Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opzet Media:Tijd

776 views

Published on

Beschrijving van de opzet van het Media:Tijd project. In deze presentatie worden kort de twee onderdelen van dit project gepresenteerd: het tijdbestedingsonderzoek en de datafusie.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opzet Media:Tijd

 1. 1. Opzet Media:TijdSjoerd PennekampNederlandse Publieke Omroepsjoerd.pennekamp@omroep.nl1Datum: 22 april 2013
 2. 2. • De mediabereiksonderzoeken blinken uit in het in kaart brengen van het mediagedrag op hetspecifieke medium dat zij onderzoeken.• Zij bieden echter maar beperkt inzicht in crossmediale aspecten van het mediagebruik. Terwijlhet publiek wel op steeds meer plekken te vinden is.• Bij de opdrachtgevers van deze onderzoeken en met name bij adverteerders en mediabureausbestaat wel een sterke behoefte het crossmediale bereik van advertentie-uitingen in kaart tebrengen.• Door het crossmediale karakter geeft een tijdbestedingsonderzoek (TBO) inzicht in deverhoudingen en het gebruik van media in relatie tot elkaar.• Bovendien kan het onderzoek door middel van datafusie dienen als een knooppunt voor deafzonderlijke currencies. Iets wat in de UK reeds gebeurt met het Touchpoints onderzoek.Aanleiding 1: 4 currenciesDatum: 22 april 2013 2
 3. 3. Aanleiding 2: 3 TBO’s• Er waren in de afgelopen jaren 3 partijen die (Media-)Tijdbestedingsonderzoek :- NPO vanaf 1970 elke 5 jaar en in 2008- SCP vanaf 1975 elke 5 jaar, vanaf 2006 in Europees verband (HETUS)- SPOT vanaf 2006 elke 2 jaar• Tussen 1975 en 2000 voerden o.a. SCP en NPO gezamenlijk het TBO uit.• In 2010 werd deze samenwerking nieuw leven in geblazen: SCP gebruikte de NPOdata uit 2008 voor de publicatie Alle kanalen staan open.• Omdat in het Europese TBO geen nadruk ligt op media werd deze samenwerkingvoortgezet.• Tussen NPO en SPOT werd ook al samengewerkt o.a. door het meenemen van deNPO leefstijlen in dit onderzoek.Datum: 22 april 2013 3
 4. 4. 5 opdrachtgevers• Op 18 juni 2012 werd namens 5 partijen een Pakket van Eisen gepubliceerd.• Deze partijen vormden samen zowel een stuurgroep als een onderzoekersgroep.Beide worden voorgezeten door de NPO.• Zowel BVA en PMA leveren een additionele financiële bijdrage. Zij zijn ookvertegenwoordigd in de onderzoekersgroep.Datum: 22 april 2013 4
 5. 5. De doelstelling van het onderzoek in nadrukkelijk tweeledig:1. Het gaat bij de opzet en uitwerking van Media:Tijd om een tijdbestedingsonderzoek met defocus op media. Alle grote dagelijkse activiteiten worden op hoofdlijnen in kaart gebracht.Behalve die van media, die worden binnen de mogelijkheden van een tijdbestedingsonderzoekzo specifiek mogelijk (multi- dan wel crossmediaal) in kaart gebracht.2. Media:Tijd wordt als data hub gebruikt om de bereiksdata van de vier afzonderlijkemediabereiksonderzoeken NOM, NLO, SKO, STIR te koppelen. Dit moet het mogelijk makenom uitspraken te doen over gecombineerd mediabereik op basis van mediabereikskansen.Datum: 22 april 2013 5Doelstellingen
 6. 6. Om aan die doelstellingen te kunnen beantwoorden bestond het Pakket van Eisen uit vieronderdelen/contracten:1. Steekproeftrekking2. Veldwerk en dataverwerking3. Datakoppeling en hub functie4. Rapportage softwareOp contracten 1 & 2 konden alleen samen worden geoffreerd. Deze contracten zijn gegund aanIntomart GfK.Voor contract 3 is de intentie deze te gunnen aan RSMB.Contract 4 wordt nog uitgewerkt.Datum: 22 april 2013 6Contracten/onderdelen
 7. 7. Doelstelling 1: TijdbestedingsonderzoekDatum: 22 april 2013 7Doelstellingen
 8. 8. • De belangrijkste eis ten aanzien van de steekproef is dat deze vers geworven wordt. IntomartGfK zal als steekproefbron het vers geworven deel van de NOM Print Monitor gebruiken. Eenbelangrijk voordeel hierbij is dat veel gegevens over de respondenten reeds bekend zijn.Belangrijkste kenmerken steekproef:• Minimaal 2.800 respondenten• 13 jaar en ouder in particuliere huishoudens• Landelijke spreiding• 90% online, 10% telefonischDe werving start 26 augustus. Het veldwerk loopt van 9 september tot 4 oktober.Datum: 22 april 2013 8Steekproef
 9. 9. • Vanwege de toenemende convergentie van media is het van belang dat respondenten hunmediagedrag zowel vanuit een activiteit (kijken, luisteren, lezen etc.) als vanuit een drager(telefoon, tablet, papier etc.) in kunnen vullen.• Deze opzet voorkomt hele lange activiteitenlijsten, terwijl er vele combinaties mogelijk zijn.• Het maakt het onderzoek toekomstbestendig: er kunnen zowel nieuwe dragers als gedragingenworden toegevoegd.Datum: 22 april 2013 9Dagboek: media & dragersPapierVaste apparatenTelevisietoestelRadio/Cd Of Stereo InstallatiePC, Desktopetc.Draagbare apparatenLaptop, Notebook, NetbookMobiel/SmartphoneRadio Of MuziekspelerTabletetc.LuisterenKijkenLezenSurfen/InternettenCommunicerenGamen
 10. 10. • Onderzoek naar tijdbesteding vraagt veel van een respondent. In het dagboek is gezocht naareen optimum tussen details en gebruiksvriendelijkheid. Respondenten vullen het dagboekminimaal 4 dagen in tot maximaal 7 dagen (online).Onderdelen dagboek per 10 minuten:• Locatie• Algemene activiteiten• Media-activiteiten• Dragers• Content• Content wordt gemeten voor activiteiten die door de mediabereiksonderzoeken ook wordengemeten: Radio luisteren, TV kijken, Dagbladen en tijdschriften lezen, Surfen/internetten.• Kortdurende media-activiteiten (messaging, social media) zullen aan het eind van elke invuldagnog apart worden uitgevraagd.Datum: 22 april 2013 10Dagboek: kenmerken
 11. 11. Datum: 22 april 2013 11Mijndag & blognote
 12. 12. Doelstelling 2: DatakoppelingDatum: 22 april 2013 12
 13. 13. • Over Contract 3 wordt momenteel onderhandeld met het Britse RSMB. Zij hebben zowelervaring met mediabereiksonderzoek (BARB, RAJAR), als ervaring met datafusie (UK, België,Denemarken, India).• In de Britse markt hebben ze in het kader van Touchpoints data van maar liefst 9 verschillendebereiksonderzoeken gekoppeld.• In Media:Tijd zullen de data van de vier mediabereiksonderzoeken worden gefuseerd met hettijdbestedingsonderzoek en zodoende ook met elkaar.media:tijdSKOSTIRNOMNLODatum: 22 april 2013 13Datafusie 1
 14. 14. • Datafusie begint met het zoeken naar gegevens die gedeeld worden door de te koppelenonderzoeken: hooks. Dit betreft zowel demografische gegevens (leeftijd, geslacht etc.) alsgegevens over het (media-) gedrag.• Hoewel alle bereiksonderzoeken soortgelijke demografische gegevens bevatten ontbreekt degedragsmatige koppeling. Dit is de belangrijkste functie van het TBO.• De hooks zullen worden beoordeeld (krijgen gewicht) op basis van hoe goed zij (multi-)mediagedrag kunnen voorspellen. Ook dit gebeurt op basis van het TBO.• Voor elk bereiksonderzoek worden respondenten zo goed mogelijk gekoppeld (gepaard) aanhet TBO.• Het resulterende fusie databestand zal door middel van kalibratie weer in lijn worden gebrachtmet de verschillende currencies.Datum: 22 april 2013 14Datafusie 2
 15. 15. Het onderdeel software is nog nader in te vullen. In het Pakket van Eisen zijn we uitgegaan van devolgende opdeling:1. Website met beperkte analyse mogelijkheden2. Software voor ontsluiten TBO data3. Software voor datafusie15Datum: 22 april 2013Software
 16. 16. April 2013 Ondertekenen contracten9 September Start veldwerk TBO - Intomart GfK22 November Oplevering data TBO - Intomart GfKNovember 2013 –Februari 2014 Datafusie - RSMBFebruari 2014 Presentatie uitkomsten Media:Tijd TBOApril Presentatie uitkomsten Media:Tijd DatafusiePlanningDatum: 22 april 2013 16
 17. 17. Voor meer informatie over Media:Tijd kunt u contact opnemen met:Sjoerd PennekampNederlandse Publieke Omroepsjoerd.pennekamp@omroep.nl035 – 677 5113@drsfpMeer informatieDatum: 22 april 2013 17

×