Successfully reported this slideshow.

Thai nihss

8,005 views

Published on

  • Be the first to comment

Thai nihss

  1. 1. แบบประเมิน NIHSS STROKE SCALE ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โปรดใส่คะแนนในช่องภายหลังประเมินสภาพผู้ป่วยแต่ละครัง หัวข้ อประเมิน ) a. ระดับความรู้ สึก , รู้สกตัวปกติ ตอบสนองได้ ดี ึ 1 ปลุกตื=นด้ วยการกระตุ้นเพียงเบา ๆ ตอบคําถามได้ / ปลุกตื=นแต่ต้องใช้ กระตุ้นแรง ๆ หรื อกระตุ้นซํา ๆ 3 ไม่ตอบสนอง หรื อตอบสนองโดย reflex 1b. ถาม "เดือน" และ " อายุ" ใช้ คาตอบแรกที*ผ้ ูป่วยตอบ ํ 0 ตอบได้ ถกทังสองคําถาม ู 1 ตอบถูกหนึ=งคําถาม / ตอบไม่ถกเลย ู NIHSS scale range ,-./ คะแนน, คะแนน ,-. = mild severity, 8-98 = moderate วันที= ............... วันที= ............... วันที= ............... *ในกรณีพดไม่ได้ จากการใส่ทอช่วยหายใจ หรื อพูดไม่ชดอย่างมากจากสาเหตุใดก็ตามหรื อมีปัญหาด้ านสื=อสารที=ไม่ได้ เกิดจาก aplasia เช่น เป็ นชาวต่างชาติ ู ่ ั ฟั งภาษาไทยไม่ได้ ให้ แต้ ม . 1c. ให้ หลับตา ลืมตา และกํามือ แบมือ , ทําถูกทังหมด 9 ทําถูกหนึ=งอย่าง / ทําไม่ถกเลย ู .) การกลอกตา ให้ ผ้ ูป่วยกลอกตาไปมา มองซ้ าย-ขวา ขึนบน-ลงล่ าง 3 , กรอกตาได้ ทกทิศทาง ุ 9 ตาข้ างใดข้ างหนึ=งหรื อสองข้ างเหลือบไปมองด้ านข้ างได้ แต่ไม่สด ุ / เหลือบตามองด้ านข้ างไม่ได้ เลยหรื อตามองไปด้ านใดด้ านหนึ=งจนสุดจนไม่สามารถ แก้ ไขด้ วย oculocephalic maneuver ได้ 4) การมองเห็น โดยให้ ผ้ ูป่วยมองนิวผู้ตรวจ 3 , มองเห็นปกติ 9 มองไม่เห็นเป็ นบางส่วนทัง / ตา / มองไม่เห็นครึ=งซีกทัง / ตา Z มองไม่เห็นเลยทัง / ตา 4) การมีหน้ าเบียว ตรวจโดยให้ ผ้ ูป่วยหลับตา และยิงฟั น ในผู้ป่วยไม่ ร่วมมือให้ สังเกต facial grimace เมื*อกระตุ้นด้ วย pain 3 0 ไม่มีหน้ าเบียว 1 หน้ าเบียวเล็กน้ อย เวลายิงฟั นจะเห็นว่าใบหน้ า 2 ข้ างไม่เท่ากัน 2 หน้ าเบียวมากไม่สามารถขยับมุมปากได้ แต่ยงหลับตา ยักคิวได้ ั 3 ไม่สามารถเคลื=อนไหวใบหน้ าครึ=งซีก หลับตาไม่สนิทยิงฟั นไม่ได้ 5) กําลังกล้ ามเนือแขน ให้ ผ้ ูป่วยนั*ง ( ถ้ านั*งได้ ) ให้ ผ้ ูป่วยเหยียดแขนออกไปด้ านหน้ าจนสุดค้ างไว้ 10 วินาทีในท่ าควํ*ามือ โดยทํามุม 3 90 องศาในท่ านั*งและ 45 องศาในท่ านอน Lt. Rt. Lt. Rt. Lt. 0 แขนค้ างในตําแหน่งที=ต้องการได้ ตลอด 10 วินาที 1 สามารถคงแขนไว้ ในตําแหน่งที=ต้องการได้ ไม่ถึง 10 วินาทีโดยที=แขนไม่ตกบนตียง 2 ยกแขนได้ แต่ไม่สามารถคงไว้ ในตําแหน่งที=ต้องการ ยกแล้ วแขนตกลงบนเตียง 3 ไม่สามารถยกขาได้ ขยับได้ เฉพาะในแนวราบหรื อแค่กระดิก 4 ไม่มีการเคลื=อนไหวของกล้ ามเนือแขนเลย UN = แขนพิการหรื อถูกตัด หรื อมีข้อยึดทําให้ ไม่สามารถแปลผลได้ ข้อ 5a แขนซ้ าย ข้ อ 5b แขนขวา AN ………………. HN ………………… เตียงที= ............. แผนก ผู้ป่วยใน หลังคลอด ชื=อ-สกุล .............................................. อายุ ......... ปี แพทย์เจ้ าของไข้ ................................... การวินิจฉัยโรค ........................................................ การผ่าตัด ............................................. Sticker paste here Rt.
  2. 2. แบบประเมิน NIHSS STROKE SCALE (หน้ า 2) ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก หัวข้ อประเมิน วันที= ............... วันที= ............... 6) กําลังกล้ ามเนือขา ตรวจในท่ านอนเสมอ ให้ ผ้ ูป่วยยกขาทีละข้ างสูงทํามุม 30 องศา ในท่ าเหยียดค้ างไว้ นาน 5 วินาที 3 Lt. Rt. Lt. Rt. 0 ยกขาค้ างในตําแหน่งทีต้องการได้ ตลอด 5 วินาที 1 สามารถคงขาไว้ ในตําแหน่งที= = ต้ องการได้ ไม่ถึง 5 วินาที โดยที=ขาไม่ตกเตียง 2 ยกขาได้ แต่ไม่สามารถคงขาไว้ ในตําแหน่งที=ต้องการยกขาแล้ วตกลงบนเตียง 3 ไม่สามารถยกได้ ขยับได้ ในแนวราบหรื อแค่กระดิก 4 ไม่มีการเคลื=อนไหวของกล้ ามเนือขาเลย UN = ขาพิการหรื อถูกตัด หรื อข้ อยึด ทําให้ ไม่สามารถแปลผลได้ ข้ อ 5a แขนซ้ าย ข้ อ 5b แขนขวา 7) อาการเสียการประสานงานของกล้ ามเนือ ( ataxia ) แขนตรวจด้ วย finger to nose to finger ขาตรวจด้ วย knee to heel 3 0 ไม่มีการเสียการประสานงานของกล้ ามเนือ 1 มีความผิดปกติที=แขนหรื อขาข้ างเดียว / มีความผิดปกติที=แขนและ/หรื อ ขา / ข้ าง วันที= ............... Lt. Rt. UN = แขนหรื อขาพิการหรื อถูกตัด หรื อข้ อยึด ทําให้ ไม่สามารถแปลผลได้ ให้ ถือว่าไม่พบ ataxia ในผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงรุ นแรงจนขยับไม่ได้ หรื อในผู้ป่วยที=ไม่เข้ าใจคําสัง = Q) การรั บความรู้ สึก , ปกติ ไม่มีอาการชา 9 มีอาการชาเล็กน้ อยหรื อปานกลางเมื=อใช้ ของแหลมทดสอบจะรู้สกน้ อยกว่าปกติหรื อรู้สกว่าไม่แหลม ึ ึ / มีการชามาก หรื อไม่ร้ ูสกเลยว่ามีของแหลมมาทิ=มหรื อมีการสัมผัส ึ *ในกรณีที=สญเสียความรู้ สกตัวหรื อมี aplasia อาจให้ คะแนน = , หรื อ 9 ู ึ R) การใช้ ภาษา ประเมินความสามารถในการสื*อสารและความเข้ าใจภาษา โดยดูจากการตอบสนองต่ อคําสั*งที*ใช้ ตรวจร่ างกาย การพูดสื*อสาร การ พูดตาม การอ่ านประโยค การเรี ยกชื*อสิ*งของต่ าง ๆ , ปกติ 9 มีความผิดปกติทางภาษาเล็กน้ อย พูดตะกุกตะกักหรื อไม่เข้ าใจรูปภาพบ้ าง / มีความผิดปกติทางภาษาอย่างรุนแรงพูดตะกุกตะกักมากต้ องอาศัยผู้ตรวจช่วยเดา ความหมายไม่เข้ าใจภาษาพูด Z ไม่พดเลย ไม่สามารถเข้ าใจภาษา ( Global aphasia ) ู * กรณีใส่ทอช่วยหายใจให้ ประเมินโดยการเขียน ่ W) เสียงพูด , เสียงปกติ 9 เสียงพูดผิดปกติเล็กน้ อย พูดไม่ชด แต่พอฟั งรู้เรื= อง ั / เสียงพูดผิดปกติอย่างมาก ฟั งไม่ร้ ูเรื= อง Z ใส่ทอช่วยหายใจ หรื อมีภาวะอืนที=ทําให้ ไม่สามารถพูดได้ UN = ใส่ทอช่วยหายใจ ่ = ่ หรื อมีปัญหาทางกายที=มีผลต่อการเปล่งเสียง เช่น neck injury 11) ภาวะการไม่ สนใจร่ างกายซีกใดซีกหนึ*ง 0 ไม่มีความผิดปกติเลย 1 มีความผิดปกติไม่สนใจซีกใดซีกหนึงของร่ างกายเล็กน้ อยไม่วาจะเป็ นลานสายตาการสัมผัส = ่ 2 มีความผิดปกติอย่างรุนแรง ไม่สนใจซีกใดซีกหนึ=งของร่างกาย รวมคะแนน ผู้ประเมิน/ตําแหน่ ง AN ………………. HN ………………… เตียงที= ............. แผนก ผู้ป่วยใน หลังคลอด ชื=อ-สกุล .............................................. อายุ ......... ปี แพทย์เจ้ าของไข้ ................................... การวินิจฉัยโรค ........................................................ การผ่าตัด ............................................. Sticker paste here
  3. 3. แบบประเมิน BARTHEL ACTIVITY OF DAILY LIVING SCALE ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้ป่วย ครั;งที> ? ครั;งที> @ ครั;งที> A ครั;งที> B ?) การรับประทานอาหาร ต้องมีคนป้ อน ต้องมีคนอืนช่วย แต่พอตักอาหารได้ @) การเคลื>อนย้ ายจากเก้ าอีไปยังเตียงนอน ; ช่วยตัวเองไม่ได้เลย นังเองได้ แต่ตองมีคนช่วยย้ายจากเก้าอีไปยังเตียง ้ ต้องมีคนช่วยพยุงบ้างเล็กน้อย ไปได้เองโดยไม่ตองมีคนช่วย ้ A) การจัดทรงผม หวีผม ต้องมีคนช่วย ทําได้เอง B) การเข้ าห้ องนํ;า และการดูแลตัวเองระหว่ างถ่ ายอุจจาระและปัสสาวะ ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย ต้องมีผอืนช่วยดูแล ู้ ช่วยตัวเองได้ดี C) การอาบนํ;า ต้องมีคนช่วยในการอาบนํา อาบนําเองได้ H) การเคลื>อนที> ไม่สามารถเคลือนทีได้เอง เดินไม่ได้แต่เคลือนทีได้เองโดยใช้รถเข็น เดินได้ถามีคนพยุง หรื อใช้ไม้เท้า ้ เดินได้เอง I) การขึนลงบันได ; ไม่สามรถขึนลงบันไดได้ ต้องมีคนช่วยพยุง ขึนลงบันไดได้เอง K) การแต่ งตัว ช่วยตัวเองไม่ได้เลย ต้องมีคนอืนช่วย ในการแต่งตัวบ้าง สามารถแต่งตัวได้เอง L) การกลั;นอุจจาระ ไม่สามารถควบคุมการถ่ายอุจจาระได้เลย มีอุจจาระราดเป็ นครังคราว กลันได้ดีเป็ นปกติ ?M) การกลั;นปัสสาวะ ไม่สามารถควบคุมการถ่ายปัสสาวะได้เลย มีปัสสาวะราดเป็ นครังคราว กลันปัสสาวะได้ดี รวมคะแนน ผู้ประเมิน , ตําแหน่ ง หมายเหตุ : Total - : Interpertation of score , -A = Very serverly disabled, A -H = Serverly disabled, -J = Moderately disabled, J -L = Mild disabled, = Physical independent, but not necessarily or socially independent AN ………………. HN ………………… เตียงที= ............. แผนก ผู้ป่วยใน หลังคลอด ชื=อ-สกุล .............................................. อายุ ......... ปี แพทย์เจ้ าของไข้ ................................... การวินิจฉัยโรค ........................................................ การผ่าตัด ............................................. Sticker paste here ครั;งที> C

×