ th hai. I don't think you came to class yesterday. (Không dùng: I think you didn't come to class yesterday) I don't believe she stays at home now. 10.8 No matter No matter + who/what/which/where/when/how + Subject + verb in present: Dù có... ñi chăng n a... thì No matter who telephones, say I’m out. Cho dù là ai g i ñ n thì hãy b o là tôi ñi v ng. No matter where you go, you will find Coca-Cola. Cho dù anh có ñi ñ n ñâu, anh cũng s th y nhãn hi u Coca-Cola No matter who = whoever; No matter what = whatever No matter what (whatever) you say, I won’t believe you. Cho dù anh có nói gì ñi chăng n a, tôi cũng không tin anh. Các c u trúc này có th ñ ng cu i câu mà không c n có m nh ñ theo sau: I will always love you, no matter what. 10.9 Cách dùng Not ... at all; at all Not ... at all: Ch ng chút nào. Chúng thư ng ñ ng cu i câu ph ñ nh I didn’t understand anything at all. She was hardly frightened at all At all còn ñư c dùng trong câu h i, ñ c bi t v i nh ng t như if/ever/any... Do you play poker at all? (Anh có chơi bài poker ñư c ch ?) 11. Câu m nh l nh Câu m nh l nh là câu có tính ch t sai khi n nên còn g i là câu c u khi n. M t ngư i ra l nh ho c yêu c u cho m t ngư i khác làm m t vi c gì ñó. Nó thư ng theo sau b i t please. Ch ng c a câu m nh l nh ñư c ng m hi u là you. Luôn dùng d ng th c nguyên th (không có to) c a ñ ng t trong câu m nh l nh. Câu m nh l nh chia làm 2 lo i: Tr c ti p và gián ti p.
 44. 44. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 44 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng 11.1 M nh l nh th c tr c ti p Close the door Please turn off the light. Open the window. Be quiet. Sau ñây là l i tho i trong m t ño n qu ng cáo bia trên TV: Tên cư p xông vào m t quán bia, rút súng ra chĩa vào m i ngư i và quát: - Give me your jewelry! Don’t move! M t thanh niên t t ti n l i t phía sau, gí m t chai bia Laser l nh vào gáy h n: - Drop your weapon! Tên cư p tư ng sau gáy h n là m t h ng súng li n buông vũ khí ñ u hàng. 11.2 M nh l nh gián ti p: D ng th c gián ti p thư ng ñư c dùng v i: to order/ ask/ say/ tell sb to do smt. John asked Jill to turn off the light. Please tell Jaime to leave the room. I ordered him to open the book. 11.3 D ng ph ñ nh c a câu m nh l nh d ng ph ñ nh, thêm Don’t vào trư c ñ ng t trong câu tr c ti p (k c ñ ng t be) ho c thêm not vào trư c ñ ng t nguyên th trong câu gián ti p. Don’t move! Or I’ll shoot. (ð ng im, không tao b n) Don’t turn off the light when you go out. Don’t be silly. I’ll come back. (ð ng có ng c th , r i anh s v mà) John asked Jill not to turn off the light. Please tell Jame not to leave the room. I ordered him not to open his book. Chú ý: let's khác let us let's go: mình ñi nào let us go: hãy ñ chúng tôi ñi Câu h i có ñuôi c a let's là shall we Let's go out for dinner, shall we 12. Các tr ñ ng t (Modal Auxiliaries) Các tr ñ ng t (còn g i là tr ñ ng t hình thái - xem b ng sau) dùng ñ b nghĩa thêm cho ñ ng t chính v tính ch t, m c ñ , kh năng, hình thái, ... c a hành ñ ng. Chúng ta s l n lư t ñ c p ñ n ý nghĩa c a chúng các ph n sau. Do chúng là các tr ñ ng t , nên không thay th ñư c cho ñ ng t chính (ph i luôn có ñ ng t chính ñi kèm), cũng
 45. 45. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 45 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng như không dùng kèm v i các tr ñ ng t khác cùng lo i ho c v i các tr ñ ng t do, does, did. Cũng không dùng ti u t to trư c và sau các tr ñ ng t . Tr ñ ng t hình thái không bi n ñ i theo ngôi hay theo s (s ít và s nhi u như nhau, ngôi th nh t, th hai hay th ba cũng như nhau). ð ng t chính ñi sau tr ñ ng t cũng không chia (luôn d ng nguyên th không có to). present tense past tense will can may shall must (have to) would (used to) could might should (ought to) (had better) (had to) Các t ñ t trong ngo c là các ñ ng t bán hình thái. Chúng có vai trò và ý nghĩa gi ng như các tr ñ ng t hình thái nhưng v ng pháp thì không gi ng, b i vì chúng bi n ñ i theo ngôi và s . Ví d v cách dùng tr ñ ng t : I can swim; she can swim, too. (không chia theo ngôi) He can swim. (Không dùng: He cans swim ho c He can swims) They will leave now. (Không dùng: They will leaving now ho c They will can leave now.) They have to go now. He has to go now. (chia theo ngôi). 12.1 Câu ph ñ nh dùng tr ñ ng t Trong câu ph ñ nh, thêm not vào sau tr ñ ng t , trư c ñ ng t chính: John will leave now. => John will not leave now. He can swim => He can not swim. Chú ý khi vi t t t: will not => won't; must not => musn't; would not => wouldn't; could not => couldn't; can not => can't. 12.2 Câu nghi v n dùng tr ñ ng t Trong câu h i, ñ t tr ñ ng t ñ u câu: John will leave now. =>Will he leave now? Xin nh c l i, tr ñ ng t hình thái luôn ñi v i d ng th c nguyên th không có to c a ñ ng t . Vì v y, sau tr ñ ng t hình thái không bao gi có các d ng [verb-ing], [verb+s], [to + verb] hay th i quá kh c a ñ ng t . Ch có hai cách s d ng tr ñ ng t hình thái: (1) modal + [simple form of verb]: would be, can go, will have, must see, ... (2) modal + have + [verb in past participle]: could have gone, would have been,..
 46. 46. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 46 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng T t nhiên trong cách (2), t have chính là ñ ng t nguyên th không có to; không ñư c thay th nó b ng has hay had. 13. Câu ñi u ki n Các tr ñ ng t hình thái như will, would, can, could thư ng xu t hi n trong các câu ñi u ki n. Các câu ñi u ki n thư ng ch a t if (n u). Có hai lo i câu ñi u ki n là ñi u ki n có th c và ñi u ki n không có th c. 13.1 ði u ki n có th th c hi n ñư c (ñi u ki n có th c hay ñi u ki n d ng I) Câu ñi u ki n có th c là câu mà ngư i nói dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng ho c m t tình hu ng thư ng x y ra (thói quen) ho c s x y ra (trong tương lai) n u ñi u ki n m nh ñ u chính ñư c tho mãn. N u nói v tương lai, d ng câu này ñư c s d ng khi nói ñ n m t ñi u ki n có th th c hi n ñư c ho c có th x y ra. TƯƠNG LAI (FUTURE ACTION) If he tries much more, he will improve his English. If I have money, I will buy a new car. THÓI QUEN (HABITUAL) if + S + simple present tense ... + simple present tense ... If the doctor has morning office hours, he visits every patiens in the affternoon. I usually walk to school if I have enough time. M NH L NH (COMMAND) If + S + simple present tense ... + command form of verb + ... If you go to the Post Office, mail this letter for me. Please call me if you hear anything from Jane.
 47. 47. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 47 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng 13.2 ði u ki n không th th c hi n ñư c (ñi u ki n không có th c hay ñi u ki n d ng II, III) Câu ñi u ki n không có th c dùng ñ di n t m t hành ñ ng ho c m t tr ng thái s x y ra ho c ñã có th x y ra n u như tình hu ng ñư c ñ t ra trong câu khác v i th c t ñang x y ra ho c ñã x y ra. Câu ñi u ki n không có th c thư ng gây nh m l n vì s th c v s ki n mà câu th hi n l i trái ngư c v i cách th hi n c a câu: n u ñ ng t c a câu là kh ng ñ nh thì ý nghĩa th c c a câu l i là ph ñ nh và ngư c l i. If I were rich, I would travel around the world. (I am not rich) (I’m not going to travel around the world) If I hadn’t been in a hurry, I wouldn’t have had an accident. (I was in a hurry) (I had an accident) 13.2.1 ði u ki n không có th c hi n t i (d ng II) PRESENT OR FUTURE TIME If I had enough money now, I would buy a tourist trip to the moon. He would tell you about it if he were here. If he didn’t speak so quickly, you could understand him. (He speaks very quicky) (You can’t understand him) ð ng t to be ph i chia là were t t c các ngôi. If I were you, I wouldn't go to that movie. 13.2.2 ði u ki n không có th c trong quá kh (d ng III) PAST TIME If we had known that you were there, we would have written you a letter. (We didn’t know ...) (We didn’t write you a letter) If we hadn’t lost our way, we would have arrived sooner. If he had studied harder for that test, he would have passed it.
 48. 48. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 48 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Chú ý r ng cũng có th th hi n m t ñi u ki n không có th c mà không dùng if. Trong trư ng h p ñó, tr ñ ng t had ñư c ñưa lên ñ u câu, ñ ng trư c ch ng . M nh ñ ñi u ki n s ñ ng trư c m nh ñ chính. Had we known that you were there, we would have written you a letter. Had he studied harder for the test, he would have passed it. Lưu ý: Câu ñi u ki n không ph i lúc nào cũng tuân theo qui lu t trên. Trong m t s trư ng h p ñ c bi t, m t v c a ñi u ki n là quá kh nhưng v còn l i có th hi n t i (do th i gian qui ñ nh). If she had caught the train, she would be here by now. 13.3 Cách s d ng will, would, could, should trong m t s trư ng h p khác Thông thư ng các tr ñ ng t này không ñư c s d ng v i if trong m nh ñ ñi u ki n c a câu ñi u ki n, tuy nhiên v n có m t s ngo i l như sau: • If you (will/would): N u ..... vui lòng. Thư ng ñư c dùng trong các yêu c u l ch s . Would l ch s hơn will. If you will/would wait for a moment, I will go and see if Mr Conner is here. • If + Subject + Will/Would: N u ..... ch u. ð di n ñ t ý t nguy n. If he will listen to me, I can help him. Will còn ñư c dùng theo m u câu này ñ di n ñ t s ngoan c : N u ..... nh t ñ nh, N u ..... c . If you will turn on the music loudly so late tonight, no wonder why your neighbours complain. • If you could: Xin vui lòng. Di n ñ t l ch s 1 yêu c u mà ngư i nói cho r ng ngư i kia s ñ ng ý như là m t l ñương nhiên. If you could open your book, please. • If + Subject + should + ..... + command: Ví ph ng như. Di n ñ t m t tình hu ng dù có th x y ra ñư c song r t khó. If you should find any difficulty in using that TV, please call me. Có th ñ o should lên trên ch ng và b if Should you find any difficulty in using that TV, please call me. 13.4 Cách s d ng if trong m t s trư ng h p khác • If... then: N u... thì If she can’t come to us, then we will have to go and see her. • If dùng trong d ng câu suy di n logic (không ph i câu ñi u ki n): ð ng t các m nh ñ di n bi n bình thư ng theo th i gian c a chính nó. If you want to learn a musical instrument, you have to practice.
 49. 49. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 49 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng If you did not do much maths at school, you will find economics difficult to understand. If that was Marry, why didn’t she stop and say hello. • If... should = If... happen to... = If... should happen to... di n ñ t s không ch c ch n (Xem thêm ph n s d ng should trên) If you should happen to pass a supermarket, perhaps you could get some eggs. (Ng nh mà anh có tình c ghé qua ch có l mua cho em ít tr ng) • If.. was/were to... Di n ñ t ñi u ki n không có th t ho c tư ng tư ng. Nó g n gi ng câu ñi u ki n không có th t hi n t i. If our boss was/were to come in now (= if the boss came in now), we would be in real trouble. What would we do if I was/were to lose my job. Ho c có th di n ñ t m t ý l ch s khi ñưa ra ñ ngh If you were to move your chair a bit, we could all sit down. (N u anh vui lòng d ch gh c a anh ra m t chút thì chúng ta có th cùng ng i ñư c) Note: C u trúc này tuy t ñ i không ñư c dùng v i các ñ ng t tĩnh t i ho c ch tr ng thái tư duy Correct: If I knew her name, I would tell you. Incorrect: If I was/were to know... • If it + to be + not + for: N u không vì, n u không nh vào. Th i hi n t i: If it wasn’t/weren’t for the children, that couple wouldn’t have any thing to talk about. (N u không vì nh ng ñ a con thì v ch ng nhà y ch có chuy n gì mà nói) Th i quá kh : If it hadn’t been for your help, I don’t know what to do. (N u không nh vào s giúp ñ c a anh thì tôi cũng không bi t ph i làm gì ñây). Có th ñ o l i: Had it not been for your help, I don’t know what to to. • Not ñôi khi ñư c thêm vào nh ng ñ ng t sau if ñ bày t s nghi ng , không ch c ch n. (Có nên ... Hay không ...) I wonder if we shouldn’t ask the doctor to look at Mary. • It would... if + subject + would... (s là... n u – không ñư c dùng trong văn vi t) It would be better if they would tell every body in advance. (S là t t hơn n u h k cho m i ngư i t trư c) How would we feel if this would happen to our family. (Ta s c m th y th nào n u ñi u này x y ra ñ i v i gia ñình chúng ta.)
 50. 50. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 50 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng • If...’d have...’d have: Dùng trong văn nói, không dùng trong văn vi t, di n ñ t ñi u ki n không th x y ra quá kh If I’d have known, I’d have told you. If she’d have recognized him it would have been funny. • If + preposition + noun/verb... (subject + be b lư c b ) If in doubt, ask for help. (= If you are in doubt, ...) If about to go on a long journey, try to have a good nights sleep. (= If you are about to go on... ) • If dùng v i m t s t như any/anything/ever/not ñ di n ñ t ph ñ nh There is little if any good evidence for flying saucers. (There is little evidence, if there is any at all, for flying saucers) (Có r t ít b ng ch ng v ñĩa bay, n u qu là có th c) I’m not angry. If anything, I feel a little surprised. (Tôi không gi n d ñâu. Mà có chăng tôi c m th y hơi ng c nhiên) Cách nói này còn di n ñ t ý ki n ư m th : N u có... I’d say he was more like a father, if anything (Tôi xin nói r ng ông y còn hơn c m t ngư i cha, n u có th nói th .) He seldom if ever travel abroad. (Anh ta ch m y khi ñi ra nư c ngoài) Usually, if not always, we write “cannot” as one word (Thông thư ng, nhưng không ph i là luôn luôn... ) • If + Adjective = although (cho dù là) Nghĩa không m nh b ng although - Dùng ñ di n ñ t quan ñi m riêng ho c v n ñ gì ñó không quan tr ng. His style, if simple, is pleasant to read. (Văn phong c a ông ta, cho dù là ñơn gi n, thì ñ c cũng thú) The profits, if little lower than last year’s, are still extremely wealthy (L i nhu n, cho dù là có th p hơn năm qua m t chút, thì v n là r t l n.) C u trúc này có th thay b ng may..., but His style may be simple, but it is pleasant to read. 13.5 Cách s d ng Hope và Wish. Hai ñ ng t này tuy cùng nghĩa nhưng khác nhau v cách s d ng và ng pháp. Hope dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng ho c tình hu ng có th s x y ra ho c có th ñã x y ra, còn wish dùng ñ di n ñ t m t ñi u ch c ch n s không x y ra ho c ch c ch n ñã không x y ra. Th i c a m nh ñ sau hope (hi v ng r ng) có th là b t kỳ th i nào. Th i c a m nh ñ sau wish b t bu c không ñư c th i hi n t i. We hope that they will come. (We don’t know if they are coming or not) We wish that they could come. (We know they can’t come) We hope that he came there yesterday. (We don’t know if he came there or not.) We wish that he had come there yesterday. (He didn’t come)
 51. 51. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 51 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng 13.5.1 Wish tương lai: That là tuỳ ch n (có ho c không có). Hai ch ng (S) có th gi ng nhau ho c khác nhau. We wish that you could come to the party tonight. (We known you can't come) 13.5.2 Wish hi n t i S + wish + (that) + S + simple past tense ... ð ng t m nh ñ sau wish s chia Simple past, to be ph i chia là were t t c các ngôi. I wish that I had enough time to finish my homework. 13.5.3 Wish quá kh ð ng t m nh ñ wish s chia Past perfect ho c could have + P2. I wish that I had washed the clothes yesterday. She wishes that she could have been there. Lưu ý 1: ð ng t m nh ñ sau wish b t bu c ph i d ng ñi u ki n không th th c hi n ñư c nhưng ñi u ki n y th i nào l i ph thu c vào chính th i gian c a b n thân m nh ñ ch không ph thu c vào th i c a wish. She wishes that she could have gone earlier yesterday.(Past) He wished that he would come to visit me next week.(Future) The photographer wished we stood clother than we are standing now. (Present). Lưu ý 2: C n phân bi t wish (ư c gì/ mong gì) v i wish mang nghĩa "chúc" trong m u câu: to wish sb smt I wish you a happy birthday. Lưu ý 3: và phân bi t v i wish mang nghĩa "mu n":
 52. 52. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 52 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng wish to do smt (Mu n làm gì) Why do you wish to see the manager I wish to make a complaint. To wish smb to do smt (Mu n ai làm gì) The government does not wish Dr.Jekyll Hyde to accept a professorship at a foreign university. 13.6 Cách s d ng as if, as though (c như là, như th là) M nh ñ ñ ng sau hai thành ng này luôn d ng ñi u ki n không th th c hi n ñư c. Có hai trư ng h p: 13.6.1 th i hi n t i: N u ñ ng t m nh ñ trư c chia th i hi n t i ñơn gi n thì ñ ng t m nh ñ sau chia quá kh ñơn gi n. To be ph i chia là were t t c các ngôi. The old lady dresses as if it were winter even in the summer. (Bà c ăn m c c như bây gi là mùa ñông) (It is not winter now) He acts as though he were rich. (Anh ta c làm như th là anh ta giàu có l m) (He is not rich infact) He talks as if he knew everything in the world. 13.6.2 Th i quá kh : N u ñ ng t m nh ñ trư c chia quá kh ñơn gi n thì ñ ng t m nh ñ sau chia quá kh hoàn thành. Jeff looked as though he had seen a ghost. (Trông Jeff như th anh ta v a g p ma) (He didn't see a ghost) She talked about the contest as if she had won the grand prize. Lưu ý: M nh ñ sau as if, as though không ph i lúc nào cũng tuân theo qui lu t trên. Trong m t s trư ng h p, n u ñi u ki n trong câu là có th t ho c theo quan ni m c a
 53. 53. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 53 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng ngư i nói, ngư i vi t là có th t thì hai công th c trên không ñư c s d ng. ð ng t m nh ñ sau chúng di n bi n bình thư ng theo m i quan h v i ñ ng t m nh ñ chính. He looks as if he has finished the test. 13.7 Cách s d ng used to, (to be/get) used to 13.7.1 Used to + Verb: Ch m t thói quen, m t hành ñ ng thư ng xuyên x y ra trong quá kh . S + used to + [verb in simple form] .... When David was young, he used to swim once a day. - Nghi v n: Did + S + used to + verb in simple form Did David used to swim once a day when he was young? - Ph ñ nh: S + didn't + used to + verb in simple form David didn’t used to swim once a day when he was young. 13.7.2 To be/ to get used to + V-ing/ Noun: Tr nên quen v i. He is used to swimming every day. He got used to American food. Lưu ý 1: Used to luôn luôn d ng như v y, không thay ñ i theo s , ngôi c a ch ng hay th i c a câu. Không ñư c thay th nó b ng use to. Lưu ý 2: Có s khác nhau v nghĩa gi a used to, be used to và get used to. • used to: ch m t thói quen, m t hành ñ ng thư ng xuyên trong quá kh (past time habit): The program director used to write his own letter. • be used to: quen v i vi c ... (be accustomed to) I am used to eating at 7:00 PM • get used to: tr nên quen v i vi c ... (become accustomed to) We got used to cooking our own food when we had to live alone. Lưu ý 3: Có th dùng would thay th cho used to mà ý nghĩa và ng pháp không ñ i. When David was young, he would swim once a day.
 54. 54. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 54 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng 13.8 Cách s d ng would rather would rather .... than cũng có nghĩa gi ng như prefer .... to (thích hơn) nhưng ng pháp l i không gi ng. ð ng sau would rather b t bu c ph i là m t ñ ng t nguyên th không có to nhưng sau prefer là m t V-ing ho c m t danh t . Khi so sánh hai v , would rather dùng v i than còn prefer dùng v i to. We would rather die in freedom than live in slavery. I would rather drink Coca than Pepsi. I prefer drinking Coca to drinking Pepsi. I prefer Coca to Pepsi. Cách s d ng would rather ph thu c vào s lư ng ch ng c a câu cũng như th i c a câu. 13.8.1 Lo i câu có m t ch ng Lo i câu này dùng would rather ... (than) là lo i câu di n t s mong mu n hay ư c mu n c a m t ngư i và chia làm 2 th i: 13.8.1.1 Th i hi n t i: Sau would rather là nguyên th b to. N u mu n thành l p th ph ñ nh ñ t not trư c nguyên th và b to. S + would rather + [verb in simple form] ... Jim would rather go to class tomorrow than today. Jim would rather not go to class tomorrow. 13.8.1.2 Th i quá kh : ð ng t sau would rather ph i là have + P2, n u mu n thành l p th ph ñ nh ñ t not trư c have. S + would rather + have + [verb in past participle] Jim would rather have gone to class yesterday than today. Jim would rather not have gone to the class yesterday. 13.8.2 Lo i câu có hai ch ng Lo i câu này dùng would rather that (ư c gì, mong gì) và dùng trong m t s trư ng h p sau: 13.8.2.1 Câu c u ki n hi n t i (present subjunctive):
 55. 55. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 55 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng Là lo i câu ngư i th nh t mu n ngư i th hai làm vi c gì (nhưng làm hay không còn ph thu c vào ngư i th hai). Xem thêm v câu c u khi n ph n sau. Trong trư ng h p này ñ ng t m ng ñ hai ñ d ng nguyên th b to. N u mu n thành l p th ph ñ nh ñ t not trư c nguyên th b to. S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] ... I would rather that you call me tomorrow. He would rather that I not take this train. Ng pháp nói ngày nay ñ c bi t là ng pháp M cho phép b that trong c u trúc này mà v n gi nguyên hình th c gi ñ nh. 13.8.2.2 Câu gi ñ nh ñ i l p v i th c t hi n t i ð ng t sau ch ng hai s chia simple past, to be ph i chia là were t t c các ngôi. S1 + would rather that + S2 + [verb in simple past tense] ... Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does. (His girlfriend does not work in the same department) Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now) N u mu n thành l p th ph ñ nh dùng didn't + verb ho c were not sau ch ng hai. Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does. Jane would rather that it were not winter now. 13.8.2.3 Câu gi ñ nh trái ngư c v i th c t quá kh ð ng t sau ch ng hai s chia d ng past perfect. N u mu n thành l p th ph ñ nh dùng hadn't + P2. S1 + would rather that + S2 + past perfect ... Bob would rather that Jill had gone to class yesterday. (Jill did not go to class yesterday) Bill would rather that his wife hadn’t divorced him. Lưu ý: Trong văn nói bình thư ng hàng ngày ngư i ta dùng wish thay cho would rather that. 14. Cách dùng m t s tr ñ ng t hình thái th i hi n t i
 56. 56. Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 56 – Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng 14.1 Cách s d ng Would + like ð di n ñ t m t cách l ch s l i m i ho c ý mu n gì. Không dùng do you want khi m i ngư i khác. Would you like to dance with me? I would like to visit Japan. Trong ti ng Anh c a ngư i Anh, n u ñ di n ñ t s thích thì sau like là m t v-ing. He likes reading novel. (enjoyment) Nhưng ñ di n ñ t s l a ch n ho c thói quen thì sau like là m t ñ ng t nguyên th . Between soccer and tennis, I like to see the former. (choice) When making tea, he usually likes to put some sugar and a slice of lemon in first. (habit) Trong ti ng Anh M thư ng không có s phân bi t này, t t c sau like ñ u là ñ ng t nguyên th có to. • Wouldn't like = không ưa, trong khi don't want = không mu n. - Would you like somemore coffee ? - No, thanks/ No, I don't want any more. (polite) - I wouldn't like (thèm vào) (impolite) • Lưu ý r ng khi like ñư c dùng v i nghĩa "cho là ñúng" ho c "cho là hay/ khôn ngoan" thì bao gi theo sau cũng là m t nguyên th có to (infinitive) She likes the children to play in the garden (She think they are safe playing there) Cô y mu n b n tr con chơi trong vư n cho ch c/ cho an toàn I like to go to the dentist twice a year. Tôi mu n ñ n bác sĩ nha khoa 2 l n/ năm cho ch c • Would like = would care /love/ hate/ prefer + to + verb: khi di n ñ t ñi u ki n cho m t hành ñ ng c th tương lai. - Would you (like/care) to come with me? - I'd love to • Would like/ would care for/ would enjoy + Verb-ing khi di n ñ t kh u v , ý thích nói chung c a ch ng . She would like/ would enjoy riding if she could ride better. I wonder if Tom would care for/ would enjoy hang-gliding. 14.2 Cách s d ng could/may/might: Ch kh năng có th x y ra hi n t i nhưng ngư i nói không dám ch c. (C 3 tr ñ ng t ñ u có giá tr như nhau). It might rain tomorrow. It may rain tomorrow. It could rain tomorrow.

×