Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Herb d

374 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Herb d

 1. 1. HERB D – Winter 2013 - SBUHerb CharacterRoot – UpFruit – DownBranch – To LimbsPeel – To SkinFlower – To HeadProcessing HerbsWith Wine – Heat goes upward, move vigorouslyWith Vinegar – Binding, AstringingWith Sheng Jiang Juice – Warming Detox, dispersingWith Salty Water – Go Downward – Enter KD QUIZ - MEMORIZE 18 Incompatibilities (Shi Ba Fan) Combinations create side effects and/or toxicity not created when used aloneGan Cao Gan Sui(Gan Sui Does Hate You) Da Ji(Gan Sui Does Joke How Zoo You Hate) Hai Zaogone south, you, wanna to hide da gun Yuan HuaWu Tou Bai Ji(Fu Zi, Chuan Wu, Cao Wu) Bai Lian(4 B no Good) Ban Xia(Lian Jokes Xia More Love) Bei MuJustin Bieber – Baby Song Gua LouLi Lu Ren Shen(4 – Shen - Dan/Ku/Ren/Sha, Shao, Xi) Sha ShenDan Kills Ren Sha Years X Ku Shen Dan Shen Shao Yao (Bai Shao) Xi Xin 19 Antagonisms (Shi Jiu Wei) Neutralize each other’s positive effects and should NOT be used together Together = No EffectDing Xiang Yu JinWu Tou (Chuan Wu, Cao Wu) Xi JiaoRen Shen Wu Ling ZhiRou Gui Chi Shi Zhi Mutual Antagonism (No Effect Together) Ren Shen Lai Fu Zi Hou Po Ze Xie Fang Feng Gan Jiang Ma Huang Xin Yi Hua Chuan Xiong Huang Lian Niu Huang Long Gu Sha Shen Fang ji 1
 2. 2. Mutual Suppression One herb suppress the other to clear toxicity and give benefit to the other Sheng Jiang Ban Xia Ge Gen Long Dan Cao Hunag Qi Fang Feng Xi Xin Hua ShiContra During Pregnancy Mu Dan Pi San Qi She Gan Fu Zi Mang Xiao Yan Hu Sao Lu Hui Hong hua Da Ji Tao Ren Gan Sui Ru Xiang Yuan Hua Mo Yao Ba Dou San Leng Qian niu zi E Zhu Che Qian Zi Wang bu liu xing Che qian zi Yi Mu Cao Qu Mai Niu Xi Mu Tong Chuan Shan JiaTian Nan Xing Liu Huang Gui Ban Tian Hau Fen Bie Jia Wu Gong She Xiang Niu Huang Quan XieCautions During PregnancyPu Huang Gui Zhi Da HuangZhi Shi Xi Xin Yi yi renRou Gui Mu zei Hua shiChuan Jiao Chan Tui Dong kui ziGan Jiang Dan Zhu ye Hou poYu Jin Xi Jiao Shen quiZe Ran Ban Zhi lian Chi shi zhiWu ling Zhi Bai ji li Da zhe shiContraindications for Nursing MothersBo He, Dan dou chi, mai ya, Gu ya, Da huangCalm FetusZi su ye (stop nausea)Huang Qin (clear heat)Ai ye (warm uterus + Rou cong rong– moxa)Sha ren (remove damp)Bai zhu (tonify spleen and qi)Sang ji sheng (tonify kd and lv yin) 2
 3. 3. Xu duan (tonify kd yang)Du zhong (tonify kd yang)Tu si zi (astringe essence)4 Nature of HerbYing/Yang Temp Action HerbsYang Warm (spring) Warm interior, Ma Huang, Gui Zhi, disperse cold, tonify Dang Gui, Bai Zhu yang Hot (Summer) Warm and open Fu zi, Gan Jiang, Rou meridians, restore Gui, Wu Zhu Yu collapsed yangYin Cool (Fall) Tonify yin, clean up Bo he, Ge gen, Chai hu, fire, drain heat Bai shao Cold (Winter) Clear Toxicity (toxic Zhi mu, Zhi zi, Gin yin heat) hua, Ze xieNeutral Any type of symptoms Not yin, not yang in Da zao, Gan cao, Niu xi, nature, harmonizing Je gengAromatic Open orifice, move evil Sha ren, Cang zhu, She qi & stagnated qi, xiang, Shi chang pu remove damp** Only Bitter and Salty harm each other ***Yin/Yang Temp Action Taste 5 Elmt Action Too Much Too Much (General Use Effects Use Harm Yin/Yang) Organ Tissue (Overact – Skip One) FEMWaWoYin Cool/Fall Clean Up Sour Wood Tonify/LV Spleen Tendon Cold/Win Fire Binding (Earth) ter Drain Prevent Heat Leakage Bitter Fire Tonify HT Lung Bone Clear (Metal) Heat, Calm Mind Remove Damp Subdue Qi Salty Water Tonify KD Heart Blood Soften (Fire) Vessel Hard, Constipati onYang Warm/Sp Disperse Sweet Earth Tonify SP, Kidney Flesh ring Cold, Harmoniz (Water) Hot/Sum Warm e mer Interior Acrid Metal Tonify LU Liver Qi Def Makes Qi & Bld (Wood) you sweat Circulatio 3
 4. 4. n Bland Disperse, Promote urination, remove damp Aromatic Open Orifice, Remove Damp Astringe Similar to Prevent Sour Fluid Leak Channel Guiding/Meridian Herbs & Headache L/S/H/K/P/L 3AM (Leave School House Kids Play Late 3AM) Yin – T/S/J Tells Stupid Jokes Yang – YM/T/S Yang Means Too Smart 12 Meridians, Qi Flow Sequences, Time Zone L/S/H/K/P/L 3AM (Leave School House Kids Play Late 3AM)Meridian ClockTonify Organ/Meridian Pathway – Use 2 hour time period that follows organ to tonify OR useopposite.Tonify LI (5-7AM) meridian from 7-9AM OR 5-7PMSedate only at assigned organ time. YIN YANGHand LU Hand LI 3-5AM 5-7AM Tai Yin Yang MingFoot SP Foot ST 9-11 AM 7-9AMHand Hand Shao Yin HT Tai Yang SI 11-1 1-3Foot FootHand KD Hand UB 5-7 3-5 Jue Yin PC Shao Yang SJ 7-9 9-11Foot LIV Foot GB 1-3 11-1Yin/YangTYin/YM/SYin/T/JYin/SBX/BZ/XX/QH/GB/GBAll Meridian - Chuan Xiong 4
 5. 5. QUIZ - MEMORIZEMeridian Channel/Guiding Herb Guiding Herb Headache Herb(TY/YM/SY/TY/JY/SY) (SHXHQC) (BBXQGC)Tai Yin Lung – Jie Geng Sheng Ma Ban Xia, Cang Zhu Spleen – Cang ZhuYang Ming LI – Bai Zhi Bai Zhi, Ge Gen ST – Shi GaoShao Yin HT – Xi Xin Huang Lian Xi Xin, Du Huo KD Xi Xin, Du HuoTai Yang SI Huang Bai Qiang Huo UB Qiang HuoJue Yin PC Chai Hu Gao Ben, Wu Zhu Yu LV – Wu zhu yuShao Yang SJ GB - Qing PiChannel Guiding Herbs – See Meridian ChartLSHKPL – (Leave School House Kids Play Late)L/S – Sheng MaH – HuangK – HuoP/SJ/GB/LV – Chai HuBlood Stasis (sharp, stab, Qi Stag (move, distend, dayfixed, night worse) worse)Zheng Jia Women Lower Ab MassJi Ju General Mass (Upper)HERBS that Tonify QiUse for deficient conditionLU/SP – main organLU Qi Def – SOB, dyspnea from tiredness, weak voice, spontaneous sweatSP Qi Def – Lethargy, weak limbs, loss of appetite, abdominal distention, loose stool, toothmark – can cause edema, prolapsed organWM/SWCaution – pure excess syndrome, excessive or long term use can cause internal heatSymptom – Don’t want to talk, fatigue, SOB, poor appetite, spontaneous sweat, loose stool, paletongue, weak pulseState Board = Bold and Underlined HerbsHerb CH Temp Taste Dose Function Contra CautionRen Shen LU Slt WM SW 3-9g up to King herb for tonify CautionMore SP SL BI 30g original qi Not forpowerful Extreme yang collapse hypertensionthan Dang .1-1g for qi/acute Overdose induceShen powder Profuse sweat HA, insomnia,(Internal Benefit yin, generate palpherb – Leaf – fluid, stop thirst (xiaoexpensive) clear ke – wasting/thirsting Inc w/Li Lu summer syndrome, diabetes) Ant w/ Wu ling heat, def Benefit HT qi, calm zhi, Lai fu zi heat, fluid mind 5
 6. 6. Head – mild vomit induce – when you decoctDang Shen LU Neutral SW 6-9g up to Tonify middle jiao, Inc w/Li Lu(cheaper) SP 30g strengthen qi, nourish2-3x dose fluids/bld,more than Strengthen LU Qi/SOB,ren shen Raise QiHuang Qi LU Slt WM SW 9-15g up Augment Wei Qi Yin def heat, Qi(Chicken SP to 30g Stabilize Exterior stag, ext excess,Soup) Stop Sweat food stag, skin Edema lesions in early stage or toxic Strengthen LU Qi/SOB, heat Raise Qi Tonify Bld/Qi King herb for Raise SP Yang Qi of middle jiao Prolapse. Hemorrhoid SP can’t control bld Promote urine, reduce edema Promote healing tissue, expel pusBai Zhu SP WM BI 6-15 g Augment Wei Qi Yin def w/heat,** Strongest ST SW Stabilize Exterior injured fluidsTx for Dry Stop SweatDamp** EdemaCang Zhu – Tonify SP, benefit Qi,much strengthen SPstronger Dried damp,effect for indigestion, Calm fetus,drying prevent miscarriagedamp and due to SP Def (can’tless hold fetus in uterus),tonifying Stabilize exterior and stop sweat, promote urine, reduce edemaDa Zao SP WM SW 3-12 Moderate, harmonize Damp, full in epi,Dates ST pieces other herb or toxicity food stag,Greasy (10-30g) (detox) intestinal parasites, damp- Tonify middle jiao Qi phlegm disorders Nourish ying qi/bld, calm spirit/mind, easy to anger, irritable, maniac depressive disorder Gan Ma Da Zao Tang 6
 7. 7. (state board) – moisten dry (const), harmonize ying and wei qi (Treats Qi stag – yawn a lot)Gan Cao HT Neutral SW 1.5-9g up Moderate, harmonize Excess damp,Enters all LU to 30g other herb or toxicity nausea, vomit12 SP (detox)Meridians ST Inc w/Da Ji, Yuan Muscle spasm in calf – Hua, Gan Sui, HaiGeneral elderly @ night ZaoPain Killer Strengthen SP and Ant w/ Yuan Zhi augment Qi, moisten LU, stop cough, sooth spasm, relieve pain Shao yao gan cao tang (state board formula( - Severe palps/HT/Intermittent Pulse - ERFeng Mi LU Neutral SW 15-30g Tonify middle jiao, Antidote for Wu SP alleviate spasm pain, Tou LI lubricate intestine to unblock bowel move moisten LU, stop coughYi Tang LU Slt WM SW 15-60g Tonify middle jiao, Dissolved in SP alleviate spasm pain, strained ST chronic pain in middle decoction jiao by def coldShan Yao LU Neutral SW 9-30g Tonify KD Ant w/Gan SuiGood for SP Tonify Qi & ExcessDiabetes KD Benefit (Bind) Essence Full due to damp stag or Tonify LU and SP Qi accumulation Nourish KD Yin Good for Diabetes (LU KD qi/yin def) Spermatorrhea, frequent urine, dischargeHuang Jing LU N SW 9-30g Tonify KD SP Tonify Qi & Excess KD Benefit (Bind) Essence Tonify SP and augment SP Yin Enrich yin, moisten LU Tonify KD essence Good for Xiao Ke + Tian hua, fen, shan yao, huang qiBai Bian Sp N SW 9-30g Strengthen SP, 7
 8. 8. Dou ST transform damp, fatigue, chronic diarrheaGeng Mi SP N SW Strengthen SP,(Jing Mi) ST transform damp, stopRice thirst, generate fluid, stop diarrhea and dysentry1/15/13Herbs that tonify yangChannel – KD, SP, HTProperty – Warm, SweetCaution – Yin Def w/heat signSymptom – Fatigue, cold limbs, low back pain, (KD Yang Def), sexual dysfunction, insufficient growth,impotence, profuse urination, infertility, polyuria, daybreak diarrhea, pale tongue, deep weak slowpulseHerb CH Temp Taste Dose Function Contra CautionLu Rong K Warm Sweet 1-2g Tonify/warm KD, fortify Lu Jiao (DriedDeer Antler LV Salty 3-4.5g yang (fatigue, impotent, Deer Horn) – weak lower back/knees) Same as Lu Rong Tonify Du Mai, augment but weaker essence and blood, Invigorate bld, strengthen sinews and reduce swelling – bones topically Help close frontal suture, child growth Lu Jiao Jiao Stabilize/Tonify Ren, Gelatin from Lu Chong, Du Mai Jiao (infertility) Tonify Qi, blood, generate tissue (Chronic Yin Type Ulcer) Yin Ulcer – Dark purple, no red Yang Ulcer – Red, acute, bulge, red pusHai Gou K Hot Salty 3-8g Strengthens yang andShen LV (Animal) 1-2g essence (male impotence,Seal Gamite reduced sex drive,Organ aversion to cold)Yin Yang K Warm Sweet 3-9g Expel Wind-Cold-DampHuo LV Acrid Stop pain (backache)HornyHoney Goat Use for pain due to yangPlant def – Bi Syndrome (painful obstruction) Tonify/warm KD, fortify yang Disperse cold, dispel 8
 9. 9. damp - impotent, infertility, forgetful, urinary frequency Painful cold lower back, knee Spasm or cramp, joint pain, numb in extremitiesBa Ji Tian K Warm Sweet 6-15g Expel Wind-Cold-Damp Acrid Stop pain (backache) Tonify/Warm KD, fortify yang Strengthen sinew and bone, disperse wind- dampness Wind-cold-damp due to KD def, male sexual functionXian Mao K Hot Acrid Expel Wind-Cold-Damp Toxic Stop pain (backache) Long-Term use Tx Infertility die to cold = Intoxicated womb or cold essence swollen tongueGou Ji K Warm Sweet 9-15g Tonify KD/LV Not for difficultDog Spine LV Bitter Strengthen sinew/Bone urination Bi Low Back Pain Antagonize w/Bai Jiang Cao Expel damp-wind, bi for low back pain, warm kd, stabilize essenceGou Sui Bu K Warm Bitter 9-21g Tonify KD/LV(Bone, LV Strengthen sinew/Bonefractures, Bitonify) Low Back Pain For Trauma Stimulate hair growth Mend fracture from traumaXu Duan K Slt Wm Bitter 9-18g Tonify KD/LV Antagonize with LV Acrid Strengthen sinew/Bone Lei Wan Sweet Bi Low Back Pain For Trauma Calm fetus, Tx miscarriage, stop spotting during pregnancy, promote blood circulation 9
 10. 10. Bone, LBP, for traumaDu Zhong K Warm Slt. 9-15g Tonify KD/LV Antagonize with LV Acrid Strengthen sinew/Bone Xuan Shen Sweet Bi Best Herb for Low Back Pain from LV/KD Def Chronic – Not from Trauma Calm Fetus, TX Miscarriage, Calm Fetus Promote Qi and Blood Circulation First Choice – LBP due to KD def (chronic) Calm uterus and fetus from yang def with bleeding HTS (hypertension) due to LV Yang risingTu Si Zi K Neutral Acrid 6-15g Tonify Essence LV Sweet Only Herb in Category to benefit vision, benefit LV Benefit SP/KD, stop diarrhea Calm fetus – habitual or threatened miscarriageRou Cong K Warm Sweet 9-21g Tonify EssenceRong LI Salty Good for Sperm Quantity/Quality Moisten Intestine Chronic constipation - old people (yang def) Warm womb/uterus, tonify KD yang (infertility) Lower BP, Tx urinary tract bleeding 10
 11. 11. Suo Yang K Warm Sweet 4.5-15g Tonify Essence LV LI Good for Sperm Quantity/Quality Moisten Intestine Chronic constipation - (yang def) Tonify KD yang Augment LV yin Muscular atrophy Strengthen sinewHe Tao Ren K Warm Sweet 9-30g Memory - shaped like LI brain LU Warm lung qi, KD grasp qi (wheezing/asthma – inhale) Strengthen back/knee Moisten intestine constipationZhi He Che Lu Warm Sweet 2-3 Help KD grasp QiHuman LV SaltyPlacenta K Tonify everything,$$ chronic LV disease, asthma Benefit essence, adjust qi, nourish blood, nightsweatsGe Jie K Neutral Salty 3-6(d) Tonify LU qi, assist KDGecko LU 1-2(p) yang, cough with bloodYang tonic streaked sputum, impotent, daybreak diarrhea, KD yang defBu Gu Zhi K Very Acrid 4.5-9g Yang Tonic Antagonize with SP Warm Bitter Gan Cao Warm SP (diarrhea), control urine Tonify/warm spleen yang, aid KD grasp qi, vitiligo, psoriasis, alopecia TopicalYi Zhi Ren SP Warm Acrid 4.5-9g YangTonic K Warm SP (diarrhea), control urine Warm KD, retain essence, hold urine, Kid’s night urination – First Choice, 11
 12. 12. stop diarrhea due to cold, control saliva (too much in mouth – cold – sticky).Dong Cong K Warm Sweet 3-9 Natural antibiotic for Not for exteriorXia Cao LU KD symptomsWinter Augment KD, tonify yang,insect impotence, weak lowerSummer back, fortify wei qiPlant Nourish lung yin, transform phlegm and stop bleeding, chronic asthma, blood in sputum Can use for TB (antibiotic effect for TB virus) Good for LungHai Shen K Warm Salty 30-60g Tonify KD, benefit(ren shen HT essence, fortify yang,from sea) impotence, constipationalSea due to intestinal drynessCucumberFive Seed Pill – “The Beast” – Male SexualityFu Pen Zi, She Chuang Zi, Tu Si Zi, Wu Wei Zi, Gou Qi Zi + garlic, red ginseng1/22/13After Quiz#2Herbs that Tonify BloodChannel: Liver, heart, spleenProperty: Sweet, warmCaution: SP/ST def or damp in middle jiaoSymptom – Pale face and lip, dizzy, diminished vision, palpitation, lethargy. Dry skin, irregular scantymense, pale tongue, thin fine weak pulseHerb CH Temp Taste Dose Function Contra CautionShu Di Huang LV Slt WM SW 9-30g Tonify Essence SP/ST def HT use w/ sha Qi Phlegm stag K ren Imperial Herb for overuse can or chen pi nourish blood, secure cause reduce essence Ab dist, coagulation Loose stools Tonify blood, nourish yin – xiao ke/diabetes Tonify essence, benefit bone marrowHe Shou Wu LV Slt WM SW 9-30g Moisten Intestine –Black Crow K BI Const due to bld defHead Astringe Good for premature 12
 13. 13. gray – Black relates to KD/Hair Tonify Essence Tonify Blood, LV, KD, retain essence, stop leakage Detoxify fire-toxin - boil Expel exterior wind – in the skin/itchySang Shen LV Cold SW 9-15g Moisten IntestineMullberry HT K Generate fluid and help thirst (xiao ke – diabetes) Nourish blood and yin/LVDang Gui LV Warm SW 4.5-15g Regulate Mense (+ *Wash withExcellent HT AC Xiang Fu) = Invigorate wine – moveHerb SP Bld blood * Charred –Meaning = TONIFY, INVIGORATE, warm, stopMust Come HARMONIZE BLOOD, bleedingBack (Go back CONSTIPATIONhome if can’t (Moisten Intestine) Dang Gui Headproduce Most strongbaby) Harmonize = Qi & Bld tonify blood, weak for Imperial Herb for invigorate Women and Mense Problem Dang Gui Tale Most strong Chronic W-C-D Bi invigorate bld, Post-Partum weak for tonify bld Moisten Intestine Reduce swelling, expel Dang Gui Body – pus, generate flesh Tonify Bld, > invigorate bldBai Shao LV Slt BI 6-15g Impt herb for LV Inc w/Li LuAKA Shao Yao SP Cold Sour – channel and Bld, Ant w/ Shi Hu, bind soften LV, relax spasm, Mang Xiao Slt Cold alleviate pain LV/Bld Def Ab cramping from liver Bind Yin, stop sweating 13
 14. 14. Calm liver yang, soften/harmonize liver Harmonize and adjust nutritive (ying) and protective (wei) levels (+ gui zhi)E Jiao LV Neutral SW 3-9g Nourish blood, Not for exteriorDonkey LU Dissolve Stop bleeding, anyGelatin K in kind of bleeding, esp strained chronic bldg., Moisten decoction dry, moisten LU, Intestines LU Dryness Calm FetusGou Qi Zi LV Neutral SW 6-12g Dizzy, vision decrease Some book saysHimalayan LU due to LV/KD yin def this herb belongGoji Berry K to yin tonic Excellent herb forAdd Ju Hua nourishing, tonifying(chrisantheum) liver, kidney - Vision Nourish LV and(Best Choice brighten eyefor Vision First choice for eyePblms) Insomnia (+ mai men dong)Long Yan Rou HT Warm SW 6-15 Tonify Spleen, HT, Contra forSticky SP up to 30g nourish blood, calm phlegm fire or spirit, insomnia, palp, damp in middle dizzy, amnesia Jiao & DiabetesLin Wei Di Huang TuanKD Shu Di Huang Ze Le (Clear KD Def Heat – damp, promote urine)LV Shan Zhu Yu Mu Dan Pi (Clear Bld – LV Heat)SP/ST Shan Yao (Tonify) Fu (Sedate) Ling (Remove Damp) 14
 15. 15. 1/29/13 – Not covered/included in quizzesQi Def leads to Yang DefYin Def – Not enough water, typically more constipation & front cracks on tongue (on LU area oftongue)Herb that Tonify YinChannel – Lung, stomach, liver, kidneyProperty – Sweet, cool, coldCaution – SP/ST def, phlegm/damp in middle jiao, diarrheaSymptom(s)Lung yin def – Dry cough, loss of voice, thirst, dry throat dry skin, and in some cases spitting upthick-sputum. If allowed to progress, disorder is called Lung consumption in which patientexperiences chronic cough, low grade afternoon fevers, nightsweats, coughing up a little blood and athin, rapid pulse. (TB symptoms – white skin, malar flush – empty heatStomach Yin Def – Hunger without appetite, irritability, thirst and constipationLiver Yin Def – Diminished visual acuity, dry, dull eyes, night blindness, dizziness and dry nails, lowgrade sensation of heat. For this disorder, herbs that nourish the blood are used in conjunction withothers that nourish the yin.Liver yin deficiency with ascendant Liver yang. (hypertension). Manifestations include vertigo,tinnitus, dry mouth and throat, insomnia, red tongue and a fast, thin pulse.Kidney Yin Def – Dizziness, tinnitus, weakness of lower back and legs, 5 palm heat, afternoon low-grade fever, diminished sexual function, scanty and dark urine, red and dry tongue, thin pulsewithout strength.(HT Yin Def = Calm Mind Category)Ju Li – Bamboo Oil – Good for smokersHerb CH Temp Taste Dose Function Contra CautionXi Yang Shen LU Cold Sweet 3-6g Nourish/Moisten Lung Inc w/ Li Lu HT Slt Bitter YinAmerican KDGinseng Stop Cough Benefit Qi, generate yin and fluid and stop thirst Low grade fever due to yin def Nourish lung yin and clear heat from lung - cough, asthma, long- term wheezing - -blood streaked sputum (LU yin def and heat)Bai He LU Slt. Slt. Bitter 9-30g Nourish/Moisten LungLilly Flower HT Cold Sweet Yin(White isgood for Stop CoughLung) Moisten lung, clear heat,(Yellow – SP stop dry cough, clearBlack – HT) heart and irritability, calm spirit (shen) 15
 16. 16. Yu Zhu LU Slt Cold Sweet 6-15g Nourish/Moisten Lung Side Note – ST Yin internal wind causes Stop Cough 1 – Blood Def Nourish yin and moisten (HA, Dizzy, dryness Blurred vision) - Lung and Stomach 2 – Yin Def, Yang dry-heat or yin Rising (Severe deficiency HA, vertigo) - Dry throat, 3 – Extreme Heat irritability, thirst, (Convulsion) xiao ke (generate fluid and stop thirst) Extinguish wind and relax sinew - interior wind (wind stroke) - dizzyTian Men KD Very Sweet 6-12g Nourish/Moisten Lung Can harm KDDong LU Cold Bitter Yin yang if you useImportant Stop Cough too much - too Clear Heat coldYin Def Fire Moisten IntestineUse 2nd –for Nourish yin/kidney &more lung yin defsevere case - dry mouth, dryif Mai Men coughDong - bloody lined sputumdoesn’twork Clear LU heat (Fire) Especially good for Xiao Ke 7 afternoon tidal fever (TB) Good for dry lung – 2nd choiceMai Men LU Slt Cold Sweet 6-15g Nourish/Moisten Lung Antagonize withDong ST Slt Bitter Yin Kuan Dong Hua HT Stop CoughUse 1st – Clear Heatbefore Tian Moisten IntestineMen Dong9Not as Nourish Stomach Yinstrong) Generate FluidsExcellent Clear HeartHerb - Irritability, Insomnia,Most palpitationfrequently Xiao Ke 16
 17. 17. used herbin category Target Lung – First choice for dry lungSha Shen LU Cool Sweet 9-15g Nourish/Moisten Lung Inc w/ Li Lu ST Slt Bitter Yin Ant w/ Fang Ji Stop Cough Clear Heat Nourish Stomach Yin Generate Fluids Moisten Exterior - Dry itchy skin, esp cold dry weather Moisten Interior - Lung, stomach yin - Dry cough, throat with blood in sputum or hoarseness due to chronic cough. - Dryness of mouth or throatShi Hu ST Slt Cold Slt Salty 6-15g Enhance Vision Ant w/ Ba Dou KD Bland Clear Heat Sweet Nourish ST Yin Generate Fluids (promote urination and eliminate dampness) Can soften hardness Good for generating fluid Nourish ST Yin, strengthen lower back, clear KD yin def heat, brighten visionNu Zhen Zi KD Cool Sweet 9-18g Enhance Vision(better than LV Bitter Clear HeatShi Hu for Tonify LV/KD Yinvision) Brighten eye - nourish KD, LV yin - dizzy, spot before eye Tx premature grey hair & TinnitusHei Zhi Ma KD Neutral Sweet 9-30g Tonify LV/KD Yin Can use Hei ZhiSemen LV Ma oil with rawSesami LI Nourish blood foods – includingIndici Extinguish Wind (tx with sushi – to(Black interior and exterior prevent 17
 18. 18. sesame) wind) poisoning - HA, dizzy, tinnitus Don’t use to cookAKA Hu Ma due to LV/KD yin foodRen def Moisten Intestines (due to bld, yin def) Tx premature grey hair Good for skin AKA Hu Ma RenHan Lian Cao Cool Sweet Tonify LV/KD Yin Hardly UsedAKA SourMo Han Lian Cool blood, stop bleeding Tx premature grey hair AKA Mo Han LianGui Ban HT Cold Salty Tonify LV/KD Yin PregnancyShell of Sea LV Sweet Diarrhea fromTurtle - KD (Animal) Nourish Yin yang defAbdomen Settle Yang (Liver)Carapax et Ant w/ Sha shen,Plastrum Benefit KD and ren shenTestudinis strengthen bone and sinew Fried withImportant - Help closing frontal vinegar suture, good forCan give Lu growth of child (LuRong and Rong)Gui Bantogether to Cool blood, nourishhelp child heartgrowth) – - Insomnia, amnesiaTonifyEssence Cool blood, stop womb bleeding Heal Sore, ulcerBie Jia LV Slt Cold Salty 9-30g Nourish Yin PregnancyFresh water SP (Animal) Settle Yang (Liver) Exteriorturtle back Symptomshell Clear Yin Def Fever - Bone steaming Ant w/ MingAfter syndrome, night Fanchildbirth – sweatingcook/decoct Invigorate blood,With promote mensechicken - remove blood stasis & mass inBie Jia abdomenblood -After Good for woman afterchildbirth childbirth. Dissipate Nodule (fried with vinegar) 18
 19. 19. 70% from quizzes, 30% from handout, Focus on common functions within which categoryConstipation, Vision, Calm FetusChild Growth, Tu Se JiPOST-MIDTERM2/12/2012 19

×