Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COL·LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
2012
AVALUACIÓ DEL RISC
EN PRODUCTES DE
CONSUM
CHECKLIST ORIENTATIU PER INSPECTORS/ES
DE ...
2 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
COL·L...
3 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
COLJU...
4 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
1. AV...
5 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
6. AV...
6 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
8. AV...
7 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
TAULA...
8 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
TAULA...
9 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
UNE E...
10 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
Requ...
11 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
TAUL...
12 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
5. F...
13 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
INST...
14 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
TAUL...
15 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4
AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012
TAUL...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Checklist avaluació del risc

269 views

Published on

Checklist orientatiu per inspectors/es de consum, responsables i auditors/es de seguretat, a les empreses d’importació, emmagatzematge, distribució i venda de productes adreçats a les persones consumidores

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Checklist avaluació del risc

 1. 1. COL·LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 2012 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM CHECKLIST ORIENTATIU PER INSPECTORS/ES DE CONSUM, RESPONSABLES I AUDITORS/ES DE SEGURETAT, A LES EMPRESES D’IMPORTACIÓ, EMMAGATZEMATGE, DISTRIBUCIÓ I VENDA DE PRODUCTES ADREÇATS A LES PERSONES CONSUMIDORES F. Xavier Sánchez Moragas H T T P : / / F S A N C H E Z M O . W O R D P R E S S . C O M /
 2. 2. 2 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 COL·LECCIÓ EMPRESA I CONSUM. Nº 4 Avaluació del risc en productes de consum Checklist orientatiu per inspectors/es de consum, responsables i auditors/es de seguretat, a les empreses d’importació, emmagatzematge, distribució i venda de productes adreçats a les persones consumidores Publicació electrònica. 2012 © Francesc Xavier Sánchez Moragas
 3. 3. 3 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 COLJUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ D’AVALUACIÓ • Comunicació d’una alerta per part de l’Instituto Nacional del Consumo o de l’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 19 del RDSGP. Especificar l’alerta:________________________________________________________________________ • Comunicació del sistema estatal de comunicació d’accidents per part els hospitals i centres de salut dependents de les administracions, l’Institut Nacional del Consum, d’acord amb l’article 20 del RDSGP. Especificar la comunicació de l’accident:_______________________________________________________ • Inspecció d’ofici, d’acord amb l’article 321-1 del CCC. Especificar campanya d’inspecció:__________________________________________________________ • Inspecció com a conseqüència de les denúncies o reclamacions que presentin els consumidors o altres parts interessades, d’acord amb l’article 311-6 del CCC i de l’article 8 del RDSGP. Especificar motiu de la denúncia:____________________________________________________________ • Inspecció per notificació de productors i distribuïdors de béns i serveis, d’acord amb l’article 5 i l’article 6 del RDSGP i l’article 321-4 del CCC. Especificar referència de la notificació:________________________________________________________ • Inspecció per presa de mostres reglamentària, d’acord amb l’article 322-7 del CCC. Especificar objectius de la presa de mostres i laboratori d’avaluació: _____________________________________________________________________________________ • Inspecció per prendre mostres indicatives i fer comprovacions i proves sobre instal·lacions, béns i serveis a fi de constatar-ne l'adequació a la normativa, d’acord amb l’article 322-8 del CCC. Especificar objectius de la presa de mostres i laboratori d’avaluació:____________________________________________________________________________ DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE OBJECTE D’AVALUACIÓ Tipus de producte (denominació “habitual”): ________________________________________________________ Denominació comercial del fabricant que figura a l’envàs o a l’etiqueta): __________________________________ Classificació legal que correspon al producte:________________________________________________________ Normativa que regula la comercialització del producte: ________________________________________________ País de procedència (Comunitària / no comunitària: especificar) : ________________________________________ Tipus d’establiment on s’està comercialitzant : ______________________________________________________ Tipus de productes que hi ha en el seu entorn immediat : ______________________________________________ Tipus de persones consumidores a les que va dirigit:__________________________________________________ Tipus d’aparença del producte (formes/olors/colors/dibuixos) : _________________________________________ Tipus de material de l’envàs: ____________________________________________________________________ Tipus de tancament de l’envàs : __________________________________________________________________ Tipus de funcionament/manteniment (elèctric/mecànic/químic): ________________________________________ Potència màxima:___________Tensió d’alimentació:______________Tipus de combustible:___________________ Composició del producte: _______________________________________________________________________ Mesura i pes del producte: ______________________________________________________________________ Advertències del risc que en comporta l'ús: ________________________________________________________ Instruccions d’ús: _____________________________________________________________________________ Instruccions per reduir els efectes no desitjables dels incidents que, malgrat les instruccions, es puguin produir: ___________________________________________________________________________________________ Tipus de distintius de qualitat: ___________________________________________________________________ Termini recomanat pel seu ús/data de caducitat/data de consum preferent :_______________________________ Lot de fabricació :_________________________(Lot de fabricació de l’alerta:______________________________) La mida de lletra de l’etiqueta permet i facilita la lectura i la comprensió del text d’acord amb el que estableix l’article 211-6 de CCC?:_________________________________________________________________________
 4. 4. 4 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 1. AVALUACIÓ DEL RISC PER LA SEVA PROCEDÈNCIA: PRODUCTOR D’acord amb l’article 3.5.b del RDSGP, un producte es considera insegur si no conté les dades mínimes que permetin identificar al productor:_________________________________________________________________ Nom o raó social o denominació del fabricant:_______________________________________________________ Nom o raó social o denominació de l’envasadora:_____________________________________________________ Nom o raó social de l’importador:_________________________________________________________________ Marca, símbol o logotip:________________________________________________________________________ S'entén per bé o servei identificat el bé o servei que porta o utilitza qualsevol tipus de marca, símbol, logotip o signes externs que fan creure a les persones consumidores que el bé o servei ha estat elaborat, distribuït o comercialitzat per una empresa determinada ( article 111-2.h del CCC). 2. AVALUACIÓ DEL RISC EN RELACIÓ A LES AUTORITZACIONS DE COMERCIALITZACIÓ • S’incompleix alguna disposició o resolució administrativa sobre la prohibició de venda, comercialització o distribució de determinats béns o la prestació de serveis a determinats establiments o a tipus específics de persones consumidores (manca autorització/productes especials/edat no adequada)? SI / NO Especificar quina prohibició s’incompleix:____________________________________________________________ • Es ven, comercialitza o es distribueix el producte sense l’autorització administrativa perceptiva ? SI / NO Especificar el tipus d’autorització:__________________________________________________________________ 3. AVALUACIÓ DEL RISC EN RELACIÓ A LES AUTORITZACIONS DE FABRICACIÓ O ELABORACIÓ • Les instal·lacions on s’elabora el producte disposen de les autoritzacions o altres controls administratius preventius necessaris? ( SI /NO ) Si la resposta és negativa, s’ha de considerar que els productes elaborats són insegurs d’acord amb l’article 3.5 del RDSGP i s’ha de procedir, per raons d’urgència, a immobilitzar els béns i obligar a retirar-los del mercat, tal i com estableix l’article 323-1 del Codi de Consum de Catalunya. Autorització de la que disposa l’establiment:________________________________________________________ 4. AVALUACIÓ DEL RISC EN RELACIÓ ALS REGISTRES I MARCATGE CE O CERTIFICATS DE CONFORMITAT 1. Es tracta d’un producte que ha d’anar perceptivament etiquetat amb el marcatge CE (T1) i no el porta ?: SI / NO ____________________________________________________________________________________ 2. En cas de no ser perceptiu el marcatge CE, cal que disposi d’un certificat de conformitat (T2) emès per un organisme acreditat a la Unió Europea (T3) i no el porta ?: SI / NO ____________________________________________________________________________________ 3. Es tracta d’un producte que ha de portar perceptivament la marca sanitària o el número de registre oficial (T4) a l’etiqueta i no el porta ?: SI/NO _______________________________________________________________ En qualsevol dels tres casos anteriors, si la resposta és negativa, el producte no es pot presumir segur, tal i com estableix l’article 122-2 del Codi de Consum de Catalunya i d’acord amb l’article 3.5 del RDSGP, es considera insegur. Com que hi ha indicis racionals de risc no acceptable per a la salut i la seguretat, els interessos econòmics i socials o el dret a la informació de les persones consumidores, s’ha de procedir, per raons d’urgència, a immobilitzar els béns i obligar a retirar-los del mercat, tal i com estableix l’article 323-1 del Codi de Consum de Catalunya. 5. AVALUACIÓ DEL RISC EN RELACIÓ AL PÚBLIC DESTINATARI DEL PRODUCTE • El producte pot tenir una alta repercussió en el mercat, de manera que afectin un nombre elevat de persones consumidores (productes de consum ordinari)? SI / NO Especificar el tipus de públic objectiu al que es destina el producte:_______________________________________ • El producte o servei va dirigit a un col·lectiu de persones consumidores especialment protegit? : SI / NO Especificar el motiu de la protecció especial:________________________________________________________
 5. 5. 5 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 6. AVALUACIÓ DEL RISC EN RELACIÓ A LA CONDUCTA COMERCIAL • S’ha comès alguna acció o omissió conscientment, deliberadament o sense complir els deures de diligència exigibles més elementals? SI / NO Especificar el grau d'intencionalitat o de manca de diligència: ______________________________________ • Durant quan de temps s’ha estat portant a terme aquesta acció o omissió? Especificar el període durant el qual s'ha comès la presumpta infracció, si es tracta d'una infracció continuada o d'una pràctica habitual:_________________________________________________________________________ • L’establiment ha incomplert els advertiments o requeriments previs formulats per l'Administració perquè s'esmenin les irregularitats detectades? SI / NO Especificar l’advertiment incomplert anteriorment:_________________________________________________ • Tenim constància d’alguna reincidència per part de l’establiment en el sentit d’haver estat sancionat per una infracció (T5) de la mateixa naturalesa per mitjà d'una resolució ferma recaiguda dins de l'any anterior a la comissió de la nova infracció? SI / NO Especificar resolució anterior:___________________________________________________________________ • Tenim constància de la reiteració si, dins de l'any anterior a la comissió de la nova infracció, l'infractor o infractora ha estat sancionat per mitjà d'una resolució ferma per la comissió d'una altra infracció tipificada per aquesta llei o per altres normes en què el bé jurídic protegit siguin els interessos de les persones consumidores (T5), o ha estat condemnat executòriament per un delicte en què hagin resultat perjudicats subjectes en llur condició de persones consumidores? SI / NO Especificar resolució anterior:___________________________________________________________________ • Es realitzen, en aquest establiment, accions o omissions que, encara que no incompleixin cap disposició, produeixin un risc o un dany efectiu per a la seguretat de les persones consumidores, si es fan sense les precaucions o cauteles exigibles en l'activitat? SI / NO Especificar quina:_____________________________________________________________________________ 7. AVALUACIÓ DEL RISC EN RELACIÓ AL PRODUCTE • El producte pertany a una gamma, lot o remesa de productes de la mateixa classe o descripció en què s’hagi descobert algun producte insegur? SI / NO Si la resposta és afirmativa, d’acord amb l’article 3.5 del RDSGP, s’ha de considerar que els productes són insegurs i s’ha de procedir, per raons d’urgència, a immobilitzar els béns i obligar a retirar-los del mercat, tal i com estableix l’article 323-1 del Codi de Consum de Catalunya. • Es tracta d’un producte que, sense ser alimentari té una forma, un olor, un color, un aspecte, una presentació, un etiquetatge, un volum o una mida tals que sigui previsible que els consumidors, en particular els nens, els confonguin amb productes alimentaris, i per això els portin a la boca, els xuclin o els ingereixin, i això pugui implicar riscos d'asfíxia, d'intoxicació, de perforació o d'obstrucció del tub digestiu?: SI / NO Si la resposta és afirmativa s’ha de procedir, per raons d’urgència, a immobilitzar els béns i obligar a retirar- los del mercat, tal i com estableix l’article 323-1 del Codi de Consum de Catalunya i l’article 2.1 del RDPAE. • El producte conté substàncies i/o preparats classificats com a perillosos? SI / NO En cas de resposta afirmativa, es comercialitzen amb les condicions i dades de seguretat, d'envasatge i d'etiquetatge corresponents i porten incorporats els símbols i les indicacions dels perills que comporten i l'explicació de les mesures adequades per a contrarestar-ne i apaivagar-ne els possibles efectes perjudicials sobre la salut i la seguretat, d’acord amb el que estableix l’article 122-5 del CCC ? SI /NO Si la resposta és negativa, d’acord amb l’article 2.a.3 i l’article 2.b del RDSGP, s’ha de considerar que els productes són insegurs i s’ha de procedir, per raons d’urgència, a immobilitzar els béns i obligar a retirar-los del mercat, tal i com estableix l’article 323-1 del Codi de Consum de Catalunya.
 6. 6. 6 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 8. AVALUACIÓ DEL GRAU DE RISC El grau de risc depèn de la gravetat i la probabilitat de causar possibles lesions a les persones que utilitzin o que entrin en contacte amb el producte. GRAVETAT DE LA LESIÓ: Especifica el tipus de possible lesió: ___________________________________________________________ Avaluació de la seva possible gravetat:_________________________________________________________ • Gravetat lleu (Aquest producte podria causar una lesió lleu, generalment reversible i que no requerís tractament hospitalari). • Gravetat greu (Aquest producte podria causar una lesió greu, generalment irreversible i amb tractament hospitalari). • Gravetat molt greu (Aquest producte podria causar una lesió molt greu irreversible i amb tractament hospitalari). PROBABILITAT GENERAL: Especifica el tipus de perill: __________________________________________________________________ Avaluació de la probabilitat que el producte sigui perillós: __________________________________________ • Probabilitat molt alta: El perill està sempre present en aquest tipus de productes i és probable que durant el seu ús es produeixi una lesió. • Probabilitat alta: El perill pot estar present en aquests tipus de productes i és probable que durant el seu ús es produeixi una lesió. • Probabilitat baixa: El perill no sol estar present en aquest tipus de productes i és poc probable que durant el seu ús es produeixi una lesió. 9. AVALUACIÓ DEL GRAU DE TOLERÀNCIA DEL RISC PER AQUEST TIPUS DE PRODUCTES El grau de risc acceptable, o de tolerància del risc del producte, depèn dels tipus d'usuari i, per a persones consumidores mitjanes, si el producte té les advertències i instruccions adequades i si el perill és prou obvi. VULNERABILITAT DE LES PERSONES CONSUMIDORES: Especifica el tipus de vulnerabilitat: ____________________________________________________________ Avaluació del nivell de tolerància del risc: ______________________________________________________ • Tolerància zero (Producte que amb tota probabilitat utilitzaran: infants, gent gran, invidents, discapacitats...) PERSONES CONSUMIDORES MITJANES Avaluació del nivell de tolerància del risc: ______________________________________________________ • Tolerància zero (El perill no és obvi o no presenta suficients advertències d’ús) • Tolerància acceptable (El perill és obvi i necessari per a utilitzar el producte). • Tolerància acceptable (El perill no és obvi però presenta suficients advertències d’ús). 10. AVALUACIÓ FINAL DEL RISC PER AQUEST PRODUCTE Tipus de perill o risc: _______________________________________________________________________ Avaluació de la possible gravetat de les lesions associades:_________________________________________ Avaluació de la probabilitat que el producte sigui perillós: __________________________________________ Avaluació del nivell de tolerància del risc: _______________________________________________________ L’article 312-7 del CCC estableix que en funció del risc acceptable per a la salut, la seguretat o els interessos de les persones consumidores, les administracions públiques poden adoptar mesures proporcionals i coherents amb el risc per a minorar-lo, encara que afectin els drets dels administrats (Principi de precaució). Les mesures cautelars o precautòries únicament es poden adoptar si hi ha indicis racionals d'infracció administrativa o de perill per a la salut o seguretat de les persones consumidores, i s'han d'adoptar amb les garanties establertes amb aquesta finalitat. En aquests supòsits, la càrrega de la prova recau sobre qui produeix, fabrica, importa o comercialitza el bé o servei.
 7. 7. 7 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 TAULA Nº 1 (T1) PRODUCTES OBLIGATS A PORTAR EL MARCATGE CE EN L’ÀMBIT DEL CONSUM Material elèctric Articles 7 i 8 del Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, relatiu a les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió. Recipients a pressió Articles 13 i 14 del Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 87/404/CEE, Sobre recipients a pressió simples Joguines Article 15 del Reial Decret 1205/2011, de 26 d’agost, sobre la seguretat de les joguines Material de construcció Article 5 del Reial Decret 1630/1992, de 29 de desembre, pel qual es dicten disposicions paràgraf la Lliure circulació de Productes de Construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE Compatibilitat electromagnètica d’equips elèctrics i electrònics Article 9 del Reial decret 1580/2006, de 22 de desembre, pel qual es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics Aparells de telecomunicacions Article 15 del Reial Decret 1890/2000, de 20 de novembre, pel qual s'aprova el reglament que estableix el procediment d’avaluació de la conformitat dels aparells de telecomunicacions Màquines Article 16 del Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les Normes per la comercialització i posada en servei de les màquines Embarcacions d’esbarjo Article 8 del Reial Decret 2127/2004, de 29 d’octubre, pel qual es regulen els requisits de seguretat de les embarcacions d’esbarjo, de les motos nàutiques, dels seus components i de les emissions d’escapament i sonores dels seus motors Productes sanitaris Article 12 del Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris Productes sanitaris per a diagnòstic «in vitro» Article 6 del Reial Decret 1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstic «in vitro» Productes sanitaris implantables actius Article 11 del Reial Decret 1616/2009, de 26 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris implantables actius Equips de protecció individual Article 10 del Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual Instruments de mesura
 8. 8. 8 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 TAULA Nº 2 (T2) NORMES UNE/EN HARMONITZADES, A L’EFECTE DE LA PRESUMPCIÓ DE SEGURETAT Resolució de 23 de juliol de 2012, de l'Institut Nacional del Consum, per la qual s'amplia l'annex de la Resolució de 21 de juny de 2004, per la qual s'acorda la publicació de les referències de les normes UNE EN harmonitzades, en aplicació del Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes UNE Referencia Título y documento de referencia Fecha límite para obtener presunción de conformidad respecto a la norma sustituida UNE EN 581-1:2006. Mobiliario de exteriores. Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping. Parte 1: Requisitos generales de seguridad. UNE EN 913: 1997. Equipos de gimnasia – Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 916: 2003. Equipamiento para gimnasia - Plintos – Requisitos y métodos de ensayo incluyendo seguridad. UNE EN 957-1:2005. Equipos fijos de entrenamiento. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 957-2:2003. Equipos fijos para entrenamiento. Parte 2: Equipos de entrenamiento de la fuerza; requisitos técnicos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales. UNE EN 957-4:1997. Equipos fijos de entrenamiento. Parte 4: Bancos para entrenamiento de la fuerza, requisitos técnicos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales. UNE EN 957-5:1997. Equipos fijos de entrenamiento. Parte 5: equipos para entrenamiento a pedales; requisitos técnicos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales. UNE EN 957-6:2002. Equipos fijos para entrenamiento. Parte 6: Simuladores de carrera, requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales. UNE EN 957-7:1999. Equipos fijos para entrenamiento. Parte 7: Máquinas de remo, requisitos de seguridad específicos y métodos de ensayo adicionales. UNE EN 957-8:1999. Equipos fijos para entrenamiento. Parte 8: Simuladores de marcha, simuladores de escalera y simuladores de escalada. Requisitos de seguridad específicos y métodos de ensayo adicionales. UNE EN 957-9:2003. Equipos fijos para entrenamiento. Parte 9: Entrenadores elípticos, requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales. UNE EN 957-10:2005. Equipos fijos para entrenamiento. Parte 10: Bicicletas de ejercicio con volante fijo o sin volante libre, requisitos adicionales específicos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 1129-1: 1995. Mobiliario – Camas abatibles – Requisitos de seguridad y ensayos – Parte 1: Requisitos de seguridad.
 9. 9. 9 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 UNE EN 1129-2: 1995. Mobiliario – Camas abatibles – Requisitos de seguridad y ensayos – Parte 2: Métodos de ensayo. UNE EN 1130-1:1996. Muebles – Moisés y cunas balancín de uso doméstico – Parte 1: Requisitos de seguridad. UNE EN 1130-2:1996. Muebles – Moisés y cunas balancín de uso doméstico – Parte 2: Métodos de ensayo. UNE EN 1273:2005. Artículos de puericultura. Andadores. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 1400-1: 2003. Artículos de puericultura – Chupetes para bebés y niños pequeños – Parte 1: Requisitos generales de seguridad e información de producto. UNE EN 1400-2: 2003. Artículos de puericultura – Chupetes para bebés y niños pequeños – Parte 2: Requisitos y ensayos mecánicos. UNE EN 1400-3: 2003. Artículos de puericultura – Chupetes para bebés y niños pequeños – Parte 3: Requisitos y ensayos químicos. UNE EN 1466: 2004. Artículos de puericultura – Capazos y soportes – Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 1651: 2000. Equipos para la practica del parapente – Arneses – Requisitos de seguridad y ensayos de resistencia. UNE EN 1860-1: 2003. Aparatos, combustibles sólidos y sistemas de encendido para el asado en barbacoas – Parte 1: Barbacoas que utilizan combustibles sólidos – Requisitos y métodos de ensayo. UNE EN ISO 9994: 2006. Encendedores – Requisitos de seguridad (ISO 9994: 2005). UNE EN 12196: 2003. Equipos de gimnasia – Caballos y potros – Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo. UNE EN 12197: 1998. Equipos para gimnasia – Barras fijas – Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 12346: 1998. Equipos para gimnasia – Espalderas, escalas y estructuras de trepa – Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 12432: 1999. Equipos para gimnasia – Barras de equilibrios – Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo. UNE EN 12491: 2002. Equipo para la práctica del parapente – Paracaídas de emergencia – Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 12586: 2000. Artículos de puericultura – Broches para chupetes – Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 12586/AC: 2002. Artículos de puericultura – Broches para chupetes – Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 12655: 1999. Equipos de gimnasia – Anillas –Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo. UNE EN ISO 12863: 2011. Método de ensayo normalizado para evaluar la tendencia a la ignición de los cigarrillos. UNE EN 13138-2: 2003. Ayudas a la flotación para el aprendizaje de la natación. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para las ayudas a la flotación destinadas a su sujeción. UNE EN 13209-1:2004. Artículos de puericultura. Mochilas portabebés.
 10. 10. 10 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. Parte 1: Mochilas de espalda con estructura soporte. UNE EN 13319: 2000. Accesorios de buceo – Profundímetros e instrumentos de medición combinada de la profundidad y el tiempo – Requisitos funcionales y de seguridad – Métodos de ensayo. UNE EN 13899: 2003. Equipamiento para deportes sobre ruedas – Patines sobre ruedas – Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 14059: 2003. Lámparas de aceite decorativas – Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 14344: 2005. Artículos de puericultura – Asientos infantiles para bicicletas – Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 14350-1: 2005. Artículos de puericultura – Artículos para la alimentación líquida – Parte 1: Requisitos generales y mecánicos y ensayos. UNE EN 14682:2008. Seguridad de la ropa de niños. Cordones y cordeles en ropa de niños. Especificaciones. UNE EN 14764:2006. Bicicletas de paseo. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 14766:2006. Bicicletas de montaña. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 14781:2006. Bicicletas de carreras. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE EN 14872:2006. Bicicletas. Accesorios para bicicletas. Porta-equipajes. UNE EN 16156:2011. Cigarrillos. Evaluación de la tendencia a la ignición. Requisitos de seguridad. UNE EN 60065:2003/A12:2012. Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. 24.1.2013 UNE EN 60950- 1:2007/A12:2012. Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 24.1.2013
 11. 11. 11 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 TAULA Nº 3 (T3) ORGANISMES ACREDITATS Reial Decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i reglaments relatius als serveis de la societat de la informació TAULA Nº 3 ORGANISMES ACREDITATS ORGANISMES EUROPEUS DE NORMALITZACIÓ CEN: COMITÈ EUROPEU DE NORMALITZACIÓ. CENELEC: COMITÈ EUROPEU DE NORMALITZACIÓ ELECTROTÈCNICA. ETSI: INSTITUT EUROPEU DE NORMES DE TELECOMUNICACIONS. ORGANISMES NACIONALS DE NORMALITZACIÓ 1. BÈLGICA: IBN/BIN. INSTITUT BELGE DE NORMALISATION. BELGISCH INSTITUUT VOOR NORMALISATIE. CEB/BEC. COMITÉ ÉLECTROTECHNIQUE BELGE. BELGISH ELEKTROTECHNISCH COMITÉ. 2. DINAMARCA: DS. DANSK STANDARD. NTA. TELESTYRELSEN, NATIONAL TELECOM AGENCY. 3. ALEMANYA. DIN. DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E.V. DKE. DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION IM DIN UND VDE. 4. GRÈCIA: EKOS EKKGMIVÓY OQCAMIRLÓY STPOPOÍGRGY.
 12. 12. 12 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 5. FRANÇA: AFNOR. ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. UTE. UNION TECHNIQUE DE L’ÉLECTRICITÉ-BUREAU DE NORMALISATION AUPRÈS DE L’AFNOR. 6. IRLANDA: NSAI. NATIONAL STANDARDS AUTHORITY OF IRELAND. ETCI. ELECTROTECHNICAL COUNCIL OF IRELAND. 7. ITÀLIA: UNI (1). ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE. CEI (1). COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO. 8. LUXEMBURG. ITM. INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES. SEE. SERVICE DE L’ÉNERGIE DE L’ÉTAT. 9. PAÏSOS BAIXOS: NNI. NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT. NEC. NEDERLANDS ELEKTROTECHNISCH COMITÉ. 10. ÀUSTRIA: ÖN. ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT. ÖVE. ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK. 11. PORTUGAL: IPQ.
 13. 13. 13 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE. 12. REGNE UNIT: BSI. BRITISCH STANDARDS INSTITUTION. BEC. BRITISCH ELECTROTECHNICAL COMMITTEE. 13. FINLÀNDIA: SFS. SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY. FINLANDS STANDARDISERINGSFO¯RBUND SFS RF. THK/TFC. TELEHALLINTOKESKUS. TELEF022ORVALTNINGSCENTRALEN. SESKO. SUOMEN SA¯HKO¯TEKNILLINEN STANDARDISOIMISYHDISTYS SESKO RY. FINLANDS ELETROTEKNISKA STANDARDISERINGSFRENING SESKO RF. 14. SUÈCIA: SIS. STANDARDISERINGEN I SVERIGE. SEK. SVENSKA ELEKTRISKA KOMMISSIONEN. ITS. INFORMATIONSTEKNISKA STANDARDISERINGEN. ORGANISME ESPANYOL DE NORMALITZACIÓ AENOR. ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE NORMALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ.
 14. 14. 14 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 TAULA Nº 4 (T4) MARQUES I REGISTRES INDUSTRIALS I SANITARIS QUE HAN DE FIGURAR EN L’ETIQUETATGE DELS PRODUCTES Productes biocides (Número de autorització concedit per la Direcció General de Salut Pública). Lleixiu apte per a la desinfecció de l’aigua de beguda (Número de registre sanitari de l’AESA). Productes d’higiene personal (nº de registre de l’AEMPS). Medicaments (Codi Nacional del Medicament de l’AEMPS). Productes làctics (Marca sanitària comunitària). Productes carnis (Marca sanitària comunitària). Productes de la pesca (Marca Sanitària comunitària). NORMATIVA BÀSICA DE SEGURETAT UTILITZADA A LA FITXA DE RISC CCC: Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. RDSGP: Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes . RDPAE: Reial Decret 820/1990, de 22 de juny, pel qual es prohibeix la fabricació i comercialització dels productes d’aparença enganyosa que posin en perill la salut o seguretat dels consumidors. RDCEPP: Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos (vigent fins el dia 1 de juny de 2015). REACH: Reglament CE/1907/2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (Registration,evaluation, authoritzation of chemicals). CLP: Reglament (CE) núm 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999 / 45/CE i es modifica el Reglament (CE) número 1907/2006 (classification, labelling, packaging). RDDN: Reial Decret 770/1999, de 7 de maig, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el comerç de detergents i netejadors. RDLL: Reial Decret 3360/1983, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la Reglamentació Tècnic-Sanitària de Lleixius. RDAPC: Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria. RDPC: Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre sobre productes cosmètics Reglament (CE) número 1223/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de novembre de 2009 sobre els productes cosmètics. LGURMPS: Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris
 15. 15. 15 ©Francesc Xavier Sánchez Moragas | COL LECCIÓ EMPRESA I CONSUM Nº 4 AVALUACIÓ DEL RISC EN PRODUCTES DE CONSUM 2012 TAULA Nº 5 (T5) INFRACCIONS, ACCIONS I OMISSIONS QUE PODEN PRODUIR UN RISC O UN DANY EFECTIU PER A LA SEGURETAT DE LES PERSONES CONSUMIDORES Elaborar per a la distribució, el subministrament i la venda béns als quals s'ha addicionat o sostret qualsevol substància o element per variar-ne la composició, l'estructura, el pes o el volum, en detriment de llurs qualitats, per corregir-ne els defectes o per encobrir-ne el grau de qualitat, l'alteració o l'origen dels components utilitzats. Alterar la composició de béns destinats al mercat respecte a les autoritzacions administratives o a les declaracions registrades corresponents. Incomplir, en qualsevol de les fases de la distribució de béns o en la prestació de qualsevol mena de serveis, les normes relatives a l'origen, la intensitat, la naturalesa, la qualitat, la composició, la quantitat, el pes, la mida i la presentació per mitjà d'envasos, etiquetes, rètols, tancadures, precintes o altres elements rellevants, segons que correspongui, d'acord amb la normativa o les condicions en què s'ofereixen al mercat. Atorgar qualsevol distintiu que per la seva aparença o configuració pugui induir a error a les persones consumidores, fer-lo servir o fer-ne publicitat indegudament o fraudulentament. Oferir béns o serveis, per mitjà de publicitat o d'informació de qualsevol classe i per qualsevol mitjà, atribuint-los qualitats, característiques, comprovacions, certificacions o resultats que difereixin dels que realment tenen o poden obtenir, i fer publicitat de qualsevol manera que indueixi o pugui induir a error, engany o confusió a les persones a qui es dirigeix o que silenciï dades fonamentals que impedeixin conèixer les veritables característiques o naturalesa del bé o servei. Anunciar béns o serveis per qualsevol mitjà publicitari de manera que el contingut de la publicitat es confongui amb el que és propi de la missió informativa, per la manera d'expressar o de difondre aquesta publicitat. Incomplir les obligacions envers les persones consumidores assumides voluntàriament per mitjà dels codis de conducta si s'hi ha manifestat l'adhesió. Incomplir les disposicions relatives a la normalització o la classificació de béns o serveis que es comercialitzen o existeixen en el mercat. No complir les disposicions que regulen el marcatge, l'etiquetatge i l'envasament de productes. Tenir disposats per a la venda béns amb data de consum preferent sobrepassada. Incomplir, amb relació a la protecció de la persona consumidora, les normes relatives a la documentació, la informació o els registres establerts obligatòriament per al règim i el funcionament adequats de l'establiment, l'empresa, la instal·lació o el servei. No lliurar a les persones consumidores les instruccions d'ús i manteniment o qualsevol altre document exigit per la normativa, a l'efecte de poder utilitzar, ocupar, mantenir i conservar un bé. No formalitzar les assegurances, els avals o les altres garanties imposades normativament en benefici de les persones consumidores.

×