Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

کازمتیک ،نگاهی به سوسن سفید از منظری دیگر

29 views

Published on

نگاهی به سوسن سفید یا lilium candidum از منظری دیگر ، کازمتیک
اکنون بیش از 5000 سال از کشت سوسن سفید می گذرد . سوسن سفید (نام علمی: 'Lilium candidum') سوسن مدونا نام یکی از گونه‌های سردهٔ سوسن است.
لیلیوم کاندیدوم گل ملی کشور واتیکان است. این گیاه معطربومی یونان ، منطقه بالکان و خاورمیانه است .
این سوسن‌ها در مراسم دینی زرتشتیان از سالیان دور در جشن خردادگان استفاده می‌شده‌اند و امروزه نیز این مراسم پابرجاهستند به گونه ای که از این گیاه به عنوان خردادگان یاد می‌شود که بازمان گل دهی این گیاه متناسب است.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

کازمتیک ،نگاهی به سوسن سفید از منظری دیگر

  1. 1. ‫به‬ ‫نگاهی‬‫یا‬ ‫سفید‬ ‫سوسن‬lilium candidum‫کازمتیک‬ ، ‫دیگر‬ ‫منظری‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫اکنون‬0555. ‫گذرد‬ ‫می‬ ‫سفید‬ ‫سوسن‬ ‫کشت‬ ‫از‬ ‫سال‬' :‫علمی‬ ‫(نام‬ ‫سفید‬ ‫سوسن‬Lilium candidum‫گونه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نام‬ ‫مدونا‬ ‫سوسن‬ )'.‫است‬ ‫سوسن‬ ٔ‫ه‬‫سرد‬ ‫های‬ ‫گیاه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫واتیکان‬ ‫کشور‬ ‫ملی‬ ‫گل‬ ‫کاندیدوم‬ ‫لیلیوم‬‫خاورمیانه‬ ‫و‬ ‫بالکان‬ ‫منطقه‬ ، ‫یونان‬ ‫معطربومی‬ . ‫است‬ ‫سوسن‬ ‫این‬‫دینی‬ ‫مراسم‬ ‫در‬ ‫ها‬‫زرتشتی‬‫جشن‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫سالیان‬ ‫از‬ ‫ان‬‫خردادگان‬‫می‬ ‫استفاده‬‫شده‬‫امروزه‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫مراسم‬ ‫این‬ ‫نیز‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫خردادگان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گیاه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫پابرجاهستند‬‫گل‬ ‫بازمان‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫د‬‫متناسب‬ ‫گیاه‬ ‫این‬ ‫هی‬‫است‬. ‫مس‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ادیان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سفید‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫گلهای‬ ‫هرحال‬ ‫به‬‫ی‬‫ح‬‫ی‬‫می‬ ‫تلقی‬ ‫خلوص‬ ‫و‬ ‫پاکی‬ ‫مظهر‬ ‫ت‬ ‫کا‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫خواص‬ ‫نظور‬ ‫به‬ ‫گیاه‬ ‫این‬ ‫باستان‬ ‫مصر‬ ‫در‬ .‫گردد‬‫ز‬‫می‬ ‫کاشت‬ ‫آن‬ ‫منتیک‬‫گل‬ ‫.از‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پوست‬ ‫قرمزی‬ ‫کاهش‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫سوختگی‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫گیاه‬ ‫پیازاین‬ ‫و‬‫گیاه‬ . ‫از‬ ‫بریتانیایی‬ ‫پزشکان‬‫آن‬ ‫پیاز‬‫رفته‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫ملتهب‬ ‫پوستهای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نمودند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫پمادی‬ ‫گیاه‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫ال‬ ‫عصاره‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫جدید‬ ‫تحقیقات‬‫ک‬‫گیاه‬ ‫این‬ ‫گلهای‬ ‫این‬ ‫لی‬‫گلیکوز‬ ‫فالونوید‬ ‫و‬‫ا‬‫ید‬‫های‬‫آن‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫جدا‬ ‫همانند‬Isorhamnetin-3 o-rutinoside‫اکسی‬ ‫آنتی‬ ‫خواص‬ ‫دارای‬‫د‬.‫است‬ ‫انی‬ ‫ویروس‬ ‫سیمپلکس‬ ‫هرپس‬ ‫ویروس‬ ‫بر‬ ‫اثراتی‬ ‫دارای‬ ‫نیز‬ ‫گیاه‬ ‫این‬ ‫برگهای‬ ‫اتانولی‬ ‫عصاره‬-1‫و‬-2 (HSV-1 , HSV-2). ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مواد‬ ‫ترین‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫کازمتیک‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مصرف‬ ‫بیشترین‬ ‫سفید‬ ‫سوسن‬ ‫گلهای‬ ‫عصاره‬ ‫نیز‬ ‫عصاره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫موثره‬: ‫از‬ ‫عبارتند‬ Isorhamnetin , 8-(3-methylsuccinyl) kaempferol ‫و‬ 2- pheneylethyl palmitate . ‫است‬ ‫ویروسی‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫التهابی‬ ‫ضد‬ ،‫اکسیدانی‬ ‫آنتی‬ ‫اثرات‬ ‫دارای‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫عصاره‬ ‫بقایی‬ ‫دمحم‬ ‫دکتر‬ ‫کازمتیک‬ ‫پژوهشگر‬ ‫و‬ ‫داروساز‬ ‫شش‬ ‫و‬ ‫نود‬ ‫مهر‬

×