5S, A Basic Strategy for Organizational Improvement Farhad Zargari, MD, PhD
 
5S <ul><li>حفظ آراستگی و بهسازي فردي از نشانه هاي ایمان بوده که در آیین دینی ما بسیار تاکید شده است . این مقوله در ابعاد س...
5S <ul><li>بعد از جنگ دوم جهانی، ژاپنی ها براي جبران خسارت هاي ناشی از جنگ و آغاز زندگی نوین، پذیرفته بودند که باید جهان و...
5S <ul><li>ژاپنی ها از آنجا که دریافته بودند این معیارها جهانی است و همه فرهنگ ها، ادیان و ملل جهان اصولی براي رعایت اینگو...
5S <ul><li>5S was developed by Hiroyuki Hirano within his overall approach to production systems. Many Western managers ...
5S <ul><li>5S به عنوان یکی از موثرترين رهيافتهای شناخته شده در حوزه عمليات اصلاحي و بهبود بهره وري می باشد كه با اجراي اي...
5S <ul><li>امروزه نظام 5S يكي از مباحث عمده در در بهبود و توسعه سازمانی ميباشد كه در كشورهای مختلف به كار گرفته شده است ...
5S <ul><li>5S تنها انجام یک سلسله اقدامات ظاهری و زیبا سازی فیزیکی نیست، بلکه اصلاح فرآیندهای سازمان مبتنی بر باور و مشار...
5S <ul><li>با ایجاد و پایه ریزي دقیق این اصول می توان از اتلافات، بهم ریختگی ها،  دوباره کاریها، تاخیرها ،نارضایتی ها و م...
5S <ul><li>یکی از روشهاي ارتقا بهره وري در هر سازمانی، بهبود به روش انسان افزار می باشد . نظام 5S  به عنوان یکی از زیر ...
5S <ul><li>نگرش به انسان با نقش محوري در پیاده سازي 5S موجب می شود که ضمیر ناخودآگاه شخص تحت تاثیر قرار گیرد و فرد را به ...
5S <ul><li>در محیطی که کارکنان داراي علایق و سلایق مختلفی بوده و هریک داراي شخصیت و رفتاري فردي می باشند، هنگامی که با یکد...
5S <ul><li>5S پایه اي ترین و اصولی ترین ابزار ارتقاي بهره وري است که در بسیاري از بنگاهها و کارخانجات پیاده شده است و از آ...
5S  اهداف پیاده سازی نظام ارتقاء بهره وري بهبود كيفيت کاهش هزینه ها آماده سازي زمینه اجراي سایر سیستمها ارتقاء عملکر...
5S  اهداف پیاده سازی نظام کاهش وابستگی امور به اشخاص ایجاد جذابیت در محیط کاري بهبود روابط و افزایش روحیه کارکنان ک...
5S <ul><li>The foundation of all good manufacturing is 5S. </li></ul>Gardiner Nielsen Associates Inc.
5S <ul><li>آیا این عبارات توصیف کننده کارکنان سازمان شماست : </li></ul><ul><ul><li>کم ( بی ) انگیزگی </li></ul></ul><ul>...
5S <ul><li>آیا این عبارات توصیف کننده محیط کار سازمان شماست : </li></ul><ul><ul><li>وجود وسایل اضافی در محیط کار </li></u...
5S <ul><li>اگر پاسخ شما به این سئوالات مثبت است، یکی از تکنیک های مهم که می تواند در کنار سایر اقدامات بعنوان طلایه دار به...
مشاهده هر یک از شرایط زیر اجرای 5S را ضروری میسازد : <ul><li>وجود مقدار زیادي اقلام غیر ضروري و سازماندهی نشده </li></ul...
5S 5S Has Two Dimensions Physical (Appearance) Psychological (Cultural) پیاده سازی نظام  5S  نیازمند توجه به ابعاد فرهن...
Psychological  (Cultural) 1- ابعاد فرهنگی <ul><li>وجود رهبری توانا و لایق برای ایجاد تغییر </li></ul><ul><li>ایجاد سیست...
Physical  (Appearance) 2- ابعاد فیزیکی <ul><li>ابعاد فیزیکی معطوف به روانی فرآیندها و آراستگی محیط کار می باشد . </li...
5S مراحل مراحل پنجگانه در پیاده سازی نظام  5S  : ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri نظم و ترتيب Neatn...
5S مراحل مراحل پنجگانه در پیاده سازی نظام  5S  : Standardization of what belongs in the factory. Seiri Standardization...
5S مراحل Sense of use: you just keep close to what is necessary, ie separating the useful from the useless. For what it i...
5S مراحل
1 -Seiri
1-Seiri <ul><li>از ديدگاه 5S ساماندهي به معناي تشخيص ضرور از غيرضرور، اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اولويتها براي ره...
1-Seiri <ul><li>تاکنون تئوریهاي گوناگونی براي چگونگی تفکیک و ساماندهی امور عنوان شده است . ولی اولین قدم در تمامی این تئو...
1-Seiri <ul><li>این S در واقع هنر دور ريختن است و هدف از اجراي آن : </li></ul><ul><ul><li>شناسايي اقلام ضروري از غير ض...
1-Seiri بر گرفته از كتاب :  مهندسي فعاليت هاي 5 S در سازمان، ترجمه خانم مهندس كاردان
1-Seiri <ul><li>Organization (Seiri) </li></ul><ul><li>The objective of organization is to get rid of unwanted items by fo...
1-Seiri ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri
1-Seiri <ul><li>Sorting (Seiri) </li></ul><ul><li>Eliminate all unnecessary tools, parts, and instructions. Go through all...
1-Seiri ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri مفهوم و اجراي Seiri : تفكيك و تعميرات، ثبت وضعیت، سری کرد...
Seiri در دفتر كار يا محيط اداري : اسلاید 1 از 3 <ul><li>1- پرونده ها را به گونه‌اي مرتب سازيد كه بتوان اطلاعات لازم را...
Seiri در دفتر كار يا محيط اداري : اسلاید 2 از 3 <ul><li>4- فقط نوشته‌ها و پرونده‌هايي را ذخيره كنيد كه واقعا به آنها ن...
Seiri در دفتر كار يا محيط اداري : اسلاید 3 از 3 <ul><li>7- فهرست كنترل ساماندهي پرونده‌ها را زير تهيه نماييد : </li></...
2-Seiton
2-Seiton <ul><li>نظم و ترتيب به معني قرار دادن اشياء در مكانهاي مناسب و مرتب به نحوي كه بتوان از آنها به بهترين وجه استفاد...
2-Seiton <ul><li>هنگامي كه هر چيز با توجه به كاركرد و در نظر گرفتن كيفيت و ايمني كار در جاي مناسب و مشخص قرار داشته باشد، ...
2-Seiton <ul><li>Neatness (Seiton) </li></ul><ul><li>Neatness focuses on efficiency, with the main objective being on how ...
2-Seiton نظم و ترتيب Neatness, Systematize Systematic Arrangement   Seiton
2-Seiton <ul><li>Straightening or setting in order / stabilize (Seiton) </li></ul><ul><li>There should be a place for ever...
2-Seiton مفهوم و اجراي Seiton : ترتيب وتنظيم، برقراری نظم عمومی، انضباط برای امور، آراستگی سازمان، محیط و اشیاء و ابزار...
در محيطهای كاری : اسلاید 1 از 3 Seiton <ul><li>نمونه هايي از اجراي اين S به شرح زیر است : </li></ul><ul><ul><li>اشي...
در محيطهای كاری : اسلاید 2 از 3 Seiton <ul><ul><li>بازگرداندن هر چيز در حداقل زمان ( بازگرداندن زونكن سوابق به محل ...
در محيطهای كاری : اسلاید 3 از 3  Seiton <ul><ul><li>طراحي اعلانات به نحوي كه خواندن آنها آسان باشد ( استقرار مناسب م...
3-Seiso
3-Seiso <ul><li>در ديدگاه 5S پاكيزه سازي عبارت است از دور ريختن زوائد و پاكيزه كردن اشياء از آلودگيها و مواد خارجي . به...
3-Seiso <ul><li>به عبارت ديگر پيشگيري از كثيفي و پاكيزه نگه داشتن مداوم محيط، اموال و افراد و حذف و يا كنترل آلودگي و يادآ...
3-Seiso <ul><li>Cleaning (Seiso) </li></ul><ul><li>The objective of cleaning is to identify abnormalities and areas for im...
3-Seiso پاكيزه سازي Cleanliness, Sanitize Spic and Span   Seiso
3-Seiso <ul><li>Sweeping or shining or cleanliness / systematic cleaning (Seiso) </li></ul><ul><li>Keep the workplace tidy...
3-Seiso مفهوم و اجراي Seiso : تميز كاري، رفع آلاینده‌ها، حفظ محیط زیست و تمیزی و پاکیزگی پاكيزه سازي Cleanliness, Sani...
در محيط صنعت : اسلاید 1 از 2  Seiso <ul><li>نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود : </li></ul>...
<ul><ul><li>تميز كردن محل كار </li></ul></ul><ul><ul><li>حذف آلودگيهاي گرد و غبار </li></ul></ul><ul><ul><li>پاكيزه كردن م...
<ul><ul><li>دفتر كار بايد هميشه پاكيزه و تميز باشد . </li></ul></ul><ul><ul><li>هرچيز در دفتر كار بايد در محل خود قرار دا...
4-Seiketsu
4-Seiketsu <ul><li>استانداردسازي عبارت است از كنترل و اصلاح دائمي سازماندهي، نظم، ترتيب و پاكيزگي . تاكيد اصلي در استاندا...
4-Seiketsu <ul><li>با استفاده از نوآوري و مدیریت دیداري، شرایط و اوضاع در محیط کار به نحوي استاندارد و کنترل می شوند که شم...
4-Seiketsu <ul><li>Standardization (Seiketsu) </li></ul><ul><li>The objective of standardization is to consolidate the fir...
4-Seiketsu   استانداردسازي Standardize Standardizing Seiketsu
4-Seiketsu <ul><li>Standardizing (Seiketsu) </li></ul><ul><li>Work practices should be consistent and standardized. All wo...
4-Seiketsu مفهوم و اجراي Sekitsu : تداوم وايمني، روتین کردن امور، سیستم‌گذاری، استاندارد سازی، هدایت و کنترل، حفاظت و ا...
در محيطهای كاری : اسلاید 1 از 3  Seiketsu <ul><li>نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود : </li><...
در محيطهای كاری : اسلاید 2 از 3  Seiketsu <ul><ul><li>تمهيدات پيشگيري از خطا و اشتباه ( آموزش کارکنان در خصوص بروز خ...
در محيطهای كاری : اسلاید 3 از 3  Seiketsu <ul><ul><li>علائم نشاندهنده جهت و راهنما ( جهت حركت خودروها در تعميرگاه و...
در محيطهای كاری Seiketsu <ul><li>اجرای S4 در محيط كار يا محيط اداري </li></ul><ul><ul><li>تقسيم مسئوليت افراد </li></ul>...
5 -Shitsuke
5-Shitsuke <ul><li>انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانايي هايي جهت انجام يك وظيفه خاص . نكته اصلي در اينجا ايجاد عادات...
5-Shitsuke <ul><li>به عبارت ديگر انضباط فرآيند تكرار و تمرين انجام يك كار است . مثلاً كاملاً ضروري است كه رعايت مقررات اي...
5-Shitsuke <ul><li>Discipline (Shitsuke) </li></ul><ul><li>The objective of discipline is to sustain improvements and make...
5-Shitsuke انضباط Discipline Self - discipline   Shitsuke
5-Shitsuke <ul><li>Sustaining the discipline or self-discipline (Shitsuke) </li></ul><ul><li>Maintain and review standards...
5-Shitsuke مفهوم و اجراي Shitsuke : تعليم و انضباط، آموزش ضمن خدمت ، یادگیری کاربردی ، توسعه سازمانی و بهبود و ارتقای ...
در محيطهای كاری : اسلاید 1 از 2  Shitsuke <ul><li>نمونه ­ هايي از اجراي اين S را مي ­ توان بصورت زير فهرست نمود : <...
در محيطهای كاری : اسلاید 2 از 2  Shitsuke <ul><ul><li>نگرش مديريت به فضاهاي عمومي ( ايجاد فضاهاي سبز و يا امكانات رف...
در محيطهای كاری Shitsuke <ul><li>هدف از اجراي این اصل : </li></ul><ul><ul><li>مشاركت كامل در ايجاد عادات صحيح و پيروي از...
5S
 
5S عوامل موثر در موفقیت نظام آراستگی و ساماندهی <ul><li>تعهد و پشتیبانی جدي و مداوم مدیران ارشد از نظام ساماندهی </li></ul...
5 S Organization
5S  ساختار سازمانی در پیاده سازی
5S  شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>مديريت عاليترين مقام شركت مي باشد كه لازم است با هدف هرچه بهتر انجام شدن...
5S  شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>مدير اجرايي 5S و بازرس مستقيماً تحت نظر مديريت خواهند بود و لازم است د...
5S  شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>رابط 5S فردي است كه در محل تعيين شده، مسئول پياده سازي اهداف 5S  و ت...
5S  شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>‌ نظارت بر روند اجرا و پس از آن، حفظ دستاوردها بر عهده شخصي است كه از سو...
5S  شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>از آنجا كه پيشرفت و تحقق طرح در گرو همكاري كليه کارکنان بوده و اين امر د...
5S  شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>شخصي به عنوان مسئول تبليغات توسط مديراجرايي انتخاب خواهد شد تا در جهت فر...
5S  شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>بازرس 5S ، فراتر از تيم اجرايي و فقط تحت نظر مديريت شركت به ارزيابي رو...
5 S Implementation
5S اجراي نظام <ul><li>فاز اول : </li></ul><ul><ul><li>بررسی وضعیت موجود سازمان از منظر کارکنان، مشتریان . </li></ul></ul...
5S اجراي نظام <ul><li>صرفا بدست آوردن موافقت مديربراي اجراي اين سيستم كافي نيست بلكه براي تحقق كامل آن،مدير نيز بايد به ...
5S اجراي نظام <ul><li>The technique of 5S begins with a promotion plan for the sole purpose of promoting the  establi...
5S اجراي نظام <ul><li>سازمان بايد سعي كند بطور فراگیر در دوره هاي آموزشي 5S شركت كند براي اين منظور سازمان مي تواند با...
5S اجراي نظام <ul><li>The next stage is Awareness Training focusing on the dissemination of the 5S plan and its object...
5S اجراي نظام <ul><li>لازم است كليه افرادي كه دربخشهاي مختلف 5S به عنوان مسئول قرارمي گيرندآموزش كافي ببينندتابتوانندف...
5S اجراي نظام <ul><li>درراستاي كمك به مربيان آموزش ديده انجام امور فرهنگ سازی و تبليغات توصيه مي شود . شکل دهی مناسب ...
5S  اجراي نظام <ul><li>برنامه ريزي عمليات فشرده جهت تمرين و تشويق كاركنان به منظور اجراي صحيح وباسرعت اصول 5S </li></u...
5S  اجراي نظام <ul><li>دراين مرحله اثر بخشی برنامه های اجرا شده مورد ارزيابي قرار گرفته و اشکالات و کاستی ها برطرف می گ...
5S  اجراي نظام <ul><li>دراين مرحله اثر بخشی برنامه های اجرا شده مورد ارزيابي قرار گرفته و اشکالات و کاستی ها برطرف می گ...
روش اجرا : اسلاید 1 از 3  <ul><li>1- هـدف : نظافت و پاکیزگی قسمتها، تهيه تجهيزات مناسب جهت ساماندهی ایستگاههاو جای...
روش اجرا : اسلاید 2 از 3  <ul><li>3 - مسئوليتها :  حسن اجرا : - سرپرست توليد  اقدام كنندگان : </li></ul><ul><...
روش اجرا : اسلاید 3 از 3  <ul><ul><li>سرپرست کنترل کیفیت وبازرسین خط : جهت تعيين روش و دورة نظافت، تهيه استاندارد ن...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5 S, A Basic Strategy for Organizational Improvement

6,407 views

Published on

Dr. Zargari self education courses

Published in: Business
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
332
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5 S, A Basic Strategy for Organizational Improvement

 1. 1. 5S, A Basic Strategy for Organizational Improvement Farhad Zargari, MD, PhD
 2. 3. 5S <ul><li>حفظ آراستگی و بهسازي فردي از نشانه هاي ایمان بوده که در آیین دینی ما بسیار تاکید شده است . این مقوله در ابعاد سازمانی داراي جایگاه ویژه اي می باشد بطوریکه ایجاد مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان ، نیازمند پایه ریزي نظام 5S در محیط کار می باشد . بسیاري از اتلافهاي زمانی و یا هزینه هاي پنهان سازمانی در نظام اداري از بی توجهی به اصول نظام 5S محیط کار بوده که به نوبه خود بر کارایی و اثر بخشی سازمانها تاثیر گذار می باشد . </li></ul>
 3. 4. 5S <ul><li>بعد از جنگ دوم جهانی، ژاپنی ها براي جبران خسارت هاي ناشی از جنگ و آغاز زندگی نوین، پذیرفته بودند که باید جهان و پدیده هاي مدیریتی و صنعتی را بهتر بشناسند . به همین خاطردر مطالعات و بازدیدهاي خود، با پدیده خانه داري صنعتی در صنایع آشنا شدند . ژاپنی ها با مطالعه و رعایت این معیارها در این کارخانه ها متوجه تاثیر قابل توجه آن نه تنها در حفظ ایمنی و بهداشت محصول بلکه در ایجاد ظاهري آراسته، نقل و انتقال روان، صرفه جویی مکان و زمان و روي هم رفته محیط کاري آراسته و همکارانی با نظم و انضباط شدند و از این رو تصمیم گرفتند آن را در همه صنایع و همه واحدهاي کوچک و بزرگ تولیدي به کار گیرند . </li></ul>
 4. 5. 5S <ul><li>ژاپنی ها از آنجا که دریافته بودند این معیارها جهانی است و همه فرهنگ ها، ادیان و ملل جهان اصولی براي رعایت اینگونه امور دارند، با مطالعه در فرهنگ خود به 5 اصل و اصطلاح ژاپنی دست یافتند که با کمک آنها تحقق این امر امکان می یافت و از آنجا که این 5 اصل اتفاقا با تلفظ S در زبان ژاپنی شروع می شد آن را به ژاپنی « گواس » یا به انگلیسی 5S می گویند . </li></ul>
 5. 6. 5S <ul><li>5S was developed by Hiroyuki Hirano within his overall approach to production systems. Many Western managers coming across the approach for the first time found the experience one of enlightenment. They had perhaps always known the role of Housekeeping within optimized manufacturing performance and had always known the elements of best practice. However, Hirano provided a structure for improvement programes. </li></ul>
 6. 7. 5S <ul><li>5S به عنوان یکی از موثرترين رهيافتهای شناخته شده در حوزه عمليات اصلاحي و بهبود بهره وري می باشد كه با اجراي اين اصول در صنايع و سازمانهاي مختلف تجاري، صنعتي و خدماتي شاهد ارتقاء بهره وري ( افزايش كارايي و اثر بخشی ) ، استفاده بهينه از سرمايه های انساني، کاهش زمان انجام كار، و در نهايت سودآوری بيشتر سازمان خواهیم بود . </li></ul>
 7. 8. 5S <ul><li>امروزه نظام 5S يكي از مباحث عمده در در بهبود و توسعه سازمانی ميباشد كه در كشورهای مختلف به كار گرفته شده است و نتايج بسيار خوبي را براي واحدهاي تولیدي و خدماتي به ارمغان آورده است . هدف 5S به بياني ساده، سامان دادن، نظم و ترتيب، پاكيزه سازي، هماهنگي و ايجاد انضباط در محيط كاري است . </li></ul>
 8. 9. 5S <ul><li>5S تنها انجام یک سلسله اقدامات ظاهری و زیبا سازی فیزیکی نیست، بلکه اصلاح فرآیندهای سازمان مبتنی بر باور و مشارکت عملی همگانی، تعهد مدیریت، کاراتر نمودن جریان فرآیندها، ارتقاء کیفیت و حد اکثر سازی سود آوری بنگاه می باشد . </li></ul>The approach embodied with 5S will effect everyone and everything within an organization.
 9. 10. 5S <ul><li>با ایجاد و پایه ریزي دقیق این اصول می توان از اتلافات، بهم ریختگی ها، دوباره کاریها، تاخیرها ،نارضایتی ها و موارد دیگر که به دفعات در محیط هاي کاري مشاهده می شود بصورت جدي جلوگیري نمود . </li></ul>
 10. 11. 5S <ul><li>یکی از روشهاي ارتقا بهره وري در هر سازمانی، بهبود به روش انسان افزار می باشد . نظام 5S به عنوان یکی از زیر سیستم هاي انسان افزاري، محور تمامی فعالیت ها را انسان قرار داده است . در این نظام، فعالیت افراد است که باعث برپایی آن شده و استمرار حضور کارکنان در پیاده سازي مراحل 5S موجب بقاي آن می گردد . </li></ul>
 11. 12. 5S <ul><li>نگرش به انسان با نقش محوري در پیاده سازي 5S موجب می شود که ضمیر ناخودآگاه شخص تحت تاثیر قرار گیرد و فرد را به سوي اهداف نظام سوق دهد . اولین ثمره چنین حالتی تغییر ابتدایی در رفتار انسان می باشد . این تغییر رفتار اندك باید از طریق آموزش صحیح بارور شده و به تغییر پایدار در تفکر بیانجامد . </li></ul>
 12. 13. 5S <ul><li>در محیطی که کارکنان داراي علایق و سلایق مختلفی بوده و هریک داراي شخصیت و رفتاري فردي می باشند، هنگامی که با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند بر هم تاثیرگذاشته و در نهایت رفتارها و عادت هاي خاصی در بین آن ها حاکم می شود که از آن به عنوان فرهنگ سازمانی یاد می شود و تغییر آن، کار بسیار دشواري را طلب می نماید . با کاربرد روش 5S می توان فرایند تغییر را تسهیل نمود و فرهنگ کارکنان را به سمت یک فرهنگ ایده آل که در آن کار گروهی از جایگاه ویژه اي برخودار است، رهنمون ساخت . </li></ul>
 13. 14. 5S <ul><li>5S پایه اي ترین و اصولی ترین ابزار ارتقاي بهره وري است که در بسیاري از بنگاهها و کارخانجات پیاده شده است و از آن به عنوان خانه داري خوب یاد می شود . 5S گام اول و الفباي فعالیتی توأم با سلامتی، راحتی و بهره وري براي کلیه کارکنان یک سازمان است . در واقع 5S ابتدایی ترین اصل بهبود بهره وري می باشد که با اجراي آن، تغییرات شگرفی در سازمان ایجاد خواهد شد . </li></ul>
 14. 15. 5S اهداف پیاده سازی نظام ارتقاء بهره وري بهبود كيفيت کاهش هزینه ها آماده سازي زمینه اجراي سایر سیستمها ارتقاء عملکرد عمومی سازمان ایجاد نظم فراگیر
 15. 16. 5S اهداف پیاده سازی نظام کاهش وابستگی امور به اشخاص ایجاد جذابیت در محیط کاري بهبود روابط و افزایش روحیه کارکنان کاهش زمان انجام كار ارتقاء ايمني و سلامت دسترسی آسان به وسایل و منابع
 16. 17. 5S <ul><li>The foundation of all good manufacturing is 5S. </li></ul>Gardiner Nielsen Associates Inc.
 17. 18. 5S <ul><li>آیا این عبارات توصیف کننده کارکنان سازمان شماست : </li></ul><ul><ul><li>کم ( بی ) انگیزگی </li></ul></ul><ul><ul><li>کم حوصله گی در محیط کار </li></ul></ul><ul><ul><li>مقاومت در مقابل هر گونه بهبود </li></ul></ul><ul><ul><li>غیبت های روزانه و ساعتی مکرر </li></ul></ul><ul><ul><li>بهره وری پایین </li></ul></ul>
 18. 19. 5S <ul><li>آیا این عبارات توصیف کننده محیط کار سازمان شماست : </li></ul><ul><ul><li>وجود وسایل اضافی در محیط کار </li></ul></ul><ul><ul><li>محیط شلوغ و در هم بر هم </li></ul></ul><ul><ul><li>چیدمان نامناسب اشیاء و وسایل و عدم تناسب آن با جریان فرآیند کارها </li></ul></ul><ul><ul><li>گذاشتن وسایل در سر راه کارکنان </li></ul></ul>
 19. 20. 5S <ul><li>اگر پاسخ شما به این سئوالات مثبت است، یکی از تکنیک های مهم که می تواند در کنار سایر اقدامات بعنوان طلایه دار بهبود در سازمان مورد اجرا قرار گیرد، پیاده سازی نظام 5S است . </li></ul>
 20. 21. مشاهده هر یک از شرایط زیر اجرای 5S را ضروری میسازد : <ul><li>وجود مقدار زیادي اقلام غیر ضروري و سازماندهی نشده </li></ul><ul><li>جابه جایی هاي زیاد و عدم تمایز میان محیط کار، راهروها و گذرگاه ها </li></ul><ul><li>انباشته شدن کالاهاي در جریان ساخت و ساخته شده و وقت گیر بودن جا به جایی آن ها </li></ul><ul><li>وجود دوباره کاریهاي بسیار </li></ul><ul><li>تأخیر فراوان در سررسید کارها </li></ul><ul><li>وجود حجم بالاي اضافه کار </li></ul><ul><li>پایین بودن بیش از اندازه روحیه کارکنان </li></ul><ul><li>انجام وظیفه به صورت اجباري و نبودن حس تعلق سازمانی </li></ul><ul><li>ایمن نبودن محیط کار و بروز صدمه ها و حادثه هاي بی شمار </li></ul><ul><li>عدم پاکیزگی تجهیزات اداري و ماشین آلات تولیدي و بالا بردن سطح خرابی </li></ul><ul><li>عدم پاکیزگی دیوارها، پنجره ها، راهروها و تجهیزات روشنایی و همچنین تاریکی عمومی اتاق ها </li></ul><ul><li>غیربهداشتی بودن مکان هاي عمومی ازقبیل غذاخوري ها و دستشویی ها </li></ul>
 21. 22. 5S 5S Has Two Dimensions Physical (Appearance) Psychological (Cultural) پیاده سازی نظام 5S نیازمند توجه به ابعاد فرهنگی و فیزیکی سازمان می باشد .
 22. 23. Psychological (Cultural) 1- ابعاد فرهنگی <ul><li>وجود رهبری توانا و لایق برای ایجاد تغییر </li></ul><ul><li>ایجاد سیستم ارتباطی موثر در سازمان و جلب مشارکت همگان </li></ul><ul><li>اعتقاد به کار گروهی و مداوم برای بهبود </li></ul><ul><li>اعتماد متقابل بین مدیریت و کار کنان </li></ul><ul><li>تناسب تغییرات با توان و امکانات سازمان </li></ul><ul><li>برقراری سیستمهای تشویقی در منافع حاصل از بهبود </li></ul><ul><li>ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان </li></ul><ul><li>آموزش مداوم سطوح مختلف افراد سازمان </li></ul>مانند هر تغییر در سازمان، پیاده سازی نظام 5S به پیش نیازهای زیر احتیاج دارد :
 23. 24. Physical (Appearance) 2- ابعاد فیزیکی <ul><li>ابعاد فیزیکی معطوف به روانی فرآیندها و آراستگی محیط کار می باشد . </li></ul>
 24. 25. 5S مراحل مراحل پنجگانه در پیاده سازی نظام 5S : ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri نظم و ترتيب Neatness, Systematize Systematic Arrangement Seiton پاكيزه سازي Cleanliness, Sanitize   Spic and Span   Seiso   استانداردسازي Standardize Standardizing Seiketsu انضباط Discipline Self - discipline   Shitsuke
 25. 26. 5S مراحل مراحل پنجگانه در پیاده سازی نظام 5S : Standardization of what belongs in the factory. Seiri Standardization of production flow. Seiton Standardization of the physical conditions of manufacturing. Seiso Standardization of the manufacturing processes. Seiketsu Standardization of manufacturing systems and knowledge. Shitsuke
 26. 27. 5S مراحل Sense of use: you just keep close to what is necessary, ie separating the useful from the useless. For what it is not necessary in the workplace or in the process only disturbs. Seiri Sense of Ordination: keep your objects in order to work, or fix what is useful, defining a place for each object.  Seiton Sense of Clean: work in a clean environment, or save the clean working environment, machinery and equipment.  Seiso Sense of Wellness: Take care of your physical and mental health and personal appearance, for body, mind and healthy environment represent a face of success.  Seiketsu Sense of Self-discipline: the 5S Practice daily, making it the basis for their actions, because actions and examples that are most important and effective than words.  Shitsuke
 27. 28. 5S مراحل
 28. 29. 1 -Seiri
 29. 30. 1-Seiri <ul><li>از ديدگاه 5S ساماندهي به معناي تشخيص ضرور از غيرضرور، اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اولويتها براي رهايي از غيرضروريها است . در ديدگاه « پنج اس » ، ساماندهي امري دشوارتر از قراردادن اشياء در گوشه‌اي مي‌باشد و هدف ايجاد نظمي مطلوب و مناسب است . به منظور موفقيت در ساماندهي مي‌بايستي به اولويت بندي پرداخت . به طور خلاصه اين S   به معني جدا كردن آنچه ضروري است از غير ضروري ها مي‌باشد . </li></ul>ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri
 30. 31. 1-Seiri <ul><li>تاکنون تئوریهاي گوناگونی براي چگونگی تفکیک و ساماندهی امور عنوان شده است . ولی اولین قدم در تمامی این تئوریها، طبقه بندي اشیاء و کارها، و دسته بندي آنها بر اساس میزان اهمیت است . </li></ul><ul><li>در واقع، اولین گام، عبارت از تعیین اهمیت هر چیز، و اعمال مدیریت اولویتهاست . استفاده از نمودارپارتو، و حتی تهیه فهرست اقلام، همگی راههایی براي ساماندهی امور، تعیین میزان اهمیت آنها، تشخیص موارد ضروري، و سپس، اعمال مدیریت اولویتها است . </li></ul>ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri
 31. 32. 1-Seiri <ul><li>این S در واقع هنر دور ريختن است و هدف از اجراي آن : </li></ul><ul><ul><li>شناسايي اقلام ضروري از غير ضروري ( نهضت برچسب قرمز ) </li></ul></ul><ul><ul><li>بكارگيري مديريت اولويت ها </li></ul></ul><ul><ul><li>طبقه بندي اشيا و دسته بندي </li></ul></ul><ul><ul><li>رفع عيوب و خرابيها </li></ul></ul><ul><ul><li>مبارزه با منشاء و علل آلودگيها </li></ul></ul><ul><ul><li>تعيين اولويت نگهداري براي اشيا </li></ul></ul><ul><ul><li>ذخيره سازي مناسب بر حسب نياز </li></ul></ul>ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri
 32. 33. 1-Seiri بر گرفته از كتاب : مهندسي فعاليت هاي 5 S در سازمان، ترجمه خانم مهندس كاردان
 33. 34. 1-Seiri <ul><li>Organization (Seiri) </li></ul><ul><li>The objective of organization is to get rid of unwanted items by focusing on the core items that are needed to fulfill the requirements of the job and discard items that are not needed. This could focus on the elimination of excess inventory affecting, warehouse space, transportation, labor costs, needed items, and redundant parts, for example. </li></ul>ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri
 34. 35. 1-Seiri ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri
 35. 36. 1-Seiri <ul><li>Sorting (Seiri) </li></ul><ul><li>Eliminate all unnecessary tools, parts, and instructions. Go through all tools, materials, and so forth in the plant and work area. Keep only essential items and eliminate what is not required, prioritizing things as per requirements and keeping them in easily-accessible places. Everything else is stored or discarded. </li></ul>ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri
 36. 37. 1-Seiri ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri مفهوم و اجراي Seiri : تفكيك و تعميرات، ثبت وضعیت، سری کردن ، طبقه‌بندی امور، کد بندی و الویت گذاری
 37. 38. Seiri در دفتر كار يا محيط اداري : اسلاید 1 از 3 <ul><li>1- پرونده ها را به گونه‌اي مرتب سازيد كه بتوان اطلاعات لازم را در هنگام نياز به آنها يافت و براي اين كار پرونده‌هايي را كه به آنها نياز نداريد دور بريزيد . </li></ul><ul><li>2- دقيقا مشخص كنيد كه هر پرونده يا نوشته به كجا تعلق دارد . براي هريك از طبقه‌ها يا قفسه‌ها نوشته‌اي بگذاريد كه مشخص كند، آن چيست . </li></ul><ul><li>3- پرونده‌ها را بر اساس واحد، قسمت، نوع موضوع و يا مشتري ساماندهي كنيد ولي همه افراد بايد از وضعيت پرونده‌ها مطلع باشند . </li></ul>ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri
 38. 39. Seiri در دفتر كار يا محيط اداري : اسلاید 2 از 3 <ul><li>4- فقط نوشته‌ها و پرونده‌هايي را ذخيره كنيد كه واقعا به آنها نياز داريد . </li></ul><ul><li>5- استانداردها و معيارهايي براي ذخيره و حفظ كردن و يا دور ريختن پرونده‌ها وضع نماييد . از ايجاد عمليات پيچيده اجتناب نماييد . از فضاي كم حداكثر استفاده را نماييد . </li></ul><ul><li>6- فردي را مسئول پرونده‌هايي كه بطور مشترك مورد استفاده قرار مي‌گيرند، تعيين كنيد و نام او را روي پرونده‌ها بچسبانيد، هر فردي براي استفاده از پرونده بايد از طريق شخص مسئول اقدام نمايد . </li></ul>ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri
 39. 40. Seiri در دفتر كار يا محيط اداري : اسلاید 3 از 3 <ul><li>7- فهرست كنترل ساماندهي پرونده‌ها را زير تهيه نماييد : </li></ul><ul><ul><li>آيا اين نوشته يا مدرك الزاما بايد بعنوان پرونده ذخيره گردد؟ </li></ul></ul><ul><ul><li>آيا تمام صفحات و اوراق ضميمه موجود است؟ </li></ul></ul><ul><ul><li>آيا نوشته‌هاي ديگري هم همراه هستند كه جاي آنها در پرونده نيست؟ </li></ul></ul><ul><ul><li>آيا واژه‌هاي كليدي و عنوان‌ها مشخص هستند؟ </li></ul></ul><ul><ul><li>آيا شماره پرونده‌ها و تاريخ سررسيد مدت نگهداري آنها واضح و مشخص است؟ </li></ul></ul><ul><li>8- كارها را اولويت بندي كنيد و زمان تحويل كار را معين نموده و براي اينكار جدول رسم نماييد . </li></ul>ساماندهي Organization. Structurize Sorting Out Seiri
 40. 41. 2-Seiton
 41. 42. 2-Seiton <ul><li>نظم و ترتيب به معني قرار دادن اشياء در مكانهاي مناسب و مرتب به نحوي كه بتوان از آنها به بهترين وجه استفاده كرد . نظم و ترتيب راهي است براي يافتن و بكار بردن اشياي مورد نياز، بدون انجام جستجوهاي بيهوده . </li></ul>نظم و ترتيب Neatness, Systematize Systematic Arrangement   Seiton
 42. 43. 2-Seiton <ul><li>هنگامي كه هر چيز با توجه به كاركرد و در نظر گرفتن كيفيت و ايمني كار در جاي مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل كار همواره منظم و مرتب خواهد بود . </li></ul>نظم و ترتيب Neatness, Systematize Systematic Arrangement   Seiton
 43. 44. 2-Seiton <ul><li>Neatness (Seiton) </li></ul><ul><li>Neatness focuses on efficiency, with the main objective being on how quickly one can get the things needed and how quickly those things can be put away. This is achieved through locating a specific place for specific items of a specific quantity, where needed. </li></ul>نظم و ترتيب Neatness, Systematize Systematic Arrangement   Seiton
 44. 45. 2-Seiton نظم و ترتيب Neatness, Systematize Systematic Arrangement   Seiton
 45. 46. 2-Seiton <ul><li>Straightening or setting in order / stabilize (Seiton) </li></ul><ul><li>There should be a place for everything and everything should be in its place. The place for each item should be clearly labeled or demarcated. Items should be arranged in a manner that promotes efficient work flow, with equipment used most often being the most easily accessible. Each tool, part, supply, or piece of equipment should be kept close to where it will be used . Seiton is one of the features that distinguishes 5S from &quot;standardized cleanup&quot;. </li></ul>نظم و ترتيب Neatness, Systematize Systematic Arrangement   Seiton
 46. 47. 2-Seiton مفهوم و اجراي Seiton : ترتيب وتنظيم، برقراری نظم عمومی، انضباط برای امور، آراستگی سازمان، محیط و اشیاء و ابزار و تجهیزات، کارکنان نظم و ترتيب Neatness, Systematize Systematic Arrangement   Seiton
 47. 48. در محيطهای كاری : اسلاید 1 از 3 Seiton <ul><li>نمونه هايي از اجراي اين S به شرح زیر است : </li></ul><ul><ul><li>اشيايي را كه غالباً استفاده مي كنيم، در محل كار قراردهيم ( تجهيز ميزهاي افراد به ملزومات اداري و كارگران به تجهيزات مورد نياز ) </li></ul></ul><ul><ul><li>برچسب گذاري و شناسايي كليه زونكنها، فايلها، قفسه ها ( برچسب گذاري فايلها به نحوي كه نشان دهنده محتويات آن باشد ) </li></ul></ul><ul><ul><li>استقرار هر چيز در جاي مشخص و مخصوص به خود ( استفاده از فايلها و قرار دادن ملزومات در جاي خود، استقرار و طبقه بندي وسايل در قفسه هاي مخصوص ) </li></ul></ul>نظم و ترتيب Neatness, Systematize Systematic Arrangement   Seiton
 48. 49. در محيطهای كاری : اسلاید 2 از 3 Seiton <ul><ul><li>بازگرداندن هر چيز در حداقل زمان ( بازگرداندن زونكن سوابق به محل بايگاني، مرتب كردن اقلام و وسائلي كه روزانه با آن سر و كار داريم، قرار دادن صندلي پشت ميز كار در هنگام ترك محل كار و ابزار در محل مخصوص خود ) </li></ul></ul><ul><ul><li>علامت گذاري محدوده ها و محل استقرار اشياء و شناسايي افراد ( تابلو هاي مشخص كننده نام افراد، مشخص شدن محل استقرار خودروهاي شركت ). </li></ul></ul><ul><ul><li>نظم و ترتيب در تابلوي اعلانات ( نصب پلاكاردهاي تبليغاتي شركت در جاهاي مناسب ). </li></ul></ul>نظم و ترتيب Neatness, Systematize Systematic Arrangement   Seiton
 49. 50. در محيطهای كاری : اسلاید 3 از 3 Seiton <ul><ul><li>طراحي اعلانات به نحوي كه خواندن آنها آسان باشد ( استقرار مناسب مانند در معرض ديد بودن، طراحي زيبا و خوانا بودن ). </li></ul></ul><ul><ul><li>اشيايي را كه غالباً استفاده مي كنيم، در محل كار قرارداده يا با خود حمل كنيم . ( نصب ابزار آلات بر روي بوردهاي مخصوص در تعميرگاهها و ... ) </li></ul></ul><ul><ul><li>نظم و ترتيب در تابلوي اعلانات و نصب آنها در جاهاي مناسب ... </li></ul></ul><ul><ul><li>استقرار كاركردي مواد، قطعات در قفسه ها و نظم بخشي به ابزارها و تجهيزات . </li></ul></ul><ul><ul><li>جدا نمودن قطعات معيوب از بقيه در انبارها، چيدن قطعاتها در پالتهاي انبار مطابق با اصول انبارداري، استفاده از سامانه </li></ul></ul>نظم و ترتيب Neatness, Systematize Systematic Arrangement   Seiton
 50. 51. 3-Seiso
 51. 52. 3-Seiso <ul><li>در ديدگاه 5S پاكيزه سازي عبارت است از دور ريختن زوائد و پاكيزه كردن اشياء از آلودگيها و مواد خارجي . به عبارت ديگر پاكيزه سازي نوعي بازرسي محيطی است . بازبيني و پاكيزگي محيط كار براي حذف آلودگي مورد تأكيد اين بخش از نظام 5S می باشد . </li></ul>پاكيزه سازي Cleanliness, Sanitize Spic and Span   Seiso
 52. 53. 3-Seiso <ul><li>به عبارت ديگر پيشگيري از كثيفي و پاكيزه نگه داشتن مداوم محيط، اموال و افراد و حذف و يا كنترل آلودگي و يادآوري اين نكته كه محل كار خود را همانند خانه خود بدانيم . </li></ul>پاكيزه سازي Cleanliness, Sanitize Spic and Span   Seiso
 53. 54. 3-Seiso <ul><li>Cleaning (Seiso) </li></ul><ul><li>The objective of cleaning is to identify abnormalities and areas for improvement. This is achieved through a combination of cleaning the workplace and at the same time focusing on the identification of abnormalities or out of control conditions. </li></ul>پاكيزه سازي Cleanliness, Sanitize Spic and Span   Seiso
 54. 55. 3-Seiso پاكيزه سازي Cleanliness, Sanitize Spic and Span   Seiso
 55. 56. 3-Seiso <ul><li>Sweeping or shining or cleanliness / systematic cleaning (Seiso) </li></ul><ul><li>Keep the workplace tidy and organized. At the end of each shift, clean the work area and be sure everything is restored to its place. This makes it easy to know what goes where and ensures that everything is where it belongs. A key point is that maintaining cleanliness should be part of the daily work – not an occasional activity initiated when things get too messy. </li></ul>پاكيزه سازي Cleanliness, Sanitize Spic and Span   Seiso
 56. 57. 3-Seiso مفهوم و اجراي Seiso : تميز كاري، رفع آلاینده‌ها، حفظ محیط زیست و تمیزی و پاکیزگی پاكيزه سازي Cleanliness, Sanitize Spic and Span   Seiso
 57. 58. در محيط صنعت : اسلاید 1 از 2 Seiso <ul><li>نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود : </li></ul><ul><ul><li>تعريف مسئوليتهاي تمامي افراد براي پاكيزگي محل كار ( حفظ نظافت و پاكيزگي محيط كار هر يك از پرسنل، پاكيزگي و نظافت البسه پرسنل ). </li></ul></ul><ul><ul><li>انجام بازبيني و پاكيزه سازي مستمر توسط مجري ارائه خدمات </li></ul></ul><ul><ul><li>شناسايي  و رفع خرابيهايي كه در اثر نشتي ها  فرسايش ها، ترك ها و  غيره بوجود آمده است </li></ul></ul><ul><ul><li>شناسايي منابع آلودگي و سعي در حذف و يا كنترل آن </li></ul></ul>پاكيزه سازي Cleanliness, Sanitize Spic and Span   Seiso
 58. 59. <ul><ul><li>تميز كردن محل كار </li></ul></ul><ul><ul><li>حذف آلودگيهاي گرد و غبار </li></ul></ul><ul><ul><li>پاكيزه كردن محلهايي كه از چشم افراد به دور است </li></ul></ul><ul><ul><li>انجام بازبيني و پاكيزه سازي مستمر جهت رفع مشكلات جزئي </li></ul></ul><ul><ul><li>فعاليتهاي لازم توام با مسابقاتي براي تميز كردن هر چه بهتر </li></ul></ul>در محيط صنعت : اسلاید 2 از 2 Seiso پاكيزه سازي Cleanliness, Sanitize Spic and Span   Seiso
 59. 60. <ul><ul><li>دفتر كار بايد هميشه پاكيزه و تميز باشد . </li></ul></ul><ul><ul><li>هرچيز در دفتر كار بايد در محل خود قرار داشته باشد . </li></ul></ul><ul><ul><li>هيچ مورد آلودگي نبايد بر روي زمين، ديوارها، روي ميز و يا زير شيشه ميز وجود داشته باشد . </li></ul></ul><ul><ul><li>محيط كار زيبا باشد . </li></ul></ul><ul><ul><li>وظايف و مسئوليتها تقسيم شده باشد . </li></ul></ul>در دفتر كار Seiso پاكيزه سازي Cleanliness, Sanitize Spic and Span   Seiso
 60. 61. 4-Seiketsu
 61. 62. 4-Seiketsu <ul><li>استانداردسازي عبارت است از كنترل و اصلاح دائمي سازماندهي، نظم، ترتيب و پاكيزگي . تاكيد اصلي در استانداردسازي متوجه مديريت است كه با استفاده از چك فهرستهاي مناسب و استاندارد كردن مقررات با استفاده از نوآوري و خلاقيت، محيط كار را به نحوي استاندارد و كنترل نمايد كه همواره همه عوامل با سرعت و دقت لازم مورد استفاده قرار گيرند . </li></ul>  استانداردسازي Standardize Standardizing Seiketsu
 62. 63. 4-Seiketsu <ul><li>با استفاده از نوآوري و مدیریت دیداري، شرایط و اوضاع در محیط کار به نحوي استاندارد و کنترل می شوند که شما همواره می توانید با سرعت و دقت عمل کنید . </li></ul><ul><li>مدیریت دیداري ( مدیریت عینی ) شامل فنون و روشهاي کاربردي گوناگونی است . مانند روش برچسب قرمز، تابلوي راهنما، مدیریت رنگها و علامت گذاري با خط سفید و ... که ماهیت آنها مدیریتی بوده و کاربرد شان در شناخت مشکلات و اتلافها می باشد . این ابزارها، مستقیماً می توانند در شناسایی مشکلات و اصلاح امور مورد استفاده قرار گیرند . </li></ul>  استانداردسازي Standardize Standardizing Seiketsu
 63. 64. 4-Seiketsu <ul><li>Standardization (Seiketsu) </li></ul><ul><li>The objective of standardization is to consolidate the first 3 S’s by establishing standard procedures. This activity is carried out to determine the best work practices and find ways of ensuring that everyone carries out an individual activity the same ‘best’ way. </li></ul>  استانداردسازي Standardize Standardizing Seiketsu
 64. 65. 4-Seiketsu   استانداردسازي Standardize Standardizing Seiketsu
 65. 66. 4-Seiketsu <ul><li>Standardizing (Seiketsu) </li></ul><ul><li>Work practices should be consistent and standardized. All work stations for a particular job should be identical. All employees doing the same job should be able to work in any station with the same tools that are in the same location in every station. Everyone should know exactly what his or her responsibilities are for adhering to the first 3 S's. </li></ul>  استانداردسازي Standardize Standardizing Seiketsu
 66. 67. 4-Seiketsu مفهوم و اجراي Sekitsu : تداوم وايمني، روتین کردن امور، سیستم‌گذاری، استاندارد سازی، هدایت و کنترل، حفاظت و ایمنی   استانداردسازي Standardize Standardizing Seiketsu
 67. 68. در محيطهای كاری : اسلاید 1 از 3 Seiketsu <ul><li>نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود : </li></ul><ul><ul><li>بازبيني دوره اي ( تشكيل کارگروه بازرسي، بازرسي و بازديد از مجموعه تحت پوشش، برگزاري مميزي داخلي ). </li></ul></ul><ul><ul><li>علامتگذاري محدوده هاي خطر و يا مراقبت خاص ( در انبار مواد شيميايي، تجهيزات با فشار كاركرد بالا ). </li></ul></ul><ul><ul><li>علايم مربوط به تجهيزات خاموش كننده ( علائم مربوط به زنگ خطر و وسايل ايمني و راهنماي سامانه اطفاي حريق، تابلوهاي سيگار كشيدن ممنوع ). </li></ul></ul>  استانداردسازي Standardize Standardizing Seiketsu
 68. 69. در محيطهای كاری : اسلاید 2 از 3 Seiketsu <ul><ul><li>تمهيدات پيشگيري از خطا و اشتباه ( آموزش کارکنان در خصوص بروز خطر، تدوين دستورالعملهاي كاري براي استفاده از تجهيزات ويژه ). </li></ul></ul><ul><ul><li>برچسبهاي نشاندهنده ميزان دقت ابزار ( نصب ميزان دقت تجهيزات و تاريخ اعتبار و كنترل براي آنها ). </li></ul></ul><ul><ul><li>تدوين دستورالعمل اجراي سامانه </li></ul></ul><ul><ul><li>تشكيل جلسات کارگروه راهبري، بررسي نتايج بازرسي هاي دوره‌اي و اخذ تصميمات لازم براي پيشبرد اهداف « پنج اس » </li></ul></ul><ul><ul><li>استفاده از علائم و نشانه ­ ها ( در سالن تعميرگاهها، انبار و دفاتر اداري ... ). </li></ul></ul>  استانداردسازي Standardize Standardizing Seiketsu
 69. 70. در محيطهای كاری : اسلاید 3 از 3 Seiketsu <ul><ul><li>علائم نشاندهنده جهت و راهنما ( جهت حركت خودروها در تعميرگاه و استفاده از تابلوي راهنماي واحدهاي طبقات در معابر ورودي ساختمانها ... ). </li></ul></ul><ul><ul><li>برچسبهاي نشاندهنده قطعات اصلي ( استفاده از برچسبهاي ويژه شركت از قبيل هولوگرام، باركد و ...). </li></ul></ul><ul><ul><li>رنگهاي هشدار دهنده . </li></ul></ul><ul><ul><li>برچسب مواد حساس . </li></ul></ul><ul><ul><li>  استقرار اشياء به نحوي كه بتوان از آنها سريعاً استفاده نمود و آنها را كنترل كرد . </li></ul></ul>  استانداردسازي Standardize Standardizing Seiketsu
 70. 71. در محيطهای كاری Seiketsu <ul><li>اجرای S4 در محيط كار يا محيط اداري </li></ul><ul><ul><li>تقسيم مسئوليت افراد </li></ul></ul><ul><ul><li>تقسيم برنامه كاري و رسم فلوچارت براي انجام كارها و تقسيم كارها بر اساس اولويت زماني </li></ul></ul><ul><ul><li>استقرار اشياء به نحوي كه به آساني بتوان آنها را يافت </li></ul></ul><ul><ul><li>درست كردن چك فهرست قبل از آغاز امور اجرايي </li></ul></ul><ul><ul><li>نمايه‌گذاري پرونده‌ها </li></ul></ul><ul><ul><li>بكارگيري روش‌هاي اجرايي، دستورالعمل‌ها و دفترچه راهنما براي حفظ استانداردها </li></ul></ul>  استانداردسازي Standardize Standardizing Seiketsu
 71. 72. 5 -Shitsuke
 72. 73. 5-Shitsuke <ul><li>انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانايي هايي جهت انجام يك وظيفه خاص . نكته اصلي در اينجا ايجاد عادات درست به جاي عادات نادرست است . اين كار را بايد از طريق آموزش شيوه هاي درست انجام كار به افراد و تمرين دادن آنان در اين زمينه آغاز نمود . </li></ul>انضباط Discipline Self - discipline   Shitsuke
 73. 74. 5-Shitsuke <ul><li>به عبارت ديگر انضباط فرآيند تكرار و تمرين انجام يك كار است . مثلاً كاملاً ضروري است كه رعايت مقررات ايمني براي افراد به صورت يك عادت درست درآيد . </li></ul>انضباط Discipline Self - discipline   Shitsuke
 74. 75. 5-Shitsuke <ul><li>Discipline (Shitsuke) </li></ul><ul><li>The objective of discipline is to sustain improvements and make further improvements by encouraging effective use of the ‘Check-Act-Plan-Do’ cycles. This is achieved through strict adherence to current improvements and the development of an environment for future improvements. </li></ul>انضباط Discipline Self - discipline   Shitsuke
 75. 76. 5-Shitsuke انضباط Discipline Self - discipline   Shitsuke
 76. 77. 5-Shitsuke <ul><li>Sustaining the discipline or self-discipline (Shitsuke) </li></ul><ul><li>Maintain and review standards. Once the previous 4 S's have been established, they become the new way to operate. Maintain focus on this new way and do not allow a gradual decline back to the old ways. While thinking about the new way, also be thinking about yet better ways. When an issue arises such as a suggested improvement, a new way of working, a new tool or a new output requirement, review the first 4 S's and make changes as appropriate. </li></ul>انضباط Discipline Self - discipline   Shitsuke
 77. 78. 5-Shitsuke مفهوم و اجراي Shitsuke : تعليم و انضباط، آموزش ضمن خدمت ، یادگیری کاربردی ، توسعه سازمانی و بهبود و ارتقای فرهنگ سازمانی و جلب مشارکت   انضباط Discipline Self - discipline   Shitsuke
 78. 79. در محيطهای كاری : اسلاید 1 از 2 Shitsuke <ul><li>نمونه ­ هايي از اجراي اين S را مي ­ توان بصورت زير فهرست نمود : </li></ul><ul><ul><li>تمرين نظم و ترتيب ( آموزش، نظارت مستمر، ارزيابي و پاداش به کارکنان جهت نظم و انضباط ). </li></ul></ul><ul><ul><li>تمرين وقت شناسي ( آموزش استفاده بهينه از زمان، بخصوص در بخش تعميرات در سالنها و برقراري جلسات ). </li></ul></ul>انضباط Discipline Self - discipline   Shitsuke
 79. 80. در محيطهای كاری : اسلاید 2 از 2 Shitsuke <ul><ul><li>نگرش مديريت به فضاهاي عمومي ( ايجاد فضاهاي سبز و يا امكانات رفاهي در محل كار ) </li></ul></ul><ul><ul><li>استفاده از تابلوهاي اعلانات و يا تابلو هاي عمومي براي درج پيامهاي آموزشي پنج اس </li></ul></ul><ul><ul><li>تمرين اقدامات ضروري ( استفاده از تجهيزات ايمني ... ). </li></ul></ul><ul><ul><li>توجه به زيباييها و رعايت ظواهر ( استفاده از لباسهاي كار مناسب در تعميرگاه وشركت ... ). </li></ul></ul>انضباط Discipline Self - discipline   Shitsuke
 80. 81. در محيطهای كاری Shitsuke <ul><li>هدف از اجراي این اصل : </li></ul><ul><ul><li>مشاركت كامل در ايجاد عادات صحيح و پيروي از مقررات </li></ul></ul><ul><ul><li>عادت به برقراري ارتباط به نحو صحيح و كنترل نتايج آن </li></ul></ul><ul><ul><li>عادت به انجام كارها به نحو سامان يافته </li></ul></ul>انضباط Discipline Self - discipline   Shitsuke
 81. 82. 5S
 82. 84. 5S عوامل موثر در موفقیت نظام آراستگی و ساماندهی <ul><li>تعهد و پشتیبانی جدي و مداوم مدیران ارشد از نظام ساماندهی </li></ul><ul><li>ثبات مدیریت تا قبل از نهادینه شدن نظام ساماندهی </li></ul><ul><li>قرار دادن تشکیلات نظام ساماندهی در نمودار رسمی سازمان و زیر نظر مدیر ارشد </li></ul><ul><li>استفاده از تجربیات سازمان هاي موفق و مشاورین مطلع </li></ul><ul><li>ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران سازمان براي ایجاد بهبود مستمر </li></ul><ul><li>گماردن دبیر اجرایی ( مدیر ) تمام وقت، علاقه مند، فعال و کارآمد </li></ul><ul><li>انجام تبلیغات مناسب به منظور پررونق کردن نظام ساماندهی </li></ul><ul><li>تکرار چرخه 5S با هدف رسیدن به معیارهاي بالاتر </li></ul>
 83. 85. 5 S Organization
 84. 86. 5S ساختار سازمانی در پیاده سازی
 85. 87. 5S شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>مديريت عاليترين مقام شركت مي باشد كه لازم است با هدف هرچه بهتر انجام شدن توصيه هاي 5S ، بالاترين مقام مسئول در نظارت و سياست گذاري عملكردها باشد . وی با مشارکت کلیه بخشها کمیته راهبري 5S را جهت درگیر نمودن همه ارکان بنگاه تشکیل می دهد . </li></ul>
 86. 88. 5S شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>مدير اجرايي 5S و بازرس مستقيماً تحت نظر مديريت خواهند بود و لازم است در طول انجام پروژه و پياده سازي نظام 5S هرهفته و پس از استقرار، بصورت ماهانه گزارش خود را به شخص مديرعامل ارسال دارند . </li></ul><ul><li>3_ مدير اجرايي پس از مطالعه نظام نامه و دستورالعمل با آگاهي و بينش لازم و كافي، مسئولين زيرمجموعه خود را انتخاب و تا حصول نتيجه مطلوب، بطور مستمر بر عملكرد آنها نظارت خواهد نمود . </li></ul>
 87. 89. 5S شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>رابط 5S فردي است كه در محل تعيين شده، مسئول پياده سازي اهداف 5S و تقسيم وظايف به زيردستان مي باشد كه مستقيماً زير نظر مدير اجرايي به فعاليت خواهد پرداخت . </li></ul>
 88. 90. 5S شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>‌ نظارت بر روند اجرا و پس از آن، حفظ دستاوردها بر عهده شخصي است كه از سوي مدير اجرايي انتخاب مي گردد . همچنين چك فهرستهاي تنظيم شده بر اساس هر قسمت نيز بصورت هر دو هفته يكبار توسط شخص ناظر تكميل شده و به رؤيت مدير اجرايي خواهد رسيد . </li></ul>
 89. 91. 5S شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>از آنجا كه پيشرفت و تحقق طرح در گرو همكاري كليه کارکنان بوده و اين امر در سايه آموزش ثمربخش محقق خواهد شد، لازم است فردي كه داراي اطلاعات كافي و توانايي تعليم باشد، از سوي مدير اجرايي انتخاب شده تا در جهت آموزش كليه کارکنان اقدام نمايد . </li></ul>
 90. 92. 5S شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>شخصي به عنوان مسئول تبليغات توسط مديراجرايي انتخاب خواهد شد تا در جهت فرهنگ سازی، اطلاع رساني و تشويق و ترغيب کارکنان به انجام دستورات 5S اقدام نمايد . اين فعاليت مي تواند بصورت تهيه پوسترهاي آموزشي و هشداردهنده و همچنين برگزاري مسابقه و يا انتخاب بهترين ياوران 5S جهت تشويق، صورت پذيرد . </li></ul>
 91. 93. 5S شرح وظايف بخشهاي مختلف در پیاده سازی <ul><li>بازرس 5S ، فراتر از تيم اجرايي و فقط تحت نظر مديريت شركت به ارزيابي روند پرو‍ژه پرداخته و مسئوليت مميزي داخلي را برعهده دارد . تاييد حصول نتيجه مطلوب و دستيابي به استانداردهاي 5S ، توسط بازرس انجام مي شود . </li></ul>
 92. 94. 5 S Implementation
 93. 95. 5S اجراي نظام <ul><li>فاز اول : </li></ul><ul><ul><li>بررسی وضعیت موجود سازمان از منظر کارکنان، مشتریان . </li></ul></ul><ul><ul><li>همچنین تشکیل کمیته هاي نظام آراستگی </li></ul></ul><ul><li>فاز دوم : پیاده سازي چرخه نظام آراستگی و مدیریت فرایندها در سازمان </li></ul><ul><li>فاز سوم : تجزیه و تحلیل نتایج </li></ul>
 94. 96. 5S اجراي نظام <ul><li>صرفا بدست آوردن موافقت مديربراي اجراي اين سيستم كافي نيست بلكه براي تحقق كامل آن،مدير نيز بايد به اين سيستم ملحق شود . </li></ul><ul><li>ملحق شدن بايد توسط اختصاص دادن منابع كافي براي اجراي سيستم ،ثابت گردد . لذاخود مدير نيز بايدتحت آموزشهاي 5 s وتمرين اين اصول قرارگيرند . </li></ul>گام اول : بسیج همگانی و ملزم شدن مديريت به همكاري
 95. 97. 5S اجراي نظام <ul><li>The technique of 5S begins with a promotion plan for the sole purpose of promoting the establishment of the 5S’s. This incorporates everyone within the organization from the highest level to shop floor level consisting of a blame-free environment. To instill all viewpoints at each level a steering committee is formulated and is responsible for the implementation of 5S. </li></ul>گام اول : بسیج همگانی و ملزم شدن مديريت به همكاري
 96. 98. 5S اجراي نظام <ul><li>سازمان بايد سعي كند بطور فراگیر در دوره هاي آموزشي 5S شركت كند براي اين منظور سازمان مي تواند بافراهم نمودن امكانات مورد نياز ،از هيئت مديره شركتهائي كه اين سيستم را با موفقيت اجرا نموده اند جهت آموزش دعوت كند . </li></ul>گام دوم : يادگيري 5S
 97. 99. 5S اجراي نظام <ul><li>The next stage is Awareness Training focusing on the dissemination of the 5S plan and its objectives and incorporating suggestion schemes for the ‘buy-in’ of all employees. An Internal Audit highlighting areas for improvement. </li></ul>گام دوم : يادگيري 5S
 98. 100. 5S اجراي نظام <ul><li>لازم است كليه افرادي كه دربخشهاي مختلف 5S به عنوان مسئول قرارمي گيرندآموزش كافي ببينندتابتوانندفعاليتهاي صحيح ومناسب را انجام دهند . اين افراددرمرحله بعدي به عنوان مسئول آموزش سايركاركنان قسمت خود بايد ايفاي نقش نمايند . </li></ul>گام سوم : آموزش به مربيان
 99. 101. 5S اجراي نظام <ul><li>درراستاي كمك به مربيان آموزش ديده انجام امور فرهنگ سازی و تبليغات توصيه مي شود . شکل دهی مناسب به فرهنگ سازمانی از پیش نیازهای موفقیت در اجراي نظام 5S می باشد . </li></ul>گام چهارم : فرهنگ سازی وتبليغات
 100. 102. 5S اجراي نظام <ul><li>برنامه ريزي عمليات فشرده جهت تمرين و تشويق كاركنان به منظور اجراي صحيح وباسرعت اصول 5S </li></ul><ul><li>يك جدول برنامه ريزي يك هفته اي براي فعاليتهائي كه بايد انجام گيرد، تدوین می شود تادرتمام سازمان بصورت يكسان اجرا گردد . به عنوان مثال : </li></ul><ul><li>روزاول : دورانداختن وسايلي كه به آن نيازي نداريم . </li></ul><ul><li>روزدوم : مكان واسم هرچيزي رامشخص نمائيم .( صورت برداري وكدبندي ) </li></ul><ul><li>روزسوم :.... </li></ul>گام پنجم : برنامه ريزي عملياتي 5S
 101. 103. 5S اجراي نظام <ul><li>دراين مرحله اثر بخشی برنامه های اجرا شده مورد ارزيابي قرار گرفته و اشکالات و کاستی ها برطرف می گردد . همچنین به منظورتشويق كاركنان، بخشي كه دراجراي برنامه بهتر از سايربخشها عمل كرده است، شناسائي وموردتشويق وقدرداني قرارمي گيرد . </li></ul>گام ششم : ارزيابي برنامه 5S
 102. 104. 5S اجراي نظام <ul><li>دراين مرحله اثر بخشی برنامه های اجرا شده مورد ارزيابي قرار گرفته و اشکالات و کاستی ها برطرف می گردد . همچنین به منظورتشويق كاركنان، بخشي كه دراجراي برنامه بهتر از سايربخشها عمل كرده است، شناسائي وموردتشويق وقدرداني قرارمي گيرد . </li></ul>گام ششم : پایش و ارزيابي برنامه 5S
 103. 105. روش اجرا : اسلاید 1 از 3 <ul><li>1- هـدف : نظافت و پاکیزگی قسمتها، تهيه تجهيزات مناسب جهت ساماندهی ایستگاههاو جایگذاري مناسب ، جهت استفاده بهينه از فضاها و امكانات ونظافت و كنترل آلودگي محيطي . </li></ul><ul><li>2- دامنـه : کلیه قسمتهاي اصلي، بخشهاي داخلي هر قسمت در سالن تولید ، از جمله سالن هاو ایستگاه های تولید ، بسته بندی ، و و انبار ها وبخصوص انبار مواد اولیه تولید ،رختکن ها و سایر اماکن . </li></ul>
 104. 106. روش اجرا : اسلاید 2 از 3 <ul><li>3 - مسئوليتها : حسن اجرا : - سرپرست توليد اقدام كنندگان : </li></ul><ul><ul><li>- سرپرست توليد جهت همكاري و تعيين بخشهاي داخلي توليد، تعيين ميزان مجاز نگهداري مواد اوليه در قسمتها، تعيين مسيرهاي عبور و مرور، تعيين نحوة خط كشي ، تعيين روش چيدمان تجهيزات در قسمتها با توجه به فرآيندها، تعيين نوع نيازمندي تجهيزات و ابزارآلات در ایستگاه ، كنترل نحوة نظافت قسمتها، كنترل نحوة چيدمان مواد در تجهيزات و قسمتها، كنترل نحوة استفاده از تجهيزات، تهية برنامة نظافت بخشها و ماشين آلات در راستای تحقق و رعایت اصول GMP توسط کارکنان </li></ul></ul>
 105. 107. روش اجرا : اسلاید 3 از 3 <ul><ul><li>سرپرست کنترل کیفیت وبازرسین خط : جهت تعيين روش و دورة نظافت، تهيه استاندارد نظافت قسمتها و بخشها جهت بازديد دوره اي از سالنها و تجهيزات، كنترل و ثبت و تأييد نحوة نظافتها، صدور اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه جهت موارد مقتضي </li></ul></ul>

×