Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫بنام خدا‬

‫علم بهتر است یا ثروت‬
‫(تجاری سازی و موانع آن)‬
‫دکتر محمد بقایی‬
‫دی ماه 29‬
‫تجاری سازی چیست‬
‫تجاري سازي دانش و فناوري برخاسته از تحقیق و توسعه و‬
‫یكي از كاركردهاي اصلي دانشگاه كارآفرین به شمار مي...
‫مراحل تجاري سازي یافته هاي پژوهشي‬
‫1 - تولید ایده‬
‫2 - ارزشیابي ایده تولیدشده‬
‫3- توسعه « ایده» و بررسي كاربردي‬
‫كردن...
‫تولید ایده‬
‫برای تولید ایده مراكز تحقیق و توسعه معموال روشهاي زیر را اتخاذ می نمایند:‬
‫1(‬
‫2(‬
‫3(‬
‫4(‬
‫5(‬

‫4‬

‫ب...
‫ارزیابي ایده‬
‫ارزیابي ایده باید به گونه اي صورت گیرد كه پاسخ پرسشهاي زیر روشن شود:‬
‫1( آیا مصرف كننده (مشتري) در بازار ...
‫توسعه « ایده» و بررسي كاربردي كردن آن‬
‫در این مرحله نكات مهم بازاریابي از جنبه هاي دیگرمطرح مي شود‬
‫كه الزم است براي رو...
‫تحلیل تجاري كاال‬
‫منظور از تحلیل تجاري )‪ (BUSINESS ANALYSIS‬آنست كه بنگاه‬
‫اقتصادي، قبل از تولید، با بررسي هاي آماري خ...
‫تست ‪ BETA‬و بازار سنجي‬
‫در این مرحله یك مدل فیزیكي از كاال تهیه و نحوه استفاده از آن بررسي‬
‫می گردد. ممكن است نمونه نر...
‫جنبه هاي فني و اجرایي‬
‫در این مرحله نكات زیر مورد توجه قرار مي گیرد:‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫9‬

‫برآورد اعتبار...
‫تجاري شدن‬
‫برای عرضه تجاری کاال الزم است امور زیر صورت پذیرد:‬
‫• ایجاد شبكه هاي توزیع براي عرضه كاال (تماس باعمده‬
‫فرو...
‫تجاری سازی یکی از سه سازوكار عمده دانشگاه‬
‫عموما دانشگاه براي انتقال دانش سه سازوكارعمده دارد :‬
‫1( انتشار دانش از طریق...
‫تجاری سازی بر گرفته از عرضه و تقاضا‬

‫تجاري سازي دانش و فناوري دانشگاهي بر نوعي سازوكار‬
‫بازار استوار است و نیازمند آن ...
‫پارادکس اروپایی معضل تجاری سازی‬
‫از آنجا كه فعالیت هاي تجاري سازي مي تواند بر فعالیت هاي‬
‫آموزشي و پژوهشي دانشگاه تأثیر...
‫تجاری سازی و موانع‬
‫این امر نشان مي دهد كه برخي عوامل وجود دارند كه‬
‫بر مسیر تجاري سازي دانش، مانع ایجاد كرده و‬
‫شناسا...
‫تجاری سازی و موانع‬

‫جنبه های دخیل در انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت‬
‫شامل : مالحظات مربوط به فعالیت ها، انگیزه ها و‬...
‫تجاری سازی و موانع‬
‫یکی از مهمترین انگیزه های متخصصین دانشگاهي، شناخته‬
‫شدن در مجامع علمي است كه عموما به صورت انتشار‬
...
‫تجاری سازی و موانع‬
‫فعالیت ها و انگیزه هاي شركت ها و كارآفرینان نیز نسبتا‬
‫واضح و روشن است، آنها به دنبال تجاري سازي فن...
‫تجاری سازی و موانع‬
‫در مجموع مي توان گفت كه موانع زیادي بر سر راه‬
‫اثربخشي انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت وجود دارد ك...
‫تجاری سازی و موانع‬
‫در میان علل عدم همكاري شركت ها با دانشگاه، شركت ها و‬
‫کارآفرینان به موارد زیراشاره می نمایند:‬
‫• ا...
‫عقب بودن دانشگاه از صنعت‬
‫بعالوه در برخي بخش ها نیز مالحظه مي شود كه دانشگاه ها‬
‫نسبت به صنعت عقب تر هستند، به این صورت...
‫موانع تجاری سازی در دانشگاه‬
‫گاهي اوقات فراگرد انتقال دانش از دانشگاه ها به مشتریانشان‬
‫با موانعي رو بروست كه برخي از ع...
‫مدیریت غیر اثربخش مالكیت دارایي فكري دانشگا ه‬
‫با افزایش اخیر انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت كه از طریق دفاتر‬
‫انتقال...
‫مخالفت برخي دانشگاهیان با انتقا ل تجاري دانش‬

‫برخي از دانشمندان و صاحب نظران به پارادایم كارآفرینانه‬
‫به عنوان تهدیدي ...
‫عدم انگیزه پژوهشگران در تجاري سازي یافته ها و‬
‫اختراعات خود‬

‫یكي از موضوعات مهم پیش روي دانشگاه ها این است كه آیا‬
‫پژ...
‫فرهنگ دانشگاه‬
‫« انتشار یا نابودي»‬
‫یكي از موانع عمده در فراگرد تجاري سازي دانش، فرهنگ‬
‫دانشگاهي است اغلب فرهنگ دانشگا...
‫تفاوت هاي فرهنگي بین دانشگاهیان و صنعتگران‬
‫یافته هاي حاصل از بررسي موارد مختلف، تأ كید زیادي بر نیاز‬
‫به مدیریت تفاوت ...
‫دو سوال اساسی ره گشا‬
‫(اهداف متفاوت)‬
‫پاسخ به دو سوال اساسی زیرمی تواند کمک شایانی به بحث نماید:‬
‫1( چه منافعي دانشگاه...
‫منافع عمده تجاری سازی عنوان شده از سوی‬
‫دانشگاه‬
‫در مجموع 11منفعت زیر به عنوان موارد عمده از سوي دانشگاه اشاره شده است:...
‫اقدامات الزم برای تجاری سازی از سوی‬
‫دانشگاه‬
‫دانشگاه ها باید به انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت از دیدگاه استراتژیك ب...
‫چند توصیه عمومی به دانشگاه ها برای گسترش‬
‫تجاری سازی‬
‫1.‬
‫2.‬
‫3.‬
‫4.‬
‫5.‬
‫6.‬
‫7.‬

‫8.‬
‫03‬

‫دانشگاه ها باید در...
‫پایان‬
‫شاید این جمعه بیاید شاید......‬

‫13‬

‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

علم بهتر است یا ثروت

929 views

Published on

تجاري سازي دانش و فناوري برخاسته از تحقيق و توسعه و يكي از كاركردهاي اصلي دانشگاه كارآفرين به شمار مي رود
فرآيندي است كه به موجب آن ايده، اختراع، دانش و فناوري برخاسته از تحقيق، به توليد كالا و خدمات جديد قابل عرضه در بازار يا بهبود محصولات و فرآيندهاي جاري منجر مي شود و در نتيجه آن پتانسيل دانش , فناوري و نوآوري هاي علمي بطور كامل محقق مي گردد.

Published in: Education
 • Be the first to comment

علم بهتر است یا ثروت

 1. 1. ‫بنام خدا‬ ‫علم بهتر است یا ثروت‬ ‫(تجاری سازی و موانع آن)‬ ‫دکتر محمد بقایی‬ ‫دی ماه 29‬
 2. 2. ‫تجاری سازی چیست‬ ‫تجاري سازي دانش و فناوري برخاسته از تحقیق و توسعه و‬ ‫یكي از كاركردهاي اصلي دانشگاه كارآفرین به شمار مي رود.‬ ‫فرآیندي است كه به موجب آن ایده، اختراع، دانش و فناوري‬ ‫برخاسته از تحقیق، به تولید كاال و خدمات جدید قابل عرضه‬ ‫در بازار یا بهبود محصوالت و فرآیندهاي جاري منجر‬ ‫مي شود و در نتیجه آن پتانسیل دانش , فناوري و نوآوري هاي‬ ‫علمي بطور كامل محقق مي گردد.‬ ‫2‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 3. 3. ‫مراحل تجاري سازي یافته هاي پژوهشي‬ ‫1 - تولید ایده‬ ‫2 - ارزشیابي ایده تولیدشده‬ ‫3- توسعه « ایده» و بررسي كاربردي‬ ‫كردن آن‬ ‫4- تحلیل تجاري كاال‬ ‫5- تست ‪ BETA‬و بازار سنجي‬ ‫6- جنبه هاي فني و اجرایي‬ ‫7- تجاري شدن‬ ‫3‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 4. 4. ‫تولید ایده‬ ‫برای تولید ایده مراكز تحقیق و توسعه معموال روشهاي زیر را اتخاذ می نمایند:‬ ‫1(‬ ‫2(‬ ‫3(‬ ‫4(‬ ‫5(‬ ‫4‬ ‫بررسي نیازهاي مصرف كنندگان در گروههاي سني مختلف در جوامع‬ ‫گوناگون‬ ‫بررسي كاالهاي رقباي مهم تجاري و شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت آنها‬ ‫اعزام نماینده یا پژوهشگر به نمایشگاههاي صنعتي یا تجاري كه در آنها‬ ‫نوآوریهاي تكنولوژیكي عرضه مي شود.‬ ‫بازدید مخفیانه از مراكز تولید شركتهاي رقیبي كه در موقعیت برتري قرار‬ ‫دارند.‬ ‫جذب نخبگان یا افرادي كه ضریب هوشي باالیي دارند به مراكز تحقیقاتي و‬ ‫تأمین كامل زندگي آنان‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 5. 5. ‫ارزیابي ایده‬ ‫ارزیابي ایده باید به گونه اي صورت گیرد كه پاسخ پرسشهاي زیر روشن شود:‬ ‫1( آیا مصرف كننده (مشتري) در بازار هدف از كاالي جدیدي كه تولید خواهد شد استقبال‬ ‫خواهد كرد؟ به عبارت دیگر ایده تولید شده اگر از قوه به فعل درآید چه نفعي عاید‬ ‫مصرف كننده خواهد كرد؟به چه نیازي پاسخ خواهد داد؟‬ ‫2( كاالي جدید چه سهمي از بازار را به خود اختصاص خواهد داد و چه گروه هایي از‬ ‫جامعه مصرف كننده آن خواهند بود؟ )‪)MARKET SEGMENT‬‬ ‫3( روند فروش كاال در آینده چگونه خواهد بود؟ آیا سیر صعودي خواهد داشت یا چرخه‬ ‫حیات آن ناپایدار است؟‬ ‫4( آیا ساخت كاال از لحاظ فني امكان پذیر است؟‬ ‫5( عكس العمل رقبا (فرآورده هاي رقیب ) در قبال عرضه كاال (یافته پژوهشي كه جنبه‬ ‫تجاري به خود گرفته) چه خواهد بود؟‬ ‫6( آیا ساخت كاال پس از برآورد تمام هزینه ها (با توجه به قیمتي كه مصرف كننده توان‬ ‫پرداخت آن را دارد) سودآور است؟‬ ‫5‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 6. 6. ‫توسعه « ایده» و بررسي كاربردي كردن آن‬ ‫در این مرحله نكات مهم بازاریابي از جنبه هاي دیگرمطرح مي شود‬ ‫كه الزم است براي روشن شدن آنها تحقیقات تكمیلي صورت گیرد. این‬ ‫نكات عبارتند از:‬ ‫‪ ‬بازارهدف براي این كاال كدام است و خصوصیات آن چیست؟‬ ‫‪ ‬كاال باید چه نیازهایي از مصرف كننده را برآورده نماید؟‬ ‫‪ ‬عكس العمل مصرف كننده در بازار هدف در قبال این كاال چیست؟‬ ‫‪ ‬چگونه مي توان كاال را با كمترین هزینه تولید نمود؟‬ ‫6‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 7. 7. ‫تحلیل تجاري كاال‬ ‫منظور از تحلیل تجاري )‪ (BUSINESS ANALYSIS‬آنست كه بنگاه‬ ‫اقتصادي، قبل از تولید، با بررسي هاي آماري خود به نكات زیر پي‬ ‫ببرد :‬ ‫1( مناسب ترین میزان تولید كاال، در مرحله نخست، چه تعداد و‬ ‫مقداري است ؟‬ ‫2( نقاط سربه سری تولید و شروع سودآوري کدام است؟‬ ‫7‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 8. 8. ‫تست ‪ BETA‬و بازار سنجي‬ ‫در این مرحله یك مدل فیزیكي از كاال تهیه و نحوه استفاده از آن بررسي‬ ‫می گردد. ممكن است نمونه نرم افزاري كاال نیز(در صورت امکان) براي‬ ‫نظرخواهي ازکارشناسان تهیه و براي آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالي‬ ‫كاال قبل از مرحله تولید مشخص گردد.‬ ‫معموالا نمونه اولیه كاال در نمایشگاه هاي تجاري كشورهایي كه به مقررات‬ ‫كپي رایت متعهد هستند یا حقوق مالكیت معنوي را رعایت مي كنند به معرض‬ ‫نمایش گذارده مي شود تا مشتریان بالقوه در مورد آن اظهارنظر كنند و پس از‬ ‫گردآوري اظهارنظرها یا آگاهي از نقایص احتمالي كاال، اصالحات و جرح و‬ ‫تعدیل هاي الزم در آن صورت مي گیرد ؛در این مرحله تعداد محدودي از كاال‬ ‫به صورت آزمایشي تولید و به یكي از بازارهاي خوش آتیه ارسال مي شود تا‬ ‫مشخص گردد مورد قبول مشتري واقع خواهد شد یا خیر؟‬ ‫8‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 9. 9. ‫جنبه هاي فني و اجرایي‬ ‫در این مرحله نكات زیر مورد توجه قرار مي گیرد:‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫9‬ ‫برآورد اعتبار مورد نیاز براي تجاري سازي یافته تحقیق‬ ‫تهیه ابزار تبلیغي الزم (كاتالوگ، بروشور...) براي معرفي كاال‬ ‫تدوین برنامه ساخت كاال‬ ‫ایجاد تشكیالتي براي تولید و عرضه كاال در بنگاه اقتصادي ذیربط‬ ‫انجام امور لجستیكي مربوط به كاال‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 10. 10. ‫تجاري شدن‬ ‫برای عرضه تجاری کاال الزم است امور زیر صورت پذیرد:‬ ‫• ایجاد شبكه هاي توزیع براي عرضه كاال (تماس باعمده‬ ‫فروش، خرده فروش، فروشگاههاي زنجیره اي، واگذاري‬ ‫نمایندگي فروش ؛ایجاد فروشگاههاي اختصاصي....)‬ ‫• اجراي یك برنامه تبلیغي كارآمد براي معرفي كاالي جدید‬ ‫به خریداران بالقوه‬ ‫01‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 11. 11. ‫تجاری سازی یکی از سه سازوكار عمده دانشگاه‬ ‫عموما دانشگاه براي انتقال دانش سه سازوكارعمده دارد :‬ ‫1( انتشار دانش از طریق همایش ها و انتشارات علمي‬ ‫2( آموزش نیروي كار ماهر‬ ‫3( تجاري سازي دانش‬ ‫تجاری سازی می تواند از طریق:‬ ‫‪ ‬فعالیت هاي مشاوره اي‬ ‫‪ ‬قراردادهاي تحقیقاتي با صنعت‬ ‫‪ ‬به ثبت رساني و تشكیل شركت هاي انشعابي (دانش بنیان)‬ ‫صورت گیر د.‬ ‫11‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 12. 12. ‫تجاری سازی بر گرفته از عرضه و تقاضا‬ ‫تجاري سازي دانش و فناوري دانشگاهي بر نوعي سازوكار‬ ‫بازار استوار است و نیازمند آن است كه هر دو بعد عرضه و‬ ‫تقاضا مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، در كنار جهت‬ ‫یابي دانشگاه در مسیر تولید و عرضه دانش و فناوري نیاز‬ ‫است تقاضاي سامان دهي نیز براي دانش و فناوري عرضه‬ ‫شده وجود داشته باشد.‬ ‫21‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 13. 13. ‫پارادکس اروپایی معضل تجاری سازی‬ ‫از آنجا كه فعالیت هاي تجاري سازي مي تواند بر فعالیت هاي‬ ‫آموزشي و پژوهشي دانشگاه تأثیرگذار باشند، امكان بروز تعارض‬ ‫و مقاومت در برابر آن ها وجود دارد.‬ ‫اخیرا در پژوهش ها، توجه صاحبنظران به پدیده اي معطوف شده‬ ‫كه اصطالحا "پارادكس اروپایي "نامیده مي شود .‬ ‫اروپا یكي از بزرگترین سرمایه گذاران در زمینه تولید دانش جدید‬ ‫در قالب تحقیق و توسعه، دانشگاه هاي پژوهشي و سرمایه انساني‬ ‫است؛ در حالي كه روند تجاري سازي، نوآوري و در نهایت رشد‬ ‫اقتصادي ناشي از سرمایه گذاري بر دانش در این قاره، نسبتا‬ ‫پایین و در بسیاري از موارد ناامید كننده است‬ ‫31‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 14. 14. ‫تجاری سازی و موانع‬ ‫این امر نشان مي دهد كه برخي عوامل وجود دارند كه‬ ‫بر مسیر تجاري سازي دانش، مانع ایجاد كرده و‬ ‫شناسایي و رفع آنها براي ثمربخشي سرمایه گذاري ها‬ ‫و اقدامات انجام شده، بسیار مهم و ضروري است .‬ ‫البته این عوامل ممكن است در جوامع، محیط ها و‬ ‫شرایط گوناگون، متفاوت باشند.‬ ‫41‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 15. 15. ‫تجاری سازی و موانع‬ ‫جنبه های دخیل در انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت‬ ‫شامل : مالحظات مربوط به فعالیت ها، انگیزه ها و‬ ‫ادراكات دانشمندان، مدیران اجرایي دانشگاه، و شركت‬ ‫/ كارآفرینان است.‬ ‫51‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 16. 16. ‫تجاری سازی و موانع‬ ‫یکی از مهمترین انگیزه های متخصصین دانشگاهي، شناخته‬ ‫شدن در مجامع علمي است كه عموما به صورت انتشار‬ ‫مقاالت در مجالت سطح باالی علمی پژوهشی، ارائه‬ ‫سخنرانی در كنفرانس هاي معتبر و اخذ امتیازات پژوهشي‬ ‫جلوه مینماید.‬ ‫اعضاي هیات علمي ممكن است با منافع مالي شخصي یا ایجاد‬ ‫شرایط ویژه و مطمئن رفاهی-شغلی براي پژوهشگران ارشد‬ ‫ودسترسی به تجهیزات آزمایشگاهي پیشرفته نیز برانگیخته‬ ‫شوند.‬ ‫61‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 17. 17. ‫تجاری سازی و موانع‬ ‫فعالیت ها و انگیزه هاي شركت ها و كارآفرینان نیز نسبتا‬ ‫واضح و روشن است، آنها به دنبال تجاري سازي فناوري‬ ‫هاي مبتني بر دانش براي منافع مالي هستند كه براي انجام آن،‬ ‫تمایل به داشتن حقوق انحصاري براي فناوري هاي ساخته‬ ‫شده دارند.‬ ‫71‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 18. 18. ‫تجاری سازی و موانع‬ ‫در مجموع مي توان گفت كه موانع زیادي بر سر راه‬ ‫اثربخشي انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت وجود دارد كه‬ ‫شامل :‬ ‫‪ ‬تقابل فرهنگ ها‬ ‫‪ ‬عدم انعطاف بروكراتیك‬ ‫‪ ‬سیستم هاي ضعیف پاداش دهي‬ ‫‪ ‬مدیریت غیر اثربخش دفاتر انتقال فناوري دانشگاه‬ ‫81‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 19. 19. ‫تجاری سازی و موانع‬ ‫در میان علل عدم همكاري شركت ها با دانشگاه، شركت ها و‬ ‫کارآفرینان به موارد زیراشاره می نمایند:‬ ‫• اختالفات موجود بین اهداف دو طرف‬ ‫• طوالني بودن زمان پژوهش هاي دانشگاهي‬ ‫• تمركزهاي متفاوت و در نتیجه سواالت پژوهشي متفاوت مد‬ ‫نظر دو طرف‬ ‫• تفاوت هاي فرهنگي‬ ‫• دشواري هاي موجود در رویه هاي آشكار كردن « علم‬ ‫عمومی»‬ ‫91‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 20. 20. ‫عقب بودن دانشگاه از صنعت‬ ‫بعالوه در برخي بخش ها نیز مالحظه مي شود كه دانشگاه ها‬ ‫نسبت به صنعت عقب تر هستند، به این صورت كه فارغ‬ ‫التحصیالن آنها آشنایي با پیشرفت هاي اخیر صنعت ندارند.‬ ‫البته این امر بیشتر به خاطر ارتباط صنعت با شرکای تجاری‬ ‫بین المللی تامین کننده مواد اولیه؛ماشین االت؛ یا تکنولوژی‬ ‫است که به علم روز دنیا دسترسی دارند.‬ ‫02‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 21. 21. ‫موانع تجاری سازی در دانشگاه‬ ‫گاهي اوقات فراگرد انتقال دانش از دانشگاه ها به مشتریانشان‬ ‫با موانعي رو بروست كه برخي از عمده ترین آنها به شرح ذیل‬ ‫است :‬ ‫‪ ‬مدیریت غیر اثربخش مالكیت دارایي فكري دانشگا ه‬ ‫‪ ‬مخالفت برخي دانشگاهیان با انتقا ل تجاري دانش‬ ‫‪ ‬عدم انگیزه پژوهشگران در تجاري سازي یافته ها و اختراعات خود‬ ‫‪ ‬فرهنگ دانشگا ه‬ ‫‪ ‬تفاوت هاي فرهنگي بین دانشگاه و صنعت‬ ‫12‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 22. 22. ‫مدیریت غیر اثربخش مالكیت دارایي فكري دانشگا ه‬ ‫با افزایش اخیر انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت كه از طریق دفاتر‬ ‫انتقال فناوري مدیریت مي شوند، شاهد افزایش پیچیدگي پژوهش هاي‬ ‫مشاركتي ؛ افزایش بروز تنش های فی مابین و غیر اثر بخش بودن‬ ‫مدیریت دارایي فكري دانشگاه ها بخصوص در رفع مشکالت هستیم .‬ ‫البته این امر به دلیل نسبتا جدید بودن مدیریت رسمي مجموعه اي از‬ ‫دارایي هاي فكري دانشگاهي تا حدی طبیعی است.‬ ‫22‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 23. 23. ‫مخالفت برخي دانشگاهیان با انتقا ل تجاري دانش‬ ‫برخي از دانشمندان و صاحب نظران به پارادایم كارآفرینانه‬ ‫به عنوان تهدیدي براي تمامیت سنتي دانشگاه ها مي نگرند .‬ ‫آنها معتقدند كه باید با گرایش به كارآفریني در دانشگاه ها‬ ‫مقابله كرد؛ زیرا منافع مالي مي تواند منجر به از بین رفتن‬ ‫نقش دانشگاه به عنوان منتقد مستقل جامعه گردد.‬ ‫32‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 24. 24. ‫عدم انگیزه پژوهشگران در تجاري سازي یافته ها و‬ ‫اختراعات خود‬ ‫یكي از موضوعات مهم پیش روي دانشگاه ها این است كه آیا‬ ‫پژوهشگران انگیزه كافي براي اعالم و ارائه اختراعات خود‬ ‫و مشاركت در توسعه بیشتر آن از طریق توافقنامه هاي‬ ‫واگذاري امتیاز دارند ؟‬ ‫42‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 25. 25. ‫فرهنگ دانشگاه‬ ‫« انتشار یا نابودي»‬ ‫یكي از موانع عمده در فراگرد تجاري سازي دانش، فرهنگ‬ ‫دانشگاهي است اغلب فرهنگ دانشگاه تحت تسلط « انتشار یا‬ ‫نابودي» است و این فرهنگ ماهیتا باعث مي شود كه دانشگاه‬ ‫تمایلي به تجاري سازي، نداشته باشد. اگر چه گرایش به سمت‬ ‫توسعه دانشگاه ها و حوزه هاي دانشگاهي كارآفرین با‬ ‫« مأموریت سوم» توسعه اقتصادي، وجود دارد، اما مشكالتي‬ ‫در اجرایي شدن آن وجود خواهد داشت.‬ ‫52‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 26. 26. ‫تفاوت هاي فرهنگي بین دانشگاهیان و صنعتگران‬ ‫یافته هاي حاصل از بررسي موارد مختلف، تأ كید زیادي بر نیاز‬ ‫به مدیریت تفاوت هاي اجتناب ناپذیر فرهنگي بین دانشگاهیان و‬ ‫صنعت دارند؛ با این حال برجستگي این موضوع درموارد‬ ‫مختلف، متفاوت است. موضوعات فرهنگي اصلي بروز یافته در‬ ‫برخي تحقیقات، نیاز به اولویت ها و مقیاس زماني مشترك هستند‬ ‫بیشتر پژوهشگران دانشگاهي به پول به عنوان ابزاري براي‬ ‫پیشرفت علمي مي نگرند، برعكس صاحبان كسب و كار كه به‬ ‫پول به عنوان هدف نگریسته و علم را تنها ابزاري براي رسیدن‬ ‫به آن هدف میدانند این روابط نشانگر تفاوت هاي فرهنگي در این‬ ‫دو محیط است.‬ ‫62‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 27. 27. ‫دو سوال اساسی ره گشا‬ ‫(اهداف متفاوت)‬ ‫پاسخ به دو سوال اساسی زیرمی تواند کمک شایانی به بحث نماید:‬ ‫1( چه منافعي دانشگاه ها و سازمان ها را براي درگیر شدن در روابط‬ ‫صنعت و دانشگاه بر مي انگیزد؟‬ ‫2( و آیا دانشگاه ها و سازمان ها با منافع متفاوتي براي وارد شدن در روابط‬ ‫صنعت و دانشگاه برانگیخته مي شوند؟‬ ‫بر اساس نتایج تحقیقات مشاهده مي شود كه هر یك از طرفین صنعت و دانشگاه‬ ‫به دنبال انواع متفاوتي از منافع هستند.‬ ‫• از دیدگاه دانشگاهیان، صنایع تنها به دنبال سود، بهره وري روي خط؛‬ ‫توسعه محصول و نظایر اینها هستند.‬ ‫• در حالي كه فرهنگ حاكم بر دانشگاه بسیار متفاوت است. دانشگاهیان‬ ‫همیشه با پول برانگیخته نمي شوند. گاهي با شوق و عالقه شدید به كار،‬ ‫برانگیخته مي شوند .‬ ‫72‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 28. 28. ‫منافع عمده تجاری سازی عنوان شده از سوی‬ ‫دانشگاه‬ ‫در مجموع 11منفعت زیر به عنوان موارد عمده از سوي دانشگاه اشاره شده است:‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫6.‬ ‫7.‬ ‫8.‬ ‫9.‬ ‫01.‬ ‫11.‬ ‫توسعه فناوري‬ ‫تولید دانش‬ ‫انتشارات‬ ‫اعطاي حق امتیاز‬ ‫موضوعات مربوط به منابع انساني‬ ‫كسب سود‬ ‫كسب بودجه براي پژوهش هاي آتي‬ ‫دستیابي به بودجه هاي دولتي‬ ‫تحقیقات بنیادي‬ ‫تحقیقات كاربردي‬ ‫و كاربردي كردن دانش جدید‬ ‫9 فقدان درك طرفین از فرهنگ یك دیگر و اهداف متعارض بین آنها مي تواند مانع روابط مناسب بین آنها شود، بویژه اینكه بین عالقه‬ ‫به انتشار یافته هاي جدید علمي و استفاده تجاري از دانش جدید، تعارض وجود دارد.‬ ‫82‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 29. 29. ‫اقدامات الزم برای تجاری سازی از سوی‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشگاه ها باید به انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت از دیدگاه استراتژیك بنگرند؛ یعني‬ ‫آنها باید مجموعه اي از مسائل اجرایي و قاعده مندي را مد نظر قرار دهند. مسائل اجرایي‬ ‫عبارتند از :‬ ‫• تغییر در مدیریت نیروي انساني و دیگر اقدامات سازماني‬ ‫و مسائل كلیدي قاعده مندسازي شامل :‬ ‫• تدوین اهداف و اولویت هاي نهادي براي انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت‬ ‫• و موضوعات مرتبط با تعیین سطح مناسب منابع براي تخصیص به انتقال فناوري از‬ ‫دانشگاه به صنعت هستند.‬ ‫این تمهیدات بر تصمیمات مربوط به مجموعه فناوري هاي گوناگون (مثل فناوري‬ ‫زیستي)و نقاط تمركز انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت، مثل اعطاي امتیاز، كسب و‬ ‫كارهاي تازه تأ سیس، پژوهش هاي حمایت شده و سایر مكانیزم هاي انتقال فناوري از‬ ‫دانشگاه به صنعت كه مستقیما بر توسعه اقتصادي تمركز دارند (مثل پارك هاي علم و‬ ‫فناوري )، تأ ثیر مي گذارند.‬ ‫92‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 30. 30. ‫چند توصیه عمومی به دانشگاه ها برای گسترش‬ ‫تجاری سازی‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫6.‬ ‫7.‬ ‫8.‬ ‫03‬ ‫دانشگاه ها باید درك خود را از نیازهاي " مشتریان "واقعي خود یعني شركت ها كه مي توانند فناوري‬ ‫هاي آنها را به طور بالقوه تجاري سازند ؛ بهبود ببخشند .‬ ‫در مذاكرات بر سر توافق هاي انتقال فناوري، موضع منعطف تري اتخاذ كرده و سیاست ها و رویه هاي‬ ‫انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت را ساده تر و موثرتر كنند.‬ ‫مدیران دفاتر انتقال فناوري و متصدیان اعطاي امتیاز را از افراد داراي تجربه كسب و كار انتخاب كنند .‬ ‫در دفاتر انتقال فناوري به جبران خدمت انگیزشي روي آورند .‬ ‫مدیران اجرایي/ پژوهشي؛ مدیران را از میان افراد داراي دید استراتژیك كه مي توانند به عنوان مهره‬ ‫هاي مرزي موثرتري عمل كنند، انتخاب نمایند .‬ ‫منابع بیشتري به دفاتر انتقال فناوري و امتیاز دهي اختصاص دهند .‬ ‫پاداش براي مشاركت دانشكده ها در انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت را از طریق ارزشگذاري حق‬ ‫امتیازات و مجوزها در تصمیمات ارتقاء و تصدي، افزایش دهند. و به اعضاي هیات علمي اجازه دهند كه‬ ‫بخش بزرگي از درآمد اعطاي امتیاز را داشته باشند .‬ ‫۸ . تشخیص ارزش ارتباطات فردي و شبكه هاي اجتماعي، شامل دانشمندان، دانشجویان، و فارغ‬ ‫التحصیالن.‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬
 31. 31. ‫پایان‬ ‫شاید این جمعه بیاید شاید......‬ ‫13‬ ‫گرد آوری : دکتر محمد بقایی- محقق و مخترع‬

×