Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การสรา้งสื่อ Aurasma

5,815 views

Published on

การผลิตสื่อ AR code ด้วย Aurasma

Published in: Education

การสรา้งสื่อ Aurasma

 1. 1. STUDIO.AURASMA.COM/REGISTER
 2. 2. LOGIN
 3. 3. เลือกภาพที่ต้องการนาไปใช้ในการแสกนใส่ตรงนี้
 4. 4. เลือกใส่ ชื่อ เลือกไฟล์ และคาอธิบายต่างๆ
 5. 5. เมื่อใส่ภาพไปแล้ว ก็รอการอัพโหลด ให้เรียบร้อย
 6. 6. เลือกพื้นที่ ที่ต้องการ
 7. 7. เมื่อได้ภาพที่ต้องใช้ในการ แสกนแล้ว ก็มาใส่ฟังก์ชั่นที่ ต้องการกันเลย
 8. 8. เมื่อใส่วีดีโอที่ต้องการแล้ว จะเป็นลักษณะนี้
 9. 9. การตั้งค่า ACTION ให้กระทาตามที่เราต้องการ
 10. 10. เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะได้หน้าตาแบบนี้
 11. 11. ตัวอย่าง การแสกนภาพที่เราสร้าง AR CODE
 12. 12. สร้าง QR CODE เพื่อให้คนโหลดแอพ และ FOLLOW ของคุณได้ทันที

×