Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi
----------------------------------------

luËn v¨n th¹c sÜ

Nghiªn ...
1

Môc lôc
Môc lôc...........................................................................................................
2

2.2.2 C¸c giao diÖn chøc n¨ng .................................................................. 56
2.2.3 C¸c chøc n¨ng...
3

3.3.6 DÞch vô tr¶ tr−íc .............................................................................. 91
3.3.7 DÞch vô...
4

ThuËt ng÷ vµ tõ viÕt t¾t
AC

Authentication Centre

ACE

Application Creation Environment

ADSL

Asymmetric Digital Sub...
5

EJB

Enterprise JavaBeans

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

FE

Functional Entity

FTP

File Tran...
6

MEGACO MEdia GAteway COntrol protocol
MGC

Media Gateway Controller

MGCP

Media Gateway Control Protocol

MP3

MPEG-1 ...
7

RANAP

Radio Access Network Application Part

RFC

Request For Comments

RTP

Real Time Protocol

SA-GF

Service Applic...
8

TINA

Telecommunication Information Network Architecture

TIPHON

Telecommunications and IP Harmonization Over Networks...
9

Danh môc c¸c b¶ng vµ h×nh vÏ
B¶ng 1.1 C¸c giao diÖn trong m¹ng PSTN/ISDN............................................ 40...
10

H×nh 3.19 Cöa sæ th«ng b¸o cã cuéc gäi vµo cho øng dông CWI .................. 84
H×nh 3.20 ChÊp nhËn cuéc gäi qua PST...
11

Më ®Çu
Nh÷ng n¨m võa qua ®· ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn nhanh chãng theo xu
h−íng héi tô cña ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin vµ v...
12

B¸o c¸o luËn v¨n bao gåm c¸c néi dung chÝnh nh− sau:
° Ch−¬ng 1 : Tæng quan vÒ m¹ng NGN.
° Ch−¬ng 2 : Tiªu chuÈn c¸c g...
13

Ch−¬ng 1
Tæng quan vÒ m¹ng NGN

1.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®æi sang m¹ng NGN
§Ó cã thÓ thÊy ®−îc sù cÇn thiÕt ph¶i c...
14

vô…
° C¸c dÞch vô ph¶i cã thÓ sö dông vµ truy cËp ®−îc t¹i bÊt kú ®©u, kh«ng
phô thuéc vµo kh«ng gian, ë nhµ, trªn ®−ê...
15

1.1.3 C¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng
° Thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng (c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp...
16

° M¹ng truyÒn h×nh c¸p.
° …
§Ó sö dông ®−îc c¸c dÞch vô, kh¸ch hµng cÇn cã c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®Çu
cuèi kh¸c nhau, do mç...
17

qu¶n lý m¹ng l−íi vµ dÞch vô.
ViÖc t¨ng tr−ëng m¹nh mÏ vÒ l−u l−îng d÷ liÖu trªn m¹ng ®· dÉn ®Õn
c¸c yªu cÇu míi cho c...
18

° Sö dông kiÕn tróc chuyÓn m¹ch vµ truyÒn t¶i dùa trªn c¸c gãi tin.
° TruyÒn t¶i c¸c dÞch vô tho¹i víi chÊt l−îng vµ ®...
19

Tæng®µi

Tæng®µi

Tæng®µi
Tæng®µi

Tæng®µi

C¸c c«ng nghÖ nÒn t¶ng
IP, ATM, MPLS

M¹ng tho¹i
truyÒn thèng

MGCP, BICC,...
20

° Líp øng dông
° Líp ®iÒu khiÓn
° Líp truyÒn t¶i
° Líp truy nhËp
Ngoµi ra cßn cã mét líp qu¶n lý xuyªn suèt tõ líp 1 ®...
21

° Gåm c¸c thiÕt bÞ truy nhËp cung cÊp c¸c cæng kÕt nèi víi thiÕt bÞ ®Çu
cuèi thuª bao qua hÖ thèng m¹ng ngo¹i vi c¸p ®...
22

1.2.3.1 Media Gateway ( MG )

Media gateway chuyÓn ®æi giao thøc khung vµ media ®−îc cung cÊp
trong mét kiÓu m¹ng tíi ...
23

°

C¸c chøc n¨ng hç trî H.323
+ ChuyÓn ®æi m· gi÷a c¸c ®Þnh d¹ng truyÒn cho audio, video vµ c¸c
dßng d÷ liÖu (nh− H.22...
24

Sö dông c¸c giao thøc chuÈn cho phÐp nhµ ®iÒu hµnh Ýt phô thuéc nhÊt vµo c¸c
nhµ cung cÊp vµ thuËn tiÖn cho viÖc thay ...
25

ph¸t triÓn ®Ó hç trî IP v.6, ®−îc mong ®îi cho c¸c chuÈn t−¬ng lai. H¬n n÷a,
viÖc giíi thiÖu c¸c giao thøc míi sÏ dÔ d...
26

+ Ph¸t tone (server ph−¬ng tiÖn).
+ CÇu héi nghÞ
- Ph©n nh¸nh chuçi media.
- ChuyÓn m¹ch chuçi media.
+ Lo¹i bá tiÕng ...
27

° C¸c server cuéc gäi.
° C¸c server b¶n tin
c. Nh÷ng yªu cÇu media server

°

Media Server sÏ cung cÊp c¸c chøc n¨ng t...
28

+ Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp truyÒn t¶i c¸c tin b¸o ®−îc tËp hîp
(thÝ dô voicemail vµ fax) tíi c¸c server tin b¸o ...
29

cung cÊp kh¸c nhau, thÝ dô ph−¬ng tiÖn TTS vµ cã thÓ ®−îc cung cÊp
bëi c¸c nhµ cung cÊp kh¸c nhau nhê sö dông t−¬ng t¸...
30

+ C¸c giao diÖn lËp tr×nh.
+ Cung cÊp tíi c¸c giao diÖn lËp tr×nh øng dông chuÈn, më vµ c¸c giao
thøc chuÈn, më h−íng ...
31

tÝnh ®éc lËp cña c¸c nhµ cung cÊp, cho phÐp sö dông c¸c dÞch vô ba bªn. HiÖn
nay, c¸c giao thøc chuÈn, giao diÖn lËp t...
32

nhiÒu h¬n mét server cuéc gäi khi chia t¶i. TÝnh linh ho¹t còng rÊt quan träng
®Ó c¸c nhµ khai th¸c triÓn khai c¸c ser...
33

hiÖn, ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý c¸c øng dông cã hiÖu qu¶, kinh tÕ vµ nhanh chãng.
° TÝnh n¨ng chung : Server øng dông ph¶i...
34

° TÝnh n¨ng thùc hiÖn dÞch vô :
+ Trî gióp thùc hiÖn ®a øng dông, ®a tr−êng hîp cña cïng øng dông.
+ M«i tr−êng thùc h...
35

Hç trî d÷ liÖu

° Server øng dông ph¶i cung cÊp m« h×nh d÷ liÖu bªn trong ®Ó thùc hiÖn
dÞch vô, qu¶n lý vµ cung cÊp ch...
36

dÞch vô (triÓn khai, kÝch ho¹t, gi¶i kÝch ho¹t, thuª dÞch vô, v.v).
° Server øng dông ph¶i trî gióp ®−a c¸c øng dông m...
37

®Þnh ®Þa chØ c¸c kÝch ho¹t ®−îc nhËn d¹ng chi tiÕt sù ph¸t triÓn vµ phª chuÈn
c¸c øng dông s½n cã ®Ó triÓn khai trong ...
38

triÓn c¸c dÞch vô th«ng qua c¸c h×nh thøc lËp tr×nh, bao gåm:
+ C¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh ®a n¨ng (thÝ dô, Java, C ++).
+...
39

- Phiªn b¶n phÇn mÒm.
- Trî gióp víi s¶n phÈm tµi liÖu.
+ M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông cung cÊp truy cËp ®Ó lo¹i bá ph...
40

+ M¹ng Frame Relay.
+ M¹ng SMDS.
+ M¹ng Leased line.
+ Internet.
B¶ng 1.1 C¸c giao diÖn trong m¹ng PSTN/ISDN
Giao diÖn...
41

Originating
Terminal FG
Service

Service
Profile
S1

Service
Control

Originating
Network FG
User
Profile

Route

S2

...
42

R1

R2

SC1
SC2
SC3

C1

C2

C3
N1

N2

N3

- C¸c luång th«ng tin t¹i R1 cung cÊp kh¶ n¨ng yªu Giao diÖn
cÇu ng−êi dïn...
43

M1
M2
M3
T1

T2

T3

- C¸c luång th«ng tin t¹i M1 cung cÊp kh¶ n¨ng mang Giao diÖn
gi÷a MC c¸c luång truyÒn th«ng gi÷a...
44

M Æt ph¼ng dÞch vô/øng dông
M Æt ph¼ng
qu¶n lý

C¸c m¸y chñ øng dông (SCP, m¸y
chñ M edia )

IN

C¸c API më (IN/INAP,P...
45

Ch−¬ng 2 - Nghiªn cøu tiªu chuÈn
c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô
trong NGN theo ITU CS4

C¸c

chuÈn

ITU-CS4

(...
46

KhuyÕn nghÞ vÒ IN CS-4 t¹o thµnh nÒn t¶ng chi tiÕt vµ cè ®Þnh ®Ó thùc
hiÖn c¸c dÞch vô viÔn th«ng IN CS-4 vµ cung cÊp ...
47

söa ®æi c¸ch thøc xö lý cuéc gäi mµ kh«ng cÇn biÕt nh÷ng th«ng tin vÒ ng−êi
dïng cuèi. Mçi cuéc gäi API diÔn t¶ mét ho...
48

° ¢m thanh chÊt l−îng cao
° Video d¶i réng th«ng thÊp
° Video d¶i réng th«ng cao
H¬n n÷a, viÖc tho¶ thuËn ®iÓm- ®iÓm c...
49

2.1.2.3 C¸c dÞch vô cho nhµ khai th¸c
VÝ dô vÒ c¸c dÞch vô dµnh cho nhµ khai th¸c yªu cÇu ®iÒu khiÓn INAP
CS4 trong mé...
50

thÓ trong m¹ng IP vµ ho¹t ®éng nh− mét thiÕt bÞ “ hoµ gi¶i” gi÷a m¹ng
IP vµ IN.
° Nã còng chuyÓn tiÕp c¸c yªu cÇu tõ m...
51

° Qu¶n lý d÷ liÖu tµi nguyªn cuéc gäi c¬ b¶n (vÝ dô c¸c tham chiÕu cuéc
gäi).
2.2.1.4 Chøc n¨ng qu¶n trÞ phiªn (SM)
SM...
52

cÊp d−íi sù ®iÒu khiÓn cña SCF;
° Lµ giao diÖn tíi CUSF cho viÖc qu¶n lý c¸c t−¬ng t¸c kh«ng liªn quan
®Õn cuéc gäi;
°...
53

C¬ chÕ nµy còng cã thÓ ®−îc ®iÒu khiÓn bëi SCF hoÆc ®−îc thùc hiÖn
trùc tiÕp bëi SRF mµ kh«ng cÇn SCF can thiÖp vµo. V...
54

IN ®· cung cÊp, c¶ cho dÞch vô liªn quan ®Õn cuéc gäi vµ kh«ng liªn
quan ®Õn cuéc gäi;
° Lµ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi...
55

liÖu ®Þnh vÞ trong m¹ng. KiÕn thøc nµy cã thÓ ®−îc sö dông cho d÷ liÖu
ph©n t¸n trong suèt (vÝ dô tíi SCF);
° Cung cÊp...
56

° Cung cÊp x¸c thùc truy nhËp, cÊp phÐp vµ thanh to¸n.
2.2.1.10 Media Gateway (MG)
MG lµ thùc thÓ chøc n¨ng chÞu tr¸ch...
57

B¶ng 2.1 C¸c giao diÖn
Giao
diÖn

Thùc thÓ chøc n¨ng

Giao thøc

IF1

PINT Server tíi SCGF

SIP (PINT) Protocol

IF2

...
58

VÝ dô, víi dÞch vô ®îi cuéc gäi Internet (Internet Call Waiting), SCF
cÇn th«ng b¸o cho ng−êi dïng Internet vÒ mét cué...
59

hiÖn t¹i vµ ®−îc SCF sö dông ®Ó yªu cÇu SRF gäi ra d÷ liÖu thÝch hîp tõ chøc
n¨ng gateway. Giao diÖn nµy cã thÓ yªu cÇ...
60

Giao diÖn nµy ®−îc yªu cÇu ®Ó khëi ®Çu vµ ®iÒu khiÓn nh÷ng dÞch vô
gi¸ trÞ gia t¨ng tõ mét SIP proxy hoÆc tõ chøc n¨ng...
61

2.2.2.7 IF9: Giao diÖn tõ SA-GF tíi chøc n¨ng cæng mÆt ph¼ng nÒn l«gic
dÞch vô ph©n t¸n
Giao diÖn tõ SA-GF tíi c¸c mÆt...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Tailieu.vncty.com  nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tailieu.vncty.com nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

266 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tailieu.vncty.com nghien cuu-cac_giao_dien_ket_noi_cung_cap_kha_nang_phat_trien_dich_vu_gia_tang_cho_mang_the_he_sau_-_next_generation_network

 1. 1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi ---------------------------------------- luËn v¨n th¹c sÜ Nghiªn cøu c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp kh¶ n¨ng ph¸t triÓn dÞch vô gia t¨ng cho m¹ng thÕ hÖ sau – next generation network ngµnh: c«ng nghÖ th«ng tin m∙ sè: v−¬ng thÞ cÈm v©n Ng−êi h−íng dÉn: ts. trÞnh v¨n loan Hµ néi 2006
 2. 2. 1 Môc lôc Môc lôc........................................................................................................ 1 ThuËt ng÷ vµ tõ viÕt t¾t ................................................................. 4 Danh môc c¸c b¶ng vµ h×nh vÏ ..................................................... 9 Më ®Çu ........................................................................................................ 11 Ch−¬ng 1 - Tæng quan vÒ m¹ng NGN.......................................... 13 1.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®æi sang m¹ng NGN.............. 13 1.1.1 C¸c yªu cÇu vÒ dÞch vô cña kh¸ch hµng c¸ nh©n ............................. 13 1.1.2 Yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp ........................................................ 14 1.1.3 C¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng .............. 15 1.1.4 Nhu cÇu chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN ............................ 15 1.1.5 C¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c tæ chøc m¹ng NGN .............................. 17 1.2 M¹ng thÕ hÖ sau - NGN ............................................................... 18 1.2.1 §Þnh nghÜa NGN.............................................................................. 18 1.2.2 CÊu tróc m¹ng NGN ........................................................................ 19 1.2.3 C¸c phÇn tö trong m¹ng NGN ......................................................... 21 1.3. C¸c giao diÖn NGN ..................................................................... 39 1.4. KÕt luËn ........................................................................................... 44 Ch−¬ng 2 - Nghiªn cøu tiªu chuÈn c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô trong NGN theo ITU CS4 ................. 45 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ ITU CS4.................................................... 45 2.1.1 C¸c tiªu chuÈn cho IN CS- 4........................................................... 47 2.1.2. Hç trî IN cho tho¹i trªn IP ............................................................ 47 2.2 M« h×nh chøc n¨ng ph©n t¸n cho IN CS-4 ...................... 49 2.2.1 C¸c thùc thÓ chøc n¨ng liªn quan ®Õn dÞch vô IN .......................... 49
 3. 3. 2 2.2.2 C¸c giao diÖn chøc n¨ng .................................................................. 56 2.2.3 C¸c chøc n¨ng ¸nh x¹ vµ giao thøc møc thÊp.................................. 61 2.3 KÕt luËn ............................................................................................ 62 Ch−¬ng 3 - Gi¶i ph¸p Surpass vµ kiÕn tróc më cung cÊp dÞch vô gia t¨ng cña Siemens...................................................... 63 3.1 Giíi thiÖu chung vÒ SURPASS .................................................. 63 3.1.1 SURPASS hiQ9200.......................................................................... 64 3.1.2 SURPASS hiQ4000.......................................................................... 66 3.1.3 SURPASS hiQ30.............................................................................. 67 3.1.4 SURPASS hiQ20.............................................................................. 67 3.1.5 SURPASS hiA7500.......................................................................... 67 3.1.6 SURPASS hiG1000.......................................................................... 68 3.1.7 SURPASS hiR 200 ........................................................................... 69 3.1.8 SURPASS NetManager.................................................................... 69 3.2 KiÕn tróc cung cÊp c¸c giao diÖn cho c¸c øng dông multimedia............................................................................................ 70 3.2.1 Surpass callsetup bloc ................................................................. 72 3.2.2 Surpass Internetbusy bloc ........................................................... 73 3.2.3 SURPASS conference bloc .............................................................. 74 3.2.4 SURPASS surfsyncrone bloc ........................................................... 75 3.2.5 SURPASS callhandling bloc ............................................................ 76 3.3 C¸c øng dông vµ dÞch vô ......................................................... 77 3.3.1 FreecallButton.................................................................................. 78 3.3.2 WebdialPage .................................................................................... 80 3.3.3 Call Waiting Internet ....................................................................... 81 3.3.4 SurFone ............................................................................................ 86 3.3.5 WebConfer....................................................................................... 88
 4. 4. 3 3.3.6 DÞch vô tr¶ tr−íc .............................................................................. 91 3.3.7 DÞch vô Toll Free ( 1800 ) ............................................................... 92 3.3.8 DÞch vô Automatic Service Selection ( 1900 )................................. 93 3.3.9 DÞch vô m¹ng riªng ¶o (VPN- Virtual Private Network) ................ 94 3.4 kÕt luËn ............................................................................................ 95 Ch−¬ng 4 - Thùc tÕ triÓn khai m¹ng NGN t¹i ViÖt nam 96 4.1 nguyªn t¾c tæ chøc m¹ng ngn............................................ 96 4.1.1 Ph©n vïng l−u l−îng. ....................................................................... 96 4.1.2 Tæ chøc líp øng dông vµ dÞch vô..................................................... 96 4.1.3 Tæ chøc líp ®iÒu khiÓn..................................................................... 97 4.1.4 Tæ chøc líp chuyÓn t¶i..................................................................... 98 4.1.5 Tæ chøc líp truy nhËp. ..................................................................... 99 4.1.6 KÕt nèi víi m¹ng PSTN ................................................................. 100 4.1.7 KÕt nèi víi m¹ng Internet .............................................................. 101 4.1.8 KÕt nèi víi m¹ng FR, X.25 hiÖn t¹i............................................... 101 4.1.9 KÕt nèi víi m¹ng di ®éng GSM ..................................................... 101 4.2 Lé tr×nh chuyÓn ®æi ................................................................ 102 4.2.1 Yªu cÇu cña lé tr×nh chuyÓn ®æi .................................................... 102 4.2.2 Lé tr×nh chuyÓn ®æi ®Õn 2010........................................................ 103 4.3 kÕt luËn .......................................................................................... 104 Ch−¬ng 5 - KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ............................................ 105 Tµi liÖu tham kh¶o .......................................................................... 107
 5. 5. 4 ThuËt ng÷ vµ tõ viÕt t¾t AC Authentication Centre ACE Application Creation Environment ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line API Application Programming Interface ASR Automatic Speech Recognition ATM Asynchronous Transfer Mode BGP Border Gateway Protocol BICC Bearer independent call control protocol BRI Basic Rate Interface CAMEL Customised Application for Mobile network Enhanced Logic CAPEX CApital EXPenditure CCAF Call Control Agent Function CCBS Custumer Care & Billing Service CCF Call Control Function CDMA Code Division Multiple Access CGI Common Gateway Interface CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol CLIP Calling Line Identification Presentation CODEC Compression/Decompression - Codification/Decodification CORBA Common Object Request Broker Architecture CPL Call Processing Language CPML Call Policy Markup Language CUSF Call-Unrelated Service Function D/A GF Dial Access Gateway Function DCOM Distributed Common Object Model DTMF Dual Tone Multiple Frequency ECTF Enterprise Computer Telephony Forum
 6. 6. 5 EJB Enterprise JavaBeans ETSI European Telecommunications Standards Institute FE Functional Entity FTP File Transfer Protocol GK GateKeeper GSM Global System for Mobile communications GUI Graphical User Interface HTTP HyperText Transport Protocol ICW Internet Call Waiting ICC Inter-Connect Controller IETF Internet Engineering Task Force IMT-2000 International Mobile Telecommunications-2000 IN Intelligent Network INAP Intelligent Network Application Part IPSec Internet Protocol Security IPTN IP Transport Network ISDN Integrated Services Digital Network ISG Intergrated Signaling Gateway ISUP ISDN User Part ITU International Telecommunications Union JAIN Java and IN JCC Java Community Process JTAPI Java Telephony API LDAP Lightweight Directory Access Protocol LSR Label Switch Routing MAC Media Access Control MAP Mobile Application Part MCP Media Control Processor
 7. 7. 6 MEGACO MEdia GAteway COntrol protocol MGC Media Gateway Controller MGCP Media Gateway Control Protocol MP3 MPEG-1 Audio Layer 3 MPEG Moving Picture Expert Groupe MPLS MultiProtocol Label Switching NGN Next Generation Network NSP Network Service Processor OAM&P Operation,Administration, Maintenance and Provisining OCCRUI Out-Channel Call-Related User Interaction OPEX OPerational EXPenditure ORB Object Request Broker (CORBA) OSP Open Service Platform OSPF Open Shortest Path First PAM (Parlay) Precence & Availability Management PAP Password Authentication Protocol PCM Pulse Code Modulation PHS Personal Handyphone System PIN Personal Identification Number PINT PSTN Internet Interworking PM Packet Manager PoP Point of Presence POTS Plain Old Telephony System PRI Primary Rate Interface PSDN Public Switched Data Network PSTN Public Switched Telephone Network QoS Quality of Service RADIUS Remote Authentication Dial In User Service
 8. 8. 7 RANAP Radio Access Network Application Part RFC Request For Comments RTP Real Time Protocol SA-GF Service Application Gateway Function SCEF Service Creation Environment Function SCF Service Control Function SC-GF Service Control Gateway Function SCN Switched Circuit Network SCP Service Control Point SCUAF Service Control User Agent Function SDF Service Data Function SDP Session Description Protocols SG Signaling Gateway SIP Session Initiation Protocol SLEE Service Logic Execution Environment SMAF Service Management Access Function SMDS Switched Multimegabit Data Service SMF Service Management Function SMTP Simple Mail Transfer Protocol SNMP Simple Network Management Protocol SRF Specialized Resource Function SS7 Signalling System number 7 SSF Service Switching Function SSL Secure Sockets Layer TAPI Telephony Application Protocol Interface TCAP Transaction Capabilities Application Part TCP Transmission Control Protocol TDM Time Division Multiplex
 9. 9. 8 TINA Telecommunication Information Network Architecture TIPHON Telecommunications and IP Harmonization Over Networks TMN Telecommunications Management Network TRIP Token Ring Interface Processor TTS Text To Speech UA User Agent UDP User Datagram Protocol VoIP Voice over IP VPN Virtual Private Network XLML eXtended Linderdaum Markup Language XML eXtensible Markup Language
 10. 10. 9 Danh môc c¸c b¶ng vµ h×nh vÏ B¶ng 1.1 C¸c giao diÖn trong m¹ng PSTN/ISDN............................................ 40 B¶ng 1.2 C¸c giao diÖn gi÷a m¹ng IP víi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh(SCN) .... 41 B¶ng 2.1 C¸c giao diÖn.................................................................................... 57 H×nh 1.1 M¹ng hîp nhÊt.................................................................................. 19 H×nh 1.2 M« h×nh ph©n líp NGN.................................................................... 19 H×nh 1.3 C¸c phÇn tö m¹ng NGN c¬ b¶n....................................................... 21 H×nh 1.4 CÊu h×nh tham chiÕu TIPHON cña ETSI ......................................... 41 H×nh 2.1 VÝ dô API xö lý cuéc gäi.................................................................. 46 H×nh 3.1 KiÕn tróc m¹ng NGN cña Siemens .................................................. 63 H×nh 3.2 KiÕn tróc cña s¶n phÈm SURPASS hiQ9200 ................................... 65 H×nh 3.3 CÊu tróc m¹ng cña gi¶i ph¸p SURPASS MMA ............................... 66 H×nh 3.4 Chøc n¨ng cña hiG1000 ................................................................... 68 H×nh 3.5 Tæng quan vÒ SURPASS NetManager ............................................. 69 H×nh 3.6 KiÕn tróc cung cÊp dÞch vô cña SURPASS....................................... 70 H×nh 3.7 C¸c giao diÖn cña hiQ 4000 ............................................................. 71 H×nh 3.8 Chøc n¨ng cña SURPASS callsetup bloc ......................................... 73 H×nh 3.9 Chøc n¨ng cña SURPASS internetbusy bloc.................................... 74 H×nh 3.10 Chøc n¨ng cña SURPASS conference bloc .................................... 74 H×nh 3.11 Chøc n¨ng cña SURPASS surfsyncrone bloc ................................. 75 H×nh 3.12 CÊu h×nh chung cña m¹ng .............................................................. 77 H×nh 3.13 VÝ dô FreecallButton ®Æt trªn Website cña Siemens...................... 79 H×nh 3.14 S¬ ®å m¹ng cho FreecallButton...................................................... 79 H×nh 3.15 Giao diÖn ®å ho¹ ng−êi dïng(GUI) cña øng dôngWebdialPage ... 80 H×nh 3.16 S¬ ®å m¹ng cho øng dông WebdialPage........................................ 81 H×nh 3.17 S¬ ®å m¹ng cho øng dông Call Waiting Internet ........................... 82 H×nh 3.18 Cuéc gäi Call Waiting Internet ..................................................... 83
 11. 11. 10 H×nh 3.19 Cöa sæ th«ng b¸o cã cuéc gäi vµo cho øng dông CWI .................. 84 H×nh 3.20 ChÊp nhËn cuéc gäi qua PSTN phone ............................................ 85 H×nh 3.21 ChÊp nhËn cuéc gäi qua VoIP........................................................ 85 H×nh 3.22 Giao diÖn ®å ho¹ ng−êi dïng(GUI) cña øng dông SurFone .......... 86 H×nh 3.23 S¬ ®å m¹ng cho øng dông SurFone................................................ 87 H×nh 3.24 GUI WebConfer ............................................................................. 88 H×nh 3.25 S¬ ®å m¹ng cho øng dông WebConfer .......................................... 90 H×nh 3.26 DÞch vô Prepaid Card – 1719 ........................................................ 91 H×nh 3.27 L−u ®å thiÕt lËp cuéc gäi trong dÞch vô Prepaid Card................... 92 H×nh 3.28 S¬ ®å kÕt nèi cuéc gäi dÞch vô 1800 ............................................. 93 H×nh 3.29 S¬ ®å kÕt nèi cuéc gäi dÞch vô 1900 .............................................. 94 H×nh 4.1 Tæ chøc líp ®iÒu khiÓn. .................................................................. 97 H×nh 4.2 Tæ chøc líp chuyÓn t¶i .................................................................... 98 H×nh 4.3 Tæ chøc líp truy nhËp.................................................................... 100
 12. 12. 11 Më ®Çu Nh÷ng n¨m võa qua ®· ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn nhanh chãng theo xu h−íng héi tô cña ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin vµ viÔn th«ng. H¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin vµ viÔn th«ng ®· cã nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n vÒ ph−¬ng thøc cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng. Nhu cÇu sö dông dÞch vô t¨ng lªn kh«ng ngõng, c¸c kh¸ch hµng kh«ng chØ yªu cÇu ®−îc cung cÊp c¸c dÞch vô truyÒn thèng mµ cßn ®ßi hái c¸c dÞch vô cã tÝnh tÝch hîp, ®a d¹ng, tiÖn lîi vµ chÊt l−îng cao. C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ®ßi hái c¸c dÞch vô cÇn ®−îc triÓn khai mét c¸ch nhanh chãng, hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm ®Çu t− vµ Ýt rñi ro. Trong thêi gian gÇn ®©y, ng−êi ta nãi nhiÒu ®Õn kh¸i niÖm m¹ng NGN, m¹ng thÕ hÖ sau, m¹ng ®¶m b¶o c¬ së h¹ tÇng duy nhÊt cho viÔn th«ng vµ th«ng tin, nh»m ®¶m b¶o sù héi tô gi÷a viÔn th«ng vµ tin häc, cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®a dÞch vô, ®a ph−¬ng tiÖn, …. HiÖn nay, c¸c tæ chøc nghiªn cøu vÒ NGN nh− ETSI, TINA, MSF, ISC,… ®ang tËp trung nghiªn cøu vµo c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn NGN. X¸c ®Þnh ®−îc nhu cÇu tÊt yÕu ph¶i chuyÓn ®æi sang kiÕn tróc m¹ng NGN, ngµy 16/11/2001, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty B−u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®· ra quyÕt ®Þnh sè 393Q§/VT/H§QT phª duyÖt ®Þnh h−íng tæ chøc m¹ng ViÔn th«ng ®Õn n¨m 2010 trong ®ã nhÊn m¹nh viÖc chuyÓn ®æi m¹ng theo kiÕn tróc m¹ng thÕ hÖ sau NGN. §Õn nay, gi¶i ph¸p NGN SURPASS cña Siemens ®· ®−îc lùa chän ®Ó triÓn khai cho Tæng c«ng ty B−u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai, mét sè dÞch vô ®· ®−îc cung cÊp nh−: Web dial page, click to call, Webconfer,…tuy nhiªn chóng ta còng cÇn ph¶i chñ ®éng trong viÖc ph¸t triÓn vµ ®−a ra c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng cho kh¸ch hµng, luËn v¨n nµy tËp trung nghiªn cøu c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp kh¶ n¨ng ph¸t triÓn dÞch vô gia t¨ng cho m¹ng NGN cña Tæng c«ng ty ®ång thêi nghiªn cøu mét sè øng dông vµ dÞch vô thö nghiÖm.
 13. 13. 12 B¸o c¸o luËn v¨n bao gåm c¸c néi dung chÝnh nh− sau: ° Ch−¬ng 1 : Tæng quan vÒ m¹ng NGN. ° Ch−¬ng 2 : Tiªu chuÈn c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô trong m¹ng NGN theo IN CS4 cña ITU-T. ° Ch−¬ng 3 : SURPASS vµ kiÕn tróc më cung cÊp dÞch vô gia t¨ng cña Siemens. ° Ch−¬ng 4 : Thùc tÕ triÓn khai m¹ng NGN t¹i ViÖt nam. ° Ch−¬ng 5 : KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.
 14. 14. 13 Ch−¬ng 1 Tæng quan vÒ m¹ng NGN 1.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®æi sang m¹ng NGN §Ó cã thÓ thÊy ®−îc sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®æi m¹ng viÔn th«ng hiÖn t¹i sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN, tr−íc tiªn chóng ta h·y ph©n tÝch c¸c yªu cÇu vÒ dÞch vô cña kh¸ch hµng, ë ®©y ta xem xÐt hai lo¹i h×nh kh¸ch hµng kh¸c nhau: ®ã lµ kh¸ch hµng c¸ nh©n vµ kh¸ch hµng doanh nghiÖp. Qua ®ã ta còng nªu ra c¸c yªu cÇu mµ c¸c nhµ khai th¸c dÞch vô viÔn th«ng cÇn ®¸p øng ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ®ã còng chÝnh lµ c¸c lý do dÉn ®Õn lé tr×nh chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN. 1.1.1 C¸c yªu cÇu vÒ dÞch vô cña kh¸ch hµng c¸ nh©n Trong nh÷ng n¨m qua víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng, ng−êi d©n ®· tõng b−íc ®−îc lµm quen víi c¸c dÞch vô míi, hiÖn ®¹i. Nhu cÇu vµ yªu cÇu vÒ dÞch vô cña ng−êi d©n ngµy cµng cao vµ lu«n t¹o ra nh÷ng th¸ch thøc míi cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô, c¸c nhµ ®Çu t−, ph¸t triÓn c«ng nghÖ, c¸c nhu cÇu nµy cã thÓ tãm t¾t nh− sau: ° Kh«ng nh÷ng ®−îc cung cÊp c¸c dÞch vô c¬ b¶n nh−: tho¹i, truyÒn sè liÖu, göi nhËn fax, mµ cßn yªu cÇu ®−îc cung cÊp c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng mang tÝnh chÊt tÝch hîp, ®a d¹ng , tiÖn lîi vµ hiÖn ®¹i. ° C¸c dÞch vô ph¶i ®−îc cung cÊp qua nhiÒu kªnh ph©n phèi hay nhiÒu chñng lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi kh¸c nhau: truyÒn h×nh, ®iÖn tho¹i cè ®Þnh, ®iÖn tho¹i di ®éng, m¸y tÝnh, thiÕt bÞ c¸ nh©n, c¸c ®iÓm truy cËp dÞch
 15. 15. 14 vô… ° C¸c dÞch vô ph¶i cã thÓ sö dông vµ truy cËp ®−îc t¹i bÊt kú ®©u, kh«ng phô thuéc vµo kh«ng gian, ë nhµ, trªn ®−êng phè, trong c¸c c¬ quan, c«ng së, khu th−¬ng m¹i, khu vui ch¬i, gi¶i trÝ thËm chÝ c¶ ë c¸c khu vùc n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa,… ° C¸c dÞch vô ph¶i ®−îc cung cÊp kh«ng phô thuéc vµo thêi gian, ph¶i cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng 24 giê trong ngµy vµ 7 ngµy trong tuÇn, ng−êi d©n cã thÓ truy cËp dÞch vô bÊt kú thêi ®iÓm nµo tiÖn lîi cho hä. 1.1.2 Yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp Trong m«i tr−êng kinh doanh n¨ng ®éng vµ ®Çy c¹nh tranh nh− hiÖn nay, bªn c¹nh c¸c yªu cÇu vÒ chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ n−íc, c¸c doanh nghiÖp rÊt cÇn c¸c gi¶i ph¸p vµ dÞch vô truyÒn th«ng chuyªn nghiÖp, hiÖn ®¹i ®Ó gióp hä thu hót vµ ch¨m sãc ®−îc kh¸ch hµng: ° Kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c kªnh truyÒn th«ng ®Ó tù ®éng ph©n phèi th«ng tin vÒ s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp ®Õn víi kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng tiÖn lîi, ®Æc biÖt lµ c¸c kªnh ph©n phèi cung cÊp kh¶ n¨ng trao ®æi th«ng tin nhiÒu chiÒu, cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ nhËn ®−îc c¸c ph¶n håi tõ kh¸ch hµng kh«ng h¹n chÕ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian. ° Cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p vµ giao diÖn më cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ dÔ dµng triÓn khai, tÝch hîp víi hÖ thèng cña c¸c nhµ cung cÊp h¹ tÇng truyÒn th«ng, tµi chÝnh ng©n hµng vµ víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. ° TiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu t− ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng, ®éi ngò, c¬ së h¹ tÇng, Ýt rñi ro, lîi nhuËn cao vµ nhanh chãng thu håi l¹i vèn. ° H×nh thøc thu tiÒn kh¸ch hµng tiÖn lîi, tr¸nh ®−îc c¸c rñi ro trong qu¸ tr×nh thanh to¸n nh− nî ®äng kÐo dµi...
 16. 16. 15 1.1.3 C¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng ° Thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng (c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp) qua ®ã khai th¸c ®−îc tèi ®a c¬ së h¹ tÇng truyÒn th«ng, tµi chÝnh, mang l¹i doanh thu lín. ° §¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ chÊt l−îng dÞch vô vµ lo¹i h×nh dÞch vô cña kh¸ch hµng. ° Ph¶i cã kh¶ n¨ng qu¶n lý gi¸m s¸t ®−îc hÖ thèng vµ dÞch vô, c©n ®èi vµ sö dông cã hiÖu qu¶ chi phÝ ®Çu t− cho h¹ tÇng m¹ng (CAPEX) vµ chi phÝ qu¶n lý khai th¸c m¹ng (OPEX). ° CËp nhËt c¸c c«ng nghÖ vµ kü thuËt míi, ®¸nh gi¸ ®−îc tiÒm n¨ng vµ x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c¸c dÞch vô míi cho kh¸ch hµng, lé tr×nh quy ho¹ch vµ chuyÓn ®æi m¹ng. 1.1.4 Nhu cÇu chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN PhÇn trªn chóng ta ®· xem xÐt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng, c¸c yªu cÇu ®èi víi nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng, sau ®©y ta sÏ xem xÐt hiÖn tr¹ng m¹ng hiÖn t¹i ®· ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trªn hay ch−a vµ kiÕn tróc m¹ng thÕ hÖ sau NGN cã ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu ®ã kh«ng, vµ ®ã chÝnh lµ lý do ®Ó chuyÓn ®æi kiÕn tróc m¹ng. HiÖn t¹i, chóng ta ®ang cã rÊt nhiÒu m¹ng kh¸c nhau víi c¸c dÞch vô ®−îc khai th¸c riªng lÎ: ° M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng (PSTN). ° M¹ng truyÒn sè liÖu. ° M¹ng Internet. ° M¹ng di ®éng theo c«ng nghÖ GSM, CDMA. ° M¹ng di ®éng néi thÞ theo c«ng nghÖ PHS. ° M¹ng th«ng tin vÖ tinh.
 17. 17. 16 ° M¹ng truyÒn h×nh c¸p. ° … §Ó sö dông ®−îc c¸c dÞch vô, kh¸ch hµng cÇn cã c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi kh¸c nhau, do mçi m¹ng chØ ®−îc khai th¸c trong mét sè vïng vµ khu vùc nhÊt ®Þnh, dÉn ®Õn viÖc h¹n chÕ trong viÖc truy cËp dÞch vô cña kh¸ch hµng. Thùc tÕ chóng ta còng ®· cã mét sè hÖ thèng cung cÊp c¸c dÞch vô tÝch hîp vÝ dô nh− nh¾n tin gi÷a m¹ng internet vµ di déng, tuy nhiªn c¸c hÖ thèng nµy ch−a ®−îc thiÕt kÕ trªn c¬ së quy ho¹ch m¹ng mét c¸ch tæng thÓ. C¸c m¹ng trªn ®Òu cã cung cÊp c¸c giao diÖn ®Ó qu¶n lý vµ khai th¸c dÞch vô tuy nhiªn c¸c giao diÖn nµy ®Òu rÊt phøc t¹p ®ßi hái kiÕn thøc chuyªn s©u ®Ó ph¸t triÓn, nh− vËy ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th× viÖc ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng cung cÊp dÞch vô gia t¨ng kÕt nèi víi c¸c m¹ng lµ rÊt h¹n chÕ nÕu kh«ng muèn nãi lµ kh«ng thÓ. §èi víi c¸c nhµ khai th¸c viÔn th«ng, ta cã thÓ thÊy nh÷ng n¨m võa qua ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn bïng næ cña c¸c dÞch vô internet, truyÒn sè liÖu vµ dÞch vô di ®éng. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c c«ng nghÖ dùa trªn c¬ së gãi tin, tû lÖ lîi nhuËn so víi gi¸ trÞ ®Çu t− còng nh− c¸c c¬ héi vÒ mÆt th−¬ng m¹i cña c¸c c«ng nghÖ nµy ®· dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ tû lÖ doanh thu so víi c¸c dÞch vô truyÒn thèng vµ c¸c h¹n chÕ cña kiÕn tróc m¹ng truyÒn thèng còng ®· béc lé rÊt râ rµng. M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng PSTN ®−îc thiÕt kÕ ®Ó truyÒn t¶i d÷ liÖu tho¹i vµ hiÖn t¹i nã còng ®−îc dïng ®Ó truyÒn t¶i d÷ liÖu víi tèc ®é thÊp ®· kh«ng thÓ ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu vÒ dÞch vô ®a ph−¬ng tiÖn hiÖn nay. M¹ng truyÒn sè liÖu ®−îc thiÕt kÕ ban ®Çu ®Ó phôc vô viÖc truyÒn sè liÖu gi÷a c¸c m¸y tÝnh, v× vËy nã cã c¸c nh−îc ®iÓm vÒ thêi gian trÔ, trong khi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô hiÖn nay ®Òu yªu cÇu viÖc xö lý thêi gian thùc. §èi víi c¸c dÞch vô cung cÊp qua m¹ng internet, tÊt c¶ c¸c ng−êi dïng ®Òu ®−îc xö lý theo mét c¸ch gièng nhau mµ ch−a cã sù quan t©m ®Õn sù kh¸c biÖt vÒ tÇm quan träng cña c¸c øng dông. Bªn c¹nh ®ã lµ tÝnh phøc t¹p ngµy cµng t¨ng trong viÖc
 18. 18. 17 qu¶n lý m¹ng l−íi vµ dÞch vô. ViÖc t¨ng tr−ëng m¹nh mÏ vÒ l−u l−îng d÷ liÖu trªn m¹ng ®· dÉn ®Õn c¸c yªu cÇu míi cho c¸c nhµ khai th¸c viÔn th«ng. Thªm vµo ®ã lµ nh÷ng ®ét ph¸ cña c«ng nghÖ ®ßi hái kh¶ n¨ng t−¬ng t¸c lÉn nhau gi÷a c¸c m¹ng, kh¶ n¨ng qu¶n trÞ c¸c dÞch vô mét c¸ch tiªn tiÕn, hiÖu qu¶. ChÝnh c¸c thay ®æi vÒ viÖc sö dông m¹ng ®ßi hái kiÕn tróc m¹ng còng cÇn ph¶i thay ®æi ®Ó ®¸p øng: m¹ng viÔn th«ng ®ang chuyÓn ®æi tõ c¸c m¹ng chuyÓn m¹ch ®−îc thiÕt kÕ ®Ó phôc vô c¸c dÞch vô ®iÖn tho¹i sang c¸c m¹ng sö dông c¸c c«ng nghÖ sè hãa ®a dÞch vô. Sù chuyÓn ®æi nµy ®−îc gäi lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN. Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi kiÕn tróc m¹ng sÏ lµm n¶y sinh mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò cÇn quan t©m: ° Chi phÝ: chi phÝ chuyÓn ®æi cÇn ph¶i hîp lý, chóng ta lu«n cÇn l−u ý doanh thu cña c¸c dÞch vô ®iÖn tho¹i thuÇn tóy ®ang sôt gi¶m. ° ChÊt l−îng dÞch vô: kh¸ch hµng lu«n yªu cÇu chÊt l−îng tho¹i cao, tuy nhiªn ®©y còng lµ mét yÕu ®iÓm cña c¸c m¹ng dùa trªn c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi. ° KÕ ho¹ch ph¸t triÓn: viÖc dù b¸o nhu cÇu vµ lªn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng sÏ khã vµ phøc t¹p h¬n nhiÒu. ° N¾m v÷ng c«ng nghÖ: cÇn ph¶i lùa chän gi÷a c«ng nghÖ IP (Internet Protocol) vµ ATM (Asynchronous Transfer Mode). 1.1.5 C¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c tæ chøc m¹ng NGN Nh− vËy, sù chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu, chóng ta h·y xem xÐt c¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n mµ m¹ng NGN cÇn ph¶i ®¸p øng: ° Nã ph¶i cã kh¶ n¨ng truyÒn t¶i tÝn hiÖu tho¹i, h×nh ¶nh ®éng, d÷ liÖu trªn nÒn mét kiÕn tróc chung.
 19. 19. 18 ° Sö dông kiÕn tróc chuyÓn m¹ch vµ truyÒn t¶i dùa trªn c¸c gãi tin. ° TruyÒn t¶i c¸c dÞch vô tho¹i víi chÊt l−îng vµ ®Æc tÝnh cã thÓ so s¸nh ®−îc víi m¹ng PSTN. ° Cã kiÕn tróc ®iÒu khiÓn linh ho¹t hç trî ®ång thêi viÖc trao ®æi tÝn hiÖu tho¹i vµ c¸c dÞch vô d÷ liÖu ®i kÌm. ° Cung cÊp chÊt l−îng dÞch vô theo yªu cÇu kh¸ch hµng. ° Ph¶i cã kh¶ n¨ng t−¬ng t¸c lÉn nhau gi÷a c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ kh¸c nhau: ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù thèng nhÊt vÒ kiÕn tróc chøc n¨ng vµ kiÕn tróc tæ chøc gi÷a c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ, ph¶i cã ®−îc tËp hîp c¸c thñ tôc vµ giao diÖn ®−îc chuÈn hãa. ° Ph¶i cã kh¶ n¨ng sö dông ®−îc c¸c kiÓu m¹ng truy nhËp kh¸c nhau: m¹ng c¸p cè ®Þnh, c¸p quang, m¹ng kh«ng d©y, m¹ng di ®éng,… ° Ph¶i cã kiÕn tróc dÞch vô më: cã c¸c giao diÖn chuÈn cung cÊp cho c¸c nhµ ph¸t triÓn dÞch vô thø ba, cho phÐp t−¬ng t¸c gi÷a c¸c dÞch vô internet vµ c¸c dÞch vô ®a ph−¬ng tiÖn kh¸c. ° Ph¶i cã kiÕn tróc ph©n líp víi c¸c giao diÖn ®−îc ®Þnh nghÜa râ rµng. 1.2 M¹ng thÕ hÖ sau - NGN 1.2.1 §Þnh nghÜa NGN M¹ng viÔn th«ng thÕ hÖ sau lµ mét m¹ng cã h¹ tÇng th«ng tin duy nhÊt dùa trªn c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi, triÓn khai c¸c dÞch vô mét c¸ch ®a d¹ng vµ nhanh chãng, ®¸p øng sù héi tô gi÷a tho¹i vµ sè liÖu, gi÷a cè ®Þnh vµ di ®éng. Nh− vËy, NGN lµ m¹ng hîp nhÊt cña c¸c lo¹i m¹ng hiÖn cã (h×nh 1.1). §Ó cã thÓ hîp nhÊt ®−îc th× cÇn ph¶i cã mét sù thay ®æi lín vÒ mÆt c«ng nghÖ, c¸c c«ng nghÖ nÒn t¶ng ë líp truyÒn t¶i (ATM, IP, MPLS,...) còng nh− c«ng nghÖ ë líp ®iÒu khiÓn m¹ng (MGCP, MEGACO, SIP, BICC,...).
 20. 20. 19 Tæng®µi Tæng®µi Tæng®µi Tæng®µi Tæng®µi C¸c c«ng nghÖ nÒn t¶ng IP, ATM, MPLS M¹ng tho¹i truyÒn thèng MGCP, BICC, SIP MEGACO NGN M¹ng ®a dÞch vô Qu¶n lý tËp trung Truy nhËp ®a dÞch vô M¹ng x−¬ng sèng QoS H×nh 1.1 M¹ng hîp nhÊt 1.2.2 CÊu tróc m¹ng NGN 1.2.2.1 M« h×nh cÊu tróc ph©n líp NGN H×nh 1.2 M« h×nh ph©n líp NGN M¹ng NGN chia lµm 4 líp nh− sau: M¹ng chuyÓn m¹ch gãi
 21. 21. 20 ° Líp øng dông ° Líp ®iÒu khiÓn ° Líp truyÒn t¶i ° Líp truy nhËp Ngoµi ra cßn cã mét líp qu¶n lý xuyªn suèt tõ líp 1 ®Õn líp 4 cña m« h×nh m¹ng NGN. Líp øng dông vµ dÞch vô m¹ng ° Cung cÊp c¸c øng dông vµ dÞch vô nh− dÞch vô m¹ng th«ng minh IN, tr¶ tiÒn tr−íc, dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng Internet cho kh¸ch hµng v.v.. ° HÖ thèng øng dông vµ dÞch vô m¹ng nµy liªn kÕt víi líp ®iÒu khiÓn th«ng qua c¸c giao diÖn më API. Líp ®iÒu khiÓn ° Bao gåm c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn kÕt nèi cuéc gäi gi÷a c¸c thuª bao th«ng qua ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch (ATM+IP) cña líp chuyÓn t¶i vµ c¸c thiÕt bÞ truy nhËp cña líp truy nhËp ° Líp ®iÒu khiÓn cã chøc n¨ng kÕt nèi cuéc gäi thuª bao víi líp øng dông, dÞch vô. C¸c chøc n¨ng nh− qu¶n lý, ch¨m sãc kh¸ch hµng, tÝnh c−íc còng ®−îc tÝch hîp trong líp ®iÒu khiÓn. Líp truyÒn t¶i ° M¹ng ®−êng trôc cã chøc n¨ng chÝnh lµ truyÒn t¶i mäi lo¹i h×nh th«ng tin d−íi d¹ng gãi IP d−íi sù ®iÒu khiÓn cña softswitch trong líp ®iÒu khiÓn. ° Βao gåm c¸c nót chuyÓn m¹ch, c¸c bé ®Þnh tuyÕn, c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn cã dung l−îng lín. ° KÕt nèi víi líp truy nhËp th«ng qua c¸c Media Gateway. Líp truy nhËp ° Thu thËp tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh th«ng tin tõ c¸c end user, chuyÓn ®æi thµnh c¸c gãi IP ®Ó truyÒn qua m¹ng truyÒn t¶i ®−êng trôc.
 22. 22. 21 ° Gåm c¸c thiÕt bÞ truy nhËp cung cÊp c¸c cæng kÕt nèi víi thiÕt bÞ ®Çu cuèi thuª bao qua hÖ thèng m¹ng ngo¹i vi c¸p ®ång, c¸p quang hoÆc v« tuyÕn. c¸c thiÕt bÞ truy nhËp cã thÓ cung cÊp c¸c lo¹i cæng truy nhËp POTS, VOIP, IP, FR, X.25, ATM, xDSL, di ®éng v.v.. ° KÕt nèi víi líp truyÒn t¶i th«ng qua c¸c Media gateway. 1.2.3 C¸c phÇn tö trong m¹ng NGN H×nh 1.3 C¸c phÇn tö m¹ng NGN c¬ b¶n CÊu tróc c¬ b¶n ®−îc x¸c ®Þnh bao gåm c¸c phÇn tö m¹ng cÇn thiÕt cho viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô tho¹i truyÒn thèng. C¸c nhµ cung cÊp NGN ®Òu ®−a ra cÊu tróc nµy nh− lµ mét b−íc chuyÓn tiÕp lªn NGN víi c¸c s¶n phÈm cña m×nh. Tuy nhiªn ®ã lµ nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ riªng cña tõng h·ng. H×nh 1.3 lµ cÊu tróc do tæ chøc Eurescom ®−a ra.
 23. 23. 22 1.2.3.1 Media Gateway ( MG ) Media gateway chuyÓn ®æi giao thøc khung vµ media ®−îc cung cÊp trong mét kiÓu m¹ng tíi ®Þnh d¹ng yªu cÇu trong mét kiÓu m¹ng kh¸c. C¸c ®Çu cuèi media gateway hoµn thµnh c¸c giao thøc ®iÒu khiÓn m¹ng vµ chøa c¸c ®Çu cuèi m¹ng. Nã còng chøa thiÕt bÞ thao t¸c media (nh− bé chuyÓn m·, khö tiÕng väng hay göi tone). a. Chøc n¨ng cña MG ° C¸c chøc n¨ng chung + Hç trî quay sè hai gian ®o¹n, c¸ch nµy ®−îc dïng ®−a vµo chÌn c¸c sè DTMF sau khi thiÕt lËp mét cuéc gäi. + TËp hîp d÷ liÖu cho viÖc tÝnh c−íc vµ hÖ thèng ch¨m sãc kh¸ch hµng (kh¶ n¨ng cung cÊp hå s¬/ hç trî nhanh cuéc gäi c¶ trong thêi gian thùc vµ kh«ng ph¶i thêi gian thùc, tr¹ng th¸i…) + C¸c b¸o c¸o c¶nh b¸o (c¸c sù kiÖn bÊt b×nh th−êng nh− trµn t¶i vµ nghÏn l−u l−îng…) + Media gateway sÏ t¹o c¸c tone (bËn, kh«ng tr¶ lêi) vµ t¹o vµ ph¸t hiÖn c¸c tÝn hiÖu DTMF. + Xö lý dßng Media (nh− ®iÒu khiÓn l−u l−îng: tèc ®é ®Ønh tÕ bµo, tèc ®é trung b×nh tÕ bµo ... trong ATM). + Hç trî c¸c giao thøc ®Þnh ®−êng chÝnh: OSPF (Open Shortest Path First ), BGP (Border Gateway Protocol). + Hç trî chøc n¨ng LSR (Label Switch Routing) cho c¸c chuÈn MPLS (MultiProtocol Label Switching ). + Hç trî c¸c chøc n¨ng khai th¸c vµ b¶o d−ìng chÝnh nh− cÊu h×nh, gi¸m s¸t…. + Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi gi÷a c¸c kiÓu ®Çu cuèi kh¸c nhau (c¸c ®Çu cuèi H.310 trªn B-ISDN, H.320 ®Çu cuèi trªn N-ISDN, ®Çu cuèi H.321 trªn B-ISDN, c¸c ®Çu cuèi H.322 ...)
 24. 24. 23 ° C¸c chøc n¨ng hç trî H.323 + ChuyÓn ®æi m· gi÷a c¸c ®Þnh d¹ng truyÒn cho audio, video vµ c¸c dßng d÷ liÖu (nh− H.225 tíi/ tõ H.221, chuyÓn ®æi tõ c¸c kªnh mang tõ phÝa PSTN trong giao thøc thêi gian thùc-RTP ...) + TruyÒn gi÷a c¸c thñ tôc truyÒn th«ng (nh− H.245 tíi/tõ H.242), thiÕt lËp cuéc gäi vµ gi¶i phãng hç trî PSTN (®Öm gãi, chuyÓn tíi Call server). ° C¸c chøc n¨ng hç trî SIP + TruyÒn gi÷a ®Þnh d¹ng truyÒn cho audio, video vµ dßng d÷ liÖu. VÝ dô nh− l−u ý ®Õn c¸c b¶n tin giao thøc thiÕt lËp phiªn-SIP tõ/®Õn H.221 chuyÓn ®æi tõ c¸c kªnh mang tõ phÝa PSTN trong RTP. + TruyÒn gi÷a c¸c s¶n phÈm truyÒn th«ng (nh− SDP tõ/®Õn H.242), c¸c thñ tôc thiÕt lËp cuéc gäi vµ gi¶i phãng hç trî cho PSTN (®Öm gãi, chuyÓn ®Õn Call server). + ChÊp nhËn c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt giao thøc thiÕt lËp phiªn SIP vµ m« t¶ phiªn SDP (Session Description Protocol). b. C¸c yªu cÇu cho Media Gateway ChÊt l−îng Mét trong c¸c yªu cÇu chÝnh cho media gateway lµ ®Ó cung cÊp chÊt l−îng tho¹i tèt. Do ®ã, media gateway sÏ cung cÊp tËp c¸c CODEC ®¶m b¶o (G723.1, G.711, G.729, G.726, GSM) vµ rµng buéc c¶ yªu cÇu chÊt l−îng tho¹i vµ d¶i th«ng. H¬n n÷a, media gateway sÏ cung cÊp ®é trÔ vµ mÊt gãi thÊp, c¸c ®Æc tÝnh nh− khö tiÕng väng vµ bé ®Öm jiter nh»m c¶i tiÕn chÊt l−îng tho¹i vµ tiÖn nghi ng−êi dïng. TÝnh më Media gateway sÏ ®−îc kÕt nèi víi c¸c phÇn tö m¹ng kh¸c nh− call server, sö dông c¸c giao thøc chuÈn nh− MGCP, MEGACO/H.248 hay SIP.
 25. 25. 24 Sö dông c¸c giao thøc chuÈn cho phÐp nhµ ®iÒu hµnh Ýt phô thuéc nhÊt vµo c¸c nhµ cung cÊp vµ thuËn tiÖn cho viÖc thay thÕ c¸c phÇn tö m¹ng. KÕt nèi phï hîp Khi mét media gateway ®−îc ®Æt ë biªn gi÷a hai m¹ng, m¹ng chuyÓn m¹ch vµ m¹ng gãi, nã sÏ cung cÊp kh¶ n¨ng kÕt nèi phï hîp gi÷a c¸c m¹ng ®ã. Media gateway sau ®ã sÏ hç trî c¸c kÕt nèi PSTN nh− c¸c kªnh E1, STM1 hay ISDN PRI vµ c¸c kÕt nèi gãi nh− ATM hay IP ( c¸c liªn kÕt Ethernet ). TÝnh b¶o mËt Ng−êi dïng kh«ng ®−îc nhËn thùc sÏ kh«ng thÓ sö dông media gateway. Do ®ã media gateway ph¶i sö dông c¸c giao thøc nhËn thùc nh− RADIUS, PAP, CHAP hay IPSec. TÝnh tin cËy Do ®ã media gateway ph¶i hç trî ®é d− (redundancy) vµ m«i tr−êng ph©n t¸n ®Ó cung cÊp ®é tin cËy víi nhiÒu møc ®é truyÒn dÉn. §é linh ho¹t (Scalability) §é linh ho¹t còng lµ mét yªu cÇu quan träng, bëi v× nã cho phÐp nhµ ®iÒu hµnh më réng m¹ng nÕu cÇn thiÕt. §é linh ho¹t thuéc vÒ sù hç trî cña cÊu tróc ph©n t¸n (nh− lµ ®é tin cËy) vµ cã thÓ ph¸t triÓn c¸c gateway míi mµ kh«ng ¶nh h−ëng tíi bÊt kú c¸c gateway ®ang tån t¹i nµo. OAM&P ViÖc qu¶n lý vµ qu¶n trÞ media gateway sÏ ®−îc ®¬n gi¶n hãa hÕt møc, kiÓu nh− sö dông giao diÖn ng−êi dïng ®å häa. C¸c ho¹t ®éng ®ã còng sÏ ®−îc thùc hiÖn tõ xa, ®Ó dÔ dµng qu¶n lý c¸c gateway media ph©n t¸n. Media gateway sÏ hç trî c¸c giao thøc qu¶n lý chuÈn (SNMP, CORBA). C¸c cÊu tróc m¹ng (nh− MG ®−îc kÕt nèi tíi call server) sÏ ®−îc xem xÐt ®Ó cã thÓ ®Þnh d¹ng m¹ng ... Ph¸t triÓn dÔ dµng Ngµy nay c¸c media gateway (VoIP) hç trî IP v.4 nh−ng chóng cã thÓ
 26. 26. 25 ph¸t triÓn ®Ó hç trî IP v.6, ®−îc mong ®îi cho c¸c chuÈn t−¬ng lai. H¬n n÷a, viÖc giíi thiÖu c¸c giao thøc míi sÏ dÔ dµng vµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ c¶ vµ tiÕn tr×nh ho¹t ®éng. C¸c yªu cÇu kh¸c Media gateway sÏ hç trî lÊp kho¶ng lÆng (phÝa khëi ®Çu) vµ t¹o c¸c nhiÔu nÒn (phÝa kÕt cuèi) ®Ó gi¶m khèi l−îng t¶i trong m¹ng x−¬ng sèng. Nã còng hç trî viÖc ph¸t hiÖn tone fax ®Ó chuyÓn m¹ch kªnh audio tíi mét bé m· ho¸ tÝch cùc cho c¶ phÝa khëi ®Çu vµ kÕt cuèi. 1.2.3.2 Media Server C¸c media server sÏ cung cÊp c¸c chøc n¨ng cho phÐp c¸c t−¬ng t¸c gi÷a chñ gäi vµ c¸c øng dông th«ng qua c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tho¹i, thÝ dô nã cã thÓ tr¶ lêi cuéc gäi vµ cÊp th«ng b¸o hoÆc ®äc th− b»ng tæng hîp tho¹i vµ cung cÊp ®Çu vµo tíi c¸c øng dông tõ c¸c lÖnh DTMF hoÆc c¸c lÖnh tho¹i nhê sö dông c«ng nghÖ nhËn d¹ng tiÕng nãi. Hai chøc n¨ng chÝnh cã thÓ ®−îc ph©n biÖt: ° C¸c chøc n¨ng tµi nguyªn ph−¬ng tiÖn nh−: t¸ch tone, c¸c chøc n¨ng tæng hîp tho¹i, ph−¬ng tiÖn nhËn d¹ng tiÕng nãi, v.v. ° C¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn qua c¸c tµi nguyªn ph−¬ng tiÖn (thÝ dô, nh¾c, ghi b¶n tin, ...) tíi c¸c c«ng nghÖ kh«ng kÓ ®Õn c¸c øng dông ®−îc sö dông trªn c¸c tµi nguyªn ph−¬ng tiÖn. a. C¸c chøc n¨ng C¸c chøc n¨ng chÝnh (b¾t buéc vµ lùa chän) ®−îc cung cÊp bëi c¸c Server ph−¬ng tiÖn bao gåm: ° Chøc n¨ng b¾t buéc: + BiÓu thÞ tho¹i. + Ghi tho¹i. + T¸ch tone (cho server ph−¬ng tiÖn).
 27. 27. 26 + Ph¸t tone (server ph−¬ng tiÖn). + CÇu héi nghÞ - Ph©n nh¸nh chuçi media. - ChuyÓn m¹ch chuçi media. + Lo¹i bá tiÕng väng. + Giao diÖn lËp tr×nh ®−îc - Cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®ång bé (cho c¸c øng dông ®¬n gi¶n). - Cung cÊp c¸c chøc n¨ng kh«ng ®ång bé (c¸c øng dông phøc t¹p). - PhÇn qu¶n lý phiªn. - PhÇn qu¶n lý sù kiÖn. - PhÇn qu¶n lý nhãm. + NÐn vµ chuyÓn m· (cho server ph−¬ng tiÖn). ° Chøc n¨ng lùa chän: + Phiªn dÞch c¸c ng«n ng÷ kÞch b¶n nh− VoiceXML. + NhËn d¹ng tho¹i. + Text sang tiÕng nãi. + Fax. + HiÓu ng«n ng÷ tù nhiªn. + C¸c chøc n¨ng t¸c tö ng−êi dïng b¶n tin, thÝ dô, ®Ó truyÒn t¶i tin b¸o ®−îc ghi tíi server b¶n tin hoÆc phôc håi vµ l−u gi÷ b¶n tin trong mét server b¶n tin. + DÞch ph−¬ng tiÖn, thÝ dô ®Ó dÞch khu«n d¹ng b¶n tin, kh«ng ®−îc hç trî bëi c¸c bé m· hãa vµ gi¶i m· tµi nguyªn ph−¬ng tiÖn. b. C¸c giao diÖn cña Media server C¸c server ph−¬ng tiÖn cung cÊp c¸c giao diÖn tíi: ° C¸c thiÕt bÞ ng−êi sö dông cuèi. ° C¸c server øng dông.
 28. 28. 27 ° C¸c server cuéc gäi. ° C¸c server b¶n tin c. Nh÷ng yªu cÇu media server ° Media Server sÏ cung cÊp c¸c chøc n¨ng tíi c¸c øng dông kh«ng kÓ ®Õn kiÓu cña m¹ng c¬ së, thÝ dô SIP, H.323, PSTN, ... ° Media Server sÏ lµ hÖ ®iÒu hµnh ®éc lËp. Nã sÏ cã kh¶ n¨ng chän hÖ ®iÒu hµnh phï hîp nhÊt ®Ó cµi ®Æt vµ ch¹y c¸c øng dông kh¸ch hµng vµ server øng dông d−íi c¸c hÖ ®iÒu hµnh kh¸c nhau. ° Dßng media + Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c giao diÖn cho c¸c kiÓu dßng ®a ph−¬ng tiÖn vµ c¸c giao thøc t−¬ng øng ®−îc cung cÊp (thÝ dô RTP/RTCP), ©m thanh (thÝ dô RealAudio) vµ video (thÝ dô MPEG4) cho c¸c giao diÖn IP, Ethernet, ATM vµ PSTN. + Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c chøc n¨ng dßng ph−¬ng tiÖn bao gåm ph©n nh¸nh, chuyÓn m¹ch vµ lo¹i bá tiÕng väng, ... + Nã sÏ cung cÊp c¸c bé ®a m· ho¸-gi¶i m· ho¸ bao gåm G.711, G.723.1, G.729a. ° §iÒu khiÓn media + Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn ®a dßng bao gåm ch¬i, tua l¹i, tua ®i nhanh, ®iÒu khiÓn ©m l−îng, dõng, ghi, t¸ch tone vµ ph¸t hiÖn tone. + Nã sÏ cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng cÇu héi nghÞ. + Nã sÏ cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng fax cho c¸c giao diÖn ph−¬ng tiÖn kh¸c nhau (PSTN vµ IP). + Nã sÏ cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng ASR (Automatic Speech Recognition). + Nã sÏ cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng TTS (Text To Speech). + Nã sÏ cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng xö lý hiÓu ng«n ng÷ tù nhiªn. ° Tin b¸o
 29. 29. 28 + Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp truyÒn t¶i c¸c tin b¸o ®−îc tËp hîp (thÝ dô voicemail vµ fax) tíi c¸c server tin b¸o nhê sö dông c¸c giao thøc chuÈn nh− SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). + Nã sÏ cung cÊp t×m l¹i ®−îc c¸c tin b¸o (thÝ dô: voicemail, emai vµ fax) ®−îc göi kÓ c¶ sö dông c¸c giao thøc chuÈn nh− IMAP4 (Internet Message Access Protocol version 4) vµ POP3 (Post Office Protocol version 3). ° ChuyÓn ®æi media + Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c tÝnh n¨ng phiªn dÞch khu«n d¹ng ph−¬ng tiÖn nh− PCM thµnh MP3 (MPEG-1 Layer-3) hoÆc GIF (Graphics Interchange Format) thµnh TIFF (Tagged Image File Format). + Nã sÏ cung cÊp c¸c c¬ chÕ c¾m vµo ®Ó cung cÊp c¸c kiÓu ph−¬ng tiÖn míi. ° C¸c giao diÖn øng dông + Server ph−¬ng tiÖn sÏ ®ång thêi cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®ång bé (cho c¸c øng dông ®¬n) vµ c¸c chøc n¨ng kh«ng ®ång bé (c¸c øng dông phøc t¹p h¬n) trªn c¸c giao diÖn lËp tr×nh. + Server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c giao diÖn lËp tr×nh chuÈn c«ng nghiÖp nh− TAPI, JTAPI vµ ECTF S.100. + C¸c server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c giao diÖn HTTP vµ ph©n tÝch có ph¸p XML ®Ó t×m l¹i ®−îc vµ thùc hiÖn kÞch b¶n nh− voiceXML. + Nã sÏ cung cÊp c¸c giao diÖn kh¸c tíi c¸c server øng dông nh− SIP hoÆc c¸c giao thøc øng dông kh¸c. ° §iÒu khiÓn m¹ng : C¸c server ph−¬ng tiÖn sÏ cung cÊp c¸c giao diÖn tíi c¸c giao thøc m¹ng nh− MeGaCo, H.323, SIP, INAP, ISUP. ° C¸c tÝnh n¨ng tµi nguyªn media + Server ph−¬ng tiÖn cung cÊp c¸c tµi nguyªn ph−¬ng tiÖn tõ c¸c nhµ
 30. 30. 29 cung cÊp kh¸c nhau, thÝ dô ph−¬ng tiÖn TTS vµ cã thÓ ®−îc cung cÊp bëi c¸c nhµ cung cÊp kh¸c nhau nhê sö dông t−¬ng t¸c ph−¬ng tiÖn chuÈn gi÷a c¸c tµi nguyªn nh− Bus SC tõ ECTF. 1.2.3.3 Server cuéc gäi Server cuéc gäi ®iÒu khiÓn cuéc gäi theo m« h×nh cuéc gäi, ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu vµ ®iÒu khiÓn media gateway. Server cuéc gäi ph¶i cung cÊp giao diÖn (thÝ dô giao thøc chuÈn hoÆc giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông më) vÒ phÝa c¸c server øng dông ®Ó cho phÐp ®iÒu khiÓn dÞch vô vµ cã c¸ch gi¶i quyÕt (thÝ dô gi¶i quyÕt chÊt l−îng dÞch vô mang tÝnh c¸ nh©n, v.v). C¸c server ®a cuéc gäi cã thÓ cïng ho¹t ®éng ®Ó ®iÒu khiÓn cuéc gäi ®¬n. C¸c thÝ dô cña c¸c server cuéc gäi lµ c¸c tr¹m cuéc gäi, c¸c chuyÓn m¹ch mÒm, SIP Proxy Server vµ Gatekeeper H.323. a. TÝnh n¨ng ° TÝnh n¨ng chung + Cung cÊp c¸c giao thøc chuÈn tíi møc gateway ph−¬ng tiÖn. + Cung cÊp c¸c giao thøc tíi møc server øng dông. ° TÝnh n¨ng x¸c thùc vµ b¶o mËt : Cung cÊp cho ®¨ng ký ®Çu cuèi (bao gåm x¸c thùc vµ sù cÊp phÐp). ° TÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi (theo m« h×nh cuéc gäi ®Þnh s½n). + §iÒu khiÓn cuéc gäi c¬ b¶n - §Þnh tuyÕn cuéc gäi: C¸c b¶ng ®Þnh tuyÕn theo kÕ ho¹ch ®¸nh sè ®Ó nhËn th«ng tin tõ c¸c nhµ khai th¸c kh¸c (thÝ dô th«ng qua giao thøc TRIP). - Xö lý b¸o hiÖu cuéc gäi (SIP, H.323, ISUP, MGCP, v.v). + ThiÕt lËp vµ ®iÒu khiÓn cuéc gäi ba bªn. + C¸c dÞch vô líp. ° TÝnh n¨ng lËp tr×nh
 31. 31. 30 + C¸c giao diÖn lËp tr×nh. + Cung cÊp tíi c¸c giao diÖn lËp tr×nh øng dông chuÈn, më vµ c¸c giao thøc chuÈn, më h−íng vÒ møc server øng dông (®Ó cã kh¶ n¨ng tíi tÊt c¶ c¸c ng−êi sö dông m¹ng, kh«ng kÓ ®Õn ph−¬ng tiÖn truy cËp). ° TÝnh n¨ng truyÒn th«ng + Cung cÊp m« h×nh cuéc gäi tíi tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi + Cung cÊp t−¬ng t¸c cho c¸c server ®a cuéc gäi cã thÓ ®−îc ®Æt trong c¸c miÒn m¹ng kh¸c nhau + KÝch ho¹t h−íng tíi c¸c server øng dông ° TÝnh n¨ng ho¹t ®éng, qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn + Ho¹t ®éng, qu¶n lý vµ b¶o d−ìng (thÝ dô: ®¨ng ký truy nhËp , c¶nh b¸o, cÊu h×nh, x¸c ®Þnh phiªn b¶n, qu¶n trÞ ®Æc tÝnh, v.v) + Cung cÊp b¶n ghi d÷ liÖu cuéc gäi ° C¸c giao diÖn h−íng tíi c¸c phÇn tö m¹ng: + C¸c giao diÖn gi÷a c¸c server cuéc gäi vµ c¸c server øng dông. C¸c thÝ dô cã kh¶ n¨ng lµ SIP, H.323, INAP, HTTP, v.v. + C¸c giao diÖn gi÷a c¸c server cuéc gäi vµ gateway ph−¬ng tiÖn. ThÝ dô cã thÓ lµ SIP, MGCP, Megaco/H.248, v.v. + C¸c giao diÖn gi÷a c¸c server cuéc gäi. ThÝ dô cã thÓ lµ BICC vµ SIP-T. + C¸c giao diÖn gi÷a c¸c server cuéc gäi vµ server ph−¬ng tiÖn. Kh¶ n¨ng truyÒn th«ng qua c¸c giao thøc nh− H.248 (thÝ dô MGCP). + C¸c giao diÖn gi÷a c¸c server cuéc gäi vµ c¸c server tin b¸o (thÝ dô SMTP ®−îc sö dông ®Ó göi th− ®iÖn tö cho cuéc gäi vµo). b. Nh÷ng yªu cÇu server cuéc gäi TÝnh më §ã lµ yªu cÇu chÝnh cña server cuéc gäi NGN. TÝnh më cã nghÜa lµ sö dông c¸c giao thøc chuÈn vµ giao diÖn lËp tr×nh øng dông, do ®ã, nã ®¶m b¶o
 32. 32. 31 tÝnh ®éc lËp cña c¸c nhµ cung cÊp, cho phÐp sö dông c¸c dÞch vô ba bªn. HiÖn nay, c¸c giao thøc chuÈn, giao diÖn lËp tr×nh øng dông ch−a ®ñ hoµn thiÖn, kh«ng thÝch hîp hoÆc phÇn më réng kh«ng chuÈn. V× vËy, yªu cÇu tÝnh më cho c¸c server cuéc gäi hiÖn nay lµ : “server cuéc gäi nªn cµng më cµng tèt, giao thøc chuÈn nªn lµ nhiÖm vô cña nhµ cung cÊp”. C¸c phÇn tö nÒn chÝnh ®Ó quan t©m ®Õn tÝnh më lµ: Ph¸t triÓn dÞch vô : server cuéc gäi nªn cung cÊp giao diÖn lËp tr×nh øng dông chuÈn nh− JAIN hoÆc PARLAY ®Ó cho phÐp ph¸t triÓn dÔ dµng, kh«ng ®Ì nÆng lªn viÖc sö dông c¸c m«i tr−êng kiÕn t¹o dÞch vô (SCE) thÝch hîp. Gateway ph−¬ng tiÖn : §Ó cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn bÊt cø gateway ph−¬ng tiÖn nµo, giao thøc truyÒn th«ng gi÷a c¸c server cuéc gäi vµ c¸c gateway ph−¬ng tiÖn nªn ®−îc chuÈn ho¸ (thÝ dô MGCP, Megaco/H.248, v.v). TruyÒn th«ng gi÷a c¸c server cuéc gäi: TruyÒn th«ng gi÷a c¸c server kh¸c nhau ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c giao thøc chuÈn gi÷a c¸c server cuéc gäi nh− b¸o hiÖu BICC vµ SIP-T. C¸c ®Çu cuèi ng−êi sö dông : Server cuéc gäi sÏ cho phÐp c¸c ®Çu cuèi IP kÕt nèi trùc tiÕp, ®iÓn h×nh lµ sö dông c¸c giao thøc nh− SIP vµ H.323. Gateway b¸o hiÖu sè 7 §Ó t−¬ng t¸c ho¹t ®éng víi c¸c m¹ng cò, ®Æc biÖt lµ PSTN, server cuéc gäi sÏ cung cÊp gateway b¸o hiÖu sè 7, bao gåm c¸c giao thøc ISUP vµ TCAP Quan träng lµ sù cung cÊp gateway b¸o hiÖu sè 7 cã thÓ ®−îc tÝch hîp tíi server cuéc gäi hoÆc ®−îc thùc hiÖn trªn nÒn gateway b¸o hiÖu ®−îc dµnh s½n. Kh¶ n¨ng thªm vµo c¸c giao thøc míi §Æc ®iÓm quan träng kh¸c lµ kh¶ n¨ng thªm trî gióp cho c¸c giao thøc míi trong nÒn.C¸c giao thøc míi nãi chung ®−îc thªm b»ng c¸ch c¾m vµo. §é tin cËy vµ ®é linh ho¹t §é tin cËy cã thÓ ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch dù phßng, hoÆc trong phÇn mÒm cña nã hoÆc trong phÇn cøng c¬ b¶n hoÆc thËm chÝ trong tr−êng hîp
 33. 33. 32 nhiÒu h¬n mét server cuéc gäi khi chia t¶i. TÝnh linh ho¹t còng rÊt quan träng ®Ó c¸c nhµ khai th¸c triÓn khai c¸c server cuéc gäi tuú thuéc vµo nhu cÇu cña hä. TÝnh c−íc C¸c b¶n ghi chi tiÕt cuéc gäi nªn ë d¹ng chuÈn (Bellcore AMAAutomatic Message Accounting, text...). Qu¶n lý, khai th¸c vµ cung cÊp dÞch vô Qu¶n lý, khai th¸c vµ cung cÊp dÞch vô nªn ®−îc thùc hiÖn dÔ dµng, tõ xa. Ngoµi ra, c¸c server cuéc gäi nªn cung cÊp c¸c giao thøc qu¶n lý m¹ng chuÈn nh− SNMP (Simple Network Management Protocol). 1.2.3.4 Server øng dông Server øng dông lµ phÇn mÒm ch¹y trªn líp trung gian gi÷a Web browser trªn c¬ së c¸c client, c¸c c¬ së d÷ liÖu vµ c¸c øng dông kinh doanh. C¸c server øng dông ®iÒu khiÓn tÊt c¶ c¸c l«gic vµ kÕt nèi øng dông mµ bao gåm c¸c øng dông client-server kiÓu cò. C¸c server øng dông liªn kÕt c¸c øng dông Web vµ c¸c hÖ thèng ®· tån t¹i cïng nhau cho th−¬ng m¹i ®iÖn tö vµ c¸c sö dông kh¸c. PhÇn mÒm server øng dông cã thÓ ®¬n gi¶n ho¸ viÖc kÕt nèi c¸c hÖ thèng web míi, c¸c hÖ thèng ®Æt trong c¸c vÞ trÝ kh¸c h¼n nhau vµ c¸c hÖ thèng kÕ thõa th«ng qua Web client. Trong ph¹m vi m¹ng thÕ hÖ sau, server øng dông sÏ lµ nÒn c«ng nghÖ th«ng tin ®ãng vai trß kiÕn t¹o dÞch vô trong m¹ng th«ng minh, më réng tÝnh n¨ng cña chóng ®Ó bao phñ c¸c t×nh huèng míi cña m¹ng. C¸c server øng dông nªn t−¬ng t¸c víi c¸c server cuéc gäi vµ c¸c tµi nguyªn ®−îc ®iÒu khiÓn th«ng qua c¸c giao thøc chuÈn hoÆc c¸c giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông më (API). a. TÝnh n¨ng C¸c môc tiªu chÝnh cña server øng dông lµ kh¶ n¨ng ®Ó ®−a vµo, thùc
 34. 34. 33 hiÖn, ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý c¸c øng dông cã hiÖu qu¶, kinh tÕ vµ nhanh chãng. ° TÝnh n¨ng chung : Server øng dông ph¶i cung cÊp sù tÝch hîp Web ®Ó cung cÊp giao diÖn ng−êi sö dông dùa trªn Web cho qu¶n lý, khai th¸c, b¶o d−ìng víi c¸c Web server ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô. ° TÝnh n¨ng x¸c thùc vµ b¶o mËt: Server øng dông cã thÓ ®iÒu khiÓn c¸c phÇn tö m¹ng thùc hiÖn x¸c thùc, cÊp phÐp vµ c¸c kh¶ n¨ng tÝnh to¸n cho c¸c dÞch vô ®−îc cung cÊp; trî gióp c¬ chÕ ®¨ng ký (SIP hoÆc H.323); ph¶i cung cÊp c¸c dÞch vô b¶o mËt: m· ho¸, x¸c thùc vµ cÊp phÐp ®Ó ®¶m b¶o truy cËp b¶o mËt tíi c¸c dÞch vô. ° TÝnh n¨ng lËp tr×nh + Server øng dông ph¶i trî gióp ®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô b»ng c¸c giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông hoÆc c¸c ng«n ng÷ kÞch b¶n. C¸c kÞch b¶n cã thÓ ®−îc t¹o ra b»ng c¸c m«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông. + Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông tíi c¸c miÒn qu¶n lý cña ®èi t¸c thø ba theo c¸ch b¶o mËt. ° TÝnh n¨ng truyÒn th«ng: Server øng dông ph¶i cung cÊp: + TruyÒn th«ng víi c¸c øng dông bªn trong hoÆc bªn ngoµi kh¸c (thÝ dô: ch¹y trªn c¸c server øng dông bªn ngoµi). + TruyÒn th«ng víi c¸c server ®iÒu khiÓn tµi nguyªn m¹ng bªn ngoµi bao gåm: Server ph−¬ng tiÖn cung cÊp tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn; C¸c server cuéc gäi cung cÊp tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi nh− ®Þnh tuyÕn cuéc gäi, xö lý b¸o hiÖu cuéc gäi; C¸c server tin b¸o cung cÊp tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn tin b¸o. ° TÝnh n¨ng cung cÊp d÷ liÖu: Server øng dông ph¶i cung cÊp c¬ së d÷ liÖu ®Ó l−u tr÷ d÷ liÖu thuª bao vµ dÞch vô (hoÆc bªn trong hoÆc bªn ngoµi). ° TÝnh n¨ng ho¹t ®éng, qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn : Bao gåm qu¶n lý dÞch vô, qu¶n lý hÖ thèng, qu¶n lý vßng ®êi dÞch vô.
 35. 35. 34 ° TÝnh n¨ng thùc hiÖn dÞch vô : + Trî gióp thùc hiÖn ®a øng dông, ®a tr−êng hîp cña cïng øng dông. + M«i tr−êng thùc hiÖn l«gic dÞch vô (SLEE): bao gåm tËp c¸c kh¶ n¨ng ®éc lËp dÞch vô ®Ó truy cËp c¸c hÖ thèng bªn ngoµi th«ng qua c¸c giao thøc, giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông ®Ó qu¶n lý c¸c phiªn dÞch vô v.v. b. Nh÷ng yªu cÇu trªn server øng dông CÊu tróc bªn trong ° Server øng dông ph¶i ®−îc cÊu tróc bªn trong víi tËp c¸c chøc n¨ng vµ c¸c phÇn tö cã ph©n líp, ¶nh h−ëng lÉn nhau th«ng qua ®Þnh nghÜa râ, c¸c giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông ®ång nhÊt vµ chung (gièng nh− c¸c server øng dông cho c¸c dÞch vô web), c¸c phÇn tö cã thÓ ®−îc ph©n bè vÒ mÆt vËt lý trªn c¸c hÖ thèng kh¸c nhau. ° C¸c líp chøc n¨ng ph¶i ®Þnh ®Þa chØ: + C¸c giao diÖn h−íng tíi c¸c tµi nguyªn m¹ng ®−îc ®iÒu khiÓn. + C¸c chøc n¨ng øng dông vµ dÞch vô ®éc lËp (®Ó ®¬n gi¶n ho¸ sù ph¸t triÓn øng dông). + C¸c dÞch vô. ° C¸c giao diÖn ®−îc cung cÊp bëi c¸c phÇn tö nªn ®−îc dùa trªn c¸c tiªu chuÈn nh−: Parlay, JAIN, 3GPP OSA... ° Server øng dông ph¶i trî gióp sù ®−a vµo c¸c phÇn tö ®éc lËp dÞch vô míi. Hç trî giao thøc m¹ng ° Server øng dông ph¶i cung cÊp tËp c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn cho tÊt c¶ c¸c giao thøc liªn quan ®Õn ®iÒu khiÓn m¹ng, c¸c tµi nguyªn ®Æc biÖt vµ c¸c server. ° Server øng dông ph¶i cho phÐp ®−a vµo c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn giao thøc míi theo c¸ch t¨ng lªn.
 36. 36. 35 Hç trî d÷ liÖu ° Server øng dông ph¶i cung cÊp m« h×nh d÷ liÖu bªn trong ®Ó thùc hiÖn dÞch vô, qu¶n lý vµ cung cÊp cho qu¶n lý nÒn. ° Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®éc lËp c¬ së d÷ liÖu ®Ó l−u tr÷, t×m l¹i ®−îc, söa ®æi nÒn, d÷ liÖu dÞch vô, thuª bao... Hç trî phiªn dÞch vô ° Server øng dông ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®a øng dông, ®a tr−êng hîp cña cïng dÞch vô ° Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c c¬ chÕ ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c giao dÞch giao thøc vµ phèi hîp chóng trong c¸c phiªn dÞch vô. Hç trî qu¶n lý dÞch vô ° Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c phÇn tö dÞch vô ®éc lËp ®Ó ®iÒu khiÓn qu¶n lý dÞch vô, cung cÊp c¸c phÇn tö dÞch vô ®éc lËp tíi c¸c hÖ thèng qu¶n lý vèn cã nh− : c¸c hÖ vi tÝnh lín, c¸c hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu vµ c¸c nÒn ®iÒu khiÓn giao dÞch. ° Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c phÇn tö vµ c¸c giao diÖn ®Ó lµm viÖc víi c¸c hÖ thèng khai th¸c, qu¶n lý vµ b¶o d−ìng cña c¸c nhµ khai th¸c m¹ng. Hç trî ph¸t triÓn dÞch vô ° Server øng dông ph¶i trî gióp cho ph¸t triÓn c¸c øng dông t¹i c¸c møc kh¸c nhau cña sù trõu t−îng ho¸ (thÝ dô: ph¶i trî gióp m«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông – ACE) nh−: C¸c giao diÖn ch−¬ng tr×nh øng dông (API), Bé phiªn dÞch ®Ó trî gióp c¸c ng«n ng÷ kÞch b¶n (thÝ dô, CPL, XLML, CPML, VoiceXML, v.v). ° H×nh thøc ®−îc trî gióp ph¶i cã kh¶ n¨ng truy cËp tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng server øng dông. Hç trî vßng ®êi dÞch vô ° Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®Ó ®iÒu khiÓn vßng ®êi
 37. 37. 36 dÞch vô (triÓn khai, kÝch ho¹t, gi¶i kÝch ho¹t, thuª dÞch vô, v.v). ° Server øng dông ph¶i trî gióp ®−a c¸c øng dông míi mµ kh«ng ng¾t viÖc thùc hiÖn c¸c øng dông ®· ®−îc kÝch ho¹t, ph¶i cã kh¶ n¨ng triÓn khai vµ thùc hiÖn ®a phiªn b¶n cña cïng øng dông mét c¸ch ®ång thêi. Qu¶n lý nÒn ° Server øng dông ph¶i cung cÊp c¸c chøc n¨ng vµ c¸c giao diÖn (hoÆc lµ SNMP hoÆc dùa trªn Web) ®Ó cÊu h×nh vµ qu¶n lý nÒn. Chóng ph¶i cung cÊp c¸c giao diÖn h−íng tíi c¸c hÖ thèng qu¶n lý vèn cã cña c¸c nhµ khai th¸c m¹ng. Hç trî c¸c giao thøc SIP ° Server øng dông SIP nªn cã kh¶ n¨ng ®−îc kÕt nèi trùc tiÕp tíi SIP-UA, SIP Proxy, SIP Local Server, c¸c server øng dông SIP kh¸c, v.v. ° Server øng dông SIP nªn trî gióp bÊt cø líp truyÒn t¶i nµo (thÝ dô UDP, TCP, SSL, v.v). ° Server øng dông SIP nªn trî gióp giao diÖn øng dông (thÝ dô, JAIN-SIP, SIP-Servlet, SIP-CGI, JAIN-JCC, Parlay PAM. 1.2.3.5 M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông sÏ trî gióp vßng ®êi cña dÞch vô hoÆc øng dông ®−îc so¹n bëi chuçi pha, mçi pha yªu cÇu c¸c kÝch ho¹t nµo ®ã ®Ó ®−îc thùc hiÖn víi c¸c tªn : ° Ph©n tÝch c¸c nhu cÇu kh¸i niÖm. ° KiÕn t¹o øng dông. ° §o thö chÊp nhËn. ° TriÓn khai øng dông. ° Cung cÊp øng dông vµ ho¹t ®éng. ° Lo¹i bá øng dông. M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông thÕ hÖ sau nªn cung cÊp c¸c c«ng cô ®Ó
 38. 38. 37 ®Þnh ®Þa chØ c¸c kÝch ho¹t ®−îc nhËn d¹ng chi tiÕt sù ph¸t triÓn vµ phª chuÈn c¸c øng dông s½n cã ®Ó triÓn khai trong m¹ng thùc tÕ. C¸c phÇn tö kiÕn t¹o øng dông sau ®ã nªn cung cÊp m«i tr−êng tÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn vµ phª chuÈn c¸c øng dông ®Ó ch¹y trªn server øng dông. Sù ph¸t triÓn øng dông nªn ®−îc dùa trªn c¸c phÇn tö. Mét phÇn tö cã thÓ ®−îc thùc hiÖn sö dông ng«n ng÷ h−íng ®èi t−îng, thÝ dô JAVA hoÆc C++. Sù ph¸t triÓn c¸c øng dông sö dông m« h×nh “h−íng ®èi t−îng” sÏ cho phÐp: ° Sö dông l¹i c¸c phÇn tö. ° DÔ b¶o d−ìng. ° Thêi gian ®−a ra thÞ tr−êng nhanh chãng. C¸c tÝnh n¨ng m«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông nªn t−¬ng thÝch víi c¸c kh¶ n¨ng server øng dông n¬i c¸c øng dông sÏ ch¹y. §iÒu nµy nghÜa lµ c¸c ®Æc ®iÓm kiÕn t¹o øng dông sÏ phô thuéc vµo c¸c tÝnh n¨ng server øng dông. a. TÝnh n¨ng C¸c tÝnh n¨ng kiÕn t¹o øng dông nªn cung cÊp m«i tr−êng tÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn vµ x¸c nhËn tÝnh hîp lÖ c¸c øng dông ®Ó ch¹y trªn server øng dông. M«i tr−êng ph¸t triÓn øng dông: C¸c tÝnh n¨ng so¹n th¶o, ph©n tÝch, thiÕt kÕ phÇn mÒm, c¸c tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn phiªn b¶n; Më tíi c¸c chuÈn míi, trî gióp c¸c chuÈn s½n cã (thÝ dô, XML, SMTP, HTTP), trî gióp c¸c giao diÖn lËp tr×nh øng dông hoÆc ng«n ng÷ kÞch b¶n. M«i tr−êng x¸c nhËn tÝnh hîp lÖ øng dông: Ch−¬ng tr×nh m« pháng qu¶n lý c¸c øng dông, dÔ dµng truyÒn th«ng víi c¸c phÇn tö m¹ng kh¸c. b. Nh÷ng yªu cÇu trªn m«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông PhÇn nµy ph©n biÖt mét sè yªu cÇu trªn c¸c phÇn tö m«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông (ACE) cña cÊu tróc tham chiÕu m¹ng thÕ hÖ sau. M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông ph¶i cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®Ó ph¸t triÓn c¸c øng dông ®−îc triÓn khai vµ ®−îc thùc hiÖn bëi server øng dông. ° C¸c kh¶ n¨ng lËp tr×nh: M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông trî gióp ph¸t
 39. 39. 38 triÓn c¸c dÞch vô th«ng qua c¸c h×nh thøc lËp tr×nh, bao gåm: + C¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh ®a n¨ng (thÝ dô, Java, C ++). + H×nh thøc dùa trªn thµnh phÇn (thÝ dô, EJB) + C¸c ng«n ng÷ kÞch b¶n (thÝ dô, CPL, XTML, VoiceXML, v.v). ° M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông ph¶i trî gióp ®Ó ®Þnh râ tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn cña dÞch vô, øng dông, bao gåm logic thùc hiÖn, c¸c khu«n d¹ng cung cÊp, logic qu¶n lý, v.v. ° C¸c c«ng cô + M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông trî gióp c¸c c«ng cô so¹n th¶o ®å ho¹, so¹n th¶o dùa trªn text... + M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông bao gåm c¸c c«ng cô ®Ó x¸c nhËn tÝnh hîp lÖ c¸c dÞch vô vµ øng dông ®−îc ph¸t triÓn. + M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông nªn cung cÊp c¸c c«ng cô m« pháng vµ ®o thö, ®Ó x¸c nhËn c¸c øng dông ®−îc ph¸t triÓn kh«ng trùc tuyÕn. + M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông nªn ®−îc dùa trªn gãi d÷ liÖu vµ cÊu h×nh c¸c c«ng cô ph¸t triÓn kh¶ dông th−¬ng m¹i vµ ®a n¨ng. + M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông nªn bao gåm cÊu tróc më, cã thÓ thay thÕ hoÆc thªm vµo c¸c c«ng cô bªn ngoµi tíi m«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông, mµ kh«ng lµm x¸o trén nh÷ng phÇn tr−íc ®ã. ° Hç trî qu¸ tr×nh kiÕn t¹o + M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông ph¶i cung cÊp c¸c c¬ chÕ ®Ó t−¬ng t¸c víi c¸c server øng dông trong c¸c pha liªn quan ®Õn triÓn khai øng dông vµ chu kú sèng cña øng dông. + M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông nªn trî gióp c¸c c«ng cô ®Ó qu¶n lý qu¸ tr×nh kiÕn t¹o øng dông. C¸c m«i tr−êng nµy nªn bao gåm: - Qu¶n lý c¸c nhãm ph¸t triÓn nhiÒu ng−êi dïng. - §iÒu khiÓn “chu kú sèng” cña phÇn mÒm.
 40. 40. 39 - Phiªn b¶n phÇn mÒm. - Trî gióp víi s¶n phÈm tµi liÖu. + M«i tr−êng kiÕn t¹o øng dông cung cÊp truy cËp ®Ó lo¹i bá ph¸t triÓn øng dông. 1.3. C¸c giao diÖn NGN C¸c giao diÖn kÕt nèi cña m¹ng NGN lµ phÇn rÊt quan träng cña m¹ng, nã võa ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c dÞch vô míi trong t−¬ng lai võa ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp c¸c dÞch vô ®ang tån t¹i ®ång thêi kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn ng−êi sö dông. §Ó ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trªn, m¹ng NGN ph¶i chøa giao diÖn c¸c m¹ng ®ang tån t¹i. ° M¹ng truy nhËp: + Truy nhËp v« tuyÕn vßng. + Truy nhËp c¸p quang trùc tiÕp. + Truy nhËp c¸p quang thô ®éng. + Truy nhËp c¸p ®ång PSTN/ISDN. + Truy nhËp c¸p ®ång xDSL. + M¹ng c¸p TV. + Truy nhËp di ®éng sè (nh− GSM). + M¹ng TV qu¶ng b¸ mÆt ®Êt. + M¹ng vÖ tinh qu¶ng b¸ trùc tiÕp. + Truy nhËp vÖ tinh ®Þa tÜnh (nh− Inmarsat). + Truy nhËp vÖ tinh quü ®¹o thÊp vµ trung b×nh. ° M¹ng ®−êng trôc: + M¹ng ®−êng trôc PSTN/ISDN. + M¹ng ®−êng trôc PSDN. + M¹ng BISDN. + M¹ng chuyÓn m¹ch gãi X.25.
 41. 41. 40 + M¹ng Frame Relay. + M¹ng SMDS. + M¹ng Leased line. + Internet. B¶ng 1.1 C¸c giao diÖn trong m¹ng PSTN/ISDN Giao diÖn Chó gi¶i A Giao diÖn truy cËp t−¬ng tù (truyÒn dÉn sè) B Giao diÖn truy cËp ISDN C, D, E, F, G, H, J C¸c giao diÖn chuyÓn m¹ch quèc gia I Giao diÖn chuyÓn m¹ch quèc tÕ V Giao diÖn V5.1 Giao diÖn V5.2 §iÓm tham chiÕu VB5.1 §iÓm tham chiÕu VB5.2 Q3 TMN ° M¹ng cung cÊp dÞch vô + M¹ng th«ng tin di ®éng GSM vµ 3G (c©n nh¾c phÇn chuyÓn m¹ch chung cho c¶ di ®éng vµ cè ®Þnh). + M¹ng IP Gateway B¶ng 1.1 lµ c¸c giao diÖn trong m¹ng PSTN/ISDN vµ b¶ng 1.2 giíi thiÖu c¸c giao diÖn gi÷a m¹ng IP víi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh (SCN) theo cÊu h×nh tham chiÕu TIPHON cña ETSI (h×nh 1.4).
 42. 42. 41 Originating Terminal FG Service Service Profile S1 Service Control Originating Network FG User Profile Route S2 Route C2 Terminating Gateway FG Route S3 S3 SC SC SC3 SC2 SC2 CC CC Route SC SC2 C1 Terminating Network FG S3 S3 SC Registration SC1 Call Control Intermediate Network FG C2 CC CC S C3 C2 C CC N Bearer Control C2 M1 MC T1 MC T2 C2 BC N2 N1 Media Control C2 BC BC MC T2 BC N2 N2 M2 C2 BC M2 MC N3 M2 T2 M3 MC T3 IP Transport Plane T1318040-01 FG Functional Grouping H×nh 1.4 CÊu h×nh tham chiÕu TIPHON cña ETSI B¶ng 1.2 C¸c giao diÖn gi÷a m¹ng IP víi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh(SCN) §iÓm tham chiÕu S1 S2 S3 Chó gi¶i Giao diÖn - C¸c luång th«ng tin t¹i S1 cung cÊp kh¶ n¨ng tÝch Giao diÖn tr÷, gäi ra vµ xo¸ "vÐ" ®¨ng nhËp. gi÷a SC - C¸c luång th«ng tin t¹i S2 cung cÊp kh¶ n¨ng t×m DÞch vô kiÕm vµ thiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh trong hå s¬ ng−êi dïng, víi c¸c môc ®Ých: x¸c thùc ng−êi dïng, cÊp phÐp ng−êi dïng, ®Þnh tuyÕn cuéc gäi, c¸c −u tiªn ng−êi dïng, c¸c dÞch vô ®−îc phÐp vµ lùa chän dÞch vô. - C¸c luång th«ng tin t¹i S3 cung cÊp kh¶ n¨ng t×m kiÕm th«ng tin ®Þnh tuyÕn cuéc gäi vµ biªn dÞch ®Þa chØ.
 43. 43. 42 R1 R2 SC1 SC2 SC3 C1 C2 C3 N1 N2 N3 - C¸c luång th«ng tin t¹i R1 cung cÊp kh¶ n¨ng yªu Giao diÖn cÇu ng−êi dïng ®¨ng ký víi IPTN. Chóng cung cÊp gi÷a SC kh¶ n¨ng truyÒn d÷ liÖu nhËn d¹ng ng−êi dïng, nhËn SC d¹ng ®Çu cuèi, kh¶ n¨ng ®Çu cuèi... - C¸c luång th«ng tin t¹i R2 cung cÊp kh¶ n¨ng mµ m¹ng cã thÓ chuyÓn ®æi th«ng tin ®¨ng nhËp cña ng−êi dïng g¾n víi hå s¬ ng−êi dïng vµ thuª bao. - C¸c luång th«ng tin t¹i SC1 cung cÊp kh¶ n¨ng t×m Giao diÖn gi÷a CC kiÕm "vÐ" trªn mét phiªn ®¨ng nhËp ®ang tån t¹i. - C¸c luång th«ng tin t¹i SC2 cung cÊp kh¶ n¨ng tr¶ SC lêi viÖc x¸c minh tíi hå s¬ ng−êi dïng. - C¸c luång th«ng tin t¹i SC3 cung cÊp kh¶ n¨ng tr¶ lêi c¸c yªu cÇu truy cËp vµ ®Þnh tuyÕn cho c¸c cuéc gäi trong ph¹m vi Nhãm chøc n¨ng m¹ng. Th«ng tin ®Çu vµo cã thÓ bao gåm tªn/®Þa chØ bªn bÞ gäi, ng−êi gäi, miÒn cuéc gäi. Th«ng tin ®Çu ra cã thÓ bao gåm ®Þa chØ tiÕp theo, c¸c th«ng sè cuéc gäi ... - C¸c luång th«ng tin t¹i C1 cung cÊp kh¶ n¨ng thiÕt lËp, söa ®æi vµ kÕt thóc c¶ cuéc gäi, m¹ch ®i vµ ®Õn c¸c ®Çu cuèi. - C¸c luång th«ng tin t¹i C2 cung cÊp kh¶ n¨ng thiÕt lËp, söa ®æi vµ kÕt thóc c¶ cuéc gäi vµ m¹ch gi÷a c¸c nhãm chøc n¨ng phi ®Çu cuèi. - C¸c luång th«ng tin t¹i C3 cung cÊp kh¶ n¨ng thiÕt lËp, söa ®æi vµ kÕt thóc c¶ cuéc gäi vµ kÕt nèi gi÷a c¸c nhãm chøc n¨ng phi ®Çu cuèi sö dông mét SCN. Giao diÖn gi÷a CC/BC CC/BC - C¸c luång th«ng tin t¹i N1 cung cÊp kh¶ n¨ng yªu Giao diÖn cÇu, söa ®æi vµ xo¸ c¸c ®−êng truyÒn th«ng ®Ó t¹o ra gi÷a MC BC mét m¹ch trong ph¹m vi Nhãm chøc n¨ng ®Çu cuèi. - C¸c luång th«ng tin t¹i N2 cung cÊp kh¶ n¨ng yªu cÇu, söa ®æi vµ xo¸ c¸c ®−êng truyÒn th«ng ®Ó t¹o ra mét m¹ch vµ cung cÊp kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn th«ng tin (vÝ dô nh− c¸c Tone hay c¸c lêi th«ng b¸o) vµo c¸c luång truyÒn th«ng trong ph¹m vi Nhãm chøc n¨ng m¹ng. - C¸c luång th«ng tin t¹i N3 cung cÊp kh¶ n¨ng yªu cÇu, söa ®æi vµ xo¸ c¸c ®−êng truyÒn th«ng ®Ó t¹o ra mét m¹ch trong ph¹m vi Nhãm chøc n¨ng cæng Gateway.
 44. 44. 43 M1 M2 M3 T1 T2 T3 - C¸c luång th«ng tin t¹i M1 cung cÊp kh¶ n¨ng mang Giao diÖn gi÷a MC c¸c luång truyÒn th«ng gi÷a ®Çu cuèi vµ IPN. - C¸c luång th«ng tin t¹i M2 cung cÊp kh¶ n¨ng mang MC c¸c luång truyÒn th«ng qua IPN. - C¸c luång th«ng tin t¹i M3 cung cÊp kh¶ n¨ng mang c¸c luång truyÒn th«ng qua SCN. - C¸c luång th«ng tin t¹i T1 cung cÊp kh¶ n¨ng cho Giao diÖn phÐp, söa ®æi vµ h¹n chÕ c¸c kh¶ n¨ng truyÒn t¶i cña gi÷a TR ®Çu cuèi, bao gåm ChÊt l−îng DÞch vô, ®Ó t¹o ra mét MC luång truyÒn th«ng. - C¸c luång th«ng tin t¹i T2 cung cÊp kh¶ n¨ng cho phÐp, söa ®æi vµ h¹n chÕ c¸c kh¶ n¨ng truyÒn t¶i cña IPTN, bao gåm ChÊt l−îng DÞch vô, ®Ó t¹o ra mét luång truyÒn th«ng. - C¸c luång th«ng tin t¹i T3 cung cÊp kh¶ n¨ng cho phÐp, söa ®æi vµ h¹n chÕ c¸c kh¶ n¨ng truyÒn t¶i cña SCN, bao gåm ChÊt l−îng DÞch vô, ®Ó t¹o ra mét luång truyÒn th«ng. ° Ngoµi ra, ®Ó ®¶m b¶o triÓn khai c¸c dÞch vô míi kh«ng phô thuéc vµo nhµ cung cÊp, m¹ng truy nhËp ...c¸c giao thøc quan träng sau sÏ ®−îc sö dông trong c¸c giao diÖn kÕt nèi cña m¹ng NGN ( xem h×nh 1.5): + INAP + Megaco/H.248 + SIP + H.323 + ISUP + BICC PhÇn qu¶n lý cña m¹ng NGN ®−îc x©y dùng dùa trªn c¸c nghiªn cøu cña ETSI TC-TMN víi sù ra ®êi cña SG4 cña nhãm nghiªn cøu vÒ NGN cña ETSI vµ ITU-T SG4. Trong ®Þnh h−íng nghiªn cøu vÒ NGN cña ETSI còng x¸c ®Þnh phÇn qu¶n lý m¹ng NGN sÏ dùa trªn TMN vµ vai trß chñ chèt cña ITU-T SG4.
 45. 45. 44 M Æt ph¼ng dÞch vô/øng dông M Æt ph¼ng qu¶n lý C¸c m¸y chñ øng dông (SCP, m¸y chñ M edia ) IN C¸c API më (IN/INAP,Parlay, Jain, CAM EL, SIP ) M Æt ph¼ng b¸o hiÖu vµ ®iÒu khiÓn Cung cÊp dÞch vô vµ thuª bao, qu¶n lý m¹ng, hç trî ho¹t ®éng vµ tÝnh c−íc BICC,SIP-T MGC Call Agents, M GC, Softswitch B¸o hiÖu ( M EGACO, M GCP, RANAP, ISUP, M AP) M Æt ph¼ng truyÒn t¶i M iÒn truyÒn dÉn IP : IP Backbone, Routers, BGs QoS M echanisms (RSVP, Differv, M PLS...) Liªn kÕt ho¹t ®éng miÒn : TG(M G), SG, liªn kÕt ho¹t ®éng GW M iÒn truy nhËp kh«ng ph¶i IP Truy nhËp h÷u tuyÕn (AG, Proxi truy nhËp) Truy nhËp di ®éng (RAN,AG ) Truy nhËp b¨ng réng (c¸c IAD, M TA) §iÖn tho¹i IP (H.323, SIP, M GCP, ...), §Çu cuèi IP, SS7, TDM/ATM M ¹ng PSTN/SS7/ ATM IP M ¹ng VoIP kh¸c C¸c ®Çu cuèi kh«ng IP H×nh 1.5 C¸c giao diÖn kÕt nèi trong c¸c líp m¹ng NGN 1.4. KÕt luËn Xu h−íng m¹ng NGN lµ xu h−íng ph¸t triÓn cña m¹ng viÔn th«ng, th«ng tin hiÖn t¹i. Ngµy cµng nhiÒu c¸c tæ chøc vµ c¸c h·ng tËp trung nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy. Ch−¬ng 1 giíi thiÖu chung vÒ m¹ng NGN, ®−a ra cÊu h×nh m¹ng NGN theo EURESCOM vµ tr×nh bµy vÒ mét sè thùc thÓ trong m¹ng. Trªn c¬ së ®ã, giíi thiÖu vÒ c¸c giao diÖn kÕt nèi trong m¹ng NGN, ®ång thêi x¸c ®Þnh cÇn tËp trung vµo nghiªn cøu giao diÖn cung cÊp dÞch vô INAP, ®Æc biÖt lµ tiªu chuÈn c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô trong m¹ng NGN theo ITU-T CS4.
 46. 46. 45 Ch−¬ng 2 - Nghiªn cøu tiªu chuÈn c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô trong NGN theo ITU CS4 C¸c chuÈn ITU-CS4 (International Telecommunications Union- Capabilities Set 4 ) ®−îc x©y dùng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu rót ng¾n thêi gian ®−a ra dÞch vô vµ t¹o ra kh¶ n¨ng h×nh thµnh c¸c dÞch vô tiªn tiÕn vµ phøc t¹p, hç trî c¶ c¸c dÞch vô gãi tõ nhiÒu phÝa. Ch−¬ng 2 cña luËn v¨n ph©n tÝch tiªu chuÈn c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô trong m¹ng NGN theo ITU-CS4, trong ®ã bao gåm c¸c ®Æc tÝnh, n¨ng lùc cña CS4 còng nh− c¸c chuÈn giao diÖn kÕt nèi trong ITU-CS4. 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ ITU CS4 IN CS4 (Intelligent Network CS4) ®−îc ITU-T ®−a ra trong bé khuyÕn nghÞ Q.124x, ®−îc x©y dùng dùa trªn c¸c nguyªn t¾c kiÕn tróc cña IN nh− ®· m« t¶ trong IN CS1 (Q.121x), IN CS2 (Q.122x) vµ IN CS3 (Q.123x) tr−íc ®©y. IN CS-4 lµ b−íc chuÈn ho¸ thø 4 cña m¹ng IN nh− mét kh¸i niÖm kiÕn tróc cho viÖc kiÕn t¹o vµ cung cÊp dÞch vô, bao gåm c¸c dÞch vô viÔn th«ng, kiÕn t¹o vµ qu¶n lý dÞch vô. TËp khuyÕn nghÞ nµy ®−a ra sù giíi thiÖu IN CS-4 vµ m« t¶ c¸c ®Æc tÝnh chÝnh, c¸c n¨ng lùc chung cña IN CS-4, bao gåm quan hÖ kiÕn tróc chøc n¨ng CS4 víi dÞch vô bæ sung vµ c¸c khÝa c¹nh m¹ng, t¹o thµnh nÒn t¶ng cña tËp n¨ng lùc IN CS-4. C¸c ®Æc tÝnh dÞch vô CS4 ®−îc liÖt kª vµ cã thÓ m« t¶ c¸c tr−êng hîp liªn m¹ng gi÷a c¸c m¹ng cÊu tróc IN vµ kh«ng ph¶i IN.
 47. 47. 46 KhuyÕn nghÞ vÒ IN CS-4 t¹o thµnh nÒn t¶ng chi tiÕt vµ cè ®Þnh ®Ó thùc hiÖn c¸c dÞch vô viÔn th«ng IN CS-4 vµ cung cÊp c¸c nguyªn t¾c chØ ®¹o møc ®é cao ®Ó hç trî cho: ° Qu¶n lý dÞch vô ° KiÕn t¹o dÞch vô ° Mét sè dÞch vô viÔn th«ng ®−îc hç trî kh«ng ®Çy ®ñ. End Party A service Third Party service End Party B service e.g. establish_call e.g. establish_call Application Programming Interface (API) Call Processing component H×nh 2.1 VÝ dô API xö lý cuéc gäi IN CS-4 ®−îc coi lµ kÕ tôc IN CS-3, trë thµnh b−íc chuÈn ho¸ thø 4 cña m¹ng th«ng minh (IN) vÒ kiÕn t¹o vµ cung cÊp c¸c dÞch vô m¹ng. Víi viÖc n©ng cÊp vÒ m« h×nh cuéc gäi, b¶o mËt, ®Æc tÝnh t−¬ng t¸c vµ qu¶n lý di ®éng, IN CS-4 ®−a ra sù n©ng cao vÒ tÝnh linh ®éng trong viÖc ®¸nh sè, tÝnh di ®éng, d¶i th«ng réng vµ t−¬ng t¸c ho¹t ®éng víi c¸c dÞch vô trong c¸c m¹ng giao thøc Internet (IP). Trong IN CS-4, c«ng nghÖ giao diÖn lËp tr×nh øng dông (API- Application Programming Interface) ®· ®−îc sö dông. VÝ dô nh− viÖc sö dông API trong c¸c cuéc gäi IN: PhÇn tö xö lý cuéc gäi SSF/CCF (chøc n¨ng chuyÓn m¹ch dÞch vô / chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi) cã mét sè kh¸ch hµng tiÒm n¨ng bao gåm: ng−êi sö dông ®Çu cuèi, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô thø ba, nhµ qu¶n lý... Trong vÝ dô nµy (xem h×nh 2.1), chØ cã ng−êi dïng ®Çu cuèi vµ nhµ cung cÊp dÞch vô ®−îc xÐt tíi. Ng−êi dïng cuèi kh¸c víi nhµ cung cÊp thø ba ë chç, ng−êi dïng cuèi yªu cÇu cuéc gäi vµ c¸c kÕt nèi truyÒn t¶i ®−îc thiÕt lËp, duy tr× hay gi¶i phãng cßn nhµ cung cÊp dÞch vô bªn thø ba cã thÓ
 48. 48. 47 söa ®æi c¸ch thøc xö lý cuéc gäi mµ kh«ng cÇn biÕt nh÷ng th«ng tin vÒ ng−êi dïng cuèi. Mçi cuéc gäi API diÔn t¶ mét ho¹t ®éng ®−îc thùc hiÖn bëi ng−êi dïng hoÆc bëi nhµ cung cÊp dÞch vô bªn thø ba. Cuéc gäi API lµ thèng nhÊt gi÷a c¸c ®iÓm A vµ B. MÆc dï giao thøc nÒn t¶ng vµ c¸c c¬ chÕ m¹ng truyÒn t¶i cã thÓ thay ®æi gi÷a hai ®iÓm A vµ B. 2.1.1 C¸c tiªu chuÈn cho IN CS- 4 IN CS-4 x¸c ®Þnh mét tËp n¨ng lùc IN thÝch hîp víi c¸c tiªu chuÈn sau: ° IN CS-4 lµ tËp cña kiÕn tróc m¹ng th«ng minh. ° IN CS-4 n©ng cao ph¸t triÓn IN CS-3, nh− ®· x¸c ®Þnh trong khuyÕn nghÞ vÒ IN CS-3 (1999). ° IN CS-4 lµ mét tËp c¸c ®Þnh nghÜa c¸c n¨ng lùc ®Ó trî gióp cho c¶ c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c nhµ cung cÊp/®iÒu hµnh dÞch vô m¹ng. ° IN CS-4 cung cÊp c¸c n¨ng lùc m¹ng ®−îc x¸c ®Þnh ®Ó hç trî cho tËp c¸c ®Æc tÝnh dÞch vô vµ c¸c dÞch vô chuÈn IN CS-4. C¸c n¨ng lùc nµy còng cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó hç trî cho c¸c dÞch vô kh¸c, c¸c dÞch vô cã thÓ cã hoÆc kh«ng ®−îc ITU-T chuÈn ho¸. 2.1.2. Hç trî IN cho tho¹i trªn IP 2.1.2.1 C¸c dÞch vô c¬ b¶n INAP CS-4 ®Ó hç trî kh¸ch hµng tho¹i trªn IP, bao gåm mét vµi n¨ng lùc m¹ng INAP CS-4 míi nh− ©m thanh chÊt l−îng cao cã thÓ hç trî c¸c dÞch vô m¹ng tho¹i. C¸c dÞch vô cã thÓ ®−îc hç trî (nh− H.323 vµ SIP sÏ hç trî c¸c dÞch vô nµy trong t−¬ng lai) vµ cã thÓ yªu cÇu INAP ®iÒu khiÓn lµ: ° Tho¹i ° D÷ liÖu tû lÖ bit thÊp ° D÷ liÖu tû lÖ bit trung b×nh ° D÷ liÖu tû lÖ bit cao
 49. 49. 48 ° ¢m thanh chÊt l−îng cao ° Video d¶i réng th«ng thÊp ° Video d¶i réng th«ng cao H¬n n÷a, viÖc tho¶ thuËn ®iÓm- ®iÓm cña c¸c tham sè t¹i thêi ®iÓm thiÕt lËp cuéc gäi vµ kh¶ n¨ng söa ®æi c¸c tham sè nµy trong giai ®o¹n ho¹t ®éng cña cuéc gäi còng ®−îc hç trî. 2.1.2.2 C¸c dÞch vô bæ sung C¸c dÞch vô bæ trî yªu cÇu ®iÒu khiÓn INAP CS4 trong mét m¹ng lµ: ° Nhµ khai th¸c quyÕt ®Þnh giíi h¹n ° Ng−êi dïng x¸c ®Þnh giíi h¹n ° HiÓn thÞ cuéc gäi ° §æi h−íng cuéc gäi ° ChuyÓn tiÕp cuéc gäi v« ®iÒu kiÖn ° ChuyÓn tiÕp cuéc gäi khi bËn, khi kh«ng tr¶ lêi ° Chê cuéc gäi ° Gi÷ cuéc gä ° TruyÒn cuéc gäi ° §a thuª bao ° §a thµnh phÇn ° Nhãm ng−êi dïng ®ãng ° TÝnh c−íc t− vÊn ° HiÓn thÞ sè chñ gäi VÝ dô vÒ c¸c dÞch vô bæ sung yªu cÇu t−¬ng t¸c IN trong mét m¹ng: ° Kh«ng hiÓn thÞ nhËn d¹ng sè chñ gäi ° Kh«ng hiÓn thÞ nhËn d¹ng sè kÕt nèi ° C¸c dÞch vô hoµn thµnh cuéc gäi (vÝ dô CCBS)
 50. 50. 49 2.1.2.3 C¸c dÞch vô cho nhµ khai th¸c VÝ dô vÒ c¸c dÞch vô dµnh cho nhµ khai th¸c yªu cÇu ®iÒu khiÓn INAP CS4 trong mét m¹ng: ° Quay sè t¾t ° Tr¶ tr−íc ° M¹ng riªng ¶o ( VPN- Virtual Private Network) ° Sè di ®éng 2.2 M« h×nh chøc n¨ng ph©n t¸n cho IN CS-4 2.2.1 C¸c thùc thÓ chøc n¨ng liªn quan ®Õn dÞch vô IN 2.2.1.1 PINT server Mét PINT server chÊp nhËn c¸c yªu cÇu PINT tõ PINT client, xö lý vµ tr¶ lêi c¸c client. Mét PINT server cã thÓ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nµy nh− mét proxy server. Mét proxy server ®¸nh dÊu c¸c c¸c yªu cÇu tíi c¸c PINT server kh¸c nh©n danh Client cña nã. Kh¶ n¨ng cæng nµy bao gåm kh¶ n¨ng th«ng tin víi hÖ thèng thùc hiÖn ®−îc ®Þnh vÞ bªn ngoµi m¹ng IP thùc hiÖn c¸c dÞch vô ®−îc yªu cÇu tõ PINT client. Ngoµi ra, chøc n¨ng nµy truyÒn d÷ liÖu gi÷a c¸c m¹ng IP vµ IN, kÕt hîp c¸c thùc thÓ m¹ng IP vµ c¸c thùc thÓ liªn quan trong chøc n¨ng cæng. Chøc n¨ng nµy ®−îc ®Æt ë biªn cña m¹ng IP, lµ n¬i kÕt hîp øng dông víi PINT Clients/Server lµ ®èi t−îng chuÈn ho¸ cña IETF. C¸c chøc n¨ng liªn quan tíi PINT server lµ: ° Trong tr−êng hîp HÖ thèng thùc hiÖn lµ mét hÖ thèng IN, PINT Server ph¸t c¸c yªu cÇu tíi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÞch vô SCF. Nã cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu khiÓn dÞch vô yªu cÇu, nhËn d¹ng chñ gäi vµ x¸c thùc d÷ liÖu, b¶o vÖ m¹ng IN khái sù l¹m dông tõ m¹ng IP. Nã che dÊu SCF/SRF (chøc n¨ng tµi nguyªn chuyªn dông) tõ c¸c thùc
 51. 51. 50 thÓ trong m¹ng IP vµ ho¹t ®éng nh− mét thiÕt bÞ “ hoµ gi¶i” gi÷a m¹ng IP vµ IN. ° Nã còng chuyÓn tiÕp c¸c yªu cÇu tõ mét SCF tíi m¹ng IP ®Ó thùc hiÖn c¸c dÞch vô. 2.2.1.2 Chøc n¨ng cæng øng dông dÞch vô (SA-GF) SA-GF (Service Application Gateway Function) cho phÐp liªn kÕt: ° Gi÷a líp ®iÒu khiÓn dÞch vô trong IN vµ c¸c øng dông logic dÞch vô ph©n t¸n (c¸c chøc n¨ng trªn c¬ së API). ° Gi÷a chøc n¨ng qu¶n trÞ cuéc gäi vµ logic dÞch vô ph©n t¸n. Chó ý : Liªn kÕt cña CCF vµ SA-GF trong m«i tr−êng VoIP kh«ng ph¶i lµ môc tiªu chuÈn ho¸ cña IN CS4. §èi víi møc øng dông cña IN CS4, c¸c kiÓu chøc n¨ng trªn c¬ së API cã thÓ bao gåm c¸c nÒn CORBA, JAVA, JAIN, trªn c¬ së c¸c API kh¸c… Chøc n¨ng nµy cã thÓ cung cÊp ¸nh x¹ giao thøc / dµn xÕp dÞch vô. 2.2.1.3 Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi (CCF) CCF (Call Control Function) cung cÊp tiÕn tr×nh cuéc gäi/dÞch vô vµ ®iÒu khiÓn. Nã sÏ: ° ThiÕt lËp, thao t¸c vµ gi¶i phãng cuéc gäi/kÕt nèi ®· ®−îc CCAF (chøc n¨ng t¸c tö ®iÒu khiÓn cuéc gäi) yªu cÇu; ° Cung cÊp n¨ng lùc ®Ó phèi hîp vµ liªn kÕt c¸c thùc thÓ chøc n¨ng CCAF cã trong tr−êng hîp cuéc gäi/kÕt nèi riªng biÖt (cã thÓ dùa theo c¸c yªu cÇu cña SSF); ° Qu¶n lý mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ chøc n¨ng CCAF cã trong mét cuéc gäi (vÝ dô gi¸m s¸t toµn bé tr−êng hîp cuéc gäi/kÕt nèi); ° Cung cÊp c¬ chÕ kÝch ho¹t ®Ó truy cËp chøc n¨ng IN (vÝ dô qua c¸c sù kiÖn ®Ó tíi SSF);
 52. 52. 51 ° Qu¶n lý d÷ liÖu tµi nguyªn cuéc gäi c¬ b¶n (vÝ dô c¸c tham chiÕu cuéc gäi). 2.2.1.4 Chøc n¨ng qu¶n trÞ phiªn (SM) SM (Session Manager) chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n trÞ c¸c dÞch vô m¹ng IP. Nã tr−ng bµy c¸c giao diÖn ®¨ng ký nh−ng kh«ng thÓ n¾m ®−îc c¸c t−¬ng t¸c dÞch vô chØ dùa trªn l−u l−îng ®¨ng ký. Bé qu¶n trÞ phiªn cã thÓ khëi t¹o do c¸c sù kiÖn b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn cuéc gäi, trong tr−êng hîp bé qu¶n trÞ phiªn vµ qu¶n trÞ cuéc gäi ®−îc s¾p xÕp theo thø tù. Bé qu¶n trÞ phiªn sÏ tham gia vµo phÇn qu¶n lý vµ b¸o hiÖu cuéc gäi. Bé qu¶n trÞ phiªn cÇn hç trî c¸c chøc n¨ng chÝnh sau: ° ¸nh x¹/ph©n tÝch/läc d÷ liÖu s¬ l−îc cña dÞch vô; ° B¶o an/X¸c thùc; ° Lùa chän d÷ liÖu thêi gian thùc, kÝch ho¹t c¸c dÞch vô; ° CÊu h×nh/§o thö; ° §iÒu khiÓn l−u l−îng. 2.2.1.5 Chøc n¨ng chuyÓn m¹ch dÞch vô (SSF) SSF (Service Switching Function) ®−îc kÕt hîp víi CCF, dïng ®Ó cung cÊp tËp hîp c¸c chøc n¨ng ®· yªu cÇu cho viÖc t−¬ng t¸c gi÷a CCF vµ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÞch vô (SCF), vµ ®−îc kÕt hîp víi NCSF (Network Capabilities Service Features) cho viÖc qu¶n lý dÞch vô kh«ng liªn quan ®Õn cuéc gäi nÕu cÇn thiÕt. Nã sÏ: ° Më réng logic cña CCF bao gåm c¶ sù thõa nhËn c¸c kÝch ho¹t ®iÒu khiÓn vµ ®Ó t−¬ng t¸c víi SCF; ° Qu¶n lý b¸o hiÖu gi÷a CCF vµ SCF; ° Söa ®æi c¸c chøc n¨ng tiÕn tr×nh cuéc gäi/kÕt nèi (trong CCF) nh− ®· yªu cÇu ®Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cho viÖc sö dông dÞch vô IN ®· cung
 53. 53. 52 cÊp d−íi sù ®iÒu khiÓn cña SCF; ° Lµ giao diÖn tíi CUSF cho viÖc qu¶n lý c¸c t−¬ng t¸c kh«ng liªn quan ®Õn cuéc gäi; ° Hç trî cho tr−êng hîp chuyÓn tiÕp chia kÝp, trong ®ã chuyÓn tiÕp th«ng tin sÏ ®−îc ®¶m b¶o gi÷a SCF vµ SRF, vµ cã thÓ sö dông c¸c n¨ng lùc t−¬ng t¸c cuéc gäi ngoµi kªnh liªn quan ®Õn ng−êi dïng (OCCRUI- Out Channel Call Related User Interaction). 2.2.1.6 Chøc n¨ng tµi nguyªn chuyªn dông (SRF) SRF (Specialized Resource Function) cung cÊp c¸c tµi nguyªn chuyªn dông ®−îc yªu cÇu cho viÖc tiÕn hµnh c¸c dÞch vô IN ®· cung cÊp (vÝ dô bé nhËn c¸c ch÷ sè, c¸c th«ng b¸o, c¸c kÕt nèi héi nghÞ...). Nã sÏ: ° Giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi SCF vµ SSF (vµ víi c¶ CCF); ° Cã thÓ chøa logic vµ n¨ng lùc tiÕn hµnh ®Ó göi/nhËn vµ chuyÓn ®æi th«ng tin nhËn ®−îc tõ ng−êi dïng; ° Cã thÓ chøa chøc n¨ng t−¬ng tù nh− CCF ®Ó qu¶n lý c¸c kÕt nèi tíi c¸c tµi nguyªn chuyªn dông. SRF nhËn biÕt tho¹i tù ®éng (ASR - Automatic Speech Recognition) Tµi nguyªn ASR cho phÐp ng−êi dïng c¸c dÞch vô IN vµo c¸c lÖnh vµ d÷ liÖu qua lêi nãi. ASR cã thÓ lµ ng−êi nãi ®éc lËp hoÆc phô thuéc. Trong tr−êng hîp ASR ng−êi nãi phô thuéc, nªn cung cÊp mét c¬ chÕ ®Ó cã thÓ cho ng−êi dïng qu¶n lý trùc tiÕp mÉu giäng nãi cña hä sö dông cho viÖc nhËn d¹ng lÖnh vµ d÷ liÖu, vÝ dô nh− mét c¬ chÕ cho phÐp ng−êi dïng xÐt l¹i, cËp nhËt, xo¸ vµ chÌn c¶: ° C¸c mÉu giäng nãi; ° T−¬ng øng gi÷a c¸c mÉu vµ ®Þnh d¹ng trong cña SRF ®èi víi giäng nãi ®−îc nhËn d¹ng (vÝ dô gi÷a mét giäng nãi nhËp tªn vµ chuçi c¸c ký tù ASCII t−¬ng øng).
 54. 54. 53 C¬ chÕ nµy còng cã thÓ ®−îc ®iÒu khiÓn bëi SCF hoÆc ®−îc thùc hiÖn trùc tiÕp bëi SRF mµ kh«ng cÇn SCF can thiÖp vµo. Víi tr−êng hîp sau, SRF sÏ th«ng b¸o kÕt qu¶ cña thao t¸c vµ kÕt qu¶ nµy nªn ®−îc SCF yªu cÇu. Tµi nguyªn ASR c¬ b¶n nªn cung cÊp cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c tõ t¸ch rêi (vÝ dô 10 ch÷ sè vµ mét sè c¸c lÖnh c¬ b¶n nh− “cã” vµ “kh«ng” ®−îc nãi Ýt nhÊt trong ng«n ng÷ nhµ cung cÊp m¹ng néi h¹t) trong mét ph−¬ng thøc ng−êi nãi-®éc lËp trªn PSTN. ASR ®a ng«n ng÷ còng cã thÓ sö dông ®−îc, cã thÓ x¸c ®Þnh r»ng SRF sÏ qu¶n lý chØ thÞ ng«n ng÷ ®−îc yªu cÇu sö dông cho giäng nãi ®−îc nhËp, cïng víi c¸ch m« t¶ th«ng b¸o chung ë trªn. SRF v¨n b¶n sang tho¹i SRF cã thÓ cã chøc n¨ng chuyÓn tõ v¨n b¶n sang tho¹i (TTS). Chøc n¨ng nµy bao gåm hai chøc n¨ng logic. Chøc n¨ng thø nhÊt chuyÓn ®æi ®Çu vµo v¨n b¶n theo mét c¸ch tr×nh bµy ng÷ ©m. Chøc n¨ng thø hai t¹o ra tÝn hiÖu tho¹i tæng hîp, tiÕn hµnh vµ kÕt nèi c¸c phÇn tö tho¹i. 2.2.1.7 Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÞch vô (SCF) SCF (Service Control Function) ®−a ra c¸c lÖnh cho c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi trong tiÕn tr×nh cña c¸c yªu cÇu dÞch vô tuú chän ®−îc cung cÊp trong m¹ng IN. SCF cã thÓ t−¬ng t¸c víi c¸c thùc thÓ chøc n¨ng kh¸c ®Ó truy cËp logic bæ sung hoÆc ®Ó thu ®−îc th«ng tin (d÷ liÖu dÞch vô hoÆc d÷ liÖu ng−êi dïng) ®−îc yªu cÇu ®Ó tiÕn hµnh logic cuéc gäi/dÞch vô. Nã sÏ: ° Lµ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi c¸c thùc thÓ chøc n¨ng chuyÓn m¹ch dÞch vô/chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi (SSF/CCF), thùc thÓ chøc n¨ng tµi nguyªn chuyªn dông (SRF), thùc thÓ chøc n¨ng d÷ liÖu dÞch vô (SDF), c¸c thùc thÓ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÞch vô (SCF) kh¸c vµ thùc thÓ chøc n¨ng dÞch vô kh«ng liªn quan ®Õn cuéc gäi (CUSF); ° Chøa logic vµ n¨ng lùc tiÕn hµnh ®· yªu cÇu ®Ó qu¶n lý viÖc thö dÞch vô
 55. 55. 54 IN ®· cung cÊp, c¶ cho dÞch vô liªn quan ®Õn cuéc gäi vµ kh«ng liªn quan ®Õn cuéc gäi; ° Lµ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi c¸c SCF kh¸c nh»m ®¶m b¶o an toµn cho viÖc ®iÒu khiÓn dÞch vô ph©n t¸n vµ khai b¸o dÞch vô hîp ph¸p. Theo thø tù ®iÒu khiÓn dÞch vô ph©n t¸n, kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn logic dÞch vô ®−îc trao ®æi gi÷a hai SCF; ° Lµ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi SDF cho viÖc thu nhËn d÷ liÖu b¶o mËt vµ d÷ liÖu ®−îc thao t¸c; ° Cung cÊp mét ®iÓm kÕt nèi tíi m¹ng víi môc ®Ých liªn kÕt ho¹t ®éng, hiÖu qu¶ cña cÊu tróc riªng biÖt cña m¹ng; ° Lµ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi SRF cho c¸c t−¬ng t¸c liªn quan ®Õn cuéc gäi ®Ó yªu cÇu SRF ch¹y t−¬ng t¸c ng−êi dïng, cung cÊp cho SRF th«ng tin bæ sung ®· yªu cÇu trong suèt tiÕn tr×nh t−¬ng t¸c ng−êi dïng; ° Lµ giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi SRF cho viÖc t−¬ng t¸c kh«ng liªn quan ®Õn cuéc gäi b»ng c¸ch hiÓn thÞ c¸c tµi nguyªn s½n cã t¹i SRF, yªu cÇu ®iÒu khiÓn mét vµi tµi nguyªn SRF bªn ngoµi ph¹m vi cuéc gäi; ° Cung cÊp c¬ chÕ b¶o mËt, víi môc ®Ých ®¶m b¶o liªn kÕt ho¹t ®éng, ®Ó cã thÓ b¶o mËt th«ng tin trao ®æi qua ®−êng biªn gi÷a c¸c m¹ng. 2.2.1.8 Chøc n¨ng d÷ liÖu dÞch vô (SDF) SDF (Service Data Function) chøa d÷ liÖu kh¸ch hµng vµ d÷ liÖu m¹ng cho SCF truy cËp thêi gian thùc trong khi thùc hiÖn dÞch vô IN ®· cung cÊp. VÝ dô SDF cã thÓ chøa c¶ d÷ liÖu ng−êi dïng vµ d÷ liÖu liªn quan ®Õn ®Çu cuèi. Nã thùc hiÖn: ° Giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi c¸c SCF cho viÖc b¶o mËt ®iÒu khiÓn vµ thu nhËn d÷ liÖu qua c¸c yªu cÇu c¬ së d÷ liÖu ®¬n gi¶n cña tËp c¸c lÖnh qu¶n lý d÷ liÖu; ° Giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi c¸c SDF kh¸c nh− ®· yªu cÇu, cã thÓ giÊu d÷
 56. 56. 55 liÖu ®Þnh vÞ trong m¹ng. KiÕn thøc nµy cã thÓ ®−îc sö dông cho d÷ liÖu ph©n t¸n trong suèt (vÝ dô tíi SCF); ° Cung cÊp c¬ chÕ b¶o mËt, víi môc ®Ých liªn kÕt ho¹t ®éng, ®Ó cã thÓ b¶o mËt th«ng tin trao ®æi qua ®−êng biªn gi÷a c¸c m¹ng; ° Giao diÖn vµ t−¬ng t¸c víi c¸c SDF kh¸c ®Ó cã thÓ cã quyÒn truy cËp, sao chÐp d÷ liÖu; ° Cung cÊp sù x¸c minh vµ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn truy nhËp dÔ dµng cho viÖc cung cÊp truy nhËp b¶o mËt tíi d÷ liÖu dÞch vô; ° Cã kh¶ n¨ng phèi hîp qu¶n lý l−u l−îng dÔ dµng ®Ó tr¸nh vµ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nghÏn trong viÖc thu nhËn d÷ liÖu; ° Cung cÊp d÷ liÖu hç trî cho c¸c dÞch vô b¶o mËt. D÷ liÖu hç trî nµy cã thÓ ®−îc SDF sö dông cho chÝnh SDF ®Ó b¶o mËt qu¶n lý dÞch vô; ° Cã kh¶ n¨ng phèi hîp dÔ dµng c¬ chÕ phôc håi cho viÖc sao chÐp d÷ liÖu (vÝ dô trong tr−êng hîp SDF kh«ng s½n sµng); ° Cung cÊp tËp c¸c lÖnh truy cËp d÷ liÖu (c¸c ph−¬ng thøc) ®−îc SCF viÖn dÉn ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ th«ng tin trao ®æi qua giao diÖn SCF-SDF. Mçi lo¹i lÖnh truy cËp d÷ liÖu sÏ cung cÊp d÷ liÖu ®· ®¬n gi¶n ho¸ ®−îc thao t¸c trªn mét cæng vµo. SCF tiÕp tôc cung cÊp logic tiÕn tr×nh x¸c ®Þnh dÞch vô vµ ®iÒu khiÓn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÞch vô trong SSF. Chó ý : SDF chøa d÷ liÖu liªn quan ®Õn viÖc cung cÊp hoÆc thao t¸c c¸c dÞch vô IN ®· cung cÊp. Do ®ã sÏ lµ kh«ng cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh d÷ liÖu ®−îc cung cÊp bëi bªn thø ba nh− th«ng tin tÝn dông, nh−ng cã thÓ cung cÊp viÖc truy cÊp tíi d÷ liÖu nµy. 2.2.1.9 Chøc n¨ng cæng truy nhËp quay sè (D/A GF) D/A GF (Dial Access Gateway Function) hç trî c¸c chøc n¨ng sau: ° Truy nhËp tíi m¹ng gãi qua PSTN, vÝ dô truy nhËp Internet qua modem; ° G¸n ®Þa chØ IP ®éng cho ng−êi dïng truy nhËp;
 57. 57. 56 ° Cung cÊp x¸c thùc truy nhËp, cÊp phÐp vµ thanh to¸n. 2.2.1.10 Media Gateway (MG) MG lµ thùc thÓ chøc n¨ng chÞu tr¸ch nhiÖm biÕn ®æi m«i tr−êng CSN (vÝ dô tiÕng nãi) sang m«i tr−êng H.323 (RTP/RCTP). Chøc n¨ng cæng qu¶n trÞ Media hç trî c¸c chøc n¨ng sau: ° Liªn kÕt thùc hiÖn cuéc gäi VoIP víi cuéc gäi PSTN; ° ChuyÓn m· dÞch vô, vÝ dô cho c¸c cuéc gäi VoIP tíi m¸y PSTN. 2.2.2 C¸c giao diÖn chøc n¨ng H×nh 2.2 x¸c ®Þnh m« h×nh chøc n¨ng ph©n t¸n DFP (Distributed Functional Plane) cho m¹ng th«ng minh IN CS-4. S¬ ®å nµy m« t¶ c¸c thùc thÓ chøc n¨ng vµ c¸c mèi quan hÖ cã thÓ ¸p dông cho IN CS-4. S¬ ®å nµy lµ mét tËp c¸c m« h×nh IN DFP chung ®−îc m« t¶ trong phÇn 2/Q.1204. Classical Intelligent Network IP Network IF8 SA-GF IF9 SDF Service/Application Layer PINT Server IF1 SCF IF2 IF4 IF7 SRF SSF CCF Distributed GF Service Logic SSF SM IF5 CCF T11113430-02 Call/Bearer Layer Management Signalling Bearer H×nh 2.2 KiÕn tróc IN CS-4 DFP hç trî m¹ng IP
 58. 58. 57 B¶ng 2.1 C¸c giao diÖn Giao diÖn Thùc thÓ chøc n¨ng Giao thøc IF1 PINT Server tíi SCGF SIP (PINT) Protocol IF2 PINT Server tíi SRF IF4 SCF tíi SRF IF5 CCF tíi CCF IF7 SCF tíi SSF IF8 SCF tíi SA-GF IF9 SA-GF tíi Distributed Service Logic GF FTP (PINT) Protocol INAP ISUP Control Plane/BICC hoÆc SIP Call Control INAP Call hoÆc RAS Service Provider Application API Service Provider Application API Tham chiÕu Qua (TCP)UDP/IP hoÆc SCCP/MTP Qua (TCP)UDP/IP hoÆc SCCP/MTP Qua TC/SCCP/MTP Qua MTP hoÆc SCTP/IP Qua TC/SCTP/IP hoÆc TC/SCCP/MTP Qua TC/SCCP/MTP Qua TC/SCTP/IP KiÕn tróc nµy cã thÓ triÓn khai trong m¹ng ISDN/PSTN hoÆc m¹ng IP hoÆc tæ hîp c¶ hai m¹ng. SRF lµ ®éc lËp víi ph¹m vi IN hoÆc IP. Nã cã thÓ ®−îc ®Þnh vÞ trªn mÆt kia cña kiÕn tróc chøc n¨ng, viÖc nµy sÏ t¸c ®éng ®Õn sè giao thøc ®−îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn thùc thÓ nµy. 2.2.2.1 IF1: Giao diÖn tõ m¸y chñ PINT tíi SCF Giao diÖn nµy ®−îc sö dông ®Ó kÝch khëi SCF b»ng nh÷ng yªu cÇu dÞch vô, cho phÐp SCF chØ dÉn tËp hîp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn dÞch vô (th«ng tin nhËn d¹ng, tÝnh c−íc vµ x¸c minh) vµ ®Ó ®iÒu khiÓn Gateway trong kho¶ng thêi gian thùc hiÖn dÞch vô. SCF cã thÓ göi c¸c yªu cÇu dÞch vô hoÆc c¸c yªu cÇu söa ®æi tíi m¹ng IP, cã thÓ lµ qua SC-GF nÕu ®−îc sö dông.
 59. 59. 58 VÝ dô, víi dÞch vô ®îi cuéc gäi Internet (Internet Call Waiting), SCF cÇn th«ng b¸o cho ng−êi dïng Internet vÒ mét cuéc gäi ®Õn. Sau ®ã, IF1 sÏ cho phÐp SCF yªu cÇu c¸c dÞch vô Internet. Giao diÖn nµy còng sÏ chuyÓn tiÕp nh÷ng yªu cÇu c¶ trong m¹ng IN vµ IP. Giao diÖn nµy sÏ m« h×nh ho¸ th«ng tin theo c¸ch chuyÓn tiÕp, viÖc trao ®æi th«ng tin trªn giao diÖn nµy ®−îc chØ râ trong phÇn më réng PINT SIP. Nhãm lµm viÖc IETF PINT ®· ph¸t triÓn mét tËp giao thøc më réng dùa vµo nh÷ng giao thøc khëi t¹o phiªn vµ m« t¶ phiªn (SIP vµ SDP). Theo cÊu h×nh kiÕn tróc nµy, nh÷ng ng−êi dïng cuèi sÏ ®−a ra yªu cÇu dÞch vô. Nh÷ng yªu cÇu nµy sÏ ®−îc s¾p xÕp vµ chuyÓn ®æi vµo trong nh÷ng b¶n tin SIP/SDP b»ng mét m¸y kh¸ch PINT, sau ®ã sÏ ®−îc göi tíi mét m¸y chñ PINT ®Ó chän lùa. M¸y chñ PINT sÏ xóc tiÕn chuyÓn tiÕp nh÷ng yªu cÇu dÞch vô vµ ®−a tíi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn dÞch vô. Trong tr−êng hîp m¹ng IP ®ßi hái ng−êi dïng, Gateway PINT nµy cïng hÖ thèng thùc hiÖn kÕt nèi víi nã chÞu tr¸ch nhiÖm xö lý vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®Æc tÝnh dÞch vô, bÊt kú thùc thÓ nµo (nh− nh÷ng thùc thÓ IN) ®−îc "che giÊu" ®»ng sau chøc n¨ng m¸y chñ PINT nµy, vµ ho¹t ®éng ®ã lµ trong suèt ®èi víi nh÷ng ng−êi dïng m¹ng IP. 2.2.2.2 IF2: Giao diÖn tõ m¸y chñ PINT tíi SRF Giao diÖn nµy cã thÓ kh«ng cÇn yªu cÇu chuÈn ho¸. IF2 ®−îc sö dông ®Ó thiÕt lËp mét kÕt nèi d÷ liÖu vµ ®Ó trao ®æi d÷ liÖu gi÷a SRF vµ m¸y chñ PINT (tuú theo yªu cÇu cña SCF). D÷ liÖu sÏ ®−îc trao ®æi nÕu dÞch vô t−¬ng øng yªu cÇu kh«ng chØ ®iÒu khiÓn PSTN/IN, mµ c¶ trao ®æi d÷ liÖu gi÷a GF vµ PSTN. C¸c khuyÕn nghÞ PINT x¸c ®Þnh c¸c më réng ®Ó s¾p xÕp d÷ liÖu trao ®æi dïng ®Ó minh häa viÖc sö dông giao diÖn nµy. 2.2.2.3 IF4: Giao diÖn SCF - SRF Giao diÖn nµy sÏ yªu cÇu n©ng cÊp c¸c tiªu chuÈn ITU-T hiÖn t¹i cho ®iÓm tham chiÕu nµy. Giao diÖn nµy ph¶n ¸nh viÖc më réng quan hÖ SCF-SRF
 60. 60. 59 hiÖn t¹i vµ ®−îc SCF sö dông ®Ó yªu cÇu SRF gäi ra d÷ liÖu thÝch hîp tõ chøc n¨ng gateway. Giao diÖn nµy cã thÓ yªu cÇu trao ®æi th«ng tin t−¬ng quan ®Ó ®¸nh ®Þa chØ GF vµ d÷ liÖu thÝch hîp. Ngoµi ra, SCF cßn chØ dÉn cho SRF biÕn ®æi d÷ liÖu ®· gäi ra thµnh nh÷ng khu«n d¹ng kh¸c ®Ó chuyÓn d÷ liÖu nµy trªn m¹ng PSTN/PLMN tíi ng−êi dïng cuèi. Quan hÖ SCF-SRF ®−îc sö dông khi SCF göi c¸c chØ dÉn cho SRF. Quan hÖ SCF-SRF cã thÓ lµ mét liªn kÕt trùc tiÕp hoÆc ®−îc thiÕt lËp qua mét chuyÓn tiÕp qua SSF. Trong mét sè tr−êng hîp, quan hÖ SCF-SRF ®−îc sö dông khi SCF uû th¸c mét sè logic dÞch vô cho SRF, SRF tiÕn hµnh mét lo¹i logic dÞch vô chuyªn dông, ®−îc biÕt nh− lµ nh÷ng m« h×nh t−¬ng t¸c ng−êi dïng. §iÒu nµy lµ ®Ó gi¶m håi ®¸p nhiÒu lÇn trong tr−êng hîp c¸c chøc n¨ng ®−îc ph©n t¸n vÒ mÆt vËt lý trªn hai nót m¹ng, SCP vµ IP. 2.2.2.4 IF5: Giao diÖn tõ CCF tíi CCF Giao diÖn nµy ph¶n ¸nh nh÷ng yªu cÇu thÝch hîp víi giao diÖn IF5. §ã lµ nh÷ng yªu cÇu truyÒn giao thøc b¸o hiÖu mÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn ISDN cho c¸c dÞch vô ®a ph−¬ng tiÖn. Giao diÖn nµy chuyÓn tiÕp mÆt ph¼ng ng−êi dïng ®a ph−¬ng tiÖn IP nhËn ®−îc tõ CCF (chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cuéc gäi). Nã ®−îc yªu cÇu cho c¸c dÞch vô c¬ së tho¹i qua IP. Giao diÖn nµy cã thÓ cÇn yªu cÇu chuÈn ho¸ nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt mang ®Æc tr−ng IN, c¸c nhãm nghiªn cøu ®ang tiÕn hµnh c«ng viÖc nµy lµ ETSI TIPHON, IETF, SG11, BICC vµ SG16 H.246. 2.2.2.5 IF7: Giao diÖn SCF - SSF Giao diÖn nµy ph¶n ¸nh nh÷ng yªu cÇu thÝch hîp víi giao diÖn IF7. §ã lµ nh÷ng yªu cÇu truyÒn mét giao thøc b¸o hiÖu c¬ së IN cho c¸c dÞch vô IP vµ dÞch vô ®a ph−¬ng tiÖn. Giao diÖn nµy sÏ chuyÓn tiÕp c¸c sù kiÖn khëi ®Çu mÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn ®a ph−¬ng tiÖn IP tíi vµ tõ SCF.
 61. 61. 60 Giao diÖn nµy ®−îc yªu cÇu ®Ó khëi ®Çu vµ ®iÒu khiÓn nh÷ng dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng tõ mét SIP proxy hoÆc tõ chøc n¨ng H.323 gatekeeper trong m¹ng IP, vÝ dô ®Ó truy nhËp ®a ph−¬ng tiÖn tõ truy nhËp "dial-up" Internet. Giao diÖn SCF-SSF ®−îc sö dông cho viÖc truyÒn th«ng gi÷a SCF vµ SSF trong m¹ng. Quan hÖ nµy nhê sù gióp ®ì cña c¸c quan hÖ kh¸c (nh− SCFSRF, SCF-SCF vµ SCF-SDF), cung cÊp rÊt nhiÒu dÞch vô vµ tÝnh n¨ng dÞch vô. Chi tiÕt c¸c dÞch vô ®−îc IN CS-4 hç trî cã thÓ t×m thÊy trong khuyÕn nghÞ ITU-T Q.1241. Quan hÖ gi÷a SCF vµ SSF ®−îc thiÕt lËp hoÆc do kÕt qu¶ SSF göi yªu cÇu cung cÊp tíi SCF hay do yªu cÇu cña SCF cho viÖc khëi ®Çu cuéc gäi cho c¸c lý do kh«ng liªn quan ®Õn cuéc gäi. Quan hÖ gi÷a SCF vµ SSF th−êng ®−îc hoµn thµnh theo yªu cÇu cña SCF. SSF cã thÓ còng kÕt thóc sù trao ®æi nµy nh− khi c¸c yªu cÇu gi¸m s¸t kh«ng ®−îc gi¶i quyÕt x¶y ra nhiÒu hay trong tr−êng hîp lçi. Tr−êng hîp SCF ®¬n cã thÓ cã liªn hÖ ®ång thêi víi nhiÒu SSF. Mét SSF ®¬n cã thÓ liªn hÖ víi nhiÒu SCF trong tr−êng hîp ®iÒu khiÓn nhiÒu ®iÓm IN CS-4 ¸p dông cho tr−êng hîp nöa cuéc gäi. NÕu viÖc ®iÒu khiÓn ®¬n ®iÓm hç trî cho tr−êng hîp SSF ®¬n, nã chØ cã thÓ cã liªn hÖ víi mét SCF t¹i mét thêi ®iÓm cho mét half call nµo ®ã cña cuéc gäi. Còng cÇn l−u ý r»ng viÖc lùa chän SRF kh«ng ph¶i lu«n ®−îc thùc hiÖn bëi SCF. Trong mét sè tr−êng hîp, viÖc lùa chän nµy ®−îc SSF thùc hiÖn, vÝ dô nh− t¹i n¬i c¸c thñ tôc assist/hand-off ®ang ®−îc sö dông. Chi tiÕt quan hÖ víi SRF xem khuyÕn nghÞ Q.1248.3. 2.2.2.6 IF8: Giao diÖn gi÷a SCF vµ SA-GF Giao diÖn nµy ph¶n ¸nh nh÷ng yªu cÇu thÝch hîp víi giao diÖn IF9. Tuy nhiªn, kh¶ n¨ng ®−îc ®Æt cïng vÞ trÝ vÒ mÆt vËt lý hoÆc vÒ mÆt chøc n¨ng cña nh÷ng thùc thÓ chøc n¨ng nµy cã thÓ ®−îc lo¹i bá trong viÖc chuÈn ho¸.
 62. 62. 61 2.2.2.7 IF9: Giao diÖn tõ SA-GF tíi chøc n¨ng cæng mÆt ph¼ng nÒn l«gic dÞch vô ph©n t¸n Giao diÖn tõ SA-GF tíi c¸c mÆt ph¼ng nÒn l«gic dÞch vô ph©n t¸n: giao diÖn nµy m« t¶ c¸c tiªu chuÈn API cho phÐp mét nhµ cung cÊp dÞch vô øng dông ®iÒu khiÓn nh÷ng N¨ng lùc ®· ®Þnh tr−íc ®−îc m¹ng bªn d−íi cung cÊp qua SA-GF. ViÖc thùc hiÖn l«gic dÞch vô cña øng dông nµy ®−îc ®Ò xuÊt bëi ASP, ®iÓn h×nh lµ ASP ®−îc ®Þnh vÞ trong mét miÒn riªng biÖt chø kh«ng ph¶i lµ API do SA-GF ®Ò xuÊt. 2.2.3 C¸c chøc n¨ng ¸nh x¹ vµ giao thøc møc thÊp C¸c chøc n¨ng ¸nh x¹ vµ giao thøc møc thÊp cã thÓ yªu cÇu tuú theo kiÕn tróc giao thøc €

×