Edmodo ฉบับครูไทย

8,632 views

Published on

Edmodo เหมือนกับลูกครึ่งระหว่าง facebook กับ Learning Management System. เหมาะสำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต และบนมือถือทุกระบบ ขณะนี้ยังให้บริการฟรี

Published in: Education

Edmodo ฉบับครูไทย

 1. 1. สร้า ง M-Learning ด้ว ย edmodo Free and Worry Free Safe Social Networking for School ดร.พูลศรี เวศย์อุฬาร กันยายน 2555
 2. 2. edmodo มี Apps สำา หรับ Android, iOS และ Window phone
 3. 3. 1st, on your devices download and install • เพื่อเป็นครู • เพื่อเป็นผูเรียน ้ • และเพื่อเป็นทั้งครูและผู้ เรียน • App เดียวกันทั้งหมด
 4. 4. สร้างบทเรียนด้วย edmodo แนะนำาให้สร้างบน PC
 5. 5. 3.ท ดลอ เรีย งสร้างบ น cl i ck ท 2. ครู หรืออาจารย์ควรเริ่มที่ Schools&Districts 1. เริ่มเรียนรู้ด้วย Video ประมาณ 1 นาที
 6. 6. edmodo at a glancehttp://www.youtube.com/watch?v=4-KBwriCO-Q&feature=related
 7. 7. Edmodo in Action• วิธใช้ วิธีสร้างทุกอย่าง สามารถดู Video และข้อมูลที่ ีhttp://help.edmodo.com/edmodo-in-action/
 8. 8. Click ที่ I’m a Teacher แล้วกรอกข้อมูลให้ถูก ต้องสมบูรณ์
 9. 9. เมื่อเข้าใช้ครั้งแรก แนะนำาให้ใส่รูป และ ข้อมูลที่ Profile
 10. 10. 1. Group = วิชา มาเริ่มสร้างบทเรียนกัน
 11. 11. ใส่ชื่อวิชา ระดับ และเลือกแขนง วิชาให้ถกต้อง ู
 12. 12. สำาคัญมาก!• เมื่อสร้างวิชาแล้ว จะได้ Code สำาหรับนักเรียนเพื่อ ใช้เข้าเรียนครั้งแรก
 13. 13. หน้าตาของห้องเรียนครั้งแรก• Code จะปรากฎที่ ด้านขวามือของวิชา
 14. 14. Code• Code จะแสดงอยู่ที่ด้านขวาบน ซึ่งสามารถ Reset หรือ Lock ก็ได้• Group Setting ใช้สำาหรับ ลบ เก็บ หรือบันทึกทั้งวิชา
 15. 15. เจ้าของวิชาจะได้รับอีเมล์
 16. 16. อาจารย์เข้าของวิชาเขียนอีเมล์แจ้งผู้เรียน หรือเพียงแค่บอก Code กับผู้ เรียนเท่านั้น
 17. 17. เมือนักเรียนมาที่ edmodo.com ่ ครั้งแรก1. Click ที่ I’m a Student2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้ว click ปุ่ม “Sign up”
 18. 18. หน้าของห้องเรียนจากบัญชีนักเรียน• กรณีเข้าเรียนวิชาใหม่ คลิก Join และใส่ Code ที่อาจารย์ให้มา
 19. 19. หน้าจอผู้เรียนจาก iPad2
 20. 20. เมื่อคุณครูกลับเข้ามาสอน หรือ นักเรียนกลับมาเรียน• ให้ใส่ Username หรือ Email และ Password ที่สร้างไว้• ไม่ต้องคลิกที่ I’m a Teacher หรือ I’m a Student แล้ว
 21. 21. ‘Bump’ มีอยู่บน the New iPad
 22. 22. การสร้า งเนื้อ หาใน edmodo
 23. 23. ศึก ษาส่ว นต่า งๆ ของหน้า ห้อ งเรีย นอาจารย์ที่ Login เข้ามา Click เพือ ่ ปรับปรุง โพสต์ คือ การสร้า ง : ข้อมูล 1.หมายเหตุ (Note) สำาหรับใส่ ข้อความ เนื้อหา รูปถ่าย Link, Video Group=วิชา 2.การแจ้งเตือน (Alert) เพือแจ้งวาระ ่ สำาคัญ ส่งอีเมลทันที 3.กำาหนด (Assignment) มอบการบ้าน รายงาน 4.ทดสอบ (Quiz) สร้างข้อสอบ 5.โพลล์ (Poll) สำารวจ
 24. 24. พิมพ์ชอง Post และสังเกตชือ Group หน้า ่ ่ ปุ่ม ‘Send’
 25. 25. การสร้าง Assignment
 26. 26. เลือก Quiz และกดปุ่ม Create a Quiz
 27. 27. ใส่ชื่อชุดของคำาถาม กำาหนดเวลาทำา ข้อสอบเลือกประเภท และ +เพิ่มคำาถามแรก
 28. 28. พิมพ์คำาถาม ระบุรายละเอียดของตัว เลือก กดเลือก เพือตั้ง ่ เสร็จแล้ว เป็นคำา กดตรงนี้ ตอบทีถูก ่ แล้วข้อกด +เพิม ่ จะเปลี่ยน สำาหรับ เป็นสี เพิ่มข้อ เขียว ต่อไป เพิ่มตัวเลือก ก.
 29. 29. เมือคลิก Load a previous created ่Quiz จะสามารถเลือก Edit (แก้) หรือ Delete (ลบ)
 30. 30. การสร้า งโรงเรีย นใน edmodo.comเฉพาะครู หรืออาจารย์ในโรงเรียน เท่านัน! ้
 31. 31. oo ls.. ที่ SchClick
 32. 32. ใส่ข้อมูลที่เป็นจริง ตามบัญชีของ edmodo ที่เปิดไว้
 33. 33. การสร้างบัญชีโรงเรียนจะทำาให้ได้ subdomain ของ ร.ร.ใน edmodo
 34. 34. กรอกข้อมูลตามความจริง และ Check ‘I agree’
 35. 35. เลือกโรงเรียนที่กำาลังทำางานอยู่
 36. 36. บางที ร.ร. ของท่านอาจจะมี subdomain อยู่แล้ว
 37. 37. รออีเมล์ตอบจาก edmodo
 38. 38. บางทีอาจจะต้องรอข้ามวัน
 39. 39. สรุปข้อดีของ edmodo• Free of charge• Update ข้อมูลได้ทันที• Sharable contents• ร่วมทำางานกับครูผู้สอนท่านอื่นได้• สร้าง e-Learning และ m-Learning ได้• Friendly Graphic User Interface (GUI) คล้าย Facebook

×