Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Education 3.0: Interactive e-Learning and Could Learning

2,017 views

Published on

การศึกษา 3.0 ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ แบบปฏิสัมพันธ์และคลาวด์เลิร์นนิง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิชาชีพช่างไฟฟ้า "การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์"
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
๑๖-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
The golden hill จังหวัดนครนายก
ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อ.ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช และ อ.สมพร บุญริน

Published in: Education
 • Login to see the comments

Education 3.0: Interactive e-Learning and Could Learning

 1. 1. A Day Made of Glass
 2. 2. e-Society e-Education e-Industry e-Commerce e-Government Human Resource Development Information Infrastructure and Industry Knowledge Management and Organization
 3. 3. 2020 Stronger Economy Social Equality Environmental Friendly Smart Agriculture Smart Services Smart Environment (ICT for Green & Green IT) Smart Health Smart Learning Smart Government ICT Human Resources and ICT Competent Workforce ICT Infrastructure ICT Industry
 4. 4. ICT2020: National ICT Policy 2011-2020
 5. 5. 21st Century Student Outcomes & Support Systems The Partnership for 21st Century Skills http://www.p21.org
 6. 6. การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ สอนน้อย เรียนมาก ก้าวข้ามสาระวิชา ผู้เรียนบอกว่าอยากเรียนอะไร ร่วมมือ > แข่งขัน เรียนเป็นทีม > เฉพาะคน เรียนโดยลงมือทํา : PBL (Project-Based Learning) ประเมินแนวใหม่ : ไม่เน้นถูก-ผิด ประเมินทีม ข้อสอบไม่เป็นความลับ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๖
 7. 7. Jonathan Bergmann & Aaron Sams. (2010). The flipped classroom. ศึกษาเนื้อหาที่บ้าน ใช้สื่อออนไลน์เข้าช่วย ทําการบ้าน กิจกรรมที่ห้องเรียน เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 8. 8. What is e-Learning? “The use of digital technologies and media to deliver, support and enhance teaching, learning, assessment and evaluation is the use of information and communication technologies in delivering learning and training” (AECT, 2007)
 9. 9. What is e-Learning? Online Learning / Training Web Based Learning / Training (WBL/WBT) Computer Based Learning / Training (CBL/CTB) Web Based Instruction (WBI) use of information and communication technologies in delivering learning and training.
 10. 10. What is e-Learning? การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต มาออกแบบ และจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน โดยการ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน เชื่อมโยงระบบเป็ นเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน รศ.ดร.ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง
 11. 11. e-Learning : คุณลักษณะ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตนเอง จากทุกที่ทุกเวลา โดยอิสระ (Anywhere, Anytime and Anybody) มีระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และสามารถเรียนรู้ร่วมกัน มีเครื่องมือที่วัดผลการเรียนได้ มีการออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีระบบ มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) และการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง (Child Center Learning)
 12. 12. e-Learning : การนําไปใช้ สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) ใช้แทนที่การบรรยายในห้องเรียน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้ อหาทั้งหมด ออนไลน์ สื่อเติม (Complementary) ผู้สอนออกแบบเนื้ อหาให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้ อหาเพิ่มเติมจาก e-Learning สื่อเสริม (Supplementary) นอกจากเนื้ อหาที่ปรากฏในลักษณะ e-Learning แล้ว ผู้เรียนยังสามารถ ศึกษาเนื้ อหาเดียวกันนี้ ในลักษณะอื่นๆ เช่น จากเอกสารประกอบ การสอน เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้าถึงเนื้ อหา
 13. 13. Learning Pyramid 18 PassiveActive
 14. 14. e- Learning : องค์ประกอบ e- Learning Content Communi cation LMS Evaluation Synchronous Asynchronous text chat, audio & video conferencing electronic whiteboards, file sharing e-mails discussion forums Pre-Test Exam Post-Test
 15. 15. e-Learning :ข้อดี ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียน ของผู้เรียนได้อย่างละเอียดและตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลใดก่อนหรือหลังก็ได้ ตามพื้นฐานความรู้ ความถนัด และความสนใจของตน ทําให้ได้รับความรู้และมีการจดจําที่ดีขึ้น
 16. 16. e-Learning :ข้อดี เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน และกับเพื่อน ด้วยเครื่องมือต่างๆ ผู้เรียนแต่ละคน จะได้รับเนื้ อหาของบทเรียนเหมือนเดิมทุกครั้ง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รวมทั้งเนื้ อหามีความ ทันสมัย และตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ได้อย่างทันที เกิดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 17. 17. Instructional System Design Evaluation Analysis Design Development Implementation
 18. 18. การวิเคราะห์เนื้ อหา (Analysis) 1. สร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) 2. สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart) ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์Input Unit CPU Memory Output Unit Mouse Microphone Joystick Scanner KeyboardDigital Camera ALU CU Main Memory Secondary Memory RAM ROM Floppy Disk Hard Disk CD ROM DVD ROM Tape Monitor Printer Plotter Speaker Projector
 19. 19. 3. สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้ อหา (Content Network Chart) 2 Input Unit 3 DigitalCamera4 5 6 7 8 9 10 Keyboard Mouse Scanner Joystick Microphone 13 15 14 ALU CU 29 30 Output Unit 3731 32 33 35 36 34 Monitor Printer Speaker Plotter Projector Floppy Disk Hard Disk 17 19 23 18 22 20 21 24 25 26 27 28 Main Memory Secondary Memory Ram Rom CD Rom DVD Rom Tape 12 16 CPU Memory 11 การวิเคราะห์เนื้ อหา (Analysis)
 20. 20. การออกแบบบทเรียน (Design) 4. กําหนดกลวิธีการนําเสนอและวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม (Strategic Presentation Plan And Behavior Objective) 5. สร้างแผนภูมิการนําเสนอในแต่ละหน่วย (Module Presentation Chart)
 21. 21. หน่วยเรียนที่ 1 หน่วยรับข้อมูล(Input Unit) รายละเอียดเนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 1.1 Keyboard 1.2 Mouse 1.3 Scanner 1.4 Joystick 1.5 Digital Camera 1.6 Microphone 1.1 อธิบายความหมายของอุปกรณ์ ทางด้านอินพุทได้ 1.2 บอกได้ว่าอุปกรณ์ชนิดใดเป็นอุปกรณ์ ทางด้านอินพุท 1.3 เข้าใจหน้าที่การทํางานของอุปกรณ์ อินพุทแต่ละตัว 1.4 อธิบายข้อแตกต่างของการนําอุปกรณ์ อินพุทไปใช้งานได้ 1.5 อธิบายข้อแตกต่างระหว่างอุปกรณ์อินพุทแต่ละตัวได้ 1.6 สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
 22. 22. หน่วยเรียนที่ 2 หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit) รายละเอียดเนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 2.1 ALU 2.2 CU 2.1 อธิบายหลักการทํางานของ CPU ได้ 2.2 อธิบายหน้าที่หลักการทํางานของ ALUได้ 2.3 อธิบายหน้าที่หลักการทํางานของ CUได้
 23. 23. หน่วยเรียนที่ 3 หน่วยความจํา(Memory) รายละเอียดเนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3. หน่วยความจํา(Memory) 3.1 Main Memory 3.1.1 Ram 3.1.2 Rom 3.2 Secondary Memory 3.2.1 Floppy Disk 3.2.2 Hard Disk 3.2.3 CD ROM 3.2.4 DVD ROM 3.2.5 Tape 3.1 อธิบายหน้าที่หลักการทํางานของ หน่วยความจํา ได้ 3.2 สามารถอธิบายได้ว่าอะไรเป็นหน่วย ความจําหลักอะไรเป็นหน่วยความจําสํารอง 3.3 อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ์เก็บ ข้อมูลแต่ละชนิดได้ 3.4 สามารถเลือกใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลแต่ละชนิด ได้อย่างถูกต้อง 3.5 สามารถบอกได้ว่าหน่วยความจําชนิดใดเป็นหน่วย ความจําชั่วคราวและหน่วยความจําชนิดใดเป็น หน่วยความจําถาวร
 24. 24. หน่วยเรียนที่ 4 หน่วยแสดงผล(Output Unit) รายละเอียดเนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4. หน่วยแสดงผล(Output Unit) 4.1 Monitor 4.2 Printer 4.3 Plotter 4.4 Projector 4.5 Speaker 4.1 อธิบายความหมายแลของอุปกรณ์ทางด้าน เอ้าท์พุทได้ 4.2 บอกได้ว่าอุปกรณ์ชนิดใดเป็นอุปกรณ์แสดงผล 4.3 เข้าใจหน้าที่การทํางานของอุปกรณ์เอ้าท์พุทแต่ละตัว 4.4 อธิบายข้อแตกต่างของการนําอุปกรณ์เอ้าท์พุท ไปใช้งานได้ 4.5 สามารถเลือกใช้อุปกรณ์เอ้าท์พุทได้อย่างถูกต้อง
 25. 25. ลําดับการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน Course Flow Chart Module 2 หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) เริ่มเข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน จบบทเรียน Module 1 หน่วยรับข้อมูล(Input Unit) Module 4 หน่วยแสดงผล (Output Unit) Module 3 หน่วยความจํา (Memory) แบบทดสอบหลังเรียน
 26. 26. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) แบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-Test) Keyboard MicrophoneScanner แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) กลับเมนูหลัก Mouse JoystickDigital Camera การนําเสนอเนื้อหา Module 1
 27. 27. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-Test) ALU CU แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) กลับเมนูหลัก การนําเสนอเนื้อหา Module 2
 28. 28. หน่วยความจํา (Memory) แบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-Test) Main Memory Floppy Disk แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) กลับเมนูหลัก การนําเสนอเนื้อหา Module 3 Secondary Memory RAM ROM Hard Disk CD ROM DVD ROM Tape
 29. 29. หน่วยแสดงผล (Output Unit) แบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-Test) Monitor ProjectorPlotter แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) กลับเมนูหลัก Printer Speaker การนําเสนอเนื้อหา Module 4
 30. 30. การพัฒนาบทเรียน(Development) 6. เขียนรายละเอียดเนื้ อหา (Script Development) 7. จัดทําลําดับเนื้ อหา (Story Board Development) 8. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา (Content Correctness) 9. สร้างแบบทดสอบส่วนต่างๆ
 31. 31. Script writer…วิภารัตน์ พุกเงิน…..……Graphic……….วิภารัตน์ พุกเงิน………………..……... VDO Shooter……-……………………….Narrator…..….วิภารัตน์ พุกเงิน………………..…….... Supervisor……เชษฐา คงพลปาน……..…Inspector…..…ณรงค์ชัย สุขสวคนธ์ ….……………...… Approved…….รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล... Date…………………….…………..……………………... Note………………………………………………………………………………. Narration Script…สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หน่วยเรียนที่2 ทฤษฎีทาง ไฟฟ้ าขั้นพื้นฐานผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเรื่องใดก่อนก็ได้แต่ถ้าจะให้สัมฤทธิ์ผล ผู้เรียนควรเลือกเรียนตามลํ าดับขั้นดังนี้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนเมื่อทําแบบ ทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วให้กลับมาเรียนเนื้อหาเรื่องกฎของโอห์มกําลังไฟฟ้ าและ พลังงานไฟฟ้ าตามลํ าดับหลังจากเรียนเนื้อหาจบแล้วให้กลับไปทําแบบทดสอบ หลังเรียนต่อไป Screen Show-out………………-………………...…………………………... ……………………………………….…………………….. ……………………………………………………………... Picture/VDO……กฎของโอห์ม……. File name..…Ohm.jpg….………..… …….กําลังไฟฟ้ า…….... File name…. Power.jpg..………….. …….พลังงานไฟฟ้ า..…. File name…. Energy.jpg…………. ………..……………….File name…………………………… File name..………………Module2……………………..……………………... File in From ...MainMenu... ……………..…… …………….. ……………….. Effect Click รายการหลักกลับแผนภูมิ Click.รูปเข้าสู่บทเรียน…………. Click.ปุ่ มคําสั่งเข้าสู่คํ าสั่งต่าง ๆ…. ……..………………………….... File Out to ...MainMenu... ………………… ………………… …….………….. Subject...หน่วยเรียนที่2 ทฤษฎีทางไฟฟ้ าขั้นพื้นฐาน…... Title ...SubMenu: หัวเรื่องหน่วย2…………………….. Page no ..02-1..sheet no ..01..Main Icon…Basic…... Comp.& IT (SIE) Computer Instruction Script Form No. …002… ตรา กฎของโอห์ม กําลังไฟฟ้ า พลังงานไฟฟ้ า ทฤษฎีทางไฟฟฟ้าขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีวงจรไฟฟฟ้ากระแสตรงรายการหลัก ส่วนช่วยเหลือแบบทดสอบ ออก
 32. 32. 10. เลือกโปรแกรมในการจัดทําบทเรียน 11. จัดเตรียมสื่อที่จําเป็นต้องใช้ประกอบในแต่ละ เฟรมของการนําเสนอ 12. สร้างบทเรียนโดยนําทรัพยากรที่เตรียมไว้แล้วมา สร้าง ตามที่ได้ออกแบบไว้ การนําไปใช้งาน (Implementation)
 33. 33. การประเมินผล (Evaluation) 13. ตรวจสอบคุณภาพของ e-Learning 14. ทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง 15. ทําการทดสอบหาประสิทธิภาพ(E1/E2) 16. จัดทําคู่มือการใช้งาน (User Manual)
 34. 34. ตัวอย่างการแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อเนื้ อหา ด้านการประเมิน 1. เนื้อหาครอบคลุมสนองตามวัตถุประสงค์ 2. ความชัดเจนของเนื้อหาในการนําเสนอ 3. ความเข้าใจในการสื่อความหมาย 4. ลําดับเนื้อหาง่ายต่อความเข้าใจ 5. มีการเชื่อมโยงของเนื้อหาเหมาะสม 6. กล่าวนําและสรุปชัดเจน ระดับการประเมิน 4 3 2 1
 35. 35. ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพด้านมัลติมีเดีย ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงดีมาก 5 ดี 4 ปาน กลาง 3 พอใช้ 2 ควร ปรับปรุง 1 ด้านการประเมิน 1. ด้านตัวอักษร (Text) 2. ด้านภาพนิ่ง (Image) 3. ด้านภาพเคลื่อนไหว (Animation) 4. ด้านเสียง (Audio) 5. ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
 36. 36. ระดับการประเมินความคิดเห็น 4 - 3.51 หมายถึง ดีมาก 3.5 - 2.51 หมายถึง ดี 2.5 - 1.51 หมายถึง พอใช้ 1.5 - 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
 37. 37. การสร้างแบบทดสอบ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน (แบบฝึกหัด) แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบครบทุกบท/ ครอบคลุมวัตถุประสงค์
 38. 38. การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย เทคนิค 25 % / เทคนิค 27% กลุ่มคะแนนสูง 25 % กลุ่มคะแนนตํ่า 25 % คะแนนกลาง ๆ ตัดทิ้งทั้งหมด ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.2- 0.8 ค่าอํานาจจําแนก (D) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป ค่าความเชื่อมั่น 0.8 ขึ้นไป
 39. 39. การประเมินผล (Evaluation) สมมุติฐาน E1/E2 : 80/80 E1 คือ ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา ที่ทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนแต่ละหน่วย E2 คือ ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา ที่ทําแบบทดสอบหลังการเรียนเมื่อเรียน ครบทุกหน่วย
 40. 40. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 100 A N X E n 1i 1 ×= ∑ = ◌ียนจํานวนผู้เร ยนระหว่างเรีองแบบทดสอบคะแนนเต็มข ◌่างเรียนบทดสอบระหวจากการทําแบ นที�ได้ยละของคะแนคิดเป็นร้อ การพของกระบวนประสิทธิภา างเรียนทดสอบระหว่ ากแบบงนักเรียนจคะแนนรวมขอ = = = =∑ = N A E X 1 n 1i
 41. 41. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 100 B N F E n 1i 2 ×= ∑ = ◌ียนจํานวนผู้เร วมหลังเรียนรองแบบทดสอบคะแนนเต็มข เรียนรวมบทดสอบหลังจากการทําแบ นที�ได้ยละของคะแนคิดเป็นร้อ ◌์พของผลลัพธประสิทธิภา างเรียนทดสอบระหว่ ากแบบงนักเรียนจคะแนนรวมขอ = = = =∑ = N B E F 2 n 1i
 42. 42. การวิเคราะห์หาประสิทธิผล E post – Epre > 60 E post = ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนทั้งวิชา E pre = ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนทั้งวิชา
 43. 43. การวิเคราะห์หาประสิทธิผล x 100 NB Epost = ∑= N i Xi 1 Xi = N = B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนคนที่ i
 44. 44. การวิเคราะห์หาประสิทธิผล x 100 NC Epre = ∑= N k X 1 Xk = N = C = คะแนนเต็มของแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด คะแนนสอบก่อนเรียนของนักเรียนคนที่ k k
 45. 45. Web Technology
 46. 46. Blended Learning web-based / CD-based course text book articles pre-recorded classes assignments and projects Synchronous interaction Asynchronous interaction text chat, audio & video conferencing electronic whiteboards, file sharing e-mails discussion forums lectures presentations workshops conference tutoring
 47. 47. Tools: iPod
 48. 48. Tools: iPad
 49. 49. m-Learning
 50. 50. Social Media http://www.fredcavazza.net/2012/02/22/social-media-landscape-2012
 51. 51. http://www.fredcavazza.net/2013/04/17/social-media-landscape-2013/
 52. 52. Youtube http://www.youtube.com/
 53. 53. Slideshare http://www.slideshare.net/drpanita
 54. 54. Edmodo http://www.edmodo.com/
 55. 55. Edmodo http://www.edmodo.com/
 56. 56. Khanacademy http://www.khanacademy.org/
 57. 57. Khanacademy http://www.khanacademy.org/
 58. 58. Application: Podcast
 59. 59. Application: Webcast
 60. 60. Second Life
 61. 61. Second Life
 62. 62. Second Life
 63. 63. Weblog
 64. 64. Social Media: Facebook http://www.facebook.com
 65. 65. Social Media: Twitter Twitter.com
 66. 66. http://www.bigbluebutton.org
 67. 67. Application: Skype
 68. 68. http://mahara.org
 69. 69. www.joomla.org
 70. 70. http://wordpress.org
 71. 71. Wikipedia
 72. 72. http://itredux.com/2009/10/11/defining-cloud-computing-for-business-users (Capital Expenditures)
 73. 73. http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
 74. 74. Simple Move to Cloud Services ขอบคุณรูปภาพ จากผศ.ดร.เด่นพงษ์สุดภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 75. 75. http://moodle.org
 76. 76. 2008 Google-O'Reilly Open Source Award Winners >> Best Education
 77. 77. Oxford University Moscow Institute of Physics and Technology
 78. 78. M Modular O Object O Oriented D Dynamic L Learning E Environment
 79. 79. Integration to Online Services ขอบคุณรูปภาพ จากผศ.ดร.เด่นพงษ์สุดภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 80. 80. วิถีแห่งองค์กรอัจฉริยะ ความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร อาจไม่สําคัญเท่าความสามารถในการปรับตัว การเรียนรู้ การสร้างและการใช้ความรู้ ที่นําไปสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าขององค์กร ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๐
 81. 81. วิถีแห่งองค์กรอัจฉริยะ Knowledge-based organization Knowledge-creating organization Value-added
 82. 82. วิถีแห่งองค์กรอัจฉริยะ Knowledge Body of knowledge Knowledge spiral Application of knowledge Leverage of knowledge Organization Intelligence
 83. 83. Knowledge Implementation Confirmation Persuasion Decision
 84. 84. (Rogers, 1995) Knowledge Persuasion Decision Implementation Confirmation Adoption Rejection Characteristics of the decision making unit Software Information How-To Knowledge Principles Knowledge Perceived characteristic of the innovation Continued adoption Continued rejection Later adoption Discontinuance Communication Channels
 85. 85. http://www.stvc.ac.th
 86. 86. http://www.innobpcd.net
 87. 87. http://e-learning.vec.go.th/elearningvec
 88. 88. http://www.e-trainingvec.org
 89. 89. การเขียนรายงานผลการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน เทคนิคบริหารจัดการเอกสารตามระเบียบ งานสารบรรณ http://www.e-trainingvec.org
 90. 90. http://www.e-trainingvec.org/course/view.php?id=57

×