ผศ.ดร. ปรชญนนท นลสุขผศ.ดร. ปร ัชญน ันท์ นิลสข    ปรชญนนท      ัชญน       อ.ดร.ปณิตา วรรณพิรณ        ...
พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิ่งเรื่องการประดิษฐ์คิดค้น         ์สาขาวิิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิิจย สําหรับนักศึึกษามหาวิิทยา...
ประชากร  นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มรภ.หมู่บานจอมบึง                       ้วิชาภาษาและเทคโน...
ต ัวแปรต้น   เว็ บไซต์อเลิรนนิง             ี  ์                  ํ       วิชา ภาษ...
ื            ึหน ังสอเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกษา           ื้     ึ หน่วยที่ ๑ เทคโนโลยีพนฐานเ...
การสรางเครองมอวจยการสร้างเครืองมือวิจย      ่    ั
ํเว็บอีเลิรนนิงวิชาภาษาและเทคโนโลยีสาหร ับครู     ์แบบทดสอบว ัดผลการเรียนรูระหว่างเรียนและหล ังเรียนจาก       ...
วธดาเนนการวจยวิธีดาเนินการวิจย   ํ     ั
การสอนปฏบต   การสอนปฏิบ ัติ     ฝกปฏบตเครอขายทางสงคม   ั              ฝึ กปฏิบ ัติเครือข่ายทางสงคม ...
การสอนปฏบต   การสอนปฏิบ ัติ การเรียนรูดวยตนเอง      ้ ้       เรียนผ่าน e-Learning ของมหาวิทยาล ัย     ...
การสอนปฏบต   การสอนปฏิบ ัติ        ่  ึ              เมอนกศกษาเรยนจากอเลรนนงในแตละหนวยก      ...
การสอนปฏบต   การสอนปฏิบ ัติ การเรียนรูดวยตนเอง      ้ ้การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจ ัย                 ...
ผลการวจยผลการวิจย    ั
คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน    ของนักศึึกษาทีี่เรียนจากเว็็บอีีเลิิรนนิิง      ั       ี         ...
x            ความคิดเห็นการบูรณาการการเรียน              ด้วยเครือข่่ายทางสังคม         ...
x          ความคิดเห็นการบูรณาการการเรียน            ด้วยเครือข่่ายทางสังคม             ้...
อภปรายผลการวจยอภิปรายผลการวิจย        ั
อภิปรายผลการวิจย                         ัประสิ ทธิภาพอีเลิร์นนิง สู งกว่ าเกณฑ์ 80/80แสดงว่ า เคร...
ขอบคุณคขอบคณค่ะ
้ ่ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ปร ัชญน ันท์ นิลสุขสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอสาร ื่    ึเพือการศกษา [DICT]  ่คณะครุศาส...
อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรณ            ุ                ื่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอสาร ...
ผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมกับ e-Learning [NCE2012 Prachyanun & Panita]
ผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมกับ e-Learning [NCE2012 Prachyanun & Panita]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมกับ e-Learning [NCE2012 Prachyanun & Panita]

572 views

Published on

ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ปณิตา วรรณพิรุณ. (๒๕๕๕). ผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมกับ e-Learning. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชี่ยน: นโยบายและกระบวนการ ประจำปี ๒๕๕๕ (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕. นนทบุรี. หน้า ๑๗๐-๑๗๖.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมกับ e-Learning [NCE2012 Prachyanun & Panita]

 1. 1. ผศ.ดร. ปรชญนนท นลสุขผศ.ดร. ปร ัชญน ันท์ นิลสข ปรชญนนท ัชญน อ.ดร.ปณิตา วรรณพิรณ ดร.ปณตา วรรณพิ ปณตา วรรณพรุ พรุ
 2. 2. พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิ่งเรื่องการประดิษฐ์คิดค้น ์สาขาวิิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิิจย สําหรับนักศึึกษามหาวิิทยาลัย ั ํ ั ั ัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนจากบทเรียนอีเลิรนนิ่งเรืองการประดิษฐ์คิดค้น ์ ่สาขาวศวกรรมและอุตสาหกรรมวจยสาขาวิศวกรรมและอตสาหกรรมวิจย ั
 3. 3. ประชากร นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มรภ.หมู่บานจอมบึง ้วิชาภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ๔ ห้องเรียน ํกลุมตัวอย่าง ่ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มรภ.หมู่บานจอมบึง ้วิชาภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครูู ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ํรุนที่ ๑๔ หมู่ ๔ ได้จากการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) จํานวน ๒๕ คน ่ ่ ่
 4. 4. ต ัวแปรต้น เว็ บไซต์อเลิรนนิง ี ์ ํ วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสาหร ับครูต ัวแปรตาม ิ ประสทธิภาพของเว็บอีเลิรนนิง ์ ึ ความคิดเห็ นของน ักศกษา จากการบูรณาการการเรยนรู วยเครอขาย จากการบรณาการการเรียนร้ดวยเครือข่าย ้ ั สงคม
 5. 5. ื ึหน ังสอเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกษา ื้ ึ หน่วยที่ ๑ เทคโนโลยีพนฐานเพือการศกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ ่ ่ ้ ํ การเรียนรูสาหร ับครู ึ หน่วยที่ ๒ คอมพิวเตอร์เพือการศกษา ่ ่ ิ ์ ื่ ึ ื ้ หน่วยที่ี ๓ อินเทอร์เน็็ ตเพือการศกษาและสบค้น ื่ ื หน่วยที่ ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสอสารและสบค้นข้อมูล ่ หนวยท ้ ื่ หน่วยที่ ๕ การฝึ กปฏิบ ัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสอสารและ การฝกปฏบตการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการสอสารและ ่ ื ึ สบค้นข้อมูล โดยคณะผูวจ ัยได้จ ัดให้น ักศกษาได้ฝึกปฏิบ ัติแบบบูรณาการ ้ ิ ั เครอขายสงคม(Social เครือข่ายสงคม(Social Networking) ร่วมก ับ e-Learning รวมกบ e Learning
 6. 6. การสรางเครองมอวจยการสร้างเครืองมือวิจย ่ ั
 7. 7. ํเว็บอีเลิรนนิงวิชาภาษาและเทคโนโลยีสาหร ับครู ์แบบทดสอบว ัดผลการเรียนรูระหว่างเรียนและหล ังเรียนจาก ้เว็บอีเลิรนนิง ์ ่แบบสอบถามความคิดการบูรณาการการเรียนรูู ้ ู ัด้วยเครือข่ายสงคม
 8. 8. วธดาเนนการวจยวิธีดาเนินการวิจย ํ ั
 9. 9. การสอนปฏบต การสอนปฏิบ ัติ ฝกปฏบตเครอขายทางสงคม ั ฝึ กปฏิบ ัติเครือข่ายทางสงคม e-mail /e-mail group Chat / MSN / Skype Web Conference การเรียนรูดวยตนเอง ้ ้ การสร้างเว็บไซต์ (Google Site) Social Networking (facebook) การแชร์ลงก์ (Share link facebook) ิ การสรางเวบบลอก การสร้างเว็บบล็อก (Blogger)การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจ ัย ื่ การเชอมโยง /การลิงก์ (Link) การสร้างรายวิชา การสร้างแบบทดสอบและแบบประเมิน (Google document) การสร้างสไลด์แชร์ การวิเคราะห์ขอมูล ้ การสร้าง plug-in facebook
 10. 10. การสอนปฏบต การสอนปฏิบ ัติ การเรียนรูดวยตนเอง ้ ้ เรียนผ่าน e-Learning ของมหาวิทยาล ัย การลงเวลาเรียน ึ การศกษาเนือหา ้ การดาวน์โหลดเอกสารการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจ ัย ื การสบค้นข้อมูล การทําแบบฝึ กห ัด ่ การสงการบ้าน ่ การสงข้อความ การวิเคราะห์ขอมูล ้ การสร้างแบบทดสอบ ื่ ั การเชอมโยงเครือข่ายสงคม การทําข้อสอบ
 11. 11. การสอนปฏบต การสอนปฏิบ ัติ ่ ึ เมอนกศกษาเรยนจากอเลรนนงในแตละหนวยก เมือน ักศกษาเรียนจากอีเลิรนนิงในแต่ละหน่วยก็ ์ จะมีแบบฝึ กห ัดระหว่างเรียนให้ทาทุกหน่วย ํ โดยเก็บคะแนนเพือนํามาหาประสทธิภาพของ ่ ิ เว็ บ กจกรรมทเรยนผานอเลรนนงกจะใหเปนคะแนน กิจกรรมทีเรียนผ่านอีเลิรนนิงก็จะให้เปนคะแนน ่ ์ ่ ็ การเรียนรูดวยตนเอง ้ ้ เก็บสําหร ับน ักศกษา เชน การสงการบ้าน การสง ึ ่ ่ ่ ื รายงานการสบค้นข้อมูล การเชอมโยง ื่ ั เครือข่ายสงคม โดยผูเรียนจะได้ร ับมอบหมาย ้ ั งานในทุกสปดาห ทงจากการฝกปฏบตในหอง งานในทกสปดาห์ ทงจากการฝึ กปฏิบ ัติในห้อง ั้การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจ ัย คอมพิวเตอร์และการเรียนรูเนือหาด้วยตนเอง้ ้ จากอีเลิรนนิง ์ ั เมือเรียนครบทุกหน่วยแล้ว สปดาห์ท ี่ 5 จ ัดให้ม ี ่ การสอบปลายภาคเรยน โดยใหนกศกษาทา การสอบปลายภาคเรียน โดยให้น ักศกษาทํา ึ แบบทดสอบจํานวน 60 ข้อ การวิเคราะห์ขอมูล ้ นําผลคะแนนทีได้มาเปนคะแนนทดสอบหล ัง ่ ็ เรียน ึ ใหนกศกษาทาแบบสอบถามความคดเหน ให้น ักศกษาทําแบบสอบถามความคิดเห็น การบูรณาการการเรียนด้วยเครือข่ายทางสงคม ั 19 ข้อ
 12. 12. การสอนปฏบต การสอนปฏิบ ัติ การเรียนรูดวยตนเอง ้ ้การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจ ัย ิ หาประสทธิภาพอีเลิรนนิงตามเกณฑ์ 80/80 ์ ่ 80 ต ัวแรก ค่าเฉลียผลการเรียนร้ระหวางเรยน ตวแรก คาเฉลยผลการเรยนรู ะหว่างเรียน ่ 80 ต ัวหล ัง ค่าเฉลียผลการเรียนรูหล ังเรียน ่ ้ การวิเคราะห์ขอมูล ้ ึ ความคิดเห็นของน ักศกษาจากการบูรณาการ ั เครือข่ายสงคมในอีเลิรนนิง เครอขายสงคมในอเลรนนง ์ ค่าเฉลีย ่ ่ สวนเบียงเบนมาตรฐาน ่
 13. 13. ผลการวจยผลการวิจย ั
 14. 14. คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน ของนักศึึกษาทีี่เรียนจากเว็็บอีีเลิิรนนิิง ั ี ์ คะแนน คะแนน (60) ร้ อยละระหว่ างเรียน 52.35 87.26หลงเรยน ั ี 56.88 56 88 94.80 94 80 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพอีเลิรนนิงวิชาภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครูสาหรับ ์ ํ ํ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บานจอมบึง ้ คะแนนระหว่างเรียนจากเว็บอีเลิรนนิง มีค่าโดยรวมอยู่ที่ 52.35 คิดเป็ นร้อยละ 87.26 ์ คะแนนหลังเรียนจากเว็บอีเลิรนนิงมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูท่ี 56.88 คิดเป็ นร้อยละ 94.80 ์ ่ แสดงว่าเว็บอีเลิรนนิงมีประสิทธิภาพ 87.26/94.80 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ์
 15. 15. x ความคิดเห็นการบูรณาการการเรียน ด้วยเครือข่่ายทางสังคม ้ ื ั การบูรณาการการเรียนด้วยเครือข่ายทางสังคม X S.D. ความคิดเห็น google chat 4.24 4 24 0.62 0 62 มาก google document 4.38 0.67 มาก facebook 4.14 0.85 มาก Skype Web Conference ใน facebook 4.14 0.73 มาก Google Conference 4.43 0.51 มาก google site 4.24 0.62 มาก social plug-in ใน facebook 3.81 0.81 มาก Slide Share 4.33 0.58 มาก Blogger 4.62 0.50 มากที่สุด picasa web 4.00 0.71 มาก Youtube 4.10 0.77 มาก 4shared 4.10 0.70 มาก รวม 4.21 0.42 มาก
 16. 16. x ความคิดเห็นการบูรณาการการเรียน ด้วยเครือข่่ายทางสังคม ้ ื ั การบูรณาการการเรียนด้วยเครือข่าย X S.D. ความคิดเห็น ทางสังคม กิจกรรมการลงเวลาเรียน 4.62 0.59 มากที่สุด กิจกรรมแบบฝึ กหัด 4.52 0.60 มากที่สุด กิจกรรมการส่งการบ้าน 4.38 0.74 มาก กิจกรรมการดาวน์โหลดเอกสาร 4.24 0.62 มาก กิจกรรมการส่งข้อความ 4.33 0.58 มาก กจกรรมการรายงานผลคะแนน กิจกรรมการรายงานผลคะแนน 4.52 4 52 0.51 0 51 มากทสุ มากที่สด กิจกรรมการทําข้อสอบออนไลน์ 4.43 0.60 มาก 4.44 0.43 มาก รวม 4.32 0.38 มาก
 17. 17. อภปรายผลการวจยอภิปรายผลการวิจย ั
 18. 18. อภิปรายผลการวิจย ัประสิ ทธิภาพอีเลิร์นนิง สู งกว่ าเกณฑ์ 80/80แสดงว่ า เครือข่ ายทางสั งคมเข้ ามาช่ วยเป็ นเครื่องมือสํ าหรับการเรียนรู้ ทางไกลได้ เป็ นอย่ างดี(Brady, Holcomb and Smith, 2010)นักศึกษาเห็นด้ วยกับการบูรณาการเครือข่ ายสั งคมควรทีนักการศึกษาจะบูรณาการเครือข่ ายทางสั งคมมาใช้ ในการสอน (Ridwan, 2009) ่เพราะจะทําให้ นักศึกษามีส่วนร่ วมในการสอนของอาจารย์ และในด้ านการเรียนรู้ ของพวกเขาเองกจะสรางสภาพแวดลอมใหม ในการเรยนทแตกตางไปจากเดม ทสาคญคอ เครือข่ ายสั งคมก็จะสร้ างสภาพแวดล้ อมใหม่ ๆ ในการเรียนทีแตกต่ างไปจากเดิม ทีสําคัญคือ เครอขายสงคม ่ ่ออนไลน์ ฟรี ง่ ายต่ อการใช้ งาน เป็ นเครื่องมือที่มพลังอย่ างยิงในการติดต่ อสื่ อสาร ี ่สร้ างประสบการณ์ ใหม่ ภายนอกห้ องเรียนและเสริมการเรียนในห้ องเรียนด้ วย(Rodriguez, 2011)
 19. 19. ขอบคุณคขอบคณค่ะ
 20. 20. ้ ่ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ปร ัชญน ันท์ นิลสุขสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอสาร ื่ ึเพือการศกษา [DICT] ่คณะครุศาสตร์อตสาหกรรม ุ ู ิ ี ึห ัวหน้าศูนย์วจ ัยเทคโนโลยีทางอาชวศกษา ํสาน ักวิจ ัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือprachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com
 21. 21. อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรณ ุ ื่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอสาร ึเพือการศกษา [DICT] ่คณะครุศาสตร์อตสาหกรรม ุห ัวหน้าฝายนว ัตกรรมและกิจการพิเศษ ่ ี ึศูนย์วจ ัยเทคโนโลยีทางอาชวศกษา ิสําน ักวิจ ัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือpanitaw@kmutnb.ac.thhttp://www.panitaw.com

×