Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ดวนมากที่ สธ 0201.032/ว 29                            สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ...
-2-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 คือ เกณฑ์พยาบาล และเกณฑ์ของสหวิชาชีพ เช่นตําแหน่งนักกายภาพบําบัด นักเทคน...
-3-           4.3 สําหรับการจัดโครงสร้างของศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมืองไว้ในกลุ่มงานเวชกรรมสังคมในโรงพยาบาลศูนย์...
โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค                                       1 ...
2                                                     โรงพยาบาลชุมชน ...
3                                สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ                 ...
4                        โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป                      ...
5                              โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป                ...
6                          โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทวไป                      ...
7                                   โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป          ...
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป                                    8          ...
9                                โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงสร้างหน่วยงานภูมิภาคสังกัด สปสธ.

87,318 views

Published on

กำหนดตำแหน่ง นวก.ทันต

โครงสร้างหน่วยงานภูมิภาคสังกัด สปสธ.

 1. 1. ดวนมากที่ สธ 0201.032/ว 29 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 31 มกราคม 2555เรื่อง โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียน ผู้วาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ่สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยที่มีส่วนราชการและชมรมต่าง ๆ ขอให้มีการทบทวนโครงสร้างในราชการบริหารส่ ว นภู มิ ภ าค สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ พิ จ ารณาและอ.ก.พ.สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุขที่ได้อนุมัติโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน2554 แล้วนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า 1. สาระสําคัญในการทบทวนโครงสร้าง ดังนี้ 1.1 ให้กําหนดตําแหน่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดยกําหนดโครงสร้างให้อยู่ภายใต้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จํานวน 3 ตําแหน่ง คือ ตําแหน่งนายแพทย์ 9 วช. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช. (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 8 เดิม) 1.2 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้คงกลุ่มงานพยาธิคลีนิคไว้ตามโครงสร้างเดิมและกําหนดให้มีกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เพิ่มเติมในโครงสร้างใหม่ 1.3 กําหนดให้มีตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เพิ่มเติม ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจด้านการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 1.4 กําหนดให้มีโครงสร้างของศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเขตเมือง (ศสม.) ไว้ในกลุ่มงานเวชกรรมสังคมในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 2. แนวทางการบริหารอัตรากําลัง เนื่องจากการกําหนดโครงสร้างของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ไม่ได้ระบุจํานวนและระดับตําแหน่งของสายงานต่าง ๆ ไว้โดยจํานวนผู้ปฏิบัติงานสามารถกําหนดได้ตามความจําเป็น ตามภารกิจและตามกรอบจํานวนการบริหารอัตราที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบ GIS เป็นต้น ส่วนการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่กําลังทบทวนร่วมกับ ก.พ.สําหรับตําแหน่งในแต่ละสายงานที่เคยกําหนดได้ตาม /พระราชบัญญัติ... D:job_webทําwebปจจุบันhomepageviangovernment2555แจงเวียนจวว 29_31มค.55.doc
 2. 2. -2-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 คือ เกณฑ์พยาบาล และเกณฑ์ของสหวิชาชีพ เช่นตําแหน่งนักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีวิทยา เป็นต้น และอื่น ๆ ซึ่งจะแจ้งให้ส่วนราชการทราบต่อไป 3. ในการจัดตั้งกลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และกลุ่มกายภาพบําบัดที่จะแยกออกจากกลุ่มเวชกรรมฟื้นฟู ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หากมีความพร้อมในการกําหนดกลุ่มงาน ให้จัดตั้งเป็นกลุ่มงานภายในและรายงานให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป 4. การบริหารอัตรากําลังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขอให้มีการจัดสรรบุคลากรไปปฏิบัติงานให้เป็นเพียงพอกับภาระงาน (นับรวมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเงินบํารุง) เพื่อให้สอดคล้ องกั บทิ ศทางการพั ฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตํ าบล ซี่ งเป็ นนโยบายเร่ งด่ วน โดยอาจแบ่ งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตามภาระงานเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยคิดสัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากร 1 : 1,250 คน 4.1 หลักเกณฑ์ในการกําหนดขนาดดังนี้ ขนาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวนประชากรที่รบผิดชอบ ัขนาดใหญ่ 8,001 คนขึ้นไปขนาดกลาง 3,001 – 8,000 คนขนาดเล็ก น้อยกว่า 3,000 คน 4.2 การจัดสรรอัตรากําลังคน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแต่ละขนาดประกอบด้วยอัตรากําลัง ดังนี้ (ทั้งนี้ในเบื้องต้นแต่ละตําแหน่งอาจมีจํานวนได้มากกว่าที่กําหนดแต่ไม่เกินจํานวนรวมที่ควรมี สายงาน ใหญ่ (คน) กลาง (คน) เล็ก (คน)- ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 1 1 1- เจ้าพนักงานธุรการ 1 - -- พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ 1 1 1- นักวิชาการสาธารณสุข 1 1- เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 1 1- นักวิชาการทันตสาธารณสุข - -- นักวิชาการการแพทย์แผนไทย 1 1 รวม 7 5 3 /4.3 สําหรับการ… D:job_webทําwebปจจุบันhomepageviangovernment2555แจงเวียนจวว 29_31มค.55.doc
 3. 3. -3- 4.3 สําหรับการจัดโครงสร้างของศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมืองไว้ในกลุ่มงานเวชกรรมสังคมในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้ยึดแนวการจัดอัตรากําลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเป็นเกณฑ์ 5. การจัดอัตรากําลังครั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งกําหนดการโดยจะมีการประชุมผู้รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการจัดอัตรากําลังตามโครงสร้าง โดยคาดว่าจะให้มีผลประมาณวันที่1 เมษายน 2555 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือสํานักบริหารกลางกลุ่มบริหารงานบุคคลโทร. 0 2590 1354โทรสาร 0 2590 1424หมายเหตุ สําเนาส่งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป D:job_webทําwebปจจุบันhomepageviangovernment2555แจงเวียนจวว 29_31มค.55.doc
 4. 4. โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 1 สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานกงานสาธารณสุขจงหวด สํานักงานสาธารณสขจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง) -นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (เดิม) -นักวิขาการสาธารณสข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (เดม)) นกวขาการสาธารณสุข (ดานสงเสรมพฒนา) (เดิม -จพ.สาธารณสุข/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการสาธารณสุข (จบห.สาธารณสุข (เดิม) กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานควบคุมโรค กลุ่มงานนิติการ-นักจัดการงานทั่วไป - นวก.สาธารณสุข - นวก.สาธารณสุข -นวก.สาธารณสุข - นิติกร- นวก.เงินและบัญชี - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - จพ.สาธารณสุข - จพ.สาธารณสุข - จพ.ธุรการ- นวก.พัสดุ - นวก.คอมพิวเตอร์ - พยาบาลวิชาชีพ- จพ.การเงินและบัญชี - จพ.สาธารณสุข .- จพ ธรการ จพ.ธุรการ - จพ สถิติ จพ.สถต- จพ.พัสดุ- นายช่างเทคนิค- นายช่างโยธา- จพ.โสตทัศนศึกษา- นายช่างศิลป์- จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานคุมครองผู้บริโภคและ ้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เภสัชสาธารณสุข รูปแบบบริการ -นวก.สาธารณสุข -นวก.สาธารณสุข - ทันตแพทย์ - นักทรัพยากรบุคคล -เภสัชกร -นักวิชาการเงินและบัญชี - นวก. สาธารณสุข - จพ.ธุรการ - นวก.สาธารณสุข - พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวชาชพ - จพ.สาธารณสุข . -จพ.สาธารณสุข - จพ.ทันตสาธารณสุข **กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และ - จพ.เภสัชกรรม - จพ.สถิติ -นักการแพทย์แผนไทย เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม - จพ.สาธารณสุข - จพ.การเงินและบัญชี**หมายเหตุ ให้กําหนดเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงโดยมีภาระงานและกําลังคนที่จะสามารถตั้งกลุ่มงานได้และในระหว่างที่ยังไม่ได้ตั้งกลุ่มงานให้บทบาทหน้าที่คงอยู่ในกลุ่มงานควบคุมโรคก่อน 08/02/55
 5. 5. 2 โรงพยาบาลชุมชน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ ) (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ผู้บริโภค นักโภชนาการ นักจัดการงานทั่วไป นายแพทย์ นกเทคนคการแพทย์ ั ิ ทนตแพทย ทันตแพทย์ เภสัชกร- จพ.การเงินและบัญชี -นายแพทย์ - นักโภชนาการ- จพ.ธุรการ - นักเทคนิคการแพทย์ - ทันตแพทย์ - เภสัชกร - โภชนากร- จพ.พัสดุ - จพ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ - จพ. ทันตสาธารณสุข/นวก. -จพ.เภสัชกรรม- นายช่างเทคนิค สาธารณสุข กล่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการ ุ กลุ่มงานรังสีวทยา ิ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ ด้านปฐมภูมิ สารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบําบัด/นักกิจกรรมบําบัด พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุข นวก.สาธารณสุข หัวหน้าพยาบาล - นักรังสีการแพทย์ - นักกายภาพบําบัด - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - จพ รังสีการแพทย์ จพ.รงสการแพทย -นักกิจกรรมบําบัด - นวก.สาธารณสุข ุ - นวก.สาธารณสข นวก.สาธารณสุข -นักกายอุปกรณ์ -นวก.คอมพิวเตอร์ -จพ.สาธารณสุข กลุ่มการพยาบาล -จพ.เวชกรรมฟื้นฟู - จพ.เวชสถิติ -จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.การแพทย์แผน ผู้ป่วยนอก(1) ไทย(อายุรเวท) /นักการแพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุุกเฉิน(2) ุ ุ - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย กลุ่มงานพยาบาลหน่วยควบคุมการ เทคนิค พยาบาลวิชาชีพ ผู้ป่วยใน(3) ผู้ป่วยหนัก (4) ผ่าตัดและวิสญญีพยาบาล(5) ั ติดเชื้อและงานจ่ายกลาง(6) - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ เทคนิค คลอด(7) -จพ.สาธารณสข (เวชกิจฉกเฉิน) จ .สาธารณสุข (เวชกจฉุกเฉน) - พยาบาลวิชาชีพ/ - พยาบาลวิชาชีพ/ - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาล - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค พยาบาลวชาชพ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค พยาบาลเทคนิค เทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/ หมายเหตุ ของกลุ่มงานการพยาบาล (1),(2) กรณีรพ.ขนาด 30 เตียงให้รวมเป็นกลุ่มงานเดียวกัน พยาบาลเทคนิค (3) จํานวนแปรตามหอผู้ป่วยใน(หอละ 30 เตียง) (4) มีเฉพาะในรพ.ที่มี ICU (5),(6),(7) กรณีรพ. ขนาดต่ํากว่า 60 เตียงให้รวมเป็นกลุ่มงานเดียวกัน
 6. 6. 3 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ (นวก.สาธารณสุข) กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานวิชาการและสนับสนุนบริการ - นวก.สาธารณสุข -นวก.สาธารณสุข - จพ.ธุรการ ุ -จพ.สาธารณสุข ุ โรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพเฉลมพร เกยรตตาบล/ โรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพเฉลิมพระเกียรติตําบล/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (หัวหน้าสถานีอนามัยเดิม) จพ.ธุรการ -พวช. (พยาบาลเวชปฏิบัติ/จิตเวช) * - นวก.สาธารณสุข * - จพ.สาธารณสุข - จพ.ทันตสาธารณสุข/ นวก.สาธารณสุข -นั ก ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย / จ พ . ส า ธ า ร ณ สุ ข (วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย (อายุรเวท)หมายเหตุ สถานีอนามัยได้เปลี่ยนชือเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม 08/02/55 ่ * ขึนอยู่กับภาระงาน ปริมาณงาน และจํานวนประชากรในพื้นที่ ้สุขภาพเฉลิมพระเกียรติตําบล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
 7. 7. 4 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ู ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง กลุมภารกจดานอานวยการ ่ ิ ้ ํ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัสดุและบํารุงรักษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน- นักจัดการงานทั่วไป - นวก. พัสดุ - นักทรัพยากรบุคคล - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน- นิติกร - จพ.พัสดุ - จพ.ธุรการ- จพ.ธุรการ -นายช่างเทคนิค- นายช่างเทคนิค- นายช่างศิลป์- นัักประชาสััมพัันธ์์- จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ งานการเงิน กล่มงานการเงน กลุ งานบัญชี กล่มงานบญช - นวก.การเงินและบัญชี - นวก.การเงินและบัญชี - จพ.การเงินและบัญชี - จพ.การเงินและบัญชี 08/02/55
 8. 8. 5 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กลุมภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ่ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานสุขศึกษา การแพทย์ทางเลือก-นายแพทย์ -นายแพทย์ -นวก.สาธารณสุข -นายแพทย์ -เภสัชกร 1. งานเวชปฏิบัติครอบครัวและ 3.งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ -พยาบาลวิชาชีพ ชุมชน และสนับสนุนเครือข่าย - นายแพทย์ -นายแพทย์ -นักการแพทย์แผนไทย - พยาบาลวิชาชีพ -พยาบาลวิชาชีพ -จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป. 1.1 งานรักษาพยาบาลชุมชน -นวก.สาธารณสุข กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม การแพทย์แผนไทย) (อายุรเวท) - พยาบาลวิชาชีพ -จพ.เวชสถิติ -นายแพทย์ 3.1 งานคลนกผู งอาย 3 1 งานคลินิกผ้สงอายุ ู 2.งานป้องกันควบคุมโรคระบาด 1.งานคลินิกอาชีวเวชกรรม - พยาบาลวิชาชีพ วิทยา - นายแพทย์ 3.2 งานบริการปฐมภูมิ -พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลวิชาชีพ - นายแพทย์ -นวก.สาธารณสุข 2.งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยทํางาน - พยาบาลวิชาชีพ -พยาบาลวิชาชีพ - นวก.สาธารสุข - นวก.สาธารณสข นวก.สาธารณสุข - จพ.สาธารณสุข 3.งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค - จพ.ทันตสาธารณสุข/นวก. ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง (ศสม.) - นายแพทย์ สาธารณสุข - พยาบาลวิชาชีพ - จพ.สาธารณสุข (วุฒิป.การแพทย์แผนไทย (อายุรเวท) /นักการแพทย์แผนไทย - นวก.สาธารณสุข 4.งานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สงแวดล้อม ิ่ - พยาบาลวิิชาชีพ ี 4.งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู - นวก.สาธารณสุข -พยาบาลวิชาชีพ 5.งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัย -นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม - พยาบาลวิชาชีพ 5.งานคุมครองผู้บริโภค ้ - นวก.สาธารณสุข -เภสัชกร -นวก.สาธารณสุข 08/02/55
 9. 9. 6 โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทวไป โรงพยาบาลศนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศ ุ กลุุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ ทางการแพทย์ คุณภาพ -นักสังคมสงเคราะห์ -นายแพทย์-นวก.คอมพิวเตอร์ - นักวิชาการสาธารณสุข -นวก.สาธารณสุข-นักสถิติ -จพ.การเงินและบัญชี -ช่างภาพการแพทย์-จพ.เวชสถิติ - จพ.ธุรการ -นวก.โสตทัศนศึกษา-จพ.ธุรการ -จพ.โสตทัศนศึกษางานระบาดวิทยาคลินิก -จพ. ธุรการ-นวก.สาธารณสุข -นายช่างศิลป์ -บรรณารักษ์ -จพ.ห้องสมุด08/02/55
 10. 10. 7 โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป กลุ่มภารกจดานบรการทุตยภูมิและตตยภูมิ ิ ้ ิ ิ ิกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม นิติเวช -นายแพทย์ -นายแพทย์ -นายแพทย์ -นายแพทย์-นายแพทย์-นักนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ งานสูต นรีเวชกรรม กล่มงานสติ-นรเวชกรรม -*นัักโภชนาการ โ -นายแพทย์ -นายแพทย์ -นายแพทย์ -โภชนากร-นายแพทย์ -นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ -นวก.ศึกษาพิเศษ กลุ่มงานวิสัญญี -จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ - นักเวชศาสตร์การสือความหมาย ่ -จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานจิตเวช นายแพทย -นายแพทย์ (วุฒ ป.วทยาศาสตรการแพทย (วฒิ ป วิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา -นายแพทย์ สาขาความผิดปกติของการสื่อ ความหมาย) -พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานทันตกรรม-นายแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนค ิ -นักจิตวิทยา/ นักจิตวิทยาคลินค ิ-นักรังสีการแพทย์-จพ.รังสีการแพทย์ - นายแพทย์ -ทันตแพทย์*-นัักฟิสิกส์การแพทย์์ ิ ์ -จพ.วิทยาศาสตร์์การแพทย์์ -จพ.ทนตสาธารณสุข/นวก. จพ ทันตสาธารณสข/นวก สาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู -ช่างทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ -นายแพทย์ - **นักกายภาพบําบัด -นักเทคนิคการแพทย์ นกเทคนคการแพทย - นกกจกรรมบาบด ั ิ ํ ั กลุ่มงานเภสัชกรรม -นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ -ช่างกายอุปกรณ์ /นักกายอุปกรณ์ (วุฒิ วทบ.สาขาวิชาเวชศาสตร์ -จพ.อาชีวบําบัด -จพ.เวชกรรมฟื้นฟู -เภสัชกร การธนาคารเลือด) -จพ.เภสัชกรรม -จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์*สําหรับตําแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ และตําแหน่ง **สําหรับงานกายภาพบําบัดในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมและภาระงานเพียงพอ อาจจัดตั้งให้นักโภชนาการ เปลี่ยนเป็นนักกําหนดอาหาร กําหนดให้ มีกลุ่มงานกายภาพบําบัดเป็นการภายใน โดยให้มีการประเมินผล เมื่อครบ 1 ปี เพื่อเป็นข้อมูลมีได้เมื่อ ก.พ.กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งแล้ว สําหรับทบทวนการจัดโครงสร้างกลุ่มงานกายภาพบําบัดอีกครั้ง
 11. 11. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 8 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล หัวหน้าพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัตเหตุและฉุกเฉิน ิ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด- พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค-จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช อายุรกรรม- พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิคกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลด้านการ กลุ่มงานการพยาบาลตรวจกุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ โสต ศอ นาสิก จักษุ ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ รักษาพิเศษ- พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค งานหน่วยจ่ายกลาง - พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค
 12. 12. 9 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กลุ ภารกจดานผลตบุคลากรทางการแพทย กล่มภารกิจด้านผลิตบคลากรทางการแพทย์ *ศูนย์แพทยศาสตรชันคลินิก ู ้ **กลุุ่มงานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ุ - นายแพทย์ - นายแพทย์ - นวก.ศึกษา - นวก.ศึกษา - นักจัดการงานทั่วไป - นักจัดการงานทั่วไป - จพ ธรการ จพ.ธุรการ - จพ ธรการ จพ.ธุรการ - จพ.การเงินและบัญชี - จพ.การเงินและบัญชี - จพ.พัสดุ - จพ.พัสดุ - บรรณารักษ์ - บรรณารักษ์ - จพ.ห้องสมุด - จพ.ห้องสมุด - ชางภาพการแพทย์ ่ - ชางภาพการแพทย์ ่ - นวก.โสตทัศนศึกษา - นวก.โสตทัศนศึกษา - จพ.โสตทัศนศึกษา -จพ.โสตทัศนศึกษา* เฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทัวไปที่มีการสอนนักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิกของตนเอง ่** เฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการสอนนักศึกษาแพทย์หมายเหตุ กลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์กําหนดเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของตนเองเและหรือเฉพาะโรงพยาบาลทีเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการสอนนักศึกษา ่แพทย์ (หากโรงพยาบาลใดยังไม่มีภารกิจนี้อย่างชัดเจนให้เป็นภาระงานของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ)08/02/55

×