Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tailieu.vncty.com kt001

267 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tailieu.vncty.com kt001

 1. 1. Lêi më ®ÇuTrong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc kÕ to¸nlµ mét c«ng viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n vµ qu¶n lýkinh tÕ, nã cßn cã vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c tµi s¶n vµ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµis¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (TSC§HH) lµ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶nt¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ång thêilµ bé phËn quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TSC§HH lµ ®iÒu kiÖncÇn thiÕt ®Ó gi¶m ®îc hao phÝ søc lao ®éng cña con ngêi , n©ngcao n¨ng suÊt lao ®éng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th×TSC§HH lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸cdoanh nghiÖp.§èi víi ngµnh du lÞch vµ dÞch vô th× kÕ to¸n TSC§HH lµ métkh©u quan träng trong bé phËn kÕ to¸n. Bëi v× nã cung cÊp toµn béc¸c nguån th«ng tin, sè liÖu vÒ t×nh h×nh TSC§HH cña c«ng ty.ChÝnh v× vËy, h¹ch to¸n TSC§HH lu«n lu«n lµ sù quan t©m cña c¸cdoanh nghiÖp còng nh c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc. Víi xu thÕngµy cµng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc tath× c¸c quan niÖm vÒ TSC§HH vµ c¸ch h¹ch to¸n tríc ®©y kh«ng cßnphï hîp n÷a cÇn ph¶i bæ sung, söa ®æi, c¶i tiÕn kÞp thêi ®Ó phôc vôyªu cÇu h¹ch to¸n TSC§HH trong doanh nghiÖp hiÖn nay.Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng tydu lÞch vµ dÞch vô Hµ Néi Toserco, em thÊy viÖc h¹ch to¸n TSC§HHcßn cã nh÷ng vÊn ®Ò cha hîp lý cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n1
 2. 2. cña C«ng ty. Cïng víi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©nviªn phßng kÕ to¸n em ®· chän ®Ò tµi: " H¹ch to¸n TSC§HH t¹i c«ng tydu lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco".Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, kÕt cÊu cña chuyªn ®Òbao gåm nh÷ng phÇn sau:PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§HHtrong c¸c doanh nghiÖpPhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞchvô Hµ Néi Toserco.PhÇn III: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞchvô Hµ Néi Toserco.Do thêi gian còng nh tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, bµi viÕt cña emkh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ýcña c¸c thÇy c« nh»m hoµn chØnh bµi vݪt cña m×nh h¬n.2
 3. 3. PhÇn INh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§HH trong c¸c doanhnghiÖpI. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ TSC§HH1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña TSC§HHHiÖn nay cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ TSC§HH nhng theo quan ®iÓmcña nhiÒu nhµ kinh tÕ häc ®Òu kh¼ng ®Þnh tiªu thøc nhËn biÕtTSC§HH trong mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ viÖc xÕp lo¹i tµi s¶n nµo lµTSC§HH dùa vµo 2 chØ tiªu ®ã lµ: Tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín vµ tµi s¶n cãthêi gian sö dông l©u dµi.Hai chØ tiªu nµy do c¸c c¬ quan Nhµ níc vµ c¸c c¬ quan cã thÈmquyÒn qui ®Þnh vµ nã phô thuéc vµo tõng quèc gia kh¸c nhau. Tuynhiªn sù qui ®Þnh kh¸c nhau ®ã thêng chØ vÒ mÆt gi¸ trÞ, cßn vÒmÆt thêi gian sö dông th× t¬ng ®èi gièng nhau.ChuÈn mùc kÕ to¸n Mü qui ®Þnh:" TSC§HH lµ nh÷ng tµi s¶n vËtchÊt ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc lu th«ng hµng ho¸hoÆc dÞch vô vµ nã cã thêi gian sö dông l©u dµi h¬n mét kú kÕ to¸n"( kÕ to¸n tµi chÝnh theo hÖ thèng kÕ to¸n Mü - NXB Thèng kª)3
 4. 4. C¨n cø vµo thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ níc ta. Bé tµi chÝnh ®· raquyÕt ®Þnh sè166/1999/Q§ - BTC ra ngµy 30/12/1999 qui®Þnh:"TSC§HH lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã thêi gian sö dông 1 n¨mtrë lªn vµ cã gi¸ trÞ tõ 5.000.000®ång trë lªn."§Æc ®iÓm quan träng cña TSC§HH lµ khi tham gia vµo qu¸tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . TSC§HH bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cñanã ®îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanhtrong kú. Kh¸c víi c«ng cô lao ®éng nhá, TSC§HH tham gia nhiÒu kúkinh doanh nhng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õnlóc háng. ChØ cã nh÷ng tµi s¶n vËt chÊt ®îc sö dông trong qu¸ tr×nhs¶n xuÊt hoÆc lu th«ng hµng ho¸ dÞch vô tho¶ m·n hai tiªu chuÈn trªnth× míi ®îc gäi lµ TSC§HH.TSC§HH ë doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i, cã nh÷ng lo¹i cã h×nhth¸i vËt chÊt cô thÓ nh nhµ cöa, m¸y mãc, thiÕt bÞ…. Mçi lo¹i ®Òu cã®Æc ®iÓm kh¸c nhau, nhng chóng ®Òu gièng nhau ë gi¸ trÞ ban ®Çulín vµ thêi gian thu håi vèn trªn 1 n¨m.TSC§HH ®îc ph©n biÖt víi hµng ho¸. VÝ dô nh nÕu doanhnghiÖp mua m¸y vi tÝnh ®Ó b¸n th× ®ã sÏ lµ hµng ho¸, nhng nÕudoanh nghiÖp mua ®Ó sö dông cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th×m¸y vi tÝnh ®ã l¹i lµ TSC§HH.2. Ph©n lo¹i TSC§HHTSC§HH ®îc ph©n theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau nh theo h×nhth¸i biÓu hiÖn, theo quyÒn së h÷u, theo t×nh h×nh sö dông… mçi 1c¸ch ph©n lo¹i sÏ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu qu¶n lý nhÊt ®Þnh vµ cãnh÷ng t¸c dông riªng cña nã.* Theo h×nh th¸i biÓu hiÖn:4
 5. 5. TSC§HH lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu cã h×nh th¸i vËt chÊt,cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi, tham gia vµo nhiÒu chu kúkinh doanh nhng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. ThuécvÒ lo¹i nµy gåm cã:- Nhµ cöa vËt kiÕn tróc: bao gåm c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬b¶n nh: nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, hµng rµo, c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇngnh ®êng s¸, cÇu cèng, ®êng s¾t… phôc vô cho h¹ch to¸n s¶n xuÊtkinh doanh- M¸y mãc thiÕt bÞ: bao gåm c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ dïng trongs¶n xuÊt kinh doanh nh m¸y mãc chuyªn dïng, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ngt¸c, d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ- ThiÕt bÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn: lµ c¸c ph¬ng tiÖn dïng®Ó vËn chuyÓn nh c¸c lo¹i ®Çu m¸y, ®êng èng vµ ph¬ng tiÖn kh¸c( «t«, m¸y kÐo, xe t¶i, èng dÉn…)- ThiÕt bÞ, dông cô dïng cho qu¶n lý: bao gåm c¸c thiÕt bÞ dôngcô phôc vô cho qu¶n lý nh dông cô ®o lêng, m¸y tÝnh, m¸y ®iÒuhoµ…- C©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm: bao gåm c¸clo¹i c©y l©u n¨m( cµ phª, chÌ, cao su…) sóc vËt nu«i ®Ó lÊy s¶nphÈm( bß s÷a, sóc vËt sinh s¶n…)- TSC§HH kh¸c: bao gåm nh÷ng TSC§HH mµ cha ®îc qui ®Þnhph¶n ¸nh vµo c¸c loai nãi trªn( t¸c phÈm nghÖ thuËt, s¸ch chuyªn m«nkü thuËt…)Ph¬ng thøc ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn cã t¸c dông giópdoanh nghiÖp n¾m ®îc nh÷ng t liÖu lao ®éng hiÖn cã víi gÝa trÞ vµthêi gian sö dông bao nhiÖu, ®Ó tõ ®ã cã ph¬ng híng sö dôngTSC§HH cã hiÖu qu¶5
 6. 6. * Theo quyÒn së h÷u:Theo c¸ch nµy toµn bé TSC§HH cña doanh nghiÖp ®îc ph©nthµnh TSC§HH tù cã vµ thuª ngoµi- TSC§HH tù cã: lµ nh÷ng TSC§HH x©y dùng, mua s¾m hoÆcchÕ t¹o b»ng nguån vèn cña doanh nghiÖp do ng©n s¸ch cÊp, do ®ivay cña ng©n hµng, b»ng nguån vèn tù bæ sung, nguån vè liªndoanh…- TSC§HH ®i thuª: lµ nh÷ng TSC§HH mµ doanh nghiÖp thuªngoµi ®Ó phôc vô cho yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanhVíi c¸ch ph©n lo¹i nµy gióp doanh nghiÖp n¾m ®îc nh÷ngTSC§HH nµo mµ m×nh hiÖn cã vµ nh÷ng TSC§HH nµo mµ m×nhph¶i ®i thuª, ®Ó cã híng sö dông vµ mua s¾m thªm TSC§HH phôc vôcho s¶n xuÊt kinh doanh* Theo nguån h×nh thµnh:Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy TSC§HH ®îc ph©n thµnh:- TSC§HH mua s¾m, x©y dùng b»ng nguån vèn ®îc ng©n s¸chcÊp hay cÊp trªn cÊp- TSC§HH mua s¾m, x©y dùng b»ng nguån vèn tù bæ sung cñadoanh nghiÖp( quÜ ph¸t triÓn s¶n xuÊt , quÜ phóc lîi…)- TSC§HH nhËn vèn gãp liªn doanh.Ph©n lo¹i TSC§HH theo nguån h×nh thµnh, cung cÊp ®îc c¸cth«ng tin vÒ c¬ cÊu nguån vèn h×nh thµnh TSC§HH. Tõ ®ã cã ph¬nghíng sö dông nguån vèn khÊu hao TSC§HH 1 c¸ch hiÖu qu¶ vµ hîp lý* Theo t×nh h×nh sö dông: TSC§HH ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i sau:- TSC§HH ®ang sö dông: ®ã lµ nh÷ng TSC§HH ®ang trùc tiÕptham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, hay6
 7. 7. ®ang sö dông víi nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau cña nh÷ng doanhnghiÖp kh¸c nhau.- TSC§HH chê sö lý: bao gåm c¸c TSC§HH kh«ng cÇn dïng, chacÇn dïng v× thõa so víi nhu cÇu sö dông hoÆc v× kh«ng cßn phï hîpvíi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, hoÆc TSC§HH tranhchÊp chê gi¶i quyÕt. Nh÷ng TSC§HH nµy cÇn sö lý nhanh chãng ®Óthu håi vèn sö dông cho viÖc ®Çu t ®æi míi TSC§HHPh©n lo¹i TSC§HH theo t×nh h×nh sö dông gióp doanh nghiÖpn¾m ®îc nh÷ng TSC§HH nµo ®ang sö dông tèt, nh÷ng TSC§HH nµokh«ng sö dông n÷a ®Ó cã ph¬ng híng thanh lý thu håi vèn cho doanhnghiÖpMÆc dï TSC§HH ®îc ph©n thµnh tõng nhãm víi ®Æc trng kh¸cnhau nhng trong viÖc h¹ch to¸n th× TSC§HH ph¶i ®îc theo dâi chi tiÕtcho tõng tµi s¶n cô thÓ vµ riªng biÖt, gäi lµ ®èi tîng ghi TSC§HH. §èitîng ghi TSC§HH lµ tõng ®¬n vÞ tµi s¶n cã kÕt cÊu ®éc lËp hoÆc lµmét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn tµi s¶n liªn kÕt víi nhau thùc hiÖnmét hay mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh.3. §¸nh gi¸ TSC§HH§¸nh gi¸ TSC§HH lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n.TSC§HH ®îc ®¸nh gi¸ lÇn ®Çu vµ cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i trong qu¸ tr×nhsö dông. Nã ®îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸( gi¸ trÞ ban ®Çu), gi¸ trÞ ®·hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. Nguyªn gi¸ TSC§HH bao gåm toµn bé chiphÝ liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng, mua s¾m, kÓ c¶ chi phÝ vËnchuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö tríc khi dïng. Nguyªn gi¸ TSC§HH trongtõng trêng hîp cô thÓ ®îc x¸c ®Þnh nh sau:7
 8. 8. - Nguyªn gi¸ cña TSC§HH mua s¾m( kÓ c¶ tµi s¶n míi) vµ ®· södông gåm: gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ l¾p ®Ætch¹y thö( nÕu cã) trõ ®i sè gi¶m gi¸ ®îc hëng( nÕu cã)- Nguyªn gi¸ TSC§HH x©y dùng míi, t chÕ gåm gi¸ thµnh thùc tÕ(gi¸ trÞ quyÕt to¸n) cña TSC§HH tù x©y dùng, tù chÕ vµ chi phÝ l¾p®Æt, ch¹y thö.- Nguyªn gi¸ TSC§HH thuéc vèn tham gia liªn doanh cña ®¬n vÞgåm: gi¸ trÞ TSC§HH do c¸c bªn tham gia ®¸nh gi¸ vµ c¸c chi phÝ vËnchuyÓn l¾p ®Æt( nÕu cã).- Nguyªn gi¸ TSC§HH ®îc cÊp, ®îc ®iÒu chuyÓn ®Õn:+ NÕu lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp: nguyªn gi¸ bao gåm gi¸ trÞcßn l¹i trªn sæ ë ®¬n vÞ cÊp( hoÆc gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña héi®ång giao nhËn) vµ c¸c chi phÝ t©n trang, chi phÝ söa ch÷a, vËnchuyÓn bèc dì l¾p ®Æt, ch¹y thö mµ bªn nhËn tµi s¶n ph¶i chi tr¶ tríckhi ®a TSC§HH vµo sö dông+ NÕu ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phôthuéc: nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i lµ sè khÊu hao luü kÕ ®îc ghi theo sæcña ®¬n vÞ cÊp. C¸c phÝ tæn míi tríc khi dïng ®îc ph¶n ¸nh trùc tiÕpvµo chi phÝ kinh doanh mµ kh«ng tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§HH.Trong thêi gian sö dông, nguyªn gi¸ TSC§HH cã thÓ bÞ thay®æi, khi ®ã ph¶i c¨n cø vµo thùc tr¹ng ®Ó ghi t¨ng hay gi¶m nguyªn gi¸TSC§HH vµ chØ thay ®æi trong c¸c trêng hîp sau:+ §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ TSC§HH+ N©ng cÊp, c¶i t¹o lµm t¨ng n¨ng lùc vµ kÐo dµi thêi gian h÷udông cña TSC§HH+ Th¸o dì mét hay mét sè bé phËn cña TSC§HH8
 9. 9. Khi thay ®æi nguyªn gi¸ TSC§HH doanh nghiÖp ph¶i lËp biªnb¶n ghi râ c¸c c¨n cø thay ®æi vµ x¸c ®Þnh l¹i c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸,gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n sè khÊu hao luü kÕ cña TSC§HH vµ tiÕnh¹ch to¸n theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh.Qua ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ë trªn ta thÊy mçi lo¹i gi¸ trÞ cã t¸cdông ph¶n ¸nh nhÊt ®Þnh, nhng vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, v× vËykÕ to¸n TSC§HH theo dâi c¶ 3 lo¹i: nguyªn gi¸, gi¸ trÞ ®· hao mßn vµgi¸ trÞ cßn l¹i ®Ó phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý TSC§HHII. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HH1. T¹i c¸c bé phËn sö dôngTSC§HH trong doanh nghiÖp nãi chung vµ trong c¸c bé phËn södông nãi riªng lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan träng gãp phÇn ®¸pøng nhu cÇu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh TSC§GHH thêng xuyªn cã nh÷ng biÕn ®éng lóc t¨ng nhngcã lóc l¹i gi¶m TSC§HH. Nhng trong bÊt kú trêng hîp nµo còng ph¶i cãchøng tõ hîp lý, hîp lÖ ®Ó chøng minh cho nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinht¹i c¸c bé phËn sö dông.Tõ nh÷ng chøng tõ cña TSC§HH, bé phËn sö dông ghi vµo sætµi s¶n cña ®¬n vÞ. QuyÓn sæ nµy theo dâi chi tiÕt tõng tµi s¶n cñabé phËn sö dông. Mçi mét lo¹i TSC§HH ®îc theo dâi trªn mét sæ haymét sè trang sæ vµ ghi chi tiÕt ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu. Sæ nµy lµ c¨n cø®Ó bé phËn sö dông x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ nh÷ng tµi s¶n hiÖn cã vµ®ång thêi còng lµ c¨n cø ®Ó bé phËn kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸nTSC§HH cña doanh nghiÖp .2. T¹i phßng kÕ to¸n§Ó qu¶n lý tèt TSC§HH cña doanh nghiÖp th× kÕ to¸n ph¶i ph¶n¸nh, theo dâi chÆt chÏ ®Çy ®ñ mäi trêng hîp biÕn ®éng. KÕ to¸n ph¶i9
 10. 10. lu gi÷ ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ, biªn b¶n.TÊt c¶ c¸c biªn b¶n nh: biªn b¶ngiao nhËn TSC§HH, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH… ®Òu cã mét b¶nlu gi÷ t¹i phßng kÕ to¸n vµ cã ch÷ ký xÐt duyÖtH¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HH ®îc tiÕn hµnh c¸c bíc nh sau:- §¸nh gi¸ sè hiÖu cho TSC§HH- LËp thÎ TSC§HH hoÆc vµo sæ chi tiÕt TSC§HH theo tõng ®èitîng tµi s¶n.ThÎ TSC§HH ®îc lËp dùa trªn c¬ së hå s¬ kÕ to¸n TSC§HH. ThÎnµy nh»m môc ®Ých theo dâi chi tiÕt tõng tµi s¶n cña doanh nghiÖp,t×nh h×nh thay ®æi nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch hµng n¨mcña tõng tµi s¶n. Ngoµi ra kÕ to¸n còng theo dâi TSC§HH trªnSæ chi tiÕt TSC§HH, mçi mét sæ hay mét sè trang sæ ®îc më,theo dâi mét lo¹i TSC§HH. Sæ chi tiÕt nµy lµ c¨n cø ®Ó lËp b¶ngtæng hîp chi tiÕt vµ ph¶i cung cÊp ®îc c¸c th«ng tin cho ngêi qu¶n lývÒ tªn, ®Æc ®iÓm, tû lÖ khÊu hao mét n¨m, sè khÊu hao TSC§HHtÝnh ®Õn thêi ®iÓm ghi gi¶m TSC§HH, lý do ghi gi¶m TSC§HH. Songsong víi viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp TSC§HH®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÆt chÏ, chÝnh x¸c trong ho¹t ®éng qu¶n lýTSC§HH vµ tÝnh thèng nhÊt trong h¹ch to¸n.III. H¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m TSC§HH1. H¹ch to¸n c¸c nhiÖm vô biÕn ®éng t¨ngTSC§HH cña doanh nghiÖp t¨ng do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n nh®îc cÊp vèn, mua s¾m, x©y dùng…a. TSC§HH ®îc cÊp (cÊp vèn b»ng TSC§HH) ®îc ®iÒu chuyÓntõ ®¬n vÞ kh¸c hoÆc ®îc biÕu tÆng ghi:Nî TK 211: TSC§HHCã TK 411: nguån vèn kinh doanh10
 11. 11. b. Mua TSC§HH dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµngho¸ dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ.- C¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ghi t¨ng nguyªn gi¸Nî TK211: nguyªn gi¸ TSC§HHNî TK 1332: thuÕ VAT ®îc khÊu trõCã TK 331, 111, 112: gi¸ thanh to¸n- KÕt chuyÓn nguån vèn ®Çu t b»ng nguån vèn chñ së h÷u+ NÕu ®Çu t b»ng quÜ ®Çu t ph¸t triÓn, nguån vèn x©y dùng c¬b¶nNî TK 414: quÜ ®Çu t ph¸t triÓnNî TK 441: nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶nCã TK 411: nguån vèn kinh doanh+ NÕu ®Çu t b»ng nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n:Cã TK 009+ NÕu ®Çu t b»ng nguån vèn kinh doanh th× kh«ng ph¶i kÕtchØnh nguån vènc. Mua TSC§HH cÇn thêi gian l¾p ®Æt tríc khi ®a vµo sö dông:Bót to¸n1: gi¸ trÞ tµi s¶n muaNî TK 2411: chi phÝ thùc tÕNî TK1332: thuÕ VAT ®îc khÊu trõCã TK 111, 112…: gi¸ trÞ tµi s¶n- Bót to¸n 2: chi phÝ l¾p ®Æt (nÕu cã)Nî TK 2411Nî TK 133Cã TK 111, 112, 331…- Bót to¸n 3: hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dông+ Nî TK 21111
 12. 12. Cã TK 2411+ KÕt chuyÓn nguån vènNî TK 414, 441, 431Cã TK 411d. NhËn vèn gãp liªn doanh cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c b»ng TSC§HH:c¨n cø gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc c¸c bªn tham gia liªn doanh ®¸nh gi¸ vµ c¸c chiphÝ kh¸c( nÕu cã), kÕ to¸n tÝnh to¸n nguyªn gi¸ cña TSC§HH vµ ghisæ:Nî TK 211: nguyªn gi¸ TSC§HHCã TK 411: gi¸ trÞ vèn gãpe. NhËn l¹i TSC§HH tríc ®©y ®· gãp vèn liªn doanh víi ®¬n vÞkh¸c, c¨n cø vµo gi¸ trÞ TSC§HH do hai bªn liªn doanh ®¸nh gi¸ khi traotr¶ ®Ó ghi t¨ng TSC§HH vµ ghi gi¶m gi¸ trÞ gãp vèn liªn doanhNî TK 211: nguyªn gi¸( theo gi¸ trÞ cßn l¹i)Cã TK 222: vèn gãp liªn doanhg. TSC§HH thõa ph¸t hiÖn trong kiÓm kª- NÕu TSC§HH thõa do nguyªn nh©n cha ghi sæ, kÕ to¸n ph¶ix¸c ®Þnh nguyªn nh©n thõa. NÕu x¸c ®Þnh ®îc th× tuú tõng trêng hîp®Ó ghi sæ- NÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n, kÕ to¸n íc tÝnh gi¸ trÞhao mßn, nguyªn gi¸ sau ®ã ghi vµo tµi s¶n thõa chê xö lý sè liÖuNî TK 211: nguyªn gi¸Cã TK 2141: gi¸ trÞ hao mßnCã TK 3381: gi¸ trÞ cßn l¹ih. Khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc hoÆc cña c¬ quan cã thÈmquyÒn vÒ ®¸nh gi¸ tµi s¶n vµ ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹ivµo sæ kÕ to¸n ghi:12
 13. 13. Nî TK 211: TSC§HCã TK 412: chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n( sè chªnh lÖcht¨ng nguyªn gi¸)13
 14. 14. S¬ ®å h¹ch to¸n t¨ng TSC§HH2. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô biÕn ®éng gi¶m:TSC§HH cña doanh nghiÖp gi¶m do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸cnhau nh: nhîng b¸n, thanh lý, ®em gãp vèn liªn doanh…Tuú theo tõngtrêng hîp cô thÓ kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo sæ s¸ch cho phï hîpa. Nhîng b¸n TSC§HH:TSC§HH nhîng b¸n thêng lµ nh÷ng TSC§HH kh«ng cÇn dïnghoÆc xÐt thÊy sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶. Khi nhîng b¸n TSC§HH14TK 411TK241TK 412TK 111, 112, 311, 341TK222, 228TK 211- TSC§HHTSC§HHt¨ngtheonguyªngi¸NhËn vèn gãp, ®îc cÊp, tÆngb»ngTSC§HHMua s¾m TSC§HHNhËn l¹i TSC§HH gãp vèn liªn doanhX©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh bµngiao§¸nh gi¸ t¨ng TSC§HH
 15. 15. ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc. C¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ, kÕ to¸nph¶n ¸nh c¸c bót to¸n sau:15
 16. 16. - Bót to¸n 1: ghi gi¶m TSC§HH( xo¸ sæ)Nî TK 2141: gi¸ trÞ hao mßn luü kÕNî TK 811: gi¸ trÞ cßn l¹iCã TK 211: nguyªn gi¸- Bót to¸n 2: chi phÝ nhîng b¸nNî TK 811: tËp hîp chi phÝ nhîng b¸nNî TK 133: thuÕ VAT ®Çu vµo( nÕu cã)Cã TK 111, 112, 331..- Bót to¸n 3: thu vÒ nhîng b¸nNî TK 111, 112 , 131: tæng gi¸ thanh to¸nCã TK 711: doanh thu nhîng b¸nCã TK 3331: thuÕ VAT ph¶i népb. Thanh lý TSC§HHTSC§HH thanh lý lµ nh÷ng TSC§HH h háng, kh«ng thÓ tiÕp tôcsö dông ®îc, l¹c hËu vÒ mÆt kü thuËt hoÆc kh«ng phï hîp víi nhucÇu s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng thÓ nhîng b¸n ®îc- Trêng hîp TSC§HH thanh lý dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh ghi:+ Bót to¸n 1: xo¸ sæ TSC§HHNî TK 214: phÇn gi¸ trÞ hao mßnNî TK 811: gi¸ trÞ cßn l¹iCã TK 211: nguyªn gi¸+ Bót to¸n 2: sè thu håi vÒ thanh lýNî TK 111, 112: thu håi b»ng tiÒnNî TK 152: thu håi b»ng vËt liÖu nhËp khoNî TK 131, 138: ph¶i thu ë ngêi muaCã TK 3331: thuÕ VAT ph¶i nép16
 17. 17. Cã TK 771: thu nhËp vÒ thanh lý+ Bót to¸n 3: tËp hîp chi phÝ thanh lýNî TK 881: chi phÝ thanh lýNî TK 133: thuÕ VAT ®Çu vµoCã TK 111, 112, 331, 334…- Trêng hîp thanh lý TSC§HH dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi, ghi:Nî TK 4313: gi¸ trÞ cßn l¹iNî TK 214: gi¸ trÞ hao mßn luü kÕCã TK 211: nguyªn gi¸c. Mang TSC§HH ®i gãp vèn liªn doanhNh÷ng tµi s¶n göi ®i gãp vèn liªn doanh víi ®¬n vÞ kh¸c kh«ngcßn thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña ®¬n vÞ. Gi¸ trÞ vèn gãp ®îcx¸c ®Þnh bëi gi¸ trÞ tho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp vµ ®èi t¸c hoÆc gi¸trÞ do héi ®ång ®Þnh gi¸ TSC§HH. Khi ®ã ph¸t sinh chªnh lÖch gi÷agi¸ trÞ vèn gãp vµ gi¸ trÞ cßn l¹i( nguyªn gi¸) cña TSC§HHNî TK 222(128): gi¸ trÞ vèn gãpNî TK 2141: gi¸ trÞ hao mßnNî (cã) TK 412: chªnh lÖch do®¸nh gi¸ l¹iCã TK 211: nguyªn gi¸ TSC§HHd. ChuyÓn TSC§HH thµnh c«ng cô dông cô.Nh÷ng TSC§HH cã nguyªn gi¸ díi 5.000.000®ång kh«ng ®ñ tiªuchuÈn lµ TSC§HH, theo qui ®Þnh ph¶i chuyÓn sang theo dâi, qu¶n lývµ h¹ch to¸n nh c«ng cô dông cô ®ang dïng, ghi:- NÕu gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH nhá, kÕ to¸n tÝnh hÕt mét lÇnvµo chi phÝ kinh doanh c¨n cø vµo bé phËn sö dông TSC§HHNî TK 627, 641, 642: gi¸ trÞ cßn l¹iNî TK 2141: gi¸ trÞ hao mßn17
 18. 18. Cã TK 211: nguyªn gi¸- NÕu TSC§HH cßn míi, cha sö dông, kÕ to¸n ghi:Nî TK 1531: nÕu nhËp khoNî TK 1421: nÕu ®em sö dôngCã TK211: nguyªn gi¸ TSC§HHe. TSC§HH thiÕu ph¸t hiÖn trong kiÓm kª:C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª TSC§HH vµ kÕt luËn cña héi ®ångkiÓm kª ®Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c lËp thêi theo tõng nguyªn nh©n côthÓ:- Trêng hîp chê quyÕt ®Þnh sö lýNî TK 2141: hao mßn TSC§HHNî TK 1381: tµi s¶n thiÕu chê sö lýCã TK 211: nguyªn gi¸- Trêng hîp cã quyÕt ®Þnh sö lý ngayNî TK 214: gi¸ trÞ hao mßnNî TK 1381: gi¸ trÞ thiÕu chê sö lýNî TK 411: ghi gi¶m vènNî TK 811: chi phÝCã TK 211: nguyªn gi¸g. §em TSC§HH ®i cÇm cè:Nî TK 144: ký cîc, ký quüNî TK 214: hao mßnCã TK 211: nguyªn gi¸18
 19. 19. IV.H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§HHTSC§HH ®îc sö dông l©u dµi vµ ®îc cÊu thµnh bëi nhiÒu béphËn, chi tiÕt kh¸c nhau. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinhdoanh, c¸c bé phËn chi tiÕt cÊu thµnh TSC§HH bÞ hao mßn h hángkh«ng ®Òu nhau. Do vËy, ®Ó kh«i phôc n¨ng lùc ho¹t ®éng b×nh th-êng cña TSC§HH vµ ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong lao ®éng s¶n xuÊt,cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a, thay thÕ nh÷ng chi tiÕt, bé phËncña TSC§HH bÞ hao mßn, h háng ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cñaTSC§HH. C«ng viÖc söa ch÷a cã thÓ do doanh nghiÖp tù lµm hoÆcthuª ngoµi víi ph¬ng thøc söa ch÷a thêng xuyªn, söa ch÷a lín hay söach÷a n©ng cÊp TSC§HH1. H¹ch to¸n söa ch÷a thêng xuyªn19TK214TSC§HHgi¶mtheonguyªngi¸TK222, 228TK 811TK411TK211- TSC§HHGãp vèn liªn doanhCho thuª tµi chÝnhTr¶ l¹i TSC§HH cho c¸cbªn liªn doanh, cæ ®«ngGi¶m TSC§HH do khÊu hao hÕtNhîng b¸n thanh lý
 20. 20. TSC§HH trong c¸c doanh nghiÖp ®îc cÊu t¹o bëi nhiÒu bé phËnkh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§HH, c¸c bé phËn nµy h hánghao mßn kh«ng ®ång ®Òu. §Ó duy tr× n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c¸cTSC§HH ®¶m b¶o cho c¸c tµi s¶n nµy ho¹t ®éng b×nh thêng, an toµn,doanh nghiÖp cÇn ph¶i thêng xuyªn tiÕn hµnh b¶o dìng söa ch÷a tµis¶n khi bÞ h háng. Ho¹t ®éng söa ch÷a thêng xuyªn víi kü thuËt söach÷a ®¬n gi¶n, thêi gian söa ch÷a diÔn ra ng¾n vµ chi phÝ ph¸t sinhÝt nªn ®îc tËp hîp trùc tiÕp vµo chi phÝ kinh doanh cña bé phËn södông TSC§HH ®ãNî TK 627, 641, 642…Nî TK 133( nÕu cã)Cã TK 111, 112, 152, 153…Trêng hîp thuª ngoµi:Nî TK 627, 641, 642Nî TK 133: thuÕ VAT ®îc khÊu trõCã TK 111, 112, 331: tæng sè tiÒn ph¶i tr¶2. H¹ch to¸n söa ch÷a lín: c«ng viÖc söa ch÷a lín TSC§HH còngcã thÓ tiÕn hµnh theo ph¬ng thøc tù lµm hoÆc giao thÇu- NÕu doanh nghiÖp tù lµm, kÕ to¸n ghi:Nî TK 241(2413)Cã TK 111, 112, 152, 214…- NÕu doanh nghiÖp thuª ngoµi, kÕ to¸n ghi:Nî TK 241: chi phÝ söa ch÷aNî TK 133: thuÕ VAT ®îc khÊu trõCã TK 331: tæng sè tiÒn ph¶i tr¶- Khi c«ng viÖc söa ch÷a hoµn thµnh, kÕ to¸n ph¶i tÝnh to¸n gi¸thµnh thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh söa ch÷a ®Ó quyÕt to¸n sè chi phÝnµy theo tõng trêng hîp.20
 21. 21. - Ghi th¼ng vµo chi phÝNî TK 627Nî TK 641Nî TK 642Cã TK 2413- HoÆc kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n chi phÝ tr¶ tríc hoÆc chi phÝph¶i tr¶Nî TK 142Nî TK 335Cã TK 24133. H¹ch to¸n söa ch÷a n©ng cÊp:- TËp hîp chi phÝ n©ng cÊp+ NÕu doanh nghiÖp tù lµm:Nî TK 2413Cã TK 152, 153, 334, 338…+ NÕu doanh nghiÖp thuª ngoµiNî TK 2413Nî TK 133( nÕu cã)Cã TK331- Khi c«ng viÖc hoµn thµnh+ Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§HH theo chi phÝ n©ng cÊp thùc tÕNî TK 221Cã TK 2413+ KÕt chuyÓn nguån ®Çu t+ Lu ý: trêng hîp n©ng cÊp TSC§HH hoµn thµnh bµn giao ®avµo sö dông, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh tÝnh l¹i møc khÊu hao ph¶i trÝch21
 22. 22. TSC§HH ®ã, v× nguyªn gi¸ t¨ng thêi gian sö dông cã thÓ bÞ thay ®æi,t¨ng n¨ng suÊt kÐo dµi thêi gian sö dôngV. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§HH:1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dôngKhÊu hao TSC§HH chÝnh lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña phÇngi¸ trÞ TSC§HH ®· hao mßn. Hao mßn TSC§HH lµ hiÖn tîng kh¸chquan lµm gi¶m gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña TSC§HH. Cßn môc ®Ýchcña trÝch khÊu hao TSC§HH lµ biÖn ph¸p chñ quan nh»m thu håi vèn®Çu t ®Ó t¸i t¹o l¹i TSC§HH khi nã bÞ h háng.Hao mßn h÷u h×nh lµ sù gi¶m dÇn vÒ gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞdo chóng ®îc sö dông trong s¶n xuÊt hoÆc do t¸c ®éng cña c¸c yÕu tètù nhiªn g©y ra, bØÓu hiÖn ë chç hiÖu suÊt cña TSC§HH gi¶m dÇn,cuèi cïng bÞ h háng thanh lý.Nh vËy, hao mßn lµ mét yÕu tè rÊt kh¸ch quan nhÊt thiÕt ph¶ithu håi vèn ®Çu t vµo TSC§HH t¬ng øng víi gi¸ trÞ hao mßn cña nã®Ó t¹o ra nguån vèn ®Çu t TSC§HH. Trong qu¶n lý doanh nghiÖpph¶i thùc hiÖn c¬ chÕ thu håi vèn ®Çu t.KhÊu hao TSC§HH ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn gi¸ trÞ haomßn TSC§HH§Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng gi¶m khÊu hao,kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 214TK 214: hao mßn TSC§TK 2141: hao mßn TSC§HHTµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HHtrong qu¸ tr×nh sö dông do trÝch khÊu hao vµ nh÷ng kho¶n t¨ng gi¶mhao mßn kh¸c cña c¸c lo¹i TSC§HH cña doanh nghiÖp.KÕt cÊu cña tµi kho¶n:22
 23. 23. + Bªn nî: gi¸ trÞ hao mßn TSC§HH gi¶m do c¸c lý do gi¶mTSC§HH+ Bªn cã: gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH t¨ng do trÝch khÊu haoTSC§HH, do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH+ Sè d cã: gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH hiÖn cã ë ®¬n vÞBªn c¹nh TK 214- hao mßn TSC§ cßn cã TK 009- nguån vènkhÊu hao c¬ b¶n. Tµi kho¶n ®îc sö dông ®Ó theo dâi viÖc h×nh thµnht×nh h×nh sö dông vµ cßn l¹i cña nguån vèn khÊu hao c¬ b¶nKÕt cÊu:+ Sè d nî: nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã+ Bªn nî: nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n t¨ng do trÝch khÊu haohoÆc do ®¬n vÞ cÊp díi nép vèn khÊu hao+ Bªn cã: sö dông vèn khÊu hao c¬ b¶n, nép cho cÊp trªn södông t¸i ®Çu t TSC§, tr¶ nî tiÒn vay ®Ó ®Çu t TSC§2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n:§Þnh kú( th¸ng, quÝ…) tÝnh trÝch khÊu hao TSC§HH vµo chiphÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi ph¶n ¸nh hao mßn TSC§HH, ghi:Nî TK 627: khÊu hao TSC§HH dïng cho s¶n xuÊt chungNî TK 641: khÊu hao TSC§HH dïng cho b¸n hµngNî TK 642: khÊu hao TSC§HH dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖpCã TK 214: tæng sè khÊu hao ph¶i trÝch§ång thêi ghi nhËn sè khÊu hao c¬ b¶n ®· trÝch vµo tµi kho¶nngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸nNî TK 009Nép vèn khÊu hao cho cÊp trªn+ NÕu ®îc hoµn l¹i:Nî TK 136823
 24. 24. Cã TK 111, 112§ång thêi ghi gi¶m khÊu haoCã TK 009+ NÕu kh«ng ®îc hoµn l¹i kÕ to¸n ghi gi¶m nguån vèn khÊu haoNî TK 411Cã TK 111, 112§ång thêi ghi gi¶m khÊu hao c¬ b¶nCã TK 009- Cho ®¬n vÞ kh¸c vay vèn khÊu haoNî TK 128, 228Cã TK111, 112§ång thêi ghi cã TK 009- Dïng vèn khÊu hao c¬ b¶n ®Ó tr¶ nî vay dµi h¹n ng©n hµngNî TK 315Cã TK111, 112§ång thêi ghi cã TK 009- §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH+ §¸nh gi¸ t¨ng nguyªn gi¸ cña TSC§HH, kÕ to¸n ghi:Nî TK 211: TSC§HHCã TK 412: chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶nCã TK 2141: hao mßn TSC§+ §iÒu chØnh t¨ng gi¸ trÞ hao mßnNî TK 412Cã TK 2141+ §iÒu chØnh gi¶m gi¸ trÞ hao mßnNî TK 2141Cã TK 41224
 25. 25. + §¸nh gi¸ gi¶m nguyªn gi¸ TSC§HH,ghi:Nî TK 412Nî TK 2141Cã TK 211- Trêng hîp gi¶m TSC§HH ®ång thêi víi viÖc ph¶n ¸nh gi¶mnguyªn gi¸ TSC§HH ph¶i ph¶n ¸nh gi¶m gi¸ trÞ ®· hao mßn cñaTSC§HH- §èi víi TSC§HH ®· tÝnh ®ñ khÊu hao c¬ b¶n th× kh«ng tiÕp tôctrÝch khÊu hao c¬ b¶n n÷a.- §èi víi TSC§HH ®Çu t, mua s¾m b»ng nguån kinh phÝ sùnghiÖp, kinh phÝ dù ¸n, b»ng quÜ phóc lîi khi hoµn thµnh dïng vµoho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n hoÆc dïng vµo v¨n ho¸ phóc lîi th× kh«ngtrÝch khÊu hao vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mµ chØ trÝch haomßn TSC§HH 1 n¨m 1 lÇn.PhÇn IIThùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§HHt¹i c«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi TosercoI. §Æc ®iÓm kinh tÕ vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ngty du lÞch dÞch vô Hµ Néi cã ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n TSC§HH.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn:K×nh tÕ ViÖt Nam thêi më cöa, du lÞch ViÖt Nam còng më cöavíi nh÷ng lêi chµo: ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc. Trongnh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ du lÞch tõ c¸c níc ®·®Õn ViÖt Nam, ®ng ®Õn vµ sÏ ®Õn ngµy cµng nhiÒu h¬n. §óng nhvËy, nhiÒu c«ng ty du lÞch ®· ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thµnh hÖthèng du lÞch vµ l÷ hµnh quèc tÕ kh«ng ngõng t¨ng lªn ®¸p øng nhu25
 26. 26. cÇu ®i du lÞch cña kh¸ch trong níc vµ quèc tÕ. C¸c dù ¸n liªn doanh®Çu t víi níc ngoµi, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt vµ nhµ hµng kh¸ch s¹nliªn tôc ®îc h×nh thµnh cho phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn du lÞch. VµC«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco ra ®êi trong hoµn c¶nh ®ã.C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi víi tªn giao dÞch lµ Hµ NéiToserco. C«ng ty ®îc thµnh lËp ngµy 14/4/1988 theo quyÕt ®Þnh sè625/Q§- UB cña Uû ban Nh©n d©n Thµnh Phè Hµ Néi trªn c¬ së s¸tnhËp c«ng ty kh¸ch du lÞch Hµ Néi víi kh¸ch s¹n Th¨ng Long thuécUNIMEX Hµ Néi( nay lµ kh¸ch s¹n Hµ Néi). Khi thµnh lËp, c«ng ty cã sèvèn lµ 20 triÖu ®ång. Víi sè vèn ban ®Çu Ýt ái, C«ng ty ®· ®i vµo ho¹t®éng víi bíc khëi ®Çu kh«ng mÊy thuËn lîi…Còng trong thêi gian nµy, c¸c kh¸ch s¹n §ång Lîi, Phïng Hng,Long Biªn, Gi¶ng Vâ, Chi L¨ng cïng xÝ nghiÖp c¾t tãc I vµ II ®îc s¸tnhËp vµo C«ng ty vµ trô së chÝnh cña c«ng ty lóc ®Çu ®Æt t¹i LªDuÈn sau chuyÓn vÒ sè 8 T« HiÕn Thµnh.Tõ khi thµnh lËp ®Õn cuèi n¨m 1989, C«ng ty ®îc thµnh lËptrong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n, kh«ng æn ®Þnh.C¸c kh¸ch s¹n trùc thuéc cña C«ng ty ®Òu chÞu ¶nh hëng c¬ chÕqu¶n lý kÕ ho¹ch tËp trung kh«ng cã sù c¹nh tranh dÉn ®Õn ho¹t®éng kÐm hiÖu qu¶Giai ®o¹n tõ 1990 - 1994, ®©y lµ giai ®o¹n nÒn kinh tÕ níc tachuyÓn sang nÒn kinh tÕ qu¶n lý thÞ trêng. C«ng ty ho¹t ®éng ®éclËp kh«ng cßn phô thuéc vµo Nhµ níc nªn c¸c kh¸ch s¹n lÇn lît ®îcn©ng cÊp. C«ng ty ®· chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý tõ h¹ch to¸n b¸o c¸osæ s¸ch sang h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ ®îc thµnh phè phª chuÈnvíi quyÕt ®Þnh 105/Q§- UB ngµy 11/1/1990. Giai ®o¹n nµy c«ng tyx©y dùng thªm kh¸ch s¹n BSC ®Ó cho thuª vµ lµm v¨n phßng ®¹i diÖn.26
 27. 27. VÒ m¹ng l÷ hµnh c«ng ty ®· thµnh lËp phßng du lÞch n¨m1991. Cho®Õn n¨m 1993 phßng du lÞch t¸ch khái C«ng ty thµnh mét bé phËn®éc lËp gäi lµ trung t©m ®iÒu hµnh du lÞch. Nhng v× cha cã kinhnghiÖm céng víi sù ®Çu t cha thÝch ®¸ng nªn ho¹t ®éng l÷ hµnh chathùc sù ph¸t triÓn.Th¸ng 10/1995 c¸c kh¸ch s¹n ®îc t¸ch vÒ së du lÞch Hµ Néi qu¶nlý, chØ cßn l¹i kh¸ch s¹n BSC t¹i 77 Kim M·- Ba §×nh- Hµ Néi. C«ng tytiÕp tôc n©ng cÊp kh¸ch s¹n vµ më réng liªn doanh liªn kÕt víi nícngoµi. VÒ l÷ hµnh cã rÊt nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, phßng l÷ hµnhlóc nµy chia lµm 2 phßng: phßng l÷ hµnh I chuyªn vÒ PutBound: tøc lµ®a kh¸ch trong níc ®i du lÞch níc ngoµi, cßn phßng l÷ hµnh II tæ chøcc¸c tour trong níc. C«ng ty cßn kÕt hîp víi c¸c du lÞch t¹o ra tuyÕn xebus du lÞch Hµ Néi- Sµi Gßn gäi lµ OPEN BUS vµ më thªm mét sèdÞch vô xe bus ®i Lµo, Campuchia…Nhng ®Õn n¨m 2000 C«ng ty lµm ¨n ph¸t triÓn nhÊt, ®· thµnh lËprÊt nhiÒu chi nh¸nh ë Hµ Néi, HuÕ, Sµi Gßn, sè lîng kh¸ch ®i du lÞcht¨ng ®Õn ®¸ng kÓ. C«ng ty thùc hiÖn liªn kÕt víi kh¸ch s¹n ®Ó b¸nTour, giíi thiÖu s¶n phÈm, nh·n hiÖu Hµ Néi Toserco ®· trë lªn næitiÕng ®èi víi kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam còng nh kh¸ch trong níc.Mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓmthuËn lîi vµ khã kh¨n riªng nhng ®Òu cã nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái ph¸ttriÓn vµ tiÕn bé ngµy cµng cao. V× thÕ mµ nh÷ng thµnh qu¶ c«ng ty®¹t ®îc cho ®Õn ngµy h«m nay ®Òu lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng nç lùcngµy qua ®ång thêi còng lµ tiÒn ®Ò cho nh÷ng nç lùc ph¶i cã ë ngµymai2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh27
 28. 28. C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n®éc lËp vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo luËt C«ng ty. VÒnh©n sù c«ng ty cã c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 1200 ngêi. Trong ®ã:- Sè nh©n viªn biªn chÕ 820 ngêi- Ngêi lµm hîp ®ång lµ 380 ngêi- Nam nh©n viªn cã 263 ngêi- N÷ nh©n viªn cã 937 ngêi chiÕm 84,2% vÒ tr×nh ®é chuyªnm«n cña c¸c c¸n bé C«ng ty- Tr×nh ®é ®¹i häc lµ 7,8%- Cao ®¼ng vµ trung cÊp lµ 6,7%M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng tyQua s¬ ®å trªn ta thÊy bé m¸y qu¶n lý ncña c«ng ty x©y dùngtheo ph¬ng ph¸p trùc tuyÕn chøc n¨ng. Ph¬ng ph¸p nµy t¹o ®îc sùthèng nhÊt tõ trªn xuèng vµ còng lµ mét lo¹i h×nh ®îc ¸p dông phæbiÕn nhÊt níc ta hiÖn nay28Phã Tæng G§1Tæng Gi¸m®ècPhã Tæng G§2 Phã Tæng G§3Phßngx©ydùngc¬b¶nTrungt©mdÞchvônhµBanb¶ovÖPhßng kÕho¹chPhßng kÕto¸nPhßng tæchøchµnhchÝnhKh¸chs¹nBSCDuthuyÒn HåT©yTrungt©mdulÞch
 29. 29. - Tæng gi¸m ®èc: lµ ngêi cã quyÒn cao nhÊt ®iÒu hµnh, lµ ngêi®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt trícc«ng ty vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËt. Tæ chøc ®iÒu hµnh, qu¶n lý mäimÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý trùc tiÕp c¸cphã tæng gi¸m ®èc- C¸c phã tæng gi¸m ®èc lµ ngêi gióp tæng gi¸m ®èc, chÞu tr¸chnhiÖm tríc tæng gi¸m ®èc, tríc Nhµ níc vÒ nhiÖm vô cña m×nh ®îcph©n c«ng. Phã tæng gi¸m ®èc cã nhiÖm vô thay mÆt tæng gi¸m®èc khi tæng gi¸m ®èc ®i v¾ng hoÆc ®îc tæng gi¸m ®èc uû quyÒn®Ó gi¶i quyÕt vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c néi chÝnh, cã tr¸ch nhiÖm thêngxuyªn bµn b¹c víi tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc, tµi chÝnh, s¶nxuÊt kinh doanh, t¹o ®iÒu kiÖn cho tæng gi¸m ®èc n¾m b¾t vµ ®iÒuchØnh kÕ ho¹ch. TriÓn khai c¸c c«ng viÖc ®· thèng nhÊt xuèng c¸c béphËn thuéc khèi m×nh phô tr¸ch kÞp thêi vµ th«ng tin nhanh nh÷ngthuËn lîi, khã kh¨n trong viÖc ®iÒu hµnh ®Ó tæng gi¸m ®èc rót kinhnghiÖm vµ ®Ò ra ph¬ng híng chØ ®¹o míi. Cô thÓ- Phã tæng gi¸m ®èc 1: lµ ngêi trùc tiÕp l·nh ®¹o qu¶n lý phßngx©y dùng c¬ b¶n, trung t©m dÞch vô nhµ vµ ban b¶o vÖ- Phã tæng gi¸m ®èc 2: lµ ngêi qu¶n lý bé phËn, phßng kÕ to¸n,phßng kÕ ho¹ch, phßng tæ chøc, hµnh chÝnh- Phã tæng gi¸m ®èc 3: trùc tiÕp l·nh ®¹o qu¶n lý kh¸ch s¹n BSC,du thuyÒn Hå T©y, trung t©m ®iÒu hµnh du lÞch víi c¸c Tour trong vµngoµi níc, cã nhiÖm vô thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c®Ó më réng c¸c Tour cña c«ng ty víi chÊt lîng tèt nhÊt. §ång thêi lËpkÕ ho¹ch vµ triÓn khai c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c¸c ch¬ng tr×nhdu lÞch.29
 30. 30. - Phßng x©y dùng c¬ b¶n: cã nhiÖm vô mua, cung cÊp nguyªnliÖu hµng ho¸ cho toµn bé c¸c bé phËn cña c«ng ty- Trung t©m dÞch vô nhµ: cã nhiÖm vô cho thuª 2 khu nhµ 33Bvµ 34B t¹i Kim M·( Hµ Néi) vµ mét sè biÖt thù kh¸c- Bé phËn du thuyÒn Hå T©y : cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý mäi mÆtho¹t ®éng kinh doanh t¹i ®ã- Phßng kÕ to¸n: phô tr¸ch thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ tµi chÝnhkÕ to¸n cña c«ng ty, lµ mét trong nh÷ng phßng gi÷ vÞ trÝ quan trängtrong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ trong mäi lÜnhvùc kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô kh¸c. Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vôtæ chøc s¾p xÕp hîp lý, khoa häc tËp trung c¸c bé phËn kÕ ho¹chthèng kª trong phßng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao vÒ c«ng t¸ckÕ to¸n tµi chÝnh. Gióp ®ì cÊp trªn ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinhdoanh (doanh thu, tiÒn l¬ng, thuÕ…). Ghi chÐp ph¶n ¸nh sè liÖu hiÖncã vÒ t×nh h×nh vËn ®éng toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty, gi¸m s¸t viÖcsö dông, b¶o qu¶n tµi s¶n cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c ph¬ng tiÖnvËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ xëng.- Phßng kÕ ho¹ch: theo ý chØ cña tæng gi¸m ®èc vµ phã tænggi¸m ®èc gióp cÊp trªn ho¹ch ®Þnh c¸c ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vÒ kinhdoanh cña C«ng ty.-Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã chøc n¨ng gióp viÖc cho banl·nh ®¹o c«ng ty thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý vÒ nh©n sù: tuyÓndông, ®µo t¹o, xÕp l¬ng, thi ®ua khen thëng, kû luËt, s¾p xÕp c«ngt¸c ®êi sèng, vÞ trÝ lµm viÖc, thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµníc…- Ban b¶o vÖ: cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n vµ an ninh trËt tù x·héi trong c«ng ty vµ khu vùc30
 31. 31. - Trung t©m du lÞch: cã nhiÖm vô th«ng b¸o tin vÒ c¸c Tourtrong vµ ngoµi níc tíi kh¸ch hµng vµ tíi c¸c ®iÓm b¸n vÐ Tour cña c«ngty. §ång thêi lµ trung t©m ®iÒu hµnh du lÞch, hµng ngµy nhËn c¸cth«ng tin b¸o kh¸ch ®i du lÞch c¸c tuyÕn tõ c¸c ®Þa ®iÓm b¸n vÐ Tourcña c«ng ty, cuèi ngµy tËp hîp c¸c th«ng tin ®ã ®Ó trùc tiÕp ®iÒuhµnh xe bus vµ híng dÉn du lÞch ®ãn kh¸ch ®i Tour cho nh÷ng ngµytíiII. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty du lÞch dÞchvô Hµ Néi Toserco1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n:Do ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh, nh÷ng c¬ së®iÒu kiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n mµ C«ng ty du lÞch dÞch vô HµNéi Toserco tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc tËptrung. Víi h×nh thøc nµy toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n trong C«ng ty ®Òu®îc tiÕn hµnh xö lý t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Tõ thu nhËp vµkiÓm tra chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c béphËn ë trong C«ng ty vµ c¸c phßng ban chØ lËp chøng tõ ph¸t sinh göivÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Do ®ã ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trungthèng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c chuyªn m«n, kiÓm tra, xö lý c¸c th«ng tinkÕ to¸n ®îc kÞp thêi, chÆt chÏ, thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng lao®éng vµ chuyªn m«n ho¸, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éngHiÖn nay bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 11 ngêi. Trong ®ã cã1 kÕ to¸n trëng (kiªm trëng phßng), 1 phã phßng kÕ to¸n (kiªm kÕ to¸ntæng hîp), 1 phã phßng phô tr¸ch thèng kª vµ 8 nh©n viªn (mçi ngêi ®-îc ph©n c«ng theo dâi tõng phÇn kh¸c nhau). Khèi lîng c«ng viÖc cñaC«ng ty rÊt nhiÒu, do vËy mäi ngêi ®Òu ®¶m nhiÖm phÇn viÖcnÆng nÒ, ®ßi hái ph¶i cã sù cè g¾ng vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao.31
 32. 32. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung vµ®îc chia thµnh c¸c bé phËn theo s¬ ®å sau:* Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong bé m¸y kÕ to¸nnh sau:- KÕ to¸n trëng (kiªm trëng phßng kÕ to¸n): lµ ngêi tæ chøc vµchØ ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Tæ chøc chØ ®¹othùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc thèng kª th«ng tin kinh tÕ, h¹ch to¸n ëC«ng ty, ®ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn Nhµ níc t¹i C«ng ty.32KÕ to¸n tr­ëngPhã phßng kÕ to¸n Phã phßngphô tr¸ch thèng kªKÕto¸nthanhquyÕt to¸n®oµnKÕto¸nthanhto¸nc«ngnîKÕto¸nthanhto¸nquèctÕKÕto¸nng©nhµngKÕto¸ntiÒnmÆtKÕto¸ntµis¶ncè®ÞnhNh©nviªnthèngkª
 33. 33. NhiÖm vô cña kÕ to¸n trëng lµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ, khoahäc, hîp lý phï hîp víi qui m« ph¸t triÓn cña C«ng ty vµ theo yªu cÇu®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. KÕ to¸n trëng lµ ngêi ph©n tÝch c¸ckÕt qu¶ kinh doanh vµ ®Çu t ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao, phô tr¸ch toµn béc«ng viÖc cña c¶ phßng, ¸p dông c¸c chÕ ®é hiÖn hµnh vÒ kÕ to¸n tµichÝnh cho C«ng ty, bè trÝ c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn trong phßng,ký duyÖt c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ, c¸c giÊy tê cÇn thiÕt cã liªn quan,tæng hîp c¸c quyÕt to¸n.- Phã phßng kÕ to¸n: lµ ngêi gióp viÖc cho trëng phßng tronglÜnh vùc c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng, cïng víi trëng phßng tham gia vµoc«ng t¸c tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. Ph©n c«ng lao®éng kÕ to¸n hîp lý, híng dÉn c«ng viÖc kÕ to¸n cho tõng bé phËn kÕto¸n, tõng nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng chuyªn m«n, t¹osù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n cã liªn quan, gãp phÇnthùc hiÖn tèt chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n cung cÊp th«ng tinchÝnh x¸c kÞp thêi ®Ó phôc vô cho viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh cña C«ng ty.- Phã phßng phô tr¸ch thèng kª: cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ theo dâivµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ ho¹t ®éngkinh doanh cña C«ng ty kÓ c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i,kÕt hîp víi c¸c kÕ to¸n kh¸c ®Ó cã chñ tr¬ng vµ biÖn ph¸p kÞp thêi.- Nh©n viªn thèng kª: lµm c«ng t¸c thèng kª trùc tiÕp c¸c sè liÖuvÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty, sau ®ã cã nhiÖm vô tæng kÕtc¸c sè liÖu ®ã göi cho phã phßng phô tr¸ch thèng kª- KÕ to¸n thanh quyÕt toµn ®oµn: lµm nhiÖm vô thanh to¸n víi h-íng dÉn viªn, kÕt to¸n ®oµn trªn c¬ së c¸c kho¶n chi cña híng dÉn33
 34. 34. th«ng qua c¸c b¶ng kª, chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c dÞch vô kh¸ch dulÞch- KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî: cã nhiÖm vô chi tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ®Þa ph¬ng toµn bé c¸c dÞch vô mµ ®Þa ph¬ng ®ã cung cÊp vµ tr¶c¸c h·ng níc ngoµi khi thùc hiÖn c¸c Tour du lÞch níc ngoµi. Do c«ngviÖc hÕt søc phøc t¹p nªn bé phËn nµy ®îc bè trÝ 2 nh©n viªn kÕ to¸n®¶m nhiÖm.- KÕ to¸n thanh to¸n quèc tÕ: dùa trªn c¬ së tõng ®oµn kh¸ch nícngoµi vµo c¸c ch¬ng tr×nh mµ phßng thÞ trêng ®· lËp, kÕ to¸n béphËn nµy cã nhiÖm vô tËp hîp c«ng nî, ®«n ®èc c¸c phßng lµm ho¸®¬n ®Ó kÞp thêi ®ßi nî- KÕ to¸n ng©n hµng: chuyªn lµm c«ng viÖc giao dÞch víi ng©nhµng, theo dâi t×nh h×nh lu©n chuyÓn tiÒn tÖ vÒ tµi kho¶n cña C«ngty tõ c¸c tæ chøc nî, ®ång thêi thùc hiÖn thanh to¸n víi c¸c ®èi t¸cth«ng qua ng©n hµng, b»ng c¸c h×nh thøc: sÐc, chuyÓn kho¶n, uûnhiÖm chi…- Thñ quÜ: cã nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn mÆt, thu tiÒn, thanh to¸nchi tr¶ cho c¸c ®èi tîng theo chøng tõ ®îc duyÖt. Hµng th¸ng thñ quÜvµo sæ quÜ, lªn c¸c b¸o c¸o quÜ, kiÓm kª sè tiÒn thùc tÕ trong kÐtph¶i khíp víi sè d trªn b¸o c¸o quÜ. Thñ quÜ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi th-êng khi ®Ó x¶y ra thÊt tho¸t tiÒn mÆt do chñ quan g©y ra vµ ph¶inghiªm chØnh tu©n thñ c¸c qui ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý tiÒnmÆt, theo dâi viÖc göi tiÒn hay rót tiÒn ë ng©n hµng cho kÞp thêichÝnh x¸c. §ång thêi lËp kÕ ho¹ch thu chi hµng th¸ng ®¶m b¶o choc«ng viÖc kinh doanh cña C«ng ty ®îc b×nh thêng- KÕ to¸n TSC§: cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ ph¶n ¸nh sè hiÖn cã,t×nh h×nh t¨ng gi¶m cña TSC§, kÓ c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ34
 35. 35. cña TSC§. Tõ ®ã h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt qu¶n lý chÆt chÏ viÖc södông, mua s¾m, söa ch÷a, tÝnh khÊu hao, thanh lý, nhîng b¸n TSC§.TÝnh to¸n vµ ph©n bæ kÕ ho¹ch sö dông TSC§ mét c¸ch chÝnh x¸cphï hîp víi gi¸ trÞ cña TSC§, phï hîp víi ®iÒu kiÖn sö dông cña C«ng ty2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n:C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco lµ mét ®¬n vÞ Nhµ n-íc , ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. H¬n n÷a l¹i lµ mét nghµnh kinhdoanh dÞch vô, do vËy cã rÊt nhiÒu sù kh¸c biÖt so víi c¸c ngµnh s¶nxuÊt kinh doanh hµng ho¸ kh¸c . C«ng t¸c kÕ to¸n hiÖn nay ë C«ng ty®îc ¸p dông theo chÕ ®é kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh qui ®ÞnhBé sæ kÕ to¸n cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c chøng tõ kÕ to¸nsau:- Biªn b¶n giao nhËn TSC§HH: Biªn b¶n nµy x¸c nhËn viÖc giaonhËn TSC§HH. Sau khi hoµn thµnh viÖc mua s¾m, ®îc cÊp ph¸t,viÖn trî, nhËn vèn gãp liªn doanh vµ TSC§HH thuª ngoµi. Biªn b¶n nµydo 2 bªn giao nhËn lËp 2 b¶n, mçi bªn gi÷ 1 b¶n.- ThÎ TSC§HH: theo dâi chi tiÕt tõng TSC§HH vÒ t×nh h×nh thay®æi nguyªn gi¸ vµ hao mßn. ThÎ do kÕ to¸n TSC§HH lËp, kÕ to¸n tr-ëng ký x¸c nhËn vµ ®îc lu gi÷ ë phßng kÕ to¸n trong suèt qu¸ tr×nh södông.- Biªn b¶n thanh lý TSC§HH( mÉu sè 03) do ban thanh lý lËp ®Óghi sæ kÕ to¸n.- Biªn b¶n giao nhËn TSC§HH söa ch÷a lín ®· hoµn thµnh(mÉusè 04): c¨n cø ®Ó ghi vµo chi phÝ söa ch÷a.- Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH: biªn b¶n nµy x¸c ®Þnh gi¸ trÞ haomßn, gi¸ trÞ cßn l¹i sau khi ®¸nh gi¸ l¹i vµ x¸c ®Þnh míi sè liÖu trªn sæ35
 36. 36. s¸ch kÕ to¸n, ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹it¨ng hay gi¶m. Biªn b¶n nµy do héi ®ång ®¸nh gi¸ l¹i lËp.Víi qui m« vµ m« h×nh tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c tËp trung, hÖthèng sæ s¸ch kÕ to¸n ¸p dông theo h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghisæ. Víi h×nh thøc nµy kÕ to¸n sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ,sæ c¸i, chøng tõ ghi sæ ®Ó h¹ch to¸n. Ngoµi ra cßn dïng c¸c sæ h¹chto¸n chi tiÕt nh: sæ chi tiÕt TSC§HH, b¶ng tæng hîp chi tiÕt TSC§HHH×nh thøc chøng tõ ghi sæ cã u ®iÓm lµ dïng cho c¸c lo¹i h×nhdoanh nghiÖp vµ thuËn tiÖn cho viÖc c¬ giíi ho¸ mÉu sæ ®¬n gi¶n.Tuy nhiªn h×nh thøc nµy cßn cã nhîc ®iÓm ghi chÐp trïng lÆp quanhiÒu kh©u36
 37. 37. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n trong c«ng ty ®îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å sau:III. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi TosercoLµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh l÷ hµnh nªnTSC§HH trong c«ng ty phÇn lín lµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i chñ yÕu vÉntrong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng tèt, bªn c¹nh ®ã cã mét sè ph¬ng tiÖn ®·cò, kh¶ n¨ng vËn chuyÓn kÐm. Bªn c¹nh c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i trongc«ng ty cßn bao gåm: nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸cTSC§HH kh¸c.37Chøng tõghi sæChøng tõ kÕ to¸nSæ vµ thÎ chitiÕt TSC§HHSæ C¸iTK211B¶ng c©n®èi sè ph¸tsinhB¸o c¸otµi chÝnhB¶ng tæng hîpt¨ng gi¶mTSC§HHSæ quüTSC§HHSæ ®¨ng kýchøng tõ ghisæ
 38. 38. §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cho TSC§HH, c«ng ty tiÕn hµnh®¸nh gi¸ TSC§HH ngay khi ®a vµo sö dông. Tuú tõng lo¹i TSC§HH mµc«ng ty cã c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kh¸c nhau.ViÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§HH lu«n dùa trªn hÖ thèng chøngtõ gèc ®Çy ®ñ vµ tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh.TSC§HH cña c«ng ty ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt t¹i bé phËn sö dông vµ h¹chto¸n chi tiÕt t¹i bé phËn kÕ to¸n.1. H¹ch to¸n TSC§HH t¹i bé phËn sö dôngDo ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh l÷ hµnh, ph¬ng tiÖn vËnt¶i ho¹t ®éng thêng xuyªn nªn cã nh÷ng biÕn ®éng lóc t¨ng, lóc gi¶mTSC§HH. Qua ®ã bé phËn sö dông thêng xuyªn h¹ch to¸n chi tiÕtTSC§HH. Tuú theo nhu cÇu cña tõng bé phËn sö dông mµ cã nh÷ngTSC§HH cô thÓ ®Ó h¹ch to¸n.Th¸ng 12/2000 bé phËn vËn chuyÓn kh¸ch cã mua thªm xe « t«®Ó phôc vô kh¸ch du lÞch. Biªn b¶n ®îc lËp chi tiÕt nh sau:38
 39. 39. C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc_______________________Biªn b¶n giao nhËn xeNgµy 15/12/2000C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ sè 17 ngµy 16/5/1999Bªn nhËn TSC§ gåm:- ¤ng: NguyÔn V¨n TiÕnChøc vô: Gi¸m ®èc C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco- ¤ng: NguyÔn B¸ §ÖChøc vô: Trëng phßng l÷ hµnhBªn giao TSC§ gåm:¤ng TrÞnh Xu©n §øc - Chñ xe lµm ®¹i diÖn2 bªn ký hîp ®ång.§Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ NéiTosercoX¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh sau:Tªn TSC§: Xe « t« kh¸ch hiÖu HuyndaiBiÓn sè: 29L - 4618Sè lîng: 01ChÊt lîng: Ho¹t ®éng tètN¬i s¶n xuÊt: Hµn QuècTräng t¶i c«ng suÊt: 24 chç ngåiNguån gèc tµi s¶n: C«ng ty s¶n xuÊt dÞch vô xuÊt nhËp khÈukhoa häc vµ kü thuËt.Nguån gèc nhËp khÈu sè: 600.005N¨m s¶n xuÊt: 1998Mµu s¬n: tr¾ngGi¸ trÞ tµi s¶n: 260.554.000 ®ångBªn giao(Ký tªn)Bªn nhËn(Ký tªn)Bªn sö dông(Ký tªn)KÕ to¸n trëng(Ký tªn)39
 40. 40. Biªn b¶n nµy ®îc lËp thµnh 2 b¶n, mçi bªn gi÷ 1 b¶n.Trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n sÏ dÉn ®Õn mét sè TSC§HH bÞcò, hao mßn kh«ng phï hîp víi h×nh thøc kinh doanh cña c«ng ty. NÕusö dông chØ g©y l·ng phÝ vèn nªn bé phËn sö dông cÇn ph¶i thanh lýhoÆc nhîng b¸n ®Ó thu håi vèn cho C«ng ty.Sau ®©y lµ tê tr×nh thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña tæ trëng ®éixe lËp.C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc_______________________Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 6 n¨m 2000tê tr×nh xin thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶iKÝnh göi: Gi¸m ®èc C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi TosercoTªn t«i lµ: NguyÔn Träng DòngChøc vô: Tæ trëng ®éi xe bé phËn vËn chuyÓn kh¸ch.HiÖn nay bé phËn vËn chuyÓn kh¸ch ®ang cã 1 ph¬ng tiÖn vËnt¶i qu¸ cò n¸t vµ ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ (cã kÌm theo biªn b¶nx¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng xe). T«i viÕt tê tr×nh nµy xin gi¸m ®èc xem xÐt vµcho thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i sau:STTLo¹i xe BiÓn xe N¨m sö dông Bé phËn sö dông1 W50 29L-1438 1995 VËn chuyÓnkh¸ch40
 41. 41. KÝnh ®Ò nghÞ gi¸m ®èc c«ng ty gi¶i quyÕt, cho phÐp thanh lýph¬ng tiÖn vËn t¶i trªn.Tæ trëng ®éi xe(Ký tªn)Ngoµi nh÷ng chøng tõ trªn bé phËn sö dông cßn dïng sæ chi tiÕtTSC§HH ®Ó theo dâi.41
 42. 42. Sæ chi tiÕt TSC§HHN¨m 2000T¹i bé phËn: VËn chuyÓn kh¸chGhi t¨ng TSC§HµNG HO¸ Ghi gi¶m TSC§HHChøngtõ TªnTSC§HHBiÓn sè Gi¸ trÞNgµyth¸ng giaoxeMôc ®Ých södôngNgêi sö dôngChøng tõTªnTSC§HHBiÓn sè Lý do Sè tiÒnSHNT SH NTT1 Huyndai24 chç29L-4618 260.554.0005/2/2000 §a ®ãn kh¸chtrong néithµnh Hµ NéiHoµng V¨n L©m G1 27/9W50 29L-1438 Thanh lý 99.550.000T2 Mercedes 17 chç29N-8174452.000.00027/8/2000 §a ®ãn kh¸ch®i city tourNguyÔnV¨nTuÊnG2 5/8 Toyota 29L-1187 Nhîng b¸n 65.500.000T3 Huyndai45 chç29L-0781 318.000.00011/4/2000 §a kh¸ch ®ichïa H¬ngTrÞnh TiÕn §¹t G3T4 Aerospace 54 chç29L-8978 345.000.00018/9/2000 §a kh¸ch ®iH¹ LongNguyÔn ThµnhLongNgêi ghi sæ(Ký, hä tªn)Ngµy 30/12/2000KÕ to¸n trëng(Ký, hä tªn)42
 43. 43. §Ó sö dông tèt c¸c TSC§HH cña c«ng ty còng nh cña tõng béphËn sö dông th× viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi tiÕt t¹i bé phËn södông lµ hÕt søc qu¶ntäng. HÇu hÕt c¸c TSC§HH t¹i bé phËn sö dông®Òu ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt vµ ghi rÊt râ rµng tõng tµi s¶n dùa trªn c¸cchøng tõ gèc hay c¸c chøng tõ cã liªn quan.2. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HH t¹i bé phËn kÕ to¸nTæ chøc h¹ch to¸n TSC§HH gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trongc«ng t¸c kÕ to¸n. Nã cung cÊp tµi liÖu ®¶m b¶o chÝnh x¸c cho béphËn qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùchiÖn t¨ng, gi¶m TSC§HH ë c«ng ty. Qua ®ã t¨ng cêng biÖn ph¸p kiÓmtra, qu¶n lý TSC§HH mét c¸ch b¶o ®¶m an toµn, n©ng cao hiÖu qu¶sö dông. Do vËy viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n lu«n dùa trªn mét hÖ thèng®Çy ®ñ c¸c chøng tõ gèc chøng minh cho tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖpvô kinh tÕ ph¸t sinh, bao gåm: Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, biªn b¶n thanhlý TSC§, biªn b¶n quyÕt to¸n… C¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ c¸c tµi liÖukh¸c mµ bé phËn kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp sæ vµ theo dâi trªn thÎ chi tiÕtTSC§HH, sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§HH…43
 44. 44. C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoThÎ TSC§HHC¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§HH sè 8 ngµy 20/11/2000Tªn TSC§HH: ¤ t« kh¸ch HuyndaiLo¹i: Ph¬ng tiÖn vËn t¶iSè hiÖu: 29L- 0357N¬i s¶n xuÊt: Hµn QuècC«ng suÊt thiÕt kÕ: 45 ghÕN¨m s¶n xuÊt: 1993Thêi gian sö dông: 1/1/2000Nguyªn gi¸: 304.873.134§Þa ®iÓm ®Æt: C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco§×nh chØ sö dông ngµy 30/8/2002Lý do: Tai n¹n giao th«ngNgµy th¸ngn¨mNguyªn gi¸Tû lÖ khÊuhao (%)Gi¸ trÞ haomßnMøc khÊuhao ®· céngdån2000 304.873.134 12 36.584.776 36.584.7762001 ,, ,, ,, 73.169.5522002 ,, ,, 24.389.850 97.559.402Khi bé phËn sö dông göi lªn cho bé phËn kÕ to¸n biªn b¶n giaonhËn xe th× bé phËn kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ®Ó lËp ho¸ ®¬n gi¸trÞ gia t¨ng.44
 45. 45. MÉu:Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ngMÉu sè 02BNgµy 15/12/2000Liªn 2 (giao cho kh¸ch hµng)§¬n vÞ b¸n hµng: TrÞnh Xu©n §øc§Þa chØ: TËp thÓ xÝ nghiÖp ®êng bé 108 - Thanh Xu©n Nam -Hµ NéiH×nh thøc thanh to¸n: TiÒn göi ng©n hµngM· sè: 710-A0039STTTªn hµng ho¸ §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn1 Xe « t« Huyndai 29L-4618chiÕc 01 260.554.000260.554.000ThuÕ GTGT 10% 26.055.400Tæng céng 286.609.400Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m t¸m m¬i s¸u triÖu s¸u tr¨m linh chÝnngh×n bèn tr¨m ®ång ch½n.Ngêi mua hµng(Ký tªn)KÕ to¸n trëng(Ký tªn)Thñ trëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÊu)NghiÖp vô x¶y ra ngµy 15/12/2000, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøngtõ nªu trªn ®Ó ®Þnh kho¶n.Bót to¸n 1: Nî TK 211: 260.554.000Nî TK 133: 26.055.40045
 46. 46. Cã TK 112: 286.609.400Bót to¸n 2: Cã TK 009: 286.609.400C«ng ty mua TSC§HH vÒ cha ®a vµo sö dông ngay mµ ph¶ith«ng qua qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. Khi hoµn thµnh bµn giao, kÕ to¸n c¨n cøvµo chøng tõ liªn quan ®Ó hoµn thµnh ghi sæ. Tríc khi ®a vµo sæ kÕto¸n ph¶i tËp hîp l¹i chøng tõ cho c¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t: thuÕ tríc b¹,giÊy ®¨ng ký kh¸m xe…Mua xe míi ®îc sù ®ång ý cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, bé phËn södông ®îc phÐp ®a xe ®i ®¨ng ký, ch¹y thö… Sau ®ã bé phËn sö dôngtËp hîp c¸c chøng tõ ®ã göi lªn cho bé phËn kÕ to¸n ®Ó thanh to¸ntiÒn. Bé phËn kÕ to¸n dùa trªn nh÷ng mÉu chøng tõ ®ã lËp b¶ngquyÕt to¸n.Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc_____________________Hµ Néi, ngµy 11/11/2000MÉu sè:Biªn b¶n quyÕt to¸nxe « t« Huyndai 29L-4809C¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan chi cho c¸c kho¶n chi phÝ sau:- Gi¸ mua xe: 253.000.000- ThuÕ tríc b¹: 10.120.000- §¨ng ký: 150.000- Kh¸m xe: 181.800- DÇu mì ch¹y thö: 561.000- Gi¸ hµng treo nãc: 1.446.600Tæng: 265.459.400KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc ký tªn Bé phËn sö dông46
 47. 47. (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn)C¨n cø vµo nghiÖp vô x¶y ra, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n.Bót to¸n 1: TËp hîp chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thùc tÕ ph¸t sinhNî TK2411: 265.459.400NîTK 133:26.545.940Cã TK 111: 292.005.340Bót to¸n 2: KÕt chuyÓn ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§HH khi l¾p ®Æthoµn thµnh bµn giaoNî TK 211: 265.459.400Cã TK2411: 265.459.400- Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§HH sÏ dÉn ®Õn mét sè tµi s¶nbÞ cò, hao mßn, l¹c hËu. Bé phËn sö dông göi lªn ban l·nh ®¹o "têtr×nh xin thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i". Sau khi xÐt duyÖt ®îc sù ®ångý cña ban l·nh ®¹o, kÕ to¸n lËp biªn b¶n thanh lý nh sau:C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc_______________________biªn b¶n thanh lý TSC§HHHµ Néi, ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2000C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 532 ngµy 25/9/2000 cña Gi¸m ®èc c«ngty vÒ viÖc thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i.I. Ban thanh lý gåm cã:1. ¤ng NguyÔn V¨n TiÕn - Gi¸m ®èc c«ng ty- Trëng ban thanh lý2. ¤ng NguyÔn Träng Dòng - Tæ trëng ®éi xe3. ¤ng NguyÔn §øc ViÖt - KÕ to¸n trëng4. Bµ NguyÔn ThÞ H»ng - KÕ to¸n TSC§HHII. TiÕn hµnh thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i47
 48. 48. STTLo¹i xe BiÓn xeN¨m ®avµo södôngNguyªn gi¸ Hao mßn GTCL1 WSO 29L-14381998 175.500.00085.000.00090.500.000III. KÕt luËn cña Ban thanh lýBan thanh lý quyÕt ®Þnh thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i trªn cho«ng NguyÔn Hång §¹t.§Þa chØ: Ch¬ng Mü - Hµ T©yGi¸m ®èc c«ng ty(Ký tªn)KÕ to¸n trëng(Ký tªn)Bªn c¹nh ®ã, kÕ to¸n c¨n cø vµo hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng vµphiÕu thu tiÒn mÆt cña kh¸ch hµngHo¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ngMÉu sè: 01GTKTLiªn 3 (Dïng ®Ó thanh to¸n)§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco§Þa chØ: Sè 8 T« HiÕn Thµnh - Hµ NéiSè tµi kho¶n: 710-A00039Hä tªn ngêi mua: NguyÔn Hång §¹t§Þa chØ: Ch¬ng Mü - Hµ T©yH×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆtSTTTªn hµng ho¸ §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn1 Xe « t« 29L-1438 chiÕc 01 90.500.000 90.500.000ThuÕ GTGT 10% 9.050.000Tæng tiÒn thanh to¸n 99.550.000Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: ChÝn m¬i triÖu n¨m tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ångch½n48
 49. 49. Ngêi mua hµng(Ký tªn)KÕ to¸n trëng(Ký tªn)Thñ trëng ®¬n vÞ(Ký tªn, ®ãng dÊu)49
 50. 50. PhiÕu thu Sè 691Ngµy 27/9/2001Nî TK 111Cã TK 711Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Hång §¹t§Þa chØ: Ch¬ng Mü - Hµ T©yLý do nép: Mua xe « t« 29L-1438Sè tiÒn: 99.550.000 (®ång)ViÕt b»ng ch÷: ChÝn m¬i chÝn triÖu n¨m tr¨m n¨m m¬i ngh×n®ång.KÌm theo ho¸ ®¬n: chøng tõ gèc.KÕ to¸n trëng(Ký, hä tªn)Ngêi nép tiÒn(Ký, hä tªn)Thñ quü(Ký, hä tªn)Trªn c¬ së c¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý, ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng,phiÕu thu vµ toµn bé c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc thanh lýTSC§HH. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n.Bót to¸n 1: Xo¸ sæ TSC§HHNî TK 214 65.000.000Nî TK811 10.500.000Cã TK 211 75.500.000C¨n cø vµo phiÕu thu sè 691 ph¶n ¸nh sè thu vÒ sau thanh lý.Bót to¸n 2: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu tõ thanh lýNî TK 111: 11.550.000Cã TK 711: 10.500.000Cã TK 33311: 1.050.000KÕ to¸n c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn TSC§HH ®Ó lËp sæchi tiÕt TSC§HH cña doanh nghiÖp. Mçi tµi s¶n ®a vµo sö dông ®Òuph¶i ghi vµo cuèn sæ nµy. Sè thø tù cña tµi s¶n ®îc ghi theo thø tù50
 51. 51. thêi gian, hµng th¸ng khi cã nghiÖp vô TSC§HH ph¸t sinh. KÕ to¸n ghivµo sæ chi tiÕt TSC§HH theo mÉu sau:C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoSæ chi tiÕt TSC§HHTh¸ng 11 n¨m 2000STTChøng tõTªn TSC§HHNíc s¶nxuÊtNgµy södôngNguyªn gi¸Sè khÊuhao n¨mNguånh×nhthµnhSHNT1 19 15/12/00 Xe 29H-4709HµnQuèc269.732.0003.716.500 NS2 T1 Xe 29L-4618 HµnQuèc260.554.0003 28 Xe 29L-0357 HµnQuèc248.642.700NS4 32 Xe 29L-1438 HµnQuèc212.279.70026534962,5NSCuèi kú c¨n cø vµo thÎ TSC§HH, sæ chi tiÕt vµ c¸c chøng tõ liªnquan ®Õn viÖc t¨ng gi¶m TSC§HH. Song song víi c«ng t¸c h¹ch to¸nchi tiÕt TSC§HH c«ng ty cßn tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp TSC§HH.§©y lµ kh©u quan träng phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c qu¶n lý. Môc®Ých h¹ch to¸n tæng hîp nh»m cung cÊp th«ng tin tæng hîp vÒnguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, gi¸ trÞ hao mßn TSC§HH.IV. H¹ch to¸n tæng hîp TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco§Ó h¹ch to¸n tæng hîp TSC§HH, c«ng ty sö dông tµi kho¶n theochÕ ®é quy ®Þnh, ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªnquan. C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco h¹ch to¸n TSC§HH trªnhÖ thèng sæ s¸ch ®îc tæ chøc theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnhnh viÖc ghi sæ s¸ch kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo chøng tõ hîp lÖ, kh«ng51
 52. 52. tÈy xo¸, söa ch÷a. HiÖn nay niªn ®é kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông b¾t ®Çutõ ngµy 1/1 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m.1. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô biÕn ®éng t¨ng TSC§HHC¨n cø vµo c¸c chøng tõ giao nhËn TSC§HH, kÕ to¸n c«ng ty mësæ ®¨ng ký TSC§HH vµ sæ chi tiÕt TSC§HH. Néi dung chÝnh cña sæph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c nghiÖp vô TSC§HH ph¸t sinh. Sè hiÖu trªn sæcung cÊp c¸c chi tiÕt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vµ lµ c¨n cø c¸c chØ tiªu chitiÕt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vµ lµ c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o.KÕt cÊu sæ ®¨ng ký TSC§HH gåm nh÷ng néi dung sau: tªnTSC§HH, níc s¶n xuÊt, nguyªn gi¸, n¨m ®a vµo sö dông, sè n¨m khÊuhao, sè khÊu hao 1 n¨m, sè cét trªn mçi trang míi chØ ph¶n ¸nh chi tiÕtph¸t sinh t¨ng, cha ph¶n ¸nh ®îc chi tiÕt c¸c ph¸t sinh gi¶m. QuyÓn sænµy ®îc dùa theo tõng n¬i sö dông ®Ó theo dâi tµi s¶n t¹i ®¬n vÞ ®ã.Hµng th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi vµo cétcho hîp lý. XuÊt ph¸t tõ nghiÖp vô trªn chóng ta cã mÉu sau:C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi TosercoSæ ®¨ng ký TSC§HHTh¸ng 12 n¨m 2000STTTªn TSC§HHNíc s¶nxuÊtNguyªn gi¸N¨m södôngSèkhÊuhaon¨mSè khÊuhao 1 n¨mGhichó1 Xe ca 29H-4709HµnQuèc269.732.0002000 8 33.716.5002 Xe ca 29L-4618HµnQuèc260.554.0002000 8 32.569.2503 Xe ca 29L-1438HµnQuèc248.642.7002000 8 31.080.3384 Xe ca 29L-0357HµnQuèc212.279.7002000 8 26.543.962,552
 53. 53. Sau ®ã kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp b¶ng tæng hîp t¨nggi¶m TSC§HH cña c«ng ty. B¶ng tæng hîp nµy ®îc dïng ®Ó kiÓm tra®èi chiÕu sè liÖu víi sæ c¸i tµi kho¶n 211. KÕ to¸n c¨n cø vµo 2 sæ nªutrªn ®Ó vµo b¶ng sau:B¶ng tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§HHChøng tõTªn TSC§HH§¬nvÞtÝnhSè l-îngTSC§HH t¨ngSH NT Nguyªn gi¸Nguånh×nhthµnhBé phËnsö dông19 15/12/00 Xe ca 29H-4709chiÕc 01 269.732.000NS VËnchuyÓnT1 Xe ca 29L-4618260.554.000VËnchuyÓn28 Xe ca 29L-1438248.642.700NS VËnchuyÓn32 Xe ca 29L-0357212.279.700NS VËnchuyÓnTr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Hµngngµy, th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ gèc vÒ TSC§HH ph¸t sinh. KÕ to¸nvµo chøng tõ ghi sæ theo mÉu sau:Chøng tõ ghi sæSè 28Th¸ng 12 - 2000TrÝch yÕuTµi kho¶nSè tiÒnNî Cã1. NhËp xe « t« 29H-4709 211 241.1 269.732.0002. Mua xe « t« 29L-4618 211 112 260.554.0003. Mua xe « t« 29L-0357 211 111 248.642.7004. LÊy nguån vèn thÕ chÊp mua xe 29L-1187211 111 212.279.7005. Dïng NVKHCB mua xe « t« 29L-1438 009 260.554.000KÌm theo 5 chøng tõ gèc.53
 54. 54. Sau khi ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ghi sæ vÒ t¨ng TSC§HH, sau ®ãvµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ TSC§HH.Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæN¨m 2000Chøng tõ ghisæ DiÔn gi¶i Sè tiÒnGhichóSH NT1/12/2000T¨ng TSC§ do nhËp xe « t« 29H-4709269.732.000T¨ng do nhËp xe « t« 29L-4618 260.554.000T¨ng do nhËp xe « t« 29L-0357 248.642.700T¨ng TC§ do nhËp xe « t« 29L-1438212.279.700Céng th¸ng 91.208.400Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c chøng tõ ghi sæ, kiÓmtra ®èi chiÕu sè liÖu trªn sæ… ghi sæ víi c¸c sæ chi tiÕt TSC§HH, sæb¶ng tæng hîp TSC§HH… vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña chøng tõ ghisæ vµo sæ c¸i.2. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô biÕn ®éng gi¶mH¹ch to¸n gi¶m TSC§HH do c«ng ty tiÕn hµnh nhîng b¸n, thanh lýkhi thÊy nh÷ng tµi s¶n nµy kh«ng ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty.Chøng tõ ghi sæSè: 26N¨m 2000TrÝch yÕuTµi kho¶nSè tiÒnNî Cã54
 55. 55. Gi¶m TSC§HH do thanh lý, nhîng b¸n1. Thanh lý xe « t« W50 ®· sö dông l©un¨m21481121185.000.00090.500.000175.500.000- Kho¶n thu håi tõ thanh lý 1117113331199.550.00090.500.0009.050.0002. Nhîng b¸n xe « t« W50 29L-1187 21481121146.649.00065.500.000112.149.000- Chi phÝ nhîng b¸n 811111200.000200.000- Kho¶n thu håi tõ nhîng b¸n 1117113331172.050.00065.500.0006.550.000Cã chøng tõ gèc kÌm theo.Tõ sè liÖu cña chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøngtõ.55
 56. 56. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæChøng tõ ghisæ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chóSH NTG1 27/9/2000 Thanh lý xe « t« W50 99.550.000G2 20/6/2000 Nhîng b¸n xe « t« 29L-1187 72.050.000Céng 171.600.000KÕ to¸n trëng(Ký, hä tªn)X¸c ®Þnh c¬ quanthuÕ(Ký, ®ãng dÊu)Thñ trëng(Ký, hä tªn)Sæ c¸i tµi kho¶n 211N¨m 2000Ngµy ghisæChøng tõDiÔn gi¶iSè hiÖutµikho¶nSè tiÒnSH NT Nî CãSè d ®Çu kú 1.929.568.40015/1228 NhËp xe « t« 29H-4709 2411 269.732.0001/12 T1 NhËp xe « t« 29L-4618 112 260.554.0005/12 NhËp xe « t« 29L-4375 111 248.642.700Mua xe « t« 29M-4502 111 212.279.70027/9 G1 Thanh lý xe « t« W5029L-143821481185.000.00090.500.000G2 Nhîng b¸n xe 29L-1187 21481146.649.00065.500.000Céng sè ph¸t sinh 991.208.400 287.649.000Sè d cuèi kú 2.633.127.80056
 57. 57. 3. H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§HHTSC§HH lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng phôc vô l©u dµi cho ho¹t ®éngs¶n xuÊt cña c«ng ty. Do ®ã ®Ó duy tr× tÝnh n¨ng kü thuËt vµ kh¶n¨ng ho¹t ®éng liªn tôc cña tµi s¶n. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖcb¶o dìng söa ch÷a TSC§HH. B¶n th©n mçi ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®ÒulËp ®Þnh møc söa ch÷a thêng xuyªn (b¶o dìng) vµ söa ch÷a lín (®¹itu).C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco tÝnh chi phÝ söa ch÷a« t« vµo chi phÝ vËn t¶i lµ mét kho¶n chi phÝ trùc tiÕp trong ho¹t®éng kinh doanh vËn t¶i « t« vµ còng lµ mét kho¶n møc gi¸ thµnh cñavËn t¶i « t« gi÷a c¸c th¸ng.C¨n cø vµo ®Þnh møc chi phÝ söa ch÷a ph¬ng tiÖn « t« tÝnhcho 1 km xe l¨n b¸nh vµ sè km thùc tÕ ®· ho¹t ®éng trong th¸ng ®ÓtÝnh sè ph¶i trÝch trong th¸ng.= xQu¸ tr×nh söa ch÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i « t« m¸y mãc thiÕt bÞ, kÕto¸n sö dông tµi kho¶n 6277, 2413, 335 ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ söa ch÷aTSC§HH. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan 152,111, 112, 331, 142…TSC§HH cã gi¸ trÞ lín ®ßi hái ph¶i ®îc söa ch÷a theo kÕ ho¹chthèng nhÊt x©y dùng hµng n¨m cho tõng ®èi tîng TSC§HH. §Ó tr¸nhsù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh c«ng ty ®· sö dông ph¬ng ph¸p trÝch trícsöa ch÷a lín.Trong n¨m 2002, c«ng ty thuª ngoµi tiÕn hµnh söa ch÷a n©ngcÊp trô së lµm viÖc, b¶o tr× vµ b¶o dìng ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ m¸ymãc v¨n phßng, thiÕt bÞ ®å dïng… B¶ng tæng hîp quyÕt to¸n tængchi phÝ lµ 101.850.000 ®ång. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc®Þnh kho¶n nh sau:57
 58. 58. Nî TK 241.3 101.850.000Nî TK 133 10.185.000Cã TK 111 112.035.000KÕt chuyÓn chi phÝ söa ch÷a lín hoµn thµnh.Nî TK335 112.035.000Cã TK 2413 112.035.000Qu¸ tr×nh söa ch÷a TSC§HH sÏ ph¸t sinh rÊt nhiÒu vÊn ®Ò. §ÓTSC§HH ®ã ®îc söa ch÷a cho tèt vµ mang tÝnh hîp ph¸p ®èi víi c¸cchÕ ®é kÕ to¸n míi, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c chøng tõ sau:- Biªn b¶n x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kü thuËt m¸y- C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm tra söa ch÷a- C¨n cø vµo ph¬ng ¸n dù to¸n söa ch÷a- C¨n cø vµo b¶n quyÕt ®Þnh söa ch÷a- C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ- C¨n cø vµo quyÕt to¸n söa ch÷a xe.4. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§HHTrong qu¸ tr×nh sö dông TSC§HH bÞ hao mßn dÇn vÒ gi¸ trÞ,do vËy kÕ to¸n ph¶i lµm c«ng t¸c trÝch khÊu hao. T¹i C«ng ty du lÞchdÞch vô Hµ Néi Toserco khÊu hao TSC§HH lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÇngi¸ trÞ cña TSC§HH mét c¸ch cã kÕ ho¹ch vµo gi¸ thµnh. KhÊu haoTSC§HH lµ biÖn ph¸p kinh tÕ nh»m bï ®¾p hay kh«i phôc l¹i tõngphÇn hoÆc toµn bé gi¸ trÞ TSC§HH.TÝnh khÊu hao TSC§HH cña c«ng ty dùa theo c¸c quy ®Þnhsau:- VÒ tÝnh khÊu hao c¬ b¶n c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§HH vµ tûlÖ khÊu hao theo quyÕt ®Þnh 166/199/Q§-BTC ngµy 30/12/1999.- C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh. TÊt c¶ c¸cTSC§HH trÝch khÊu hao trªn c¬ së tû lÖ tÝnh khÊu hao ®¨ng ký theo58
 59. 59. ®Þnh kú 3 n¨m víi Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ níc t¹i doanhnghiÖp.TÊt c¶ c¸c TSC§HH hiÖn cã cña c«ng ty tham gia vµo qu¸ tr×nhkinh doanh ®Òu ph¶i tÝnh khÊu hao vµ ph©n bæ vµo gi¸ thµnh.- ViÖc tÝnh khÊu hao dùa trªn 2 c¬ së: nguyªn gi¸ TSC§HH vµthêi gian sö dông.Møc khÊu hao ®îc tÝnh nh sau:==§Çu n¨m c¨n cø vµo nh÷ng TSC§HH hiÖn cã cña c«ng ty, kÕto¸n tÝnh khÊu hao cho 1 n¨m. Dùa vµo møc khÊu hao n¨m ®Ó tÝnhkhÊu hao th¸ng.59
 60. 60. Chi tiÕt TSC§HH trÝch khÊu hao n¨m 2003STTTªn tµi s¶n trÝch khÊuhaoNguån vènNguyªn gi¸Møc tÝnhkhÊu haoGi¸ trÞ cßnl¹iI Nhµ cöa vËt kiÕn tróc NS 2.426.381.000597.684.086 1.828.696.914II M¸y mãc thiÕt bÞ 143.864.30 24.954.800 118.909.5001 M¸y photocopy 36.095.000 784.000 35.311.0002 M¸y ®iÒu hoµ National 33.090.000 11.586.000 21.504.0003 M¸y ®iÒu hoµ LG 14.421.000 1.923.000 12.498.0004 M¸y ®iÒu ho¸12000PTU21.778.000 2.903.000 18.875.0005 M¸y vi tÝnh 14.710.300 245.000 14.875.0006 M¸y in 11.030.000 3.862.000 7.168.0007 M¸y ®Õm tiÒn 12.740.000 3.651.800 9.088.200III Ph¬ng tiÖn vËn t¶i NS 5.270.619.4002.790.129.0002.480.490.4001 Xe ca 4.990.619.4002.602.891.0002.387.728.4002 Xe con 280.000.000 187.238.000 92.762.000Cuèi th¸ng c¨n cø vµo phÇn trÝch khÊu hao TSC§HH vµ kÕtchuyÓn vµo chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. §èi víi khÊu hao TSC§HHc«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau:TK214: KhÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, nhµcöa vËt kiÕn tróc.TK6274: Chi phÝ khÊu hao ph¬ng tiÖn TSC§HHTK6424: Chi phÝ khÊu hao TSC§HH dïng cho qu¶n lý doanhnghiÖp.TK009: Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n.Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè TSC§HH cã liªn quan kh¸c.Khi tÝnh khÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶i phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éngkinh doanh.Nî TK6274: Chi phÝ khÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶iNî TK6424: Chi phÝ khÊu hao bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖpCã TK2144: Hao mßn TSC§HH60
 61. 61. NghiÖp vô khÊu hao TSC§HH th¸ng 5/2003 ë C«ng ty du lÞchdÞch vô Hµ Néi Toserco trÝch khÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh sau:Bót to¸n 1: Nî TK 6274: 4.597.800Cã TK214: 4.597.800Bót to¸n 2: Nî TK 009: 4.597.800Cßn ®èi víi ph¬ng tiÖn phôc vô hh lµ 2.958.700, kÕ to¸n ghi:Bót to¸n 1: Nî TK 6424: 2.958.700Cã TK 214: 2.958.700Bót to¸n 2: Nî TK009: 2.958.700Cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn khÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµochi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.Nî TK 154: 7.556.500Cã TK 6274 4.597.800Cã TK 6424 2.958.700Sau ®ã tËp hîp sè chi phÝ khÊu hao cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i chotõng môc ®Ých vËn chuyÓn ®Ó vµo chøng tõ ghi sæ.61
 62. 62. PhÇn IIIHoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§HHt¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi TosercoI. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô HµNéi TosercoHo¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp ®Òu híng tíimôc ®Ých cuèi cïng lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých nµy mçi doanhnghiÖp cã mét c¸ch lµm kh¸c nhau, biÖn ph¸p kh¸c nhau. Mét trongnh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®îc nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m lµ kh«ngngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§HH. Trong c¸c doanh nghiÖps¶n xuÊt kinh doanh, TSC§HH lµ mét yÕu tè chiÕm tû träng lín trongtoµn bé tµi s¶n. ViÖc t¨ng cêng qu¶n lý vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸nlµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖuqu¶ sö dông TSC§HH. T¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco,®©y còng lµ mét vÊn ®Ò ®· vµ ®ang ®îc ban l·nh ®¹o quan t©m s©us¾c.Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ NéiToserco, vËn dông gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HHcña c«ng ty em cã nh÷ng ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t sau:KÓ tõ khi thµnh lËp C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco®Õn nay, sau nhiÒu n¨m cñng cè vµ ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt,bæ sung TSC§HH, n©ng cÊp c¶i t¹o hoµn chØnh v¨n phßng c«ng tyvµ c«ng ty ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn râ rÖt trong viÖc ®¹t thµnhtÝch cao vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn. §iÒu ®ã võa ®¶m b¶o ®¸p øngnhu cÇu du lÞch ngµy cµng t¨ng trong mäi tÇng líp nh©n d©n ngµymét dÔ dµng, ®Çu t cho qu¸ tr×nh tæ chøc n©ng cao chÊt lîng nhiÒuch¬ng tr×nh míi (®Æc biÖt tour xuyªn ViÖt) gãp phÇn t¨ng tæng thunhËp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n ngµy cµng cao.62
 63. 63. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng sù c¹nh tranh gi÷a c¸c s¶n phÈm,gi÷a c¸c ngµnh nghÒ vµ c¹nh tranh dÞch vô ngµy cµng gay g¾t kh«ngngõng. MÆc dï kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vµ trë ng¹i trong suèt qu¸tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Nhng c«ng ty vÉn lu«n kh¼ng ®ÞnhvÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n b»ng nh÷ngthµnh tÝch trong nhiÒu n¨m qua c«ng ty ®· ®¹t ®îc. Ph¶i nãi ®ÕnphÇn lín sù ®ãng gãp rÊt quan träng cña bé m¸y qu¶n lý c«ng ty nãichung, bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, h¹ch to¸nkÕ to¸n theo chñ tr¬ng ®æi míi cña Nhµ níc. C«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ngty thùc sù lµ mét c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho l·nh ®¹o c«ng ty trongviÖc kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cñac«ng ty, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n vËt t tiÒn vèn, gióp chol·nh ®¹o cã nh÷ng chñ tr¬ng, biÖn ph¸p tÝch cùc trong c«ng t¸c qu¶n lývµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Hoµn thµnh nhiÖm vô môc tiªukÕ ho¹ch ®Ò ra kh«ng ngõng t¨ng doanh thu vµ thu nhËp cña c«ng tytõng bíc c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªnchøc…* Nh÷ng u ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng tyC«ng t¸c qu¶n lý TSC§HH t¹i c«ng ty rÊt chÆt chÏ ®¸p øng yªucÇu qu¶n lý vèn, qu¶n lý tµi s¶n trong t×nh h×nh kinh tÕ hiÖn nay. HÖthèng sæ s¸ch, biÓu mÉu c«ng ty ¸p dông theo ®óng quy ®Þnh cñaBé Tµi chÝnh. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty lµ phï hîp víi quym« vµ ®Æc ®iÓm cña h×nh thøc s¶n xuÊt. Bé m¸y kÕ to¸n rÊt gän,nhÑ víi viÖc ph©n c«ng lao ®éng cô thÓ, tr¸ch nhiÖm cho tõng c¸n békÕ to¸n. Mäi phÇn hµnh cña c«ng ty kÕ to¸n ®Òu cã ngêi theo dâi,thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®óng néi quy.- C«ng ty ®· tÝnh ®Õn quy m« tÝnh chÊt cña c«ng ty vµ sö dôngh×nh thøc kÕ to¸n, chøng tõ ghi sæ, ph©n ra c¸ch ghi sæ, c«ng viÖc63
 64. 64. cña tõng bé phËn mét c¸ch râ rµng ®Ó mçi kÕ to¸n viªn phô tr¸ch méthoÆc hai bé phËn.- Sæ s¸ch kÕ to¸n ®· sö dông vµ thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnhcña Ban tµi chÝnh, tËp hîp chøng tõ gèc vµo c¸c sæ chi tiÕt TSC§HHvµ thÎ TSC§HH. Sau ®ã ghi vµo chøng tõ ghi sæ mét c¸ch cô thÓ. SèliÖu tõ chøng tõ ghi sæ vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ hoÆc vµotrùc tiÕp sæ c¸i ®Ó tiÕn hµnh lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¸o c¸o kÕtqu¶ ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch râ rµng ®Çy ®ñ.- VÒ c¬ b¶n kÕ to¸n TSC§HH ®· theo dâi ®îc t×nh h×nh t¨nggi¶m, khÊu hao vµ kiÓm kª TSC§HH theo ®óng quy tr×nh ®¶m b¶oviÖc ph¶n ¸nh ®óng nguyªn gi¸ TSC§HH hiÖn cã còng nh møc trÝchkhÊu hao, ®èi víi nhµ cöa 15 n¨m vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i 8 n¨m phï hîpvíi quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh.- Bé phËn kÕ to¸n lu«n cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi chÝnh x¸c sèliÖu cho mäi ®èi tîng cÇn quan t©m ®Õn nhÊt lµ bªn qu¶n lý nh banl·nh ®¹o c«ng ty, ®Ó ®Ò ra nh÷ng ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p kÞp thêinh»m t¹o ra cña c¶i cho x· héi vµ ®¸p øng nhu cÇu ®¶m b¶o ®êi sèngcho ngêi lao ®éng.- Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t ®æi míi trangthiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cñam×nh. §ång thêi n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ kh«ng ngõng t¨ngdoanh thu vµ lîi nhuËn cho c«ng ty.- C«ng ty lu«n cã ®éi ngò c¸n bé ®Çy ®ñ kinh nghiÖm vµ n¨nglùc ®Ó ®iÒu hµnh v÷ng c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi nh÷ngthµnh viªn trong c«ng ty cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong mçi c«ngviÖc.Nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞchvô Hµ Néi Toserco ®îc thùc hiÖn kh¸ tèt ®¶m b¶o tu©n thñ chÕ ®é kÕto¸n hiÖn hµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty.64
 65. 65. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt m¹nh cña viÖc tæ chøc c«ng t¸ckÕ to¸n TSC§HH, t¹i c«ng ty cßn tån t¹i mét sè thiÕu sãt trong c«ng t¸ch¹ch to¸n TSC§HH.* Mét sè tån t¹i trong h¹ch to¸n TSC§HH t¹i c«ng tyTSC§HH cña c«ng ty chiÕm mét tû träng vèn kh¸ lín. TÊt c¶ sèvèn mµ c«ng ty cã ®îc hÇu nh ®Òu ®Çu t vµo ®æi míi, mua s¾mtrang thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Nhng ngay tõ qu¸ tr×nh muaTSC§HH vµo, bé phËn kÕ to¸n ®· kh«ng ®a thÎ TSC§HH vµo phÇnmÒm kÕ to¸n ®Ó thuËn lîi trong viÖc tÝnh gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH,møc ®· khÊu hao, nguyªn gi¸. Mµ kÕ to¸n vµo thÎ TSC§HH theo ph¬ngph¸p thñ c«ng, dïng tay, ghi sè liÖu. Mçi mét TSC§HH ®Òu vµo métmÉu thÎ mµ theo quy m« vµ tÝnh chÊt TSC§HH cña c«ng ty lµ chñyÕu khi t×m gi¸ trÞ cßn møc ®· khÊu hao trë nªn rÊt khã kh¨n vµ ph¶itÝnh to¸n thñ c«ng. V× vËy rÊt bÊt tiÖn khi chóng ta muèn n©ng cÊpc¶i t¹o, thanh lý mét TSC§HH nµo ®ã.TSC§HH cña c«ng ty cha ®Ò ra tæ chøc ®¸nh sè TSC§HH theodâi chi tiÕt ®èi tîng cô thÓ. ViÖc ®¸nh sè ph¶n ¸nh tõng nhãm, tõnglo¹i sao cho chÆt chÏ h¬n.ViÖc thanh lý TSC§HH cßn diÔn ra chËm ch¹p bëi hÖ thèng thñtôc cßn rêm rµ. Mçi khi thanh lý hay nhîng b¸n, c«ng ty ph¶i lËp phiÕux¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kinh tÕ vµ t×nh tr¹ng kü thuËt cho TSC§HH. LËptê tr×nh xin thanh lý göi cho gi¸m ®èc vµ chØ thÞ nµo cã quyÕt ®Þnhcho phÐp c«ng ty míi ®îc thanh lý. V× vËy thêng rÊt nhiÒu thêi giancho c«ng viÖc nµy vµ lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc h¹ch to¸n TSC§HH cñaC«ng ty.ViÖc h¹ch to¸n TSC§HH thanh lý cña C«ng ty cßn cã chç cha hîplý. Theo qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh th× TSC§HH thanh lý dïng vµoho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi th×h¹ch to¸n riªng. Cßn h¹ch to¸n TSC§HH thanh lý cña C«ng ty l¹i dïng65
 66. 66. chung cho c¶ 2 trêng hîp trªn. Theo c¸ch h¹ch to¸n cña C«ng ty th× rÊtkhã ph©n biÖt ®îc thanh lý TSC§HH ®ã ®îc dïng vµo môc ®Ých ho¹t®éng nµo.Ngoµi nh÷ng tån t¹i trªn, theo qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh vÒ thêigian sö dông TSC§HH cô thÓ lµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé thêi giantèi thiÓu lµ 6 n¨m, thêi gian tèi ®a lµ 10 n¨m. Nhng trªn thùc tÕ ph¬ngtiÖn vËn t¶i cña C«ng ty sö dông cã khi cha ®îc 6 n¨m ®· tiÕn hµnhnhîng b¸n. Nh vËy theo qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh th× C«ng ty ®· viph¹m luËt. V× thùc tÕ nhu cÇu ®ßi hái chÊt lîng phôc vô cña kh¸chngµy cµng cao nªn buéc C«ng ty lu«n lu«n ph¶i thay ®æi ph¬ng tiÖnvËn t¶i cho phï hîp.Khi mua TSC§HH qua thêi gian l¾p ®Æt tríc khi ®a vµo sö dông,kÕ to¸n h¹ch to¸n chung chi phÝ l¾p ®Æt vµo gi¸ trÞ tµi s¶n mua. H¹chto¸n chung nh vËy khi cÊp trªn kiÓm tra sÏ rÊt khã biÕt ®îc chi phÝl¾p ®Æt cho tµi s¶n ®ã lµ bao nhiªu.Trªn ®©y lµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong c«ng t¸c h¹ch to¸nTSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco. CÇn ph¶i t×mra nh÷ng ph¬ng híng gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i nµy ®Ó gióp cho c«ng t¸ch¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty ®îc hoµn thiÖn, ®ång thêi n©ng caoh¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông TSC§HH cña C«ng tyII. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞchvô Hµ Néi TosercoQua thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu nghiªn cøu thùc tÕ t¹i C«ngty, b¶n th©n em cßn nhiÒu mÆt h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc lý luËn, kinhnghiÖm thùc tÕ trong kÕ to¸n TSC§HH. Nhng c¨n cø vµo nh÷ng tån t¹ivµ khã kh¨n hiÖn nay cña C«ng ty, c¨n cø vµo chÕ ®é kÕ to¸nTSC§HH cña Nhµ níc vµ Bé tµi chÝnh. Em cã mét vµi ý kiÕn nhá, ®ÒxuÊt sau ®©y mong muèn gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ hoµnthiÖn thªm c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty.66
 67. 67. 1. §a phÇn mÒm kÕ to¸n míi vµo h¹ch to¸n TSC§HHHiÖn nay C«ng ty vÉn sö dông c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n ®Ó phôcvô cho c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH. Nhng so víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞtrêng hiÖn nay th× nh÷ng phÇn mÒm kÕ to¸n ®ã cha ®em l¹i hiÖuqu¶ tèt nhÊt. Cho nªn C«ng ty cÇn cËp nhËt phÇn mÒm kÕ to¸n míihiÖn nay ®a vµo h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§HH. Bªn c¹nh ®ã còng nªn ®athÎ TSC§HH vµo phÇn mÒm kÕ to¸n còng gi¶m ®îc søc lao ®éng cñakÕ to¸n, ®Ó c¬ giíi ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cËp nhËt víi nÒn kÕ to¸n cña thÕgiíi. H¬n n÷a cã thÓ xem chi tiÕt ®îc tõng lo¹i cña tµi s¶n mµ kh«ngcÇn ph¬ng ph¸p t×m kiÕm mÉu sè ®¸nh mÊt nhiÒu thêi gian.2. Bé Tµi chÝnh nªn thay ®æi l¹i quy ®Þnh vÒ thêi gian sö dôngTSC§HHTheo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh ®èi víi ph¬ng tiÖnvËn t¶i theo quyÕt ®Þnh 166/1999/Q§-BTC vÒ thêi gian sö dông ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé thêi gian tèi thiÓu lµ 6 n¨m, thêi gian tèi ®alµ 10 n¨m. Theo quy ®Þnh ®ã th× vÒ mÆt ph¸p lý c«ng ty ®· vi ph¹mluËt. Nhng trªn thùc tÕ nhu cÇu ®ßi hái chÊt lîng phôc vô cña kh¸chdu lÞch ngµy cµng cao. Cho nªn thùc tÕ cã xe « t« so víi 2 hoÆc 3n¨m tríc ®ã nh thÕ lµ ®ñ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch, nhng so víi thêi®iÓm hiÖn t¹i th× nã l¹i lµ l¹c hËu, cò kü l¹i kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Óphôc vô kh¸ch n÷a. Lóc ®ã c«ng ty muèn thu hót ®îckh¸ch th× buécph¶i thay dÇn nh÷ng « t« cò b»ng « t« míi hiÖn ®¹i h¬n. ChÝnh v× lÏ®ã, theo em Bé Tµi chÝnh nªn quy ®Þnh l¹i thêi gian sö dông ph¬ngtiÖn vËn t¶i ®èi víi c«ng ty du lÞch cho phï hîp. Nªn ch¨ng thêi gian södông ph¬ng tiÖn vËn t¶i giao th«ng ®Ó cho c«ng ty quyÕt ®Þnh chophï hîp víi kh¶ n¨ng c«ng viÖc sö dông vµ tµi chÝnh cña c«ng ty.3. H¹ch to¸n thanh lý TSC§HH cña c«ng ty nªn t¸c riªng tõng tr-êng hîp cô thÓ nh Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh67
 68. 68. Theo qui ®Þnh cña Bé tµi chÝnh th× h¹ch to¸n kÕ to¸n thanh lýTSC§HH dïng vµo ho¹t ®éng nµo th× h¹ch to¸n theo môc ®Ých ho¹t®éng ®ã. Nhng thùc tÕ C«ng ty l¹i h¹ch to¸n chung kh«ng ph©n biÖt lµdïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay ho¹t ®éng phóc lîi. Vµnh÷ng chi phÝ phôc vô cho thanh lý còng cÇn ho¹ch to¸n riªng mét bótto¸n ®Ó viÖc kiÓm tra, xem xÐt ®îc dÔ dµng- Trêng hîp TSC§HH thanh lý dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh ghi:+ Bót to¸n 1: xo¸ sæ TSC§HHNî TK 214Nî TK 811Cã TK 211+ Bót to¸n 2: sè thu håi vÒ thanh lýNî TK 111, 112Nî TK 131, 138Cã TK 711Cã TK 3331+ Bót to¸n 3: tËp hîp chi phÝ thanh lýNî TK 811Nî TK 133Cã TK 111, 112, 331, 334…- Trêng hîp thanh lý TSC§HH dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi, ghi:Nî TK 4313Nî TK 214Cã TK 2114. Nªn h¹ch to¸n riªng chi phÝ l¾p ®Æt khi mua TSC§HH qual¾p ®Æt tríc khi ®a vµo sö dông.Khi mua TSC§HH qua giai ®o¹n l¾p ®Æt tríc khi ®a vµo sö dôngC«ng ty h¹ch to¸n chung vµo gi¸ trÞ tµi s¶n mua chø kh«ng t¸ch riªng68
 69. 69. chi phÝ l¾p ®Æt. NÕu h¹ch to¸n nh vËy khi cã sù kiÓm tra xem xÐtcña cÊp trªn rÊt khã biÕt ®îc gi¸ trÞ thùc tÕ mua tµi s¶n lµ bao nhiªu,chi phÝ l¾p ®Æt tèn kÐm thªm lµ bao nhiªu. §Ó thuËn tiÖn cho viÖckiÓm tra th× kÕ to¸n nªn h¹ch to¸n riªng chi phÝ l¾p ®Æt ra mét bótto¸n riªng. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cô thÓ nh sau:- Bót to¸n 1: gi¸ trÞ tµi s¶n muaNî TK 2411Nî TK 1332Cã TK 111, 112…- Bót to¸n 2: chi phÝ l¾p ®Æt ( nÕu cã )Nî TK 2411Nî TK 133Cã TK 111, 112, 331…- Bót to¸n 3: hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dôngNî TK 211Cã TK 24115. Gi¶m bít thñ tôc thanh lý TSC§HH ®Ó viÖc h¹ch to¸n thanh lýTSC§HH ®îc nhanh chãngViÖc thanh lý TSC§HH cña C«ng ty cßn diÔn ra qu¸ chËm ch¹pbëi hÖ thèng thñ tôc cßn rêm rµ. §Ó thanh lý ®îc TSC§HH th× béphËn sö dông ph¶i cã phiÕu x¸c nhËn vÒt×nh tr¹ng xe, sau ®ã göi lªncho ban qu¶n lý. Ban qu¶n lý xe xem xÐt råi chuyÓn lªn cho gi¸m ®èc.NÕu ®îc sù ®ång ý cña gi¸m ®èc th× kÕ to¸n míi ®îc lËp biªn b¶nthanh lý tµi s¶n ®ã xem xÐt sè khÊu hao vµ gi¸ trÞ cßn l¹i lµ bao nhiªuråi l¹i göi lªn gi¸m ®èc xin ch÷ ký. Sau khi ®Çy ®ñ thñ tôc nh vËy th×bé phËn sö dông míi ®îc tiÕn hµnh thanh lý tµi s¶n ®ã. ChuyÓn ®ichuyÓn l¹i nh vËy thêng mÊt nhiÒu thêi gian vµ lµm ¶nh hëng ®ÕnviÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§HH t¹i C«ng ty. V× vËy C«ng tynªn bá bít nh÷ng thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt ®Ó khái mÊt nhiÒu thêi gian.69
 70. 70. Cã thÓ lµ ban qu¶n lý ®éi xe trùc tiÕp tr×nh lªn gi¸m ®èc xem xÐt kýduyÖt khi ®· cã biªn b¶n thanh lý TSC§HH th«ng qua kÕ to¸n trëng.Bëi v× kÕ to¸n trëng lµ ngêi tÝnh sè khÊu hao vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµis¶n. Lóc nµy chØ cÇn xin ch÷ ký xÐt duyÖt lµ xong vµ bé phËn södông cã thÓ tiÕn hµnh thanh lý TSC§HH ®ã.KÕt luËn70
 71. 71. H¹ch to¸n TSC§HH lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p. Dï lµ C«ngty cã qui m« lín hay nhá th× h¹ch to¸n TSC§HH vÉn lu«n lµ vÊn ®Òcèt lâi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, nhÊt lµ nh÷ng doanhnghiÖp du lÞch th× tÇm quan träng cña h¹ch to¸n TSC§HH cµng rânÐt h¬n. Do vËy theo dâi ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh t¨nggi¶m, hao mßn söa ch÷a vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§HH lµnhiÖm vô quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§HH cña C«ng ty dulÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco. C«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§HH cña C«ngty cha ®îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ nhng nh×n chung còng ®· ®eml¹i mét sè hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. C«ng ty cÇn cã mét c¸i nh×n s©u h¬nvÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§HH ®Ó tõ ®ã hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸ch¹ch to¸n TSC§HH nãi riªng vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chungQua mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô HµNéi Toserco. Víi sù gióp ®ì tËn t©m cña thÇy gi¸o NguyÔn V¨n C«ng,sù gióp ®ì cña c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n, céng víinh÷ng kiÕn thøc ®· häc hái ®îc, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò "H¹chto¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco".Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o cïng c¸c c« chó, anh chÞtrong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco ®·gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty.71
 72. 72. Tµi liÖu tham kh¶o1. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n doanh nghiÖp - Trêng ®¹i häc kinh tÕ Quècd©n - Hµ Néi2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp - Trêng §¹i häcKÕ to¸n tµi chÝnh - Hµ Néi3. Gi¸o tr×nh tµi chÝnh kÕ to¸n - Trêng §¹i häc kinh tÕ Quèc d©n4. Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp - Trêng §¹i häc kinh tÕQuèc d©n5. T¹p chÝ kÕ to¸n6. C¸c tµi liÖu cña C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco.72
 73. 73. Môc lôc73
 74. 74. NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................74
 75. 75. NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................75

×