Quranic supplication (Duas) from The Only God (Allah)

1,092 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,092
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quranic supplication (Duas) from The Only God (Allah)

  1. 1. 2 D̉çmE Lànû Ûô u†Ö] Üu…û ]ø çâö æ ^¿Ëô u †º nûì äö #Ö^Êø™ ø ô# ö ø ø $ ÷ F ø × ó X ÑZz äâÛ•3™| (Ðƒì „zgzZƒõ4Ѓ„vZÎL L ó g    ø ø $ ø ø ø eø DäßvjÛÛÖ]ED †ö nû ’ÛÖû] Ônûû Öøžôæ ^ßøfû Þø*] ÔnûÖøžôæ ^ßø×ûÒçiø Ônû×ø ^ßø$… ôø ø ø ä ë s§„ ~¾gzZ H•z½ä ë6zZ „ }¾ ! [g }g ø } Z L L  ó Xì ½g—„}¾gz Z 1™ qŽg ó DäeçjÖ]E YÜnû¿ÃÖû] •†û ÃÖû] h… çaö æ k×ûÒçiø äô nû×ø çaö Ÿ$žô äÖFžô Ÿø äö #Ö] ofôŠu ô ô ø ô ø % ø ø ø ö $ø ø ø ø × ø û ø „zgzZ H•z½6kZ ä~X 7qðÃZÎÆkZXì °»„vZ=L L  Š ó Xì ´ â »x ² ó ¶ ø ø$ àÚ ˆÃô iöæ ðö^Žiø àÛÚô Ô×ûÛö Öû] ňôßûiøæ ðö ^Žiø àÚ Ô×ûÛö Öû] oiô©ûiö Ô×ûÛö Öû] ÔÖô^Ú Ü`ö ×#Ö]ø ûø% ø ø û$ ø ö ø ø ûø ø û ô ø ö Ønû $Ö] sÖôçû iö Z †º mû ‚Îø õðo• ØÒ o×F Ô$žô †ö nûíÖû] Õ‚neô ðö^Žiø àÚ Ù„iöæ ðö^Žiø ô û ø ùô ö ø ø Þ ø ø ô ø ø û ø % ô ø ø ‡ / / / ãMŒ Û N ¬Š / ‡ ovÖû] àÚô knôù ÛÖû] t†ôíiöæ knôù ÛÖû] àÚô ovÖû] t†ôíiöæ Ønû $Ö] oÊô …^`øßÖ] sÖôçû iöæ …ô^`ßÖ] oÊô ùô ø ø ø ø ö û ø ô ø ø $ ø ö û ø ô ø $ ö ø ø$ ø ûø ö ø á]†Û ٕ a h^Šuô †ônû Çøeô ðö «Žiø àÚ Ñ‡ö †û iøæ õ ø ì © ágzZ ì e & #Ó Âì êŠ ÔÆ „•Š ! ´ â !vZ } Z L L  Ö á  Xì e&ì ꊪfgzZì e&Âì êŠ] ³Xì eÐT#Ó  Ö ì ‚g]gŠ~g7 6qC —" XíÅ b§C ì ~B; „}¾  Ù Ù mïgz ZÐ ~ yY" Ãg Z0Yì mïgzZ ~ ] ZgÃyŠì @™4ZŠgzZ   G ó X [ˆ"ì e& ð$Nì êŠtiggzZÐ~g Z0YÃyY"ì ó  D̉çm E h ä#Ö] oÖø]ô oÞôˆû uæ o%ôù eø ]çû Ó•û]ø ^Û$]ô / × û ö ø û ö øÞ Ë ZÎÆ kZ ) Vƒ @™Ð vZ sÜŠ c •Å § ôggzZ ã .6 KZ Â~L L   z Û  óX(7 ó Ð Då†ÏfÖ]EO ànû ×ôaô^rÖû] àÚô áçû Ò*] á]* äô #Ö^eô ƒöçû Âö *] / ø ø ø ø ö û × ó X Vz™'!ÏVŠYžVƒ‡â { CÅvZÐ( ]!) kS ~L L ó   å•†Ò Äñ^•  Š šFz]ú% gƒÑƒ•S¥Ô ezgwD Z)´67-A:íŠ ~œ á   % 36271241 c 36293939, 36366638:y ¯ www.tanzeem.org
  2. 2. 4 ó XƒÐ~G™( ŽŠ ÑzZ )=â •«! [g}÷} Z L L ó Û $ø û ø ø û ô ùô ø DÜm†vjÖ] E èô ßrÖû] oÊô ^j÷nûû eø Õ‚ßûÂô oÖô àeû] h… / ó X ¯yqZ~¼k0 LZ n}÷! [g}÷ } Z L L ó    DØnñ]†‰] oßeEX ]†÷ nû Çô ‘ oÞô^nø$… ^ÛÒ ^Û`ö Ûû u…û ] h… / ø û e ø ø ø ø ø ùô ø = ~‚ä VrZ b§TÔâ • 36+-Zz}÷! [g}÷} Z L L Û g ó X Ñ0 ó  DlçfÓßÃÖ]E d àmû‚ŠËûÛö Öû] Ýçû ÏøÖû] o×ø oÞô†û ’Þû] h… / ø ô ô ô ø û ö ùô ø ó X â •Šæ~÷~¨£ÆVz@yZ ! [g}÷} Z L L ó Û DáçßÚ©ÛÖ]EN ànûÛô u]†Ö] †ö nûì kÞû*]æ Üu…û ]æ †û Ëô Æû] h… / ø ô$ ø ø ø ûø ø ùô ø -8g G g Û  ó Xì °g™| (ÐV ð.Gƒ ð$NgzZ™3gzZ â •g ¦gŠ ! [g}÷} Z L L ó  Dð^nfÞŸ] Ek ànû$ô …ô]çÖû] †ö nûì kÞû*]æ ]•÷ †û Êø oÞô…û „iø Ÿø h… / ø ø ø ø $ û ø ùô ø G ó Xì „ ð$NÂ_g Zz+ 4gzZ hg: ñ Z=!g ÇŠgz6} Z L L ó  Dð^nfÞŸ]Ee ànûÛô u]†Ö] Üu…û *] kÞû*]æ †–Ö] oßô ŠÚ oÞôù*] h… / ø ô $ ö ø ø ø % % ø $ ø û ùô ø ÑZz ä™3 ™| (Ð ƒ ÂgzZì ˆµ ~g F= ( ! [g}÷} Z ) L L g   ó Xì ó ø ø $ ÷ø % ø û DáçßÚçÛÖ]E c ànû ÖôˆôßÛö Öû] †ö nûì kÞ*]æ ^Ò…^føÚŸ÷ ˆßûÚö oßô ÖûˆôÞ]* h… / ø ùô ø ó Xì ÑZzäg @Z(+4ÂgzZg @Z(à Zz•'Ãí!g ÇŠgz6L L ó     ô ö û $ û ùô ø ø ö ø t áæû †ö –vm á*] h… Ôeô ƒöçû Â*]æ s ànû_nŽÖ] l]ˆÛa àÚô Ôeô ƒöçû Âö *] h… / ùô ø ô ô F$ ô øøø û ø DáçßÚçÛÖ]E }÷} Z gz Z ÔVƒ ‡â {C ~¾Ð VV‚ Z Å y- ~ !g ÇŠgz6L L  ó X ñ M k0 }÷{zžVƒ‡â { C~¾Ì kS Â~! [g ó  Ð oßô Ïûvô Öû*]æ ^Û÷ ×ôŠÚö oßô $çiø éô †ìŸû]æ ^nøÞû‚Ö] oÊô onôùÖôæ kÞ*] š…û Ÿû]æ l]çÛŠÖ] †›^Êø / û $ û û Êø ø ô F ø % û ø ø ô ø ø ô øF$ ø ô 3 D“’ÏÖ] EX †º nûÏô Êø †nûì àÚô oÖøžô kÖûˆÞû*] ^ÛÖô oÞôùžô h… / õ ø û $ ø ø ø û ùô ø X Vƒ` Z»kZ~Ô} Š™wi *6íÂ Ì !g ÇŠgz6  í Ž   D•çaE jgnû Þô]ö äô nûÖø]ôæ k×ûÒçiø äô nû ×ø M äô #Ö^eô Ÿ]ô oÏô nû Êôçû iø ^Úæ / ö ø ö $ø ø × $ û øø H•z½6ÏZÐ ( x™z a )vZ1=ÂÅ䙼 ~íì 7L L  Æ ó X ( ~nçC )Vƒ@™qŽg~s§ÅÏ QgzZ ä~ ó Ù  Dð^nfÞŸ]E i ànûÛô Öô^¿Ö] àÚô kßûÒ o³ôùÞþ žô ÔÞø^vfû ‰ kÞû*] Ÿžô äÖFžô Ÿø / ø $ ø ö ö û ø ø ö ø $ø G Ð ~ V> ª„~ —" Ô] Z f ~¾ì u 0 Ô ð$N1!Z ðÃì 7L L  ó X Vƒ ó ö ø ø eø $ ø ø ø $ ø ø ø û ô × ö ø D†›^ÊE h …º çû Ó• …º çû ËöÇÖø ^ßø$… á]ô M áˆvÖû] ^ß gâƒû]ø p„$Ö] äô #Öô ‚Ûû vÖû]ø / z ôg »n Ð ë c Š™gz™ ä Tì nÆvZ kZ] zZ = x ÓL L Ù C  g ° ó Xì yZŠgŠgzZ ÑZzÛ¹[g Zg ø—" X § ó Wàmû †‰ô ^íÖû] àÚô àÞøçû Ó³ßÖø ^ßÛû u†û iæ ^ßÖø †û Ëô Çûi Ü$ ážôæ ^ߊËöÞû*] ^ßÛû ×¾ ^ß$… / ø ô ø ø $ ö þø ø ø ø ø ø ø û Ö û ø ø ø ø ø ø ø e ø DÍ]†ÂŸ]E G   c â •:g ¦gŠÐ ëä ð$N¤ Z [ Z Ô HÕ zZ LZ ä ë ! [g} g ø } Z L L Û   6 G 4¨ ó XÐN YƒÐ~Vß ZzäVZ {g Äë éSEG H: 3gzZ ó 5G$  g oßô Ûû u†û iøæ oÖô †û Ëô Çûiø Ÿ$žôæ M Ü×ûÂô ä´ eô oÖô ‹nûÖø ^Ú ÔÖø^*‰]* á*] Ôeô ƒöçÂ]* o³ôùÞþ žô h… / ? ø ø û ø º û ø ø ø û û ø ö û ùô ø D•çaEu àmû†ô‰ô ^íÖû] àÚôù àÒ*] ø ø ø û ö »TVùâ Еq {zžÐ kZ Vƒ ‡â {C~¾~ ! [g}÷} Z L L ó X ÇVƒ YƒŠ !'~Âc â •: 3gzZ H: s ç=ä¤ ZX 7 = ó   g  Û  D Dä›EJ^Û÷ ×ûÂô oÞô•û‡ô h… / û ùô ø ó X â • ŸZ~D ÷!g ÇŠgz6}÷} Z L L ó Û† }  Dl^Ê^’Ö]E F ànû v×ô’Ö] àÚô oÖô gâ h… / ø ô # ø û û ø ùô ø
  3. 3. 6 DØÛßÖ]E S ànûvÖô^’Ö] Õ•ô ^føÂô oÊô Ôjô Ûu†eô oßô ×ûì•û *]æ åö ^•†û iø ^vÖô^‘ ø ô $ ø û ø øûø û ô ø ø ÷ ø ÂŽ Vƒg @™ ZŠ Z]» yˆZ}¾~ž} Š =Â= ! [g}÷} Z L L  KZgzZ ñ M I NŽ Vz™¿(ZgzZì H6 +-Zz}÷gzZ6 í ä   ó X™4ZŠ~VzÈÔ™LZà ÐØg ó í ø ø û ø $ ø ø øø $ ø ø ø û ø ø ø ö û û û ØÛÂû *] á*]æ p‚Öô]æ o×FÂæ o×ø kÛû ÃÞû]* ojô $Ö] ÔjøÛÃû Þô †Ó•*] á*] oßô Âû ‡ôæû *] h… ùô ø OànûÛô ×ôŠÛö Öû] àÚô oÞôùžôæ Ônûû Öøžô kfûiö o³ôùÞžôN ojô m…ùô ƒö oÊô oÖô x×ô‘*]æ åö ^•†û i ^vÖô^‘ ø û ø û ø ø ö ûþ $ û û û û ø ø ø ÷ ø DÍ^ÏuŸ] E ä ÂŽ Vz™ ZŠ Z]»VzyZ ~¾~ž} Š =Â=! [g}÷} Z L L ƒ èZg ÂÐ TVz™¿ (ZgzZ N â• «Ã+-Zz }÷gzZ= ( Û N à Vƒ @™/Âg—}¾~ Ô} ŠôÀ]=™ ¯ ( Ì Š ÑzZ ~÷gz Z ñY  ó X VƒÐ~VzÈyâ •,@}¾~gzZ ó Û  DÍ]†ÂŸ] EVànûÛô ×ôŠÚö ^ßø$çiøæ ]†÷ fû‘ ^ßønû×ø Éû†ôÊû*] «³þßø$… ø û Êø $ ø ø eø ëž~wqkZ ÂVZÐ*Š…gzZ™yé»ñ6 ë ! [g}g ø} Z L L  ó X Vƒyâ •,@}¾ ó Û  $ ø øø ø $ø Dá]†Û ٕE P…ô^ßÖ] h]„ ^ßøÎô æ ^ßøeøçÞöƒö ^ßøÖø †û Ëô Æû^Êø ^ßÚ! ^ßø$Þžô ^ßø$e… ø G I ø$ M …gzZ â •g ¦gŠÐ Vƒ æ~g ø Ô ñÑyZZë ! [g}g ø} Z L L L Û  ó XáXÐc izŠ ó $ ø eø DáçßÚçÛÖ]E E ànû Ûô uô †Ö] †ö nûì kÞû]øæ ^ßøÛû u…û ]æ ^ßøÖø†û Ëô Æû^Êø ^ßÚ! ^ßø$… ø # ø ø ø ø ø „ Âgz Z6ë â •3gzZÃë Â} Šj:ëñÑyZZ ! [g}g ø} Z L L  Û g ó X ÑZzä™3 4ÐVßZzä™3 ƒì ó g g DÌ`ÓÖ]E J ]‚•… ^Þø†ôÚû *] àÚô ^ßøÖø onôù aæ è÷Ûu… ÔÞû‚$Ö àÚô ^ßøiô! ^ßø$… ÷ øø û + ø$ ø û ø ø ö û eø ™„gŠnç Zg ø gzZ i ZâÐ Øg m{ KZ … ! [g }g ø } Z L L  5 / / / / / D̉çm Ewànûvô Öô^’Ö^eô ø $ G  „6u Z÷~ ]y M gzZ *Š „ ð$N !áZz ä¯ Æ y• M z }i} Z L L  ó óX 5B‚ÆG™=gzZ™6xs ZØ{ Z÷Xì  a oÞô^ŠÖôù àÚôù é÷‚ÏûÂö Ø×öu]æZp†Úû *] oÖô †û ŠmæYp…ô‚‘ oÖô |†•] h… û ø û ø û û ø û ô û ôù ø ø û û ø û û ø û ùô ø Dä›E boÖôçû Îø ]çû `ö ÏøËûmø û gz Z}Š™y‚ M x » Z÷n }÷gzZ} Š wÅ Z÷! [g}÷ } Z L L B ó X à ] !~÷vßž @} ŠwÅ{¤Åy!i ~÷ ó ™     ø ö û û û øû $ õ û ô øøû û û û $ õ û ô ø ø û û ÔÞû‚$Ö àÚô oÖôù ØÃq]æ Ñ‚‘ t†íÚö oßô q†ôì*]æ Ñ‚‘ Øì‚Úö oßô ×ûìô •û *] h… ùô ø DØnñ]†‰] oßeEb ]†÷ nû’$ ^Þ÷^_×û‰ ôÞ ø ö ðCwïÌ V˜gzZ YáB‚ÆðCá ÂÌV˜Ãí!g ÇŠgz6L L Ð  ó X} Š ¯g ÇŠæZ÷Ãg Z M ZqZÐs§KZgzZwïB‚Æ ó  oÊô Ñ‚‘ á^ŠÖô oÖôù ØÃq]æe ànû vÖô^’Ö^eô oßô Ïûv³ûÖþ *]æ ^Û÷ Óu oÖô ga h…ø ø ô $ û ô ø û ö û û ø ùô õû ô ø ø û ûøû ø Dð]†ÃŽÖ] E g Ünû Ãô ßÖ] èô ßq èô $ø…øæ àÚô oßô ×ûÃq]æf àmû†ôìŸû] ø ôF ô $ $ø $ û û ø û ø ä Mƈ gzZ 5B‚Æ V£™=gzZ™ «¬ ! [g}÷ } Z L L = ï•~VNg ZzƼ~½Vz gz Z™ «~gñ* EÃí~Vß Zz á  =  ó Xâ• ó Û o³ôÖþ †û Ëô Æû] ^ßø$…n ðô ^•ö ØfÏøiøæ ^ßø$… ojô m…ùô ƒö àÚô æ éô ç×F’Ö] Ünû Ïô Úö oßô ×ûÃq] h… û eø ø û $ ø e ø û $ û ø $ ø û ø û ùô ø DÜna]†e] Eo h^ŠvÖû] Ýçû Ïömø Ýçû mø ànû ßô Úô ©ûÛö ×ûÖôæ p‚Öô]çÖôæ ö øô ö ø ø ø $ø øø } Z X ÌÊ ÑzZ ~÷gzZ ¯ ÑZz ä™ ì‡i ú= !g ÇŠgz6 }÷} Z L L  ä ÑyZZƒgzZÃ+-Zz}÷gzZ=!g ÇŠgz6X™wJ¬Š ! [g}g ø   ó X ǃì‡[ ˆZ bŠ™s çyŠk QÃVß Zz ó  ø ø û ø $ ø ø øø $ ø ø ø û ø ø ø ö û û û ØÛÂû *] á*]æ p‚Öô]æ o×FÂæ o×ø kÛû ÃÞû]* ojô $Ö] ÔjøÛÃû Þô †Ó•*] á*] oßô Âû ‡ôæû *] h… ùô ø / / / / /
  4. 4. 8 ó X ÑZz ó ø eø kÞû*] Ô$žô è÷Ûu… ÔÞû‚$Ö àÚô ^ßøÖø gaæ ^ßøjømûû ‚a ƒûžô ‚Ãû eø ^ßøeøçû ×öÎö Éûˆôiö Ÿ ^ßø$… ø øÞ øûø ø ö û øø ø ø ø Dá]†Û ٕ EH h^açÖû] ö $ø G  *™: JdÃVߊ}g øQ Âì [Î65Zgñ¦…ð$NZ !g ÇŠgz6L L    ó Xì Ç 5„  ™ «ØgÐ;UZ •LZ…gzZ ó n ž  Ýçû ÏøÖû] àÚô Ôjô Ûu†eô ^ßørÞøæg ànû Ûô Öô^¿Ö] Ýçû Ïø×ûÖôù è÷ßøjûÊô ^ßø×ûÃriø Ÿ ^ßø$… ø ø ø û ø ùô ø ø $ ô ø û ø eø ô D‹ÞçmEh àmû†ôÊô^ÓÖû] ø ø …Ð Øg KZgzZ ¯ :Žn Æ VÍßÝ ª… ! [g }g ø } Z L L X}Š]•ÐVz•» Û Ýçû ÏøÖû] o×ø ^Þø†û ’Þû]æ ^ßøÚ]‚Îû*] kfùô $øæ ^Þø†ôÚû *] oÊô ^ßøÊø]†‰û žôæ ^ßøeøçû Þöƒö ^ßøÖø †û Ëô Æû] ^ßø$… ø ö ø øø û ø û ø ø e ô Dá]†Û ٕE q àmû†ôÊô^ÓÖû] ø ø ~ x »}g ø X â •g ¦gŠ Ð V‘@ÃgzZ V!~g ø ! [g }g ø } Z L L Û   Vz•»gzZ} Š ) xŠ} g øgzZ â •s çÐQƒŠƒizˆ Њzu ~¾ Û Û  Ž ó X â •Šæ~g ø~«£Æ ó Û l ðø^‰ ^`ø$ÞžôM ^Ú÷ ]†Æ á^Ò ^`øeø]„ ážô Üß`øq h]„ ^ß ͆ô‘] ^ßø$… û ø ø ø ø ø ø ø $ ø $ ø ø ø ø $ ø û û eø Dá^ΆËÖ] EN ^Ú÷ ^ÏøÚö æ ]†ÏøjøŠÚö ø & û ÍÑ»yYÂ[Z±»kZXá XÐ [ Z±Æ3… ! [g} g ø} Z L L ó Xì x £gz Zg Z ŒñYZ'„¹Â{zì ó Û  & ¡Æô ^ßøeôç×öÎö oÊô ØÃriø Ÿøæ á^Ûmû ¬ôÖû^eô ^ÞøçÏöfø‰ àmû „$Ö] ^ßøÞô]çì¬ôÖôæ ^ßøÖø†û Ëô Æû] ^ßø$… û ûøû ø ô ø ø ø ô øû ø eø D†ŽvÖ]E J Ünû u… Íæû ¨ö… Ô$žô ^ßø$… ]çû ßöÚ! àmû„$Öôù º ô $ º ø ø Þ eø ø ø ô × ¬Ð ëŽ }Š jÃVǸƒyZ}g øgzZ … ! [g}g ø} Z L L  } Z XÄg: •ðÃnÆ yZZ ÿ3XZ ~ Vߊ}g øgzZ • ñÑ yZZ L 7 / / / / / ó X }Š ó DÜm†vjÖ]E H †º mû‚Îø õðo• ØÒ o×F Ô$žô ^ßøÖø †û Ëô Æû]æ ^Þø…çû Þö ^ßøÖø ÜÛô iû*] ^ßø$… ô û ø ùô ö ø ø Þ ø ø û eø Ù C ÂX â •g ¦gŠÐ ëgzZ} Š™ån }g øgâ Zg ø ! [g}g ø} Z L L Û  ó Xì ‚g]gŠ6q ó   Dá]†Û ٕE Aàmû ‚aô^ŽÖ] ÄÚ ^ßøfûjöÒ^Êø Ùçû ‰†Ö] ^ßøÃû føi]æ kÖûˆÞû*] ^Ûeô ^ßÚ! ^ßø$… ø ô $ ø ø û ø ö $ $ ø ø ø ø $ø eø wJ~zc ÅwÎggzZ 1yâ ÐZ ä ëì Hwi * ä Âyâ•Ž ! ´ â L L  Û ó XáÉ~Vß Zz¶Š „ZÍx * Zg øÔÅ ó  $ ø øø $ øø øôF $ øø % Då†ÏfÖ]E s …ô^ßÖ] h]„ ^ßøÎôæ è÷ßøŠu éô †ìŸû] oÊôæ è÷ßøŠu ^nøÞû‚Ö] oÊô ^ßøiô! ^ßø$… eø « ð>Ì~ ]y M gzZ} Š ð>Ì~ *Š … ! [g}g ø } Z L L  ó X XÐ[ Z±Æv M …gzZ â • ó Û V ^Ú÷ ^Úžô ànû Ïô jÛö ×ûÖô ^ß×ûÃq]æ ànöÂû *] é†Îö ^ßiô^m…ùô ƒöæ ^ßq]æ‡û *] àÚô ^ßÖø ga ^ß$… ø ø $ ø ø û $ õ ø $ ø $ ø ø ô ø û ø û ø øe ø Dá^ΆËÖ]E â •«uQÅV MЊ ÑzZ KZgzZV- çKZ … ! [g}g ø} Z L L Û ó X ¯x â Z »Vzg ÇÌ6…gzZ ó  p àmû†Êô^ÓÖû] Ýçû ÏÖû] o× ^Þø†û ’Þû]æ ^ßÚ]‚Îû*] kfùô $æ ]†÷ fû ‘ ^ßnû× ɆÊû*] ^ß$… ø ô ø ô ø ø ø ö ø ø ø ø û ø $ ø ø ø ø û ô øe ø Då†ÏfÖ]E  Û 6 x ¸•»gzZ }Š ) xŠ}g ø gzZ™yé »ñ6 ë ! [g}g ø } Z L L  ó X™‚ ì… ó EÜnû ÓvÖû] ˆö mûˆÃÖû] kÞû]ø Ô$]ô Q ^ß$… ^ßÖø†û Ëô Æ]æ ]æû †ö ËÒ àmû „$Öôù è÷ßjûÊô ^ß×ûÃri Ÿø^ß$… ö ô ø ô ø ø ø Þ øe ø ø û ø ø ø ø ô × ø ø ø û ø øe ø DäßvjÛÛÖ]E â •s çgzZ • •»Ž nÆ VÍßyZŽÃëǯ : ! [g}g ø } Z L L Û Û ÕgzZ „Š'iì „ —" ![g}g ø } Z Xg]} g ø Â}Š  / / / / / /
  5. 5. 10 ó Xì * Y™^ßs§„~¾ ó  h]çjÖ] kÞ*] Ô$žô ^ßønûû ×ø giöæ WÜnû×ôÃÖû] ÄnûÛô ŠÖ] kÞ*] Ô$žô ^ßÚô ØfÏøiø ^ßø$e… / ö $$ ø ø Þ ø û ø ö ø ö $ ø øÞ $ û$ ø Då†ÏfÖ]E X Ünûuô †Ö] ö $ ÑZz + Y¼  gzZG ÂÔá™wJ#}t Ð ë ! [g}g ø} Z L L ƒ  Ö  ÑZz ä™3 gzZ ÑZz ä™s ç Z ( ÂX â •g ¦gŠ Ð V‘@Ã~g ø gzZì g  Û   ó Xì ó / -/ -/ 9 ó Xì °ggzZy!$Z (Â[g}g ø ó  åô „â oÊô ^ßøÖø gjöÒ]æ y àmû†Êô^ÇÖû] †ö nû ì kÞûø]æ ^ßøÛû u…û ]æ ^ßøÖø†û Ëô Æû^Êø ^ßønÖôæ kÞûø] ôF û û û ø ø ø ø ø ø ø ø %ø ø ø DÍ]†ÂŸ] é…ç‰ Ez ÔnûÖø]ô ^Þø‚âö ^$]ô éô †ìŸû] oÊô æ è÷ßøŠu ^nÞû‚Ö] û Þ øôF û $ øø ø% 4Ð  ÂgzZ6 ë â • 3 gzZÃë}Š jÎÔ„6u Zg øì „ ÂL L ƒ  Û g  ëX Ì~ ]y M gzZ ð>~ *Š kZ n } g ø }ŠÉgzZì ÑZz Û  ó X s§~¾1™ qŽgä ó ^Ú ^ßøiô!æ ^ßø$…k …ô]†eû¢] ÄÚ ^ßø$çiøæ ^ßøiô^òønôù‰ ^ß †û Ëôù Òæ ^ßøeøçû Þöƒö ^ßøÖø†û Ëô Æû^Êø ^ßø$… ø ø eø ø ø ø Êø ø ø $ø ø ø eø k•^ÃnûÛô Öû] Ì×ôíiö Ÿø Ô$žô èô Ú^nÏô Öû] Ýçû m ^Þˆíiö Ÿæ Ô×ô‰ö …ö o×F ^ß$‚Âæ ø ø ö û ø Þ ø ø ø ø øô û øø ø ø øi û ø ø Dá]†Û ٕE â •gz™V×Z'~g øÐ ëgzZ} Š â •s ç{ k}g ø! [g}g ø} Z L L Û  Û  G ëä ð$N»T™ «… ! [g} ZÔ*™] ¯ ‚ÆVzg »™…gz Z}Š  B " X *™: ZÎ¥y›Æ#ª…gzZì H{°z)g fÆVßÎg LZÐ  Ö ó X @™7 #Æ}°zLZ — ó ³ äö jø×ûÛu ^ÛÒ ]†÷ ‘žô ^ßønû×ø ØÛô viø Ÿæ ^ßø$… ^Þø^+_ì*] æû *] ^ßønû Š$ ážô ^Þø„ì]©iö Ÿ ^ßø$… øø øø û ø û û ø ø eø ø û ô Þ û û ô ø ø eø ø ø ø ø ø øø ø ^ßøÖø †û Ëô Æû]æ ^ß ÌÂû ]æ ä´ eô ^ßøÖø èÎø^› Ÿ ^Ú ^ßø×ûÛôù viö Ÿæ ^ßø$e… ^ßø×ôfûÎø àÚô àmû„$Ö] o×ø ø $ø ö ø ø ô ø ø ø ø Då†ÏfÖ]EZ àmû†ôÊô^ÓÖû] Ýçû ÏøÖû] o×ø ^Þø†û ’Þû^Êø ^ÞøŸçû Ú kÞû*] ^ßøÛû u…û ]æ ø ø ô ø ö ø ø gz Z™:Ĥ6yQN Yƒg] ~ uawÈÐ ë ! [g}g ø} Z L L   Ž Ãg ! T !g ÇŠgz6 X åÑZ e6 VÍ߬ Ð ë ä ÂŽ ÔwZ e: ú1 {z6 ë     Ð ë Ô™ò3B‚}g ø ÔÄg: 6 ë {z ì 7 ë ‰¤ Å äVZ   ~ Ü ó X â•Šæ~g ø~« £ÆVz•»Ôì ñZg øÂÔ™36ëÔâ •g ¦gŠ ó Û Û g Û  ø ø ø Då†ÏfÖ]E Y†ö nû’ÛÖû] Ônû Öø]ôæ ^ßø$… ÔÞø]†ËûÆö ^ßøÃû ›ø] æ ^ßøÃû Ûô ‰ ô ø ø ø eø ø ø gz Z ! [g}g ø} ZÔÆ„~¾ë• ¨¤Ô Å®¤ZgzZ ä ë ‹L L   / / / /
  6. 6. x • » òsZ ^ ë x ª » ÄÜ Ä gƒ Ñ æ  y WÅZx Z}³Z ~œ% éæ Ñ»x ªÆ Ðg ±ZÆx| z% z ‘•Iè: ®) Ï( ðÃ: Û  à ßZqZÉ   ®) ! zZ òs Z ~ *Š ~g ‚y s ! gz Zy Î 0 i z ZŽì   h+ Š ë vŠp Ö! c ¨¸Ãxs Z ª    ÄÜÄ Â !ì V •Ãc ä™ì‡Ã á G– ¬ƒq V†nÚ] ¢*u 'gzZ' y ZZ È  ë œÈ WŒ Û ë Å Õ DÆ z R dZ'gz Z'ä eWz d ì ®• Zzn á  6  '    ~ Æè#Z  ñY 0q òÀ ZÅyZZh‰ ÜÁî0 ž@ ƒ’ q Ö ë b§kZgz Z Š -gzZ -6 UèLòh$Ex Z ëÆ ãU§zŠ h „ I s  + Å ë nƒg Zû{ZgÅ äô #Ö] ‚ßûÂô àÚô Ÿ]ô †ö ’ßÖ] ^Úæ × ô û $ û $ øø

×