Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
7.096    DIARIO OFICIAL DE GALICIA                 Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008

    I. DIS...
Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008              DIARIO OFICIAL DE GALICIA        7.097

rios docente...
7.098    DIARIO OFICIAL DE GALICIA                 Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008

fillas e os fi...
Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008              DIARIO OFICIAL DE GALICIA        7.099

 Nos casos...
7.100     DIARIO OFICIAL DE GALICIA                 Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008

determina en ...
Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008              DIARIO OFICIAL DE GALICIA        7.101

rentes e sem...
7.102     DIARIO OFICIAL DE GALICIA                 Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008

so escolar. C...
ANEXO I                                                          ...
ANEXO III                                                         ...
Orde De Permisos E Licenzas Do Persoal Docente
Orde De Permisos E Licenzas Do Persoal Docente
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Orde De Permisos E Licenzas Do Persoal Docente

1,995 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Orde De Permisos E Licenzas Do Persoal Docente

 1. 1. 7.096 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008 I. DISPOSICIÓNS XERAIS Enténdese que hai enfermidade grave cando medie hospitalización ou intervención cirúrxica CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN maior ou cando así o determine a inspección médica E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA educativa. Orde do 7 de abril de 2008 pola que se Os supostos de falecemento, accidente ou enfermi- regula o réxime de permisos e licenzas do dade grave de máis dun familiar que teñan lugar o persoal docente que imparte as ensinanzas mesmo día non suporán a duplicidade dos días de reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 permiso. de maio, de educación. Estes días que se soliciten serano con carácter A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do ininterrompido e computarase o día do falecemento, empregado público, regula no artigo 48 os permisos accidente ou enfermidade cando o funcionario ou dos funcionarios públicos e no artigo 49 os permisos funcionaria non prestase servizos ese día. por motivos de conciliación da vida persoal, familiar Excepcionalmente, no caso de accidente ou enfer- e laboral e por razón de violencia de xénero. midade grave, cando circunstancias de organización Así mesmo, a Lei 13/2007, do 27 de xullo, de familiar para atender a persoa enferma así o aconse- modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da fun- llen, poderanse solicitar os días de forma interrom- ción pública de Galicia, dá unha nova redacción ao pida, dentro do prazo dos quince días naturais inme- artigo 70, variando substancialmente a regulación diatamente seguintes ao do acontecemento que ori- dos permisos e licenzas. xina o dereito ao permiso. En todo caso, compútanse como días hábiles os A entrada en vigor das leis citadas aconsellan ditar sábados e os demais días non lectivos que non coin- unha orde que adapte o réxime de permisos e licen- cidan con domingo ou día festivo. zas ás peculiaridades do persoal docente que impar- te as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, Para os efectos de determinar a duración do permi- do 3 de maio, de educación. so, terase en conta a localidade de residencia que o funcionario ou funcionaria teña comunicado previa- Na súa virtude, a Consellería de Educación e mente ao centro educativo ou, no seu defecto, á Ordenación Universitaria Administración educativa. DISPÓN: Cuarto.-Por traslado de domicilio. CAPÍTULO I Por traslado de domicilio, un día na mesma locali- NORMAS XERAIS dade e dous días se hai cambio de localidade. Se a Primeiro.-Obxecto e ámbito de aplicación. unidade familiar está composta por dous ou máis membros, o permiso será de dous días sen cambio de Esta orde ten o obxecto de regular os permisos e localidade e de catro días se existe cambio. licenzas do persoal docente que imparte as ensinan- Para os efectos de aplicación deste permiso, zas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, enténdese que existe traslado de domicilio cando de educación, ao servizo da Administración educati- este se produza no marco dunha prestación de servi- va da Xunta de Galicia. zos continuada. Non se terá dereito a este permiso Segundo.-Equiparación de unións de feito. por traslado de domicilio derivado da adxudicación do primeiro destino como funcionario, interino ou En todo o relativo a permisos e licenzas reguladas substituto, ou de novo destino adxudicado por nesta orde, equipáranse a unión de feito ao matrimo- nomeamento, resolución de concurso de traslados, nio e o convivente ao cónxuxe, se se ten producida a comisión de servizos, adscrición, destinos provisio- inscrición no Rexistro oficial de parellas de feito. nais ou outras análogas. CAPÍTULO II O permiso enténdese referido ao día en que se pro- PERMISOS duza o efectivo traslado de domicilio e, cando teña Terceiro.-Permiso por falecemento, accidente ou unha duración superior a un día, gozarase con carác- enfermidade grave dun familiar. ter ininterrompido. a) Polo falecemento, accidente ou enfermidade Os días do permiso son naturais. grave dun familiar dentro do primeiro grao de con- Quinto.-Permiso para a realización de funcións sin- sanguinidade ou afinidade, tres días hábiles cando o dicais. suceso se produza na mesma localidade e cinco días hábiles cando sexa en distinta localidade. Para realizar funcións sindicais, de formación sin- dical ou de representación do persoal, nos termos b) Cando se trate do falecemento, accidente ou legalmente establecidos. enfermidade grave dun familiar dentro do segundo grao de consanguinidade ou afinidade, o permiso Sexto.-Permiso para concorrer a exames finais e será de dous días hábiles cando se produza na mes- demais probas definitivas de aptitude. ma localidade e de catro días hábiles cando sexa en Para concorrer a exames finais e demais probas distinta localidade. definitivas de aptitude, as funcionarias e funciona-
 2. 2. Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 7.097 rios docentes gozarán de permiso durante os días da Décimo.-Permiso para tratamentos de fecundación súa realización. asistida. Igual dereito asistirá para concorrer a probas O persoal funcionario docente terá dereito a un selectivas para ingreso e acceso á función pública. permiso retribuído para tratamentos de fecundación asistida polo tempo necesario para a súa práctica, No termo exames finais están incluídos tamén os con aviso previo e xustificación da necesidade de parciais que sexan liberatorios dunha parte do pro- realización dentro da xornada de traballo, sempre grama. que se faga en centros do ámbito do Sistema Nacio- Os exames finais ou probas de aptitude deberán nal de Saúde ou con concerto no réxime especial de estar convocados por centros oficiais. Seguridade Social dos funcionarios públicos. Se fose necesario o desprazamento fóra da provincia, o per- O permiso abranguerá todo o día en se que se rea- miso será de dous días. licen as probas. Cando a interesada ou interesado O persoal funcionario docente terá o mesmo derei- tivese que desprazarse, o permiso ampliarase, se to e nas mesmas condicións para acompañar o seu fose necesario, no tempo mínimo necesario para as cónxuxe ou parella en análoga relación de afectivi- viaxes de ida e volta. dade a tratamentos de fecundación. Cando o exame ou proba de aptitude teña lugar en Décimo primeiro.-Permisos por accidentes ou día non lectivo non procede a concesión do permiso, enfermidades moi graves. agás naqueles supostos en que fose necesario efec- tuar desprazamento en período lectivo. Nos supostos de accidente ou enfermidade moi grave do cónxuxe, parella en análoga relación de Sétimo.-Permiso dunha hora de ausencia ao traba- afectividade, familiares en primeiro grao, acolli- llo por ter un fillo ou filla menor de doce meses. dos/acollidas ou familiares conviventes, e para aten- der ao seu coidado, o persoal funcionario docente Este permiso rexerase pola Orde do 29 de marzo terá dereito a un permiso retribuído cunha duración de 2006 pola que se regulan as vacacións e o gozo da máxima de trinta días naturais. Cada accidente ou hora de ausencia ao traballo para as funcionarias e enfermidade xerará un único permiso que, dentro da funcionarios docentes que impartan ensinanzas dis- duración máxima de trinta días, se poderá utilizar de tintas das universitarias e que teñen un fillo menor maneira separada ou acumulada. de nove meses, quedando ampliados estes nove meses a doce. Se houbese máis dun titular deste dereito polo mesmo feito causante, o tempo de gozo desta redu- Oitavo.-Por nacemento de fillos que deban perma- ción poderase ratear entre eles, respectando, en todo necer hospitalizados. caso, o prazo máximo de trinta días naturais. Por nacemento de fillos prematuros ou que, por O permiso será concedido, logo de informe da ins- calquera outra causa, deban permanecer hospitali- pección médica educativa, e conforme as instrucións zados a continuación do parto, a funcionaria ou o de guía de boa praxe que aprobará a Secretaría funcionario docente terá dereito a ausentarse do tra- Xeral. ballo durante un máximo de dúas horas diarias per- Poderase solicitar con anterioridade á resolución cibindo as retribucións íntegras. informe da comisión autonómica de inspectores A duración diaria da ausencia será fixada pola médicos de educación. dirección do centro en función das circunstancias A duración do permiso non poderá ser inferior a que concorran na persoa solicitante. No caso de con- sete días. Estes permisos que se concedan por tem- flito entre os dereitos do alumnado e do profesorado, po inferior aos trinta días naturais poderán ser pro- a hora diaria de ausencia ao traballo terase que rrogados, logo de petición do persoal interesado e gozar no horario complementario fixo ou de cómputo informe da inspección médica educativa, sen que a mensual. súa duración acumulada poida exceder os trinta días Noveno.-Permiso para a realización de exames pre- naturais. natais e técnicas de preparación ao parto. No caso de gozo do permiso de forma partida ou por máis dun titular, os períodos do mesmo non poderán As funcionarias embarazadas terán dereito a rematar un vernes e reiniciarse o seguinte luns. ausentarse do traballo para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto polo O permiso finalizará se variasen as circunstancias tempo necesario para a súa práctica e logo de xusti- que deron lugar á súa concesión. Se a súa finaliza- ficación da necesidade de realización delas dentro ción implicase o inicio do gozo do permiso por fale- da xornada de traballo. cemento, a substituta ou substituto continuará pres- tando servizos ata o remate deste último. O persoal funcionario docente terá o mesmo derei- to e nas mesmas condicións, para acompañar ao seu Décimo segundo.-Permiso para as revisións médicas. cónxuxe ou parella en análoga relación de afectivi- O persoal funcionario docente terá dereito a dade a exames prenatais e técnicas de preparación ausentarse para realizar revisións médicas, para ao parto. acompañar ás revisións médicas ou tratamentos as
 3. 3. 7.098 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008 fillas e os fillos, o seu cónxuxe ou parella en análo- -O cumprimento de obrigas que lle xeran ao inte- ga relación de afectividade e as persoas maiores ao resado unha responsabilidade de orde civil, penal, seu cargo polo tempo necesario, con aviso previo e social ou administrativa. xustificación da necesidade de realización dentro da Décimo cuarto.-Permiso para asuntos persoais. xornada de traballo. Poderase dispoñer de ata catro días ao ano, como No caso de se solicitar o permiso para acompañar máximo, de permiso para asuntos persoais sen xus- nas revisións médicas ou tratamentos os fillos e tificación, atendendo sempre ás necesidades do ser- fillas maiores de idade, o cónxuxe, parella en análo- vizo, dos cales dous poderán ser en días lectivos. ga relación de afectividade ou persoas maiores debe- rase acreditar que esas persoas están ao seu cargo e Décimo quinto.-Permiso por parto. as limitacións físicas ou psíquicas que lles impidan O permiso por parto terá unha duración de deza- asistir sós, agás cando se trate de probas diagnósti- seis semanas ininterrompidas. Este permiso amplia- cas dun nivel de dificultade importante ou así sexa rase en dúas semanas máis no suposto de discapaci- aconsellable en función do posible diagnóstico que dade do fillo ou filla, e por cada fillo a partir do se vaia emitir. segundo, nos supostos de parto múltiple. O permiso Cando, con carácter excepcional, este permiso se distribuirase á opción da funcionaria sempre que vaia gozar cunha certa periodicidade, o persoal fun- seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao cionario docente presentará unha única solicitude parto. No caso do falecemento da nai, o outro proxe- con todos os días que previsiblemente vai necesitar, nitor poderá facer uso da totalidade ou, se é o caso, acompañada dos documentos xustificativos perti- da parte que reste do permiso. nentes. Os centros educativos, coa finalidade de evi- Malia o anterior, e sen prexuízo das seis semanas tar a colisión de dereitos do profesorado cos do inmediatas posteriores ao parto de descanso obriga- alumnado á educación, adoptarán as medidas opor- torio para a nai, no caso de que ambos os proxenito- tunas para a adecuada atención do alumnado que en res traballen, a nai, ao iniciarse o período de des- casos excepcionais poderá implicar, logo de informe canso por maternidade, poderá optar por que o outro da inspección educativa, o nomeamento de persoal proxenitor goce dunha parte determinada e ininte- docente substituto. rrompida do período de descanso posterior ao parto, Quedarán xustificadas por esta epígrafe as ausen- ben de forma simultánea ou sucesiva coa nai. O cias por indisposicións ou enfermidades leves non outro proxenitor poderá seguir gozando do permiso superiores a tres días cando se achegue a pertinente de maternidade inicialmente cedido, aínda que no xustificación documental. momento previsto para a reincorporación da nai ao traballo esta se atope en situación de incapacidade Décimo terceiro.-Permiso por deber inescusable de temporal. carácter público ou persoal. A opción exercitada pola nai poderá ser revogada Poderase conceder permiso polo tempo indispen- por ela mesma se sobreviñesen feitos que fagan sable para o cumprimento dun deber inescusable de inviable a súa aplicación, tales como ausencia, carácter público ou persoal e por deberes relaciona- enfermidade ou accidente do pai, abandono de fami- dos coa conciliación da vida familiar e laboral. lia, separación ou outras análogas. O deber inescusable debe ser persoalísimo, é dicir, sen posibilidade de execución por medio de Nos casos de gozo simultáneo de períodos de des- representante ou substituto. canso, a suma destes no poderá exceder as dezaseis semanas ou as que correspondan en caso de disca- En todo caso, entenderase por deber de carácter pacidade do fillo ou filla ou de parto múltiple. público ou persoal: Este permiso poderase gozar a tempo completo ou -Citacións de xulgados, tribunais de xustiza, comi- a tempo parcial, en réxime de media ou un terzo da sarías ou calquera outro organismo oficial. xornada. -Asistencia ás reunións dos órganos de goberno e Cando o permiso se goce a tempo parcial, a súa comisións dependentes deles cando deriven estrita- duración ampliarase proporcionalmente en función mente do desempeño de cargos electivos. da xornada de traballo que se realice. -A realización de visitas dentro dos programas O gozo do permiso a tempo parcial poderase soli- europeos. citar tanto ao inicio deste como nun momento poste- -A asistencia ás reunións das comisións das pro- rior e poderase estender a todo o período da súa bas de acceso á universidade. duración ou a unha parte. -A asistencia a reunións cando sexa convocado ou Cando gocen do permiso o pai e a nai poderán convocada pola Consellería de Educación e Ordena- facelo ambos os dous ou un só deles a tempo parcial, ción Universitaria ou polas súas delegacións provin- con independencia de que o gozo sexa en aproveita- ciais. mento simultáneo ou sucesivo. -Asistencia como presidentas ou presidentes ou Durante o gozo deste permiso poderá participar vogais ás sesións dun tribunal de selección ou pro- nos cursos de formación que convoque a Adminis- visión, con nomeamento da autoridade competente. tración.
 4. 4. Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 7.099 Nos casos de parto prematuro e naqueles en que, ción ou a decisión administrativa ou xudicial do aco- por calquera outra causa, o neonato deba permane- llemento. cer hospitalizado a continuación do parto, este per- Durante o gozo deste permiso poderase participar miso ampliarase en tantos días como o neonato se nos cursos de formación que convoque a Adminis- encontre hospitalizado, cun máximo de trece sema- tración. nas. Os supostos de adopción ou acollemento, tanto Décimo sexto.-Permiso por adopción ou acollemen- preadoptivo coma permanente ou simple, previstos to, tanto preadoptivo coma permanente ou simple. neste artigo serán os que así se establezan na norma- O permiso por adopción ou acollemento, tanto tiva aplicable na Comunidade Autónoma de Galicia, preadoptivo coma permanente ou simple terá unha e o acollemento simple deberá ter unha duración duración de dezaseis semanas ininterrompidas. Este non inferior a un ano. permiso ampliarase en dúas semanas máis no supos- Décimo sétimo.-Permiso por paternidade. to de discapacidade do menor adoptado ou acollido e por cada fillo, a partir do segundo, nos supostos de O permiso de paternidade polo nacemento, acolle- adopción ou acollemento múltiple. mento ou adopción dun fillo ou filla terá unha dura- ción de vinte e nove días naturais, que gozará o pai O cómputo do prazo contarase á elección do fun- funcionario a partir da data de nacemento, da deci- cionario, a partir da decisión administrativa ou xudi- sión administrativa ou xudicial de acollemento ou de cial do acollemento ou a partir da resolución xudi- resolución xudicial pola que se constitúa a adop- cial pola que se constitúa a adopción, sen que un ción. No caso de parto, acollemento ou adopción mesmo menor poida dar, en ningún caso, dereito a múltiple, o permiso será de trinta e cinco días natu- varios períodos de gozo deste permiso. rais. No caso de que ambos os proxenitores traballen, o Nos supostos de adopción ou acollemento, se permiso distribuirase á opción dos interesados, que ambos os proxenitores fosen persoal ao servizo da poderán gozalo de forma simultánea ou sucesiva, Administración pública galega, o permiso poderase sempre en períodos ininterrompidos. distribuír á opción dos interesados, que o poderán Nos casos de gozo simultáneo de períodos de des- gozar de forma simultánea ou sucesiva, sempre en canso, a suma destes non poderá exceder as dezaseis períodos ininterrompidos, respectando en todo caso semanas ou as que correspondan en caso de adop- o prazo de duración. ción ou acollemento múltiple e de discapacidade do Este permiso é independente do gozo compartido menor adoptado ou acollido. dos permisos por parto ou por adopción ou acolle- Este permiso poderase gozar a tempo completo ou mento. a tempo parcial, en réxime de media ou un terzo da A nai poderá gozar deste permiso por paternidade xornada. a continuación dos permisos por parto ou por adop- Cando o permiso se goce a tempo parcial, a súa ción ou acollemento nos seguintes supostos: duración ampliarase proporcionalmente en función -Cando o pai falecese antes da utilización íntegra da xornada de traballo que se realice. do devandito permiso. O gozo do permiso a tempo parcial poderase soli- -Se a filiación paterna non estivese determinada. citar tanto ao inicio deste como nun momento poste- -Cando os proxenitores non estivesen casados nin rior e poderase estender a todo o período da súa estivesen unidos de feito en análoga relación de duración ou a unha parte. afectividade. Cando gocen do permiso os dous cónxuxes, pode- -Cando en resolución xudicial ditada en proceso rán facelo ambos os dous ou un só deles a tempo par- de nulidade, separación ou divorcio, iniciado antes cial, con independencia de que o gozo sexa en apro- da utilización do permiso, se lle recoñecese á nai a veitamento simultáneo ou sucesivo. garda do fillo ou da filla que acaba de nacer. Se fose necesario o desprazamento previo dos pro- No suposto de matrimonio de mulleres ou de xenitores ao país de orixe do adoptado ou acollido, unións de feito en análoga relación de afectividade, nos casos de adopción ou acollemento internacional, ao ser unha delas a nai biolóxica, a que non o sexa terase dereito, ademais, a un permiso de ata tres terá dereito ao permiso de paternidade nos termos meses de duración, e durante este período percibi- fixados nesta epígrafe. ranse exclusivamente as retribucións básicas; pode- Nos casos de permiso por parto, adopción ou aco- rase gozar de forma fraccionada, sempre que non se llemento e paternidade, o tempo transcorrido duran- superen os tres meses. te o gozo destes permisos computarase como de ser- Con independencia do permiso de ata tres meses vizo efectivo para todos os efectos, garantíndose a previsto no parágrafo anterior e para o suposto pre- plenitude de dereitos económicos do persoal funcio- visto no devandito parágrafo, o permiso por adopción nario durante todo o período de duración do permi- ou acollemento, tanto preadoptivo coma permanente so e, se é o caso, durante os períodos posteriores ao ou simple, poderase iniciar ata catro semanas antes gozo deste, se, de acordo coa normativa aplicable, o da resolución xudicial pola que se constitúa a adop- dereito a percibir algún concepto retributivo se
 5. 5. 7.100 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008 determina en función do período de gozo do permi- dades, organizacións sindicais, asociacións profesio- so. nais ou similares que se desenvolvan, total ou par- Os funcionarios que fixesen uso do permiso por cialmente, en horario lectivo, deberán solicitar o parto ou maternidade, paternidade e adopción ou permiso correspondente, segundo o procedemento acollemento terán dereito, unha vez finalizado o que segue: período de permiso, a reintegrarse ao seu posto de O profesorado interesado formularalle a súa solici- traballo nos termos e nas condicións que non lles tude ao delegado provincial, a través da dirección do resulten menos favorables ao gozo do permiso, así centro, que a tramitará acompañada dun informe no como a beneficiarse de calquera mellora nas condi- cal se indiquen as posibles repercusións que a cións de traballo ás cales puidesen ter dereito ausencia do dito profesor ou profesora tería na acti- durante a súa ausencia. vidade docente, así como as medidas que se adopta- O persoal funcionario docente que estivese ou ini- rán para paliar, dentro do posible, as incidencias ciase o permiso por paternidade, no transcurso do previstas, segundo o modelo que se publica como mes de agosto, non se considerará que gozou das anexo II a esta orde. vacacións durante o mes de xullo, polo que terá Para a posible autorización teranse en conta, entre dereito aos días de vacacións non gozados, unha vez outros, os seguintes criterios: finalizado o permiso de paternidade. a) Relación entre a actividade solicitada e a fun- O persoal funcionario interino ou substituto ción que desempeña o profesor ou profesora. docente que non estivese prestando servizos e reuni- se os requisitos para estar gozando do permiso de b) Repercusión positiva da actividade formativa na parto ou maternidade, paternidade e adopción ou calidade educativa do centro. acollemento terá dereito a ser chamado para as inte- c) Repercusión da ausencia do profesor ou profe- rinidades e substitucións que lle correspondan, sora na actividade docente do centro. tomando posesión coa finalidade de que os servizos que lle correspondería prestar lle sexan recoñecidos d) Número de profesores ou profesoras do centro para os efectos administrativos e os económicos can- que asisten, simultaneamente, a actividades de for- do non tivese dereito ás prestacións corresponden- mación. tes. No suposto de que no momento da finalización Estas solicitudes serán sometidas a informe da ins- do permiso estivese vixente o nomeamento de interi- pección educativa, que verificará os criterios ante- nidade ou substitución, terá dereito a optar pola riormente mencionados co fin de garantir a obxecti- incorporación á praza. No caso contrario cesará nela vidade e homoxeneidade na concesión das autoriza- tamén para os efectos administrativos. cións. Décimo oitavo.-Permiso por razón de violencia de As solicitudes e o informe da dirección do centro xénero sobre o persoal funcionario. deberán ter entrada na delegación provincial da As faltas de asistencia do persoal funcionario víti- Consellería de Educación e Ordenación Universita- ma da violencia de xénero, totais ou parciais, terán ria cunha antelación mínima de dez (10) días ao ini- a consideración de xustificadas polo tempo e nas cio da actividade formativa. condicións en que así o determinen os servizos En todo caso, estar en posesión da autorización, sociais de atención ou de saúde, segundo proceda. segundo o modelo do anexo III, será un requisito Décimo noveno.-Permiso para a asistencia a acti- necesario para asistir a actividades de formación en vidades de formación do profesorado. horario lectivo. 1. Actividades de formación organizadas polo ser- As faltas de asistencia do profesorado ás súas acti- vizos centrais da Consellería de Educación e Orde- vidades lectivas, por ter asistido con autorización a nación Universitaria. actividades formativas, xustificaranse coa certifica- A admisión a estas actividades implica o permiso ción de asistencia a elas, que se xuntará ao parte para asistir a elas. Este permiso seralles notificado á mensual de faltas. inspección educativa e á dirección do centro segun- CAPÍTULO III do o modelo que se establece no anexo I a esta orde. LICENZAS 2. Actividades de formación organizadas polos Vixésimo.-Licenza por matrimonio ou unión de feito. centros de formación e recursos. Por razón de matrimonio, o persoal funcionario O profesorado só poderá asistir ás actividades docente terá dereito a unha licenza de quince días organizadas polos centros de formación e recursos naturais ininterrompidos. O mesmo permiso será de fóra do seu horario lectivo. aplicación nos supostos de inscrición nos rexistros 3. Actividades de formación organizadas polas oficiais de unións de feito. universidades, organizacións sindicais, asociacións O permiso deberase gozar, con carácter xeral, en profesionais ou similares. datas que comprendan o día do feito causante ou O profesorado que desexe participar en calquera inmediatamente despois. Excepcionalmente, e por actividade de formación organizada polas universi- causa motivada, poderase gozar noutras datas dife-
 6. 6. Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 7.101 rentes e sempre dentro do curso académico en que toriedade de impartir docencia durante todos os días ten lugar o feito causante. da semana. Vixésimo primeiro.-Licenza por asuntos propios. Vixésimo quinto.-Redución de xornada por coida- Por asuntos propios poderáselles conceder, ao per- do dun familiar. soal funcionario de carreira e interino, licenzas sen Por ser preciso atender ao coidado dun familiar de retribución dunha duración acumulada que non primeiro grao, o persoal funcionario docente terá poderá exceder tres meses cada dous anos. A conce- dereito a solicitar unha redución de ata o 50% da sión desta licenza subordinarase, en todo caso, ás xornada laboral, con carácter retribuído, por razóns necesidades do servizo e, con carácter xeral, non de enfermidade moi grave e polo prazo máximo dun terá unha duración inferior a cinco días. mes, prorrogable en circunstancias excepcionais e O cómputo dos dous anos iniciarase o mesmo día atendendo á extrema gravidade da enfermidade en que comece o gozo da licenza. Os días de conce- padecida, ata un período máximo de dous meses. sión da licenza serán naturais. Se houbese máis dun titular deste dereito polo Vixésimo segundo.-Licenza por enfermidade. mesmo feito causante, o tempo de gozo desta redu- ción poderase ratear entre eles, respectando, en todo As licenzas por enfermidade fixaranse de acordo caso, o prazo máximo dun mes ou, se é o caso, de co réxime da Seguridade Social a que pertenza o dous meses. persoal funcionario. Excepcionalmente, poderá gozar desta redución Vixésimo terceiro.-Licenza por estudos. un familiar en segundo grao cando non existan As funcionarias e funcionarios docentes terán superviventes de primeiro grao ou estean incapaci- dereito a gozar de licenzas por estudos de acordo coa tados para atender ao seu coidado. normativa vixente e as convocatorias que para o Esta redución será concedida, logo de informe da efecto realice a Consellería de Educación e Ordena- inspección médica educativa, e conforme a guía de ción Universitaria. boa praxe que aprobará a Secretaría Xeral. CAPÍTULO IV Poderase solicitar con anterioridade á resolución REDUCIÓN DE XORNADA informe da comisión autonómica de inspectores Vixésimo cuarto.-Redución de xornada por garda médicos de educación. legal. A duración da redución non poderá ser inferior a Por razóns de garda legal, cando o persoal funcio- sete días. Esta poderá ser prorrogada, logo de peti- nario docente se encarge do coidado directo dalgún ción do persoal interesado e informe da inspección menor de doce anos, de persoa maior que requira médica educativa, sen que a súa duración acumula- especial dedicación ou dunha persoa con discapaci- da poida exceder o prazo máximo dun mes ou, se é o dade que non desempeñe actividade retribuída terá caso, de dous meses. dereito a unha redución dun terzo ou dun medio da A redución de xornada finalizará se variasen as xornada de traballo, coa diminución proporcional circunstancias que deron lugar á súa concesión. Se das súas retribucións. a súa finalización implicase o inicio do gozo do per- Terá o mesmo dereito o persoal funcionario que miso por falecemento, a substituta ou substituto con- precise encargarse do coidado directo dun familiar tinuará prestando servizos ata o remate deste último. ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade Vixésimo sexto.-Redución de xornada por violencia que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, de xénero. non se poida valer por si mesmo e que non desempe- ñe actividade retribuída. Así mesmo, o persoal funcionario docente vítima de violencia de xénero, para facer efectiva a súa pro- A concesión da redución de xornada por razón de tección ou o seu dereito á asistencia social integral, garda legal será incompatible coa realización de cal- terá dereito á redución da xornada coa diminución quera outra actividade, sexa ou non remunerada, proporcional da retribución ou á reordenación do durante o horario que foi obxecto da redución. tempo de traballo, a través da adaptación do horario, A percepción dunha pensión por un diminuído da aplicación do horario flexible ou doutras formas físico ou psíquico non é equiparable ao desempeño de ordenación do tempo de traballo, cando iso sexa de actividade retribuída. posible en función da organización do propio centro Esta redución de xornada poderase acumular co e do horario do alumnado. permiso por lactación dun fillo menor de doce CAPÍTULO V meses. AUSENCIAS IMPREVISTAS A redución de xornada abranguerá na proporción Vixésimo sétimo.-Imprevistos. que se conceda ao horario lectivo, horario comple- No caso de imprevistos, indisposicións ou enfermi- mentario fixo e horario semanal de permanencia no dades leves non superiores a tres días, a dirección centro. do centro poderá aceptar as xustificacións non docu- A concesión da redución de xornada, en función mentais do persoal funcionario docente ata un máxi- da organización do centro, poderá eximir da obriga- mo de vinte e catro períodos lectivos durante o cur-
 7. 7. 7.102 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008 so escolar. Cando se superen estes períodos lectivos desde o día seguinte ao da súa notificación, perante ou sexa rexeitada a xustificación pola dirección do o secretario xeral da consellería. centro, as faltas deberanse xustificar sempre docu- mentalmente. Disposición adicional CAPÍTULO VI Modificación da Orde do 29 de marzo de 2006 SOLICITUDES pola que se regulan as vacacións e o gozo da hora de Vixésimo oitavo. ausencia ao traballo para as funcionarias e funciona- As solicitudes formularanse nos modelos que se rios docentes que imparten ensinanzas distintas das publican como anexos I a V a esta orde, acompaña- universitarias e que teñen un fillo menor de nove das dos documentos xustificativos que se indican no meses. anexo VI. 1. O punto 4 do artigo primeiro da Orde do 29 de CAPÍTULO VII marzo de 2006 queda redactado do seguinte xeito: ÓRGANOS COMPETENTES «Estas catro semanas de permiso retribuído por Vixésimo noveno.-Órganos competentes. acumulación da hora de ausencia ao traballo goza- 1. Os permisos e licenzas regulados nesta orde nos ranse de forma ininterrompida inmediatamente des- puntos quinto, sétimo, décimo primeiro, décimo pois de rematada a licenza por parto ou nun momen- segundo cando o permiso teña unha certa periodici- to posterior e sempre con anterioridade a que o fillo dade, décimo quinto, décimo sexto, vixésimo, vixési- ou filla cumpra os doce meses. mo primeiro, vixésimo segundo e vixésimo terceiro e as reducións de xornada serán concedidos polos O pai, funcionario docente, poderá gozar deste titulares da delegación provincial da Consellería de permiso, por opción da nai, cando esta sexa funcio- Educación e Ordenación Universitaria. naria, traballadora por conta allea ou traballadora autónoma». 2. Así mesmo, correspóndelles aos titulares da delegación provincial da Consellería de Educación e Disposicións derradeiras Ordenación Universitaria a resolución das reducións de xornada. Primeira.-Autorización desenvolvemento. 3. Os restantes permisos e licenzas serán concedi- Autorízase a Secretaría Xeral para que dite cantas dos pola dirección do centro educativo. normas sexan precisas para o desenvolvemento des- Trixésimo.-Prazo para resolver. ta orde. 1. Os prazos para resolver os permisos e licenzas Segunda.-Derrogación. regulados nesta orde son os seguintes: Quedan derrogados os puntos 3.5º a) e c) do capí- a) Para as direccións dos centros educativos: tres tulo V do anexo da Orde do 22 de xullo de 1997, días hábiles. pola que se regulan determinados aspectos de orga- b) Para os titulares das delegacións provinciais da nización e funcionamento das escolas de educación Consellería de Educación e Ordenación Universita- infantil, dos colexios de educación primaria e dos ria: dez días hábiles. colexios de educación infantil e primaria dependen- 2. O silencio administrativo terá efectos positivos. tes da Consellería de Educación e Ordenación Uni- versitaria; os puntos 95 e 97 da Orde do 1 de agosto 3. Naqueles supostos recollidos no punto terceiro de 1997 pola que se ditan instrucións para o desen- desta orde, nos cales por razón de urxencia o persoal volvemento do Decreto 324/1996, polo que se apro- funcionario docente necesite gozar do permiso de ba o Regulamento orgánico dos institutos de educa- forma inmediata, en función da propia natureza do ción secundaria e se establece a súa organización e permiso, poderá iniciar o gozo deste logo de comuni- funcionamento; os puntos 115 e 117 da Orde do 3 de cación verbal ou por outro medio ao órgano compe- outubro de 2000 pola que se ditan instrucións para tente para concedelo. A concesión do permiso debe- o desenvolvemento do Decreto 7/1999, polo que se rase confirmar ou denegar mediante a pertinente implantan e regulan os centros públicos integrados resolución. de ensinanzas non universitarias e todas aquelas Trixésimo primeiro.-Recursos. normas de igual ou inferior rango que se opoñan ao 1. As resolucións das direccións dos centros pode- establecido nesta orde. rán ser impugnadas mediante recurso de alzada, no Terceira.-Entrada en vigor. prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, perante o titular da delegación pro- Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa vincial da Consellería de Educación e Ordenación publicación no Diario Oficial de Galicia. Universitaria. Santiago de Compostela, 7 de abril de 2008. 2. As resolucións dos titulares das delegacións provinciais da Consellería de Educación e Ordena- Laura Sánchez Piñón ción Universitaria poderán ser impugnadas median- Conselleira de Educación e Ordenación te recurso de alzada, no prazo dun mes a contado Universitaria
 8. 8. ANEXO I ANEXO II Solicitude de permiso para asistir a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, Autorización para a asistencia a actividades de formación organizadas polos servizos centrais da Consellería de Educación asociacións profesionais ou similares e Ordenación Universitaria Apelidos: Nome: O/A director/a xeral de Ordenación e Innovación Educativa AUTORIZA a: NIF: Teléfono móbil: Correo electrónico: Apelidos: Nome: Corpo: Grupo: NIF: Teléfono móbil: Correo electrónico: Centro de destino: Corpo: Grupo: Localidade: Provincia: Centro de destino: EXPÓN: Localidade: Provincia: 1. Que solicitou participar na seguinte actividade de formación da que tamén achega programa: Para que asista á seguinte actividade de formación, organizada pola Subdirección Xeral de Ordenación Título da actividade: Educativa, Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008 Organizada por: Lugar de realización: Título da actividade: Datas e horario: Lugar de realización: Datas e horario: 2. Que as actividades lectivas que deixaría desatendidas nese período son as seguintes: Data: Horas clase: Gardas: Titorías: Outras: Para os efectos de xustificación das faltas de asistencia ás actividades lectivas que coincidan co mencionado horario, débese xuntar a esta autorización o certificado de asistencia á actividade formativa. En Santiago de Compostela, ____ de _____________ de 20___ Total: 3. As actividades lectivas do solicitante quedarían atendidas da forma seguinte: _________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ SOLICITA: Poder asistir a estas actividades en calidade de________________________ comprometéndose a xustificar a Asdo.: súa participación nela. Sinatura do solicitante ______, ____ de______________ de 20___ DIARIO OFICIAL DE GALICIA (Achégase informe) INSPECTOR/A DO CENTRO DIRECTOR/A DO CENTRO DELEGADO/A PROVINCIAL DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE ________ 7.103
 9. 9. ANEXO III ANEXO IV Autorización para a asistencia a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares 7.104 Concesión de permisos e licenzas (Reguladas na Orde do 5 de marzo de 2008) O/A delegado/a provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de _____________________ AUTORIZA a: 1 SOLICITANTE Apelidos: Nome: NIF: Apelidos: Nome: Telefono móbil: Correo electrónico: NIF: Teléfono móbil: Correo electrónico: Corpo: Grupo: Corpo: Grupo: Relación xurídica: Funcionario/a Funcionario/a en prácticas Interino/a Substituto/a Laboral indefinido Laboral temporal (marcar cun x o recadro correspondente) Centro de destino: Centro de destino: Xornada: Completa Parcial Localidade: Provincia: 2 PERMISO/LICENZA QUE SOLICITA PERMISOS: LICENZAS: Para que asista á seguinte actividade de formación: Realización de funcións sindicais (art. 5) Matrimonio ou unión de feito (art. 20) Unha hora de ausencia ao traballo por ter un fillo ou filla menor de Asuntos propios (art. 21) Título da actividade: doce meses (art. 7) Enfermidade (art. 22) Accidentes ou enfermidades moi graves (art. 11) Estudos (art. 23) Organizada por: Revisións médicas (cando o permiso teña certa periodicidade) (art. 12) Parto (art. 15) REDUCIÓNS DE XORNADA: Lugar de realización: Adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma permanente ou DIARIO OFICIAL DE GALICIA Datas e horario: simple (art. 16) Garda legal (art. 24) Coidado dun familiar (art. 25) Violencia de xénero (art. 26) 3 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (marcar cun x o recadro correspondente) Para os efectos de xustificación das faltas de asistencia ás actividades lectivas que coincidan co mencionado Fotocopia cotexada do libro de familia horario, débese xuntar a esta autorización o certificado de asistencia á actividade formativa. Fotocopia cotexada da inscrición no Rexistro oficial de parellas de feito Documento que acredite a hospitalización ou a intervención cirúrxica grave segundo o motivo que xera a solicitude do permiso Fotocopia cotexada do libro de familia ou da inscrición no Rexistro oficial de parellas de feito ou Certificado de convivencia ou informe do traballador social no cal acredite as persoas que conforman a unidade familiar Documento xustificativo da necesidade de realización das revisións médicas dentro da xornada laboral En ______________________________, ____ de _________________ de 20___ Fotocopia cotexada da partida de nacemento Certificado de convivencia expedido polo concello Documento acreditativo da dependencia ou das limitacións físicas ou psíquicas que mostre que a persoa á cal acompaña o/a docente non pode asistir soa á revisión médica Documento acreditativo da discapacidade Documento acreditativo da condición de prematuro ou da hospitalización Resolución administrativa/xudicial de adopción ou acollemento, na que figure, de ser o caso, o carácter internacional da adopción ou acollemento Copia cotexada da resolución administrativa ou xudicial pola que se lle outorga a garda legal á persoa que solicita a licenza Certificado da Administración Tributaria ou copia da última declaración da renda da persoa que xera o dereito a licenza Promesa ou declaración xurada da persoa que fai uso da licenza conforme non realizará ningún tipo de actividade, remunerada ou non, durante o horario que foi obxecto da redución Documento médico que acredite o carácter moi grave da enfermidade Documento que acredite que non existen superviventes de primeiro grao ou ben que, existindo, estean incapacitados para atender ao seu coidado Documento expedido polos servizos sociais ou de saúde ou copia cotexada da orde xudicial de protección ou afastamento Outros: En ___________________, _____ de __________________ de 20____ SINATURA Asdo.: DELEGADO/A PROVINCIAL DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE __________________________ DIRECTOR/A DO CENTRO Nº 78 Mércores, 23 de abril de 2008

×