Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan of action

475 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plan of action

 1. 1. ‫استراتژی‬ ‫نقشه‬ ‫آقازاده‬ ‫سمانه‬ ‫اطفال‬ ‫رزیدنت‬ ‫شاهد‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫دانشکده‬
 2. 2. ‫شزمینه‬‌‫ز‬ ‫پی‬ •:‫ماموریت‬‫درمان‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬‫یهای‬‌‫ز‬ ‫ناهنجار‬ ‫و‬ ‫یها‬‌‫ز‬ ‫بیمار‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫دندان‬ ‫و‬ ‫دهان‬‫بهداشت‬ ‫ارتقاء‬‫که‬ ‫کودکانی‬ ‫تمام‬ .‫هستند‬ ‫پوسیدگی‬ ‫معرض‬ ‫در‬ •:‫انداز‬ ‫چشم‬‫بهداشت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫مبتل‬ ‫کودکان‬ ‫دندان‬ ‫و‬ ‫دهان‬ ‫پوسیدگی‬ ‫به‬ •‫ماهی‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫ارتقاء‬ :‫هدف‬10‫سال‬ ‫در‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬94 ‫ماهی‬ ‫به‬50‫تومان‬ ‫میلیون‬‫سال‬ ‫در‬97
 3. 3. ‫استراتژی‬ ‫با‬ ‫نامشهود‬ ‫یهای‬‌‫ز‬ ‫دارای‬ ‫هماهنگی‬ ‫سازمان‬ •‫انسانی‬ ‫سرمایه‬‫انسانی‬ ‫سرمایه‬ •‫سازمانی‬ ‫سرمایه‬‫سازمانی‬ ‫سرمایه‬ •‫اطلاعاتی‬ ‫سرمایه‬‫اطلاعاتی‬ ‫سرمایه‬ ‫هماهنگ‬ ‫داخلی‬ ‫فرایندهای‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫جز‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫اهداف‬‫هماهنگ‬ ‫داخلی‬ ‫فرایندهای‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫جز‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫اهداف‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫منسجم‬ ‫های‬‌‫ز‬ ‫مجمواع‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شود‬‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫منسجم‬ ‫های‬‌‫ز‬ ‫مجمواع‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫تهایی‬‌‫ز‬ ‫قابلی‬ ‫نکه‬‌‫ز‬ ‫ای‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫باشند‬‫بدون‬ ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫تهایی‬‌‫ز‬ ‫قابلی‬ ‫نکه‬‌‫ز‬ ‫ای‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫باشند‬ .‫باشد‬ ‫اجزا‬ ‫میان‬ ‫مافزایی‬‌‫ز‬ ‫ه‬.‫باشد‬ ‫اجزا‬ ‫میان‬ ‫مافزایی‬‌‫ز‬ ‫ه‬
 4. 4. ‫انسانی‬ ‫سرمایه‬
 5. 5. ‫انسانی‬ ‫سرمایه‬ •‫کودکان‬ ‫متخصصین‬ •‫مطب‬ ‫منشی‬ •‫دندانپزشک‬ ‫دستیار‬ •‫تکنسین‬ ،‫تچی‬‌‫ز‬ ‫نظاف‬ ،‫دندان‬ ‫و‬ ‫دهان‬ ‫تکار‬‌‫ز‬ ‫بهداش‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫خرید‬ ‫لبراتوار،مسئول‬
 6. 6. ‫مشاغل‬ ‫احراز‬ ‫شرایط‬ ‫کودکان‬ ‫متخصصین‬ •.‫باشد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫شهر‬ ‫برای‬ ‫کودکان‬ ‫تخصصی‬ ‫مطب‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ •‫و‬ ‫یشود‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫دریافت‬ ‫سابق‬ ‫شغل‬ ‫مشخصات‬ ‫باشد؛‬ ‫داشته‬ ‫کار‬ ‫هی‬‌‫ش‬ ‫سابق‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫حداقل‬ .‫یشود‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ ‫بیشتر‬ ‫اطلاعات‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫جهت‬ •‫دیگر‬ ‫و‬ -‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫فعال‬ ‫اعضو‬ – ‫اطفال‬ ‫سالنه‬ ‫هاهای‬‌‫ش‬ ‫کنگر‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫گوااهی‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫تخصصی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫هاهای‬‌‫ش‬ ‫کنگر‬ .‫داشت‬ ‫خوااهد‬ ‫های‬‌‫ش‬ ‫ویژ‬ ‫وامتیاز‬ •‫و‬ ‫یاهوشی‬‌‫ش‬ ‫ب‬ ‫تحت‬ ‫درمان‬ ،‫کودکان‬ ‫بیمارستانی‬ ‫ناهای‬‌‫ش‬ ‫درما‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آمادگی‬ ‫ضروری‬ ‫موردنظر‬ ‫فرد‬ ‫کاری‬ ‫سوابق‬ ‫به‬ ‫نگااهی‬ ‫رابطه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫ااعلم‬ ‫را‬ ‫آرامبخشی‬ .‫است‬ •‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫پرداخت‬ ‫هی‬‌‫ش‬ ‫نحو‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫شرایط‬ .‫کند‬ ‫مطرح‬ ‫رابطه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هی‬‌‫ش‬ ‫ویژ‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ااعلم‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موافقت‬ •
 7. 7. ‫کودکان‬ ‫متخصصین‬ •‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پزشک‬ ،‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫شرایط‬ ‫شدن‬ ‫محرز‬ ‫و‬ ‫مصاحبه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دارویی‬ ‫رفتار‬ ‫کنترل‬ ‫کارگاه‬ ،‫یاهوشی‬‌‫ش‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫آرامبخشی‬ ‫کارگاه‬ :‫نظیر‬ ‫هاهایی‬‌‫ش‬ ‫کارگا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫با‬ ‫روابط‬ ‫توسعه‬ ‫کارگاه‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫برای‬ ‫دندان‬ ‫و‬ ‫داهان‬ ‫بهداشت‬ ‫کارگاه‬ ،‫دارویی‬ ‫وغیر‬ ‫مدرک‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ،‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫کند‬ ‫شرکت‬ ‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫مشتریان‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫مخالفتی‬ ‫نباید‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پزشک‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫یتواند‬‌‫ش‬ ‫م‬ ،‫آن‬ ‫و‬ ‫یشود‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫هریزی‬‌‫ش‬ ‫برنام‬ ‫مطب‬ ‫مدییر‬ ‫صیلحدید‬ ‫بیه‬ ‫کیه‬ ‫مشابیه‬ ‫هاهاییی‬‌‫ش‬ ‫کارگا‬ ‫و‬ ‫هاهیا‬‌‫ش‬ ‫دور‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشکلی‬ ‫شد‬ ‫خوااهد‬ ‫پرداخت‬ ‫مطب‬ ‫درآمداهای‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫اهم‬ ‫آن‬ ‫هی‬‌‫ش‬ ‫اهزین‬ •‫معرفی‬ ‫مطب‬ ‫پرسنل‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫پزشکان‬ ‫یا‬ ‫پزشک‬ ،‫شرایط‬ ‫احراز‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شد‬ ‫خوااهند‬ •‫این‬ ‫در‬ ،‫گرفت‬ ‫خوااهد‬ ‫شکل‬ ‫مطب‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫پزشکان‬ ‫بین‬ ‫جلساتی‬ ‫ماه‬ ‫اهر‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ،‫حل‬ ‫راه‬ ‫هی‬‌‫ش‬ ‫بار‬ ‫در‬ ‫ماندیشی‬‌‫ش‬ ‫اه‬ ‫و‬ ‫انتقادات‬ ‫و‬ ‫پیشنهادات‬ ‫شدن‬ ‫مطرح‬ ‫بر‬ ‫اعلوه‬ ‫جلسات‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬ ‫یا‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫خوااهد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫شرایط‬ ‫شدن‬ ‫بهتیر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫شید‬ ‫خوااهید‬ ‫بررسیی‬ ،‫شده‬ ‫تعییین‬ ‫اهدف‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫مشکلی‬ ‫نباید‬ ‫پزشکان‬ .‫یشود‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫سنجیده‬ •‫شده‬ ‫خوااهد‬ ‫ااعلم‬ ‫ناها‬‌‫ش‬ ‫آ‬ ‫به‬ ،‫کلی‬ ‫اهدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫تا‬ ‫پزشکان‬ ‫برای‬ ‫انگیزه‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫که‬
 8. 8. ‫دست‬ ‫به‬ ‫پزشکان‬ ‫با‬ ‫مطب‬ ‫مدیر‬ ‫مستقیم‬ ‫هی‬‌‫ش‬ ‫مصاحب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اطلاعات‬ ‫تمام‬ ‫آمد‬ ‫.خوااهد‬
 9. 9. ‫مطب‬ ‫منشی‬ •(!‫است‬ ‫جنسیت‬ ‫)منظور‬ .‫باشد‬ ‫خانم‬ •‫طور‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫لیسانس‬ ‫ی‬‌‫ش‬ ‫تحصیل‬ ‫مدرک‬ ‫حداقل‬ .‫اهنر‬ ‫یا‬ ‫انسانی‬ ‫اعلوم‬ ‫هاهای‬‌‫ش‬ ‫رشت‬ ‫در‬ ‫هال‬‌‫ش‬ ‫اید‬ •‫حداقل‬5‫مشخصات‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کار‬ ‫هی‬‌‫ش‬ ‫سابق‬ ‫سال‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫یشود‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫دریافت‬ ‫سابق‬ ‫شغل‬ .‫یشود‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ ‫بیشتر‬ ‫اطلاعات‬
 10. 10. ‫مطب‬ ‫منشی‬ •‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫نظیر:ااعتماد‬ ‫یاهایی‬‌‫ش‬ ‫ویژگ‬ ،‫او‬ ‫از‬ ‫شخصیت‬ ‫تست‬ ‫گرفتن‬ ‫با‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ‫اهمکاری‬ ‫حس‬ ،‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ‫گونه‬ ‫اهر‬ ‫بروز‬ ‫بدون‬ ‫متفاوت‬ ‫اهای‬ ‫موقعیت‬ ،‫بودن‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫رازداری‬ ،‫ذاهن‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫حافظة‬ ، ‫مناسب‬ ‫اجتمااعی‬ ‫رفتار‬ ،‫سلیقه‬ ‫اقرار‬ ،‫کاراها‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ،‫تحمل‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ،‫گفتار‬ ‫در‬ ‫نرمی‬ ،‫ابتکار‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫خود‬ ‫اشتبااهات‬ ‫به‬ •‫دریافت‬ ‫مدارک‬ ،‫روانشناسی‬ ‫هی‬‌‫ش‬ ‫دور‬ ‫گونه‬ ‫اهر‬ ‫یا‬ ‫مدیریتی‬ ‫هاهای‬‌‫ش‬ ‫دور‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫خوااهد‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫امتیاز‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ •،‫کار‬ ‫سااعات‬ ‫تعداد‬ ،‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬ ،‫مزایا‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫سقف‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫قرار‬ ‫افراد‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫مطب‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫ظااهری‬ ‫شرایط‬ ،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫شیفت‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫نظرات‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ااعلم‬ ‫ناها‬‌‫ش‬ ‫آ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موافقت‬ ‫و‬ ،‫گرفته‬ .‫کنند‬ •‫توسعه‬ ‫کارگاه‬ :‫نظیر‬ ‫هاهایی‬‌‫ش‬ ‫کارگا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فرد‬ ،‫اولیه‬ ‫شرایط‬ ‫شدن‬ ‫محرز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مذاکره‬ ‫تاهای‬‌‫ش‬ ‫مهار‬ ‫کارگاه‬ ،‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫روابط‬
 11. 11. ‫مطب‬ ‫منشی‬ •‫با‬ ‫که‬ ‫مشابه‬ ‫هاهای‬‌‫ش‬ ‫کارگا‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫مشکلی‬ ‫نباید‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫فرد‬ ‫درآمداهای‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫هاش‬‌‫ش‬ ‫اهزین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫هریزی‬‌‫ش‬ ‫برنام‬ ‫مطب‬ ‫مدیر‬ ‫صلحدید‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشکلی‬ ‫یشود‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫پرداخت‬ ‫مطب‬ •‫حضور‬ ،‫مدیر‬ ‫با‬ ‫مطب‬ ‫پرسنل‬ ‫هی‬‌‫ش‬ ‫جلس‬ ‫در‬ ‫مااهانه‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫فرد‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشکلت‬ ‫و‬ ‫انتقادات‬ ،‫پیشنهادات‬ ،‫نظرات‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫فعال‬ .‫کند‬ ‫مطرح‬ ‫کارش‬ ‫با‬
 12. 12. ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یگیرد‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫فوق‬ ‫هی‬‌‫ش‬ ‫جلس‬ ‫در‬ ‫مطب‬ ‫منشی‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫مدیر‬ ‫صلحدید‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫پاداشی‬ ،‫اهدف‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫یشود‬‌‫ش‬ ‫م‬ ‫.داده‬ ‫و‬ ‫پرسشنامه‬ ‫توسط‬ ‫فوق‬ ‫اطلاعات‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫مطب‬ ‫مدیر‬ ‫با‬ ‫حضوری‬ ‫هی‬‌‫ش‬ ‫مصاحب‬ ‫آمد‬ ‫.خوااهد‬
 13. 13. ‫دندانپزشک‬ ‫دستیار‬ •.‫باشد‬ ‫خانم‬ •‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫لرتر‬‌‫ت‬ ‫ها‬‌‫ت‬ ‫اید‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫لیسانس‬ ‫رتحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫حداقل‬ .‫سلمت‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاهای‬‌‫ت‬ ‫رشت‬ •‫داشته‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫دستیاری‬ ‫آموزش‬ ‫هاهای‬‌‫ت‬ ‫دور‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مدرک‬ .‫باشد‬ •‫حداقل‬5‫سابق‬ ‫شغل‬ ‫مشخصات‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کار‬ ‫هی‬‌‫ت‬ ‫سابق‬ ‫سال‬ ‫حاصل‬ ‫رتماس‬ ‫بیشتر‬ ‫اطلاعات‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫یشود‬‌‫ت‬ ‫م‬ ‫دریافت‬ .‫یشود‬‌‫ت‬ ‫م‬
 14. 14. •‫به‬ ‫نظیر:ااعتماد‬ ‫یاهایی‬‌‫ت‬ ‫ویژگ‬ ،‫او‬ ‫از‬ ‫شخصیت‬ ‫رتست‬ ‫گرفتن‬ ‫با‬ ‫بدون‬ ‫متفاوت‬ ‫اهای‬ ‫موقعیت‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫نفس‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ‫اهمکاری‬ ‫حس‬ ،‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ‫گونه‬ ‫اهر‬ ‫بروز‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫حافظة‬ ، ‫مناسب‬ ‫اجتمااعی‬ ‫رفتار‬ ،‫سلیقه‬ ،‫ابتکار‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫رتصمیم‬ ‫قدرت‬ ،‫بودن‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫رازداری‬ ،‫ذاهن‬ ،‫کاراها‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ،‫رتحمل‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ،‫گفتار‬ ‫در‬ ‫نرمی‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫خود‬ ‫اشتبااهات‬ ‫به‬ ‫اقرار‬ •‫و‬ ‫داهان‬ ‫بهداشت‬ ‫با‬ ‫مررتبط‬ ‫هاهای‬‌‫ت‬ ‫دور‬ ‫گذراندن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫فوق‬ ‫مدارک‬ ،‫کودک‬ ‫روانشناسی‬ ‫یا‬ ‫دندان‬ .‫بود‬ ‫خوااهد‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫امتیاز‬
 15. 15. •‫به‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬ ،‫مزایا‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫سقف‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫ظااهری‬ ‫شرایط‬ ،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫شیفت‬ ،‫کار‬ ‫سااعات‬ ‫رتعداد‬ ،‫کار‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موافقت‬ ‫و‬ ،‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫افراد‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫مطب‬ ‫محل‬ .‫کنند‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫نظرات‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ااعل م‬ ‫ناها‬‌‫ت‬ ‫آ‬ •‫هاهایی‬‌‫ت‬ ‫کارگا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فرد‬ ،‫اولیه‬ ‫شرایط‬ ‫شدن‬ ‫محرز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کارگاه‬ ،‫مطب‬ ‫بهداشت‬ ‫راعایت‬ ‫و‬ ‫استریلزیسیون‬ ‫کارگاه‬ :‫نظیر‬ ‫با‬ ‫روابط‬ ‫رتوسعه‬ ‫کارگاه‬ ،‫کودکان‬ ‫با‬ ‫اررتباط‬ ‫هی‬‌‫ت‬ ‫نحو‬ ‫و‬ ‫روانشناسی‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫کند‬ ‫شرکت‬ ‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫مشتریان‬ .‫نماید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫مدرک‬
 16. 16. •‫با‬ ‫که‬ ‫مشابه‬ ‫هاهای‬‌‫ت‬ ‫کارگا‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫مشکلی‬ ‫نباید‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫فرد‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫هاش‬‌‫ت‬ ‫اهزین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫هریزی‬‌‫ت‬ ‫برنام‬ ‫مطب‬ ‫مدیر‬ ‫صلحدید‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشکلی‬ ‫یشود‬‌‫ت‬ ‫م‬ ‫پرداخت‬ ‫مطب‬ ‫درآمداهای‬ •،‫مدیر‬ ‫با‬ ‫مطب‬ ‫پرسنل‬ ‫هی‬‌‫ت‬ ‫جلس‬ ‫در‬ ‫مااهانه‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫فرد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشکلت‬ ‫و‬ ‫انتقادات‬ ،‫پیشنهادات‬ ،‫نظرات‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫فعال‬ ‫حضور‬ .‫کند‬ ‫مطرح‬ ‫کارش‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ •‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫فوق‬ ‫هی‬‌‫ت‬ ‫جلس‬ ‫در‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫پاداشی‬ ،‫اهدف‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یگیرد‬‌‫ت‬ ‫م‬ .‫یشود‬‌‫ت‬ ‫م‬ ‫داده‬ ‫مطب‬ ‫منشی‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫رتعیین‬ ‫مدیر‬ ‫صلحدید‬ ‫به‬ ‫مطب‬ ‫مدیر‬ ‫با‬ ‫حضوری‬ ‫هی‬‌‫ت‬ ‫مصاحب‬ ‫و‬ ‫پرسشنامه‬ ‫رتوسط‬ ‫فوق‬ ‫اطلاعات‬ .‫آمد‬ ‫خوااهد‬ ‫دست‬
 17. 17. •‫و‬ ‫پرستاران‬ ،‫پزشکان‬ ‫از‬ ‫ااعم‬ ‫مطب‬ ‫پرسنل‬ ‫رتما م‬ ‫ویروس‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫نظافتچی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫منشی‬ ‫اهپارتیت‬B.‫شوند‬ ‫واکسینه‬ •‫مطب‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫رتعریف‬ ‫یونیفر م‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫پرسنل‬ ‫رتما م‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ •.‫کننذ‬ ‫شرکت‬ ‫گرواهی‬ ‫مااهانه‬ ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫پرسنل‬ ‫رتما م‬
 18. 18. ‫اطلاعارتی‬ ‫سرمایه‬
 19. 19. ‫اطلاعارتی‬ ‫سرمایه‬ •،‫مجلت‬ ،‫باها‬‌‫ت‬‌‫ت‬ ‫کتا‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫اطلاعارتی‬ ‫هی‬‌‫ت‬ ‫سرمای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫که‬ ‫هاهاست‬‌‫ت‬ ‫شبک‬ ‫و‬ ‫هاها‬‌‫ت‬ ‫کارگا‬ ‫قرار‬ ‫مطب‬ ‫پرسنل‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫صورت‬ .‫یداهد‬‌‫ت‬ ‫م‬ •‫سیستم‬ ‫از‬ ‫یمداری‬‌‫ت‬ ‫مشتر‬ ‫استرارتژی‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دانشی‬ ‫که‬ ‫یبرد‬‌‫ت‬ ‫م‬ ‫بهره‬ ‫اطلاعارتی‬ ‫و‬ ‫رتماس‬ ‫بااعث‬ ‫و‬ ‫بداهد‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫تاهای‬‌‫ت‬ ‫الوی‬ .‫شود‬ ‫مشتری‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ترسانی‬‌‫ت‬ ‫خدم‬ •‫با‬ ‫داشتن‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫باها‬‌‫ت‬ ‫کتا‬ ‫هی‬‌‫ت‬ ‫رتهی‬ ‫با‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هی‬‌‫ت‬ ‫شبک‬ ‫استقرار‬ ‫اهمچنین‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مجلت‬
 20. 20. ‫سازمانی‬ ‫سرمایه‬
 21. 21. ‫سازمانی‬ ‫سرمایه‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫جز‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬ ‫سرمایه‬ 1‫چشم‬ ،‫ماموریت‬ ‫کردن‬ ‫درونی‬ ‫و‬ ‫آگاهی‬ :‫فرهنگ‬ - ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بنیادین‬ ‫شهای‬‌‫ه‬ ‫ارز‬ ‫و‬ ‫انداز‬ ‫استراتژی‬ 2‫سطوح‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫رهبران‬ ‫داشتن‬ :‫رهبری‬ - ‫آن‬ ‫یهای‬‌‫ه‬ ‫استراتژ‬ ‫پیشبرد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫بسیج‬ ‫برای‬ 3‫و‬ ‫تیمی‬ ،‫فردی‬ ‫ههای‬‌‫ه‬ ‫انگیز‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ :‫هماهنگی‬ - ‫استراتژیک‬ ‫اهداف‬ ‫تامین‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫واحد‬ 4‫سازما‬ ‫در‬ ‫استراتژیک‬ ‫دانش‬ ‫تسهیم‬ :‫تیمی‬ ‫کار‬ -‫ن‬
 22. 22. ‫کارکنان‬ ‫هی‬‌‫ه‬ ‫مسالن‬‌‫ه‬ ‫نی‬ ‫پایش‬ ‫شامل‬ ‫های‬‌‫ه‬ ‫پرسشنام‬ ‫اساس‬ ‫بر‬12‫کارآمد‬ ‫کاری‬ ‫محیط‬ ‫شها‬‌‫ه‬ ‫پرس‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫تحقیقی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوال‬ :‫یکنند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ 1‫دارند؟‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫انتظاراتی‬ ‫چه‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫یدانم‬‌‫ه‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫آیا‬ - 2‫دارم؟‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫کارم‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫آیا‬ - 3‫انجام‬ ‫همیشه‬ ‫هام‬‌‫ه‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫خوب‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫که‬ ‫دارم‬ ‫را‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫کارم‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آیا‬ - ‫بدهم؟‬ 4‫هام؟‬‌‫ه‬ ‫گرفت‬ ‫تشویق‬ ‫با‬ ‫پاداش‬ ‫کارم‬ ‫درست‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آیا‬ ،‫گذشته‬ ‫هفته‬ ‫در‬ - 5‫دارد؟‬ ‫توجه‬ ‫انسان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫کسی‬ ‫یا‬ ‫من‬ ‫مافوق‬ ‫آیا‬ - 6‫کند؟‬ ‫تشویق‬ ‫خودم‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫کسی‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آیا‬ - 7‫دارد؟‬ ‫توجه‬ ‫من‬ ‫عقاید‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آیا‬ - 8‫دارم؟‬ ‫مهمی‬ ‫شغل‬ ‫که‬ ‫یدهد‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫احساس‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫ماموریت‬ ‫آیا‬ - 9‫دارند؟‬ ‫مناسب‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫تعهد‬ ‫همکارانم‬ ‫آیا‬ - 10‫هستم؟‬ ‫سایرین‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫دوست‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آیا‬ - 11‫زده؟‬ ‫حرفی‬ ‫پیشرفتم‬ ‫هی‬‌‫ه‬ ‫بار‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫کسی‬ ‫آیا‬ ‫گذشته‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫در‬ - 12‫هام؟‬‌‫ه‬ ‫داشت‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫فرصت‬ ‫کارم‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫آیا‬ - .‫یسازد‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سالم‬ ‫سازمانی‬ ‫جو‬ ‫سنجش‬ ‫امکان‬ ‫سول ت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬

×