Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nguyen tac-de-co-nhom-hoan-hao1

120 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nguyen tac-de-co-nhom-hoan-hao1

  1. 1. KẾT NỐI SỰ NGHIỆP CÙNG CAREERLINK.VN NGUYÊN TẮC ĐỂ CÓ NHÓM HOÀN HẢO
  2. 2. CÙNG CHUNG MỤC TIÊU  Xác định mục tiêu  Tránh mâu thuẫn lợi ích  Đặt mục tiêu nhóm CAO NHẤT  Đồng lòng vì mục tiêu chung
  3. 3. PHỤ THUỘC LẪN NHAU  Tăng cường sự phụ thuộc  Tạo ý thức "ràng buộc"  Nhóm hoàn hảo = Công việc + Tinh thần
  4. 4. NHÓM TRƯỞNG GIỎI  Không phải người nổi bật nhất.  Khả năng lãnh đạo tốt nhất  Nâng đỡ thành viên  Tạo gắn kết trong nhóm
  5. 5. SỰ TÔN TRỌNG  Tôn trọng đồng đội  Dẹp bỏ tôi cá nhân  Biết cách lắng nghe

×