Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tailieu.vncty.com de thi thu dai hoc cao dang mon toan nam 2013

703 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tailieu.vncty.com de thi thu dai hoc cao dang mon toan nam 2013

  1. 1. Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐiểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các nămĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012-2013Đề Số 1A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm):Câu I (2 điểm): Cho hàm số 3 2 2 33 3( 1)y x mx m x m m      (1)1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) ứng với m=12.Tìm m để hàm số (1) có cực trị đồng thời khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thịhàm số đếngóc tọa độ O bằng 2 lần khoảng cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đến góctọa độ O.Câu II (2 điểm):1. Giải phương trình : 22 os3x.cosx+ 3(1 sin2x)=2 3 os (2 )4c c x 2. Giải phương trình :2 21 2 2 1 2 2 22log (5 2 ) log (5 2 ).log (5 2 ) log (2 5) log (2 1).log (5 2 )xx x x x x x        Câu III (1 điểm): Tính tích phân60tan( )4os2xxI dxc  Câu IV (1 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông gócvới đáyvà SA=a .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SB và SD;I là giao điểm của SC vàmặt phẳng(AMN). Chứng minh SC vuông góc với AI và tính thể tích khối chóp MBAI.Câu V (1 điểm): Cho x,y,z là ba số thực dương có tổng bằng 3.Tìm giá trị nhỏ nhất củabiểu thức2 2 23( ) 2P x y z xyz    .B. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm): Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phàn (phần 1hoặc 2)1.Theo chương trình chuẩn:Câu VIa (2 điểm):1. Trong mặt phẳng với hệ toạ đ ộ Oxy cho điểm C(2;-5 ) và đường thẳng:3 4 4 0x y    .Tìm trên  hai điểm A và B đối xứng nhau qua I(2;5/2) sao cho diện tích tam giácABCbằng15.2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt cầu2 2 2( ): 2 6 4 2 0S x y z x y z       .
  2. 2. Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐiểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các nămViết phương trình mặt phẳng (P) song song với giá của véc tơ (1;6;2)v, vuông gócvới mặtphẳng( ) : 4 11 0x y z     và tiếp xúc với (S).Câu VIIa(1 điểm): Tìm hệ số của 4x trong khai triển Niutơn của biểu thức :2 10(1 2 3 )P x x  2.Theo chương trình nâng cao:Câu VIb (2 điểm):1.Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho elíp2 2( ): 19 4x yE   và hai điểm A(3;-2) ,B(-3;2) .Tìm trên (E) điểm C có hoành độ và tung độ dương sao cho tam giác ABC có diệntích lớn nhất.2.Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt cầu2 2 2( ): 2 6 4 2 0S x y z x y z       .Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với giá của véc tơ (1;6;2)v, vuông gócvới mặtphẳng( ) : 4 11 0x y z     và tiếp xúc với (S).Câu VIIb (1 điểm):Tìm số nguyên dương n sao cho thoả mãn20 1 22 2 2 121...2 3 1 1nnn n n nC C C Cn n     
  3. 3. Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐiểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các nămĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMCâu ĐiểmI2. Ta có , 2 23 6 3( 1)y x mx m   Để hàm số có cực trị thì PT ,0y  có 2 nghiệm phân biệt2 22 1 0x mx m     có 2 nhiệm phân biệt1 0, m    05Cực đại của đồ thị hàm số là A(m-1;2-2m) và cực tiểu của đồ thị hàm số làB(m+1;-2-2m)025Theo giả thiết ta có 23 2 22 6 1 03 2 2mOA OB m mm           Vậy có 2 giá trị của m là 3 2 2m    và 3 2 2m    .0251.os4x+cos2x+ 3(1 sin 2 ) 3 1 os(4x+ )2os4x+ 3sin 4 os2x+ 3sin 2 0PT c x cc x c x        05sin(4 ) sin(2 ) 06 618 32sin(3 ). osx=06x=2x xx kx ck            Vậy PT có hai nghiệm2x k  và18 3x k    .05
  4. 4. Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐiểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các nămIIIII2. ĐK :1 52 20xx  .Với ĐK trên PT đã cho tương đương với22 22 2 2 22log (5 2 )log (5 2 ) 2log (5 2 ) 2log (5 2 )log (2 1)log (2 1)xx x x xx      0522 2214log (2 1) 11log (5 2 ) 2log (2 1) 22log (5 2 ) 02xxx x x xxx                 025Kết hợp với ĐK trên PT đã cho có 3 nghiệm x=-1/4 , x=1/2 và x=2. 02526 620 0tan( )tan 14os2x (t anx+1)xxI dx dxc     ,221 tan xcos2x1 tan x025Đặt 221t anx dt= (tan 1)cost dx x dxx   0 016 3x tx t    05Suy ra11332001 1 3( 1) 1 2dtIt t     . 025Ta có,( , ),( )AM BC BC SA BC ABAM SB SA AB   AM SC  (1)Tương tự ta có AN SC (2)Từ (1) và (2) suy ra AI SC05
  5. 5. Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐiểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các nămIVVẽ IH song song với BC cắt SB tại H. Khi đó IH vuông góc với (AMB)Suy ra1.3ABMI ABMV S IHTa có24ABMaS 2 22 2 2 2 2. 1 1 12 3 3 3IH SI SI SC SA aIH BC aBC SC SC SA AC a a        Vậy2 313 4 3 36ABMIa a aV  05Ta c ó: 23 ( ) 2( ) 23 9 2( ) 227 6 ( ) 2 ( 3)P x y z xy yz zx xyzxy yz zx xyzx y z yz x                02523 2( )27 6 (3 ) ( 3)21( 15 27 27)2y zx x xx x x        025Xét hàm số 3 2( ) 15 27 27f x x x x     , với 0<x<3, 2 1( ) 3 30 27 09xf x x xx       Từ bảng biến thiên suy ra MinP=7 1x y z    .051. Gọi3 4 16 3( ; ) (4 ; )4 4a aA a B a   . Khi đó diện tích tam giác ABC là1. ( ) 32ABCS AB d C AB    .05Theo giả thiết ta có22 46 35 (4 2 ) 2502aaAB aa           Vậy hai điểm cần tìm là A(0;1) và B(4;4).052. Ta có mặt cầu (S) có tâm I(1;-3;2) và bán kính R=4Véc tơ pháp tuyến của ( ) là (1;4;1)n025Vì ( ) ( )P  và song song với giá của vnên nhận véc tơ(2; 1;2)pn n v     làm vtpt. Do đó (P):2x-y+2z+m=0 025Vì (P) tiếp xúc với (S) nên ( ( )) 4d I P  21( ( )) 43md I Pm     025
  6. 6. Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐiểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các nămVIaVIIaVIbVIIbVậy có hai mặt phẳng : 2x-y+2z+3=0 và 2x-y+2z-21=0. 025Ta có10 102 10 210 100 0 0(1 2 3 ) (2 3 ) ( 2 3 )kk k k i k i i k ikk k iP x x C x x C C x          05Theo giả thiết ta có40 1 20 104 3 2,k ii i ii kk k ki k N                  025Vậy hệ số của 4x là: 4 4 3 1 2 2 2 210 10 3 10 22 2 3 3 8085C C C C C   . 0251. Ta có PT đường thẳng AB:2x+3y=0Gọi C(x;y) với x>0,y>0.Khi đó ta có2 219 4x y  và diện tích tam giác ABC là1 85 85. ( ) 2 3 32 13 3 42 13ABCx yS AB d C AB x y     052 285 1703 2 313 9 4 13x y     Dấu bằng xảy ra khi2 22139 4223 2x yxx yy       . Vậy3 2( ; 2)2C .05Xét khai triển 0 1 2 2(1 ) ...n n nn n n nx C C x C x C x     Lấy tích phân 2 vế cân từ 0 đến 2 , ta được:1 2 3 10 1 33 1 2 2 22 ...1 2 3 1n nnn n n nC C C Cn n      052 1 10 1 212 2 2 3 1 121 3 1...2 3 1 2( 1) 1 2( 1)3 243 4n n nnn n n nnC C C Cn n n nn              Vậy n=4.05
  7. 7. Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐiểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm

×