Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

устав на авхб

718 views

Published on

Устав на Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

устав на авхб

 1. 1. УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ХИРУРЗИ В БЪЛГАРИЯ” ГР. СТАРА ЗАГОРА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1). Този Устав регламентира структурата, управлението и дейността насдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ХИРУРЗИ ВБЪЛГАРИЯ”, наричана за краткост в този устав – „асоциация”. (2) Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България е неправителствена,независима и доброволна организация, обединяваща ветеринарните хирурзи,специализанти, докторанти, практикуващи ветеринарни хирурзи, които са заявилидоброволно желанието си за членство, приемат Устава и отговарят на условията зачленство. (3). Асоциацията е юридическо лице, отделно от членовете си, регистрираносъгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ),Устава и Решението на Учредителното събрание. (4). Асоциацията отговаря за задълженията си със своето имущество. (5). Членовете на асоциацията не отговарят за задълженията на асоциацията. (6). Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски. II. НАИМЕНОВАНИЕ Чл.2.(1). Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието„АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ХИРУРЗИ В БЪЛГАРИЯ”. (2). Всяко писмено изявление от името на асоциацията трябва да съдържанеговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително номер отрегистър БУЛСТАТ. (3). Документите на асоциацията се подпечатват с кръгъл печат, съдържащнаименованието му. III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Чл.3.(1) Седалището на „АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ХИРУРЗИ ВБЪЛГАРИЯ” е в гр. Стара Загора. (2) Адресът на управление на асоциацията е: Студентски град, Тракийскиуниверситет, Ветеринарномедицински факултет, Катедра Ветеринарна хирургия. IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Чл.4. Основни цели на асоциацията са: 1. Да обедини ветеринарните специалисти по хирургия в България, както и тезиреализирани зад граница с цел повишаване на теоретичните знания и практическите 1
 2. 2. умения, чрез активна комуникация между науката и практиката, по отношениеприлагането на по-високи стандарти във ветеринарната хирургия. 2. Да извършва регистрация на специалистите - ветеринарни хирурзи, наспециализиращите и на работещите ветеринарни хирурзи в България. 3. Да съдейства за повишаване на теоретичните знания и практическите умениячрез осигуряване на реални възможности, както за специализация по ветеринарнахирургия, така и за продължаващо обучение на своите членове у нас и в чужбина; 4. Да установява и развива международно сътрудничество със сродниорганизации от други страни и да разширява контактите на българските ветеринарнихирурзи с изтъкнати чуждестранни специалисти за внедряване на световнитепостижения в България; 5. Да работи за създаване и развитие на нормативна и методическа база в областтана ветеринарната хирургия в България, чрез създаване на стандарти за ветеринарнатахирургия и правила за прилагането им, както и на други професионално издържанипроекти. 6. Да обедини усилията на своите членове, с цел да защитава правата и интереситеим пред органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власти в България; 7. Да развива Ветеринарната хирургия в България по следните направления:Анестезиология, реанимация и спешна медицина; Ортопедия и подология; Хирургия намеките тъкани; Стоматология и орална хирургия; Офталмология; Онкология;Неврология; Образна диагностика; Физикална терапия. V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ Чл.5. Средствата, с които асоциацията ще постига своите цели, са: 1. Организиране и провеждане на семинари за обучение на специалисти похирургия и лекари от практиката, осигуряване на актуални наши и международниобразователни програми, обмяна на опит между специалисти, кадри и др. 2. Тясно сътрудничество с професионалните ветеринарни организации в странатаи чужбина. 3. Сътрудничество с международни организации по ветеринарна хирургия,разработване на съвместни научни проекти, издаване и разпространение на печатниматериали, списания, сборници и други. 4. Осъществяване в страната и чужбина на дейности и сделки, включителнопридобиване права върху обекти на интелектуалната собственост или други права.Създаване на контакти с наши и чуждестранни инвеститори с оглед изграждане на бази,необходими за развитието на ветеринарната хирургия в България. 5. Финансиране и подпомагане на стипендианти, специализанти и дипломанти вобластта на ветеринарната хирургия в страната и чужбина. 6. Участие в изготвянето на проекти за нормативни документи, уреждащипроблемите на ветеринарната хирургия в България. 7. Реализиране на договорни отношения и сътрудничество с местни ичуждестранни физически или юридически лица, с държавни институции или другиюридически лица с нестопанска цел, учредяване на търговски дружества и придобиванена дялове и акции в търговски дружества. 2
 3. 3. VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ Чл.6. Асоциацията осъществява дейност в частна полза. VII. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ Чл.7. Предметът на дейност на асоциацията е в защита интересите наветеринарните хирурзи в България, изразяваща се в обединяване на ветеринарнитеспециалисти по хирургия в България и чужбина, регистрация на специалистите -ветеринарни хирурзи, на специализиращите и на работещите ветеринарни хирурзи вБългария, повишаване на теоретичните знания и практическите умения наспециалистите по ветеринарна хирургия, установяване и развитие на международносътрудничество със сродни организации, внедряване на световните постижения вБългария, създаване и развитие на нормативна и методическа база в областта наветеринарната хирургия в България, създаване на стандарти за ветеринарната хирургия иправила за прилагането им. Развитие на Ветеринарната хирургия в България внаправленията Анестезиология, реанимация и спешна медицина; Ортопедия иподология; Хирургия на меките тъкани; Стоматология и орална хирургия;Офталмология; Онкология; Неврология; Образна диагностика; Физикална терапия. (2). Асоциацията ще извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана спредмета на основната дейност, като използва приходите за постигане на определенитев този устав цели. VIII. СРОК Чл.8. Асоциацията се учредява за неопределено време. IX. ЧЛЕНСТВО Чл.9.(1) Членове могат да бъдат дееспособни физически лица (индивидуалничленове), юридически лица (колективни членове), които желаят да допринесат запостигане целите на асоциацията и които приемат устава на асоциацията и активносъдействат за постигане целите и задачите, и редовно плащат членския си внос. (2) Индивидуален член на асоциацията може да бъде: - ветеринарен лекар – магистър, преподавател в катедрите по Хирургия във ВМФ – Ст.Загора или ВМФ – София. - ветеринарен лекар - магистър с допълнителна специализация по ветеринарна хирургия; - ветеринарен лекар - магистър защитил докторска дисертация по проблемите на ветеринарната хирургия; - ветеринарен лекар – магистър, работещ на постоянен трудов договор в катедрите и клиниките по ветеринарна хирургия на ВМФ в Стара Загора и София. (3) Колективни членове са юридически лица, с интереси и дейности сходни с тези на АВХБ и желаят да работят съвместно за постигане на целите на асоциацията, като при вземане на решения имат право на един глас в общото събрание на сдружението. 3
 4. 4. (4) Асоцииран член на асоциацията може да бъде всяко дееспособно лице с правоспособност на ветеринарен лекар – магистър. (5) Асоциираните членове имат всички права и задължения на редовните членовена сдружението, но не могат да бъдат избирани в неговите органи за управление иликонтрол, както и в работни и експертни групи или комисии, както и като делегати заучастие в други организации или мероприятия, както и нямат право да гласуват привземането на решения от Общото събрание на сдружението. (6) Асоциираните членове заплащат половината от определения встъпителен имесечен членски внос. (7) За големи заслуги в областта на ветеринарната хирургия, на български иличужди граждани може да бъде присъдено званието „Почетен член” и „Почетенпредседател” на АВХБ. Утвърждаването на почетните членове и почетнитепредседатели се извършва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.Почетните членове се освобождават от членски внос и нямат правата на редовнитечленове. Те могат да бъдат едновременно почетни и редовни членове, но в такъв случайзаплащат членски внос и имат правата на редовните членове. Х. ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО Чл.10.(1). Членуването в асоциацията е доброволно. Всички членове наасоциацията са равнопоставени. (2). Кандидатьт подава писмено заявление до Управителния съвет, в коетодекларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите -юридически лица, представят със заявлението и заверени копия от документите си зарегистрация и от решението на управителните си органи за членство в асоциацията. XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ Чл.11.(1). Членовете на асоциацията имат следните права: 1. да участват в управлението на асоциацията; 2. да бъдат информирани за дейността на асоциацията; 3. да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано супражняване на дейности и функции, пряко свързани с предмета на дейност; 4. да се ползват от резултатите от дейността на асоциацията съгласноразпоредбите на този Устав; 5. да излагат свободно своите възгледи и да правят предложения за изменения идопълнения на устава на асоциацията и други негови документи; 6. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на асоциацията, работнии експертни групи, комисии, делегати за участие в други организации, както и за участиев национални и международни конференции и конгреси; 7. да обжалват решения и действия на Управителния съвет и други органи наасоциацията пред Общото събрание; 8. да участват във всички научни прояви на асоциацията; 9. да бъдат информирани за всички дела на асоциацията и да участват във всичкидейности, свързани с осъществяване на целите й; 4
 5. 5. Чл.12.(1). Членовете на асоциацията са длъжни: 1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията наръководните органи на асоциацията; 2. да участват в дейността на асоциацията и да работят за осъществяванена нейните цели; 3. да издигат авторитета на асоциацията, да помагат за увеличаване наимуществото й и да не извършват дейности и бездействия, които противоречат на целитей или я злепоставят; 4. да заплащат месечния членски вноски в размер, утвърден с решение на Общотосъбрание, на два пъти в рамките на календарната година, като първото плащане сеизвършва не по-късно от 01.06. (първи юни), а второто плащане – не по-късно от 01.12.(първи декември) на текущата година. Чл.13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, санепрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно припрекратяване. Чл.14. Членовете на асоциацията имат право да овластят трето лице да упражняватехните права и да изпълнява задълженията им в Общото събрание, което се извършваписмено и произвежда действие след приемането на писмено уведомяване отУправителния съвет и гласуването му от Общото събрание. В тези случаи членоветеносят солидарна отговорност с овластеното лице за неизпълнение на технитезадължения. Чл.15. За задълженията на асоциацията неговите членове не носят личнаотговорност. XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО Чл.16.(1). Членството в асоциацията се прекратява: 1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет наасоциацията; 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение, респ. прекратяванеюридическата личност на член на сдружението; 3. с изключването; 4. с прекратяване на асоциацията; 5. при отпадане. Чл.17.(1). Член на асоциацията може да бъде изключен с решение на Общотосъбрание по предложение на Управителния съвет, когато: 1. нарушава предвидените в чл.12 задължения; 2. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство васоциацията несъвместимо. (2). При маловажни случаи на нарушения по чл.12 Управителният съвет определяс решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговитепоследици, при неспазване на който прави предложение за изключване. Чл.18.(1). Изключването се счита настъпило автоматично, когато редовен илиасоцииран член на асоциацията: 1. не е направил встъпителната си вноска в предвидения срок; 2. не е внесъл или е просрочил с три месеца годишния си членски внос; 3. е преустановил участието си в дейността на асоциацията, като не е присъствална повече от 2 последователни заседания на Общото събрание, и др. 5
 6. 6. (2). Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документитена асоциацията, който докладва изключването на Общото събрание и го отразява вдокументацията на асоциацията. Чл.19. При прекратяване на членството асоциацията не дължи връщане нанаправените вноски от членския внос. Прекратилият членството си член на асоциациятае длъжен да направи просрочените вноски от членския си внос за периода на членствотому. XIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Чл.20. Органи на асоциацията са: Общото събрание, Управителният съвет,Председателят и Контролният съвет. (2). Върховен орган на асоциацията е Общото събрание. (3). Управителен орган на асоциацията е Управителният съвет. (4). Представителен орган на асоциацията е Председателят. (5). Специализиран контролен орган на асоциацията е Контролният съвет. XIV. ОБЩО СЪБРАНИЕ Чл.21.(1). Общото събрание се състои от всички членове на асоциацията –индивидуални, колективни и асоциирани. (2). Юридическите лица участват в Общото сьбрание чрез лицата, които гипредставляват или от техни упълномощени представители - физически лица. (3). Членовете на асоциацията могат да упълномощават с изрично писменопълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен бройзаседания на Общото събрание. Упълномощените лица нямат право да представляватповече от един член на Общото събрание и да преупълномощават с правата си третилица. XV. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Чл.22. Общото събрание: 1. изменя и допълва Устава; 2. определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния съвет иКонтролния съвет. Определя възнаграждението им; 3. утвърждава или отменя решението на управителния съвет за приемането илиотказа за приемането на нови членове на асоциацията, както и изключва членове; 4. взема решение за преобразуване или прекратяване на асоциацията; 5. приема бюджета на асоциацията; 6. приема отчета за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет; 7. отменя решенията на другите органи на асоциацията, които противоречатна закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността наасоциацията; 8. взема решения по всички други въпроси, предоставени в неговатакомпетентност от закона или настоящия Устав. XVI. СВИКВАНЕ 6
 7. 7. Чл.23.(1). Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. (2). Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет наасоциацията. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение внаселеното място по седалището на асоциацията или в друго населено място, за коеточленовете на асоциацията са уведомени по реда на чл.24 от Устава. (3). Инициатива за свикването му има Управителният съвет. Една трета отчленовете на асоциацията имат право да поискат Управителния съвет да свика Общосъбрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменотопоискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане назаинтересуваните членове или натоварено от тях лице. XVII. РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ Чл.24.(1). Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовноОбщо събрание. (2). Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по инициатива наУправителния съвет или по искане на една трета от членовете на асоциацията -извънредно Общо събрание. (3). Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневният ред,датата, часът и мястото на провеждането, както и по чия инициатива то се свиква. (4). Поканата за редовното ОС се поставя на мястото за обявления в сградата, вкоято се намира управлението на асоциацията, най-малко един месец преди насроченияден, както и се изпраща по електронната поща на всички членове на организацията исъщата се публикува в страницата на организацията в интернет. (5). Поканата за извънредното ОС се поставя на мястото за обявления в сградата,в която се намира управлението на асоциацията, най-малко 10-дни преди насрочения дени същата се публикува в страницата на асоциацията в интернет, както и се изпраща поелектронната поща на всеки един от членовете. Чл.25. Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общотосъбрание, се предоставят на разположение на членовете на адреса на управление наасоциацията. При поискване те им се предоставят безплатно по пощата или с другитехнически и електронни средства за комуникация. XVIII. КВОРУМ Чл.26.(1). Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината отвсички членове. При липсата на кворум се отлага с един час по-късно на същото място ипри същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. (2). Кворумът се установява от комисия и се обявява от председателстващиясъбранието по списък, в който се записват имената на присъстващите членове и/илитехните упълномощени представители, подписва се от тях, заверява се от председателя исекретаря на събранието и се прилага към протокола. XIX. ГЛАСУВАНЕ 7
 8. 8. Чл.27. При гласуване всеки член на асоциацията има право на един глас. XX. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Чл.28. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси,отнасящи се до: 1. него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения, посъребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи иливъзпрепятства вземането на решения. XXI. РЕШЕНИЯ Чл.29. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50%плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията по чл.22, т.1 и 4 се вземат с квалифицираномнозинство 2/3 от присъстващите. Чл.30. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени вобявения в поканата дневен ред на заседанието, освен когато всички членове присъстватили са представени на събранието и няма възражения повдигнатите въпроси да бъдатобсъждани. XXII. ПРОТОКОЛ Чл.31.(1). За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който сезаверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, коитоотговарят за верността на съдържанието му. (2). Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писменитематериали по свикването и провеждането на Общото събрание се завежда в книга. (3). Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точнотоотразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. XXIII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Чл.32. Висш орган за управление и ръководство на асоциацията е Управителниятсъвет. Управителният съвет се състои най-малко от три лица, които са членове наасоциацията, избрани от Общото събрание. (2) Точният брой на членовете на Управителния съвет се определя от Общотосъбрание, като решението се приема при явно гласуване с обикновено мнозинство. (3). Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани безограничение. (4). До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнявасвоите функции. (5). Управителният съвет избира измежду членовете си организационен секретари определя функциите му. XXIV. МАНДАТ 8
 9. 9. Чл.33. Управителният съвет се избира за срок от 2 (две) години. XXV. ПРАВОМОЩИЯ Чл.34. Управителният съвет: 1. представлява асоциацията и определя обема на представителната власт начленовете си с вътрешни правила; 2. приема, изменя и допълва всички вътрешни актове на асоциацията сизключение на Устава; 3. взема решение за откриване и закриване на клонове и за промяна седалищетои адреса на асоциацията и клоновете и вписва промените в регистъра на съответниякомпетентен съд; 4. определя реда и организира извършването на дейността на асоциацията иноси отговорност за това; 5. взема решение за участие в други организации; 6. приема основните насоки и програма за дейността на асоциацията; 7. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; 8. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията натози Устав; 9. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 10. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 11. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на асоциацията; 12. взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са откомпетентността на Общото събрание на асоциацията. 13. приема или отказва приемането на нови членове на асоциацията. XXVI. ЗАСЕДАНИЯ Чл.35. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по неговаинициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца, както и по писмено искане нанеговите членове. Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок отписменото искане, заседание се свиква от всеки от заинтересуваните членове. Чл.36.(1). Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината отчленовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лице, с което има двустраннателефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяващаучастието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протоколаот председателстващия заседанието. (2). Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, акопротоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове наУправителния съвет. (3). Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагатразпоредбите на чл.32. XXVII. РЕШЕНИЯ Чл.37. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващитеси, а тези по чл.34, т.4 и 8 и чл.14, ал.2 ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове. 9
 10. 10. XXVIII. КОНТРОЛ. Чл.38.(1). Всеки заинтересуван член на асоциацията може да оспори пред Общотосъбрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, тозиУстав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено ведномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане нарешението. (2). Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действиятаси, увреждащи имуществото и интересите на асоциацията. XXIX. ПРЕДСЕДАТЕЛ Чл.39.(1). Председателят на асоциацията е Председател и на Управителния съвет.Председателят на асоциацията се избира от Общото събрание за срок, който съвпада съссрока на мандата на членовете на Управителния съвет. (2). Председателят може да бъде преизбиран без ограничение. До избирането нанов Председател старият продължава да изпълнява своите функции. Чл.40.(1). Председателят има следните правомощия: 1. осъществява оперативното ръководство и управление на Управителния съветна асоциацията; 2. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет; 3. представлява асоциацията пред държавата, нейните органи и съдебните власти,както и пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина; 4. осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията наОбщото събрание и Управителния съвет на асоциацията; 5. утвърждава щата и назначава и освобождава служителите на асоциацията; 6. извършва действия на разпореждане с недвижимо имущество на асоциациятасамо след изричното му оправомощаване от Общото събрание. (2). При отсъствие на Председателя или при наличието на обективна причина-болест, отсъствие от страната и др., упълномощен от Управителния съвет Заместник-председател изпълнява функциите му по този Устав. Чл.41. Председателят на Управителния съвет няма право да извършваразпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти наасоциацията, без да бъде изрично оправомощен затова от Общото събрание. XXX. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ Чл.42.(1). Контролният съвет е специализираният контролен орган наасоциацията, който се състои от 3 /трима/ членове, избрани от Общото събрание наасоциацията. Контролният съвет избира председателя си от своя състав, като той участвав заседанията на Управителния съвет без право на глас. (2). Контролният съвет провежда не по-малко от едно редовно заседание на всеки6 /шест/ месеца. (3) Мандатът на членовете на Контролния съвет се определя от Общото събраниеи съвпада с мандата на Управителния съвет, като решението се приема при явногласуване с обикновено мнозинство. (4). Контролният съвет има следните правомощия: 10
 11. 11. 1. контролира спазването на Устава и следи за законосъобразността на решениятана ръководните органи на асоциацията; 2. контролира опазването на имуществото на асоциацията; 3. дава заключение по годишния финансов отчет и по изпълнението на бюджетана асоциацията; 4. проверява финансовата дейност и счетоводната отчетност, като информираУправителния съвет и се отчита пряко пред Общото събрание. XXXI. КЛОНОВЕ Чл.43.(1). С решение на Управителния съвет на асоциацията могат да се откривати закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището насдружението. (2). Наименованието на клоновете на асоциацията се образува като къмнаименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, къдетое седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание занеговия предмет на дейност. Чл.44. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършватдейностите, определени с решението на Управителния съвет за откриването им. Съссъщото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителнатавласт на Управителя на клон. Чл.45. Управителят на клона най-малко веднъж годишно представя предУправителния съвет на асоциацията отчет за дейността на клона и разходванитесредства. Чл.46. Управителният съвет на асоциацията заявява пред съда, в района на койтосе намира седалището на учредения клон, неговото наименование и адрес, името иадреса на неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителнавласт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяванетосе извършва в седемдневен срок от датата на решението на Управителния съвет. XXXII ИМУЩЕСТВО Чл.47.(1). Имуществото на асоциацията се състои от правото на собственост идруги вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права,регламентирани от закона. (2). Размерът на вноската за членство се определя годишно от Управителниясъвет на асоциацията и се утвърждава от Общото събрание. XXXIII. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА Чл.48. Източниците на средства са годишни вноски за членство, доброволнивноски, субсидии и дарения от физически и юридически лица, спонсорство, приходи отсобствено имущество, средства от програми и проекти, финансирани от вътрешни имеждународни организации. XXXIV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ Чл.49.(1). Всяка година, до края на месец февруари, Управителният съвет съставяза изтеклата финансова година годишен финансов отчет и доклад за дейността. 11
 12. 12. (2). В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителеннезависим финансов одит от регистрирани одитори, последните се определят срешение на Управителния съвет. (3). Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът нарегистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят заразискване на редовното годишно Общо събрание. XXXV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ Чл. 50.(1) Сдружението се прекратява: 1. с решение на върховния си орган; 2. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в предвидените от закона случаи. Чл. 51.(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. (2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от неголице по установения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел ред. Чл.52.(1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторитеимущество се решава от върховния орган на сдружението. Ако такова решение не е биловзето до прекратяването, то се взема от ликвидатора. (2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или те не са определяеми, имуществотопреминава върху общината по седалището на сдружението. Чл. 53. След разпределение на имуществото ликвидаторът е длъжен да поисказаличаване вписването на сдружението от окръжния съд по седалището му. Неразделна част от Устава е Списък на учредителите на АСОЦИАЦИЯНА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ХИРУРЗИ В БЪЛГАРИЯ. 12

×