Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bvm- Justina

10,084 views

Published on

Published in: Business
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Te disa faqe jan si pergjigjje e te disa faqe jane si pytje,mund tndodh qe tket edhe gabime,por besoj qe mund te besh download dhe ne ato pergjigjje qe nuk je e sigurt ta verifikosh pergjigjjen dhe ta permisosh ,Sukses
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • mfal deshta met pyt kto si pergjigje qe iki bo,te saktat a jon me ngjyre te kuqe apo si ? .. edhe nuk po me duket qe jon 100% sigurt qeshtu ?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bvm- Justina

 1. 1. Qka eshte plani I biznesit dhe qka I sherben ndermarrjes • Plani i biznesit paraqet një dokument të rëndësishëm për të themeluar një biznes, për të menaxhuar atë dhe për të zhvilluar dhe rritur atë.Në këtë aspekt mund të thuhet se plani i biznesit paraqet: a) instrument të rëndësishëm të qeverisjes (nevojat e brendshme) b) zhvillimin e partneritetit dhe sigurimin e financimit nga burimet e jashtme. Plani i biznesit përgatitet si për biznese të reja që fillojnë punën si bazë për të marr vendim përfundimtar, por gjithashtu edhe bizneset ekzistuese duhet ta kenë planin e tyre të biznesit për të menaxhuar rritjen e bizneset.
 2. 2. . • Franca definimin e NV e jep si pas nr të të • më pak se 10 të punësuar janë ndërmarrje shumë • të vogla, • prej 10-49 të punësuar janë ndërmarrje të vogla, • prej 50-500 të punësuar janë ndërmarrje të • mesme, dhe • mbi 500 të punësuar janë ndërmarrje të mëdha • Italia gjithashtu ska një definim standard të NV si • p.sh: • mikro-ndërmarrjet, prej 1-19 të punësuar, • ndërmarrjet të vogla, prej 20 –99 të punësuar, dhe • ndërmarrjet e mesme, prej 100-499 të punësuar • Gjermania gjithashtu ska definicion standard të NV • si p.sh: • e vogël nga 0-49 të punësuar, • e mesme prej 50-499 të punësuar • Sipas Unionit Evropian bizneset ndahen në 3 • kategori: • ndërmarrjet (bizneset) mikro prej 1-9 të punësuar, ndërmarrjet (bizneset) e vogla prej 10-49 të • punësuar, dhe • ndërmarrjet (bizneset) e mesme prej 50-249 të • punësuar.
 3. 3. • Plani i biznesit e ka vlerën e vet vetëm nëse zbatohet dhe nëse zbatimi bëhet një nga brengat më të rëndësishme të pronarit/ndërmarrësit dhe menaxherëve të biznesit.Masat më të rëndësishme për realizimin e planit tëbiznesit janë:Sigurimi i burimeve financiare,Menaxhimi i biznesit, Hartimi i orarit për zbatimin e planit të biznesit, Identifikimi i aktiviteteve që duhet kryer,Caktimi i kohës së nevojshme për kryerjen e secilit aktivitet,Diagrami i Gantit është një paraqitje grafike mjaft e thjeshtë në të cilën pasqyrohen aktivitetet`
 4. 4. Kater karakteristikat qenesore te ndermarresit jane : • Njohja e shanseve ne treg • Pranon rrezik te menaxhushum • Aftesia per te siguruar resurset dhe menaxhuar biznesin
 5. 5. • Rëndësia e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në ekonomi të tregut Edhe pse janë të orientuara kah tregu lokal NVM kanë rol gjithnjë e më të madh edhe në këmbimet ndërkombëtare.Në literaturën ekonomike të shteteve të zhvilluara veçohen katër faktorë të kontributit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në ekonominë e tregut.1. kontributet në proceset e ndryshimeve teknologjike,2.kontributi në sjelljen e konkurrencës së shëndoshë,3. hapja e vendeve të reja të punës, dhe4. oferta e pasur e prodhimeve në tregun vendor. Konsiderohet se rreth 60-70 % e vendeve të reja të punës në vendet e OECD (vendet e zhvilluara të botës) janë të bazuara në BVM.Në shumicën e vendeve evropiane bizneset me më pakë se 50 punëtorë përbëjnë 90-99 % të numrit të përgjithshëm të bizneseve të regjistruara.Ndikimet në rritjen e rëndësisë së BVM vijnë kryesisht nga rritja e peshës së sektorit të shërbimeve,sektorit të ndërtimit dhe teknologjisë informative.
 6. 6. • Sipas Zimmerer dhe Scarborough (1998), Atributet • e profilit të ndërmarrësit janë : i • 1) Dëshira për marrjen e përgjegjësisë,2) Preferenca për një rrezik të menaxhueshëm,kalkulueshëm,3) Vetëbesimi i lartë në aftësinë për sukses,4) Dëshira për një përgjigje të shpejtë ndaj aksioneve të tyre (feed back)5) Energji e madhe, orari i zgjatur i punës, preokupimi i madh me idenë,6) Orientimi kah ardhmëria,7) Aftësia për të kapur shanset – menaxheret merren me menaxhimin e resurseve ekzistuese, kurse ndërmarrësit dëshirojnë të fitojnë nga mundësitë të cilat u krijohen,8) Shkathtësi për të organizuar gjërat, krijojnë kompani duke filluar nga asgjëja, vizionet e tyre i shndërrojnë në realitet, rezultati dhe suksesi janë burim më i madh i kënaqësisë sesa paraja,9) Fleksibiliteti dhe aftësia për adaptim
 7. 7. • Bizneset e vogla dhe bizneset e mëdha • Pikëpamja e parë, bizneset e vogla realizojnë aktivitet të ndryshëm nga të mëdhatë dhe si rrjedhojë nuk janë konkurrente të bizneseve të mëdha, ndryshe kjo qasje njihet edhe teoria e niçeve strategjike. Ndërsa sipas qasjes së dytë shpërndarja e bizneseve sipas madhësisë është rezultat i posedimit të ndonjë resursi të kufizuar specifik të prodhimit apo të ndonjë përparësie tjetër si lidhur me efiçencën e firmës apo fleksibilitetin e saj. • Sipas Nooteboom, bizneset e mëdha qëndrojnë më mirë në prodhimin e teknologjive të reja bazike, ndërsa bizneset e vogla janë më të mira në transformimin e tyre në produkte të reja për treg.Mirëpo këto 2 kategori të bizneseve nuk do të thotë se janë konkurrentë të njëri –tjetrit, por këta dy edhe kooperojnë dhe varen shumë nga njëri – tjetri.
 8. 8. • Bilanci i gjendjes • Planifikimi i bilancit të gjendjes së paku për një • periudhe trevjeçare është po ashtu i domosdoshëm për të konstatuar se cili do të jetë ndikimi i biznesit në pasurinë e pronarit.Në asetet e ndërmarrjes përfshihen të gjitha gjërat që kanë ndonjë vlerë të caktuar në para.Bilanci i gjendjes ofron informacione rreth fondeve të kompanisë përkatësisht se si janë shfrytëzuar ato në biznes.
 9. 9. • Specifikat e biznesit të vogël dhe të mesëm • Për të sqaruar dallimet në aplikimin e menaxhmentit në • ndërmarrjet e vogla dhe të mëdha, është e nevojshme që • të sqarohen disa karakteristika dhe ato janë:marrja më e shpejt e vendimeve,fleksibilitet më i madh,centralizim më i madh gjatë marrjes së vendimeve,strukturë organizative e thjeshtë,ndikim i madh i pronarit, komunikim I drejtpërdrejtë prej lart poshtë,participim i kufizuar i të punësuarve në vendimmarrje, me pakë nivele të menaxhmentit.Karakteristikë e ndërmarrjeve të vogla janë inovacionet,ndërmarrja e vogël shpesh është burim i materialeve të reja , i proceseve, ideve, shërbimeve dhe prodhimeve.Shumë nga produktet e sotme rrjedhin nga ndërmarrjet e vogla, ndërmarrjet e vogla kanë bërë më shumë se gjysmën e zbulimeve në 30 vitet e fundit. Ne vitet e 80-ta dhe 90-ta NV kanë krijuar përafërsisht 80% të punësimeve të reja të vendeve të punës.Përhapja e NVM- ve në Kosovë, sipas dinamikës
 10. 10. • Inovacionet dhe bizneset e vogla Ekziston një konsensus i përgjithshëm se inovacionet bartin barrën kryesore të rritjes ekonomike të ekonomive nacionale.Fazat kryesore të inovacionit janë si në vijim:inovacioni, zhvillimi, prodhimi, hyrja në treg dhe difuzioni.Si ndërmarrjet e vogla ashtu edhe të mëdhatë kontribuojnë në procesin e inovimeve. Mirëpo superioriteti i këtyre kategorive të bizneseve varet nga industria të cilës i takojnë. Meqenëse në një numër të madh të industrive bizneset e vogla janë shumë efikase në inovacione atëherë edhe ndikimi i tyre në rritjen ekonomike është i madh.
 11. 11. Franshiza eshte mardhenje kontraktuse midis shitsit dhe blersit per te drejten mbi • Ofrimin –shitjen dhe shperndarjen e produkteve te prodhuara apo sherbimin
 12. 12. Permendi disa nga elementet per mes te ciles behet analiza e tregut • Perkufizimi I produktit apo sherbimit dhe te destinimit te tij • Segmentimi I tregut dhe tregut cak • Analiza e konkurences dhe e qmimeve • Plani I shitjeve • Veqorit e marketingut ne BMV • Studim rasti
 13. 13. Sipas definicionit te UE mikrondermarrjet kan . • Ndermarrjet /biznesi mikro 1-9 • Ndermarrjet / bizenese te vogla 10-49 • Biznese te mesme 50-249
 14. 14. Si perkufizohen BMV sipas bankes Botrore • Mikro ndermarrjet 1-5 • Ndermarrje te vogla 6-25 • Ndermarrje te mese 25 -250
 15. 15. Rrethina e BVM-ve perfshin • Rrethina e bmv-ve perfshin faktoret e brenshum ( motivet e pronarit , vetit personale, shkadhesit teknike, aftesit menagjerjale) dhe faktoret e jashtem ( Mjedisin ekonomik,politik,social,dhe teknologjik)
 16. 16. Plani I biznesit • Mund te krahasohet me nje harat ne rrug sepse na tregon ku jemi tani dhe ku deshirojm te arrijm • Ne bilancit e suksesit paraqitet Fitimi ose Humbja
 17. 17. Pasuria e pronarit • paraqet diferencen midis aseteve dhe sherbimve si dhe perbehet nga kapitali themelues dhe fitimet e investuara ne firm • Objektivat ( qellimet ) duhet te percaktohen sipas rregulit smart qe do te thot • S-specifike M-I matshem A-I arritshem R- realist T-I perkufizuar ne pikpamje Kohore
 18. 18. Asetet Likuide perfshin • Paraja e gatshme • Kerkesat • Llogarit e pagueshe • Stoqet • Asetet Fikse • Paisjet Toka ndertesa mjetet e transportit
 19. 19. Qka kuptoni me fleksibilitet te BV • Bizneset e vogla njihen per aftsin e tyre per fleksibilitet , rendesia ekonomike qendron ne aftsin e tyre per te ndryshuar , bizneset e vogla nuk kan resurse te mjaftueshme ,dhe vazhdimisht jan nen peresion te tregut ,ato duhet te ndryshojn nese dojn te egzistojn
 20. 20. Elementet te cilat duhet te merren ne konsiderim per te dhene nje perkufizim se cilat jane specifikat qe e dallojen ndermarresin nga menaxheri jane Rreziku , Efektiviteti, Inovacioni • Segmentimi I tregut shpesh behet duke pasur parasyshe kategorit e ndryshme te konsumatoreve potencial sipas karakteristikave te ndryshme te tyre si:elementet qe e seegmentojn tregun , • Familja, Shtrirja gjeografike, Te ardhurat, Religjioni, Profesioni, Edukimi, Niveli social, Mosha.
 21. 21. Gjate hartimit te planit te biznesit perkufizimi I tregut cak behet sipas nje procedure qe ka te beje me: • Identifikimin e nevojave dhe kerkesave te tregut cak, Cili eshte klienti juaj, • Madhesia e tregut, terendet e rritjes • Komponentet e planit te marketingut jane: • Politika e qmimeve, strategjia e shitjes, promocioni dhe shperndarja duke e perfunduar me planin e shitjeve
 22. 22. Inovacionet • Thuhet sipas nje hulumtimi Empirike se bartes te Inovacioneve jan Bizneset e vogla. • Efektiviteti ne bizneset e vogla ne kuptimin e inovacioneve llogaritet ne baz te dy indikatoreve • Shpenzimet per Inovacione • Inovacionet per puntor
 23. 23. Fazat kryesore te inovacionetve jan • Invencioni • Zhvillimi • Prodhimi • Hyrja ne treg dhe • Difuzioni
 24. 24. BVM • Mund te thuhet se bizneset e vogla gjenerojn vende te reja pune kryesisht ne industrin intenzive ne fuqi puntore ,ndersa ne bizneset e mdha ne indrustrin intenzive ne ( kapital )
 25. 25. Mjdesi/rrethina e biznesit te vogel dhe te mesum • Faktoret e brenshum ndikues • Motivet e pronarit • Vetit personale • Shkathesit teknike • Aftesit menaxherjale • Financat etj • Faktoret e jashtem ndikues • Mjedisi makro –politik ,ekonomik,social,teknologji • Mjedisi mikro,ekonomia lokale,furnitoret,konkurrentet,blersit
 26. 26. Mjedisi nacional nderkombetar • Ka te bej me politikat ekonomike te nje vendi Taksat,valutat,kredia,stabiliteti makroekonomik,inflacioni,punsimi ,ndryshimet teknologjike etj
 27. 27. Kur te themelohet nje biznes I ri pronari ndeshet me disa pytje • Kur te filloj te themeloj biznesin • Kur ta bej themelimin e biznesit • Ne ciliin sektor
 28. 28. Identifikoni shpenzimet kyqe ne planin e biznesit • Shpenzmet e materialit dhe lendeve tjera ndimse • Shpenz.. E punes • Shpenz.. E nergjis • Shpenz.. Administrative • Shpenzimet e marketingut promocionit etj
 29. 29. Tregusit e profitabilitetit jan • Norma e profitit neto • Norma e kthimit te investimeve • Norma e kthimit te kapitalit te pronarve
 30. 30. Qka eshte efekti Spin-off • Eshte ateher kur nje I punsuar ne nje ndermarrje per nje koh te gjate e merr provojen dhe me pas e hap nje biznes ne vete ne sajet te provojes se fituar
 31. 31. Diskuto modelin e rritjes se NVM • Modeli I rritjes se NVM zhvillohet ne 5 faza • Egzistenca • Mbijetesa • Suksesi • Lulzimi • Pjekuria
 32. 32. Planifikimi I vellimit te nevojshum te investimeve perfshin • Paisjet dhe shpenzimet • Gjat studimit te tregut planin e shitjes e bejm sipas Cmimeve mesatare
 33. 33. Shpjegoni pse NVM jan me fleksibile se ndermarrjet e mdha: • NVM-t jan me fleksibile sepse kan nje struktur organizative te thjesht punet dhe detyrat jan me te qarta ,dhe letsia e qasjeve ne rrjetat e bizneseve tjera eshte me e madhe
 34. 34. Cilat jan llojet e ndermarrjeve sipas pergjidhesis ligjore: • Ndrmarrjet me pergjidhesi te plot • Me pergjidhesi te kufiizuar • Ndermarrjet Komandite • Llojet e ndermarrjeve sipas Pronsis • Individuale – pronar I vetem • Ortakria – 2 ose me shum pronar • Korporatat – ne shoqeri aksionare
 35. 35. Ne cilen pik te planit te biznesit duhet te perfshihet logjistika • Logjistika perfshihet ne Planin e operacioneve • Specifikat e BMV-s jan • Marrja e shpejt e vendimeve • Pavarsia e pronarit • Inovacionet ,fleksibiliteti,mardhenjet direkte gjat punes,menaxhimi behet nga nje person ,kapitali eshte I kufizuar etj
 36. 36. • Plani i biznesit behet per biznese te reja dhe per bizneset egzistuese per nje dege te veqante • Pronesia dhe vazhdimesia e biznesit ne korporata nuk jane ne ndervaresi sepse aksionet mund te shiten nese per ndonje arsyje pronari vendos te terhiqet nga te qenit aksionar apo ne rast vdekjeje.
 37. 37. • BVM dhe Bizneset e medha nuk kane shtrirje te njejt sepse Bizneset e medha kane shtrirje me te madhe, bizneset e medha kane kapacitet materiale(para) me te medha dhe per kete arsye nuk jane ne nje shtrirje te njejte me BVM Te BVM ka mardhenje direkte ne mes pronarit dhe punetorve, e njejta gje nuk mund te thuhet per Korporatat tek te cilat mund te ndodh qe puntoret te mos e din fare se kush jane aksionaret e saj.
 38. 38. • Taksimi dy fisht eshte e met e korporatave • Po – Jo • Pavarsia e biznesit eshte kriter per perkufizimin e BVm-ve • PO – JO • Ekspansioni I Nvm- Vitet 70-te te shek,XX
 39. 39. • Neto krijimi I vendeve te punes I BVM-ve eshte Pozitiv – PO – JO • Per pronaret e NV-ve ne fazen fillestare te zhvillimit karakteristik jan mjetet e kufizuara financiare PO – JO
 40. 40. • Ekonomit me perqindje me te madhe te bizneseve te vogla dhe te mesme dalin me shum veshtersi dhe pasoja nga recesioni • PO- JO • Autonomia eshte perparsi e franshizes ne krahasim me biznesin e panvarur PO – JO
 41. 41. Perkufizimi I bvm-ve mund te behet sipas ketyre aspekteve • (a) numri I puntoreve • (b) Numri I caktuar I te punsuarve me koh te pjesh’me • © pjesmarrja e vogel ne treg • (d) numri I vogel I drejtoreve ne bord • (dh) menaxhimi nga pronari
 42. 42. Bartja me e let e pronsis eshte ne • Pronsi individuale • Ne Ortakri • Apo ne Korporata
 43. 43. Cilat jan tipet e franshizes • Franshiza e emrit tregtar, Franshiza e shperndarjes se produktit, Franshiza e pastert.
 44. 44. Faktoret e (Michael porterit) qe e percaktojn mundsin qe ofron Mjedisi I biznesit jane • Barrierat per hyrje ne treg • Fuqia blerese • Fuqia furnitoreve • Potencialet substituimit • Konkurrenca
 45. 45. Pse eshte e nevojshme analiza financiare ne planin e biznesit • Eshte I rendesishum se na tregon se qfar jan efektet financiare , Psh • Ne krahasim me investimet dhe sakrificat qe kemi bere • Ne krahasim me konkurencen dhe degen qe I perkasim • Aftesi per te paguar obligime,per te krijuar profit ,mund te shikojm dhe si do te leviz pasuria si dhe pikat kriitike te biznesit ton
 46. 46. Cilat jan te metat e Pronsis • Pergjegjesia eshte mbi pronarin, per obligimet e veta • pergjigjet vet me tere pasurine e tij, veshtiresi per te siguruar kapitalin e nevojshem dhe burimet, • pronari menaxheri teper I ngarkuar , kohezgjatja e ndermarrjes varet nga vullneti I pronarit, rreziqet • personale - semundje e papritur, vdekje.
 47. 47. Perparsit e Pronsis • Lirine e veprimit, lehtesia e fillimit dhe mbarimit te biznesit, taksa me te thjeshta, kufizime me te • vogla ligjore dhe kenaqesi personale. • Ekzistojne disa forma specifike te ndermarresit: • Bizneset familijare, Grate ndermarrese, Ndermarresit me orar te pjesshem, me veprim nga shtepia.
 48. 48. Cilat jan perparsit e franshizes • Sukses me I lehte ne zbatimin e teknologjise dhe standardeve, trajnimi, marketing, sistemi I • perpunuar mire per te siguruar cilesia + standardet . • Te Meta • Ndarja e fitimit dhe pengesat franshize , Ndjekja strikte e veprimeve te standardizuar, Kufizimet mbi • blerjen , Me pak liri.
 49. 49. • Tregtia me shumic a eshte karakteristik per BVM ( JO) • Analiza Swot percakton • Percakton dikimete e faktoreve te brenshem dhe te jashtem Si : • S-Perparesit W-Dobesit O-Mundesit T- Rreziqet
 50. 50. Perparsit e partneritetit • Rritje e potencialeve per funksionimin dhe zhvillimin e biznesit, sigurim me te lehte te kapitalit fillestare, mundesi me te medha per rritjen dhe zhvillimin , ndarja e profitit ne pjese te barabarta ose ne baze te mjeteve te investuara, leht themelohet.
 51. 51. Te Metat e prartneritetit • Mos marreveshje midis partnereve rreth menaxhimit dhe autorizimit, rritja e kapitalit, kontinuiteti ne pune ndarja e punes.
 52. 52. Perparesit e korporates jan • Orijentimi kah zhvillimi, lehtesia per te siguruar burime financiare per investime, menaxhmenti I specializuar dhe pergjegjesia e kufizuar. • Te Metat • Kapitali themelor I nevojshem per krijimin e korporatave, taksat e dyfishta, kerkesa juridike, kontrolli i veshtirsuar , rrezikimi I aksioneve etj.
 53. 53. • Peter drucker ne vitet e 80 paraqitjen e ekonomis se ndermarresis do ta quante “ngjarje me Shpresdhenese”,sepse ajo nxit ndryshimet e shpeshta shfrytzon shanset qe te tjeret nuk I shohin krijon diqka ndryshe dhe ben qe nevoja per risi te jet e Nevojshme 
 54. 54. • Në bazë të kësaj mund të konkludohet; • 1.NV fitojn një rëndësi gjithnjë e më të madhe në ekonomin e tregut, • 2.Rëndësia e NV reflektohet në hapjen e vendeve të reja të punës.. • 3.Rol trëndësishëm kan në fushën e inovacionit,përmirësimin e strukturave ekonomike,etj • 4. Kontribojn në efikasitetin ekonomik të ekonomive nacionale si dhe në shkëmbimet ndërkombëtare... • 5.NV bëhën të përshtatshme për afrimin e njohurive te reja.
 55. 55. • SipastijBM janë më të mira në prodhimin e teknologjive të reja bazike, BV janë më të vogla në transformimin në produkte te reja për treg. • BV përzhvillimine aktivitetittëtyrepërballenme këtafaktortëvështirsive: • a.Rrethinaturbolente • b.Mungesae resurseve(kapitalit)
 56. 56. Demensionet e fleksibilitetit • Form tjetëre fleksiblitetittëBV ështëforma organizative.BV kanë njëstruktur organizative relativishtë të thjeshtë,detyra dhe raportet nëpunë janë të qarta dhe qasja në rrjete te bizneseve tjera është e madhep.sh. me rastine punësimit të punëtorve kur ata nevoiten dhe largimine tyre kur nuk ka nevoj…
 57. 57. • Atributettjerateprofilittendermarresitjanë: • 1.Deshiraper marrjene përgjegjësisë • 2.Preferenca per nje rrezik te menaxhueshem • 3.Vetbesimi I larte ne aftesin per sukses • 4.Deshira per nje pergjigjeteshpejtëndajaksionevetetyre • 5.Energjie
 58. 58. Si bëhet Menaxhimi i BVM? • Në fazën fillestare të zhvillimit të BVM, në të shumtën e rasteve menaxhmenti zbatohet nga njëperson. Menaxherët apo vetë Pronarët e këtyre bizneseve disponojnë me njohuri të përgjithshme,kanë autoritet të pakufizuar dhe përgjegjësi në udhëheqjen e këtyre bizneseve.
 59. 59. Cila është rëndësia e BVM në ekonominë e tregut? • Rëndësia e BVM në ekonominë e tregut është e madhe, ato demonstrojnë një nivel të lartë të inovacionit, fleksibilitetit dhe adaptimit ndaj ndryshimeve të cilat ndodhin në rrethinë. Në ekonomitë e vendeve të zhvilluara përmenden kontributet që kanë dhënë BVN në ekonominë e tregut si psh.Kontributet në proceset e ndryshimeve teknologjike, kontributi në sjelljen e konkurrencës së shëndoshë, hapja e vendeve të punës, oferta e pasur e prodhimeve në tregun vendor, NVM bëhen të përshtatshme në afrimin e njohurive dhe shkathtësive të reja, përmirësimin e strukturave etj. Por vlen të theksohet se rëndësi a më e madhe i kushtohet punësimit në të cilin NVM zënë një vend të madh.
 60. 60. Në çka bazohet teoria e dualitetit, teoria e niçve strategjike në lidhje me b. e vogla dhe të mëdha? • NË bazë të teorisë së dualitetit bizneset e vogla realizojnë aktivitet të ndryshëm nga bizneset e mëdha, bizneset e vogla shmangin ballafaqimin direkt me bizneset e mëdha në që do të thotë se nuk janë konkurrentë të bizneseve të
 61. 61. Çka kuptoni me kooperim të B. vogla dhe të mëdha a mund të kooperojnë BV dhe BM dhe mos të jenë vetëm konkurrente? • BV dhe BM nuk janë gjithnjë konkurrentë, mirëpo këto dy biznese shpesh kooperojnë dhe varen nga njëri tjetri. BM në shumë raste i sub-kontraktojnë aktivitetet e furnizimit të të mirave të ndërmjetme te bizneset e vogla, pra këto mund të kooperojnë në shumë fusha si psh. BV bëjnë furnizimin BM me lëndë të parë dhe produkte të ndërmjetme, gjithashtu BM janë ato që vendosin kushtet për rritjen e industrive në të cilat BV janë numër më të madh.
 62. 62. Numëroni disa prej fleksibiliteteve? • Fleksibiliteti sipas madhësisë së bizneseve, fleksibiliteti në sektorë të ndryshëm të ekonomisë,fleksibiliteti si përgjigje ndaj fluktimeve në kërkesë për produkte dhe shërbime, fleksibiliteti dhe ndryshimet në çmime, fleksibiliteti dhe ndryshimet në teknologji, fleksibiliteti në format organizative etj.
 63. 63. Masat me te rendesishme per realizimin e planit te biznesit jane: • Sigurimi I burimeve financiare, menaxhimi I biznesit, Hartimi I orarit per zbatimin e planit te biznesit,Identifikimi I aktiviteteve qe duhet te kryhen, Caktimi I kohes se nevojshme per kryerjen
 64. 64. • Per ta bere identifikimin e tregut cak edhe biznesi I vogel ekzistojne dy qasje : • · Top – down/ nga lart posht : segmentimi, tragetii, pozicionimi • · Bottom – up/ nga poshte lart :Identifikimi I shanseve ne treg, Terheqja e nje baze iniciale te konsumatoreve, zgjerimi I bazes se konsumatoreve
 65. 65. • Burimet e financimit te nevojave biznisore mbeshteten ne burime : • · Vetijake, Bankat, Kapitali ndermarres – investees, Leasing, Factoring . • 11. Burimet vetiake paraqesin burimin kryesore te financimit te BVM • 12. Bankat jane burimi me I shpejt I financimit te jashtem. • 13. Leasingu paraqet marrjen e aseteve me qira ne saje ten je garancie bankare dhe nje pagese mujore ne emer qeras. Shpeshhere ky bashke punim perfundon me shitblerje. • 14. Factoringu eshte nje forme specifike per te siguruar kapitalin punuse. Kompania factoring • merr pergjegjesine per mbledhjen e borxheve per nje kompensim duke I siguruar kompanise • perqindjen e caktuar te mbledhjes.

×