Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tailieu.vncty.com de dap an toan lan 4 chuyen dh vinh 2013

2,167 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tailieu.vncty.com de dap an toan lan 4 chuyen dh vinh 2013

  1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHTRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN CUỐI - NĂM 2013Môn: TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phútI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số .21xxya) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số đã cho.b) Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của (H). Viết phương trình tiếp tuyến d của (H) tại điểm M thỏamãn IM vuông góc với d.Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình .2cos2sin)cos23(2cos)2cos3(xxxxxCâu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình ).,(1233)2(84 22yxyyxxxyxyCâu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân .d41023  xxxICâu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, 5.AD a Tam giác SAB nằm trong mặtphẳng vuông góc với đáy, ,SA a ,2aSB  0120 .ASB  Gọi E là trung điểm của AD. Tính thể tíchkhối chóp S.ABCD và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SBCE theo a.Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số dương a, b phân biệt thỏa mãn .1222 ba Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức.)(8544244babaPII. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần a hoặc phần b)a. Theo chương trình ChuẩnCâu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có  1; 3 ,A    5;1 .B Điểm Mnằm trên đoạn thẳng BC sao cho 2 .MC MB Tìm tọa độ điểm C biết rằng 5MA AC  và đườngthẳng BC có hệ số góc là một số nguyên.Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng  : 0,x y z    : 2 2 0.x y z    Viết phương trình mặt cầu  S có tâm thuộc  , có bán kính bằng 3, tiếp xúcvới   tại M, biết rằng điểm M thuộc  .OxzCâu 9.a (1,0 điểm). Tìm số phức z thỏa mãn .||)1()1(1ziziiz b. Theo chương trình Nâng caoCâu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, có trực tâm  3;2 .H Gọi D, E là chân đường cao kẻ từ B và C. Biết rằng điểm A thuộc đường thẳng : 3 3 0,d x y   điểm 2;3F  thuộc đường thẳng DE và 2.HD  Tìm tọa độ điểm A.Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm  1;3;2 ,A  3;2;1B và mặt phẳng : 2 2 11 0.P x y z    Tìm điểm M trên  P sao cho 2 2MB  và 030 .MBA Câu 9.b (1,0 điểm). Tìm số nguyên dương n thỏa mãn.20131122...54433221 2242322212  nnnnnn CnnCCCC---------------------------- Hết --------------------------Ghi chú: BTC sẽ trả bài vào các ngày 22, 23/6/2013. Khi nhận bài thi, thí sinh phải nộp lại Phiếu dự thi.Chóc c¸c em häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao trong Kú thi tuyÓn sinh vµo §¹i häc vµ Cao ®¼ng n¨m 2013!www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com
  2. 2. 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHTRƯỜNG THPT CHUYÊNĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN CUỐI - NĂM 2013Môn: TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phútCâu Đáp án Điểma) (1,0 điểm)10. Tập xác định: }.2{20. Sự biến thiên:* Giới hạn tại vô cực: Ta có 1lim yxvà .1lim yxGiới hạn vô cực: yx )2(lim và .lim)2(yxSuy ra đồ thị (H) có tiệm cận ngang là đường thẳng ,1y tiệm cận đứng là đường thẳng .2x* Chiều biến thiên: Ta có .2,0)2(1 2 xxySuy ra hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  2; và  .;2 0,5* Bảng biến thiên:30. Đồ thị:Đồ thị cắt Ox tại  ,0;1 cắt Oy tại );21;0(nhận giao điểm )1;2(I của hai đường tiệmcận làm tâm đối xứng.0,5b) (1,0 điểm)Gọi 2,21; 0000 xxxxM là tiếp điểm. Khi đó phương trình tiếp tuyến tại M là21)()2(1:00020 xxxxxyd , hay .0)22()2(: 02020  xxyxxdSuy ra VTCP của d là  1;)2( 20  xud . Ta có )1;2(I nên 21;200xxIM .0,5Câu 1.(2,0điểm)Do đó IM vuông góc với d 0.  duIM 1)2(021)2( 40030  xxx .1300xxVới ,30 x phương trình tiếp tuyến là 2)3(  xy hay .5 xyVới ,10 x phương trình tiếp tuyến là )1(  xy hay .1 xyVậy có hai tiếp tuyến thỏa mãn bài toán là 5 xy và .1 xy0,5Câu 2.(1,0điểm)Phương trình đã cho tương đương với2sin2sin)cos23(2cos)2cos3(xxxxx   02sinsin.2cos02sin2cos22cos)sin2(02sin)cos22(2cos)sin24(2222xxxxxxxxxxx0,5xyy 211xOyI12121www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com
  3. 3. 2.22222221sin02coskxkxkxkxxxVậy nghiệm của phương trình là .,22,2  kkxkx 0,5Điều kiện: .21012  yyPhương trình thứ nhất của hệ tương đương với .240)2)(4( 22yxxxyxVới ,4x thế vào phương trình thứ hai ta được)12(9)1(11231 2yyyyy)12(9)1(12yyy.103101031010102012 yyyyyy0,5Câu 3.(1,0điểm)Với ,22 yx thế vào phương trình thứ hai ta được .12352 yyy (*)Áp dụng BĐT Côsi ta có(*).123)12(525)12(5)12()1((*) 2VPyyyyyyVT Do đó phương trình (*) vô nghiệm.Vậy nghiệm của hệ là .10310,4  yx0,5Đặt .dd44 222ttxxtxxt  Khi ,20  tx khi .31  tx Suy ra 322)d(4ttttI0,5Câu 4.(1,0điểm).3331634)d4(323232 tttt 0,5Áp dụng định lý côsin trong tam giác SAB2 22 2 0 72 1204 2 4 27. . .cos .a a a aAB a a AB     Kẻ SH AB tại H. Vì    SAB ABCD nên .SH ABCD Ta có02 . .sin120 21.14SABS SA SB aSHAB AB  Suy ra31 21 7 15. . . 5 .3 14 2 12SABCDa a aV a 0,5Câu 5.(1,0điểm)Vì ,BC AB BC SH  nên  .BC SAB Do đó 090CBS  (1)Áp dụng định lý Pitago trong các tam giác vuông CED, SAE, SBC ta có22 22 2 2 7 5 124 4 4a a aCE CD DE     ,2 22 2 2 2 5 94 4a aSE SA AE a     ,2 22 2 2 2 2154 4a aSC SB BC a     .Từ đó suy ra 2 2 2.SC SE CE  Do đó 090CES  (2)Từ (1) và (2) suy ra tứ diện SBCE nội tiếp mặt cầu đường kính SC. Do đó mặt cầu này có tâm là trungđiểm của SC, có bán kính bằng21.2 4SC aR  0,5SAB CDEa5a2aH1200www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com
  4. 4. 3Từ giả thiết và áp dụng BĐT Côsi ta có .2.42242)4(16 2bababa  Suy ra80  ab . Do đó 24422244)(85.84464)(8544baabbabababaP.21.6451612222abbaabbaĐặt .abbat  Khi đó 2t và .8121.64516121.645)2(161 22ttttP0,5Câu 6.(1,0điểm)Xét hàm8121.645161)( 2tttf trên ).;2(  Ta có,2585)2(0)(;)2(1.64581)( 22 ttttftttf vì .2tVì  )(lim)(lim2tftfttnên .642725)(min);2(ftfSuy ra ,6427P dấu đẳng thức xảy ra khi .4,2  baVậy giá trị nhỏ nhất của P là ,6427đạt được khi .4,2  ba0,5Gọi H là trung điểm MC. Khi đó AH BC và.BM MH HC x  Áp dụng định lý Pitago trong các tam giác vuông ABH,AMH ta có 22 22 2 242 52325AHAH x ABxAH x AM      Gọi phương trình đường thẳng BC là     2 25 1 0 0 .a x b y a b     Ta có    2 206 4; 4 4 5 12 05 12 0aa bd A BC a a ba ba b        0,5Câu7.a(1,0điểm)Với 0,a  đường thẳng BC có hệ số góc 0k  (thỏa mãn). Khi đó : 1.BC y Với 5 12 0,a b  đường thẳng BC có hệ số góc512k (không thỏa mãn).Ta có      2 2; 5 : 1 3 25.A R x y     Khi đó tọa độ của C và M là nghiệm của hệ phươngtrình         2 21 2;1 , 4;14;1 , 2;11 3 25y C MC Mx y      Vì M nằm trên đoạn thẳng BC nên  4;1 .C 0,5Vì    ;0; .M Oxz M a b  Mặt khác    2 2 ;0; .M a b M b b   Gọi I là tâm của  .S Khi đó  2: 2 ; 2 ; 2 .1 2 2x b y z bIM I b t t b t       0,5Câu8.a(1,0điểm)Vì    ;2 ;3 .I t b I b b b     Ta có   9; 3 1.3bR d I b     Với        2 2 21 : 1 2 3 9.b S x y z       Với        2 2 21 : 1 2 3 9.b S x y z        0,5 1; 3A  A 5;1B CHMxxx55www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com
  5. 5. 4Đặt .0,,, 22 yxyxyixz  Ta cóziziizzziziiz )1(||11||)1()1(1      )2(.10)1(011)(2222222222222222yxyxxyyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxiyxyxyxiyx0,5Câu9.a(1,0điểm)Với ,0x ta có ,11)2( 2 yyy thỏa mãn (1). Suy ra .iz Với ,0y ta có ,11)2( 2 xxx không thỏa mãn (1).Vậy .iz 0,5Ta có    2 22 3 2 4D DHD x y     2 26 4 9 0D D D Dx y x y      (1)Vì  3 3; .A d A m m   Ta có. 0AD HD AD HD           3 3 . 3 . 2 0D D D Dx m x y m y        2 23 2 7 9 0D D D Dx y mx m y m        (2)0,5Câu7.b(1,0điểm)Lấy (1) trừ (2) vế theo vế ta được    6 3 2 7 18 0D Dm x m y m      (3)Hoàn toàn tương tự ta có    6 3 2 7 18 0E Em x m y m      (4)Từ (3) và (4) suy ra đường thẳng DE có phương trình    6 3 2 7 18 0.m x m y m     Vì  2;3 0.F DE m    Do đó  3;0 .A0,5Nhận thấy    , , 6.A P B P AB   Áp dụng định lý côsin trong tam giác MAB ta có2 2 2 02. . .cos30 2.MA MB BA MB MA    Suy ra 2 2 2.MB MA AB  Do đó tam giác MABvuông tại A.0,5Câu8.b(1,0điểm)Ta có  , 0; 5;5 .AM Pu AB n      Do đó  1: 3 1;3 ;2 .2xAM y t M t tz t      Ta có 2 2 22 2 1.MA t t t      Với  1 1;2;3 .t M Với  1 1;4;1 .t M  0,5Áp dụng công thức khai triển nhị thức Niu-tơn ta có  .,...11 222222122xxCxCxCx nnnnnnLấy đạo hàm hai vế ta được   .,2...3212 1222232221212xxnCxCxCCxn nnnnnnn Suy ra   .,2...3212 2223322221212xxnCxCxCxCxnx nnnnnnnLấy tích phân trên  0;1 hai vế của đẳng thức ta được    01222332222120112d2...32d12 xxnCxCxCxCxxnx nnnnnnn0,5Câu9.b(1,0điểm).122...433221)1(12)1(210122243232221210212 nnnnnnnnxCnnxCxCxCxnxnSuy ra .121122...54433221 2242322212nCnnCCCC nnnnnnTheo bài ra ta có .100620131121nn0,5AC: 3 3 0d x y  B 2;3F DEH2www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com

×