Successfully reported this slideshow.

4 การลับเครื่องมือ สบ 53

1,373 views

Published on

 • Be the first to comment

4 การลับเครื่องมือ สบ 53

 1. 1. เหตุผ ลที่ต ้อ งลับ เครื่อ งมือ ???เครื่อ งมือ ทื่อ - สูญ เสียเวลาในการทำา งาน - ลดความรู้ส กึสัม ผัส - เกิด การลืน ไถลซึ่ง ่ก่อ ให้เ กิด
 2. 2. จุด ประสงค์ใ นการ ลับ เครือ งมือ ่• เพื่อ ให้เ ครื่อ งมือ มีค วาม คมเพื่อ ใช้ง านได้อ ย่า งมี ประสิท ธิภ าพ• เพื่อ รัก ษาด้า นคมให้ม ี มุม ที่ถ ูก ต้อ ง• เพื่อ รัก ษาเนื้อ วัส ดุไ ม่ใ ห้
 3. 3. ชนิด ของหิน ลับ เครื่อ งมือ
 4. 4. ชนิด ของหิน ลับ เครือ งมือ ่• แบ่ง ตามวิธ ี • แบ่ง ตามการใช้ง าน ลัก ษณะผลึก - ใช้ก ับ - ชนิด หยาบเครื่อ งกรอ - ชนิด ละเอีย ด(MountedRotary stone)
 5. 5. แบ่ง ตาม 1. หิน ลับ ชนิด หยาบลัก ษณะผลึก ษ ฐ์ข ึ้น • ประดิ • อนุภ าคค่อ นข้า ง ใหญ่ • เหมาะสำา หรับ ลับ เครื่อ งมือ ที่ท ื่อ มากๆ • สูญ เสีย เนื้อ โลหะ มาก • ใช้น ำ้า เป็น ตัว หล่อ
 6. 6. ตัว อย่า งหิน ลับ ชนิด หยาบหิน ลับ คาร์บ อรัน ดัม (Carborundum stone) Silicium carbide
 7. 7. หิน ลับ รูบ ี (Ruby stone)
 8. 8. 2. หิน ลับ ชนิด แบ่งละเอีย ด ตามลัก ษณะผลึกน เองตาม • เกิด ขึ้ ธรรมชาติ • ผลึก ค่อ นข้า ง ละเอีย ด • เหมาะสำา หรับ ลับ เครื่อ งมือ ปริท ัน ต์ • สูญ เสีย เนื้อ โลหะ น้อ ย
 9. 9. ตัว อย่า งหิน ลับ ชนิด ละเอีย ดหิน ลับ อาร์แ คนซัส (Arkansas stone) Aluminium oxide
 10. 10. หิน ลับ อิน เดีย (India stone) Aluminium oxide
 11. 11. คุณ สมบัต ิ ชนิด ชนิด หยาบ ละเอีย ดการเกิด ประดิษ ฐ์ข ึ้น หินเกิด ตามหิน ลับ ชนิด หยาบ VS ลับ ธรรมชาติชนิด ละเอีย ดขนาดผลึก อนุภ าคใหญ่ อนุภ าค ละเอีย ดลับ เครื่อ งมือ X /ปริท ัน ต์
 12. 12. แบ่ง ตามวิธ ีการใช้ง าน1. หิน ลับ ชนิด ใช้ก ับ เครื่อ งกรอ (Mounted Rotary stone) - ต่อ กับ ก้า นต่อ (Mendrel) - ไม่ค วรใช้เ ป็น ประจำา - ระวัง เรื่อ งความร้อ นทีเ กิด ขึ้น ่ เปลีย นแปลงคุณ สมบัต ิข อง ่
 13. 13. ตัว อย่า งหิน ลับ ชนิด ใช้ก ับ เครื่อ งกรอ(Mounted Rotary stone)-ทรงกระบอก (Cylinder) เครื่อ งมือ ที่ม ี-ทรงกรวย (Conical) ความโค้ง -แผ่น วงกลม บางๆ (Disc) เครื่อ งมือ ที่แ บน
 14. 14. แบ่ง ตามวิธ ีการใช้ง าน 2. หิน ลับ ชนิด ใช้ก ับ มือ (Unmounted stone) แบ่ง เป็น 2 ชนิด - หิน ลับ ชนิด แบน (Flat stone) - หิน ลับ ชนิด มนกลม (Hand stone)
 15. 15. หิน ลับ ชนิด ใช้ก ับ มือ(Unmounted stone) - หิน ลับ ชนิด แบน (Flat stone ลับ เครื่อ งมือ ที่ม ีด ้า นคม เป็น แนวตรงเรีย บ เช่น Hoe, Chisel และด้า น
 16. 16. หิน ลับ ชนิด ใช้ก ับ มือ (Unmounted stone)หิน ลับ ชนิด มนกลม (Hand stone) ด้า นหน้า ของคม เหมาะสำา หรับ ใช้ ลับ .......................
 17. 17. หลัก ทั่ว ไปในการลับ เครื่อ งมือ• Sterile หิน ลับ และเครื่อ งมือ ปริ ทัน ต์ด ้ว ยการอบไอนำ้า (Auto-clave) เริ่ม ทื่อ ทุก ครั้ง เมื่อ• ลับ เครื่อ ง มือ ......................................• เลือ กชนิด ของหิน ลับ และวิธ ี การลับ ให้เ หมาะสม
 18. 18. • ต้อ งมีก ารหล่อ ลื่น บริเ วณผิว หน้า ของหิน ลับ ขณะลับ เครื่อ งมือ เสมอ• ออกแรงลับ เบาๆแต่ม ั่น คง• ตรวจสอบด้า นคมหลัง ลับ เคลือ นหิน ลับ ลง ่ เครื่อ งมือ ทุก 5-6 ครั้ง• การลับ ครั้ง สุด ท้า ย ให้.................................เพื่อ ให้
 19. 19. วิธ ก ารลับ ี เครื่อ งมือทำา ได้ 2 ลัก ษณะ คือ • การลับ โดยการเคลื่อ นเครื่อ ง มือ และหิน ลับ อยู่น ิ่ง • การลับ โดยการเคลื่อ นหิน ลับ และเครื่อ งมือ อยู่น ิ่ง
 20. 20. ลับ โดยการเคลื่อ นเครื่อ งมือ และหิน ลับ อยูน ิ่ง ่ Modified pen grasp • จับ เครื่อ งมือ นิ้ว นาง แบบ................................................... ..... • ใช้....................เป็น ตัว พัก นิ้ว บริเ วณขอบของหิน ลับ • เคลื่อ นเครื่อ งมือ เข้า หรือ ออก จากตัว ผูร ัก ษา ้ (ขึ้น กับ ชนิด ของเครื่อ งมือ ) : เคลื่อ นทิศ ทางเดีย ว
 21. 21. ลับ โดยการเคลื่อ นหิน ลับ และเครื่อ งมือ อยู่น ิ่ง กำา มือ • จับ เครื่อ งมือ แบบ.................. • พัก มือ บนขอบโต๊ะ ให้ม น คง ั่ • เคลือ นหิน ลับ ขึ้น และลง ระยะสัน ๆประมาณ 0.5 นิว ่ ้ ้ (เคลื่อ นไป - กลับ )
 22. 22. การลับ เครื่อ งมือ Curette• วางด้า นหน้า คมของเครื่อ งมือ ทำา มุม 100-110 องศา กับ ผิว หน้า ของ หิน ลับ
 23. 23. 12.00 น. 12.30-13. 00น.
 24. 24. การลับ เครื่อ งมือ Curette • วิธ ีเ คลือ นเครื่อ งมือ ให้ ดึง ่ เข้า หา ตัว ผู้ร ัก ษา วิธ ีเ คลือ นหิน ลับ ให้เ คลือ นขึ้น ่ ่ และลง 5-6 ครั้ง • ตรวจสอบความคม และลับ จน ได้ค วามคม
 25. 25. • มนส่ว นปลายด้า นคม โดยวางส่ว นปลายของด้า น คมทำา มุม 45 องศากับ หิน ลับ
 26. 26. • ลับ ด้า นหน้า ของเครื่อ งมือโดยหิน ลับ ชนิด มนกลม
 27. 27. • ผลของการลับ เครื่อ งมือ ที่ ผิด วิธ ี
 28. 28. การลับ เครื่อ ง มือ Sickle• วางด้า นหน้า คมของเครื่อ งมือ ทำา มุม 100-110 องศา กับ ผิว หน้า ของหิน ลับ
 29. 29. • วิธ ีเ คลื่อ นเครื่อ งมือ ให้ ดึง เข้า หา ตัว ผูร ัก ษา ้ วิธ ีเ คลื่อ นหิน ลับ ให้เ คลื่อ นขึ้น และลง 5-6 ครั้ง• ตรวจสอบความคม และลับ จนได้ ความคม ปลายเครื่อ งมือ มีล ัก ษณะ แหลม
 30. 30. การลับ เครื่อ ง มือ Sickle• ลับ ด้า นหลัง ของเครื่อ งมือ ให้ม น เล็ก น้อ ย เพื่อ ป้อ งกัน อัน ตรายต่อ เหงือ ก
 31. 31. การลับ เครื่อ ง มือ Hoe• นิย มใช้ว ิธ ีเ คลื่อ นเครือ งมือ ่• วางด้า นหน้า คมทำา มุม 45 องศา กับ หิน ลับ• เคลื่อ นเครื่อ งมือ เข้า หา ผู้ร ัก ษา 5-6 ครั้ง ตรวจสอบและลับ จนคม
 32. 32. • มนมุม ด้า นข้า งของเครื่อ งมือ Hoe ด้ว ย
 33. 33. การลับ เครื่อ งมือ Chisel• นิย มใช้ว ิธ เ คลื่อ นเครื่อ งมือ ี• วางส่ว นปลายของเครื่อ งมือ (bevelled toe)ทำา มุม 45 องศา กับ หิน ลับ• เคลื่อ นเครื่อ งมือ ออกจาก ผู้ร ัก ษา 5-6 ครั้ง ตรวจสอบและลับ จนคม
 34. 34. การลับ เครื่อ งมือ File• ใช้ห ิน ลับ เฉพาะ• Wedge shape arkansas stone• ใช้ก ล้อ งขยายช่ว ยส่อ งในการลับ ด้า นคมแต่ล ะอัน ของเครื่อ งมือ
 35. 35. การตรวจความคม ของเครื่อ งมือ ทำา ได้ 3 วิธ ีค ือ 1. ใช้แ ท่ง พลาสติก หรือ เล็บ 2. ใช้น ิ้ว หัว แม่ม ือ ลูบ ด้า นคม 3. ใช้ไ ฟส่อ ง ร่ว มกับ
 36. 36. ใช้แ ท่ง พลาสติก หรือ เล็บ• วางคมเครื่อ งมือ ให้สัม ผัส กับ แท่งพลาสติก และเคลื่อ นไปในทิศ ทางเดีย วเหมือ นขณะขูด หินนำ้า ลาย • เครื่อ งมือ ที่ค มจะจิก เข้า ไปใน แท่ง พลาสติก หรือ เล็บ • เครื่อ งมือ ที่ท ื่อ จะลื่น ไถล
 37. 37. ใช้น ิ้ว หัว แม่ม อ ลูบ ื ด้า นคม• ลูบ บริเ วณด้า นคมเบาๆเครื่อ งมือ ทีค มจะทำา ให้ร ู้ส ก ่ ึ ระคายเคือ งผิว ที่ส ม ผัส ั
 38. 38. ใช้ไ ฟส่อ ง ร่ว มกับ แว่น ขยาย• เครื่อ งมือ ที่ค มจะมองเห็น ลัก ษณะเป็น เส้น บางๆ เครื่อ งมือ ทื่อ จะสะท้อ นแสงให้เ ห็น เป็น ลัก ษณะมนกลม
 39. 39. การดูแ ลรัก ษาหิน ลับ เครื่อ งมือ • ใช้น ำ้า มัน หล่อ ลื่น ผิว หน้า ของ หิน ลับ ก่อ นการใช้ง าน • ภายหลัง การใช้ง านต้อ งเช็ด นำ้า มัน ที่ม ีเ ศษโลหะ ผสม อยู่บ นผิว หน้า ของหิน ลับ ออก • ทาผิว หน้า ของหิน ลับ ด้ว ยนำ้า มัน บางๆก่อ นเก็บ หิน ลับ
 40. 40. การดูแ ลรัก ษาหิน ลับ เครื่อ งมือ• ถ้า ผิว หน้า ของหิน ลับ มีก ารสึก ตัว แก้ไ ข : ใช้ก ระดาษทราย ละเอีย ดขัด ผิว หน้า ของหิน ลับ• หิน ลับ สามารถทำา ให้ป ราศจาก เชื้อ ได้โ ดยการอบไอนำ้า (Autoclave)
 41. 41. ANYQUESTION ???

×