Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tailieu.vncty.com kt002

317 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tailieu.vncty.com kt002

 1. 1. PhÇn Ilý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu (nvl) - c«ng côdông cô trong c¸c doanh nghiÖpi. c¬ së h¹ch to¸n nvl, c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp1 - Kh¸i niÖm NVLTrong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt NVL lµ nh÷ng ®èi tîng lao®éng,thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm.Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh, NVL chØ thamgia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh, NVL bÞ tiªu hao toµn bé vµkh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu mµ gi¸ trÞ cña NVL ®îcchuyÓn toµn bé mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈmmíi lµm ra.2 - §Æc ®iÓm vµ vai trß cña NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊtTrong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt (c«ng nghiÖp, x©y dùng c¬ b¶n)vËt liÖu lµ mét bé phËn cña hµng tån kho thuéc TSC§ cña DoanhnghiÖp. MÆt kh¸c, nã cßn lµ nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu, lµ c¬ së vËtchÊt vµ ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh nªn s¶n phÈm.Chi phÝ vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu thêng chiÕm mét tØ träng lín trongtoµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c Doanh nghiÖps¶n xuÊt. Do ®ã vËt liÖu kh«ng chØ quyÕt ®Þnh ®Õn mÆt sè lîng cñas¶n phÈm, mµ nã cßn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm t¹ora. NVL cã ®¶m b¶o ®óng quy c¸ch, chñng lo¹i, sù ®a d¹ng th× s¶n1
 2. 2. phÈm s¶n xuÊt míi ®¹t ®îc yªu cÇu vµ phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïngngµy cµng cao cña X· héi.Nh ta ®· biÕt, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn békh«ng gi÷ nguyªn ®îc h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, gi¸ trÞ cña nã chuyÓnmét lÇn toµn bé vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi t¹o ra. Do ®ã, t¨ng cêng qu¶nlý c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ®¶m b¶o viÖc sö dông tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËpcho Doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt quan träng. ViÖc qu¶n lý vËt liÖuph¶i bao gåm c¸c mÆt nh: sè lîng cung cÊp, chÊt lîng chñng lo¹i vµ gi¸trÞ. Bëi vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n NVL lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îctrong toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ níc nh»m cungcÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ vµ ®ång bé nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho s¶nxuÊt, kiÓm tra ®îc c¸c ®Þnh møc dù tr÷, tiÕt kiÖm vËt liÖu trong s¶nxuÊt, ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ mÊt m¸t, h háng, l·ng phÝ trong tÊt c¶ c¸ckh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Æc biÖt lµ cung cÊp th«ng tin cho c¸c béphËn kÕ to¸n nh»m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô kÕ to¸n qu¶n trÞ.3- C¸c ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i NVL1 - Ph©n lo¹i vËt liÖu.Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu bao gåm rÊt nhiÒu lo¹ivíi c¸c néi dung kinh tÕ, c«ng dông vµ tÝnh n¨ng lý – ho¸ häc kh¸c nhauvµ thêng xuyªn cã sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinhdoanh. §Ó thuËn lîi cho qu¸ tr×nh qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ vµ tæ chøch¹ch to¸n tíi chi tiÕt tõng lo¹i vËt liÖu ®¶m b¶o hiÖu qu¶ sö dônh trongs¶n xuÊt th× Doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu. Ph©nlo¹i vËt liÖu lµ qu¸ tr×nh s¾p xÕp vËt liÖu theo tõng lo¹i, tõng nhãm trªnmét c¨n cø nhÊt ®Þnh nhng tuú thuéc vµo tõng lo¹I h×nh cô thÓ cñatõng Doanh nghiÖp theo tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt, theo néi dung kinh tÕ2
 3. 3. vµ c«ng dông cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖnnay c¸c Doanh nghiÖp thêng c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ c«ng dôngcña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ph©n chia vËt liÖuthµnh c¸c lo¹i sau:* Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cñaC«ng ty vµ lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ vËt chÊtchñ yÕu cña s¶n phÈm nh: xi m¨ng, s¾t thÐp trong x©y dùng c¬ b¶n, v¶itrong may mÆc.... NVL chÝnh dïng vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm h×nh thµnhnªn chi phÝ NVL trùc tiÕp.* VËt liÖu phô: còng lµ ®èi tîng lao ®éng, chØ cã t¸c dông phô trîtrong s¶n xuÊt ®îc dïng víi vËt liÖu chÝnh lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm,nh h×nh d¸ng mµu s¾c hoµn chØnh s¶n phÈm hoÆc phôc vô cho c«ngviÖc qu¶n lý s¶n xuÊt. VËt liÖu phô bao gåm: thuèc nhuém, thuèc tÈy,s¬n c¸c lo¹i, c¸c lo¹i phô gia bªt«ng, dÇu mì b«i tr¬n, x¨ng ch¹y m¸y....* Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng vËt liÖu ®îc sö dông ®Ó phôc vô cho c«ngnghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, kinh doanh nh ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãcthiÕt bÞ ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nhiªn liÖu bao gåm c¸c lo¹inh: x¨ng dÇu ch¹y m¸y, than cñi, khÝ ga...* Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c chi tiÕt phô tïng, sö dông ®Ó thay thÕsöa ch÷a c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i.* VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu vµthiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn l¾p ®Æt vµo c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n cñaDoanh nghiÖp x©y l¾p.* VËt liÖu kh¸c: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu cßn ®îc xÐt vµo c¸c lo¹i kÓ trªnnh phÕ liÖu thu håi tõ thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, tõ s¶n xuÊt kinh doanhnh bao b×, vËt ®ãng gãi…3
 4. 4. * PhÕ liÖu: lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu thu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,thanh lý tµi s¶n cã thÓ sö dông hay b¸n ra ngoµi.( ph«i bµo, v¶i vôn…)V× vËy c¨n cø vµo môc ®Ých vµ n¬i sö dông NVL th× toµn bé NVLcña Doanh nghiÖp ®îc chia thµnh NVL dïng trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt kinhdoanh vµ NVL dïng vµo c¸c nhu cÇu kh¸c.Tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi tiÕt cña tõngDoanh nghiÖp mµ trong tõng lo¹i vËt liÖu nªu trªn l¹i ®îc chia thµnh tõngnhãm, tõng quy c¸ch tõng lo¹i mét c¸ch chi tiÕt h¬n.II- C¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ NVL vµ nghiÖp vô kÕ to¸n NVL1 - §¸nh gi¸ NVL.§¸nh gi¸ NVL lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng theo mét nguyªn t¾cnhÊt ®Þnh. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, kÕ to¸n nhËp xuÊt tån kho NVLph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc tÕ, khi xuÊt kho còng ph¶i x¸c ®Þnh theo gi¸thùc tÕ xuÊt kho theo ®óng ph¬ng ph¸p quy ®Þnh. Tuy nhiªn trongkh«ng Ýt Doanh nghiÖp ®Ó ®¬n gi¶n vµ gi¶m bít khèi lîng ghi chÐp,tÝnh to¸n hµng ngµy cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n t×nhh×nh nhËp xuÊt vËt liÖu.Nh vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ vËt liÖu c¸c Doanh nghiÖp thêng dïng tiÒn®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña chóng. Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n ë c¸c ®¬n vÞs¶n xuÊt th× vËt liÖu ®îc ®¸nh gi¸ theo hai ph¬ng ph¸p chÝnh:- §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ.- §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n.1.1 - §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ.1.1.1 - Gi¸ vËt liÖu thùc tÕ nhÊp kho.4
 5. 5. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt - x©y dùng c¬ b¶n, vËt liÖu ®îcnhËp tõ nhiÒu nguån nhËp mµ gi¸ thùc tÕ cña chóng trong tõng lÇnnhËp ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh sau:- §èi víi vËt liÖu mua ngoµi: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho lµ gi¸ trÞmua ghi trªn ho¸ ®¬n céng víi c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (bao gåm chiphÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n, ph©n lo¹i, b¶o hiÓm...) céng thuÕnhËp khÈu (nÕu cã) trõ c¸c kho¶n gi¶m gi¸ triÕt khÊu (nÕu cã). Gi¸ muaghi trªn ho¸ ®¬n nÕu tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th×b»ng gi¸ cha thuÕ, nÕu tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th×b»ng gi¸ cã thuÕ.- §èi víi vËt liÖu Doanh nghiÖp tù gia c«ng chÕ biÕn vËt liÖu: TrÞgi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, c«ng cô dông côxuÊt ®em gia c«ng chÕ biÕn céng c¸c chi phÝ gia c«ng, chÕ biÕn vµ chiphÝ vËn chuyÓn, bèc dì (nÕu cã).- §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn gi¸ thùc tÕ gåm: TrÞgi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕbiÕn céng víi c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì ®Õn n¬i thuª chÕ biÕn vÒDoanh nghiÖp céng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi nhËn gia c«ng chÕ biÕn.- Trêng hîp Doanh nghiÖp nhËn vèn gãp vèn liªn doanh cña c¸c®¬n vÞ kh¸c b»ng vËt liÖu th× gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ do héi ®ång liªn doanhthèng nhÊt ®Þnh gi¸. Céng víi chi phÝ kh¸c (nÕu cã)- PhÕ liÖu thu håi nhËp kho: TrÞ gi¸ thùc tÕ nhËp kho chÝnh lµ gi¸íc tÝnh thùc tÕ cã thÓ b¸n ®îc.- §èi víi vËt liÖu ®îc tÆng thëng: th× gi¸ thùc tÕ tÝnh theo gi¸ thÞtrêng t¬ng ®¬ng. Céng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc tiÕp nhËn1.1.2 - Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho.5
 6. 6. VËt liÖu ®îc thu mua nhËp kho thêng xuyªn tõ nhiÒu nguån kh¸cnhau, do vËy gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn, ®ît nhËp kho kh«ng hoµn toµngièng nhau. §Æc biÖt, ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng nép thuÕGTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ hay theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp trªnGTGT vµ c¸c Doanh nghiÖp kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT th×gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu thùc tÕ nhËp kho l¹i cµng cã sù kh¸c nhau trongtõng lÇn nhËp. V× thÕ mçi khi xuÊt kho, kÕ to¸n ph¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh®îc gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cho c¸c nhu cÇu, ®èi tîng sö dông kh¸c nhautheo ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ®· ®¨ng ký ¸p dông vµ ph¶i®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n trong niªn ®é kÕ to¸n. §Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cñaNVL xuÊt kho cã thÓ ¸p dông mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p sau:a>TÝnh theo gi¸ ph¬ng ph¸p ®¬n vÞ b×nh qu©n: theo ph¬ng ph¸pnµy, gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng trong kú ®îc tÝnh trªn c¬ së sè lîngvËt liÖu xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ, vËt liÖu tån ®Çu kú.= ×+)B×nh qu©n cuèi kú tríc :=§iÒu kiÖn ¸p dông:- ChØ ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh xuÊt vËt liÖu trong kú mµkh«ng ®Ò cËp ®Õn gi¸ NVL biÕn ®éng trong kú nªn ®é chÝnh x¸ckh«ng cao+) B×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp:=§iÒu kiÖn ¸p dông:- Cã ®é chÝnh x¸c cao6Gi¸ thùc tÕvËt liÖu xuÊttrong kúSè lîng vËt liÖuxuÊt dïng trongkú§¬n vÞb×nh qu©n
 7. 7. - Kh«ng thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i hµng vµ th-êng xuyªn xuÊt dïngTrong ®ã gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n ®îc tÝnh theo 1 trong 3 d¹ng sau:+) TÝnh theo gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn: theo ph¬ng ph¸pnµy gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®îc c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho trongkú vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n ®Ó tÝnh.= ×Trong ®ã: +=Ph¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó tÝnh to¸n gi¸ vèn vËt liÖu xuÊt kho chotõng lo¹i vËt liÖu. §iÒu kiÖn ¸p dông:+ §¬n vÞ chØ dïng mét lo¹i gi¸ thùc tÕ ®Ó ghi sæ+ Theo dâi ®îc sè lîng vµ gi¸ trÞ cña tõng thø vËt liÖu nhËp, xuÊtkho.c>TÝnh theo gi¸ nhËp tríc xuÊt tríc (FIFO)Theo ph¬ng ph¸p nµy ta ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËpkho cña tõng lÇn nhËp vµ gi¶ thiÕt tµi s¶n nµo nhËp tríc th× xuÊt tríc,hµng nµo nhËp sau th× xuÊt sau. Sau ®ã c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho®Ó tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c: tÝnh theo ®¬n gi¸ thùctÕ nhËp tríc ®èi víi lîng xuÊt kho ®èi víi lÇn nhËp tríc, sè cßn l¹i ®îc tÝnhtheo ®¬n gi¸ thùc tÕ lÇn nhËp tiÕp theo. Nh vËy, gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu7§¬n gi¸ thùc tÕb×nh qu©nGi¸ thùc tÕ tånkho ®Çu kúGi¸ thùc tÕ vËtliÖu xuÊttrong kúSè lîng vËtliÖu xuÊttrong kú§¬n vÞ b×nhqu©nTrÞ gi¸ thùc tÕ VLnhËp trong kúSè lîng VL tånkho ®Çu kúSè lîng VL nhËpkho trong kú
 8. 8. tån cuèi kú chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho thuéc c¸c lÇnmua vµo sau cïng.§iÒu kiÖn ¸p dông:+ ChØ dïng ph¬ng ph¸p nµy ®Ó theo dâi chi tiÕt vÒ sè lîng vµ ®¬ngi¸ cña tõng lÇn nhËp - xuÊt kho.+ Khi gi¸ vËt liÖu trªn thÞ trêng cã biÕn ®éng chØ dïng gi¸ thùc tÕ®Ó ghi vµo sæ.d>TÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp sau xuÊt tríc (LIFO)Theo ph¬ng ph¸p nµy nh÷ng vËt liÖu nhËp kho sau th× xuÊt tríc vµkhi tÝnh to¸n mua thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho theo nguyªn t¾c: tÝnhtheo ®¬n gi¸ thùc tÕ cña lÇn nhËp sau cïng ®èi víi sè lîng xuÊt khothuéc lÇn nhËp sau cïng, sè cßn l¹i ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ cñac¸c lÇn nhËp tríc ®ã. Nh vËy, gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån kho cuèi kú l¹ilµ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thuéc c¸c lÇn nhËp ®Çu kú.§iÒu kiÖn ¸p dông: gièng nh ph¬ng ph¸p nhËp tríc - xuÊt tríc.e>TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh:Ph¬ng ph¸p nµy thêng ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c vËt liÖu cã gi¸ trÞcao, c¸c lo¹i vËt liÖu ®Æc chñng. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®îc c¨ncø vµo sè lîng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp kho (mua) thùc tÕ cña tõnghµng, tõng lÇn nhËp tõng l« hµng vµ sè lîng xuÊt kho theo tõng lÇnnhËp. Hay nãi c¸ch kh¸c, vËt liÖu nhËp kho theo gi¸ nµo th× khi xuÊt khoghi theo gi¸ ®Êy.§iÒu kiÖn ¸p dông:- Theo dâi chi tiÕt vÒ sè lîng vµ ®¬n gi¸ cña tõng lÇn nhËp - xuÊttheo tõng ho¸ ®¬n mua riªng biÖt.8
 9. 9. - §¬n vÞ chØ dïng mét lo¹i gi¸ thùc tÕ ghi sæ- Trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n ë kho th× ph©n biÖt theo tõng l« hµngnhËp - xuÊt.f) Ph¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ mua lÇn cuèi:§iÒu kiÖn ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu chñng lo¹ihµng, mÉu m· kh¸c nhau, gi¸ trÞ thÊp thêng xuyªn xuÊt kho. Ph¬ng ph¸pnµy cã u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ lµm nhng ®é chÝnh x¸c l¹i kh«ng cao= + -Trong ®ã:= x2.2 - §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n.Do NVL cã nhiÒu lo¹i, thêng t¨ng gi¶m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,mµ yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nhbiÕn ®éng vµ sè liÖu cã cña NVL nªn trong c«ng t¸c h¹ch to¸n NVL cãthÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n t×nh h×nh nhËp xuÊt NVL hµngngµy.Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy toµn bé vËt liÖu biÕn ®éng trong kú®îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n (gi¸ kÕ to¸n hay mét lo¹i gi¸ æn ®Þnh trongkú). Hµng ngµy kÕ to¸n sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi sæ chi tiÕt gi¸ trÞvËt liÖu nhËp xuÊt. Cuèi kú ph¶i tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖuxuÊt dïng trong kú theo c¸c ®èi tîng theo gi¸ mua thùc tÕ b»ng c¸ch x¸c®Þnh hÖ sè gi¸ gi÷a gi¸ mua thùc tÕ vµ gi¸ mua h¹ch to¸n cña vËt liÖulu©n chuyÓn trong kú.- Tríc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh hÖ sè gi÷a thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n cñavËt liÖu9Gi¸ thùc tÕ VL tån®Çu kúTæng gi¸ thùc tÕ VLnhËp trong kú
 10. 10. +=+- Sau ®ã tÝnh gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt kho trong kú, c¨n cø vµogi¸ h¹ch to¸n xuÊt kho vµ hÖ sè gi¸.= ×Ph¬ng ph¸p nµy sö dông trong ®iÒu kiÖn:- Doanh nghiÖp dïng hai lo¹i gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n.- Doanh nghiÖp kh«ng theo dâi ®îc vÒ sè lîng vËt liÖu.- TÝnh theo lo¹i nhãm vËt liÖu.2 - NhiÖm vô cña kÕ to¸n NVL.2.1 - Yªu cÇu qu¶n lý NVL.VËt liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷ s¶n xuÊt kinh doanh thuéc tµi s¶n lu®éng, thêng xuyªn biÕn ®éng. §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔnra b×nh thêng, c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i thêng xuyªn mua NVLvµ xuÊt dïng cho s¶n xuÊt. Mçi lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt ®îc sö dông tõnhiÒu thø, nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau, ®îc nhËp vÒ tõ nhiÒu nguån vµgi¸ c¶ cña vËt liÖu thêng xuyªn biÕn ®éng trªn thÞ trêng. Bëi vËy ®Ót¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý, vËt liÖu ph¶i ®îc theo dâi chÆt chÏ tÊt c¶ c¸ckh©u tõ kh©u thu mua b¶o qu¶n, sö dông tíi kh©u dù tr÷. Trong qu¸tr×nh nµy nÕu qu¶n lý kh«ng tèt sÏ ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng, gi¸ trÞ s¶n10HÖ sègi¸ Gi¸ VL tån ®Çukú h¹ch to¸nTæng gi¸ h¹ch to¸nVL nhËp trong kúHÖ sè gi¸Gi¸ h¹ch to¸n VLxuÊt kho trong kúGi¸ thùc tÕ VL xuÊtkho trongkú
 11. 11. phÈm s¶n xuÊt ra. Do ®ã yªu cÇu qu¶n lý c«ng t¸c NVL ®îc thÓ hiÖn ëmét sè ®iÓm sau:Trong kh©u thu mua: §ßi hái ph¶i qu¶n lý vÒ khèi lîng, chÊt lîng,quy c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua còng nh kÕ ho¹ch muatheo ®óng tiÕn ®é, thêi gian phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanhcña Doanh nghiÖp.Trong kh©u b¶o qu¶n: §Ó tr¸nh mÊt m¸t, h háng, hao hôt, ®¶m b¶oan toµn vËt liÖu, th× viÖc tæ chøc tèt kho tµng, bÕn b·i, thùc hiÖn ®óngchÕ ®é qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i vËt liÖu còng ¶nh hëng kh«ng nhá tíi qu¸tr×nh s¶n xuÊt vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.Trong kh©u sö dông: §ßi hái ph¶i thùc hiÖn sö dông hîp lý, tiÕtkiÖm trªn cë së c¸c ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ nh»m h¹ thÊp møc tiªuhao vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp, tÝch luü choDoanh nghiÖp. V× vËy, trong kh©u nµy cÇn tæ chøc tèt viÖc ghi chÐp,ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt dïng vµ sö dông vËt liÖu trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng s¶n xuÊt kinh doanh.Trong kh©u dù tr÷: Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc møc dù tr÷ tèi®a, tèi thiÓu cho tõng lo¹i vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinhdoanh ®îc b×nh thêng, kh«ng bÞ ngng trÖ, gi¸n ®o¹n do viÖc cung øngkh«ng kÞp thêi hoÆc g©y t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do dù tr÷ qu¸ nhiÒu.Tãm l¹i vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm.Muèn s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn, chÊt lîng cao vµ ®¹t ®îc uy tÝn trªn thÞtrêng nhÊt thiÕt ph¶i tæ chøc viÖc qu¶n lý vËt liÖu. §©y lµ mét trongnh÷ng néi dung quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n ë Doanh nghiÖp.2.2 - NhiÖm vô cña kÕ to¸n NVL.11
 12. 12. Khi tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n NVL trong Doanh nghiÖp s¶n xuÊtvµ x©y dùng c¬ b¶n kÕ to¸n cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau:- Thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i vËt liÖu phï hîp víi nguyªn t¾c,yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ níc vµ yªu cÇu qu¶n trÞ cña DoanhnghiÖp.- Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ, tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp víi ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho ¸p dông trong Doanh nghiÖp ®Ó ghichÐp, ph©n lo¹i tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éngt¨ng gi¶m cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,cung cÊp sè liÖu kÞp thêi ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸thµnh s¶n phÈm.- Tham gia vµo viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕho¹ch mua, t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi b¸n, ngêi cung cÊp vµ t×nhh×nh sö dông vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.Iii – kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu.1. Chøng tõ sö dông.§Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý Doanh nghiÖp, kÕ to¸n chi tiÕt vËtliÖu ph¶i ®îc thùc hiÖn theo tõng kho, tõng lo¹i, nhãm vËt liÖu vµ ®îctiÕn hµnh ®ång thêi ë kkho vµ phßng kÕ to¸n trªn cïng mét c¬ së chøngtõ.Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh van hµnh theoQ§1141/TC/C§KT ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1995 cña Bé trëng Bé tµi chÝnhvµ Q§ 885 ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 1998 cña Bé tµi chÝnh, c¸c chøng tõ kÕto¸n vËt liÖu C«ng ty sö dông bao gåm:- PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 01- VT)12
 13. 13. - PhiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02 – VT)- PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu sè 03 – VT)- PhiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc (mÉu sè 04 – VT)- Biªn b¶n kiÓm nghiÖm (mÉu sè 05 – VT)- PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú (mÉu sè 07 – VT)- Biªn b¶n kiÓm kª vËt t (mÉu sè 08 – VT)- Chøng tõ, ho¸ ®¬n thuÕ GTGT (mÉu 01 – GTGT – 3LL)Bªn c¹nh ®ã, tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cô thÓ cña tõngDoanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, thµnh phÇn kinh tÕ kh¸cnhau mµ kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ kh¸c nhau.§èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt, b¾t buéc ph¶i ®îc lËp kÞpthêi, ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh vÒ mÉu biÓu, néi dung ph¬ng ph¸plËp vµ ph¶i ®îc tæ chøc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù thêi gian do KÕ to¸ntrëng quy ®Þnh, phôc vô cho viÖc ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp vµ c¸c béphËn liªn quan. §ång thêi ngêi lËp chøng tõ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒtÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ vÒ nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh.2- Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu.§Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, tuú thuéc vµo ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸pdông trong Doanh nghiÖp mµ sö dông c¸c sæ thÎ chi tiÕt sau:- Sæ (thÎ) kho (theo mÉu sè 06 – VT).- Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô.- Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn.- Sæ sè d.13
 14. 14. Sæ (thÎ) kho ®îc sö dông ®Ó theo dâi sè lîng nhËp xuÊt tån khocña tõng lo¹i vËt liÖu theo tõng kho. ThÎ kho do phßng kÕ to¸n lËp vµ ghic¸c chØ tiªu ®ã lµ: tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch, ®¬n vÞ tÝnh, m· sè vËt liÖu,sau ®ã giao cho thñ kho ®Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô ë kho, kh«ng ph©nbiÖt h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p nµo.ë phßng kÕ to¸n tuú theo tõng ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖumµ sö dông sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt, sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, sæ sèd ®Ó h¹ch to¸n nhËp xuÊt tån kho vÒ mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ.Ngoµi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt nªu trªn c¸c Doanh nghiÖp cßn cãthÓ më thªm c¸c b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt, b¶ng kª luü kÕ tæng hîpnhËp xuÊt tån kho vËt t phôc vô cho h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ m×nh.3. C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu.ViÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh cña thñ kho vµ kÕ to¸n còng nh kiÓm tra®èi chiÕu sè liÖu gi÷a h¹ch to¸n nghiÖp vô kho vµ ë phßng kÕ to¸n ®îctiÕn hµnh theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau:- Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song.- Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn.- Ph¬ng ph¸p sæ sè d.Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ ®¬n vÞ chän mét trong ba ph¬ngph¸p trªn ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô.3.1 - Ph¬ng ph¸p thÎ song song.* Nguyªn t¾c h¹ch to¸n:- ë kho: viÖc ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho hµng ngµy dothñ kho tiÕn hµnh trªn thÎ kho vµ chØ ghi theo chØ tiªu sè lîng.14
 15. 15. - ë phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n sö dông sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t ®Ó ghichÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt kho theo c¶ hai chØ tiªu sè lîng vµ gi¸ trÞ.VÒ c¬ b¶n sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t cã kÕt cÊu gièng nh thÎ kho nhng cãthªm cét gi¸ trÞ.* Tr×nh tù ghi chÐp:- ë kho: khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu, c«ng côdông cô thñ kho ph¶i kiÓm tra t×nh hîp lý hîp ph¸p cña chøng tõ råi tiÕnhµnh ghi chÐp sæ thùc nhËp, thùc xuÊt vµo chøng tõ vµ vµo thÎ kho.Cuèi ngµy thñ kho t×nh ra sè tån kho ghi lu«n vµo thÎ kho. §Þnh kú thñkho göi vÒ phßng kÕ to¸n hoÆc kÕ to¸n xuèng tËn kho nhËn chøng tõ(c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt t ®· ®îc ph©n lo¹i).Thñ kho ph¶i thêng xuyªn ®èi chiÕu sè tån kho víi sè vËt liÖu thùctÕ tån kho, thêng xuyªn ®èi chiÕu sè d vËt liÖu víi ®Þnh møc dù tr÷ vËtliÖu vµ cung cÊp t×nh h×nh nµy cho bé phËn qu¶n lý vËt liÖu ®îc biÕt®Ó cã quyÕt ®Þnh xö lý.- ë phßng kÕ to¸n: phßng kÕ to¸n më sæ (thÎ) chi tiÕt vËt liÖu cãkÕt cÊu gièng nh thÎ kho nhng thªm c¸c cét ®Ó theo dâi c¶ chØ tiªu gi¸trÞ. Khi nhËn ®îc chøng tõ nhËp xuÊt do thñ kho göi lªn, kÕ to¸n vËt liÖuph¶i kiÓm tra chøng tõ, ghi ®¬n gi¸ vµ tÝnh thµnh tiÒn trªn c¸c chøng tõnhËp xuÊt kho vËt liÖu sau ®ã ghi vµo sæ (thÎ) hoÆc sæ chi tiÕt vËtliÖu liªn quan.Cuèi th¸ng kÕ to¸n vËt liÖu céng sæ (thÎ) chi tiÕt ®Ó tÝnh ra tængsè nhËp xuÊt tån kho cña tõng thø vËt liÖu ®èi chiÕu víi sæ (thÎ) khocña thñ kho. Ngoµi ra ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp th×cÇn ph¶i tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n chi tiÕt tõ c¸c sæ chi tiÕt vµo b¶ngtæng hîp nhËp xuÊt tån theo tõng nhãm, tõng lo¹i vËt t.15
 16. 16. Cã thÓ kh¸i qu¸t néi dung tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theoph¬ng ph¸p thÎ song song b»ng s¬ ®å sau:Ghi hµng ngµy.Ghi cuèi ngµy.§èi chiÕu kiÓm tra.* ¦u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông:- ¦u ®iÓm: Ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm tra, ®èi chiÕu.- Nhîc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n cßn trïnglÆp vÒ chØ tiªu sè lîng. Ngoµi ra viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu chñ yÕu tiÕnhµnh vµo cuèi th¸ng do vËy h¹n chÕ kh¶ n¨ng kiÓm tra kÞp thêi cña kÕto¸n.- Ph¹m vÞ ¸p dông: ¸p dông thÝch hîp trong c¸c Doanh nghiÖp cãÝt chñng lo¹i vËt t, khèi lîng nghiÖp vô nhËp xuÊt Ýt, kh«ng thêng xuyªnvµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé cßn h¹n chÕ .3.2 - Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn.* Nguyªn t¾c h¹ch to¸n:16ThÎ khoChøng tõnhËpChøng tõxuÊtSæ (thÎ) kÕ to¸n chitiÕtB¶ng kª tæng hîpnhËp xuÊt tån kho
 17. 17. - ë kho: viÖc ghi chÐp ë kho cña thñ kho còng ®îc thùc hiÖn trªnthÎ kho vµ chØ ghi chÐp vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña vËt liÖu vÒ mÆtsè lîng.- ë phßng kÕ to¸n: sö dông sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghitæng hîp vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vËt liÖu nhËp xuÊt tån khotrong th¸ng.* Tr×nh tù ghi chÐp:- ë kho: theo ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn th× viÖc ghichÐp cña thñ kho còng ®îc tiÕn hµnh trªn thÎ kho nh ph¬ng ph¸p thÎ songsong.- ë phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghichÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho cña tõng lo¹i vËt t ë tõng kho. Sæ ®-îc më cho c¶ n¨m nhng mçi th¸ng chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng. §Ó cãsè liÖu ghi vµo sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, kÕ to¸n ph¶i lËp b¶ng kªnhËp, b¶ng kª xuÊt trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp xuÊt thñ kho göi lªn.Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn còng ®îc theo dâi c¶ vÒ chØ tiªu khèi lîngvµ chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷asæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi thÎ kho vµ víi sè liÖu cña sæ kÕ to¸ntæng hîp.Néi dung vµ tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sæ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau:Ghi hµng ngµy.17ThÎ khoChøng tõnhËpB¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©nchuyÓnChøng tõ xuÊtB¶ng kª xuÊt
 18. 18. Ghi cuèi ngµy.§èi chiÕu kiÓm tra.* ¦u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông:- ¦u ®iÓm: khèi lîng ph¹m vi ghi chÐp cña kÕ to¸n ®îc gi¶m bít dochØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng.- Nhîc ®iÓm: viÖc ghi sæ vÉn trïng lÆp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸nvÒ chØ tiªu hiÖn vËt vµ phßng kÕ to¸n còng chØ tiÕn hµnh kiÓm tra ®èichiÕu vµo cuèi th¸ng do ®ã h¹n chÕ t¸c dông cña kiÓm tra.- Ph¹m vi ¸p dông: ¸p dông thÝch hîp trong c¸c Doanh nghiÖp cãkh«ng nhiÒu nghiÖp vô nhËp xuÊt, kh«ng bè trÝ riªng nh©n viªn kÕ to¸nvËt liÖu do ®ã kh«ng cã ®iÒu kiÖn ghi chÐp theo dâi t×nh h×nh nhËpxuÊt hµng ngµy.3.3 - Ph¬ng ph¸p sæ sè d.* Nguyªn t¾c h¹ch to¸n:- ë kho: thñ kho chØ theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu theochØ tiªu hiÖn vËt.- ë phßng kÕ to¸n: theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu theotõng nhãm, tõng lo¹i vËt liÖu theo chØ tiªu gi¸ trÞ.* Tr×nh tù ghi chÐp:- ë kho: thñ kho còng ghi thÎ kho gièng nh c¸c trêng hîp trªn. Nhngcuèi th¸ng ph¶i tÝnh ra sè tån kho råi ghi vµo cét sè lîng cña sæ sè d.- ë phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n më sæ sè d theo tõng kho. Sæ dïng choc¶ n¨m ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt. Tõ c¸c b¶ng kª nhËp, b¶ng kªxuÊt kÕ to¸n lËp b¶ng luü kÕ nhËp, luü kÕ xuÊt, råi tõ c¸c b¶ng luü kÕlËp b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån theo tõng nhãm tõng lo¹i vËt t theochØ tiªu gi¸ trÞ.18
 19. 19. Cuèi th¸ng, khi nhËn sæ sè d do thñ kho göi lªn kÕ to¸n c¨n cø vµosè tån cuèi th¸ng, ¸p gi¸ h¹ch to¸n tÝnh ra gi¸ trÞ tån kho ®Ó ghi vµo cétsè tiÒn trªn sæ sè d.ViÖc kiÓm tra ®èi chiÕu ®îc c¨n cø vµo cét sè tiÒn tån kho trªn sæsè d vµ b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tån (cét sè tiÒn) vµ ®èi chiÕu vèisæ kÕ to¸n tæng hîp.Néi dung, tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t theo ph¬ng ph¸p sæ sè d®îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å:Ghi hµng ngµy.Ghi cuèi ngµy.§èi chiÕu kiÓm tra.* ¦u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông:- ¦u ®iÓm: tr¸nh ®îc sù ghi chÐp trïng lÆp gi÷a kho vµ phßng kÕto¸n, gi¶m bít khèi lîng ghi chÐp kÕ to¸n, c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh ®Òutrong th¸ng.19ThÎ khoChøng tõnhËpB¶ng kª nhËpB¶ng luü kÕnhËpChøng tõxuÊtB¶ng kª xuÊtB¶ng luü kÕxuÊtSæ sè dB¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊttån
 20. 20. - Nhîc ®iÓm: do kÕ to¸n chØ ghi theo mÆt gi¸ trÞ nªn muèn biÕt®îc sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m vÒ mÆt hiÖn vËt th× nhiÒu khiph¶i xem sæ cña thñ kho mÊt nhiÒu thêi gian. H¬n n÷a viÖc kiÓm traph¸t hiÖn sai sãt nhÇm lÉn gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n gÆp khã kh¨n.- Ph¹m vi ¸p dông: ¸p dông thÝch hîp trong c¸c Doanh nghiÖp x¶nxuÊt cã khèi lîng c¸c nghiÖp vô ghi chÐp nhËp xuÊt nhiÒu, thêng xuyªn,cã nhiÒu chñng lo¹i vËt t vµ ¸p dông víi Doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®îchÖ th«ng danh ®iÓm vËt t; tr×nh ®é chuyªn m«n cña kÕ to¸n ®· v÷ngvµng.Iv – kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu.VËt liÖu lµ tµi s¶n lu ®éng thuéc nhãm hµng tån kho cña DoanhnghiÖp, nã ®îc nhËp xuÊt kho thêng xuyªn liªn tôc. Tuy nhiªn tuú theo®Æc ®iÓm vËt liÖu cña tõng Doanh nghiÖp mµ c¸c Doanh nghiÖp cãc¸c ph¬ng ph¸p kiÓm kª kh¸c nhau. Cã Doanh nghiÖp kiÓm kª theo tõngnghiÖp vô nhËp xuÊt, nhng còng cã Doanh nghiÖp chØ kiÓm kª mét lÇnvµo thêi ®iÓm cuèi kú. T¬ng øng víi hai ph¬ng ph¸p kiÓm kª trªn, trongkÕ to¸n tæng hîp vÒ vËt liÖu nãi riªng, hµng tån kho nãi chung cã haiph¬ng ph¸p lµ:- Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn.- Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú.1 – KÕ to¸n NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn.Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng gi¶m hµng tån kho mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho. Ph-¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông phæ biÕn hiÖn nay ë níc ta v× nh÷ng tiÖnÝch cña nã, tuy nhiªn nh÷ng Doanh nghiÖp cã nhiÒu chñng lo¹i vËt t,20
 21. 21. hµng ho¸ cã gi¸ trÞ thÊp, thêng xuyªn xuÊt dïng, xuÊt b¸n mµ ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy sÏ tèn rÊt nhiÒu c«ng søc. Dï vËy ph¬ng ph¸p nµy cã ®échÝnh x¸c cao vµ cung cÊp th«ng tin vÒ hµng tån kho mét c¸ch kÞp thêi.Theo ph¬ng ph¸p nµy, t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo kÕ to¸n còng cã thÓ x¸c®Þnh ®îc lîng nhËp xuÊt tån kho cña tõng lo¹i vËt liÖu nãi riªng vµ hµngtån kho nãi chung.Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong c¸c Doanh nghiÖp cã quy m« lín chñyÕu lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhauvíi sè lîng lín, gi¸ trÞ cao.§Ó h¹ch to¸n NVL kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau ®Ó h¹ch to¸n:- Tµi kho¶n 152 – Nguyªn vËt liÖu.Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó theo dâi gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh t¨nggi¶m NVL theo gi¸ thùc tÕ cã thÓ më chi tiÕt theo tõng lo¹i, nhãm, thø,kho tuú theo ph¬ng diÖn qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cña tõng ®¬n vÞ.Bªn Nî: Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ lµm t¨ng NVL trong kú nh mua ngoµi,tù gia c«ng chÕ biÕn, nhËn gãp vèn….Bªn Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ lµm gi¶m NVL trong kú nh xuÊtdïng, xuÊt b¸n, xuÊt gãp vèn liªn doanh, thiÕu hôt, triÕt khÊu ®îc hëng…Sè d Nî (®Çu kú hoÆc cuèi kú): Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ NVL tån kho(®Çu kú hoÆc cuèi kú)Tµi kho¶n 152 cã thÓ më thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2:TK 1521: NVL chÝnhTK 1522: VËt liÖu phôTK 1523: Nhiªn liÖuTK 1524: Phô tïng thay thÕTK 1525: VËt t, thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶nTK 1528: VËt liÖu kh¸c.Tµi kho¶n 151: Hµng mua ®i ®êng.21
 22. 22. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó theo dâi c¸c lo¹i NVL, CCDC, hµng ho¸ mµDoanh nghiÖp ®· mua hay chÊp nhËn mua, ®· thuéc quyÒn së h÷u cñaDoanh nghiÖp nhng cuèi th¸ng cha vÒ nhËp kho (kÓ c¶ sè göi ë kho ng-êi kh¸c).Bªn Nî: Ph¶n ¸nh hµng ®ang ®i ®êng t¨ng.Bªn Cã: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ®i ®êng kú tríc ®· nhËp kho haychuyÓn giao cho c¸c bé phËn sö dông hoÆc bµn giao cho kh¸ch hµng.Sè d Nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ®i ®êng (®Çy kú hoÆc cuèi kú).Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµikho¶n liªn quan kh¸c nh: TK 133, 331, 111, 112….C¨n cø vµo giÊy nhËn hµng, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt th× khi hµngvÒ ®Õn n¬I cã thÓ lËp ban kiÓm nhËn vËt liÖu c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng,quy c¸ch. Ban kiÓm nhËn c¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc tÕ ®Ó ghi vµo “BiÓnb¶n kiÓm kª vËt t” sau ®ã bé phËn cung øng sÏ lËp “PhiÕu nhËp kho”vËt t trªn c¬ së ho¸ ®¬n, giÊy b¸o nhËn hµng vµ biªn b¶n kiÓm nhËn råigiao cho thñ kho. Thñ kho sÏ ghi sè thùc nhËp vµo phiÕu råi chuyÓn chophßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ. Trêng hîp ph¸t hiÖn thõa thiÕu, saiquy c¸ch, thñ kho ph¶i b¸o cho bé phËn cung øng biÕt vµ cïng ngêi giaolËp biªn b¶n.C¸c chøng tõ ®îc sö dông trong h¹ch to¸n vËt liÖu ë Doanh nghiÖpthêng bao gåm:- Ho¸ ®¬n b¸n hµng (nÕu tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp).- Ho¸ ®¬n GTGT (nÕu tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ- PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, phiÕuxuÊt vËt t theo h¹n møc, phiÕu xuÊt kho … tuú theo tõng néi dung chñyÕu cña tõng Doanh nghiÖp.22
 23. 23. 1.1 – H¹ch to¸n t¨ng NVL ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theoph¬ng ph¸p khÊu trõ.§èi víi c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnhthuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ (thùc hiÖn viÖc mua b¸n cã ho¸®¬n, chøng tõ, ghi chÐp ho¸ ®¬n ®Çy ®ñ) thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc t¸chriªng, kh«ng ghi vµo gi¸ thùc tÕ cña VL. Nh vËy khi mua hµng trong tænggi¸ thanh to¸n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, phÇn gi¸ mua thùc tÕ ®îc ghi t¨ngVL, cßn phÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc ghi vµo sè khÊu trõ cô thÓ.a) Nguyªn vËt liÖu ph¸t triÓn do mua ngoµi* Trêng hîp mua ngoµi hµng ho¸ vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ:- C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, biªn b¶n kiÓm nhËn vµ phiÕunhËp kho, kÕ to¸n ghi:Nî TK 152 : Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu. Chi tiÕt tõng lo¹i s¶n phÈmNî TK 133 (1331) : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ.Cã TK 331, 111, 112 … : Tæng gi¸ thanh to¸n.- Trêng hîp Doanh nghiÖp ®îc hëng triÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸hµng mua, hµng mua tr¶ l¹i (nÕu cã), kÕ to¸n ghi:Nî TK 331 : Trõ vµo sè tiÒn ph¶i tr¶.Nî TK 111, 112 : NÕu nhËn l¹i b»ng tiÒn.Nî TK 138 (1381) : Sè ®îc ngêi b¸n chÊp nhËn.Cã TK 152 : Sè triÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ mua hµng ®îchëng gi¸ mua kh«ng cã thuÕ.Cã TK 133 : a) ThuÕ GTGT ®Çu vµo- NÕu ®îc hëng triÕt khÊu thanh to¸n:Nî TK 111, 112, 331,138:Cã TK 515: Sè triÕt khÊu thanh to¸n ®îc hëng tÝnh tængtrªn gi¸ thanh to¸n c¶ thuÕb) VËt liÖu (VT) mua ngoµi do hµng thõa so víi ho¸ ®¬n:23
 24. 24. * NÕu nhËp kho toµn bé sè hµng:Nî TK 152: Gi¸ thùc tÕ sè hµng( c¶ sè thõa)Nî TK (1):Cã TK331: Tæng gi¸ trÞ thùc tÕ ph¶i tr¶Cã TK 338(1): TrÞ gi¸ hµng thõa( kh«ng VAT* → NÕu tr¶ l¹i sè thõa :Nî TK 338(1)Cã TK 152: (TrÞ gi¸ hµng thõa)→ NÕu mua lu«n sè thõa:Nî TK 338(1): TrÞ gi¸ hµng thõa kh«ng thuÕNî TK133(1)Cã TK 331: Tæng gi¸ thùc tÕ ph¶i tr¶ thªm→NÕu thõa kh«ng râ nguyªn nh©n, ghi ph¸t triÓn thu nhËp:Nî TK 338(1)Cã TK 711* NÕu nhËp kho theo sè ghi trªn ho¸ ®¬n:+ Khi nhËp kho ghi nhËn sè nhËp nh trêng hîp (1) ®ång thêi ghi®¬n: Nî TK 002.+ Tr¶ l¹i sè thõa: Cã TK 002+ NÕu mua tiÕp sè thõa: Nî TK 152Nî TK133(1)Cã TK 331* Thõa kh«ng râ nguyªn nh©n:Nî TK 152Cã TK 711b) Hµng thiÕu so víi ho¸ ®¬n- Khi nhËp kho, ghi thªm sè thùc nhËp:24
 25. 25. Nî TK 152: Gi¸ thùc tÕ VL thùc nhËp khoNî TK138(1): TrÞ gi¸ hµng thiÕuNî TK 133(1): VAT tÝnh theo sè trªn ho¸ ®¬nCã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n- Khi sö lý sè thiÕu:+) §ßi ngêi b¸n giao tiÕp sè hµng thiÕu:Nî TK 152Cã TK 138 (1)+) NÕu ngêi b¸n kh«ng cßn hµng ®Ó giao tiÕp:Nî TK 331: Gi¶m nî ph¶i tr¶Cã TK138(1): TrÞ gi¸ hµng thiÕuCã TK 133(1)+) NÕu c¸ nh©n lµm mÊt ph¶i båi thêng:Nî TK 138(8), 334: §ßi, hay trõ l¬ngCã 138(1)Cã TK 133(1)b) VËt liÖu t¨ng do tù chÕ nhËp kho, gia c«ng chÕ biÕn nhËp l¹i:Nî TK 152Cã TK154c) VËt liÖu ph¸t triÓn do c¸c nguyªn nh©n kh¸c:Nî TK 152: Gi¸ thùc tÕ chi tiÕt lo¹i vËt liÖuCã 411: NhËn cÊp ph¸t, vèn gãp.Cã 711: NhËn tÆngCã 336, 338(8): Do vay mîn t¹m thêiCã 632, 122, 222.4.2. H¹ch to¸n NVL, c«ng cô , dông cô theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª®Þnh kú.C¸c TK sö dông:25
 26. 26. TK 611 mua hµng: Lµ TK ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕvËt liÖu, c«ng côdông cô t¨ng ( ↑ ) ( ↓ ) gi¶m trong kúBªn nî: Gi¸ thùc tÕ VL, c«ng cô, dông cô tån ®Çu kú, t¨ng trong kú.Bªn cã: KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ VL c«ng cô, dông cô tån cuèi kúdo:- Gi¸ thùc tÕ VL, c«ng cô, dông cô gi¶m do hµng bÞ tr¶ l¹i, chiÕtkhÊu th¬ng m¹i- Tæng gi¸ thùc tÕ VL xuÊt dïng.TK nµy kh«ng cã sè d vµ më chi tiÕt cho tõng lo¹i NVL, c«ng cô,dông cô.TK 152: ( nguyªn liÖu, VL) lµ TK theo dâi gi¸ thùc tÕ VL tån khoBªn nî: Gi¸ thùc tÕ VL tån kho cuèi kú ®îc kÕt chuyÓn sangtõTK611Bªn cã: KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ VL tån kho ®Çu kú sang TK 611.TK nµy d nî: Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ VL tån kho* Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n NVL:→ §Çu kú, kÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ VL( tån kho, ®ang ®i ®êng)Nî TK 611: Gi¸ thùc tÕCã TK 152: VL tån khoCã TK 151: VL ®ang ®i ®êng→ Trong kú:- VL mua ( vµo kho, ®· nhËp kho hoÆc ®ang ®i ®êng)Nî TK 611Nî TK133 (1)Cã TK 112, 111, 141: … Tæng gi¸ thanh to¸n- ChiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng mua, hµng mua tr¶ l¹i:Nî TK 111,112,331…26
 27. 27. Cã TK 611: gi¶m trÞ gi¸ hµngCã 133 (1) gi¶m VAT t¬ng øng- ChiÕt khÊu thanh to¸n:Nî TK 111, 112, 138(8), 331Cã TK 515.- C¸c trêng hîp kh¸c lµm t¨ng VL:Nî TK 611Cã 411, 711.Cã 336, 338: T¨ng do ®i vayCã 128, 122: T¨ng do nhËn l¹i vèn gãp liªn doanhCã TK 631, 711.→ Cuèi kú:- C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª, VL tån kho, vµ ®ang ®i ®êng, kÕto¸n kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt liÖu tån cuèi kú:Nî TK 152Nî TK 151Cã TK 611:- C¨n cø vµo sö lý thiÕu hôt, mÊt m¸t…Nî TK 138(1)Nî TK 128(8), 334Nî TK632Cã TK 611- §ång thêi x¸c ®Þnh tæng gi¸ thùc tÕ VL xuÊt dïng:Nî TK 621, 627,641, 642Cã TK 61127
 28. 28. PhÇn 2thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nvlt¹i c«ng ty x©y dùng hîp nhÊti. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ngty x©y dùng Hîp NhÊt1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt1. LÞch sö h×nh thµnhC«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt lµ mét doanh nghiÖp t nh©n ®îc thµnhlËp theo quyÕt ®Þnh sè 00841 do träng tµi kinh tÕ Hµ Néi cÊp ngµy9/9/1993 cña UBNDTP Hµ NéiTrô së giao dÞch 50-TrÇn Xu©n so¹n Hµ NéiC«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®· kh«ngngõng ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh , x©y dùng vµ hoµn thiÖn dÇn bém¸y tæ chøc qu¶n lý, trang bÞ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ trong d©y chuyÒnthi c«ng x©y dùng, ®¶m b¶o n¨ng lùc vµ chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh.V× vËy, C«ng ty ®· tróng thÇu vµ ®îc chØ ®Þnh thÇu nhiÒu c«ng tr×nhx©y dùng. §Þa bµn ho¹t ®éng cña C«ng ty rÊt réng, r¶i r¸c ë c¸c tØnhphÝa b¾c tõ L¹ng S¬n, Hµ Giang, Lai Ch©u , Lµo cai, Tuyªn Quang, YªnB¸i…C«ng ty cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu lµ nhËn thÇu thi c«ngx©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖpnhãm C,x©y dùng c¸c lo¹i c«ng tr×nh giao th«ng nh: lµm nÒn, mÆt ®êngbé,c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc… §«ng thêi tiÕn hµnh qu¶n lý vµ sö dông cãhiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn do ng©n hµng giao2. NhiÖm vô ho¹t ®éng:28
 29. 29. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô côthÓ sau:1 X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m ®Óphï hîp víi môc ®Ých ®· ®Æt ra vµ nhu cÇu cña thÞ trêng, ký kÕt vµ tæchøc c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký víi c¸c ®èi t¸c.2. §æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph¬ng thøc qu¶n lý, tiÒn thutõ chuyÓn nhîng tµi s¶n ph¶i ®îc dïng t¸i ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ c«ngnghÖ cña C«ng ty.3.Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ngêi lao ®éng, theo qui ®Þnh cñaBé luËt lao ®éng, luËt c«ng ®oµn.4. Thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña Nhµ níc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«itrêng, quèc phßng vµ an ninh quèc gia.5. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n, b¸o c¸o ®Þnhkú theo qui ®Þnh cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cñanã.6. ChÞu sù kiÓm tra cña Bé x©y dùng: tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒthanh tra cña c¬ quan tµi chÝnh vµ cña c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈmquyÒn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt§Ó tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty cÇn thùc hiÖnc¸c nhiÖm vô qu¶n lý sau:1. Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, tµis¶n,c¸c quÜ kÕ to¸n, h¹ch to¸n, chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®é kh¸c doNhµ níc qui ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh x¸c thùc vÒ c¸c ho¹t ®éngtµi chÝnh cña C«ng ty.2. C«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, c¸c th«ng tin ®¸nh gi¸ ®óng®¾n vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty theo qui ®Þnh cña ChÝnh phñ.29
 30. 30. 3. ChÞu tr¸ch nhiÖm nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c(nÕucã) theo qui ®Þnh cña Ph¸p luËt.3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ qui tr×nh c«ng nghÖ cñac«ng ty* §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanhC¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty ®îc tiÕn hµnh gåm c¶ ®Êu thÇu vµchØ ®Þnh thÇu. Sau khi hîp ®ång kinh tÕ ®îc kÝ kÕt. C«ng ty thµnh lËpban chØ huy c«ng trêng giao nhiÖm vô cho c¸c phßng ban.Chøc n¨ng ph¶i lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cô thÓ, tiÕn ®é vµ c¸c ph-¬ng ¸n ®¶m b¶o cung cÊp vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, tæ chøc thic«ng hîp lý, ®¶m b¶o tiÕn ®é còng nh chÊt lîng cña hîp ®ång kinh tÕ ®·ký kÕt víi chñ ®Çu t hay víi C«ng ty.ViÖc qu¶n lý vËt t c«ng ty chñ yÕu giao cho Phßng VËt t theo dâit×nh h×nh mua vËt t cho ®Õn khi xuÊt c«ng tr×nh. M¸y mãc thi c«ng chñyÕu lµ cña C«ng ty ngoµi ra C«ng ty cßn ph¶i ®i thuª ngoµi ®Ó ®¶m b¶oqu¸ tr×nh thi c«ng vµ do phßng vËt t chÞu tr¸ch nhiÖm vËn hµnh, qu¶n lýtrong thêi gian lµm ë c«ng trêng.Lao ®éng ®îc sö dông chñ yÕu lµ c«ng nh©n cña C«ng ty, chØthuª lao ®éng phæ th«ng ngoµi trong trêng hîp c«ng viÖc gÊp rót, cÇn®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng ®· ký kÕt trong hîp ®ång.ChÊt lîng c«ng tr×nh do bªn A qui ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng,nÕu cã sù thay ®æi ph¶i bµn b¹c víi bªn A vµ ®îc bªn A cho phÐp b»ngv¨n b¶n nªn tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt lîng c«ng tr×nh lu«n ®îc ®¶m b¶o.Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng, b»ng sù nç lùc cña b¶n th©n,céng víi sù quan t©m cña c«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt, C«ng ty ®· kh«ng30
 31. 31. ngõng ph¸t triÓn, më réng ph¹m vi ho¹t ®éng, t¹o ®îc uy tÝn víi kh¸chhµng vµ cã thÞ trêng æn ®Þnh.* Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈmC«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc x©ydùng c¬ b¶n: nhËn thÇu, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh lµm ®êng. Do ®Æc®iÓm lµ x©y dùng c¬ b¶n nªn thêi gian hoµn thµnh mét s¶n phÈm dµihay ng¾n tuú thuéc vµo c«ng tr×nh cã quy m« lín hay nhá.Trong qu¸ tr×nh thi c«ng lu«n cã sù gi¸m s¸t cña phßng kü thuËt vµkiÓm tra chÊt lîng cña bªn A vµ c¸c ®éi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ antoµn lao ®éng vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh s¶nxuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty qua s¬ ®å sau:S¬ ®å kh¸i qu¸t quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm* §Æc ®iÓm s¶n phÈm31Tæ chøc hå s¬®Êu thÇuTh«ng b¸otróng thÇuChØ ®Þnh thÇuth¶o luËnHîp ®ång kinhtÕ víi chñ ®Çu tThµnh lËp banchØ huy c«ng tr-êngLËp ph¬ng ¸n tæchøc thi c«ngB¶o vÖ ph¬ng ¸nvµ biÖn ph¸pthi c«ngTiÕn hµnh thic«ng theo thiÕtkÕTæ chøc nghiÖmthu khèi lîng vµchÊt lîng c«ngtr×nhLËp b¶ng nghiÖmthu thanh to¸n c«ngtr×nhCT hoµn thµnh lµmquyÕt to¸n bµn giaoCT cho chñ ®Çu t
 32. 32. S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶nnh nhµ, ®êng. §ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh s¶n xuÊt d©n dông, cã ®ñ ®iÒukiÖn ®Ó ®a vµo s¶n xuÊt, sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông. Nãi c¸ch kh¸c râh¬n, nã lµ s¶n phÈm cña c«ng nghÖ x©y dùng vµ g¾n liÒn trªn mét®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh, ®îc t¹o thµnh b»ng vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãcthiÕt bÞ vµ lao ®éng mang nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nh:+ Cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian sö dông l©u dµi cã gi¸trÞ lín, mang tÝnh chÊt cè ®Þnh.+ N¬i s¶n xuÊt ra s¶n phÈm còng lµ n¬i s¶n phÈm hoµn thµnh, ®avµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông.+ S¶n phÈm x©y dùng mang tÝnh tæng thÓ vÒ nhiÒu mÆt: kinhtÕ, chÝnh trÞ, kü thuËt, nghÖ thuËt. Nã rÊt ®a d¹ng nhng l¹i mang tÝnh®éc lËp. Mçi mét c«ng tr×nh ®îc x©y theo mét thiÕt kÕ, kü thuËt riªng,cã gi¸ trÞ dù to¸n riªng vµ t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Nh÷ng ®Æc®iÓm nµy cã t¸c ®éng lín tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty.+ Qu¸ tr×nh tõ khi khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho ®Õn khic«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dông thêng dµi. Nã phôthuéc vµo quy m« vµ tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ kü thuËt cña tõng c«ngtr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng nµy ®îc chia lµm nhiÒu giai ®o¹n: ChuÈn bÞcho ®iÒu kiÖn thi c«ng, thi c«ng mãng, trÇn, hoµn thiÖn. Mçi giai ®o¹nthi c«ng l¹i bao gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, c¸c c«ng viÖc chñ yÕu®îc thùc hiÖn ë ngoµi trêi nªn nã chÞu ¶nh hëng cña thêi tiÕt, thiªnnhiªn. Do ®ã qu¸ tr×nh vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng kh«ng cã tÝnh æn ®Þnh,nã lu«n lu«n biÕn ®éng theo ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ theo tõng giai®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh.Víi ®µ ph¸t triÓn nh hiÖn nay, em thÊy r»ng C«ng ty x©y dùng HîpNhÊt lµ mét c«ng ty cã tÇm ph¸t triÓn kh¸ cao, phï hîp víi xu híng ph¸t32
 33. 33. triÓn trong níc, trong khu vùc. Trong t¬ng lai, nhu cÇu x©y dùng vµ hoµnthiÖn hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, d©n dông…cßn rÊt lín, ®ã lµ nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n cho ngµnh x©y dùng nãi chungvµ C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt nãi riªng. Tuy vËy, trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ngµy nay còng ®ßi hái ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ toµn thÓ c¸n bé c«ngnh©n viªn trong c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒx©y dùng ®Ó c«ng ty ngµy v÷ng cµng m¹nh h¬n.I - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt.1. §Æc ®iÓm vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt.C«ng ty Hîp NhÊt lµ mét ®¬n vÞ x©y dùng c¬ b¶n nªn s¶n phÈmcña C«ng ty s¶n xuÊt ra bao gåm nhiÒu lo¹i NVL hîp thµnh tõ nhiÒunguån thu kh¸c nhau. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã t¹o nªn sù phong phó vµ ®ad¹ng vÒ chñng lo¹i vËt liÖu ë ®©y.Chi phÝ NVL ë C«ng ty chiÕm tíi kho¶ng 70 - 80% trong toµn béchi phÝ x©y dùng vµ trong tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Do ®ã yªu cÇu®Æt ra cho C«ng ty mét nhiÖm vô hÕt søc nÆng nÒ trong c«ng t¸cqu¶n lý vµ h¹ch to¸n c¸c qu¸ tr×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, dù tr÷vµ sö dông NVL. Do ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nhiÒu thuËn lîitrong viÖc thu mua c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu mang tÝnh chÊt ®Æcthï cña C«ng ty vµ chÝnh x¸c kho¸n s¶n phÈm ®Õn tõng tæ ®éi s¶nxuÊt, nªn t¹i C«ng ty kh«ng bè trÝ hÖ thèng kho tµng nh thêi bao cÊp mµchØ cã nh÷ng b·i dù tr÷ NVL phôc vô cho nhu cÇu cña tõng c«ng tr×nh®îc tæ chøc ngay díi ch©n cña tõng c«ng tr×nh vµ chØ dù tr÷ mét lîngvõa ®ñ cho c«ng tr×nh ®ã.Bé phËn qu¶n lý vËt t lµ phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch cã tr¸ch nhiÖmqu¶n lý vËt t vµ lµm theo lÖnh cña Gi¸m ®èc. TiÕn hµnh nhËp - xuÊt vËtt trong th¸ng. §Þnh kú, tiÕn hµnh kiÓm kª ®Ó tham mu cho Gi¸m ®ècnh÷ng chñng lo¹i vËt t cÇn dïng cho s¶n xuÊt, nh÷ng lo¹i vËt t kÐmphÈm chÊt, nh÷ng lo¹i vËt t cßn tån ®äng... ®Ó Gi¸m ®èc cã nh÷ng biÖn33
 34. 34. ph¸p gi¶i quyÕt hîp lý, tr¸nh t×nh tr¹ng cung øng kh«ng kÞp thêi lµm gi¶mtiÕn ®é s¶n xuÊt thi c«ng hay t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do vËt t tån ®ängqu¸ nhiÒu, kh«ng sö dông hÕt. Bªn c¹nh c¸n bé cña phßng kÕ ho¹ch,thèng kª ®éi, thñ kho (cã tr¸ch nhiÖm nhËp - xuÊt vËt t theo phiÕu nhËp,phiÕu xuÊt ®ñ thñ tôc do C«ng ty quy ®Þnh hµng th¸ng, hµng quý) kÕthîp víi c¸n bé chuyªn m«n kh¸c tiÕn hµnh kiÓm kª nguyªn liÖu, vËt liÖu(lµ ngêi lu«n theo dâi ®Ó tiÕn hµnh kiÓm kª nguyªn liÖu, vËt liÖu), kÕthîp víi phßng kÕ ho¹ch vµ thñ kho ®Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®èi chiÕu, ghisæ NVL cña C«ng ty.4- Tæ chøc chøng tõ.S¬ ®å 9: S¬ ®å quy tr×nh kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty34chøng tõ gècsæ chi tiÕttµi kho¶nphiÕu nhËpkhophiÕu xuÊtkhob¸o c¸olu©n chuyÓn khob¶ng tæng hîp sè ps c¸c tµikho¶nphiÕu ph©n tÝch tµikho¶n kÕ to¸nb¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt vËtliÖusæ ®¨ng ký chøngtõ ghi sæchøng tõghi sæsæ c¸i c¸c tµi kho¶n
 35. 35. ghi hµng ngµyghi cuèi th¸ng®èi chiÕu kiÓm traII. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n NVL t¹i c«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt1- KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu.H¹ch to¸n chi tiÕt NVL ë C«ng ty thùc chÊt lµ theo dâi mäi vÊn ®ÒvÒ quy c¸ch, chñng lo¹i, sè lîng, gi¸ trÞ vµ t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån khoNVL. §Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊtdïng, c«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc.( FIFO)Chøng tõ kÕ to¸n: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT cña ngêi b¸n, b¶ng kªphiÕu nhËp kho, phiÕu chi, b¸o c¸o thanh to¸n tiÒn t¹m øng, giÊy b¸o nîcña Ng©n hµng..Tµi kho¶n sö dông : Do ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ vµ ®Þa bµn ho¹t®éng réng kh¾p, kh«ng cè ®Þnh mµ di chuyÓn theo ®éi, theo c«ngtr×nh nªn C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt chØ cã hÖ thèng nhµ kho t¹m thêido c¸c ®éi tæ chøc vµ qu¶n lý, v× vËy phßng kÕ to¸n cña C«ng ty södông tµi kho¶n 621 ®Ó h¹ch to¸n NVL (ë v¨n phßng C«ng ty kÕ to¸n chØh¹ch to¸n trªn tµi kho¶n 621 qu¸ tr×nh xuÊt NVL do kÕ to¸n ®éi chuyÓnlªn), tµi kho¶n 152 – Nguyªn vËt liÖu chØ ®îc sö dông ë díi c¸c ®éi.1.1- Khi thu mua vµ nhËp kho vËt liÖu.Do ®Æc ®iÓm cña c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n vËt liÖu ph¶i ®îccung cÊp ®Õn ch©n c«ng tr×nh vµ ®îc cung cÊp tõ nguån mua ngoµi lµ35b¶ng c©n ®èi tµi kho¶nb¸o c¸o tµi chÝnh
 36. 36. chñ yÕu. Sè lîng vµ ®¬n gi¸ NVL ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnhtrong thiÕt kÕ dù to¸n. Gi¸ nµy ®îc C«ng ty kh¶o s¸t tríc t¹i c¸c C«ng tygÇn c«ng tr×nh vµ ®îc tho¶ thuËn tríc. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ bao giê gi¸ghi trong thiÕt kÕ dù to¸n còng cao h¬n ®«i chót so víi gi¸ thùc tÕ ®Ótr¸nh t×nh tr¹ng cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ vËt liÖu C«ng ty cã thÓ bÞ lç.Khi nhËn thÇu c«ng tr×nh, C«ng ty thu mua vËt liÖu trong giíi h¹n saocho kh«ng qu¸ nhiÒu g©y ø ®äng vèn nhng còng kh«ng qu¸ Ýt g©yngõng s¶n xuÊt. §èi víi hÇu hÕt c¸c lo¹i NVL, th× thêng do ®éi tù mua.Nh÷ng hîp ®ång vËt t do ®éi ký trùc tiÕp ®èi víi ngêi cung cÊp th× ph¶icã x¸c nhËn cña Gi¸m ®èc C«ng ty th× míi cã hiÖu lùc vÒ mua b¸n.NghiÖp vô thu mua NVL do kÕ to¸n ®éi kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch cñaC«ng ty thùc hiÖn. Gi¸ cña vËt liÖu nhËp kho ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕtrªn ho¸ ®¬n hoÆc trªn hîp ®ång (th«ng thêng bao gåm c¶ chi phÝ vËnchuyÓn), trong trêng hîp cã c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thumua ®îc C«ng ty cho phÐp h¹ch to¸n vµo chi phÝ cña chÝnh c«ng tr×nh®ã.KÕ to¸n h¹ch to¸n qu¸ tr×nh thu mua NVL ®îc kÕ to¸n ®éi theo dâichi tiÕt, kÕ to¸n v¨n phßng C«ng ty kh«ng theo dâi mµ chØ ghi sæ khixuÊt vËt liÖu.Khi thu mua vËt liÖu nhËp kho thñ tôc ®îc tiÕn hµnh nh sau :a- §èi víi vËt liÖu chÝnh sö dông thi c«ngKhi vËt liÖu vÒ ®Õn ch©n c«ng tr×nh, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGTcña ngêi b¸n, kÕ to¸n ®éi tiÕn hµnh kiÓm tra khèi lîng vµ chÊt lîng vËtliÖu, ghi sè lîng thùc nhËp vµ lËp “Biªn b¶n ®èi chiÕu thanh to¸n” cã x¸cnhËn cña hai bªn. §Þnh kú theo tho¶ thuËn cña hai bªn, th«ng thêng lµmét th¸ng, kÕ to¸n ®éi cïng ngêi cung cÊp lËp “B¶ng kª ®èi chiÕu vËtliÖu thanh to¸n” cã x¸c nhËn cña hai bªn cung cÊp vµ bªn nhËn vËt liÖu.36
 37. 37. NÕu ph¸t hiÖn thõa thiÕu kh«ng ®óng phÈm chÊt, quy c¸ch ghi trªnchøng tõ, kÕ to¸n ®éi sÏ b¸o cho cÊp trªn biÕt ®ång thêi cïng ngêi giaohµng lËp biªn b¶n kiÓm kª ®Ó lµm c¨n cø gi¶i quyÕt víi bªn cung cÊp.B¶ng sè 1:Ho¸ ®¬n (gtgt)(Liªn 2: giao kh¸ch hµng)Ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2003MÉu sè: 01 - GTKT - 3LLNo: 507445§¬n vÞ b¸n hµng: Tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn Hîp§Þa chØ: Hoa L - Ninh B×nh Sè tµi kho¶n: ………………..§iÖn tho¹i: ……………………. M· sè: 27 0022671-1Hä tªn ngêi mua hµng: Hoµng Anh§¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt§Þa chØ: 50 - TrÇn Xu©n So¹n - HN Sè tµi kho¶n: ……………..H×nh thøc thanh to¸n:………………. M· sè: 01 0010908 9 -1STT Tªn hµng ho¸ dÞchvô§VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnA B C 1 2 3 = 1x212§¸ héc§¸ 1 x 2VËn chuyÓn ®Õnch©n c«ng tr×nhm3m3703035.285,843.8582.470.0061.315.740Céng tiÒn hµng: 3.785.746ThuÕ suÊt GTGT:5%TiÒn thuÕ GTGT: 1.892.873Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 3.975.03337
 38. 38. ViÕt b»ng ch÷: <Ba triÖu chÝn tr¨m bÈy m¬i l¨m ngµn kh«ng tr¨m ba m¬iba ngµn ®ång>Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞB¶ng sè 2:Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc---o0o---biªn b¶n ®èi chiÕu thanh to¸nH«m nay, ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2003. T¹i C¸t §»ng Y Yªn, Nam §ÞnhChóng t«i gåm cã:I - ®¹i diÖn bªn a (®éi xdct1 - c«ng ty xdHîp NhÊt)1. ¤ng Hoµng Anh - §éi trëng §éi XDCT 12. ¤ng Vâ H÷u Hîp - KÕ to¸n ®éiIi - ®¹i diÖn bªn b (tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn hîp )1. ¤ng Vâ H÷u Hîp - Chñ nhiÖmCïng nhau thèng nhÊt ®èi chiÕu c¸c khèi lîng ®¸ héc vµ ®¸ 1× 2cung cÊp tíi ch©n c«ng tr×nh §êng 10 - Nam §Þnh trong th¸ng 10 nhsau:1. Khèi lîng ®¸ héc Tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn Hîp cung cÊp tíi ch©nc«ng tr×nh:70 m3× 36.000 ®/m3= 2.520.000 ®ång2. Khèi lîng ®¸ 1× 2 Tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn Hîp cung cÊp tíi ch©nc«ng tr×nh:30 m3× 45.000 ®/3= 1.350.000 ®ång3. Gi¸ trÞ ®éi XDCT 1 - C«ng ty XD Hîp NhÊt ph¶i tr¶ cho Tæ hîpkhai th¸c ®¸ TiÕn Hîp lµ:2.484.000 + 1.350.000 = 3.834.000 ®ång<Ba triÖu t¸m tr¨m ba t ngµn ®ång>38
 39. 39. ®¹i diÖn bªn nhËn vËt liÖu tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕnHîpKÕ to¸n VËt t §éi trëngB¶ng sè 3:B¶ng kª ®èi chiÕu thanh to¸nTªn vËt liÖu: §¸ héc giao t¹i ch©n c«ng tr×nhTh¸ng 10 n¨m 2003I - ®¹i diÖn bªn cung cÊp1. ¤ng Vâ H÷u Hîp - Chñ nhiÖm§Þa chØ: Tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn Hîp - ThÞ x· Ninh B×nh -TØnh NBIi - ®¹i diÖn bªn nhËn vËt liÖu1. ¤ng Hoµng Anh - §éi trëng §éi XDCT 1 - C«ng ty XD Hîp NhÊtSTTNgµyth¸ngSètickª§¬nvÞSè l-îngLuükÕ§¬n gi¸ ThµnhtiÒn1234563/9/20044/9/200413/9/200414/9/200415/9/200416/9/20043 tickª6 tickª2 tickª5 tickª2 tickª2 tickªm3m3m3m3m3m3301411555445459646936.00036.00036.00036.00036.00036.0001.080.000504.000396.000180.000180.000180.000Céng 70 2.52000039
 40. 40. <Hai triÖu n¨m tr¨m hai m¬i ngµn ®ång>®¹i diÖn bªn cung cÊp ®¹i diÖn bªn nhËn vËt liÖu§éi trëng KÕ to¸n VËt tB¶ng sè 4:B¶ng kª ®èi chiÕu thanh to¸nTªn vËt liÖu: §¸ 1× 2 giao t¹i ch©n c«ng tr×nhTh¸ng 10 n¨m 2003I - ®¹i diÖn bªn cung cÊp1. ¤ng Vâ H÷u Hîp - Chñ nhiÖm§Þa chØ: Tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn Hîp - ThÞ x· Ninh B×nh -TØnh Ninh B×nhIi - ®¹i diÖn bªn nhËn vËt liÖu1. ¤ng Hoµng Anh - §éi trëng §éi XDCT 1 - C«ng ty XD Hîp NhÊtSTTNgµyth¸ngSètickª§¬nvÞSè l-îngLuükÕ§¬n gi¸ ThµnhtiÒn12315/10/200416/10/200421/10/20041 tickª1 tickª4 tickªm3m3m35520103045.00045.00045.000225.000225.000900.000Céng 30 1.350.00040
 41. 41. <Mét triÖu ba tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång>®¹i diÖn bªn cung cÊp ®¹i diÖn bªn nhËn vËt liÖu§éi trëng KÕ to¸n VËt tKÕ to¸n ®éi c¨n cø vµo “Biªn b¶n ®èi chiÕu thanh to¸n” vµ “B¶ng kª®èi chiÕu vËt liÖu thanh to¸n” ®· cã ch÷ ký cña hai bªn vµ c¨n cø vµo“Ho¸ ®¬n GTGT” ®Ó lµm thñ tôc nhËp vËt t (PhiÕu nhËp kho).PhiÕu nhËp kho ®îc lËp thµnh 3 liªn:- Liªn 1: Lu ë phßng kÕ ho¹ch- Liªn 2: ChuyÓn cho v¨n phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó theo dâi.- Liªn 3: §¬n vÞ gi÷.B¶ng sè 5:§¬n vÞ: §éi XDCT1C«ng ty XD Hîp NhÊtPhiÕu nhËp khoNgµy 3 th¸ng 10 n¨m 2003MÉu sè 03 - VTQ§ sè 1141 TC/ C§KTNgµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995Cña Bé Tµi chÝnhQuyÓn sè: 4Sè : 13Hä tªn ngêi giao hµng: Vâ H÷u HîpTheo: ................ Sè: .............. Ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2003Cña: Tæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn HîpNhËp t¹i kho: §éi 1§¬n vÞ: ViÖt Nam ®ångSTTTªn, nh·n hiÖu, quyc¸ch, phÈm chÊt vËtt (s¶n phÈm, hµngho¸)M·s觬nvÞSè lîng§¬n gi¸ ThµnhtiÒnTheoCTThùcnhËpA B C D 1 2 3 41 §¸ hécVAT 5%m330 35.285,81.05857452092941
 42. 42. 1.111.5031.080.000ViÕt b»ng ch÷: <Mét triÖu mét tr¨m mêi mét ngµn n¨m tr¨m linh ba®ång>NhËp ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2003Phô tr¸ch cung tiªu KÐ to¸n trëng Ngêi giao hµng Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞb- §èi víi c©c lo¹i vËt t kh¸c.§èi víi c¸c lo¹i vËt t nµy th× chØ cÇn c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n b¸nhµng, kÕ to¸n ®éi lµm thñ tôc nhËp kho.B¶ng sè 6:Ho¸ ®¬n b¸n hµng(Liªn 2: giao kh¸ch hµng)Ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2004MÉu sè: 02 - GTTT - 3LLNo: 0700096§¬n vÞ b¸n hµng: Vò Anh TuÊn§Þa chØ: 226 phêng Nam B×nh - Ninh B×nh Sè tµi kho¶n:…………………§iÖn tho¹i: ………………….. M· sè: 27 00123515-1Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn M¹nh Cêng§¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt§Þa chØ: 50 TrÇn Xu©n So¹n - HN Sè tµi kho¶n:…………………….H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆt M· sè: 01 0010908 9 –1STT Tªn hµng ho¸ dÞchvô§VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn42
 43. 43. A B C 1 2 3 = 1x212345D©y c¸p ϕ3T¨ng ®¬Kho¸ c¸pNhùa ®êngCäc ga s¾tmcckgc30069190202.42524.2503.8802.9109.700727.500145.50034.920552.900194.000Céng tiÒn hµng: 1.654.820ThuÕ suÊt GTGT:3%TiÒn thuÕ GTGT: 49.644Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 1704.464ViÕt b»ng ch÷: Mét triÖu bÈy tr¨m linh t ngµn bèn tr¨m s¸u t ®ångNgêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞB¶ng sè 7:§¬n vÞ: §éi XDCT1C«ng ty XD Hîp NhÊtPhiÕu nhËp khoNgµy 5 th¸ng 10 n¨m 2003MÉu sè 03 - VTQ§ sè 1141 TC/ C§KTNgµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995Cña Bé Tµi chÝnhQuyÓn sè: 7Sè : 21Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn M¹nh CêngTheo: H§BH Sè: 070096 Ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2003Cña: Vò Anh TuÊn - 226 phêng Nam B×nh - Ninh B×nhNhËp t¹i kho: §éi 9§¬n vÞ: ViÖt Nam ®ångSTTTªn, nh·n hiÖu, quyc¸ch, phÈm chÊt vËtt (s¶n phÈm, hµngho¸)M·s觬nvÞSè lîng §¬n gi¸ ThµnhtiÒnTheoCTThùcnhËp43
 44. 44. A B C D 1 2 3 412345D©y c¸p ϕ3T¨ng ®¬Kho¸ c¸pNhùa ®êngCäc ga s¾tVAT 3%mcckgc30069210202.42524.2503.8802.9109.700727.000145.50034920552.900194.00049644Céng 1704464ViÕt b»ng ch÷: <Mét triÖu bÈy tr¨m linh t ngµn bèn tr¨m s¸u bèn ®ång>NhËp ngµy 5 th¸ng 9 n¨m 2004Phô tr¸ch cungtiªuKÕ to¸n trëng Ngêi giao hµng Thñ kho Thñ trëng ®¬nvÞ2- Khi xuÊt kho vËt liÖuC«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt lµ ®¬n vÞ x©y dùng víi c¸c ®éi XDCT®ãng trªn nhiÒu ®Þa bµn ngay t¹i ch©n c«ng tr×nh nªn vËt liÖu xuÊt khochñ yÕu sö dông cho môc ®Ých x©y dùng c¸c c«ng tr×nh theo nh÷ng hîp®ång mµ C«ng ty ®· ký kÕt. §Ó tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n gi¸ vËt liÖu xuÊtdïng ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. NhËn mÆt b»ng thic«ng c«ng tr×nh nµo míi mua vËt liÖu dù tr÷ cho c«ng tr×nh ®ã ngay t¹ich©n c«ng tr×nh nªn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho lµ t¬ng ®èi hîp lývµ dÔ lµm. ViÖc xuÊt kho vËt liÖu ®îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau.C¨n cø vµo nhu cÇu vËt t cña c«ng tr×nh, kÕ to¸n ®éi cã tr¸chnhiÖm cung cÊp cho c¸c ®éi ®óng yªu cÇu cña tiÕn ®é thi c«ng. KÕ to¸n44
 45. 45. ®éi sÏ viÕt “PhiÕu xuÊt kho” cho c«ng tr×nh theo yªu cÇu. VËt t ®îc ®Þnhs½n cho tõng c«ng tr×nh tuy nhiªn C«ng ty kh«ng sö dông phiÕu xuÊtkho vËt t theo h¹n møc mµ vÉn sö dông phiÕu xuÊt kho vËt t th«ng thêng.KÕ to¸n ®éi c¨n cø vµo b¶n kho¸n cña tõng tæ ®Ó theo dâi viÖc cungcÊp vµ sö dông vËt t cho c«ng tr×nh. C¸c trêng hîp xuÊt vËt t ®Ó ®iÒu®éng néi bé còng ®îc sö dông phiÕu xuÊt vËt t. PhiÕu xuÊt kho cã thÓlËp riªng cho tõng thø vËt liÖu hoÆc chung cho nhiÒu thø vËt liÖu cïnglo¹i, cïng kho vµ sö dông cho mét c«ng tr×nh. NÕu vËt liÖu xin lÜnh ngoµikÕ ho¹ch th× ph¶i ®îc cÊp trªn ký duyÖt.PhiÕu xuÊt vËt t ®îc lËp thµnh ba liªn:- Liªn 1: Lu ë phßng kÕ ho¹ch- Liªn 2: ChuyÓn cho v¨n phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó ghi sæ- Liªn 3: KÕ to¸n ®éi gi÷ ®Ó ghi sæ theo dâi tõng bé phËnB¶ng sè 8§¬n vÞ: §éi XDCT1C«ng ty XD Hîp NhÊtPhiÕu xuÊt khoNgµy 3 th¸ng 10 n¨m 2003MÉu sè: 02 - VTQ§ sè 1141 TC/ C§KTNgµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995Cña Bé Tµi chÝnhQuyÓn sè: 4Sè : 2Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn V¨n Ho·nLý do xuÊt kho: KÌ ®¸ km 127 - 128XuÊt t¹i kho: §éi 1§¬n vÞ: ViÖt Nam ®ång45
 46. 46. STTTªn, nh·n hiÖu, quyc¸ch, phÈm chÊt vËtt (s¶n phÈm, hµngho¸)M·s觬nvÞSè lîng §¬n gi¸ ThµnhtiÒnYªucÇuThùcxuÊtA B C D 1 2 3 41 §¸ héc m330 35.285,81.058.5741.058574ViÕt b»ng ch÷: <Mét triÖu kh«ng tr¨m n¨m m¬i t¸m ngµn n¨m tr¨m bÈy t®«ng>XuÊt ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2003Thñ trëng ®¬nvÞKÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cungtiªuNgêi nhËn hµng Thñ khoVi – kÕ to¸n chi tiÕt qu¸ tr×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu t¹I c«ngty x©y dùng miÒn t©yH¹ch to¸n chi tiÕt NVL ë C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt thùc chÊt lµtheo dâi mäi vÊn ®Ò vÒ quy c¸ch, chñng lo¹i, sè lîng, gi¸ trÞ vµ t×nhh×nh nhËp - xuÊt - tån kho NVL. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL t¹i C«ng tyx©y dùng Hîp NhÊt ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. T¹i v¨nphßng kÕ to¸n C«ng ty khi nhËn ®îc “PhiÕu nhËp kho”, “PhiÕu xuÊt46
 47. 47. kho” do phßng kÕ ho¹ch chuyÓn lªn, kÕ to¸n sÏ lËp “B¸o c¸o lu©nchuyÓn kho” cho tõng lo¹i vËt liÖu, tõng ®éi, tõng c«ng tr×nh ®Ó theodâi biÕn ®éng cña NVL c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt.47
 48. 48. B¶ng sè 9:B¸o c¸o lu©n chuyÓn kho ®¸ hécDïng cho c«ng tr×nh R4 - Quèc lé 10Th¸ng 10 n¨m 2001STTChñnglo¹i vËt t§¬nvÞ§¬ngi¸Tån ®ÇukúNhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèikúPhôghiSL TT SL TT SL TT SL TT123456§¸ héc§¸ héc§¸ héc§¸ héc§¸ héc§¸ hécm3m3m3m3m3m334.28634.28634.28634.28634.28634.2863014105551.028.571480.000342.857171.429171.429171.4293014105551.028.571480.000342.857171.429171.429171.429Céng 69 2.365.71469 2.365.714Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2001§éi trëng KÕ to¸n Ngêi lËpCuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c b¶ng “B¸o c¸o lu©n chuyÓn kho” cñatõng lo¹i vËt t, kÕ to¸n tæng hîp l¹i ®Ó lËp “B¸o c¸o lu©n chuyÓn kho vËtt” cho toµn bé c«ng tr×nh48
 49. 49. 49
 50. 50. B¸o c¸o lu©n chuyÓn kho vËt lIÖuDïng cho c«ng tr×nh R4 – Quèc lé 10Th¸ng 10 n¨m 2001STTChñng lo¹ivËt t§¬nvÞ§¬n gi¸ Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú Phô ghiSL TT SL TT SL TT SL TT1 ®¸ héc m334.286 69 2.365.714 69 2.365.7142 ®¸ 1×2 m342.857 30 1.285.714 30 1.285.7143 ®¸ 2×4 m342.857 85,6 3.668.571 85,6 3.668.5714 Subbase m338.095,233.333,3479,31.701,518.259.04857.016.666479,31.701,518.259.04857.016.6665 Xi m¨ng tÊntÊn668.182709.0913 2.004.546 10106.681.8187.090.9091308.686.36410 7.090.9096 C¸t bªt«ng m315.714,3 50 785.715 50 785.7157 Cäc tre m 1.000 2.700 2.619.000 2.700 2.619.0008 Phªn nøa tÊm 6.790 200 1.358.000 200 1.358.0009 Cét gç cét 14.550 20 291.000 20 291.00010 èng cèng m 483.920 44 21.292.480 44 21.292.48011 V¶i ®Þa m25.5093.5458.400 46.275.600 30.000 106.350.0005.34219.24929.427.07868.236.5593.05810.75116.848.52238.113.441Céng 48.275.600229.064.635215.291.90962.052.872Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2001KÕ to¸n Ngêi lËp50
 51. 51. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng viÖc mua b¸n hµng ho¸ ®îc diÔn ranhanh gän trªn c¬ së thuËn mua võa b¸n. VËt t cña Doanh nghiÖp th«ngthêng ®îc mua chÞu víi thêi h¹n tr¶ kho¶ng mét hoÆc hai th¸ng. Khi giaohµng bªn cung cÊp ®ång thêi lËp ho¸ ®¬n (thêng lµ ho¸ ®¬n phô cßn ho¸®¬n ®á - ho¸ ®¬n GTGT th× kho¶ng mét hoÆc hai th¸ng míi tæng hîpmét lÇn) do vËy kh«ng cã trêng hîp hµng vÒ mµ kh«ng cã ho¸ ®¬n chavÒ vµ ngîc l¹i. KÕ to¸n ghi sæ mét trêng hîp duy nhÊt lµ hµng vÒ vµ ho¸®¬n cïng vÒ. §Ó theo dâi quan hÖ thanh to¸n víi ngêi b¸n C«ng ty södông sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n. Trong th¸ng, dùa vµo c¸c “PhiÕunhËp kho” vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n nh: GiÊy b¸o nî cña Ng©n hµng,PhiÕu chi, kÕ to¸n lËp sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n. Sæ nµy ®îc mëc¶ n¨m cho ngêi b¸n hay ®¬n vÞ b¸n vµ ®îc më riªng cho tõng ®éi c«ngtr×nh vµ chi tiÕt ®èi víi tõng ngêi b¸n. Mçi ngêi cung cÊp ®îc më méthoÆc mét vµi trang sæ tuú theo møc ®é ph¸t sinh nhiÒu hay Ýt. ViÖctheo dâi ghi chÐp chi tiÕt trªn sæ chi tiÕt thanh to¸n ph¶i tr¶ ngêi b¸n (Tµikho¶n 331) ®îc thùc hiÖn theo dâi chi tiÕt cho tõng ho¸ ®¬n tõ khi ph¸tsinh ®Õn khi thanh to¸n xong.C¬ së sè liÖu vµ ph¬ng ph¸p ghi sæ;- Sè d ®Çu n¨m: c¨n cø vµo sè d ®Çu n¨m trªn sæ nµy n¨m tríc ®Óghi sè d Nî hoÆc Cã.- Cét tµi kho¶n ®èi øng ®îc ghi c¸c Tµi kho¶n cã liªn quan ®Õn tµikho¶n 331- Ph¶i tr¶ ngêi b¸n- Cét sè ph¸t sinh:+ Bªn Nî: c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thanh to¸n (phiÕu chi tiÒn mÆt,giÊy uû nhiÖm chi tiÒn vay, tiÒn göi Ng©n hµng….) kÕ to¸n ghi sæ chi51
 52. 52. tiÕt Tµi kho¶n 331 (sè hiÖu, ngµy th¸ng cña chøng tõ) sè tiÒn thanh to¸n®îc ghi vµo cét ph¸t sinh Nî theo tõng chøng tõ.+ Bªn Cã: c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n ghi vµo sæ chi tiÕt c¸c néi dung:sè hãa ®¬n, ngµy th¸ng trªn ho¸ ®¬n vµ ghi gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp vµphÇn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ vµo cét ph¸t sinh Cãtheo chøng tõ.52
 53. 53. 53
 54. 54. B¶ng sè 10: sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸ntµI kho¶n 331®èi tîng: tæ hîp kinh doanh vlxd thi ngath¸ng 10 n¨m 2001§¬n vÞ: ViÖt Nam ®ångNgµyghi sæChøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Thêi h¹n®îc triÕtkhÊuSè ph¸t sinh Sè d Ngµyth¸ng ®·thanh to¸nSH Ngµy Nî Cã Nî CãSè d ®Çu th¸ng31/10 00412415/10Mua c¸t bªtt«ngThuÕ GTGT (5%)621133785.71539.28500412515/10Mua ®¸ SubbaseThuÕ GTGT (5%)¤ng §øc tr¶ tiÒn muaVL621133141 30.000.00018.259.048912.95200415930/10Mua ®¸ SubbaseThuÕ GTGT (5%)62113357.016.6662.850.834Céng ph¸t sinh 30.000.00079.864.500Sè d cuèi th¸ng 49.864.5054
 55. 55. 0Ngêi lËp KÕ to¸n trëng55
 56. 56. Ho¸ ®¬n (gtgt)(Liªn 2: giao kh¸ch hµng)Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2001MÉu sè: 01 - GTKT - 3LLNo: 004124§¬n vÞ b¸n hµng: Tæ hîp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng S¬n Nga§Þa chØ: Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: ……§iÖn tho¹i: ……………………. M· sè: 0700168262Hä tªn ngêi mua hµng: Vò §×nh §øc§¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt§Þa chØ: 18 Hå §¾c Di- §èng §a- HN Sè tµi kho¶n: ……………..H×nh thøc thanh to¸n:………………. M· sè: 01 0010908 9 -1STT Tªn hµng ho¸ dÞchvô§VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnA B C 1 2 3 = 1x2C¸t bªt«ngVËn chuyÓn ®Õnch©n c«ng tr×nhm350 15.714,3 785.715Céng tiÒn hµng: 785.715ThuÕ suÊt GTGT:5%TiÒn thuÕ GTGT: 39.285Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 825.000ViÕt b»ng ch÷: <Ba triÖu t¸m tr¨m ba t ngµn ®ång>Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ56
 57. 57. Ho¸ ®¬n (gtgt)(Liªn 2: giao kh¸ch hµng)Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2001MÉu sè: 01 - GTKT - 3LLNo: 004125§¬n vÞ b¸n hµng: Tæ hîp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng S¬n Nga§Þa chØ: Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: ……§iÖn tho¹i: ……………………. M· sè: 0700168262Hä tªn ngêi mua hµng: Vò §×nh §øc§¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt§Þa chØ: 18 Hå §¾c Di- §èng §a- HN Sè tµi kho¶n: ……………..H×nh thøc thanh to¸n:………………. M· sè: 01 0010908 9 -1STT Tªn hµng ho¸ dÞchvô§VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnA B C 1 2 3 = 1x21 §¸ SubbaseVËn chuyÓn ®Õnch©n c«ng tr×nhm3479,3 38.095,2 18.259.048Céng tiÒn hµng: 18.259.048ThuÕ suÊt GTGT:5%TiÒn thuÕ GTGT: 912.952Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 19.172.000ViÕt b»ng ch÷: <T¸m tr¨m hai n¨m ngµn ®ång>Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ57
 58. 58. Ho¸ ®¬n (gtgt)(Liªn 2: giao kh¸ch hµng)Ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2001MÉu sè: 01 - GTKT - 3LLNo: 004159§¬n vÞ b¸n hµng: Tæ hîp kinh doanh vËt liÖu x©y dùng S¬n Nga§Þa chØ: Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: ……§iÖn tho¹i: ……………………. M· sè: 0700168262Hä tªn ngêi mua hµng: Vò §×nh §øc§¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt§Þa chØ: 18 Hå §¾c Di- §èng §a- HN Sè tµi kho¶n: ……………..H×nh thøc thanh to¸n:………………. M· sè: 01 0010908 9 -1STT Tªn hµng ho¸ dÞchvô§VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnA B C 1 2 3 = 1x2§¸ SubbaseVËn chuyÓn ®Õnch©n c«ng tr×nhm31.710,5 33.333,3 57.016.666Céng tiÒn hµng: 57.016.666ThuÕ suÊt GTGT:5%TiÒn thuÕ GTGT: 2.850.834Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 59.867.500ViÕt b»ng ch÷: < N¨m chÝn triÖu t¸m tr¨m s¸u b¶y ngµn n¨m tr¨m ®ång>Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ58
 59. 59. §ång thêi, c¨n cø vµo “Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n”, kÕ to¸nlËp “PhiÕu ph©n tÝch tµi kho¶n kÕ to¸n” chi tiÕt Tµi kho¶n 331 ®Ó theodâi tæng sè tiÒn ph¸t sinh khi mua chÞu vËt liÖu.B¶ng sè 11:PhiÕu ph©n tÝch tµI kho¶n kÕ to¸nTµi kho¶n 331- Ph¶i tr¶ ngêi b¸nTh¸ng 10 n¨m 2001SèphiÕu §KNéi dungTæng sètiÒnPh©n khai c¸c tµikho¶nTK ghi Nî TK 621 TK 133TK ghi Cã12Ph¶i tr¶ tæ hîp KDVLXD S¬nNgaPh¶i tr¶ ngêi b¸n tiÒn mua VL49.864.50074.314.55147.371.27571.552.1912.493.2252.762.360Tæng céng 124.179.051 118.923.4665.255.585Sè tiÒn b»ng ch÷: <Mét tr¨m hai t triÖu mét tr¨m b¶y chÝn ngµnkh«ng tr¨m n¨m mèt ®ång>Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2001Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n trëng59
 60. 60. ****************************************Tõ phiÕu ph©n tÝch tµi kho¶n kÕ to¸n Tµi kho¶n 331, kÕ to¸n tiÕnhµnh lËp chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ ®îc lËp ®Þnh kú mçi th¸ngmét lÇn, c¸c sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp ®îc tæng hîp theo tõng tµi kho¶n,mçi tµi kho¶n ®îc ghi trªn mét dßng trong chøng tõ ghi sæ. KÕ to¸n®Þnh kho¶n lªn chøng tõ ghi sæ nh sau:B¶ng sè 12:MÉu KT - 1C«ng ty XD Hîp NhÊt Sè CT:305Chøng tõ ghi sæNgµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã621133331Chi phÝ vÒ VL th¸ng 10/2001ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îckhÊu trõPh¶i tr¶ nhµ cung cÊp118.623.6365239804,5118623636123863440,5Céng 123863440,5123863440,5Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng1- KÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh nhËp vËt liÖu.60
 61. 61. VËt liÖu nhËp kho cña c¸c ®éi chñ yÕu tõ nguån mua ngoµi lµchÝnh, cßn l¹i lµ do C«ng ty cung cÊp. §èi víi c¸c lo¹i vËt t mua ngoµi th×c¸c ®éi tù t×m nguån vµ ký hîp ®ång mua, cã ý kiÕn cña Gi¸m ®èc. C¸c®éi sau khi thu mua nhËp kho vËt liÖu cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n chøng tõ hîplÖ lµm giÊy vay hoÆc giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n göi lªn v¨n phßng kÕto¸n C«ng ty, c¨n cø vµo Hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt vÒ thêi h¹n nî vµph¬ng thøc thanh to¸n, phßng kÕ to¸n C«ng ty sÏ chuyÓn tr¶ theo giÊyvay hoÆc viÕt phiÕu chi cho ®éi.H¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty chia lµm hai phÇn:- H¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu chÝnh sö dông thi c«ng.- H¹ch to¸n kÕ to¸n c«ng cô dông cô vµ vËt t kh¸c.§èi víi vËt liÖu nhËp kho, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ Ho¸ ®¬nGTGT, Ho¸ ®¬n b¸n hµng mµ phßng kÕ ho¹ch vµ kÕ to¸n c¸c ®éichuyÓn ®Õn, phßng kÕ to¸n lËp phiÕu ®Þnh kho¶n kÕ to¸n (ë C«ng tyx©y dùng Hîp NhÊt phiÕu ®Þnh kho¶n kÕ to¸n kh«ng ®îc lËp chi tiÕtmµ ®îc lËp chung kÕt hîp víi chøng tõ ghi sæ). C¨n cø vµo “phiÕu nhËpkho” kÕ to¸n ®éi göi lªn kÕ to¸n C«ng ty tiÕn hµnh lËp “B¶ng kª nhËpkho vËt liÖu” ®Ó theo dâi vËt liÖu nhËp trong th¸ng.B¶ng sæ 13:B¶ng kª nhËp ®¸ hécDïng cho c«ng tr×nh SR4Th¸ng 10 n¨m 2002STTNgµyth¸ngSèP.NNéi dung TængtiÒn(®ång)Hµng nhËp ngoµi Hµng c«ng ty PhôghiGi¸ gèc VAT Gi¸ gèc VAT1 3/10/01 VâH÷u Hîp 1.080.0001.028.57151.42961
 62. 62. 234564/10/0113/9/0114/9/0115/9/0116/9/01Vò §×nh HïngVò §×nh HïngVò §×nh HïngVâ H÷u HîpVâ H÷u Hîp504.000396.000180.000180.000180.000480.000342.857171.429171.429171.42924.00017.1438.5718.5718.571Céng 2520.000 2.365.714118.286Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2003§éi trëng KÕ to¸n Ngêi lËpPhÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ hµng th¸ng kÕ to¸n c¨n cøvµo c¸c ho¸ ®¬n ®Çu vµo ®Ó kª khai thuÕ, hµng th¸ng b¸o c¸o cho c¬quan thuÕ chñ qu¶n theo “B¶ng kª thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ”62
 63. 63. B¶ng sè 14:C«ng ty XD Hîp NhÊt§éi XDCT sè 1 B¶nG thuÕ gtgt ®Çu vµo ®îc khÊu trõC«ng tr×nh quèc lé - Sr4Th¸ng 10 n¨m 2003§¬n vÞ: ViÖt Nam ®ångSTT Ngµyth¸ngSèPhTªn ngêi b¸n Sè H§ M· sèthuÕDoanh sè chathuÕThuÕ VAT Tæng tiÒn ThuÕsuÊt5/105/1015/1015/1024/1027/1030/10Doanh nghiÖp t nh©n Hîp ThÞnhTæ hîp khai th¸c ®¸ TiÕn HîpTæ hîp kinh doanh VLXD NgaS¬nTæ hîp kinh doanh VLXD NgaS¬nChi nh¸nh TB - PT c¬ ®iÖn NinhB×nhC«ng ty bªt«ng vµ XD ThÞnh LiÖtTæ hîp kinh doanh VLXD NgaS¬n ………………..070096057445004124004125074357010787004139……1.951.6403.785746785.70018.259.0481.453.06021.292.48056716099,5…….60.360189.28739.285912.95244.9401.940.6642.835.805…….2.012.0003.975.033825.98519.172.0001.498.00023.233.14459.551.905………3%5%5%5%3%10%5%……63
 64. 64. Tæng céng 104243773,56.023.293 110.268.067Ngµy1 th¸ng11 n¨m 2003Ngêi lËp KÕ to¸n trëngSè liÖu trªn “B¶ng thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ” ®îc lÊy tõ “B¶ng tæng hîp vËt liÖu sö dông thi c«ng”(B¶ng sè 16)64
 65. 65. 2- KÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh xuÊt vËt liÖu.VËt liÖu cña C«ng ty ®îc xuÊt dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanhvµ khi xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n v¨n phßng C«ng ty ph¶i theo dâi chitiÕt Tµi kho¶n 621 - “Chi phÝ NVL trùc tiÕp” cho tõng c«ng tr×nh, nÕu xuÊtvËt liÖu cho bé phËn qu¶n lý ®¬n vÞ th× h¹ch to¸n vµo Tµi kho¶n 627 - “ChiphÝ s¶n xuÊt chung”, nÕu xuÊt cho bé phËn qu¶n lý Doanh nghiÖp th× ®îch¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 642 - “Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp”.Khi xuÊt dïng vËt liÖu kÕ to¸n ghi:Nî TK 621 – (Chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh)Nî TK 627 – (Chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh)Nî TK 642 – (Chi phÝ vËt liÖu phôc vô v¨n phßng c«ng ty)Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõCã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi béC¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho do kÕ to¸n ®éi chuyÓn xuèng, phßng kÕto¸n lËp “B¶ng kª xuÊt vËt liÖu”65
 66. 66. B¶ng sè 15:C«ng ty XD Hîp NhÊt§éi XDCT Sè 1B¶ng kª xuÊt ®¸ hécDïng cho c«ng tr×nh SR4Th¸ng 10 n¨m 2003STTChøng tõ Néi dung TængtiÒn(®ång)Ph©n lo¹i theo c¸ch¹ng môcPhôghiNgµy Sè1234563/10/034/10/0313/10/0314/10/0315/10/0316/10/03NguyÔn V¨nHo·nVò §×nh HïngPh¹m V¨n PhóPh¹m V¨n PhóPh¹m V¨n PhóNguyÔn V¨n B¸u1.058.574480.000342.85171.429171.429171.429Céng 2.365.714Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2003§éi trëng KÕ to¸n Ngêi lËpCuèi th¸ng, c¨n cø vµo sè vËt liÖu thùc xuÊt kÕ to¸n v¨n phßng C«ng tytæng hîp lËp b¶ng “Tæng hîp vËt liÖu sö dông thi c«ng” trong thi c«ng c«ngtr×nh ®Ó lËp “B¸o c¸o sö dông vËt t kinh tÕ” lªn cÊp trªn, ®ång thêi theo dâivËt liÖu xuÊt dïng cho c«ng tr×nh c¶ vÒ mÆt sè lîng vµ mÆt gi¸ trÞ. B¶ng“Tæng hîp vËt liÖu sö dông thi c«ng” ®îc lËp riªng cho tõng th¸ng theo tõngc«ng tr×nh, tõng ®éi XDCT.66
 67. 67. C«ng ty XD Hîp NhÊt B¶ng sè 16:§éi XDCT Sè 1 Tæng hîp vËt liÖu sö dông thi c«ngDïng cho c«ng tr×nh R4 Th¸ng 10 n¨m 2003TT VËt liÖu §¬n gi¸ NhËp XuÊt VAT GhichóSL thÞ trêng SL TT1 §¸ héc36.00070702.470.0062.470.00670702.470.0062.470.006123.500123.5002 §¸ 1x245.00030301.315.7401.315.74030301.315.7401.315.74065.78765.7873 §¸ 2x445.00085853.727.9303.727.93085853.727.9303.727.930186.397186.3974 Subbase40.00035.0002.189,8479,31.710,574.975.147,518.258.04856.716.099,52.189,8479,31.710,574.975.147,518.259.04856.716.099,53.748.657912.8522.835.8055 Xi m¨ng735.000000013138.686.3648.686.364868.636868.6366 C¸t bª t«ng16.5005050785.700785.7005050785.700785.70039.28639.2867 Cäc tre1.0002.7002.7002.619.0002.619.0002.7002.7002.619.0002.619.00081.00081.0008 Phªn nøa7.0002002001.358.0001.358.0002002001.358.0001.358.00042.00042.0009 Cét gç15.0002020291.000291.0002020291.000291.0009.0009.00010 èng cèng520.000444421.292.48021.292.480444421.292.48021.292.4801.940.6641.940.66467
 68. 68. 11 V¶i ®Þa5.5093.54530.000030.000106.350.0000106.350.00024.5915.34219.24997.663.63729.427.07868.236.559Céng VL 215.185.003,5215.185.004,57.105.22612 VËt t kh¸c 14.319.280 14.319.280 528.220Tæng céng 229.504.283,5229.504.284,57.633.446Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2003§éi trëng Ngêi tæng hîpV – tæ chøc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp NVLCuèi mçi th¸ng sau khi lªn chøng tõ ghi sæ ë c¸c phÇn hµnh, chøng tõghi sæ ®îc chuyÓn ®Õn cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó ®¸nh sè chøng tõ ghi sævµ vµo “Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ”. Sè hiÖu cña chøng tõ ghi sæ ®îc theodâi liªn tôc vµ ®¸nh sè thø tù tõ nhá ®Õn lín. “Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ”®îc më cho c¶ n¨m vµ mçi th¸ng ®îc bè trÝ trªn mét trang sæ. Cuèi mçi th¸ngkÕ to¸n tæng hîp céng dßng tæng céng ®Ó lÊy sè liÖu ®èi chiÕu víi “Sæ c¸i”B¶ng sè 18:MÉu KT- 1C«ng ty XD Hîp NhÊt Sè CT:218Chøng tõ ghi sæNgµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã621 Chi phÝ vÒ VL th¸ng 10/2003 96.368.44368
 69. 69. 133336ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊutrõChi quü tiÒn mÆt th¸ng 10/2003C«ng tr×nh R4-QL 10. §éi XDCT95.507.057101.875.500Céng 101.875.500101.875.500Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sè 20:MÉu KT -1C«ng ty XD Hîp NhÊt Sè CT:220Chøng tõ ghi sæNgµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã621133336Chi phÝ vÒ CCDC, vËt t kh¸cThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îckhÊu trChi quü tiÒn mÆt th¸ng10/2001C«ng tr×nh SR4. §éi XDCT 114.319.280528.22014.847.500Céng 14.847.500 14.847.50069
 70. 70. Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sæ 21:MÉu KT -1C«ng ty XD Hîp NhÊt Sè CT:221Chøng tõ ghi sæNgµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã623627334336Chi phÝ m¸yChi phÝ qu¶n lý ®éiX¸c ®Þnh l¬ng ph¶I tr¶Chi quü tiÒn mÆt th¸ng10/2003C«ng tr×nhSR4. §éi XDCT 1548.5758.077.650148.567.329 157.193.554Céng 157.193.554157.193.554Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sè 22:MÉu KT- 1C«ng ty XD Hîp NhÊt SèCT: 222Chøng tõ ghi sæNgµy 31 th¸ng 10 n¨m 2001SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã70
 71. 71. 331141Thanh to¸n tiÒn víi ngêi cungcÊpChi quü tiÒn mÆt th¸ng10/2003C«ng tr×nh SR4. §éi XDCT 130.000.00030.000.000Céng 30.000.000 30.000.000Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sè 23:MÉu KT - 1C«ng ty XD Hîp NhÊt Sè CT:223Chøng tõ ghi sæNgµy 31 th¸ng 10 n¨m 2001SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã623336Chi phÝ m¸y thuª ngoµiChi quü tiÒn mÆt th¸ng10/2003C«ng tr×nh SR4. §éi XDCT137.500.00037.500.000Céng 37.500.000 37.500.000Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sè 24:MÉu KT - 1C«ng ty XD Hîp NhÊt Sè CT:224Chøng tõ ghi sæ71
 72. 72. Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003SHTK TrÝch yÕu Sè tiÒnNî Cã Nî Cã154621KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùctiÕp sang chi phÝ SXKD dëdang229.611.189 229.611.189Céng 229.611.189229.611.189Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sè 17C«ng tr×nh SR4C«ng ty XD Hîp NhÊt §éi XDCT Sè 1Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæTh¸ng 10 n¨m 2001CTGS Sè tiÒn CTGS Sè tiÒnSèhiÖuNgµy th¸ng SèhiÖuNgµy th¸ng218219220221222223224….31/10/200331/10/200331/10/2001331/10/200331/10/200331/10/200331/10/2003……98.223.230124.179.05114.847.500157.187.55430.00000037.500000229.611.189……...Céng 7.691.548.52472
 73. 73. Chøng tõ ghi sæ sau khi ®· ®¨ng ký sè hiÖu ë “Sæ ®¨ng ký chøng tõghi sæ” ®îc sö dông ®Ó ghi vµo “Sæ c¸i” c¸c tµi kho¶nB¶ng sè 25:C«ng ty XD Hîp NhÊt§éi XDCT Sè 9 sæ c¸I N¨m2003Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ ngêi b¸nSè hiÖu: 331NgµyghisæCTGSTrÝch yÕuTK§¦Sè tiÒnNgµy Sè Nî CãSè d ®Çu th¸ng 55.234.00031/10219 - Mua VL trong th¸ng- ThuÕ GTGT- Thanh to¸n tiÒn muaVL621133141 30.000.000118.923.4665.255.585Céng ph¸t sinh 30.000.000124.179.051Sè d cuèi th¸ng 149.413.051Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngB¶ng sè 26:C«ng ty XD Hîp NhÊt§éi XDCT Sè 1 sæ c¸I N¨m2003Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ NVL trùc tiÕp73
 74. 74. Sè hiÖu: 621NgµyghisæCTGSTrÝch yÕuTK§¦Sè tiÒnNgµy Sè Nî Cã31/10 218219223224XuÊt VL cho c«ng tr×nh thic«ngXuÊt VL cho c«ng tr×nh thic«ngXuÊt CCDC, vËt t kh¸cKÕt chuyÓn CPNVLTT sangCP SXKD dë dang33633133615496.368.443118623.62614.319.280 229.306359Céng ph¸t sinh 229.306.359229.306.359Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n trëngB¶ng sè 27:C«ng ty XD Hîp NhÊt§éi XDCT Sè 1 N¨m2003sæ c¸ITªn tµi kho¶n: ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõSè hiÖu: 133NgµyghisæCTGSTrÝch yÕuTK§¦Sè tiÒnNgµy Sè Nî CãSè d ®Çu th¸ng 259.383.59631/10218219223ThuÕ GTGT cña h2muavµoThuÕ GTGT cña h2muavµoThuÕ GTGT cña CCDC,3363313361.854.7875.239804,5528.22074
 75. 75. vËt tCéng ph¸t sinh 7.622.811,5Sè d cuèi th¸ng 267.006407,5Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëngTõ “Sæ c¸i” c¸c tµi kho¶n, kÕ to¸n tæng hîp ®èi chiÕu víi c¸c b¶ng tænghîp chi tiÕt c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n vµ lªn “B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh”. Tõ ®ãcuèi kú lªn “B¸o c¸o tµi chÝnh”VI. kiÓm kª, ®¸nh gi¸ vËt t tån khoT¹i C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt c«ng t¸c kiÓm kª ®¸nh gi¸ vËt t tån kho®îc tiÕn hµnh ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n cña v¨n phßngC«ng ty cïng víi c¸c nh©n viªn ë phßng kÕ ho¹ch xuèng híng dÉn c¸c ®éi c¸ckho kiÓm kª vËt t vµ ghi kÕt qu¶ vµo biªn b¶n kiÓm kª. Do ®Æc ®iÓm ngµnhnghÒ kh«ng cã kho dù tr÷ vËt t mµ chØ cã c¸c bÔn b·i c«ng tr×nh vµ hÖthèng nhµ kho lu ®éng nªn khi kiªm kª chØ cã thÓ ¸p dông ®èi víi c¸c c«ngtr×nh ®anh thi c«ng dë dang. C«ng tr×nh ®ang thi c«ng dë dang ®Õn kúkiÓm kª ®Þnh kú hoÆc Ban kiÓm tra cña C«ng ty kiÓm tra ®ét xuÊt viÖc södông vËt t vµo c«ng tr×nh ®ã.NÕu trong thêi ®iÓm kiÓm kª, vËt t ®· viÕt phiÕu xuÊt kho trªn phßngkÕ ho¹ch nhng cha dïng hÕt mµ c«ng tr×nh cßn ®ang thi c«ng tiÕp th× BankiÓm kª chØ x¸c ®Þnh sè vËt t cha dïng hÕt cã øng víi khèi lîng c«ng viÖccßn l¹i ®Ó theo dâi viÖc sö dông vËt t cho c«ng tr×nh ®ã cã ®óng h¹n møckh«ng. NÕu kh«ng qu¸ h¹n møc th× th«ng b¸o cho ®éi tiÕp tôc sö dông sèvËt t ®· xuÊt vµo c«ng tr×nh mµ kh«ng lµm thñ tôc nhËp l¹i kho theo d¹ngvËt t ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª. Biªn b¶n kiªm kª cña C«ng ty ®îc lËp theob¶ng sau:75
 76. 76. B¶ng sè 28:Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸Thêi ®iÓm kiÓm kª 8 giê ngµy 01 th¸ng 07 n¨m 2003Thµnh phÇn trong Ban kiÓm kª gåm cã:1 - ¤ng: NguyÔn Quang Trung - Phßng kÕ ho¹ch - Trëng ban.2 - Bµ: Tr¬ng Thu NguyÖt - Phßng TCKT - Uû viªn.3 - ¤ng: Vò §×nh §øc - §éi trëng - Uû viªn.4 - Bµ: Vò Thu Trang - Thñ kho ®éi - Uû viªn.§· tiÕn hµnh kiÓm kª lîng vËt t tån kho t¹I §éi XDCT Sè 1- C«ng tyx©y dùng Hîp NhÊt- ®ang thi c«ng c«ng tr×nh SR4 – Quèc lé 10. Cô thÓ ®îcghi ë biÓu díi ®©y:STTTªn vËt t §VT Sè lîng tånkho theosæ s¸chSè lîng tån kho thùctÕ§¬n gi¸ Thµnh tiÒnChÊt lîngtètKÐmphÈmchÊt123§¸ héc§¸ 2×4C¸t bªt«ng…..m3m3m3793650791105036.00045.00016.5002.844.0004.950.000825.000Céng 16.248.400Ngµy 01 th¸ng 067n¨m 2003Thµnh phÇn Ban kiÓmkªThñ kho §éi trëng Phßng TCKT Phßng vËt t thiÕt76
 77. 77. bÞ77
 78. 78. PhÇn thø baMét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ngt¸cKÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty x©y dùng Hîp NhÊtI – nh÷ng nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ë c«ng ty XD HîpNhÊtTr¶i qua 10 n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn, C«ng ty x©y dùng Hîp NhÊt ®·vµ vÉn lu«n kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn Kinh tÕ quèc d©n.NhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng më cöa nh hiÖn nay, C«ng ty ®· nhanhchãng tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu, kh«ngngõng phÊn ®Êu, t¨ng cêng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c C«ng ty trong níc vµc¸c C«ng ty liªn doanh víi níc ngoµi nh»m t¹o søc m¹nh trong viÖc tham gia®Êu thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh vµ ®· gãp phÇn rÊt lín vµo ngµnh x©ydùng trong níc.§Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng vµ t¹o lËp ®îc uy tÝn cña m×nh nh hiÖnnay kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn sù chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ sù v-¬n lªn cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty. TËp thÓ l·nh ®¹o cña C«ng ty ®·nhËn ra nh÷ng mÆt yÕu kÐm kh«ng phï hîp víi c¬ chÕ míi nªn ®· cã nhiÒubiÖn ph¸p kinh tÕ hiÖu qu¶, mäi s¸ng kiÕn lu«n ®îc ph¸t huy nh»m tõng bíckh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng. B¶n th©nC«ng ty lu«n ph¶i tù t×m ra c¸c nguån vèn ®Ó s¶n xuÊt, tù m×nh t×m ra c¸cnguån NVL ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ mét C«ng ty nh¹ybÐn víi sù thay ®æi vµ sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng, C«ng ty lu«n chó träng tíiviÖc n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh vµ c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸cNVL nãi riªng. Mét trong nh÷ng yªu cÇu quan träng mµ C«ng ty ®Ò ra lµ ph¶itiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.78
 79. 79. C«ng t¸c kÕ to¸n NVL ë C«ng ty ®îc tiÕn hµnh dùa trªn c¨n cø khoa häcvµ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty vµ cã sù vËn dông s¸ng t¹ochÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Do ®Æc ®iÓm kÕ to¸n NVL ë C«ng ty rÊt ®ad¹ng phong phó vÒ chñng lo¹i, c¸c nghiÖp vô nhËp - xuÊt diÔn ra thêngxuyªn, do ®ã C«ng ty ®· sö dông c¸ch tÝnh gi¸ vËt liÖu rÊt hîp lý vµ ®¬n gi¶n(§èi víi vËt liÖu nhËp kho ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo ph¬ng ph¸pkhÊu trõ thuÕ; §èi víi vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ nhËp tríc xuÊt tríc).Nh ®· biÕt, vËt liÖu lµ kho¶n môc chi phÝ chiÕm tû träng lín trong gi¸thµnh. Do ®ã c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vËt liÖu tèt sÏ gãp phÇn thùc hiÖnvµ ®ãng gãp tèt môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ C«ng ty ®· ®Ò ra. §iÒunµy thÓ hiÖn ë sù chó träng tõ kh©u thu mua, b¶o qu¶n cho ®Õn kh©u södông vËt liÖu.Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c NVL ë C«ng ty XD Hîp NhÊt,t«i nhËn thÊy c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ë C«ng ty cã nhiÒu u ®IÓm cÇnph¸t huy, cô thÓ nh sau:1- ¦u ®iÓm.- VÒ bé m¸y qu¶n lý: cïng víi sù lín m¹nh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty (sùlín m¹nh kh«ng chØ thÓ hiÖn qua c¬ së vËt chÊt, kü thuËt mµ cßn thÓ hiÖnë kh©u qu¶n lý cã tr×nh ®é), ®ã lµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸cNVL nãi riªng, kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn vµ n©ng cao. KÕ to¸n NVL ëC«ng ty ®· ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc chÆt chÏ vÒ tµi s¶n còng nh nguån cungøng vèn cña C«ng ty, ®ång thêi cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi choGi¸m ®èc, cho c«ng t¸c qu¶n lý, ph©n tÝch ®îc c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, thêngxuyªn gióp cho viÖc chØ ®¹o nhËp - xuÊt vËt liÖu mét c¸ch æn ®Þnh vµnhanh chãng.Víi ®éi ngò kÕ to¸n ®îc ®µo t¹o kh¸ v÷ng vµ am hiÓu nh hiÖn nay lµ phïhîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®· ®îc ph©n c«ng.79
 80. 80. - VÒ t×nh h×nh h¹ch to¸n NVL ë C«ng ty: §©y lµ kh©u ®Æc biÖt ®îcC«ng ty coi träng ngay tõ nh÷ng chøng tõ ban ®Çu còng nh nh÷ng quy ®ÞnhrÊt chÆt chÏ, ®îc lËp kÞp thêi, néi dung ghi ®Çy ®ñ râ rµng, sæ s¸ch ®îc luchuyÓn theo dâi vµ lu d÷ kh¸ hîp lý, kh«ng chång chÐo. Tæ chøc theo dâi vµghi chÐp thêng xuyªn, liªn tôc th«ng qua c¸c chøng tõ nh: phiÕu nhËp kho,ho¸ ®¬n (GTGT) vµ c¸c lo¹i sæ s¸ch ®· ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng biÕn ®éngNVL ë C«ng ty. H¹ch to¸n vËt liÖu tæng hîp còng ®îc chia lµm 2 phÇn: h¹chto¸n vËt liÖu nhËp vµ h¹ch to¸n vËt liÖu xuÊt.Bªn c¹nh ®ã, viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL theo ph¬ng ph¸p thÎ song songlµ phï hîp víi C«ng ty, phï hîp víi tr×nh ®é cña kÕ to¸n viªn còng nh thñ kho,gióp cho viÖc theo dâi, ®èi chiÕu gi÷a thñ kho víi phßng kÕt to¸n ®îc nhanhchãng, dÔ dµng vµ thuËn lîi. §ång thêi ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêiNVL cho s¶n xuÊt ®óng tiÕn ®é, ®óng kÕ ho¹ch.- VÒ kh©u dù tr÷ b¶o qu¶n: C«ng ty lu«n ®¶m b¶o NVL dù tr÷ ë møchîp lý nh»m ®¸p øng cho viÖc x©y dùng ®îc liªn tôc mµ kh«ng g©y ø ®ängvèn, C«ng ty thêng nhËp vËt liÖu vµ xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p xuÊt th¼ngv× thÕ mµ NVL tån kho lµ kh«ng nhiÒu, ®Æc biÖt C«ng ty cã hÖ thèng bÕnb·i dù tr÷ réng, thuËn tiÖn cho viÖc nhËp xuÊt NVL- VÒ kh©u sö dông: mäi nhu cÇu sö dông NVL ®Òu ®îc ®a qua phßngvËt t ®Ó ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt t×nh hîp lý, hîp lÖ, hîp ph¸p cña c¸c nhu cÇu tr-íc khi cung øng nh»m sö dông NVL- VÒ viÖc sö dông hÖ thèng sæ kÕ to¸n: hiÖn nay C«ng ty ®ang ¸pdông hÖ thèng Chøng tõ ghi sæ theo hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt, míi banhµnh. Ph¬ng ph¸p nµy kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chitiÕt, tÊt c¶ c¸c sæ s¸ch sö dông ®Òu ®îc lËp theo mÉu sæ quy ®Þnh.Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng u ®IÓm cÇn ph¸t huy ë trªn th× c«ng t¸c NVLë C«ng ty cßn cã nh÷ng h¹n chÕ sau:2- H¹n chÕ.80

×