Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El renaixement 1

2,809 views

Published on

El renaixement 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El renaixement 1

 1. 1. El RenaixementEl Renaixement
 2. 2. Les preguntes d'avuiLes preguntes d'avui -Què podem entendre per Renaixement Artístic? -Quines serien les característiques generals d'aquest moviment artístic del segle XV i XVI? -Explica les característiques principals de l'Arquitectura Renaixentista -Quina Característiques presenta la pintura del Renaixement? I la escultura?
 3. 3. L'esperit del RenaixementL'esperit del Renaixement Gràcies a les noves idees que va proposar l'Humanisme, l'art, a partir del segle XV, també va canviar, i es va adaptar a aquesta nova concepció del món que van iniciar homes com Petrarca o Erasme de Rotterdam ??
 4. 4. Passarem de l'art medievalPassarem de l'art medieval (romànic i gòtic) a un nou estil(romànic i gòtic) a un nou estil molt diferent (El Renaixement)molt diferent (El Renaixement)
 5. 5. El RenaixementEl Renaixement va néixer a Itàlia i ho podem dividirva néixer a Itàlia i ho podem dividir enen dos grans períodesdos grans períodes:: El QuattrocentoEl Quattrocento (a partir de 1400)(a partir de 1400) El CinquecentoEl Cinquecento (a partir de 1500)(a partir de 1500) El QuattrocentoEl Quattrocento El CinquecentoEl Cinquecento 14001400 15001500 14501450 14531453 14921492 ??
 6. 6. Quines serien les característiques generals d'aquest moviment artístic? 1) Igual que l'Humanisme, els artistes renaixentistes1) Igual que l'Humanisme, els artistes renaixentistes s'inspiraven ens'inspiraven en l'Antiguitat Clàssical'Antiguitat Clàssica 2)2) Consideren a l'homeConsideren a l'home i a la naturalesa que ho envolta com unai a la naturalesa que ho envolta com una creació de Deucreació de Deu perfecteperfecte i volen reflectir aquestai volen reflectir aquesta bellesabellesa.. 3)3) L'art ja no serà únicament religiósL'art ja no serà únicament religiós i també reflectiran històriesi també reflectiran històries mitològiques de la Grècia i Roma Clàssicamitològiques de la Grècia i Roma Clàssica 4)4) Els artistesEls artistes passaran de ser anònims artesans a artistespassaran de ser anònims artesans a artistes reconeguts i molt respectatsreconeguts i molt respectats
 7. 7. Els artistes passaran de ser anònims artesans a artistesEls artistes passaran de ser anònims artesans a artistes reconeguts i molt respectatsreconeguts i molt respectats
 8. 8. Els artistes renaixentistes s'inspiraven enEls artistes renaixentistes s'inspiraven en l'Antiguitat Clàssical'Antiguitat Clàssica
 9. 9. Consideren a l'home i a la naturalesa que ho envolta comConsideren a l'home i a la naturalesa que ho envolta com una creació de Deu perfecte i volen reflectir aquestauna creació de Deu perfecte i volen reflectir aquesta bellesabellesa
 10. 10. L'art ja no serà únicament religiós i també reflectiran històriesL'art ja no serà únicament religiós i també reflectiran històries mitològiquesmitològiques
 11. 11. L'Arquitectura delL'Arquitectura del Renaixement o renaixentistaRenaixement o renaixentista 1) Els arquitectes del Renaixement1) Els arquitectes del Renaixement miraven cap al món greco-romàmiraven cap al món greco-romà com a model (columnes, pilars, arc de mig punt, frontons,com a model (columnes, pilars, arc de mig punt, frontons, cornises....)cornises....) 2) Van continuar utilitzant la típica planta medieval, però2) Van continuar utilitzant la típica planta medieval, però també estambé es començaran a construir edificis amb plantes circulars o de creucomençaran a construir edificis amb plantes circulars o de creu gregagrega
 12. 12. BrunelleschiBrunelleschi Filippo Brunelleschi ésFilippo Brunelleschi és dels arquitectes mésdels arquitectes més reconeguts delreconeguts del QuattrocentoQuattrocento Ex.Ex. Esglèsia de SanEsglèsia de San Lorenzo a FlorenziaLorenzo a Florenzia
 13. 13. BramanteBramante Donato Bramante ésDonato Bramante és un dels arquitectesun dels arquitectes més famosos delmés famosos del Cinquecento.Cinquecento. Sant Pietro Il MontorioSant Pietro Il Montorio a Romaa Roma o lao la Basílica deBasílica de Sant Pere del VaticàSant Pere del Vaticà,, que ell va començar, ique ell va començar, i va acabar Miquel Àngelva acabar Miquel Àngel són bons exemples.són bons exemples.
 14. 14. Escultura del RenaixementEscultura del Renaixement 1)1) L'esculturaL'escultura al Renaixement va prendre com a base ial Renaixement va prendre com a base i model les obres demodel les obres de l'antiguitat clàssical'antiguitat clàssica i la sevai la seva mitologiamitologia 2)2) Com a l'escultura grega, es va cercar lCom a l'escultura grega, es va cercar la representacióa representació del cos humàdel cos humà nu amb una tècnica molt perfeccionada,nu amb una tècnica molt perfeccionada, gràcies a l'gràcies a l'estudi meticulós de l'anatomia humanaestudi meticulós de l'anatomia humana 3) Es va utilitzar3) Es va utilitzar tota classe de materialstota classe de materials, però, però principalment elprincipalment el marbre, i el bronzemarbre, i el bronze,,
 15. 15. La Pintura del RenaixementLa Pintura del Renaixement Per aconseguir aquesta perfecció i realisme utilitzaran:Per aconseguir aquesta perfecció i realisme utilitzaran: Intentarà reflectir la realitat de la manera mésIntentarà reflectir la realitat de la manera més fidel possiblefidel possible.
 16. 16. La Perspectiva iLa Perspectiva i les seves lleisles seves lleis Tècniques per a representar objectesTècniques per a representar objectes tridimensionals en una superfícietridimensionals en una superfície bidimensional planabidimensional plana

×