Successfully reported this slideshow.
Formacions continuades d’expedients         Jornada d’usuaris           Novembre del 2011
Índex1.  Procediment genèric2.  Signatura electrònica de documents3.  Compulsa electrònica i digitalització certificada...
Procediment genèric
Procediment genèricConcepteProcediment amb un conjunt de tràmits i plantilles genèriques que permet incoar itramitar quals...
Procediment genèric simplificatCaracterístiques- És registren tots els expedients – Registre d’expedients- És crea una car...
Procediment genèric simplificatPassos implantació- Dissenyar totes les plantilles de documents – models que es volen fer s...
Procediment genèric bàsicCaracterístiques- El procediment inclou un tràmit per cadascuna de les fases del PAC- Facilita el...
Aspectes importants de la implantacióImplantació segons el tipus de control d’accés als expedients, tràmits i docsOpció1 :...
Aspectes importants de la implantacióImplantació segons el tipus d’ integració amb Acords i ResolucionsOpció1 : Amb integr...
Signatura electrònica de documents
Signatura electrònica de documentsDefinició de signatura electrònicaConjunt de dades en forma electrònica consignat junt a...
Signatura electrònica de documentsConfiguració- Conveni amb la Plataforma de Serveis de Certificació (PSC) que es farà ser...
Signatura electrònica de documentsOperatoria- Un cop preparat el document s’envia a aprovar (s’inicia el procés d’aprovaci...
Signatura electrònica adjunta amb segell de temps – format PDF                            www.a...
Signatura electrònica separada amb segell de temps                           www.absis.es
Compulsa electrònica de documents
Compulsa electrònicaMarc legal-Llei 30/1992 Article 46 – Validesa i eficàcia de documents i còpies-Llei 11/2007 Article 30...
Compulsa electrònica - Esquema general                       Document en format paper(1) Digitalitz...
ImplantacióRequisits-Disposar del serveis d’una Plataforma de Serveis de Certificació (PSC) -PSIS, @Firma,..-Disposar dels...
Implantació          (PCs          PCs)Estacions clients (PCs)- Instal·lació del driver twain del dispo...
Configuració paràmetres generació de compulses                         www.absis.es
Metadades d’una compulsa electrònica                    www.absis.es
Components d’una compulsa electrònica Signatura electrònica             Metadades              ...
Digitalització certificada de factures (ABSDoc DC)
Digitalització certificada de facturesMarc legal- Real decret 1496/2003 reglament obligacions de facturació- Ordre EHA/962...
Esquema general         www.absis.es
Còpies autèntiques
Generació de còpies autèntiques amb CSVMarc legalLlei 11/2007 Article 30 punts 2 i 5“30.2. Las copias realizadas por las A...
Generació de còpies autèntiques amb CSVDefinició de CSVCodi Segur de Verificació = Localitzador inclòs a les còpies autènt...
Generació de còpies autèntiques amb CSVDocument electrònic original custodiat per l’administració (amb o sense signatures)...
Generació de còpies autèntiques amb CSVOpcions de generació                     www.absis.es
Generació de còpies autèntiques amb CSV         Segell         electrònic         d’òrgan     ...
Validació d’una còpia autèntica d’un document                        www.absis.es
Validació d’una còpia autèntica d’un document                        www.absis.es
Resolució de relacions – agrupaciód’assumptes
Resolució de relacionsObjectiuResoldre amb una única resolució (acord o decret) un conjunt d’assumptes(expedients) que est...
Esquema general         www.absis.es
ConfiguracióProducte: Acords i resolucionsPlantilles de documents- Configurar una plantilla de proposta per cada tipus d’a...
ConfiguracióProducte: ExpedientsProcediments- Afegir un tràmit des del que es generà i enviarà la petició d’aprovació- Afe...
TramitacióÀREES- Els tramitadors : tramiten els expedients fins arribar al tràmit “Petició d’aprovació”- El responsable de...
TramitacióÀREES- Els tramitadors : continuen la tramitació dels expedients segons el configurat al procedimentadministrati...
Solució de gestió documental i d’arxiu d’ABSIS
ObjectiuDisposar d’una solució completa que permeti una gestiócompleta del cicle de vida dels expedients/documents des de ...
Esquema general                    Emmagatzemar document  Gestor documental i d’arxiu         ...
Esquema general de la solució                www.absis.es
Enfocament i evolució – Full de rutaFase1- Integració amb l’Alfresco DM – gestor documental- Informatització del quadre de...
Enfocament i evolució – Full de rutaFase3Integració amb la plataforma de custodia i preservació documental (iArxiu) –trans...
Quadre de classificació documental       Funció      Categoria o sèrie     Expedient           ...
Càrrega i configuració de les sèries documentals                          www.absis.es
Classificació dels expedientso Assignació de la sèrie documental a l’expedient durant la seva incoació          ...
Moltes gràcies David Sánchezdsanchez@absis.es          www.absis.es
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Formacions continuades d'expedients ABSIS 2011

576 views

Published on

Presentació utilitzada a les formacions continuades d'expedients realitzades per ABSIS els dies 7, 9 i 11 de novembre del 2011.
Ponent: David Sánchez

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Formacions continuades d'expedients ABSIS 2011

 1. 1. Formacions continuades d’expedients Jornada d’usuaris Novembre del 2011
 2. 2. Índex1. Procediment genèric2. Signatura electrònica de documents3. Compulsa electrònica i digitalització certificada de factures4. Còpies autèntiques 1. Generació de còpies autèntiques 2. Validació de còpies autèntiques5. Resolució de relacions – agrupació d’assumptes6. Solució de gestió documental i d’arxiu d’ABSIS 1. Esquema general solució 2. Enfocament i evolució – full de ruta www.absis.es
 3. 3. Procediment genèric
 4. 4. Procediment genèricConcepteProcediment amb un conjunt de tràmits i plantilles genèriques que permet incoar itramitar qualsevol tipus d’expedientObjectiu principalInformatització ràpida de tots els expedients tramitats per l’administració sensenecessitat de definició previa d’un procediment diferent per cada tipus d’expedientTipus- Procediment genèric simplificat- Procediment genèric bàsic www.absis.es
 5. 5. Procediment genèric simplificatCaracterístiques- És registren tots els expedients – Registre d’expedients- És crea una carpeta electrònica per cada expedient tramitat – expedients controlats- Fàcil localització i accés a les carpetes dels expedients/documents- Control de la documentació de l’expedient – custodia- Possibilitat de normalització de la documentació – ús de plantilles de documents- Només queda constància dels documents de cada expedient - no hi ha full de rutade l’expedient www.absis.es
 6. 6. Procediment genèric simplificatPassos implantació- Dissenyar totes les plantilles de documents – models que es volen fer servir(opcional)- Dissenyar un procediment amb 1 tràmit que permeti generar i capturar elsdocuments de l’expedient (mínim un)- Crear els llibres per numerar els expedients (mínim un)- Crear una Unitat Organitzativa (UT) i un grup d’usuaris amb tots els usuaristramitadors www.absis.es
 7. 7. Procediment genèric bàsicCaracterístiques- El procediment inclou un tràmit per cadascuna de les fases del PAC- Facilita el control de l’estat de la tramitació - que fase s’ha fet i quina queda per fer encada expedient www.absis.es
 8. 8. Aspectes importants de la implantacióImplantació segons el tipus de control d’accés als expedients, tràmits i docsOpció1 : Control d’accés totalTots els tramitadors poden veure i tramitar qualsevol expedient de qualsevol deles àrees – només cal informatitzar un procedimentOpció2: Control d’accés per àreesEls tramitadors d’un àrea poden accedir i tramitar només els expedients de la sevaàrea - cal informatitzar un procediment per àrea, un grup d’usuaris per area ii un llibre per àrea (opcional) www.absis.es
 9. 9. Aspectes importants de la implantacióImplantació segons el tipus d’ integració amb Acords i ResolucionsOpció1 : Amb integració amb SecretariaSi ha integració – cal afegir al procediment el tràmit proposta o peticiód’acord/resolució, el temporitzador per bloquejar l’expedient i les plantilles proposta inotificacióOpció2: Sense integració amb SecretariaSi no hi ha integració – cal afegir al procediment el tràmit proposta o peticiód’acord/resolució, el temporitzador per bloquejar l’expedient i les plantilles proposta inotificació www.absis.es
 10. 10. Signatura electrònica de documents
 11. 11. Signatura electrònica de documentsDefinició de signatura electrònicaConjunt de dades en forma electrònica consignat junt amb d’altres o associat a elles,que poden ser utilitzats com a mitjà d’identificació del signatObjectiu principal de la signatura electrònica dels documentsGarantir la integritat, autentificació i no repudi dels documents electrònics - validesajurídicaTipus de signatures-Segons el lloc on s’ emmagatzema: Separada o Adjunta-Segons el format de les dades que formen la signatura: CADES XADES, PDF, etc... CADES,-Segons el seu reconeixem legal: bàsica, reconeguda, avançada-Segons si s’utilitza o no certificat electrònic per generar-la: Amb certificat o Sensecertificat www.absis.es
 12. 12. Signatura electrònica de documentsConfiguració- Conveni amb la Plataforma de Serveis de Certificació (PSC) que es farà servir PSIS, @Firma, etc...- Sol·licitar les targetes TCAT o els certificats que es faran servir les persones que hand’aprovar documents amb signatura electrònica amb certificat- Configurar el sistema amb les dades d’accés a la PSC (absconfig.xml)- Configurar els classificadors de documents que s’han de signar (opcional)- Configurar els càrrecs de han d’aprovar els documents (opcional)- Configurar les alertes que han de rebre les persones que intervenen en l’aprovació(opcional)- Crear un circuits d’aprovació (lògiques) per cada conjunt de persones que han designar uns determinats tipus de document.- Configurar els procediments per tal de que els expedients quedin a l’espera del’aprovació d’un determinat document (opcional) www.absis.es
 13. 13. Signatura electrònica de documentsOperatoria- Un cop preparat el document s’envia a aprovar (s’inicia el procés d’aprovació deldocument)- Cada signant va reben el document en el moment en que ha de donar la sevaaprovació- l’ordre d’aprovació s’indica en el circuit (lògica) d’aprovacióDes d’on es pot aprovar o rebutjar l’aprovació d’un document ?- Des del portasignatures : cada usuari veu tots els documents que en un moment donat tépendents d’aprovar-Des de la carpeta de l’expedient-Des d’un tràmit (safata de tramitació)Validació de les signatures electròniques – validació del document- Accés al document des de la carpeta de l’expedient- Accés al document des dels cercadors de documents www.absis.es
 14. 14. Signatura electrònica adjunta amb segell de temps – format PDF www.absis.es
 15. 15. Signatura electrònica separada amb segell de temps www.absis.es
 16. 16. Compulsa electrònica de documents
 17. 17. Compulsa electrònicaMarc legal-Llei 30/1992 Article 46 – Validesa i eficàcia de documents i còpies-Llei 11/2007 Article 30 - Còpies electròniques – punts 3 i 4“30.3 Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los 30.3documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, ciudadanosa través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y laconservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtenciónpodrá hacerse de forma automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico”“30. 4 En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de 30.los que se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en esteartículo, podrá procederse a la destrucción de los originales en los términos y con lascondiciones que por cada Administración Pública se establezcan” www.absis.es
 18. 18. Compulsa electrònica - Esquema general Document en format paper(1) Digitalització del (2) Validació imatge (3) Signatura (4) Capturadocument digital imatge digital metadades Còpia digital Còpia digital Metadades signada compulsa Còpia digital compulsada = Compulsa electrònica www.absis.es
 19. 19. ImplantacióRequisits-Disposar del serveis d’una Plataforma de Serveis de Certificació (PSC) -PSIS, @Firma,..-Disposar dels certificats electrònics personals reconeguts que faràn servir elscompulsadors per signar les compulses (TCAT, eDNI, idCAT, ...)-Dispositius digitalitzador accessible des de les estacions clients (mínim un)Passos implantació- Configurar les característiques de les compulses que es generaran (paràmetres)- Afegir l’autorització “Compulsar electrònicament” als perfils del usuaris querealitzaran compulsesConfigurar el servidor d’aplicacions web-Configurar les dades de connexió a la PSC (absconfig.xml) www.absis.es
 20. 20. Implantació (PCs PCs)Estacions clients (PCs)- Instal·lació del driver twain del dispositiu digitalitzador- Instal·lació dels drivers per fer servir el certificat electrònic (TCAT, eDNI, etc...)- Instal·lació de la màquina virtual de java per executar l’aplicació de signatura www.absis.es
 21. 21. Configuració paràmetres generació de compulses www.absis.es
 22. 22. Metadades d’una compulsa electrònica www.absis.es
 23. 23. Components d’una compulsa electrònica Signatura electrònica Metadades Imatge digital amb el contingut del document www.absis.es
 24. 24. Digitalització certificada de factures (ABSDoc DC)
 25. 25. Digitalització certificada de facturesMarc legal- Real decret 1496/2003 reglament obligacions de facturació- Ordre EHA/962/2007 desenvolupament disposicions sobre facturació telemàtica iconservació electrònica de facturesCaracterístiques- Generació de còpies electròniques de les factures en format paper que tenen lamateixa validesa jurídica que la factura original i que per tant permet prescindir de lafactura original- Mòdul independent homologat per l’AEAT (ABSDoc DC)- Integració del mòdul ABSDoc DC amb el Registre d’entrades www.absis.es
 26. 26. Esquema general www.absis.es
 27. 27. Còpies autèntiques
 28. 28. Generació de còpies autèntiques amb CSVMarc legalLlei 11/2007 Article 30 punts 2 i 5“30.2. Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando medioselectrónicos, de documentos emitidos original-mente por las AdministracionesPúblicas en soporte papel tendrán la consideración de copias auténticas siempreque se cum-plan los requerimientos y actuaciones previstas en el artículo 46 dela Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común.”“30.5 Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicosadministrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamentetendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresiónde un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación quepermitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivoselectrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora” www.absis.es
 29. 29. Generació de còpies autèntiques amb CSVDefinició de CSVCodi Segur de Verificació = Localitzador inclòs a les còpies autèntiques que permetlocalitzar el document original per tal de validar la autenticitat de la còpiaCaracterístiques de les còpies autèntiques emeses- Format: PDF- Signatura electrònica : Attach amb segell electrònic d’òrgan (opcional)- Mecanisme de validació: CSV + URL del validador de documents www.absis.es
 30. 30. Generació de còpies autèntiques amb CSVDocument electrònic original custodiat per l’administració (amb o sense signatures) www.absis.es
 31. 31. Generació de còpies autèntiques amb CSVOpcions de generació www.absis.es
 32. 32. Generació de còpies autèntiques amb CSV Segell electrònic d’òrgan Informació per validar la còpia CSV www.absis.es
 33. 33. Validació d’una còpia autèntica d’un document www.absis.es
 34. 34. Validació d’una còpia autèntica d’un document www.absis.es
 35. 35. Resolució de relacions – agrupaciód’assumptes
 36. 36. Resolució de relacionsObjectiuResoldre amb una única resolució (acord o decret) un conjunt d’assumptes(expedients) que estan a l’espera d’una aprovacióConceptes- Petició d’aprovació – no té document propi- Proposta tipus relació – document amb la relació d’assumptes a aprovar- Acord / Decret- Certificats individualitzats de l’aprovació de cadascun dels assumptes- Notificacions individualitzats de l’aprovació de cadascun dels assumptes www.absis.es
 37. 37. Esquema general www.absis.es
 38. 38. ConfiguracióProducte: Acords i resolucionsPlantilles de documents- Configurar una plantilla de proposta per cada tipus d’aprovació agrupada- Configurar una plantilla certificat per cada tipus d’aprovació agrupada- Configurar una plantilla notificació per cada tipus d’aprovació agrupada (opcional)Òrgans- Associar les plantilles als òrgans que hagin de resoldre i definir els permisos d’accés www.absis.es
 39. 39. ConfiguracióProducte: ExpedientsProcediments- Afegir un tràmit des del que es generà i enviarà la petició d’aprovació- Afegir un temporitzador per esperar la resolució de la petició d’aprovació i elcertificat de la resolució (opcional)- Afegir i configurar un tràmit per tramitar la notificació des de l’expedient (opcional) www.absis.es
 40. 40. TramitacióÀREES- Els tramitadors : tramiten els expedients fins arribar al tràmit “Petició d’aprovació”- El responsable de crear les relacions d’aprovació : crea una proposta tipus relació amb unarelació que inclou tots els expedients que proposa a l’organ que resolgui amb un únic acord odecret, i envia la proposta a l’òrgan resolutoriSECRETARIA- Es prepara la sessió d’òrgan col·legiat (en cas d’aprovació per acord) , es reuneix l’òrgan is’adopten els acords- Es genera l’acta de la sessió (documentació dels acords) o es genera el decret (document,numeració i signatura) segons sigui el cas- Se generen certificats individualitzats per cadascun dels expedients- Se generen notificacions individualitzades per cadascun dels expedients www.absis.es
 41. 41. TramitacióÀREES- Els tramitadors : continuen la tramitació dels expedients segons el configurat al procedimentadministratiu corresponent. www.absis.es
 42. 42. Solució de gestió documental i d’arxiu d’ABSIS
 43. 43. ObjectiuDisposar d’una solució completa que permeti una gestiócompleta del cicle de vida dels expedients/documents des de laseva incoació fins a la seva destrucció definitiva o transferènciaa un repositori d’arxiu per la seva conservació permanent o dellarg termini www.absis.es
 44. 44. Esquema general Emmagatzemar document Gestor documental i d’arxiu (Alfresco DM/RM) Recuperar documentUnitats productores Sistema Fase Fase Arxivar expedient Productor activa inactiva d’Expedients i Documents Transferència Plataforma de preservació i custodia documental www.absis.es
 45. 45. Esquema general de la solució www.absis.es
 46. 46. Enfocament i evolució – Full de rutaFase1- Integració amb l’Alfresco DM – gestor documental- Informatització del quadre de classificació a l’Alfresco DM i RM- Càrrega i configuració de les sèries documentals a ABSIS- Classificació dels expedients- Informatització de l’esquema de metadades de preservació dels documents- Automatizar la captura de les metadades de preservació dels documents- Emmagatzematge i recuperació de documents a l’Alfresco RM (contingut,metadades i signatures)Fase2- Integració amb l’Alfresco RM - transferència d’expedients a l’arxiu- Panel de control d’arxiver – Definir i aplicar calendaris de disposició (cicle de vida)- Auditoria disposicions – transferències i eliminacions www.absis.es
 47. 47. Enfocament i evolució – Full de rutaFase3Integració amb la plataforma de custodia i preservació documental (iArxiu) –transferència d’expedients/documentsCalendari disponibilitat fase1 i fase2Primer trimestre 2012 www.absis.es
 48. 48. Quadre de classificació documental Funció Categoria o sèrie Expedient Documents de l’expedient www.absis.es
 49. 49. Càrrega i configuració de les sèries documentals www.absis.es
 50. 50. Classificació dels expedientso Assignació de la sèrie documental a l’expedient durant la seva incoació www.absis.es
 51. 51. Moltes gràcies David Sánchezdsanchez@absis.es www.absis.es

×