SlideShare a Scribd company logo
1 of 74
Download to read offline
-
C
herkasy region is not only the geographical cent-
er of Ukraine; it is its spiritual center: rich nature,
generous fertile black soils, unique historical and
cultural heritage. In Cherkasy region, there were formed
the first Cossack republic and Ukrainian statehood.
Its first hetman capital was here, in Chyhyryn, during
the times of our great countryman Bohdan Khmelnytsky.
Many European countries’ ambassadors were given a
reception here. The Ukrainian Cossack phenomenon be-
gan and the Cossack rebellions and XVII century national
liberation revolution started on these lands.
Cherkasy region is a place of a great deed of the na-
tion during the Second World War. Hundreds of monu-
ments and memorial steles are on the paces of Korsun-
Shevchenkivsky battle, Uman-Batoshanska military
operation, and the battle for the Dnipro River.
DuringtheKyivRustimesitsSouthernborderswerepro-
tected by city-fortresses of poroska, posulska, and posupi-
yska defense lines: Korsun, Zheln, Rymiv, Pisochyn, Borov etc.
Looking further back in the former times, one can
see that it is Cherkasy land where there is a big massif of
the Trypillian period archeological findings, which age is
more than 5 thousand years; it allows consider Cherkasy
region a cradle of this culture.
None of the guests of our region will ignore a pearl
of the world landscape architecture – Sofiyivka – Na-
tional Dendrological Park – one of the seven wonders of
Ukraine which has been delighting its visitors for more
than 200 years. And just imagine an unforgettable expe-
rience of visiting Kholodny Yar, Butsky Canyon on the Hir-
sky Tikych River, Kaniv mountains, and wonderful places
in Zvenyhorodka area which are called Small Switzerland
for their landscape uniqueness.
But even if all this did not exist, Cherkasy region is still a
holly land, because it is the birthplace and the resting place
of our national prophet and genius – Taras Shevchenko.
Nowadays you are welcomed by the renewed Shevchenko
sites in Moryntsi, Budysche, Shevchenkove – villages, where
Kobzar was born and where he spent his childhood, and by
the holly Chernecha Mountain where he is resting in peace.
The booklet, which you are holding in your hands, is
another attempt to open a touristic potential of Cherkasy
region for Ukraine. And the booklet uniqueness is that
you can choose a route according to your preferences,
and, most importantly, a season.
The tourist services in Cherkasy region include 9 na-
tional state historical and cultural natural reserves, plenty of
temples and castles, museums. More than thousand rivers
flow through the territory of Cherkasy region; their shores
are almost fully used for recreation purpose.
You will be greeted by modern buildings of
Cherkasy, Uman, Smila, and Zolotonosha, renewed vil-
lages, quite a decent service, sincere and hearty inhab-
itants of Cherkasy region.
But what can one tell about wonders of the union
of the modern and the past, the reality and the legend?
Definitely, one must see all this oneself.
Thus, we sincerely invite you to our region, which is
full of history and modernity, which is becoming nowa-
days an important touristic center of Ukraine.
Cherkasy Regional
State Administration
Land of Bohdan and Taras invites the guests
-
,
ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА.
TOURISTIC CHERKASY.
5 СЕЗОНІВ
5 SEASONS
ЧЕРКАЩИНА
ТУРИСТИЧНА.
5 СЕЗОНІВ
ЧЕРКАЩИНА
ТУРИСТИЧНА.
5 СЕЗОНІВ
TOURISTIC
CHERKASY.
5 SEASONS
TOURISTIC
CHERKASY.
5 SEASONS
Ч
еркащина – не просто географічний центр
України, це її духовне осердя: багата природа,
щедрі родючі чорноземи, неповторна істори-
ко-культурна спадщина. На Черкащині зароджувала-
ся перша козацька республіка, формувалася україн-
ська державність.
Саме тут, у Чигирині, була її перша гетьманська сто-
лиця часів нашого великого земляка Богдана Хмель-
ницького. Сюди ж прибували посли з багатьох євро-
пейських країн. На цих землях зародилося українське
козацтво, починалися козацькі повстання, національ-
но-визвольна революція середини XVII століття.
Черкащина – це також місце величного подви-
гу народу у роки Великої Вітчизняної війни. Сотні
пам’ятників, меморіальних стел постали на місцях
Корсунь-Шевченківської битви, Умансько-Батошан-
ської операції, битви за Дніпро.
У часи Київської Русі її південні рубежі боронили
укріплені міста-фортеці пороської, посульської, посу-
пійської оборонних ліній: Корсунь, Желнь, Римів, Пісо-
чин, Боров та інші.
Якщо ж ще далі подивитися у давні часи, то саме
на Черкащині маємо значний масив археологічних
знахідок унікальної трипільської доби, яким понад
п’ять тисяч років, що дає усі підстави вважати Черка-
щину колискою цієї культури.
Жоден із гостей нашого краю не омине своєю
увагою перлину світового садово-паркового мисте-
цтва  – «Софіївку» – Національний дендрологічний
парк – одне із семи чудес України, який радує сво-
їх відвідувачів вже більше 200-от років. А чого вар-
ті лише незабутні враження від відвідин Холодного
Яру, Буцького каньйону на річці Гірський Тікич, Ка-
нівських гір, дивовижних місць на Звенигородщи-
ні, які за унікальністю ландшафту називають малою
Швейцарією.
Та якби навіть цього всього не було, то Черкащина
все одно є святою землею, адже на ній народився і в
ній спочиває наш національний пророк і геній – Тарас
Шевченко. Нині на вас чекають оновлені шевченків-
ські місця у Моринцях, Будищі, Шевченковому – селах,
де Кобзар народився і провів дитячі роки, та священ-
на Чернеча гора, де покоїться його прах.
Буклет, який Ви тримаєте у руках – це передусім
нова спроба відкрити Україні туристичний потенціал
Черкащини. Унікальність брошури у тому, що Ви мо-
жете обрати маршрут відповідно до своїх вподобань
і, головне, сезону.
До послуг туристів на Черкащині – 9 національ-
них та державних історико-культурних заповідни-
ків, храми та замки, музеї. Територією Черкащини
протікає понад тисяча річок, береги яких майже по-
всюдно використовуються для відпочинку.
Вас зустрінуть сучасні будівлі Черкас і Умані, Сміли
і Золотоноші, оновлені села, цілком пристойний сер-
віс, щирі та гостинні черкащани.
Але що багато розповідати про дива поєднання
сучасності і минулого, реальності і легенди? Звісно,
все треба побачити лише на власні очі.
Тож щиро запрошуємо до нашого краю, який на-
повнений історією і сучасністю, який нині стає важли-
вим туристичним центром України.
Черкаська обласна
державна адміністрація
Земля Богдана і Тараса запрошує гостей
-
C
herkasy region is not only the geographical cent-
er of Ukraine; it is its spiritual center: rich nature,
generous fertile black soils, unique historical and
cultural heritage. In Cherkasy region, there were formed
the first Cossack republic and Ukrainian statehood.
Its first hetman capital was here, in Chyhyryn, during
the times of our great countryman Bohdan Khmelnytsky.
Many European countries’ ambassadors were given a
reception here. The Ukrainian Cossack phenomenon be-
gan and the Cossack rebellions and XVII century national
liberation revolution started on these lands.
Cherkasy region is a place of a great deed of the na-
tion during the Second World War. Hundreds of monu-
ments and memorial steles are on the paces of Korsun-
Shevchenkivsky battle, Uman-Batoshanska military
operation, and the battle for the Dnipro River.
DuringtheKyivRustimesitsSouthernborderswerepro-
tected by city-fortresses of poroska, posulska, and posupi-
yska defense lines: Korsun, Zheln, Rymiv, Pisochyn, Borov etc.
Looking further back in the former times, one can
see that it is Cherkasy land where there is a big massif of
the Trypillian period archeological findings, which age is
more than 5 thousand years; it allows consider Cherkasy
region a cradle of this culture.
None of the guests of our region will ignore a pearl
of the world landscape architecture – Sofiyivka – Na-
tional Dendrological Park – one of the seven wonders of
Ukraine which has been delighting its visitors for more
than 200 years. And just imagine an unforgettable expe-
rience of visiting Kholodny Yar, Butsky Canyon on the Hir-
sky Tikych River, Kaniv mountains, and wonderful places
in Zvenyhorodka area which are called Small Switzerland
for their landscape uniqueness.
But even if all this did not exist, Cherkasy region is still a
holly land, because it is the birthplace and the resting place
of our national prophet and genius – Taras Shevchenko.
Nowadays you are welcomed by the renewed Shevchenko
sites in Moryntsi, Budysche, Shevchenkove – villages, where
Kobzar was born and where he spent his childhood, and by
the holly Chernecha Mountain where he is resting in peace.
The booklet, which you are holding in your hands, is
another attempt to open a touristic potential of Cherkasy
region for Ukraine. And the booklet uniqueness is that
you can choose a route according to your preferences,
and, most importantly, a season.
The tourist services in Cherkasy region include 9 na-
tional state historical and cultural natural reserves, plenty of
temples and castles, museums. More than thousand rivers
flow through the territory of Cherkasy region; their shores
are almost fully used for recreation purpose.
You will be greeted by modern buildings of
Cherkasy, Uman, Smila, and Zolotonosha, renewed vil-
lages, quite a decent service, sincere and hearty inhab-
itants of Cherkasy region.
But what can one tell about wonders of the union
of the modern and the past, the reality and the legend?
Definitely, one must see all this oneself.
Thus, we sincerely invite you to our region, which is
full of history and modernity, which is becoming nowa-
days an important touristic center of Ukraine.
Cherkasy Regional
State Administration
Land of Bohdan and Taras invites the guests
-
,
ВЕСНА SPRING
ЛІТО SUMMER
ОСІНЬ AUTUMN
Березневий дивосвіт
Холодного Яру.............................................................6
The March wonderland of Kholodny Yar.............7
Квітневий струмінь
Буцького каньйону....................................................8
The April stream of Butsky Canyon.......................9
Травнева мелодія
бузкового балу в Корсуні.................................... 10
The May melody of lilac ball in Korsun...............11
Мошни..........................................................................12
Moshny..........................................................................12
Активнийвідпочинок..............................................13
Active leisure...............................................................13
Червневі світанки
у Трипільській садибі............................................. 14
The June dawns in Trypillian homestead..........15
Липневі краєвиди
Черкаського моря.................................................. 18
The July views on the Cherkasy sea....................19
Серпневі музичні
вечори Кам’янки......................................................20
The August musical evenings in Kamianka..... 21
Активний відпочинок............................................22
Active leisure..............................................................22
Рибалка....................................................................... 24
Fishing.......................................................................... 24
Мисливство............................................................... 26
Hunting........................................................................ 26
Яблуневий вересень
Симиренківського саду........................................28
The apple September
of the Symyrenkos’ garden....................................29
Романтичний жовтень
Тальнівського замку..............................................30
The romantic October of the Talne castle........ 31
Золотий листопад Трахтемирова.................... 32
Тhe golden November of Trakhtemyriv............ 33
Палац Даховських...................................................34
The Dakhovskys’ Castle ......................................... 35
Парки міста Черкаси..............................................36
Parks of Cherkasy ..................................................... 37
Активний відпочинок............................................38
Active leisure..............................................................38
ЗИМА WINTER
ВІД ВЕСНИ ДО ВЕСНИ
FROM SPRING TO SPRING
Традиційні фестивалі.............................................66
Traditional festivals................................................... 67
Готелі, заклади
ресторанного господарства..............................68
Hotels, restaurants.................................................... 70
ТУРИСТИЧНА
ІНФРАСТРУКТУРА
TOURISM INFRASTRUCTURE
Грудневі візерунки
Мошногірського кряжу........................................40
The December patterns
of Moshnogirya ridge...............................................41
Лютневий зорепад курорту Водяники.......... 42
Тhe February shooting stars of Vodianyky...... 43
Звенигородка –
Батьківщина Тараса Шевченка..........................48
Zvenyhorodka –
the Motherland of Taras Shevchenko................ 49
Туристичний маршрут
«Батьківщина Тараса Шевченка»......................50
Touristic route Motherland
of Taras Shevchenko................................................50
Туристичний маршрут.......................................... 51
«Стежками натхнення»
Touristic route Paths of Inspiration..................... 51
Чигирин – гетьманська столиця....................... 52
Chyhyryn – a hetman capital................................ 53
Умань: трохи вишуканої античності
у серці України.........................................................54
Uman: a little bit of refined antiquity
in the heart of Ukraine............................................ 55
Зелені садиби Черкащини..................................56
Green Tourism in Cherkasy Region.....................56
Тематичні села запрошують...............................58
Welcome to thematic villages..............................58
Вітряки Черкащини................................................60
Windmills.....................................................................60
Релігійний туризм................................................... 62
Religious tourism...................................................... 62
Військовий туризм.................................................64
Military tourism.........................................................64
Центр Черкаського краю.....................................44
Administrative centre of Cherkasy region........ 45
Канів – духовне осердя України.......................46
Kaniv – a spiritual center of Ukraine................... 47
Березневий дивосвіт
Холодного Яру
К
ожен, хто хоч раз бував в Холодному Яру, від-
чував на собі вплив чудодійної сили, яка напо-
внює душу світлим, радісним і неповторним.
Позитивну енергетику цих місць одні вчені припису-
ють вулкану, який діяв тут два мільйони років тому,
інші – метеориту, який, зіштовхнувшись з Землею,
утворив Холодноярську западину.
Славиться Холодний Яр своєю неповторною при-
родою. Розкішні краєвиди здавна манять художників і
фотографів.
У Холодному Яру археологи знайшли сліди всіх
археологічних культур, починаючи з трипільської
землеробної культури.
З-під землі на схилах балок б'ють джерела з над-
звичайно смачною і холодною,  навіть влітку, водою.
Жителі навколишніх сіл вважають її цілющою і вжи-
вають «від усіх хвороб». Стверджують, що вода дійсно
вирізняється вмістом оптимальної кількості родону
і срібла. І нібито витікає з трьох озер під Холодним
Яром, які є своєрідними артезіанськими басейнами
підземного моря питної води, що утворилися внаслі-
док вулканічної діяльності у давні часи.
Ще одна пам’ятка Холодного Яру – тисячолітній
дуб, який носить ім'я Максима Залізняка. Височіє він
на схилі Кириківського яру на хуторі Буда. Офіційно
йому нараховують понад 1100 років. Це справжній па-
тріарх серед дубів і одне з найстаріших дерев України.
Поруч з дубом знаходиться братська могила жителів
хутора Буда, яких розстріляли фашисти під час Другої
Світової війни. Обіймище дуба 8 метрів 90 сантиме-
трів, висота – 24 метри, а загальна маса деревини
становить 37,5 куб. м.
Цей дуб – свідок розвитку нашої цивілізаціїї. Стар-
ших за нього годі й шукати!
Під його шатром відпочивали Богдан Хмель-
ницький, Северин Наливайко, Павло Павлюк, Мак-
сим Залізняк, Андрій Журба, Семен Неживий, Тарас
Шевченко. І саме під цим дубом давали клятву гай-
дамаки.
Після прийняття християнства у цих краях виникло
чимало монастирів, а Холодний Яр став притулком для
чернецтва. Серед найзначніших – Мотронинський мо-
настир, який знаходиться в центрі Холодного Яру.
ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ
FOR INFORMATION
Черкаський обласний центр туризму, краєзнавства і
екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради
Cherkasy regional centre for tourism, local lore and
excursions of school youth of Cherkasy regional counci
тел./tel.: (0472) 63-14-89
6 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ВЕСНА
ВЕСНА SPRING
A
nyone who has ever been to Kholodny Yar, felt
the impact of some miraculous power filling the
human soul with light, joyful and unique feeling.
Positive energy of these places some scientists attribute
to the volcano, which activity took place here two million
years ago; others ascribe it to a meteorite, which hit the
Earth and formed Kholodny Yar cavity.
Kholodny Yar is also famous for its unique nature.
Wonderful landscapes have attracted artists and pho-
tographers.
In Kholodny Yar archaeologists have found traces of
all types of archaeological cultures starting with Trypil-
lian agricultural culture.
In the earth on the slopes of hills there are numerous
springs with extremely tasty water which remains cold
even in summer. People of neighboring villages think it
has healing abilities and drink it «against all diseases». It
is claimed that water really has the optimal amount of
radon and silver in its chemical composition. Suppos-
edly, it comes from the three lakes under Kholodny Yar,
which are a kind of underground artesian basins of un-
derground fresh water sea, formed due to volcanic activ-
ity two million years ago.
Another great sight of Kholodny Yar is the millennial
oak, named after Maxim Zaliznyak. It stands on the slope
of the Kyrykivsky ravine near the small village Buda. Of-
ficially its age is given as about 1100 years. This is a real
patriarch among oaks and one of the oldest trees in
Ukraine. Next to the oak is the common grave of Buda
inhabitants, who were executed by Fascists during the
Second World War.
The girth of the oak is 8 meters 90 centimeters, its
height is 24 feet, and the total weight of wood is 37.5 cu. m.
Under its crown had their rest Bohdan Khmelnytsky,
Severin Nalyvayko, Pavlo Pawluk, Maxim Zalizniak, And-
rii Zhurba, Semen Nezhyvy and Taras Shevchenko. And
it was under this oak that Haydamaky made their oath,
The March wonderland
of Kholodny Yar
not to spare their lives while fighting against the Polish
oppressors.
It is impossible to find a creature older than it!
After the adoption of Christianity in these lands,
many monasteries appeared here, and Kholodny Yar be-
came a refuge for monks. In the XVIII century, alongside
Motronynsky convent between Rzhyshchiv and Chyhy-
ryn there were fourteen other monasteries.
7TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SPRING
М
альовничий гранітний каньйон на річці Гір-
ський Тікич біля села Буки входить до сотні
найкрасивіших місць України, є одним із лі-
дерів за оригінальністю і «нетиповістю», та знаходить-
ся на другому місці рейтингу «Сім чудес Черкащини».
Кажуть, що камінню каньйону більше 2 млн. ро-
ків. Можливо, такий рельєф утворився у протерозой-
ських гранітах за часів сходу льодовика.
За одними даними, довжина каньйону – близь-
ко 3 км, за іншими – 5 км. Скелі і камені тягнуться на
відстань близько кілометра. І така мініатюрність обу-
мовлює нескінченну різноманітність видів. Буквально
через кожні 10-15 метрів картинка змінюється, і за кож-
ним поворотом річки відкривається інше диво. Милу-
ватися мальовничістю каньйону можна нескінченно.
Перед входом в Буцький каньйон води Гірського
Тікича стрімко скочуються з брили граніту, тим самим
створюючи гучний водоспад Вир. Біля водоспаду ще в
XIX столітті побудували великий водяний млин.
Контраст каньйону неповторний. Зверху звичай-
на центральноукраїнська рівнина: синє небо, яскраві
квіти, запах сіна й шум води. А знизу – велетенські
скелі, майже гірський потік, водоспади і перманент-
не враження, що цього тут бути просто не може і що
зараз ти не в Черкаській області, а десь ближче до
Карпат.
Це чудо природи не залишилося непоміченим, і
ще в 1972 році цьому об'єкту було присвоєно статус
державного пам'ятника природи місцевого значення.
А ще колись тут була збудована одна з перших ма-
лих ГЕС в Україні.
Буцький каньйон – це маленький фіорд у серці
України. У народі його ще називають дивом Черкащини.
Це справжній рай для туриста. У Буцькому кань-
йоні можна плавати на човні і рибалити. З його схилів
стрибати у воду і займатися скелелазінням. А на бе-
регах ставити намети і засмагати. І буквально всюди
милуватися дивовижними краєвидами.
У Буцькому каньйоні, як ніде, відчуваєш силу при-
роди, яка не хоче коритися цивілізації.
Побувавши в Буках один раз – все одно захочеть-
ся повернутися!
Квітневий струмінь Буцького каньйону
8 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ВЕСНА
A
picturesque granite canyon, located on the river
Hirsky Tikych near to the village Buky, is one of
the most beautiful sites in Ukraine; the canyon
is also among leaders for its originality and «indistinct-
ness», and it holds the second place in the «Seven Won-
ders of Cherkasy Region» rating.
One says that granite stones are more than 2 mil-
lion years old. Possibly, such a relief could be formed
in the Proterozoic granites at the time of ice glacier
falling.
According to one data, the length of it is approxi-
mately 3 km, according to another one, it is 5 km. Moun-
tains and rocks extend to a distance of approximately 1
kilometer. Such a miniature causes an endless variety of
views. Literally, the picture changes every 10-15 meters,
and another miracle opens at every turn of the river. The
joy from seeing the canyon is endless.
Before entering Butsky Canyon, the waters of the
Hirsky Tikych rapidly fall from a block of granite, which
creates the loud waterfall Vyr. A big watermill was built
nearby waterfall in the nineteenth century.
The contrast of the canyon is unique. Above there is
an ordinary Central-Ukrainian plain – blue sky, smell of
hay, noise of water and green flowers. And below there
is the mountain stream, the huge mountains, the water-
falls, and the permanent impression is that all this simply
cannot exist and that you are not in Cherkasy region now,
but somewhere closer to the Carpathians.
This wonder of nature did not remain unobserved
and in a very year of 1972 this object was granted a status
of nature monument of the local importance.
Besides, some time ago in the past, here was built
one of the first hydro electric power stations in Ukraine.
Butsky Canyon is a small fjord in the heart of Ukraine.
People also call it «small Switzerland».
It is a true tourist heaven. There are opportunities
for boating, fishing, diving, mountain climbing, putting
up tents, getting suntan and enjoying beautiful views in
Butsky Canyon.
In Butsky Canyon as elsewhere, one feels the power
of nature, nature that does not obey the civilization.
If you visit Buky, you’ll always want to come back!
The April stream of Butsky canyon
9TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SPRING
Н
а високому березі красуні Росі, на трикутни-
коподібному гранітному останцеві у 1032 році
князь Ярослав Мудрий заклав фортецю – один
із могутніх форпостів Пороської лінії оборони, яка за-
хищала південний кордон Київської Русі. Так постало
давнє і вічно молоде місто Корсунь, нині Корсунь-
Шевченківський.
Ви запитаєте: навіщо сюди їхати? Варто і все! Ес-
тетам – щоб побачити палац Лопухіних-Демидових на
гранітному острові ріки Рось. Романтикам – щоб по-
бачити гранітні береги, вкриті жовтими квітами. Ху-
дожнім натурам – побачити збірку місцевої картинної
галереї. Прихильникам військової історії – місця зна-
чних боїв 1648 року, коли війська Богдана Хмельниць-
кого розгромили армію гетьмана Миколи Потоцького
та 1944 року – однієї з наймасштабніших та найжор-
стокіших битв Другої Світової. На згадку про 1944 рік
під палацом вишикувались ряди бойової техніки, зе-
нітки, танки, вантажівки і навіть самотній літак.
Мандруючи по ландшафтному парку Корсунь-
Шевченківського національного історико-культурно-
го заповідника, захоплюєшся його неординарністю,
адже спланований він шляхом використання мотивів
первісного ландшафту.
Відвідавши цього красеня, можна милуватися не
лише екзотичними деревами, а й однією з найкращих
в Україні колекцією бузку.
Безперечно, окрасою міста є чудовий архітектур-
но-історичний палацовий ансамбль Лопухіних-Деми-
дових, розташований на мальовничому гранітному
острові посеред річки Рось.
Історія Корсунського маєтку довга – понад сто ро-
ків минуло між проектом ансамблю (1782 р.) та втілен-
ням його в життя.
Травнева мелодія
бузкового балу
в Корсуні
Палац став флагманом нового стилю – це перша
неоготична споруда на теренах тогочасної Речі По-
сполитої. Причому стилістичних впливів тут можна
знайти безліч: щось східне, щось візантійське, щось
готичне.
Князівський палац вражав своєю пишністю: сті-
ни кімнат були прикрашені родинними портретами
пензлів видатних художників К. Брюллова та В. Боро-
виковського.
Палац князів Лопухіних-Демидових у 50-х роках XIX
століття був найбагатшим палацовим ансамблем Європи.
Знаменитий цей палац і своїми гостями, адже
сюди свого часу приїздили австрійський імператор
Франц Йозеф ІІ, Тарас Шевченко та мати останнього
російського імператора Марія Федорівна.
Зараз ця садиба – один із кращих садово-парко-
вих комплексів України у стилі романтизму. І він гос-
тинно чекає саме на Вас!
10 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ВЕСНА
I
n the middle of the river Ros, on a triangle-shaped
granite stone, in 1032 Prince Yaroslav the Wise laid a
fortress – one of the powerful outposts of Porog’s de-
fensive lines which defended the southern boundary of
the Kyiv Rus. It was the foundation of ancient and at the
same time young town – Korsun.
You can ask: «Why should one go there?» You
should  – and that’s all. Aesthetes should go in order to
see the palace of the Lopukhinykh – Demidovykh on a
granite island on the river Ros. Romantic persons – to see
granite banks covered with yellow flowers. Artistic per-
sons – to see the collection of the local picture gallery.
Military persons – places of famous battles of 1648 when
the army of B. Khmelnytsky defeated the army of hetman
Mykola Pototsky and 1944 year – one of the biggest and
cruelest battle of World War II. As a memory of 1944 there
are lines of military equipment near the palace: ack-ack
guns, tanks, trucks and even a lonely plane.
Walking along the landscape park of Korsun-
Shevchenkivsky national historical and cultural park one
can admire its extraordinary as it is planned with the help
of primitive landscape. While visiting this beauty one can
not only admire exotic trees, but also one of the best col-
lection of lilac.
No doubt that the decoration of the town is a won-
derful architectural and historical palace ensemble of the
Lopukhinykh – Demidovykh situated on the picturesque
granite island in the middle of the Ros.
The history of the Korsun estate is very long – more
than 100 years have passed since the ensemble’s project
(1782) and the implementation of it in life.
This palace has become the leader of the new style –
it is the first Neogothic building within the former Rich
Pospolyta. Besides, one can find here a lot of stylistic in-
fluences: something of Eastern, Byzantine, Gothic ones.
The Prince’s Palace amazed with its splendor: the
walls of the rooms were decorated by portraits,written
by the eminent artists K.Brullov and V. Borovykovsky.
The palace of Princes Lopukhinykh – Demidovykh in
the 50s of the XIX century was the richest ensemble in
Europe.
It is also famous for its guests, as once it was vis-
ited by the Austrian Emperor Francis Joseph II, Taras
Shevchenko and the mother of the last Russian Emper-
or – Maria Fedorivna.
Now this estate is one of the best park and garden-
ing complexes of Ukraine in Romanticism style. And it is
waiting for you!
The May melody of lilac ball in Korsun
Корсунь-Шевченківський державний
історико-культурний заповідник
Korsun-Shevchenkivsky state historical
and cultural natural reserve
тел./tel.: (04735) 2-04-55
www.korsun.ic.ck.ua
ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ
FOR INFORMATION
11TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SPRING
П
осередині між Черкасами і Ка-
невом розкинулось старовинне
козацьке містечко Мошни. По-
стало воно серед боліт та лісів як сторо-
жове поселення більше 500 років тому.
Тут виявлено багатошарове посе-
лення, поселення доби бронзи та чер-
няхівської культури, велика курганна
група з 33-ма насипами.
З якого б боку Ви не під’їхали до
Мошен, Свято-Преображенську церкву
видно як візитку села. І навряд чи зна-
йдеться людина, яка, побачивши церкву,
не замилується її красою. Красива вона у
будь-яку пору року. А особливо гарна на
Великдень, свята Спаса та Маковія, коли
біля неї тисячі людей з свічниками, пас-
ками, букетами яскравих квітів.
У декоративному оформленні будівлі
фантастично переплелись орнаменталь-
ні готичні форми з мотивами східного
мистецтва. Фасади завершені зубчасти-
ми парапетами, капели, середньохрестя
і баня-дзвіниця «увенчаны вычурными
луковичными главами», стрункі декора-
тивні фіали і ділянки стін між капелами.
Цей храм не схожий ні на один іс-
нуючий. В його архітектурі вдало по-
єднується барокко й готика, є елементи
мусульманської архітектури, присутні
також суто слов’янські бані, яких, до
речі, на церкві аж 24!
Архітектурні елементи Преобра-
женської церкви використано при бу-
дівництві Алупкінського палацу М. С. Во-
ронцова в Криму.
Цікавий факт – точну копію храму
Торічеллі пізніше створив у Франції, під
Парижем.
Мошни Moshny
T
here is an old Cossack town
Moshny between Cherkasy and
Kaniv. It was founded among
swamps and forests as a patrol check
point 500 years ago.
There was discovered a multi-level liv-
ing place of the era of bronze and Slavic
culture, a big burial mount group with 33
embankments.
Regardless of the way you’d choose
to enter Moshny, the Holly Transfigura-
tion Church is seen as a business card of
the village. And it is unlikely that there is a
person who would not admire the beauty
of the church when they see the latter. It
is nice in every season of the year. Espe-
cially, it is nice on Easter, on Spas and Mac-
cabeus holidays, when it is surrounded by
thousands of people with candles, Easter
bread, and bouquets of bright flowers.
Decoration of the building combines
a fantastic mixture of fancy Gothic forms
and Oriental art motives. The facades
decoration is completed by toothed
parapets; chapels, the top of church and
bath-bell are crowned by pretentious
bulbous tops.
This temple does not look like any
other one. Its architecture combines Ba-
roque and Gothic styles, there are ele-
ments of Muslim architecture, and purely
24 Slavic baths are present as well.
The architectural elements of the Hol-
ly Transfiguration Church were used dur-
ing the construction of Alupkinsk palace
of M.S. Vorontzov in Crimea.
An interesting fact: Torricelli cre-
ated an exact copy of the temple later in
France, near Paris.
12 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ВЕСНА
Активний відпочинок
Active leisure Черкаська Федерація Альпінізму і Скелелазіння
Cherkasy Mountaineering Federation
www.fais.ck.ua
e-mail: faisckua@gmail.com
+38 096 626 9005
Черкаський яхт-клуб «Парус»
Cherkasy yacht club «Parus»
www.yachtclub.ck.ua,
e-mail: parusckua@gmail.com
тел./tel.: (067) 679-25-05
ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ
FOR INFORMATION
13TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SPRING
Ч
еркащина – це неповторний самобутній край.
Він приваблює барвистим розмаїттям природи,
унікальними пам'ятками історії та архітектури.
Саме тут майже п'ять тисяч років тому набула по-
ширення всесвітньо відома трипільська культура.
Трипільська культура – одне з найбільших явищ
стародавньої історії Європи. За рівнем соціально-еко-
номічного розвитку трипільці підійшли до рівня циві-
лізації Єгипту та Близького Сходу. Вони жили на тери-
торії сучасних Тальнівського та Уманського районів у
поселеннях – протомістах з 15-20 тисячами жителів, які
на той час були найбільшими в світі. Навіть Єгипетські
піраміди молодші за трипільські поселення-гіганти.
В 2002 році на Черкащині був створений Держав-
ний історико-культурний заповідник «Трипільська
культура», до якого увійшла територія 12 поселень.
Заповідник – єдиний на території країн СНД запо-
відник цієї культури, яка відіграла важливу роль у того-
часній і наступній історії народів, що населяли терито-
рію України.
У селах Тальнівського району уже тридцять років
тривають розкопки найдавнішого Трипільського по-
селення. А в селі Легедзино створено унікальний му-
зей трипілля.
Саме тут Ви не лише зможете поспостерігати за
роботою археологів, а й оглянути вже розкопані арте-
факти, що зберігаються у музеї Трипільської культури
у самому центрі села, взяти участь у «Трипільській то-
лоці», під час якої люди спільними зусиллями будують
трипільські хати. Толока – це багато глини, полови,
гамору, радощів та безтурботності. Це пістрявий на-
товп з молоді, митців, ентузіастів-патріотів з різних
куточків України. Так, усі небайдужі, хто може заради
власного задоволення та інтересу в ігровій формі від-
творити найдавніші житла, можуть зробити це тут.
Якщо у Вас є вільний час та бажання – тут завжди
будуть Вам раді.
Червневі світанки
у Трипільській садибі
14 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО
ЛІТО SUMMER
C
herkasy region is a unique region. It attracts by
colorful variety of nature and unique historical
and architectural sites.
A worldly known Trypillian culture became wide-
spread here almost five thousand years ago.
Trypillian culture is one of the greatest phenomena
in the ancient history of Europe. By the level of its socio-
economic development Trypillians approached the level
of civilizations of Egypt and Middle East. They lived on
the territory of today’s Talne district in small and big set-
tlements – prototypes of cities with a population of 15-20
thousand inhabitants that were the biggest ones in the
world at that time. Even Egyptian pyramids are younger
than Trypillian giant settlements.
In 2002 there was created the only state historical
and cultural natural reserve in Europe «Trypillian culture»,
which acquired the territory of 12 settlements with its
squarefootage of 450 hectares in Cherkasy region.
The natural reserve is the only CIS-region-based re-
serve of a culture that played an important role in the
history of nations populating the territory of Ukraine.
The excavations of the most ancient Trypillian settle-
ment have been taking place in Legedzyno village of
Talne district for more than thirty years.
Here you can see the work of archeologists as well as
already excavated artifacts, which are preserved in Trypil-
lian culture museum located in a very center of the village.
Another interesting fact about this place is that the
museum director convenes «A Trypillian toloka (gather-
ing)», during which people build Trypillian house togeth-
er. Toloka is about clay, chaff, jokes, joy and carelessness;
it is a medley crowd of the youth, artists, enthusiasts, and
patriots from all over Ukraine. This is how caring people,
who can reconstruct the most ancient buildings in the
form of a game for the sake of their own satisfaction and
interest, may do it here.
Ifyouhaveasparetimeandawish–you’llbewelcomed.
The June dawns
in Trypillian homestead
15TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER
16 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО
Трипільська культура існувала в IV-III тис.
до н.е., (200 тис. кв. км. території сучасної
України). Трипільці створили високорозви-
нену хліборобську культуру, що наблизила
занепад первісного ладу. Складне житлобуду-
вання, якісні знаряддя праці, високохудожня
кераміка і пластика, існування поселень-гі-
гантів виводять трипілля на рівень наукових
дискусій щодо його місця у світовому цивілі-
заційному процесі.
У 2003 р. створено Державний історико-
культурний заповідник «Трипільська куль-
тура». До його складу входять 11 поселень в
Тальнівському, Уманському та Звенигород-
ському районах. Заповідник займається охо-
роною, дослідженням, популяризацією три-
пільської культури.
У селі Легедзине Черкаської області ство-
рено музей поселень-гігантів трипільської
культури, в якому, крім експозиційних площ
(400 кв.м.), в натуральну величину відтворено
житла, що презентують різні варіанти розви-
тку трипільських племен. Гончарна майстер-
ня, що входить до музейного комплексу, про-
понує туристам сувенірну кераміку як спогад
про давно зниклий трипільський дивосвіт.
Відвідавши заповідник «Трипільська
культура», ви:
- побуваєте на території найбільших у сві-
ті поселень міднокам’яної доби;
- оглянете місця археологічних розкопок;
- ознайомитесь з музейною експозицією,
яка нараховує понад 600 археологічних зна-
хідок;
- поспілкуєтесь з провідними археолога-
ми України;
- переглянете тематичні кінофільми в му-
зейній кінозалі;
- приймете участь у святах і майстер-кла-
сах;
- посмакуєте українськими традиційними
стравами сільської кухні.
Умань
Uman
25 км
Державний
історико-культурний
заповідник
«Трипільська культура»
Київ
Kyiv 230 км
Черкаси
Cherkasy
150 км
“Trypillian culture”–
state historical and
cultural reserve
Світлі смуги – залишки трипільських вулиць
поселення «Тальянки» (450 га), що мало 3 тис.
будинків і близько 14 тис. жителів (ХХХ-ХХІХ ст.
до н.е.).
Траса Умань-Черкаси
с. Талянки
17TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER
The Trypillian culture was spread on the
territory of the modern Ukraine during 4000-
3000 BC. Trypillians created highly-developed
agricultural culture that forced the decline
of the primitive system. Complicated house-
building, high-quality tools, highly-artistic ce-
ramics and plastic made scientists all over the
world decide that the Trypillian culture played
an important role in the development of the
civilization.
State historical and cultural reserve
“Trypillian Culture” was created in 2003. 11
settlements in Uman, Talniv and Zvenygoro-
dka district are united in the reserve. The re-
serve studies, popularizes and protects the
Trypillian culture.
A unique museum of the largest settle-
ments of the Trypillian culture is created in
the village Legedzyne. In the museum you
can find a huge area (400 sq. m) of archeo-
logical exhibits and 3 restored houses that
represent various types of the development
of the Trypillian culture. Besides tourists are
welcome to visit the Pottery, as a part of the
museum complex, where you can buy various
souvenirs of the Trypillian culture.
Visit the reserve and you will:
- visit the territory of the biggest settle-
ments of the Chalcolithic period;
- examine archeological excavations;
- observe the collection of the archeological
findings (more than 600);
- communicate with the leading archeolo-
gists in Ukraine;
- watch movies in archeology;
- take part in traditional fests and master-
classes;
- be able to buy souvenirs;
- taste traditional Ukrainian village cuisine.
Uman-Cherkasy Highway
Legedzyne
village
Light stripes – are the remains of theTrypillian streets
in the“Talianky”settlement, with 3000 houses and
nearly 14 000 inhabitants (XXX-XXIX BC)..
Ч
еркаське море – перлина центральної частини
України. Це рай для відпочинку. Це український
смарагд. Це місце для пригод та романтичних
зустрічей. Це куточок курортних зон та відпочинку
гостей із близького й далекого зарубіжжя.
У районі Черкас його ширина перевищує одинад-
цять кілометрів, а загальна довжина більш ніж сто
двадцять. З боку міста іншого берега не видно навіть
за найяснішої погоди. Влітку – це величезний простір,
заповнений свіжістю і прохолодою води, блакиттю
неба і теплом сонця. Немає нічого прекраснішого, ніж
іти під вітрилом по циx прохолодних водах. Ні шуму
мотора, ні автомобільних швидкостей. Тиша і спокій.
Тільки шелест вітру, дзюрчання води за кормою та
плавне погойдування. І величезний парус над голо-
вою, наповнений вітром.
Зупинка на островах посеред Черкаського моря
створює враження відірваності від цивілізації. Зелень
дерев і кущів, які дають прохолодну тінь, доповнюють-
ся прекрасними піщаними малолюдними пляжами.
Це відпочинок на природі, ночівля у наметових
таборах на островах або садибах зеленого туризму
на березі.
Купання, риболовля, юшка і шашлики, вечірнє
вогнище – невід'ємна частина відпочинку на воді.
Липневі краєвиди
Черкаського моря
18 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО
T
he Cherkasy sea is the pearl of the central part of
Ukraine. It is the paradise to relax. It is the Ukrain-
ian emerald. This sea is the place for adventures
and romantic meetings. It is the place of health resorts
and guests’ rest from abroad.
Within the limits of Cherkasy city its width is more
than 11 kilometers and the total length is more than
120 km. From the side of the city one cannot see the
other side even in the finest weather. In summer it is
the enormous space filled with freshness and coolness
of water, blue colour of the sky and warmness of the
sun. There is nothing more wonderful than to go sail-
ing here. There is neither motor noises nor automobile
speeds. Peace and quiet. Only rustle of wind, babble of
water astern and peaceful rocking. And a big sail above
the head filled with wind.
A stop in the islands in the middle of the Cherkasy
sea creates the impression of isolation from civilization.
Greenery of trees and bushes which make a cool shadow
is added by wonderful sand not crowded beaches.
It is a rest in the fresh air. You can spend the night in
tents in the islands or in private estates of Green tour-
ism ashore.
Swimming, fishing, fish soup and barbecues, evening
camp-fire is the inseparable part of rest on water.
The July views
on the Cherkasy sea
19TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER
А
вцьомудійснощосьє...Природа,тиша,спокій,го-
дини плавно переходять у добу. Провінція, вона
завжди кликала у свої обійми великих людей.
Сама історія обрала нашу Кам'янку, щоб у ті далекі
часи поселити в ній високий дух волелюбності, від-
крити сюди дорогу вічній поезії і великій музиці.
Райським куточком, де можна було відпочити ду-
шею і тілом від міського гамору, стала провінційна
Кам’янка для декабристів, Олександра Пушкіна та Пе-
тра Чайковського. Саме завдяки цим двом легендар-
ним постатям нині відомий світу тихий райцентр на
Черкащині. Спогади про перебування цих двох вели-
ких людей зберігаються в тутешньому спільному музеї.
Десятки тисяч туристів з-за кордону щороку приїздять
сюди, щоб побачити піаніно, за яким Чайковський ство-
рював акорди своїх творів, та скелю, відпочиваючи на
якій, Пушкін дописав свого «Кавказького бранця».
Пушкінська скеля – невеликий гранітний острі-
вець посеред Тясмина. За переказами, Пушкін любив
прогулюватися берегами річки і писати свої вірші,
вмостившись на цій скелі.
Саме у Кам'янці вперше прозвучала чарівна музи-
ка опери Чайковського «Євгеній Онєгін» та фрагменти
«Лебединого озера».
На крутому правому березі Тясмина розкинувся
парк, який за радянських часів дістав назву парку «Де-
кабристів». Тут Ви можете здійснити незабутню прогу-
лянку в минуле. Побачити Зелений будиночок та грот,
де за переказами любили збиратися декабристи, дуб
Чайковського, а також величні та ніби живі пам’ятники
Олександру Пушкіну та Петру Чайковському.
Благословенна Кам'янка, музей Пушкіна і Чайков-
ського ваблять до себе гостей.
Приїжджайте і Ви! Не пожалкуєте!
Серпневі музичні вечори Кам’янки
20 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО
The August musical evenings in Kamianka
A
nd this is something really… nature, silence,
peace, the hours a day go smoothly. Province… It
has been always calling great people into its arms.
The very history has chosen our Kamianka to house
the high spirit of freedom there and open the way for ev-
erlasting poetry and great music.
The provincial Kamianka became a paradise,
where one could have a rest from city noise, for Olek-
sandr Pushkin and Petro Tchaikovsky. These two leg-
endary persons made a quite district center in Cher-
kasy region known in the world. Memories of these
two great people staying here are stored in the local
museum. Dozens of thousands of tourists come here
from abroad every year to see the piano that was used
by Tchaikovsky to create the accords of his works, and
a rock which Pushkin rested on while finishing his «The
Prisoner of the Caucasus».
The Pushkin’s Rock is a small granite island in the
middle of the River Tiasmyn. A legend says that Pushkin
liked walking on the riverbank and writing his poems af-
ter having settled on the rock.
It was Kamianka where the magical music of Tchai-
kovsky «Eugene Onegin» opera was introduced to the
public for the first time.
A park, named the Park of Decembrists during the
soviet times, is located on the right steep Tiasmyn river-
bank. Here you can take an unforgettable walk back to
the past as well as see the Green cart house and grotto,
where, according to the legend, the Decembrists liked to
gather, the Tchaikovsky oak, and also huge and lifelike
monuments of Oleksandr Pushkin and Petro Tchaikovsky.
Blessed Kamyanka, the museum of Pushkin and
Tchaikovsky attract the visitors.
Visit us! You won’t regret!
Кам’янський державний
історико-культурний заповідник
Kamianka state historical
and cultural natural reserve
тел./tel.: (04732) 6-22-74, 6-19-75, (098) 295-61-59
www.kammuz.ucoz.ua, e-mail: kammuz@ukr.net
ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ
FOR INFORMATION
21TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER
Активний відпочинок
Active leisure
Спорт-готель «Селена»
Sport-hotel «Selena»
тел./tel.: (0472) 36-14-95
(067) 470-85-32, (067) 617-33-33
www.hotelselena.info, e-mail: selena_spr@ukr.net
ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ
FOR INFORMATION
22 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО
23TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER
У
люблений вид відпочинку багатьох людей –
це рибалка. Рибoловля – це і чудовий відпо-
чинок, і спорт, і хобі, і навіть мистецтво. Рибо-
ловля в усі часи була відмінним проведенням часу,
відпочинком від турбот, пов'язаних з міським жит-
тям, можливістю залишитися наодинці з природою і
відчути себе її невіддільною частиною.
Українське село запрошує Вас до своїх ставків,
озер та річок. Мальовничі пейзажі, неповторні сіль-
ські куточки – все це і багато іншого назавжди зали-
шиться у Вашому серці.
База в с. Коробівка
Місце розташування: Золотоніський район, с. Ко-
робівка.
Риба: карась, окунь, плотва, щука, судак, сом, лящ,
синець, густера.
Контактний телефон: (097) 236-24-86.
База відпочинку «Рось»
Місце розташування: Черкаська область, Кор-
сунь-Шевченківський район.
Риба: жерех, густера, карась, короп, лящ, лин,
окунь, плотва, сом, судак, товстолоб, щука.
Контактні телефони: (098) 813-88-88;
(050) 441-12-98; (050) 380-68-95.
База відпочинку «Квазар-Рось»
Місце розташування: м. Корсунь-Шевченківський,
Корсунь-Шевченківський район.
Риба: лящ, окунь, короп, карась, сом, судак, щука.
Контактний телефон: (067) 501-08-80.
Риболовна база «Дельта Росі»
Місце розташування: с. Хрещатик, Черкаський ра-
йон, вул. Прибережних, 40.
Риба: білий амур, карась, короп, краснопірка, лящ,
окунь, сазан, судак, товстолоб, щука, язь.
Контактнийтелефон:(096)337-30-53,(099)724-29-07.
Готельно-туристичний комплекс «Карат»
Місце розташування: Черкаська область, м. Канів.
Риба: білий амур, карась, короп, краснопірка, лящ,
лінь, окунь, плотва, сом, судак, щука.
Контактний телефон: (050) 252-54-91.
Рибалка
F
ishing is the favorite kind of leisure of many people.
Fishing is an excellent rest, a sport, a hobby, and even
an art. In all times fishing was an excellent leisure, a
rest from anxiety, connected with a city life, and a chance
to be alone with nature and feel oneself as its integral part.
Ukrainian village invites you to its pounds, lakes, and
rivers. Picturesque landscapes, unique village sites – all
this and much more will remain in your heart forever.
Fishing base in Korobovka village
Location: Korobovka village, Zolotonosha district.
Fish: carp, perch, roach, pike, pike perch, catfish,
bream, bruises, bream.
Contact information: (097) 236-24-86.
«Ros» recreation center
Location:Cherkasyregion,Korsun-Shevchenkivskydistrict.
Fish: chub, bream, crucian carp, bream, tench, perch,
roach, catfish, perch, carp, pike.
Contact information: (098)813-88-88; (050) 441-12-98;
(050) 380-68-95.
Recreation centre «Kvazar-Ros»
Location: Korsun-Shevchenkivsky district, city of Kor-
sun-Shevchenkivsky.
Fish: bream, perch, carp, carp, catfish, perch, pike.
Contactinformation:(067) 501-08-80.
«Ros Delta» fishing base
Location: Cherkasy district, Khreschatyk village, Pry-
berezhnyh St., 40.
Fish: crucian carp, rudd, bream, perch, carp, perch,
carp, pike, ide.
Contact information: (096) 337-30-53.
Hotel and tourist complex «Karat»
Location: Cherkasy region, the city of Kaniv.
Fish: crucian carp, rudd, bream, lіn, perch, roach, cat-
fish, perch, pike.
Contact information: (050) 252-54-91.
Fishing
24 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО
Місця для спортивної
та аматорської рибалки
Places for recreational
and sport fishing
25TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER
Places for fishing
Map notations
Г
еографічне розташування Черкаської облас-
ті стало передумовою для розвитку в області
мисливства. Різноманітність тваринного світу,
кліматичних умов та ландшафту цієї землі сприяє
здійсненню полювань. Мисливство йде на користь
природному середовищу, забезпечуючи контроль за
чисельністю фауни.
Площа мисливських угідь на території Черкаської
області сягає 1538 тисяч гектарів. Єгері та мислив-
ствознавці лісомисливських господарств області за-
вжди готові розповісти про особливості полювання у
цих місцинах. У різні періоди року дозволяється від-
стріл .
Ліси Черкащини запрошують Вас до сучасно об-
лаштованих мисливських комплексів та пунктів зу-
пинок.
Мисливське господарство «Деренківецьке»
Місце розташування: Городищенський р-н
Рибалка
Полювання – хутрові та копитні
097 925 17 77
Мисливське господарство «Вільхівська дача»
Місце розташування: Золотоніський р-н
Рибалка
Полювання – хутрові та копитні
050 446 33 70
«Канівське лівобережне
мисливське господарство»
Місце розташування: Канівський р-н
Полювання – копитні
067 977 67 77
Мисливське господарство
«Катеринопільське»
Місце розташування: Катеринопільський р-н
Рибалка
Полювання – копитні
067 727 03 57
Мисливство
Hunting
Мисливське господарство «Сунки»
Місце розташування: Смілянський р-н
Полювання – копитні
067 505 04 70
Мисливське господарство «Чорнобаївське»
Місце розташування: Чорнобаївський р-н
Полювання – копитні, пернаті, хутрові
067 253 07 70
26 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО
G
eographical position of Cherkasy region has
become a prerequisite for the development
of hunting. The diversity of fauna, climate and
landscape of the land contributes to hunting. Hunting
is beneficial to the environment; it helps to control the
number of animals.
The area of the hunting grounds in Cherkasy
region is nearly 1.538 million hectares. Representatives
of hunting organizations are eager to explain the
peculiarities of the region to everyone. At different
seasons you are allowed to shoot wild boars, deer,
hares, wolves, foxes and birds.
You are welcomed to visit modern hunting complexes
and stops in the forests of Cherkasy region.
Hunting organization “Derenkivetske”
Location: Horodysche district
Fishing
Hunting – ungulates, fur animals
097 925 17 77
Hunting organization “Vilkhivska dacha”
Location: Zolotonosha district
Fishing
Hunting – ungulates, fur animals
050 446 33 70
27TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER
Kaniv left bank hunting organization”
Location: Kaniv district
Hunting – ungulates
067 977 67 77
Hunting organization “Katerynopilske”
Location: Katerynopil district
Fishing
Hunting – ungulates
067 727 03 57
Hunting organization “Sunky”
Location: Smila district
Hunting – ungulates
067 505 04 70
Hunting organization “Chornobaivske”
Location: Chornobay district
Hunting – ungulates, birds, fur animals
067 253 07 70
мисливське господарство
hunting organizations
Map notations
С
елище Мліїв у Городищенському районі розки-
нулось на берегах тихоплинної річки Вільшан-
ки, правої притоки Дніпра. Саме його пов’язує
історія з великим родом Симиренків, родом світового
садівництва.
Для свідомих українців імена видатних вітчизня-
них підприємців, меценатів, фундаторів національної
садівничої школи Симиренків близькі і, навіть, біль-
ше  – рідні. Часто можна почути, як люди говорять:
«наші Симиренки», так само, як і «наш Шевченко».
Адже навіть окремо кожен представник цієї родини
зробив більше, аніж деякі наукові інститути.
Сім'я Симиренка унікальна за значимістю внеску у
розвиток економіки, науки і культури України. Пред-
ставники кожного її покоління протягом двох століть
відрізнялися неабиякими якостями, працездатністю,
інтелектом, благородством.
Династія Симиренків сяяла на небосхилі укра-
їнської історії цілим сузір’ям багатьох зірок першої
величини. Коріння її пронизує всі часові історичні
пласти нашої держави, починаючи з козацтва, чумаку-
вання і кріпацтва до започаткування промисловості
і промислового садівництва. Садівництво червоною,
вірніше, зеленою ниткою проходить крізь усі поколін-
ня Симиренків.
Сад – це відпочинок, краса, задоволення.
Цілком справедливі слова Лева Платоновича Си-
миренка: «Хто дихає садом, той дихає здоров'ям, по-
езією, молодістю, радістю життя, довголіттям».
Сад Симиренків у Млієві став найбільшою садівни-
чою колекцією і першою науково-садівничою устано-
вою у Російській імперії. Симиренко зібрав найбільшу
в Європі колекцію плодових, ягідних, горіхоплідних
і декоративних культур. Працював над вивченням
близько трьох тисяч сортів різноманітних рослин. Лев
Симиренко є основоположником нового виробничо-
біологічного напрямку у світовій помології та сорто­
знавстві. Він започаткував новий, нині вельми потуж-
ний напрям у сучасному плодівництві – агроекологію
плодових культур. Завдяки роботі Симиренка в Ро-
сійській імперії постала нова галузь сільськогоспо-
дарського виробництва – промислове плодівництво.
Нині тут діє інститут садівництва. Вас зустрінуть у ро-
динній церкві, музеї Симиренків та Т.Шевченка.
Яблуневий вересень Симиренківського саду
ОСІНЬ AUTUMN
28 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ОСІНЬ
A
small village Mliiv is lounged on the banks of
the quiet Vilshanka river, a right tributary of the
Dnipro River. It is this city which is referred to
when one mentions great Symyrenkos family, a family of
a world commercial horticulture.
For minded Ukrainians the names of the Symyrenkos,
famous national entrepreneurs, philanthropists, national
gardening school founders, are very close, even native.
Very often people say «our Symyrenkos» as well as «our
Shevchenko». That’s because every member of this fam-
ily contributed more than some research institutes.
The Symyrenkos family is unique for a contribution im-
portance in the development of economy, science, and cul-
tureofUkraine.Itsrepresentativeshavebeenknownfortheir
considerablequalities,industriousness,intellect,andnobility.
The Symyrenkos dynasty was a shinning asterism of
the fist magnitude stars. Its roots pass through all historical
times of our country, starting from Cossack, Chumak, serf-
hood periods to the industry and commercial horticulture
formation. The commercial horticulture is cross-cutting
through all Symyrenkos generations.
A garden is a rest, a beauty, and a pleasure.
The words of Lev Platonovych Symyrenko are very
true: «Who breathes a garden, breathes a health, poetry,
a youth, a joy of life, and longevity».
The Symyrenkos’ garden in Mliiv became the big-
gest horticultural collection and the first scientific and
horticultural establishment in the Russian empire. Sy-
myrenko gathered the biggest in Europe collection of
fruit, nut-bearing and ornamental crops. He was study-
ing approximately three thousand sorts of various plants.
Lev Symyrenko is the founder of a new production and
biological direction within world plant sorts science. He
started a new, rather solid direction in the modern fruit-
growing industry – fruit crops agroecology. Thanks to
the Symyrenko’s work, there was founded a new branch
of agricultural industry – industrial fruit production.
The apple September of
the Symyrenkos’ garden
29TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: AUTUMN
Т
альне – стародавнє, неповторне своєю історією
та красою містечко на берегах річки Гірський Ті-
кич і Тальянки. Його просто не можливо не від-
відати. Адже саме тут збудовано величний і неповтор-
ний замок Шувалових. Це єдине місце у Центральній
Україні, до якого можна без будь-яких «але» вжити
слово «замок». Вже цікаво?
Ось Вам такий парадокс історії: в центрі України,
на замовлення спадкоємців польських і російських
аристократів, архітектор-голландець побудував за-
мок в стилі французького ренесансу. Знаходячись в
глибинах лісу, що був колись графським парком, за-
мок Шувалових кінця XIX-го століття справляє велич-
не враження.
Цей Мисливський замок у французькому стилі за-
хоплює своєю витонченістю і граціозністю. Це один з
кращих садово-паркових комплексів України у стилі
романтизму.
Якщо Ви ще й любите археологію та давні культури,
то Тальне для Вас взагалі обов’язковий пункт програ-
ми: коли ще ніяких замків історія не знала і тільки за-
думувалася, чи потрібні їй у майбутньому фараони, тут,
в Тальному, більше як 5000 років тому жили хлібороби,
які вирощували 15 видів злаків, тут діє музей хліба.
Відвідавши це чарівне місто зі своєю не менш не-
повторною історією, Ви отримаєте незабутні вражен-
ня та неповторне задоволення.
Романтичний жовтень тальнівського замку
30 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ОСІНЬ
T
alne is an ancient, unique in its history and beauty
town situated on the banks of the Hirsky Tikych and
Talyanka rivers. It is simply impossible not to visit the
town. For there was built a majestic and unique Shuvalov’s
castle. It is the only place in the Central Ukraine which can
be referred to as «castle» without any «but»s. Interesting?
Here is a historical paradox: a Dutch architect has
built a castle in French Renaissance style in the center
of Ukraine, ordered by heirs of Polish and Russian aristo-
crats. Located in the depths of the forest that used to be
a count park, the 19th century Shuvalov’s castle makes a
great impression.
This French style hunting castle captures by its
refinement and gracefulness. It is one of the best
Romanticism style garden and park complexes in
Ukraine.
Additionally, if you like archeology and ancient cul-
tures, Talne is the must-to-see place for you: when there
were not any castles and pharaohs in the world, plow-
men, which were cultivating 15 species of cereals, lived
here, in Talne, more than 5000 years ago.
Having visited this beautiful town with its unique
history, you will get unforgettable impressions and
pleasure.
The romantic October of the Talne castle
31TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: AUTUMN
Золотий листопад
Трахтемирова
Є
в Україні місця, які мають особливе сакральне
значення, де фізично можна відчути подих мину-
лих епох і поколінь, зв’язок із космосом та при-
йдешнім світом. Одним із таких місць є Трахтемирів.
Ніби й пустка – майже немає ознак колишнього
бурхливого життя, і людей немає. Та, водночас, тут
стоголосся сили, звитяги, енергії добра і багато сонця.
Після відвідування великі міста здаються іграшковими.
Ті, хто відчує подих байраків і гучний вибух тиші, ще не
раз сюди повернеться..
Трахтемирів розташований на мальовничому пів-
острові Канівського водосховища – території, яка за
свідченнями археологів, була населена людьми вже
близько 120 – 130 тисяч років тому.
Трахтемирів – місце, яке протягом багатьох тися-
чоліть було центром розвитку декількох цивілізацій,
місце першої козацької столиці, а щоб додати інтри-
ги, – місце, де, за деякими свідченнями, відбувається
перехід до інших вимірів.
На цьому місці відбулось нашарування багатьох
«часових зрізів» історії та слідів багатовікової люд-
ської діяльності.
У кращі свої часи Трахтемирів був першою козаць-
кою столицею ще до Чигирина, Батурина та Глухова.
До речі, в ті часи місто мало назву Терехтемирів, а
назва Трахтемирів з’явилася згодом, десь у другій по-
ловині ХVII cтоліття.
Терехтемирів був значним тиловим військовим
центром (базою): тут складувалися зброя, порох, про-
віант. У Терехтемирові часто скликалися козацькі
ради, обирались полковники, українські гетьмани…
В Трахтемирові існував знаменитий козацький мо-
настир і шпиталь для поранених, хворих і немічних ко-
заків, багато з яких доживали тут свого віку. Зараз тут
знаходиться найбільше в Україні козацьке поховання.
Трахтемирів – еталон реалізації ідеї про нероз-
ривність природного й історичного ландшафту.
Державний історико-культурний
заповідник «Трахтемирів»
«Trakhtemyriv» state historical
and cultural natural reserve
тел./tel.: (04736) 3-29-73
ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ
FOR INFORMATION
32 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ОСІНЬ
T
here are places in Ukraine that have special sa-
cred significance, where one can feel the past
ages and the generations breathe and the con-
nection with the universe and future. Trakhtemyriv is
one of such places.
It seems empty – there are no signs of the former in-
tense life, and no people. However, there is the echo of
the strength, victory, good energy and sun. Those who
feel the gorges breathe and the loud blast of silence will
come back here again.
Trakhtemyriv is situated on the picturesque penin-
sula of the Kaniv reservoir – a territory that, according to
archeologists, was populated by people approximately
120 – 130 thousand years ago.
Trakhtemyriv is the place that had been the center of
the development of several civilizations for many thou-
sand years, the place of the first Cossack capital, and, in
order to add some intrigue, – the place, where, by some
accounts, a transition to other dimensions takes place.
An over-placement of «time-intercrossing» and signs
of human activity was taking place in this place.
In its best times Trakhtemyriv was the first Cossack
capital even before Chyhyryn, Baturyn, and Hluhiv.
By the way, at that time the city was named Terekhte-
myriv, and the name Trakhtemyriv appeared on later, ap-
proximately in the second half of XVII century.
Trakhtemyriv was a significant rear military center
(base):therewasastorageofweapon,dust,andprovisions.
Often the Cossack council’s gatherings, Cossack colonels
and hetmans elections took place in Trakhtemyriv…
In Trakhtemyriv, there was a famous Cossack monas-
tery and a hospital for the wounded, ill, and infirm Cos-
sacks, many of which were living out there. Nowadays
the biggest Cossack burial in Ukraine is located here.
Trakhtemyriv is the implementation standard of
the idea that the natural and historical landscapes are
indissoluble.
Тhe golden November
of Trakhtemyriv
33TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: AUTUMN
О
дним із наймістичніших та найпотаємніших
місць Черкащини є маєток Даховських – готич-
ний середньовічний замок у cелі Леськове, що
у Монастирищенському районі.
Історія маєтку Даховських така ж чудернацька, як
і його зовнішній вигляд. Замок збудували пани Дахов-
ські, власники села Леськове. Вони були великими ан-
гломанами, тому усе тут нагадує «Туманний Альбіон».
Будівля у традиційному стилі тюдорівської готики. Її
вінчає кілька зубчастих башт. На головній, квадратній
вежі колись піднімався залізний флагшток, на якому
розвивався на вітру прапор Даховських – для селян з
Леськового це було знаком, що пани вдома.
Будівлі довелося пережити чимало: революцію
1917 року, Другу Світову війну, за радянських часів
тут облаштовували піонерський табір і військовий
санаторій…
Зеленим тлом для замку служить чудовий парк,
який складається з двох частин – листяної на лівому
березі річки та хвойної – на правому. Між двома час-
тинами парку – ставок з греблею. Посеред водойми
насипано острів мрій – по паралелі з софіївським ост-
ровом кохання. Нижче, на березі розташований ма-
льовничий садовий флігель.
Палац Даховських визнано найцікавішою поль-
ською резиденцією в усій Центральній Україні.
Палац Даховських
34 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ОСІНЬ
O
ne of the mystical and secret places of Cherkasy
region is the Dakhovskys’ estate – a Gothic mid-
dle-aged castle in the village Leskove, Monasty-
ryshche region.
The history of the Dakhovskys’ estate is so strange
as its exterior. This castle was built by masters Dakhovs-
kys, owners of the village Leskove. They were extreme
Anglophiles, that’s why everything here resembles
«Foggy Albion». The building is in the traditional style
of the Tudors’ Gothic. There are some notched towers
on top of it. On main square tower once there was an
iron flagstaff where the Dakhovskys’ flag was hanging –
for peasants from Leskove it was a sign that the masters
were at home.
This building had to go through many events:
the 1917 revolution, World War II, there were also the
pioneers’ camp and the military sanatorium at Soviet
times…
As a green background for the castle there is a won-
derful park which consists of two parts: a deciduous part
at the left bank of the river and a coniferous one at the
right bank. There is a pond between two parts of the
park. There is also the island of dreams in the middle of
it – resembling island of love in Sofiyivka. Below the is-
land there is a beautiful garden outhouse.
The Dakhovskys’ Castle has been known as the
most famous Polish residence in the whole Central Eu-
rope.
The Dakhovskys’ Castle
35TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: AUTUMN
Н
еймовірно привабливою родзинкою міста
Черкаси є прекрасні, неповторні, наповнені
романтикою та задоволенням парки: «Сосно-
вий бір» та «Перемоги».
Парк «Сосновий бір» відкрито у 1967 році. За-
кладений він на основі старого реліктового сосно-
вого бору та діброви. На площах парку висаджено
понад 70 порід екзотичних дерев, частина з яких
завезена з «Софіївки» та Тростянецького дендро-
парку. Парковий комплекс розташований на березі
Дніпра. Він включає в себе зони активного і тихого
відпочинку з альпінарієм та каскадами озер, дитя-
чий сектор, прогулянко-оглядову зону і зону пля-
жів. Із 2008 року у парку проводиться фестиваль
кам'яної скульптури. Твори майстрів встановлено
на центральній алеї.
Тут Ви на повні груди вдихнете чисте, настояне на
хвої, ромашці, дубняку повітря – аж голова йде обер-
том від аромату, свіжості й привілля.
Є у парку і алея славних гостей міста. Її утворю-
ють деревця, посаджені льотчиком-космонавтом
СРСР, двічі Героєм Радянського Союзу Г. Т. Берего-
вим, двічі Героєм Радянського Союзу І. Н. Степа-
ненком, Героєм Радянського Союзу полковником
Ф. М. Зінченком та ін.
Парк є окрасою міста й улюбленим місцем відпо-
чинку його мешканців.
Кожного, хто відвідує парк, вражають чарівність
липових алей, гайки берізок, порослі ялівцем пагор-
би, покриті яскравим килимом квітів галявини. Вас за-
чарують дзвінка тиша лісових озер, шепіт струмочків,
що спадають по схилу урвища до Дніпра, утворюючи
безліч водопадів.
Парк «Перемоги» – це чудовий парк із озерами,
ландшафтною зоною, атракціонами та одним із не-
багатьох в Україні зоопарком. Тут зібрані тварини як
місцевої, так і екзотичної фауни: ведмеді, бізони, верб-
люди, леви, мавпи, птахи. Посеред зоопарку розташо-
вано велике Лебедине озеро.
Парки міста Черкаси
36 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ОСІНЬ
V
ery attractive symbols of Cherkasy are its beauti-
ful, original, full of romantic and pleasure parks:
«Sosnovyi Bir» and «Victory».
The «Sosnovyi Bir» park was founded in honour
of the 50th anniversary of «Great October» Revolu-
tion. It was made from old relic pine forest and oak-
groves. Along the park area more than 70 species of
exotic trees were planted, part of them was brought
from «Sofiyivka» and Trostyanets dendroparks. This
park complex is situated on the bank of the Dnieper.
It includes zones of active and quiet rest with alpin-
ism and a set of lakes, children’s zone and beaches
zone. Since 2008 the festival of stone sculpture has
been held in the park. These sculptures are put along
the central alley.
Here one can breathe fresh air filled with the fra-
grance of pines, camomiles and oaks – you feel dizzy
with this fragrance of freshness and freedom.
There is also an alley of famous guests of the city. It
is made of trees planted by the space pilot of the USSR,
twice Hero of the Soviet Union G.T. Beregovy, twice Hero
of the Soviet Union I.N.Stepanenko, Hero of the Soviet
Union F.M.Zinchenko and many others.
The park is the symbol of the city and the favourite
recreation zone of its citizens.
Everybody who visits the park is impressed by the
beauty of linden alleys, birches, hills covered with fir-
trees and lawns with a beautiful carpet of flowers. You
will be charmed with quiet of forest lakes, whisper of wa-
ter streams falling down to the Dnieper and making up a
set of waterfalls.
The «Victory» park is a wonderful park with lakes,
landscape zone, attractions and one of the best zoos
in Ukraine. There are animals of local and exotic fauna:
bears, bisons, camels, lions, monkeys, birds. In the middle
of the park there is a big Swan lake.
Parks of Cherkasy
37TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: AUTUMN
Активний відпочинок Active leisure
Ж
ашківський кінноспортивний комплекс – це
унікальне поєднання елегантного спорту і
комфортабельного відпочинку.
Спілкування з благородними і граційними твари-
нами, дарує відчуття внутрішньої гармонії і заряд по-
зитивної енергії. Комплекс розташований за 150 км
від столиці України у місті Жашків. Спеціалізується на
розведенні, вирощуванні та тренуванні коней. Верхо-
ва їзда є дуже корисною для здоров'я. Вона тренує
рівновагу, м’язи, покращує загальний тонус тіла. Від-
відуючи Жашківський кінний завод, у Вас є унікальна
можливість відчути себе справжнім вершником під
керівництвом досвідченого тренера.
Z
hashkiv equestrian complex is a unique com-
bination of elegant sport and comfortable
leisure.
Communication with noble and graceful animals
gives a feeling of inner harmony and a thrust of energy.
The complex is situated 150 km away from the capital
of Ukraine in the city of Zhashkiv. It specializes on
breeding, raising and training of the horses. Horse
riding is very good for one’s health. It develops body
balance and tone and the muscles. Visiting Zhashkiv
equestrian complex, you have a unique opportunity to
feel yourself a real horse-rider under the supervision of
an experienced coach.
38 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ОСІНЬ
Черкаська обласна федерація
спортивного туризму
Cherkasy regional federation of sport tourism
тел./ tel.: (0472) 64-71-97,
(098) 972-67-01,
(050) 464-12-56
Жашківський кінний завод
Zhashkiv equestrian center
тел./ tel.: (04747) 6-18-47
www.paradeallure.com
e-mail: info@paradeallure.com
ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ
FOR INFORMATION
39TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: AUTUMN
М
ошногір'я – надзвичайно красиве місце
на Черкащині, яке має своє неповторне
обличчя.
Якщо Ви захоплюєтесь туристичними стежками
Черкащини, то побувайте в урочищі Мошногір'я. Ба-
гате Мошногір'я на грибні місця, лікарські рослини,
джерела мінеральних вод.
Мошногірський кряж – горбисте підвищення на
Придніпровській височині на правобережжі річки
Вільшанки у межах нашого неповторного краю.
Граф Воронцов, пристрасний любитель англій-
ських парків, уперше відвідавши ці місця, був захо-
плений красою гір. Тому господар наказав влаштува-
ти для себе заміський будинок, а пізніше парк. Ті, хто
бачив парк у всій його красі, міг не їхати до Англії – це
був справжній англійський стиль.
Композиція парку є досить своєрідною. Розташо-
ваний у найвищій частині «мошенських гір» він є по
суті парком у горах, який вдало залучає у композицію
дальні перспективи.
Головні зорові вісі парку спрямовані на долину річ-
ки Вільшанки та Дніпра, з мальовничо розташованими
селами та містечком. Парк налічує 56 доріг та стежок.
Головна вісь парку, створена у вигляді алеї, прохо-
дить вершинами, майже по центру. Вона є символом
життєвої дороги, символом шляху пізнання, дорогою
переходу з одного стану в інший. Мошногір'я зачаро-
вує своєю красою, приваблює своєю тишею та споко-
єм. Відвідайте ці місця обов'язково і Ви отримаєте не-
повторне задоволення від спілкування з природою!
Грудневі візерунки Мошногірського кряжу
40 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЗИМА
ЗИМА WINTER
M
oshnogirya is a very nice place in Cherkasy re-
gion, which has its unique appearance.
If you admire the tourist trails of native
Cherkasy land, visit the tract of Moshnogirya. Moshno-
girya is rich in mushroom places, medicinal plants, min-
eral waters sources.
The Moshnogirya ridge is a hilly raise on the Dnieper
height on the Vilshanka River right riverbank within our
unique region.
Count Vorontzov, a big fan of English parks, visited
these sites the first time, and was impressed by the beau-
ty of mountains. That’s why the count ordered to settle
a country house, and later on a park for him. Those who
saw the park in all its beauty needn’t go to England: it
was real English style.
The composition of the park is rather original. Locat-
ed in the highest part of «moshny mountains», it is essen-
tially a park in the mountains, that successfully attracts
distant prospects.
The main visual axes of the park are designed for the
Vilshanka and Dnieper rivers area, with picturesquely
situated villages and town.
The park has 56 roads and trails.
The main axis of the park, created in a form of
alley, is passing by heights, almost in the center. It
is a symbol of liferoad, way of knowing and trans-
formation.
Moshnogirya enchants by its beauty, attracts by its
silence and peace. Visit these sites and you’ll have an
unforgettable joy from communion with nature!
The December patterns of Moshnogirya ridge
41TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: WINTER
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів
Черкащина туристична. 5 сезонів

More Related Content

What's hot

MongoDB: Advance concepts - Replication and Sharding
MongoDB: Advance concepts - Replication and ShardingMongoDB: Advance concepts - Replication and Sharding
MongoDB: Advance concepts - Replication and ShardingKnoldus Inc.
 
Oracle 21c: New Features and Enhancements of Data Pump & TTS
Oracle 21c: New Features and Enhancements of Data Pump & TTSOracle 21c: New Features and Enhancements of Data Pump & TTS
Oracle 21c: New Features and Enhancements of Data Pump & TTSChristian Gohmann
 
Oracle DB 19c: SQL Tuning Using SPM
Oracle DB 19c: SQL Tuning Using SPMOracle DB 19c: SQL Tuning Using SPM
Oracle DB 19c: SQL Tuning Using SPMArturo Aranda
 
DAT202_Getting started with Amazon Aurora
DAT202_Getting started with Amazon AuroraDAT202_Getting started with Amazon Aurora
DAT202_Getting started with Amazon AuroraAmazon Web Services
 
Logical replication with pglogical
Logical replication with pglogicalLogical replication with pglogical
Logical replication with pglogicalUmair Shahid
 
Oracle Database In-Memory Advisor (English)
Oracle Database In-Memory Advisor (English)Oracle Database In-Memory Advisor (English)
Oracle Database In-Memory Advisor (English)Ileana Somesan
 
DataStax: Extreme Cassandra Optimization: The Sequel
DataStax: Extreme Cassandra Optimization: The SequelDataStax: Extreme Cassandra Optimization: The Sequel
DataStax: Extreme Cassandra Optimization: The SequelDataStax Academy
 
Oracle SQL, PL/SQL Performance tuning
Oracle SQL, PL/SQL Performance tuningOracle SQL, PL/SQL Performance tuning
Oracle SQL, PL/SQL Performance tuningSmitha Padmanabhan
 
Oracle RAC 12c Best Practices with Appendices DOAG2013
Oracle RAC 12c Best Practices with Appendices DOAG2013Oracle RAC 12c Best Practices with Appendices DOAG2013
Oracle RAC 12c Best Practices with Appendices DOAG2013Markus Michalewicz
 
Seastore: Next Generation Backing Store for Ceph
Seastore: Next Generation Backing Store for CephSeastore: Next Generation Backing Store for Ceph
Seastore: Next Generation Backing Store for CephScyllaDB
 
Smart monitoring how does oracle rac manage resource, state ukoug19
Smart monitoring how does oracle rac manage resource, state ukoug19Smart monitoring how does oracle rac manage resource, state ukoug19
Smart monitoring how does oracle rac manage resource, state ukoug19Anil Nair
 
Oracle RAC on Extended Distance Clusters - Customer Examples
Oracle RAC on Extended Distance Clusters - Customer ExamplesOracle RAC on Extended Distance Clusters - Customer Examples
Oracle RAC on Extended Distance Clusters - Customer ExamplesMarkus Michalewicz
 
Performance tuning in BlueStore & RocksDB - Li Xiaoyan
Performance tuning in BlueStore & RocksDB - Li XiaoyanPerformance tuning in BlueStore & RocksDB - Li Xiaoyan
Performance tuning in BlueStore & RocksDB - Li XiaoyanCeph Community
 
EDB Postgres Replication Server
EDB Postgres Replication ServerEDB Postgres Replication Server
EDB Postgres Replication ServerEDB
 
Oracle_Multitenant_19c_-_All_About_Pluggable_D.pdf
Oracle_Multitenant_19c_-_All_About_Pluggable_D.pdfOracle_Multitenant_19c_-_All_About_Pluggable_D.pdf
Oracle_Multitenant_19c_-_All_About_Pluggable_D.pdfSrirakshaSrinivasan2
 
Oracle RAC 12c Practical Performance Management and Tuning OOW13 [CON8825]
Oracle RAC 12c Practical Performance Management and Tuning OOW13 [CON8825]Oracle RAC 12c Practical Performance Management and Tuning OOW13 [CON8825]
Oracle RAC 12c Practical Performance Management and Tuning OOW13 [CON8825]Markus Michalewicz
 
Redis Introduction
Redis IntroductionRedis Introduction
Redis IntroductionAlex Su
 

What's hot (20)

MongoDB: Advance concepts - Replication and Sharding
MongoDB: Advance concepts - Replication and ShardingMongoDB: Advance concepts - Replication and Sharding
MongoDB: Advance concepts - Replication and Sharding
 
Oracle 21c: New Features and Enhancements of Data Pump & TTS
Oracle 21c: New Features and Enhancements of Data Pump & TTSOracle 21c: New Features and Enhancements of Data Pump & TTS
Oracle 21c: New Features and Enhancements of Data Pump & TTS
 
Oracle DB 19c: SQL Tuning Using SPM
Oracle DB 19c: SQL Tuning Using SPMOracle DB 19c: SQL Tuning Using SPM
Oracle DB 19c: SQL Tuning Using SPM
 
DAT202_Getting started with Amazon Aurora
DAT202_Getting started with Amazon AuroraDAT202_Getting started with Amazon Aurora
DAT202_Getting started with Amazon Aurora
 
Logical replication with pglogical
Logical replication with pglogicalLogical replication with pglogical
Logical replication with pglogical
 
Oracle Database In-Memory Advisor (English)
Oracle Database In-Memory Advisor (English)Oracle Database In-Memory Advisor (English)
Oracle Database In-Memory Advisor (English)
 
DataStax: Extreme Cassandra Optimization: The Sequel
DataStax: Extreme Cassandra Optimization: The SequelDataStax: Extreme Cassandra Optimization: The Sequel
DataStax: Extreme Cassandra Optimization: The Sequel
 
Gfr factors. 17.02.13.
Gfr factors. 17.02.13.Gfr factors. 17.02.13.
Gfr factors. 17.02.13.
 
Oracle SQL, PL/SQL Performance tuning
Oracle SQL, PL/SQL Performance tuningOracle SQL, PL/SQL Performance tuning
Oracle SQL, PL/SQL Performance tuning
 
Oracle RAC 12c Best Practices with Appendices DOAG2013
Oracle RAC 12c Best Practices with Appendices DOAG2013Oracle RAC 12c Best Practices with Appendices DOAG2013
Oracle RAC 12c Best Practices with Appendices DOAG2013
 
Seastore: Next Generation Backing Store for Ceph
Seastore: Next Generation Backing Store for CephSeastore: Next Generation Backing Store for Ceph
Seastore: Next Generation Backing Store for Ceph
 
Smart monitoring how does oracle rac manage resource, state ukoug19
Smart monitoring how does oracle rac manage resource, state ukoug19Smart monitoring how does oracle rac manage resource, state ukoug19
Smart monitoring how does oracle rac manage resource, state ukoug19
 
Oracle RAC on Extended Distance Clusters - Customer Examples
Oracle RAC on Extended Distance Clusters - Customer ExamplesOracle RAC on Extended Distance Clusters - Customer Examples
Oracle RAC on Extended Distance Clusters - Customer Examples
 
Performance tuning in BlueStore & RocksDB - Li Xiaoyan
Performance tuning in BlueStore & RocksDB - Li XiaoyanPerformance tuning in BlueStore & RocksDB - Li Xiaoyan
Performance tuning in BlueStore & RocksDB - Li Xiaoyan
 
EDB Postgres Replication Server
EDB Postgres Replication ServerEDB Postgres Replication Server
EDB Postgres Replication Server
 
Oracle_Multitenant_19c_-_All_About_Pluggable_D.pdf
Oracle_Multitenant_19c_-_All_About_Pluggable_D.pdfOracle_Multitenant_19c_-_All_About_Pluggable_D.pdf
Oracle_Multitenant_19c_-_All_About_Pluggable_D.pdf
 
AWR & ASH Analysis
AWR & ASH AnalysisAWR & ASH Analysis
AWR & ASH Analysis
 
Oracle RAC 12c Practical Performance Management and Tuning OOW13 [CON8825]
Oracle RAC 12c Practical Performance Management and Tuning OOW13 [CON8825]Oracle RAC 12c Practical Performance Management and Tuning OOW13 [CON8825]
Oracle RAC 12c Practical Performance Management and Tuning OOW13 [CON8825]
 
#avanttic_webinar: Actualiza tu Oracle Exadata
 #avanttic_webinar: Actualiza tu Oracle Exadata #avanttic_webinar: Actualiza tu Oracle Exadata
#avanttic_webinar: Actualiza tu Oracle Exadata
 
Redis Introduction
Redis IntroductionRedis Introduction
Redis Introduction
 

Similar to Черкащина туристична. 5 сезонів

Перлини українського туризму
Перлини українського туризмуПерлини українського туризму
Перлини українського туризмуДБУ для юнацтва
 
Мальовнича Україна
Мальовнича Україна Мальовнича Україна
Мальовнича Україна РОМЦ БКР
 
Найцікавіші міста Черкащини
Найцікавіші міста ЧеркащиниНайцікавіші міста Черкащини
Найцікавіші міста ЧеркащиниНБУ для дітей
 
Побачення з Лубнами : од Києва до Лубен
 Побачення з Лубнами : од Києва до Лубен Побачення з Лубнами : од Києва до Лубен
Побачення з Лубнами : од Києва до Лубен Дарницька Книгиня
 
Було колись в Україні: подорож в історію
Було колись в Україні: подорож в історіюБуло колись в Україні: подорож в історію
Було колись в Україні: подорож в історіюНБУ для дітей
 
міністерство освіти і науки україни
міністерство освіти і науки україниміністерство освіти і науки україни
міністерство освіти і науки україниSinyaeva-Oksana
 
київ вічний і величний»3
київ вічний і величний»3київ вічний і величний»3
київ вічний і величний»3VitArt
 
стахів презентація
стахів презентаціястахів презентація
стахів презентаціяsasha1234321
 
вшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченкавшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченкаHomichAlla
 
шманьківці
шманьківцішманьківці
шманьківціjulieprysunk
 
7 чудес україни
7 чудес україни7 чудес україни
7 чудес україниVolody120396
 
шевченко та рівненщина
шевченко та рівненщинашевченко та рівненщина
шевченко та рівненщинаvasilets_sveta
 
«Київщина – душа і серце України» /віртуальна книжкова виставка/
«Київщина – душа і серце України» /віртуальна книжкова виставка/«Київщина – душа і серце України» /віртуальна книжкова виставка/
«Київщина – душа і серце України» /віртуальна книжкова виставка/НБУ для дітей
 

Similar to Черкащина туристична. 5 сезонів (20)

Туристичний буклет
Туристичний буклетТуристичний буклет
Туристичний буклет
 
Туризм
ТуризмТуризм
Туризм
 
Перлини українського туризму
Перлини українського туризмуПерлини українського туризму
Перлини українського туризму
 
490,23.docx
490,23.docx490,23.docx
490,23.docx
 
Мальовнича Україна
Мальовнича Україна Мальовнича Україна
Мальовнича Україна
 
Cherkassy
CherkassyCherkassy
Cherkassy
 
Найцікавіші міста Черкащини
Найцікавіші міста ЧеркащиниНайцікавіші міста Черкащини
Найцікавіші міста Черкащини
 
Побачення з Лубнами : од Києва до Лубен
 Побачення з Лубнами : од Києва до Лубен Побачення з Лубнами : од Києва до Лубен
Побачення з Лубнами : од Києва до Лубен
 
туризм
туризмтуризм
туризм
 
Було колись в Україні: подорож в історію
Було колись в Україні: подорож в історіюБуло колись в Україні: подорож в історію
Було колись в Україні: подорож в історію
 
400,23.docx
400,23.docx400,23.docx
400,23.docx
 
міністерство освіти і науки україни
міністерство освіти і науки україниміністерство освіти і науки україни
міністерство освіти і науки україни
 
київ вічний і величний»3
київ вічний і величний»3київ вічний і величний»3
київ вічний і величний»3
 
Present stakhiv
Present stakhivPresent stakhiv
Present stakhiv
 
стахів презентація
стахів презентаціястахів презентація
стахів презентація
 
вшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченкавшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченка
 
шманьківці
шманьківцішманьківці
шманьківці
 
7 чудес україни
7 чудес україни7 чудес україни
7 чудес україни
 
шевченко та рівненщина
шевченко та рівненщинашевченко та рівненщина
шевченко та рівненщина
 
«Київщина – душа і серце України» /віртуальна книжкова виставка/
«Київщина – душа і серце України» /віртуальна книжкова виставка/«Київщина – душа і серце України» /віртуальна книжкова виставка/
«Київщина – душа і серце України» /віртуальна книжкова виставка/
 

More from Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації

More from Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації (9)

Програма МСП
Програма МСППрограма МСП
Програма МСП
 
Стратегія МСП
Стратегія МСПСтратегія МСП
Стратегія МСП
 
Invest in Cherkasy region ukr
Invest in Cherkasy region ukrInvest in Cherkasy region ukr
Invest in Cherkasy region ukr
 
Invest in Cherkasy region eng
Invest in Cherkasy region engInvest in Cherkasy region eng
Invest in Cherkasy region eng
 
програма соцеконрозвитку черк обл 2017
програма соцеконрозвитку черк обл 2017програма соцеконрозвитку черк обл 2017
програма соцеконрозвитку черк обл 2017
 
Профіль соціально економічний аналіз черкаської області
Профіль соціально економічний аналіз черкаської областіПрофіль соціально економічний аналіз черкаської області
Профіль соціально економічний аналіз черкаської області
 
Cherkasy region development strategy 2020
Cherkasy region development strategy 2020Cherkasy region development strategy 2020
Cherkasy region development strategy 2020
 
Стратегія розвитку черкаської області до 2020 р.
Стратегія розвитку черкаської області до 2020 р.Стратегія розвитку черкаської області до 2020 р.
Стратегія розвитку черкаської області до 2020 р.
 
План реалізації стратегії розвитку черкаської області на 2015 2017 рр.
План реалізації стратегії розвитку черкаської області на 2015 2017 рр.План реалізації стратегії розвитку черкаської області на 2015 2017 рр.
План реалізації стратегії розвитку черкаської області на 2015 2017 рр.
 

Черкащина туристична. 5 сезонів

 • 1. - C herkasy region is not only the geographical cent- er of Ukraine; it is its spiritual center: rich nature, generous fertile black soils, unique historical and cultural heritage. In Cherkasy region, there were formed the first Cossack republic and Ukrainian statehood. Its first hetman capital was here, in Chyhyryn, during the times of our great countryman Bohdan Khmelnytsky. Many European countries’ ambassadors were given a reception here. The Ukrainian Cossack phenomenon be- gan and the Cossack rebellions and XVII century national liberation revolution started on these lands. Cherkasy region is a place of a great deed of the na- tion during the Second World War. Hundreds of monu- ments and memorial steles are on the paces of Korsun- Shevchenkivsky battle, Uman-Batoshanska military operation, and the battle for the Dnipro River. DuringtheKyivRustimesitsSouthernborderswerepro- tected by city-fortresses of poroska, posulska, and posupi- yska defense lines: Korsun, Zheln, Rymiv, Pisochyn, Borov etc. Looking further back in the former times, one can see that it is Cherkasy land where there is a big massif of the Trypillian period archeological findings, which age is more than 5 thousand years; it allows consider Cherkasy region a cradle of this culture. None of the guests of our region will ignore a pearl of the world landscape architecture – Sofiyivka – Na- tional Dendrological Park – one of the seven wonders of Ukraine which has been delighting its visitors for more than 200 years. And just imagine an unforgettable expe- rience of visiting Kholodny Yar, Butsky Canyon on the Hir- sky Tikych River, Kaniv mountains, and wonderful places in Zvenyhorodka area which are called Small Switzerland for their landscape uniqueness. But even if all this did not exist, Cherkasy region is still a holly land, because it is the birthplace and the resting place of our national prophet and genius – Taras Shevchenko. Nowadays you are welcomed by the renewed Shevchenko sites in Moryntsi, Budysche, Shevchenkove – villages, where Kobzar was born and where he spent his childhood, and by the holly Chernecha Mountain where he is resting in peace. The booklet, which you are holding in your hands, is another attempt to open a touristic potential of Cherkasy region for Ukraine. And the booklet uniqueness is that you can choose a route according to your preferences, and, most importantly, a season. The tourist services in Cherkasy region include 9 na- tional state historical and cultural natural reserves, plenty of temples and castles, museums. More than thousand rivers flow through the territory of Cherkasy region; their shores are almost fully used for recreation purpose. You will be greeted by modern buildings of Cherkasy, Uman, Smila, and Zolotonosha, renewed vil- lages, quite a decent service, sincere and hearty inhab- itants of Cherkasy region. But what can one tell about wonders of the union of the modern and the past, the reality and the legend? Definitely, one must see all this oneself. Thus, we sincerely invite you to our region, which is full of history and modernity, which is becoming nowa- days an important touristic center of Ukraine. Cherkasy Regional State Administration Land of Bohdan and Taras invites the guests - , ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. TOURISTIC CHERKASY. 5 СЕЗОНІВ 5 SEASONS
 • 3. Ч еркащина – не просто географічний центр України, це її духовне осердя: багата природа, щедрі родючі чорноземи, неповторна істори- ко-культурна спадщина. На Черкащині зароджувала- ся перша козацька республіка, формувалася україн- ська державність. Саме тут, у Чигирині, була її перша гетьманська сто- лиця часів нашого великого земляка Богдана Хмель- ницького. Сюди ж прибували посли з багатьох євро- пейських країн. На цих землях зародилося українське козацтво, починалися козацькі повстання, національ- но-визвольна революція середини XVII століття. Черкащина – це також місце величного подви- гу народу у роки Великої Вітчизняної війни. Сотні пам’ятників, меморіальних стел постали на місцях Корсунь-Шевченківської битви, Умансько-Батошан- ської операції, битви за Дніпро. У часи Київської Русі її південні рубежі боронили укріплені міста-фортеці пороської, посульської, посу- пійської оборонних ліній: Корсунь, Желнь, Римів, Пісо- чин, Боров та інші. Якщо ж ще далі подивитися у давні часи, то саме на Черкащині маємо значний масив археологічних знахідок унікальної трипільської доби, яким понад п’ять тисяч років, що дає усі підстави вважати Черка- щину колискою цієї культури. Жоден із гостей нашого краю не омине своєю увагою перлину світового садово-паркового мисте- цтва  – «Софіївку» – Національний дендрологічний парк – одне із семи чудес України, який радує сво- їх відвідувачів вже більше 200-от років. А чого вар- ті лише незабутні враження від відвідин Холодного Яру, Буцького каньйону на річці Гірський Тікич, Ка- нівських гір, дивовижних місць на Звенигородщи- ні, які за унікальністю ландшафту називають малою Швейцарією. Та якби навіть цього всього не було, то Черкащина все одно є святою землею, адже на ній народився і в ній спочиває наш національний пророк і геній – Тарас Шевченко. Нині на вас чекають оновлені шевченків- ські місця у Моринцях, Будищі, Шевченковому – селах, де Кобзар народився і провів дитячі роки, та священ- на Чернеча гора, де покоїться його прах. Буклет, який Ви тримаєте у руках – це передусім нова спроба відкрити Україні туристичний потенціал Черкащини. Унікальність брошури у тому, що Ви мо- жете обрати маршрут відповідно до своїх вподобань і, головне, сезону. До послуг туристів на Черкащині – 9 національ- них та державних історико-культурних заповідни- ків, храми та замки, музеї. Територією Черкащини протікає понад тисяча річок, береги яких майже по- всюдно використовуються для відпочинку. Вас зустрінуть сучасні будівлі Черкас і Умані, Сміли і Золотоноші, оновлені села, цілком пристойний сер- віс, щирі та гостинні черкащани. Але що багато розповідати про дива поєднання сучасності і минулого, реальності і легенди? Звісно, все треба побачити лише на власні очі. Тож щиро запрошуємо до нашого краю, який на- повнений історією і сучасністю, який нині стає важли- вим туристичним центром України. Черкаська обласна державна адміністрація Земля Богдана і Тараса запрошує гостей
 • 4. - C herkasy region is not only the geographical cent- er of Ukraine; it is its spiritual center: rich nature, generous fertile black soils, unique historical and cultural heritage. In Cherkasy region, there were formed the first Cossack republic and Ukrainian statehood. Its first hetman capital was here, in Chyhyryn, during the times of our great countryman Bohdan Khmelnytsky. Many European countries’ ambassadors were given a reception here. The Ukrainian Cossack phenomenon be- gan and the Cossack rebellions and XVII century national liberation revolution started on these lands. Cherkasy region is a place of a great deed of the na- tion during the Second World War. Hundreds of monu- ments and memorial steles are on the paces of Korsun- Shevchenkivsky battle, Uman-Batoshanska military operation, and the battle for the Dnipro River. DuringtheKyivRustimesitsSouthernborderswerepro- tected by city-fortresses of poroska, posulska, and posupi- yska defense lines: Korsun, Zheln, Rymiv, Pisochyn, Borov etc. Looking further back in the former times, one can see that it is Cherkasy land where there is a big massif of the Trypillian period archeological findings, which age is more than 5 thousand years; it allows consider Cherkasy region a cradle of this culture. None of the guests of our region will ignore a pearl of the world landscape architecture – Sofiyivka – Na- tional Dendrological Park – one of the seven wonders of Ukraine which has been delighting its visitors for more than 200 years. And just imagine an unforgettable expe- rience of visiting Kholodny Yar, Butsky Canyon on the Hir- sky Tikych River, Kaniv mountains, and wonderful places in Zvenyhorodka area which are called Small Switzerland for their landscape uniqueness. But even if all this did not exist, Cherkasy region is still a holly land, because it is the birthplace and the resting place of our national prophet and genius – Taras Shevchenko. Nowadays you are welcomed by the renewed Shevchenko sites in Moryntsi, Budysche, Shevchenkove – villages, where Kobzar was born and where he spent his childhood, and by the holly Chernecha Mountain where he is resting in peace. The booklet, which you are holding in your hands, is another attempt to open a touristic potential of Cherkasy region for Ukraine. And the booklet uniqueness is that you can choose a route according to your preferences, and, most importantly, a season. The tourist services in Cherkasy region include 9 na- tional state historical and cultural natural reserves, plenty of temples and castles, museums. More than thousand rivers flow through the territory of Cherkasy region; their shores are almost fully used for recreation purpose. You will be greeted by modern buildings of Cherkasy, Uman, Smila, and Zolotonosha, renewed vil- lages, quite a decent service, sincere and hearty inhab- itants of Cherkasy region. But what can one tell about wonders of the union of the modern and the past, the reality and the legend? Definitely, one must see all this oneself. Thus, we sincerely invite you to our region, which is full of history and modernity, which is becoming nowa- days an important touristic center of Ukraine. Cherkasy Regional State Administration Land of Bohdan and Taras invites the guests - ,
 • 5. ВЕСНА SPRING ЛІТО SUMMER ОСІНЬ AUTUMN Березневий дивосвіт Холодного Яру.............................................................6 The March wonderland of Kholodny Yar.............7 Квітневий струмінь Буцького каньйону....................................................8 The April stream of Butsky Canyon.......................9 Травнева мелодія бузкового балу в Корсуні.................................... 10 The May melody of lilac ball in Korsun...............11 Мошни..........................................................................12 Moshny..........................................................................12 Активнийвідпочинок..............................................13 Active leisure...............................................................13 Червневі світанки у Трипільській садибі............................................. 14 The June dawns in Trypillian homestead..........15 Липневі краєвиди Черкаського моря.................................................. 18 The July views on the Cherkasy sea....................19 Серпневі музичні вечори Кам’янки......................................................20 The August musical evenings in Kamianka..... 21 Активний відпочинок............................................22 Active leisure..............................................................22 Рибалка....................................................................... 24 Fishing.......................................................................... 24 Мисливство............................................................... 26 Hunting........................................................................ 26 Яблуневий вересень Симиренківського саду........................................28 The apple September of the Symyrenkos’ garden....................................29 Романтичний жовтень Тальнівського замку..............................................30 The romantic October of the Talne castle........ 31 Золотий листопад Трахтемирова.................... 32 Тhe golden November of Trakhtemyriv............ 33 Палац Даховських...................................................34 The Dakhovskys’ Castle ......................................... 35 Парки міста Черкаси..............................................36 Parks of Cherkasy ..................................................... 37 Активний відпочинок............................................38 Active leisure..............................................................38
 • 6. ЗИМА WINTER ВІД ВЕСНИ ДО ВЕСНИ FROM SPRING TO SPRING Традиційні фестивалі.............................................66 Traditional festivals................................................... 67 Готелі, заклади ресторанного господарства..............................68 Hotels, restaurants.................................................... 70 ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА TOURISM INFRASTRUCTURE Грудневі візерунки Мошногірського кряжу........................................40 The December patterns of Moshnogirya ridge...............................................41 Лютневий зорепад курорту Водяники.......... 42 Тhe February shooting stars of Vodianyky...... 43 Звенигородка – Батьківщина Тараса Шевченка..........................48 Zvenyhorodka – the Motherland of Taras Shevchenko................ 49 Туристичний маршрут «Батьківщина Тараса Шевченка»......................50 Touristic route Motherland of Taras Shevchenko................................................50 Туристичний маршрут.......................................... 51 «Стежками натхнення» Touristic route Paths of Inspiration..................... 51 Чигирин – гетьманська столиця....................... 52 Chyhyryn – a hetman capital................................ 53 Умань: трохи вишуканої античності у серці України.........................................................54 Uman: a little bit of refined antiquity in the heart of Ukraine............................................ 55 Зелені садиби Черкащини..................................56 Green Tourism in Cherkasy Region.....................56 Тематичні села запрошують...............................58 Welcome to thematic villages..............................58 Вітряки Черкащини................................................60 Windmills.....................................................................60 Релігійний туризм................................................... 62 Religious tourism...................................................... 62 Військовий туризм.................................................64 Military tourism.........................................................64 Центр Черкаського краю.....................................44 Administrative centre of Cherkasy region........ 45 Канів – духовне осердя України.......................46 Kaniv – a spiritual center of Ukraine................... 47
 • 7. Березневий дивосвіт Холодного Яру К ожен, хто хоч раз бував в Холодному Яру, від- чував на собі вплив чудодійної сили, яка напо- внює душу світлим, радісним і неповторним. Позитивну енергетику цих місць одні вчені припису- ють вулкану, який діяв тут два мільйони років тому, інші – метеориту, який, зіштовхнувшись з Землею, утворив Холодноярську западину. Славиться Холодний Яр своєю неповторною при- родою. Розкішні краєвиди здавна манять художників і фотографів. У Холодному Яру археологи знайшли сліди всіх археологічних культур, починаючи з трипільської землеробної культури. З-під землі на схилах балок б'ють джерела з над- звичайно смачною і холодною,  навіть влітку, водою. Жителі навколишніх сіл вважають її цілющою і вжи- вають «від усіх хвороб». Стверджують, що вода дійсно вирізняється вмістом оптимальної кількості родону і срібла. І нібито витікає з трьох озер під Холодним Яром, які є своєрідними артезіанськими басейнами підземного моря питної води, що утворилися внаслі- док вулканічної діяльності у давні часи. Ще одна пам’ятка Холодного Яру – тисячолітній дуб, який носить ім'я Максима Залізняка. Височіє він на схилі Кириківського яру на хуторі Буда. Офіційно йому нараховують понад 1100 років. Це справжній па- тріарх серед дубів і одне з найстаріших дерев України. Поруч з дубом знаходиться братська могила жителів хутора Буда, яких розстріляли фашисти під час Другої Світової війни. Обіймище дуба 8 метрів 90 сантиме- трів, висота – 24 метри, а загальна маса деревини становить 37,5 куб. м. Цей дуб – свідок розвитку нашої цивілізаціїї. Стар- ших за нього годі й шукати! Під його шатром відпочивали Богдан Хмель- ницький, Северин Наливайко, Павло Павлюк, Мак- сим Залізняк, Андрій Журба, Семен Неживий, Тарас Шевченко. І саме під цим дубом давали клятву гай- дамаки. Після прийняття християнства у цих краях виникло чимало монастирів, а Холодний Яр став притулком для чернецтва. Серед найзначніших – Мотронинський мо- настир, який знаходиться в центрі Холодного Яру. ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ FOR INFORMATION Черкаський обласний центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради Cherkasy regional centre for tourism, local lore and excursions of school youth of Cherkasy regional counci тел./tel.: (0472) 63-14-89 6 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ВЕСНА ВЕСНА SPRING
 • 8. A nyone who has ever been to Kholodny Yar, felt the impact of some miraculous power filling the human soul with light, joyful and unique feeling. Positive energy of these places some scientists attribute to the volcano, which activity took place here two million years ago; others ascribe it to a meteorite, which hit the Earth and formed Kholodny Yar cavity. Kholodny Yar is also famous for its unique nature. Wonderful landscapes have attracted artists and pho- tographers. In Kholodny Yar archaeologists have found traces of all types of archaeological cultures starting with Trypil- lian agricultural culture. In the earth on the slopes of hills there are numerous springs with extremely tasty water which remains cold even in summer. People of neighboring villages think it has healing abilities and drink it «against all diseases». It is claimed that water really has the optimal amount of radon and silver in its chemical composition. Suppos- edly, it comes from the three lakes under Kholodny Yar, which are a kind of underground artesian basins of un- derground fresh water sea, formed due to volcanic activ- ity two million years ago. Another great sight of Kholodny Yar is the millennial oak, named after Maxim Zaliznyak. It stands on the slope of the Kyrykivsky ravine near the small village Buda. Of- ficially its age is given as about 1100 years. This is a real patriarch among oaks and one of the oldest trees in Ukraine. Next to the oak is the common grave of Buda inhabitants, who were executed by Fascists during the Second World War. The girth of the oak is 8 meters 90 centimeters, its height is 24 feet, and the total weight of wood is 37.5 cu. m. Under its crown had their rest Bohdan Khmelnytsky, Severin Nalyvayko, Pavlo Pawluk, Maxim Zalizniak, And- rii Zhurba, Semen Nezhyvy and Taras Shevchenko. And it was under this oak that Haydamaky made their oath, The March wonderland of Kholodny Yar not to spare their lives while fighting against the Polish oppressors. It is impossible to find a creature older than it! After the adoption of Christianity in these lands, many monasteries appeared here, and Kholodny Yar be- came a refuge for monks. In the XVIII century, alongside Motronynsky convent between Rzhyshchiv and Chyhy- ryn there were fourteen other monasteries. 7TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SPRING
 • 9. М альовничий гранітний каньйон на річці Гір- ський Тікич біля села Буки входить до сотні найкрасивіших місць України, є одним із лі- дерів за оригінальністю і «нетиповістю», та знаходить- ся на другому місці рейтингу «Сім чудес Черкащини». Кажуть, що камінню каньйону більше 2 млн. ро- ків. Можливо, такий рельєф утворився у протерозой- ських гранітах за часів сходу льодовика. За одними даними, довжина каньйону – близь- ко 3 км, за іншими – 5 км. Скелі і камені тягнуться на відстань близько кілометра. І така мініатюрність обу- мовлює нескінченну різноманітність видів. Буквально через кожні 10-15 метрів картинка змінюється, і за кож- ним поворотом річки відкривається інше диво. Милу- ватися мальовничістю каньйону можна нескінченно. Перед входом в Буцький каньйон води Гірського Тікича стрімко скочуються з брили граніту, тим самим створюючи гучний водоспад Вир. Біля водоспаду ще в XIX столітті побудували великий водяний млин. Контраст каньйону неповторний. Зверху звичай- на центральноукраїнська рівнина: синє небо, яскраві квіти, запах сіна й шум води. А знизу – велетенські скелі, майже гірський потік, водоспади і перманент- не враження, що цього тут бути просто не може і що зараз ти не в Черкаській області, а десь ближче до Карпат. Це чудо природи не залишилося непоміченим, і ще в 1972 році цьому об'єкту було присвоєно статус державного пам'ятника природи місцевого значення. А ще колись тут була збудована одна з перших ма- лих ГЕС в Україні. Буцький каньйон – це маленький фіорд у серці України. У народі його ще називають дивом Черкащини. Це справжній рай для туриста. У Буцькому кань- йоні можна плавати на човні і рибалити. З його схилів стрибати у воду і займатися скелелазінням. А на бе- регах ставити намети і засмагати. І буквально всюди милуватися дивовижними краєвидами. У Буцькому каньйоні, як ніде, відчуваєш силу при- роди, яка не хоче коритися цивілізації. Побувавши в Буках один раз – все одно захочеть- ся повернутися! Квітневий струмінь Буцького каньйону 8 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ВЕСНА
 • 10. A picturesque granite canyon, located on the river Hirsky Tikych near to the village Buky, is one of the most beautiful sites in Ukraine; the canyon is also among leaders for its originality and «indistinct- ness», and it holds the second place in the «Seven Won- ders of Cherkasy Region» rating. One says that granite stones are more than 2 mil- lion years old. Possibly, such a relief could be formed in the Proterozoic granites at the time of ice glacier falling. According to one data, the length of it is approxi- mately 3 km, according to another one, it is 5 km. Moun- tains and rocks extend to a distance of approximately 1 kilometer. Such a miniature causes an endless variety of views. Literally, the picture changes every 10-15 meters, and another miracle opens at every turn of the river. The joy from seeing the canyon is endless. Before entering Butsky Canyon, the waters of the Hirsky Tikych rapidly fall from a block of granite, which creates the loud waterfall Vyr. A big watermill was built nearby waterfall in the nineteenth century. The contrast of the canyon is unique. Above there is an ordinary Central-Ukrainian plain – blue sky, smell of hay, noise of water and green flowers. And below there is the mountain stream, the huge mountains, the water- falls, and the permanent impression is that all this simply cannot exist and that you are not in Cherkasy region now, but somewhere closer to the Carpathians. This wonder of nature did not remain unobserved and in a very year of 1972 this object was granted a status of nature monument of the local importance. Besides, some time ago in the past, here was built one of the first hydro electric power stations in Ukraine. Butsky Canyon is a small fjord in the heart of Ukraine. People also call it «small Switzerland». It is a true tourist heaven. There are opportunities for boating, fishing, diving, mountain climbing, putting up tents, getting suntan and enjoying beautiful views in Butsky Canyon. In Butsky Canyon as elsewhere, one feels the power of nature, nature that does not obey the civilization. If you visit Buky, you’ll always want to come back! The April stream of Butsky canyon 9TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SPRING
 • 11. Н а високому березі красуні Росі, на трикутни- коподібному гранітному останцеві у 1032 році князь Ярослав Мудрий заклав фортецю – один із могутніх форпостів Пороської лінії оборони, яка за- хищала південний кордон Київської Русі. Так постало давнє і вічно молоде місто Корсунь, нині Корсунь- Шевченківський. Ви запитаєте: навіщо сюди їхати? Варто і все! Ес- тетам – щоб побачити палац Лопухіних-Демидових на гранітному острові ріки Рось. Романтикам – щоб по- бачити гранітні береги, вкриті жовтими квітами. Ху- дожнім натурам – побачити збірку місцевої картинної галереї. Прихильникам військової історії – місця зна- чних боїв 1648 року, коли війська Богдана Хмельниць- кого розгромили армію гетьмана Миколи Потоцького та 1944 року – однієї з наймасштабніших та найжор- стокіших битв Другої Світової. На згадку про 1944 рік під палацом вишикувались ряди бойової техніки, зе- нітки, танки, вантажівки і навіть самотній літак. Мандруючи по ландшафтному парку Корсунь- Шевченківського національного історико-культурно- го заповідника, захоплюєшся його неординарністю, адже спланований він шляхом використання мотивів первісного ландшафту. Відвідавши цього красеня, можна милуватися не лише екзотичними деревами, а й однією з найкращих в Україні колекцією бузку. Безперечно, окрасою міста є чудовий архітектур- но-історичний палацовий ансамбль Лопухіних-Деми- дових, розташований на мальовничому гранітному острові посеред річки Рось. Історія Корсунського маєтку довга – понад сто ро- ків минуло між проектом ансамблю (1782 р.) та втілен- ням його в життя. Травнева мелодія бузкового балу в Корсуні Палац став флагманом нового стилю – це перша неоготична споруда на теренах тогочасної Речі По- сполитої. Причому стилістичних впливів тут можна знайти безліч: щось східне, щось візантійське, щось готичне. Князівський палац вражав своєю пишністю: сті- ни кімнат були прикрашені родинними портретами пензлів видатних художників К. Брюллова та В. Боро- виковського. Палац князів Лопухіних-Демидових у 50-х роках XIX століття був найбагатшим палацовим ансамблем Європи. Знаменитий цей палац і своїми гостями, адже сюди свого часу приїздили австрійський імператор Франц Йозеф ІІ, Тарас Шевченко та мати останнього російського імператора Марія Федорівна. Зараз ця садиба – один із кращих садово-парко- вих комплексів України у стилі романтизму. І він гос- тинно чекає саме на Вас! 10 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ВЕСНА
 • 12. I n the middle of the river Ros, on a triangle-shaped granite stone, in 1032 Prince Yaroslav the Wise laid a fortress – one of the powerful outposts of Porog’s de- fensive lines which defended the southern boundary of the Kyiv Rus. It was the foundation of ancient and at the same time young town – Korsun. You can ask: «Why should one go there?» You should  – and that’s all. Aesthetes should go in order to see the palace of the Lopukhinykh – Demidovykh on a granite island on the river Ros. Romantic persons – to see granite banks covered with yellow flowers. Artistic per- sons – to see the collection of the local picture gallery. Military persons – places of famous battles of 1648 when the army of B. Khmelnytsky defeated the army of hetman Mykola Pototsky and 1944 year – one of the biggest and cruelest battle of World War II. As a memory of 1944 there are lines of military equipment near the palace: ack-ack guns, tanks, trucks and even a lonely plane. Walking along the landscape park of Korsun- Shevchenkivsky national historical and cultural park one can admire its extraordinary as it is planned with the help of primitive landscape. While visiting this beauty one can not only admire exotic trees, but also one of the best col- lection of lilac. No doubt that the decoration of the town is a won- derful architectural and historical palace ensemble of the Lopukhinykh – Demidovykh situated on the picturesque granite island in the middle of the Ros. The history of the Korsun estate is very long – more than 100 years have passed since the ensemble’s project (1782) and the implementation of it in life. This palace has become the leader of the new style – it is the first Neogothic building within the former Rich Pospolyta. Besides, one can find here a lot of stylistic in- fluences: something of Eastern, Byzantine, Gothic ones. The Prince’s Palace amazed with its splendor: the walls of the rooms were decorated by portraits,written by the eminent artists K.Brullov and V. Borovykovsky. The palace of Princes Lopukhinykh – Demidovykh in the 50s of the XIX century was the richest ensemble in Europe. It is also famous for its guests, as once it was vis- ited by the Austrian Emperor Francis Joseph II, Taras Shevchenko and the mother of the last Russian Emper- or – Maria Fedorivna. Now this estate is one of the best park and garden- ing complexes of Ukraine in Romanticism style. And it is waiting for you! The May melody of lilac ball in Korsun Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник Korsun-Shevchenkivsky state historical and cultural natural reserve тел./tel.: (04735) 2-04-55 www.korsun.ic.ck.ua ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ FOR INFORMATION 11TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SPRING
 • 13. П осередині між Черкасами і Ка- невом розкинулось старовинне козацьке містечко Мошни. По- стало воно серед боліт та лісів як сторо- жове поселення більше 500 років тому. Тут виявлено багатошарове посе- лення, поселення доби бронзи та чер- няхівської культури, велика курганна група з 33-ма насипами. З якого б боку Ви не під’їхали до Мошен, Свято-Преображенську церкву видно як візитку села. І навряд чи зна- йдеться людина, яка, побачивши церкву, не замилується її красою. Красива вона у будь-яку пору року. А особливо гарна на Великдень, свята Спаса та Маковія, коли біля неї тисячі людей з свічниками, пас- ками, букетами яскравих квітів. У декоративному оформленні будівлі фантастично переплелись орнаменталь- ні готичні форми з мотивами східного мистецтва. Фасади завершені зубчасти- ми парапетами, капели, середньохрестя і баня-дзвіниця «увенчаны вычурными луковичными главами», стрункі декора- тивні фіали і ділянки стін між капелами. Цей храм не схожий ні на один іс- нуючий. В його архітектурі вдало по- єднується барокко й готика, є елементи мусульманської архітектури, присутні також суто слов’янські бані, яких, до речі, на церкві аж 24! Архітектурні елементи Преобра- женської церкви використано при бу- дівництві Алупкінського палацу М. С. Во- ронцова в Криму. Цікавий факт – точну копію храму Торічеллі пізніше створив у Франції, під Парижем. Мошни Moshny T here is an old Cossack town Moshny between Cherkasy and Kaniv. It was founded among swamps and forests as a patrol check point 500 years ago. There was discovered a multi-level liv- ing place of the era of bronze and Slavic culture, a big burial mount group with 33 embankments. Regardless of the way you’d choose to enter Moshny, the Holly Transfigura- tion Church is seen as a business card of the village. And it is unlikely that there is a person who would not admire the beauty of the church when they see the latter. It is nice in every season of the year. Espe- cially, it is nice on Easter, on Spas and Mac- cabeus holidays, when it is surrounded by thousands of people with candles, Easter bread, and bouquets of bright flowers. Decoration of the building combines a fantastic mixture of fancy Gothic forms and Oriental art motives. The facades decoration is completed by toothed parapets; chapels, the top of church and bath-bell are crowned by pretentious bulbous tops. This temple does not look like any other one. Its architecture combines Ba- roque and Gothic styles, there are ele- ments of Muslim architecture, and purely 24 Slavic baths are present as well. The architectural elements of the Hol- ly Transfiguration Church were used dur- ing the construction of Alupkinsk palace of M.S. Vorontzov in Crimea. An interesting fact: Torricelli cre- ated an exact copy of the temple later in France, near Paris. 12 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ВЕСНА
 • 14. Активний відпочинок Active leisure Черкаська Федерація Альпінізму і Скелелазіння Cherkasy Mountaineering Federation www.fais.ck.ua e-mail: faisckua@gmail.com +38 096 626 9005 Черкаський яхт-клуб «Парус» Cherkasy yacht club «Parus» www.yachtclub.ck.ua, e-mail: parusckua@gmail.com тел./tel.: (067) 679-25-05 ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ FOR INFORMATION 13TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SPRING
 • 15. Ч еркащина – це неповторний самобутній край. Він приваблює барвистим розмаїттям природи, унікальними пам'ятками історії та архітектури. Саме тут майже п'ять тисяч років тому набула по- ширення всесвітньо відома трипільська культура. Трипільська культура – одне з найбільших явищ стародавньої історії Європи. За рівнем соціально-еко- номічного розвитку трипільці підійшли до рівня циві- лізації Єгипту та Близького Сходу. Вони жили на тери- торії сучасних Тальнівського та Уманського районів у поселеннях – протомістах з 15-20 тисячами жителів, які на той час були найбільшими в світі. Навіть Єгипетські піраміди молодші за трипільські поселення-гіганти. В 2002 році на Черкащині був створений Держав- ний історико-культурний заповідник «Трипільська культура», до якого увійшла територія 12 поселень. Заповідник – єдиний на території країн СНД запо- відник цієї культури, яка відіграла важливу роль у того- часній і наступній історії народів, що населяли терито- рію України. У селах Тальнівського району уже тридцять років тривають розкопки найдавнішого Трипільського по- селення. А в селі Легедзино створено унікальний му- зей трипілля. Саме тут Ви не лише зможете поспостерігати за роботою археологів, а й оглянути вже розкопані арте- факти, що зберігаються у музеї Трипільської культури у самому центрі села, взяти участь у «Трипільській то- лоці», під час якої люди спільними зусиллями будують трипільські хати. Толока – це багато глини, полови, гамору, радощів та безтурботності. Це пістрявий на- товп з молоді, митців, ентузіастів-патріотів з різних куточків України. Так, усі небайдужі, хто може заради власного задоволення та інтересу в ігровій формі від- творити найдавніші житла, можуть зробити це тут. Якщо у Вас є вільний час та бажання – тут завжди будуть Вам раді. Червневі світанки у Трипільській садибі 14 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО ЛІТО SUMMER
 • 16. C herkasy region is a unique region. It attracts by colorful variety of nature and unique historical and architectural sites. A worldly known Trypillian culture became wide- spread here almost five thousand years ago. Trypillian culture is one of the greatest phenomena in the ancient history of Europe. By the level of its socio- economic development Trypillians approached the level of civilizations of Egypt and Middle East. They lived on the territory of today’s Talne district in small and big set- tlements – prototypes of cities with a population of 15-20 thousand inhabitants that were the biggest ones in the world at that time. Even Egyptian pyramids are younger than Trypillian giant settlements. In 2002 there was created the only state historical and cultural natural reserve in Europe «Trypillian culture», which acquired the territory of 12 settlements with its squarefootage of 450 hectares in Cherkasy region. The natural reserve is the only CIS-region-based re- serve of a culture that played an important role in the history of nations populating the territory of Ukraine. The excavations of the most ancient Trypillian settle- ment have been taking place in Legedzyno village of Talne district for more than thirty years. Here you can see the work of archeologists as well as already excavated artifacts, which are preserved in Trypil- lian culture museum located in a very center of the village. Another interesting fact about this place is that the museum director convenes «A Trypillian toloka (gather- ing)», during which people build Trypillian house togeth- er. Toloka is about clay, chaff, jokes, joy and carelessness; it is a medley crowd of the youth, artists, enthusiasts, and patriots from all over Ukraine. This is how caring people, who can reconstruct the most ancient buildings in the form of a game for the sake of their own satisfaction and interest, may do it here. Ifyouhaveasparetimeandawish–you’llbewelcomed. The June dawns in Trypillian homestead 15TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER
 • 17. 16 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО Трипільська культура існувала в IV-III тис. до н.е., (200 тис. кв. км. території сучасної України). Трипільці створили високорозви- нену хліборобську культуру, що наблизила занепад первісного ладу. Складне житлобуду- вання, якісні знаряддя праці, високохудожня кераміка і пластика, існування поселень-гі- гантів виводять трипілля на рівень наукових дискусій щодо його місця у світовому цивілі- заційному процесі. У 2003 р. створено Державний історико- культурний заповідник «Трипільська куль- тура». До його складу входять 11 поселень в Тальнівському, Уманському та Звенигород- ському районах. Заповідник займається охо- роною, дослідженням, популяризацією три- пільської культури. У селі Легедзине Черкаської області ство- рено музей поселень-гігантів трипільської культури, в якому, крім експозиційних площ (400 кв.м.), в натуральну величину відтворено житла, що презентують різні варіанти розви- тку трипільських племен. Гончарна майстер- ня, що входить до музейного комплексу, про- понує туристам сувенірну кераміку як спогад про давно зниклий трипільський дивосвіт. Відвідавши заповідник «Трипільська культура», ви: - побуваєте на території найбільших у сві- ті поселень міднокам’яної доби; - оглянете місця археологічних розкопок; - ознайомитесь з музейною експозицією, яка нараховує понад 600 археологічних зна- хідок; - поспілкуєтесь з провідними археолога- ми України; - переглянете тематичні кінофільми в му- зейній кінозалі; - приймете участь у святах і майстер-кла- сах; - посмакуєте українськими традиційними стравами сільської кухні. Умань Uman 25 км Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура» Київ Kyiv 230 км Черкаси Cherkasy 150 км “Trypillian culture”– state historical and cultural reserve
 • 18. Світлі смуги – залишки трипільських вулиць поселення «Тальянки» (450 га), що мало 3 тис. будинків і близько 14 тис. жителів (ХХХ-ХХІХ ст. до н.е.). Траса Умань-Черкаси с. Талянки 17TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER The Trypillian culture was spread on the territory of the modern Ukraine during 4000- 3000 BC. Trypillians created highly-developed agricultural culture that forced the decline of the primitive system. Complicated house- building, high-quality tools, highly-artistic ce- ramics and plastic made scientists all over the world decide that the Trypillian culture played an important role in the development of the civilization. State historical and cultural reserve “Trypillian Culture” was created in 2003. 11 settlements in Uman, Talniv and Zvenygoro- dka district are united in the reserve. The re- serve studies, popularizes and protects the Trypillian culture. A unique museum of the largest settle- ments of the Trypillian culture is created in the village Legedzyne. In the museum you can find a huge area (400 sq. m) of archeo- logical exhibits and 3 restored houses that represent various types of the development of the Trypillian culture. Besides tourists are welcome to visit the Pottery, as a part of the museum complex, where you can buy various souvenirs of the Trypillian culture. Visit the reserve and you will: - visit the territory of the biggest settle- ments of the Chalcolithic period; - examine archeological excavations; - observe the collection of the archeological findings (more than 600); - communicate with the leading archeolo- gists in Ukraine; - watch movies in archeology; - take part in traditional fests and master- classes; - be able to buy souvenirs; - taste traditional Ukrainian village cuisine. Uman-Cherkasy Highway Legedzyne village Light stripes – are the remains of theTrypillian streets in the“Talianky”settlement, with 3000 houses and nearly 14 000 inhabitants (XXX-XXIX BC)..
 • 19. Ч еркаське море – перлина центральної частини України. Це рай для відпочинку. Це український смарагд. Це місце для пригод та романтичних зустрічей. Це куточок курортних зон та відпочинку гостей із близького й далекого зарубіжжя. У районі Черкас його ширина перевищує одинад- цять кілометрів, а загальна довжина більш ніж сто двадцять. З боку міста іншого берега не видно навіть за найяснішої погоди. Влітку – це величезний простір, заповнений свіжістю і прохолодою води, блакиттю неба і теплом сонця. Немає нічого прекраснішого, ніж іти під вітрилом по циx прохолодних водах. Ні шуму мотора, ні автомобільних швидкостей. Тиша і спокій. Тільки шелест вітру, дзюрчання води за кормою та плавне погойдування. І величезний парус над голо- вою, наповнений вітром. Зупинка на островах посеред Черкаського моря створює враження відірваності від цивілізації. Зелень дерев і кущів, які дають прохолодну тінь, доповнюють- ся прекрасними піщаними малолюдними пляжами. Це відпочинок на природі, ночівля у наметових таборах на островах або садибах зеленого туризму на березі. Купання, риболовля, юшка і шашлики, вечірнє вогнище – невід'ємна частина відпочинку на воді. Липневі краєвиди Черкаського моря 18 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО
 • 20. T he Cherkasy sea is the pearl of the central part of Ukraine. It is the paradise to relax. It is the Ukrain- ian emerald. This sea is the place for adventures and romantic meetings. It is the place of health resorts and guests’ rest from abroad. Within the limits of Cherkasy city its width is more than 11 kilometers and the total length is more than 120 km. From the side of the city one cannot see the other side even in the finest weather. In summer it is the enormous space filled with freshness and coolness of water, blue colour of the sky and warmness of the sun. There is nothing more wonderful than to go sail- ing here. There is neither motor noises nor automobile speeds. Peace and quiet. Only rustle of wind, babble of water astern and peaceful rocking. And a big sail above the head filled with wind. A stop in the islands in the middle of the Cherkasy sea creates the impression of isolation from civilization. Greenery of trees and bushes which make a cool shadow is added by wonderful sand not crowded beaches. It is a rest in the fresh air. You can spend the night in tents in the islands or in private estates of Green tour- ism ashore. Swimming, fishing, fish soup and barbecues, evening camp-fire is the inseparable part of rest on water. The July views on the Cherkasy sea 19TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER
 • 21. А вцьомудійснощосьє...Природа,тиша,спокій,го- дини плавно переходять у добу. Провінція, вона завжди кликала у свої обійми великих людей. Сама історія обрала нашу Кам'янку, щоб у ті далекі часи поселити в ній високий дух волелюбності, від- крити сюди дорогу вічній поезії і великій музиці. Райським куточком, де можна було відпочити ду- шею і тілом від міського гамору, стала провінційна Кам’янка для декабристів, Олександра Пушкіна та Пе- тра Чайковського. Саме завдяки цим двом легендар- ним постатям нині відомий світу тихий райцентр на Черкащині. Спогади про перебування цих двох вели- ких людей зберігаються в тутешньому спільному музеї. Десятки тисяч туристів з-за кордону щороку приїздять сюди, щоб побачити піаніно, за яким Чайковський ство- рював акорди своїх творів, та скелю, відпочиваючи на якій, Пушкін дописав свого «Кавказького бранця». Пушкінська скеля – невеликий гранітний острі- вець посеред Тясмина. За переказами, Пушкін любив прогулюватися берегами річки і писати свої вірші, вмостившись на цій скелі. Саме у Кам'янці вперше прозвучала чарівна музи- ка опери Чайковського «Євгеній Онєгін» та фрагменти «Лебединого озера». На крутому правому березі Тясмина розкинувся парк, який за радянських часів дістав назву парку «Де- кабристів». Тут Ви можете здійснити незабутню прогу- лянку в минуле. Побачити Зелений будиночок та грот, де за переказами любили збиратися декабристи, дуб Чайковського, а також величні та ніби живі пам’ятники Олександру Пушкіну та Петру Чайковському. Благословенна Кам'янка, музей Пушкіна і Чайков- ського ваблять до себе гостей. Приїжджайте і Ви! Не пожалкуєте! Серпневі музичні вечори Кам’янки 20 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО
 • 22. The August musical evenings in Kamianka A nd this is something really… nature, silence, peace, the hours a day go smoothly. Province… It has been always calling great people into its arms. The very history has chosen our Kamianka to house the high spirit of freedom there and open the way for ev- erlasting poetry and great music. The provincial Kamianka became a paradise, where one could have a rest from city noise, for Olek- sandr Pushkin and Petro Tchaikovsky. These two leg- endary persons made a quite district center in Cher- kasy region known in the world. Memories of these two great people staying here are stored in the local museum. Dozens of thousands of tourists come here from abroad every year to see the piano that was used by Tchaikovsky to create the accords of his works, and a rock which Pushkin rested on while finishing his «The Prisoner of the Caucasus». The Pushkin’s Rock is a small granite island in the middle of the River Tiasmyn. A legend says that Pushkin liked walking on the riverbank and writing his poems af- ter having settled on the rock. It was Kamianka where the magical music of Tchai- kovsky «Eugene Onegin» opera was introduced to the public for the first time. A park, named the Park of Decembrists during the soviet times, is located on the right steep Tiasmyn river- bank. Here you can take an unforgettable walk back to the past as well as see the Green cart house and grotto, where, according to the legend, the Decembrists liked to gather, the Tchaikovsky oak, and also huge and lifelike monuments of Oleksandr Pushkin and Petro Tchaikovsky. Blessed Kamyanka, the museum of Pushkin and Tchaikovsky attract the visitors. Visit us! You won’t regret! Кам’янський державний історико-культурний заповідник Kamianka state historical and cultural natural reserve тел./tel.: (04732) 6-22-74, 6-19-75, (098) 295-61-59 www.kammuz.ucoz.ua, e-mail: kammuz@ukr.net ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ FOR INFORMATION 21TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER
 • 23. Активний відпочинок Active leisure Спорт-готель «Селена» Sport-hotel «Selena» тел./tel.: (0472) 36-14-95 (067) 470-85-32, (067) 617-33-33 www.hotelselena.info, e-mail: selena_spr@ukr.net ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ FOR INFORMATION 22 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО
 • 24. 23TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER
 • 25. У люблений вид відпочинку багатьох людей – це рибалка. Рибoловля – це і чудовий відпо- чинок, і спорт, і хобі, і навіть мистецтво. Рибо- ловля в усі часи була відмінним проведенням часу, відпочинком від турбот, пов'язаних з міським жит- тям, можливістю залишитися наодинці з природою і відчути себе її невіддільною частиною. Українське село запрошує Вас до своїх ставків, озер та річок. Мальовничі пейзажі, неповторні сіль- ські куточки – все це і багато іншого назавжди зали- шиться у Вашому серці. База в с. Коробівка Місце розташування: Золотоніський район, с. Ко- робівка. Риба: карась, окунь, плотва, щука, судак, сом, лящ, синець, густера. Контактний телефон: (097) 236-24-86. База відпочинку «Рось» Місце розташування: Черкаська область, Кор- сунь-Шевченківський район. Риба: жерех, густера, карась, короп, лящ, лин, окунь, плотва, сом, судак, товстолоб, щука. Контактні телефони: (098) 813-88-88; (050) 441-12-98; (050) 380-68-95. База відпочинку «Квазар-Рось» Місце розташування: м. Корсунь-Шевченківський, Корсунь-Шевченківський район. Риба: лящ, окунь, короп, карась, сом, судак, щука. Контактний телефон: (067) 501-08-80. Риболовна база «Дельта Росі» Місце розташування: с. Хрещатик, Черкаський ра- йон, вул. Прибережних, 40. Риба: білий амур, карась, короп, краснопірка, лящ, окунь, сазан, судак, товстолоб, щука, язь. Контактнийтелефон:(096)337-30-53,(099)724-29-07. Готельно-туристичний комплекс «Карат» Місце розташування: Черкаська область, м. Канів. Риба: білий амур, карась, короп, краснопірка, лящ, лінь, окунь, плотва, сом, судак, щука. Контактний телефон: (050) 252-54-91. Рибалка F ishing is the favorite kind of leisure of many people. Fishing is an excellent rest, a sport, a hobby, and even an art. In all times fishing was an excellent leisure, a rest from anxiety, connected with a city life, and a chance to be alone with nature and feel oneself as its integral part. Ukrainian village invites you to its pounds, lakes, and rivers. Picturesque landscapes, unique village sites – all this and much more will remain in your heart forever. Fishing base in Korobovka village Location: Korobovka village, Zolotonosha district. Fish: carp, perch, roach, pike, pike perch, catfish, bream, bruises, bream. Contact information: (097) 236-24-86. «Ros» recreation center Location:Cherkasyregion,Korsun-Shevchenkivskydistrict. Fish: chub, bream, crucian carp, bream, tench, perch, roach, catfish, perch, carp, pike. Contact information: (098)813-88-88; (050) 441-12-98; (050) 380-68-95. Recreation centre «Kvazar-Ros» Location: Korsun-Shevchenkivsky district, city of Kor- sun-Shevchenkivsky. Fish: bream, perch, carp, carp, catfish, perch, pike. Contactinformation:(067) 501-08-80. «Ros Delta» fishing base Location: Cherkasy district, Khreschatyk village, Pry- berezhnyh St., 40. Fish: crucian carp, rudd, bream, perch, carp, perch, carp, pike, ide. Contact information: (096) 337-30-53. Hotel and tourist complex «Karat» Location: Cherkasy region, the city of Kaniv. Fish: crucian carp, rudd, bream, lіn, perch, roach, cat- fish, perch, pike. Contact information: (050) 252-54-91. Fishing 24 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО
 • 26. Місця для спортивної та аматорської рибалки Places for recreational and sport fishing 25TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER Places for fishing Map notations
 • 27. Г еографічне розташування Черкаської облас- ті стало передумовою для розвитку в області мисливства. Різноманітність тваринного світу, кліматичних умов та ландшафту цієї землі сприяє здійсненню полювань. Мисливство йде на користь природному середовищу, забезпечуючи контроль за чисельністю фауни. Площа мисливських угідь на території Черкаської області сягає 1538 тисяч гектарів. Єгері та мислив- ствознавці лісомисливських господарств області за- вжди готові розповісти про особливості полювання у цих місцинах. У різні періоди року дозволяється від- стріл . Ліси Черкащини запрошують Вас до сучасно об- лаштованих мисливських комплексів та пунктів зу- пинок. Мисливське господарство «Деренківецьке» Місце розташування: Городищенський р-н Рибалка Полювання – хутрові та копитні 097 925 17 77 Мисливське господарство «Вільхівська дача» Місце розташування: Золотоніський р-н Рибалка Полювання – хутрові та копитні 050 446 33 70 «Канівське лівобережне мисливське господарство» Місце розташування: Канівський р-н Полювання – копитні 067 977 67 77 Мисливське господарство «Катеринопільське» Місце розташування: Катеринопільський р-н Рибалка Полювання – копитні 067 727 03 57 Мисливство Hunting Мисливське господарство «Сунки» Місце розташування: Смілянський р-н Полювання – копитні 067 505 04 70 Мисливське господарство «Чорнобаївське» Місце розташування: Чорнобаївський р-н Полювання – копитні, пернаті, хутрові 067 253 07 70 26 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЛІТО G eographical position of Cherkasy region has become a prerequisite for the development of hunting. The diversity of fauna, climate and landscape of the land contributes to hunting. Hunting is beneficial to the environment; it helps to control the number of animals. The area of the hunting grounds in Cherkasy region is nearly 1.538 million hectares. Representatives of hunting organizations are eager to explain the peculiarities of the region to everyone. At different seasons you are allowed to shoot wild boars, deer, hares, wolves, foxes and birds. You are welcomed to visit modern hunting complexes and stops in the forests of Cherkasy region. Hunting organization “Derenkivetske” Location: Horodysche district Fishing Hunting – ungulates, fur animals 097 925 17 77 Hunting organization “Vilkhivska dacha” Location: Zolotonosha district Fishing Hunting – ungulates, fur animals 050 446 33 70
 • 28. 27TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: SUMMER Kaniv left bank hunting organization” Location: Kaniv district Hunting – ungulates 067 977 67 77 Hunting organization “Katerynopilske” Location: Katerynopil district Fishing Hunting – ungulates 067 727 03 57 Hunting organization “Sunky” Location: Smila district Hunting – ungulates 067 505 04 70 Hunting organization “Chornobaivske” Location: Chornobay district Hunting – ungulates, birds, fur animals 067 253 07 70 мисливське господарство hunting organizations Map notations
 • 29. С елище Мліїв у Городищенському районі розки- нулось на берегах тихоплинної річки Вільшан- ки, правої притоки Дніпра. Саме його пов’язує історія з великим родом Симиренків, родом світового садівництва. Для свідомих українців імена видатних вітчизня- них підприємців, меценатів, фундаторів національної садівничої школи Симиренків близькі і, навіть, біль- ше  – рідні. Часто можна почути, як люди говорять: «наші Симиренки», так само, як і «наш Шевченко». Адже навіть окремо кожен представник цієї родини зробив більше, аніж деякі наукові інститути. Сім'я Симиренка унікальна за значимістю внеску у розвиток економіки, науки і культури України. Пред- ставники кожного її покоління протягом двох століть відрізнялися неабиякими якостями, працездатністю, інтелектом, благородством. Династія Симиренків сяяла на небосхилі укра- їнської історії цілим сузір’ям багатьох зірок першої величини. Коріння її пронизує всі часові історичні пласти нашої держави, починаючи з козацтва, чумаку- вання і кріпацтва до започаткування промисловості і промислового садівництва. Садівництво червоною, вірніше, зеленою ниткою проходить крізь усі поколін- ня Симиренків. Сад – це відпочинок, краса, задоволення. Цілком справедливі слова Лева Платоновича Си- миренка: «Хто дихає садом, той дихає здоров'ям, по- езією, молодістю, радістю життя, довголіттям». Сад Симиренків у Млієві став найбільшою садівни- чою колекцією і першою науково-садівничою устано- вою у Російській імперії. Симиренко зібрав найбільшу в Європі колекцію плодових, ягідних, горіхоплідних і декоративних культур. Працював над вивченням близько трьох тисяч сортів різноманітних рослин. Лев Симиренко є основоположником нового виробничо- біологічного напрямку у світовій помології та сорто­ знавстві. Він започаткував новий, нині вельми потуж- ний напрям у сучасному плодівництві – агроекологію плодових культур. Завдяки роботі Симиренка в Ро- сійській імперії постала нова галузь сільськогоспо- дарського виробництва – промислове плодівництво. Нині тут діє інститут садівництва. Вас зустрінуть у ро- динній церкві, музеї Симиренків та Т.Шевченка. Яблуневий вересень Симиренківського саду ОСІНЬ AUTUMN 28 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ОСІНЬ
 • 30. A small village Mliiv is lounged on the banks of the quiet Vilshanka river, a right tributary of the Dnipro River. It is this city which is referred to when one mentions great Symyrenkos family, a family of a world commercial horticulture. For minded Ukrainians the names of the Symyrenkos, famous national entrepreneurs, philanthropists, national gardening school founders, are very close, even native. Very often people say «our Symyrenkos» as well as «our Shevchenko». That’s because every member of this fam- ily contributed more than some research institutes. The Symyrenkos family is unique for a contribution im- portance in the development of economy, science, and cul- tureofUkraine.Itsrepresentativeshavebeenknownfortheir considerablequalities,industriousness,intellect,andnobility. The Symyrenkos dynasty was a shinning asterism of the fist magnitude stars. Its roots pass through all historical times of our country, starting from Cossack, Chumak, serf- hood periods to the industry and commercial horticulture formation. The commercial horticulture is cross-cutting through all Symyrenkos generations. A garden is a rest, a beauty, and a pleasure. The words of Lev Platonovych Symyrenko are very true: «Who breathes a garden, breathes a health, poetry, a youth, a joy of life, and longevity». The Symyrenkos’ garden in Mliiv became the big- gest horticultural collection and the first scientific and horticultural establishment in the Russian empire. Sy- myrenko gathered the biggest in Europe collection of fruit, nut-bearing and ornamental crops. He was study- ing approximately three thousand sorts of various plants. Lev Symyrenko is the founder of a new production and biological direction within world plant sorts science. He started a new, rather solid direction in the modern fruit- growing industry – fruit crops agroecology. Thanks to the Symyrenko’s work, there was founded a new branch of agricultural industry – industrial fruit production. The apple September of the Symyrenkos’ garden 29TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: AUTUMN
 • 31. Т альне – стародавнє, неповторне своєю історією та красою містечко на берегах річки Гірський Ті- кич і Тальянки. Його просто не можливо не від- відати. Адже саме тут збудовано величний і неповтор- ний замок Шувалових. Це єдине місце у Центральній Україні, до якого можна без будь-яких «але» вжити слово «замок». Вже цікаво? Ось Вам такий парадокс історії: в центрі України, на замовлення спадкоємців польських і російських аристократів, архітектор-голландець побудував за- мок в стилі французького ренесансу. Знаходячись в глибинах лісу, що був колись графським парком, за- мок Шувалових кінця XIX-го століття справляє велич- не враження. Цей Мисливський замок у французькому стилі за- хоплює своєю витонченістю і граціозністю. Це один з кращих садово-паркових комплексів України у стилі романтизму. Якщо Ви ще й любите археологію та давні культури, то Тальне для Вас взагалі обов’язковий пункт програ- ми: коли ще ніяких замків історія не знала і тільки за- думувалася, чи потрібні їй у майбутньому фараони, тут, в Тальному, більше як 5000 років тому жили хлібороби, які вирощували 15 видів злаків, тут діє музей хліба. Відвідавши це чарівне місто зі своєю не менш не- повторною історією, Ви отримаєте незабутні вражен- ня та неповторне задоволення. Романтичний жовтень тальнівського замку 30 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ОСІНЬ
 • 32. T alne is an ancient, unique in its history and beauty town situated on the banks of the Hirsky Tikych and Talyanka rivers. It is simply impossible not to visit the town. For there was built a majestic and unique Shuvalov’s castle. It is the only place in the Central Ukraine which can be referred to as «castle» without any «but»s. Interesting? Here is a historical paradox: a Dutch architect has built a castle in French Renaissance style in the center of Ukraine, ordered by heirs of Polish and Russian aristo- crats. Located in the depths of the forest that used to be a count park, the 19th century Shuvalov’s castle makes a great impression. This French style hunting castle captures by its refinement and gracefulness. It is one of the best Romanticism style garden and park complexes in Ukraine. Additionally, if you like archeology and ancient cul- tures, Talne is the must-to-see place for you: when there were not any castles and pharaohs in the world, plow- men, which were cultivating 15 species of cereals, lived here, in Talne, more than 5000 years ago. Having visited this beautiful town with its unique history, you will get unforgettable impressions and pleasure. The romantic October of the Talne castle 31TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: AUTUMN
 • 33. Золотий листопад Трахтемирова Є в Україні місця, які мають особливе сакральне значення, де фізично можна відчути подих мину- лих епох і поколінь, зв’язок із космосом та при- йдешнім світом. Одним із таких місць є Трахтемирів. Ніби й пустка – майже немає ознак колишнього бурхливого життя, і людей немає. Та, водночас, тут стоголосся сили, звитяги, енергії добра і багато сонця. Після відвідування великі міста здаються іграшковими. Ті, хто відчує подих байраків і гучний вибух тиші, ще не раз сюди повернеться.. Трахтемирів розташований на мальовничому пів- острові Канівського водосховища – території, яка за свідченнями археологів, була населена людьми вже близько 120 – 130 тисяч років тому. Трахтемирів – місце, яке протягом багатьох тися- чоліть було центром розвитку декількох цивілізацій, місце першої козацької столиці, а щоб додати інтри- ги, – місце, де, за деякими свідченнями, відбувається перехід до інших вимірів. На цьому місці відбулось нашарування багатьох «часових зрізів» історії та слідів багатовікової люд- ської діяльності. У кращі свої часи Трахтемирів був першою козаць- кою столицею ще до Чигирина, Батурина та Глухова. До речі, в ті часи місто мало назву Терехтемирів, а назва Трахтемирів з’явилася згодом, десь у другій по- ловині ХVII cтоліття. Терехтемирів був значним тиловим військовим центром (базою): тут складувалися зброя, порох, про- віант. У Терехтемирові часто скликалися козацькі ради, обирались полковники, українські гетьмани… В Трахтемирові існував знаменитий козацький мо- настир і шпиталь для поранених, хворих і немічних ко- заків, багато з яких доживали тут свого віку. Зараз тут знаходиться найбільше в Україні козацьке поховання. Трахтемирів – еталон реалізації ідеї про нероз- ривність природного й історичного ландшафту. Державний історико-культурний заповідник «Трахтемирів» «Trakhtemyriv» state historical and cultural natural reserve тел./tel.: (04736) 3-29-73 ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ FOR INFORMATION 32 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ОСІНЬ
 • 34. T here are places in Ukraine that have special sa- cred significance, where one can feel the past ages and the generations breathe and the con- nection with the universe and future. Trakhtemyriv is one of such places. It seems empty – there are no signs of the former in- tense life, and no people. However, there is the echo of the strength, victory, good energy and sun. Those who feel the gorges breathe and the loud blast of silence will come back here again. Trakhtemyriv is situated on the picturesque penin- sula of the Kaniv reservoir – a territory that, according to archeologists, was populated by people approximately 120 – 130 thousand years ago. Trakhtemyriv is the place that had been the center of the development of several civilizations for many thou- sand years, the place of the first Cossack capital, and, in order to add some intrigue, – the place, where, by some accounts, a transition to other dimensions takes place. An over-placement of «time-intercrossing» and signs of human activity was taking place in this place. In its best times Trakhtemyriv was the first Cossack capital even before Chyhyryn, Baturyn, and Hluhiv. By the way, at that time the city was named Terekhte- myriv, and the name Trakhtemyriv appeared on later, ap- proximately in the second half of XVII century. Trakhtemyriv was a significant rear military center (base):therewasastorageofweapon,dust,andprovisions. Often the Cossack council’s gatherings, Cossack colonels and hetmans elections took place in Trakhtemyriv… In Trakhtemyriv, there was a famous Cossack monas- tery and a hospital for the wounded, ill, and infirm Cos- sacks, many of which were living out there. Nowadays the biggest Cossack burial in Ukraine is located here. Trakhtemyriv is the implementation standard of the idea that the natural and historical landscapes are indissoluble. Тhe golden November of Trakhtemyriv 33TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: AUTUMN
 • 35. О дним із наймістичніших та найпотаємніших місць Черкащини є маєток Даховських – готич- ний середньовічний замок у cелі Леськове, що у Монастирищенському районі. Історія маєтку Даховських така ж чудернацька, як і його зовнішній вигляд. Замок збудували пани Дахов- ські, власники села Леськове. Вони були великими ан- гломанами, тому усе тут нагадує «Туманний Альбіон». Будівля у традиційному стилі тюдорівської готики. Її вінчає кілька зубчастих башт. На головній, квадратній вежі колись піднімався залізний флагшток, на якому розвивався на вітру прапор Даховських – для селян з Леськового це було знаком, що пани вдома. Будівлі довелося пережити чимало: революцію 1917 року, Другу Світову війну, за радянських часів тут облаштовували піонерський табір і військовий санаторій… Зеленим тлом для замку служить чудовий парк, який складається з двох частин – листяної на лівому березі річки та хвойної – на правому. Між двома час- тинами парку – ставок з греблею. Посеред водойми насипано острів мрій – по паралелі з софіївським ост- ровом кохання. Нижче, на березі розташований ма- льовничий садовий флігель. Палац Даховських визнано найцікавішою поль- ською резиденцією в усій Центральній Україні. Палац Даховських 34 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ОСІНЬ
 • 36. O ne of the mystical and secret places of Cherkasy region is the Dakhovskys’ estate – a Gothic mid- dle-aged castle in the village Leskove, Monasty- ryshche region. The history of the Dakhovskys’ estate is so strange as its exterior. This castle was built by masters Dakhovs- kys, owners of the village Leskove. They were extreme Anglophiles, that’s why everything here resembles «Foggy Albion». The building is in the traditional style of the Tudors’ Gothic. There are some notched towers on top of it. On main square tower once there was an iron flagstaff where the Dakhovskys’ flag was hanging – for peasants from Leskove it was a sign that the masters were at home. This building had to go through many events: the 1917 revolution, World War II, there were also the pioneers’ camp and the military sanatorium at Soviet times… As a green background for the castle there is a won- derful park which consists of two parts: a deciduous part at the left bank of the river and a coniferous one at the right bank. There is a pond between two parts of the park. There is also the island of dreams in the middle of it – resembling island of love in Sofiyivka. Below the is- land there is a beautiful garden outhouse. The Dakhovskys’ Castle has been known as the most famous Polish residence in the whole Central Eu- rope. The Dakhovskys’ Castle 35TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: AUTUMN
 • 37. Н еймовірно привабливою родзинкою міста Черкаси є прекрасні, неповторні, наповнені романтикою та задоволенням парки: «Сосно- вий бір» та «Перемоги». Парк «Сосновий бір» відкрито у 1967 році. За- кладений він на основі старого реліктового сосно- вого бору та діброви. На площах парку висаджено понад 70 порід екзотичних дерев, частина з яких завезена з «Софіївки» та Тростянецького дендро- парку. Парковий комплекс розташований на березі Дніпра. Він включає в себе зони активного і тихого відпочинку з альпінарієм та каскадами озер, дитя- чий сектор, прогулянко-оглядову зону і зону пля- жів. Із 2008 року у парку проводиться фестиваль кам'яної скульптури. Твори майстрів встановлено на центральній алеї. Тут Ви на повні груди вдихнете чисте, настояне на хвої, ромашці, дубняку повітря – аж голова йде обер- том від аромату, свіжості й привілля. Є у парку і алея славних гостей міста. Її утворю- ють деревця, посаджені льотчиком-космонавтом СРСР, двічі Героєм Радянського Союзу Г. Т. Берего- вим, двічі Героєм Радянського Союзу І. Н. Степа- ненком, Героєм Радянського Союзу полковником Ф. М. Зінченком та ін. Парк є окрасою міста й улюбленим місцем відпо- чинку його мешканців. Кожного, хто відвідує парк, вражають чарівність липових алей, гайки берізок, порослі ялівцем пагор- би, покриті яскравим килимом квітів галявини. Вас за- чарують дзвінка тиша лісових озер, шепіт струмочків, що спадають по схилу урвища до Дніпра, утворюючи безліч водопадів. Парк «Перемоги» – це чудовий парк із озерами, ландшафтною зоною, атракціонами та одним із не- багатьох в Україні зоопарком. Тут зібрані тварини як місцевої, так і екзотичної фауни: ведмеді, бізони, верб- люди, леви, мавпи, птахи. Посеред зоопарку розташо- вано велике Лебедине озеро. Парки міста Черкаси 36 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ОСІНЬ
 • 38. V ery attractive symbols of Cherkasy are its beauti- ful, original, full of romantic and pleasure parks: «Sosnovyi Bir» and «Victory». The «Sosnovyi Bir» park was founded in honour of the 50th anniversary of «Great October» Revolu- tion. It was made from old relic pine forest and oak- groves. Along the park area more than 70 species of exotic trees were planted, part of them was brought from «Sofiyivka» and Trostyanets dendroparks. This park complex is situated on the bank of the Dnieper. It includes zones of active and quiet rest with alpin- ism and a set of lakes, children’s zone and beaches zone. Since 2008 the festival of stone sculpture has been held in the park. These sculptures are put along the central alley. Here one can breathe fresh air filled with the fra- grance of pines, camomiles and oaks – you feel dizzy with this fragrance of freshness and freedom. There is also an alley of famous guests of the city. It is made of trees planted by the space pilot of the USSR, twice Hero of the Soviet Union G.T. Beregovy, twice Hero of the Soviet Union I.N.Stepanenko, Hero of the Soviet Union F.M.Zinchenko and many others. The park is the symbol of the city and the favourite recreation zone of its citizens. Everybody who visits the park is impressed by the beauty of linden alleys, birches, hills covered with fir- trees and lawns with a beautiful carpet of flowers. You will be charmed with quiet of forest lakes, whisper of wa- ter streams falling down to the Dnieper and making up a set of waterfalls. The «Victory» park is a wonderful park with lakes, landscape zone, attractions and one of the best zoos in Ukraine. There are animals of local and exotic fauna: bears, bisons, camels, lions, monkeys, birds. In the middle of the park there is a big Swan lake. Parks of Cherkasy 37TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: AUTUMN
 • 39. Активний відпочинок Active leisure Ж ашківський кінноспортивний комплекс – це унікальне поєднання елегантного спорту і комфортабельного відпочинку. Спілкування з благородними і граційними твари- нами, дарує відчуття внутрішньої гармонії і заряд по- зитивної енергії. Комплекс розташований за 150 км від столиці України у місті Жашків. Спеціалізується на розведенні, вирощуванні та тренуванні коней. Верхо- ва їзда є дуже корисною для здоров'я. Вона тренує рівновагу, м’язи, покращує загальний тонус тіла. Від- відуючи Жашківський кінний завод, у Вас є унікальна можливість відчути себе справжнім вершником під керівництвом досвідченого тренера. Z hashkiv equestrian complex is a unique com- bination of elegant sport and comfortable leisure. Communication with noble and graceful animals gives a feeling of inner harmony and a thrust of energy. The complex is situated 150 km away from the capital of Ukraine in the city of Zhashkiv. It specializes on breeding, raising and training of the horses. Horse riding is very good for one’s health. It develops body balance and tone and the muscles. Visiting Zhashkiv equestrian complex, you have a unique opportunity to feel yourself a real horse-rider under the supervision of an experienced coach. 38 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ОСІНЬ
 • 40. Черкаська обласна федерація спортивного туризму Cherkasy regional federation of sport tourism тел./ tel.: (0472) 64-71-97, (098) 972-67-01, (050) 464-12-56 Жашківський кінний завод Zhashkiv equestrian center тел./ tel.: (04747) 6-18-47 www.paradeallure.com e-mail: info@paradeallure.com ДОВІДКА ДЛЯ ТУРИСТІВ FOR INFORMATION 39TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: AUTUMN
 • 41. М ошногір'я – надзвичайно красиве місце на Черкащині, яке має своє неповторне обличчя. Якщо Ви захоплюєтесь туристичними стежками Черкащини, то побувайте в урочищі Мошногір'я. Ба- гате Мошногір'я на грибні місця, лікарські рослини, джерела мінеральних вод. Мошногірський кряж – горбисте підвищення на Придніпровській височині на правобережжі річки Вільшанки у межах нашого неповторного краю. Граф Воронцов, пристрасний любитель англій- ських парків, уперше відвідавши ці місця, був захо- плений красою гір. Тому господар наказав влаштува- ти для себе заміський будинок, а пізніше парк. Ті, хто бачив парк у всій його красі, міг не їхати до Англії – це був справжній англійський стиль. Композиція парку є досить своєрідною. Розташо- ваний у найвищій частині «мошенських гір» він є по суті парком у горах, який вдало залучає у композицію дальні перспективи. Головні зорові вісі парку спрямовані на долину річ- ки Вільшанки та Дніпра, з мальовничо розташованими селами та містечком. Парк налічує 56 доріг та стежок. Головна вісь парку, створена у вигляді алеї, прохо- дить вершинами, майже по центру. Вона є символом життєвої дороги, символом шляху пізнання, дорогою переходу з одного стану в інший. Мошногір'я зачаро- вує своєю красою, приваблює своєю тишею та споко- єм. Відвідайте ці місця обов'язково і Ви отримаєте не- повторне задоволення від спілкування з природою! Грудневі візерунки Мошногірського кряжу 40 ЧЕРКАЩИНА ТУРИСТИЧНА. 5 СЕЗОНІВ: ЗИМА ЗИМА WINTER
 • 42. M oshnogirya is a very nice place in Cherkasy re- gion, which has its unique appearance. If you admire the tourist trails of native Cherkasy land, visit the tract of Moshnogirya. Moshno- girya is rich in mushroom places, medicinal plants, min- eral waters sources. The Moshnogirya ridge is a hilly raise on the Dnieper height on the Vilshanka River right riverbank within our unique region. Count Vorontzov, a big fan of English parks, visited these sites the first time, and was impressed by the beau- ty of mountains. That’s why the count ordered to settle a country house, and later on a park for him. Those who saw the park in all its beauty needn’t go to England: it was real English style. The composition of the park is rather original. Locat- ed in the highest part of «moshny mountains», it is essen- tially a park in the mountains, that successfully attracts distant prospects. The main visual axes of the park are designed for the Vilshanka and Dnieper rivers area, with picturesquely situated villages and town. The park has 56 roads and trails. The main axis of the park, created in a form of alley, is passing by heights, almost in the center. It is a symbol of liferoad, way of knowing and trans- formation. Moshnogirya enchants by its beauty, attracts by its silence and peace. Visit these sites and you’ll have an unforgettable joy from communion with nature! The December patterns of Moshnogirya ridge 41TOURISTIC CHERKASY. 5 SEASONS: WINTER