Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation DIPL

1,156 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation DIPL

 1. 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИБИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ ПРИНОРМАЛНО ЗАРАСТВАЩИ ИУСЛОЖНЕНИ ФРАКТУРИ ПРИ КУЧЕТА Дипломант: Д-р Живко Димитров Желязков
 2. 2. ЦелПроследяване промените в серумнитенива на някои биохимични маркери накостния метаболизъм, които настъпватв ранния период (до 1 месец) нанормалното фрактурно зарастване,както и тези при експерименталенмодел на остеомиелит при кучета.
 3. 3. Задачи1. Експериментално възпроизвеждане на фрактури на бедрена кост и интрамедуларно фиксиране с Кюнчеров гвоздей.2. Експериментално възпроизвеждане на фрактури на бедрена кост, интрамедуларно инокулиране на микробни суспензии и интрамедуларно фиксиране с Кюнчеров гвоздей.3. Проследяване на някои костни биохимични маркери в кръвния серум на кучетата при нормално зарастваща фрактура и при остеомиелит.
 4. 4. Материал и методи• Премедикация- Atropinum sulfuricum -0.02 mg/kg м. s.c.- Acepromazin maleas - 0.05 mg/kg м., i.m.;• Въвеждане в анестезия след 15 мин.- Thiopenton sodium (Thiopental)-2.5%, 6 mg/kg м., i.v.• Интубация и поддържане на анестезията- Halothane (Narcotan)- 2.5 об.%
 5. 5. Материал и методи 12 кучета n=6 n=6 (НЗФ) (ОСМ) остеотомия, E.coli 026 иостеотомия, Ps.aeruginosa,остеосинтеза остеосинтеза
 6. 6. Материал и методи Параклиничните изследвания обхващаха определяне на серумните или плазмени концентрации на следните показатели:• общ калций и йонизиран калций - чрез колориметричен тест на Biotrol.• неорганичен фосфор – чрез колориметричен тест на Biotrol.• обща и костна алкална фосфатаза – чрез колориметричен тест на Biotrol.• серумен остеокалцин - с радиоимунологичен тест (Henning-Berlin GmbH, Германия).• серумните нива на карбокситерминалния телопептид на колаген тип I (ICTP) - с радиоимунологичен тест (Оrion Diagnostica, Финландия). Получените резултати бяха обработени вариационно-статистически с помощта на ANOVA-метода.
 7. 7. Рентгенова картина при експериментален остеомиелит 1 седм. 2 седм. 3 седм. 4 седм. 8 седм.
 8. 8. Общ калций, mmol/L 32,5 * 2 НЗ Ф1,5 ОС М 10,5 0 0 1 седм. 2 седм. 3 седм. 4 седм.
 9. 9. Йонизиран калций, mmol/L1,41,2 * 1 *0,8 НЗ Ф0,6 ОС М0,40,2 0 0 1 седм. 2 седм. 3 седм. 4 седм.
 10. 10. Неорганичен фосфор, mol/L2,5 2 * * *1,5 НЗ Ф 1 ОС М0,5 0 0 1 седм. 2 седм. 3 седм. 4 седм.
 11. 11. Обща АФ, U/L140 *120100 80 НЗ Ф 60 ОС М 40 20 0 0 1 седм. 2 седм. 3 седм. 4 седм.
 12. 12. Костна АФ, U/L14 **1210 ** 8 НЗ Ф 6 ОС М 4 2 0 0 1 седм. 2 седм. 3 седм. 4 седм.
 13. 13. Остеокалцин, ng/mL50 **454035 *3025 нзФ20 осм1510 5 0 0 1 седм. 2 седм. 3 седм. 4 седм.
 14. 14. ICTP, ng/mL1816 * **141210 НЗ Ф *** 8 ОС М 6 * * 4 2 0 0 1 седм. 2 седм. 3 седм. 4 седм.
 15. 15. Изводи1. При нормално зарастваща фрактура на тръбести кости при кучета серумните нива на С-терминалния телопептид се повишават статистически значимо на първата седмица, запазват се до края на втората, след което се връщат към началните си стойности.2. При експериментален остеомиелит на кучета серумните нива на С- терминалния телопептид се повишават статистически значимо на втората седмица и се запазват високи до края на изследвания период. Началното повишение е доста преди процеса да се прояви рентгенологично. Тъй като ранната рентгенова диагноза на остеомиелита е трудна или невъзможна, при съмнение за костна инфекция или следоперативни усложнения освен рентгенологично изследване е добре да се изследват и биохимичните маркери за костната резорбция.3. При остеомиелита през първата и втората седмица се повишават достоверно и стойностите на костната алкална фосфатаза и остеокалцина, но бързо се връщат към изходните нива.

×