Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gw presentation (bm)

712 views

Published on

pelan greenowoods

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gw presentation (bm)

 1. 1. SelamatDatang<br />Greenowood’sSdnBhd<br />http://www.greenowoods.1whp2u.com<br />www.greenowoods.com<br />
 2. 2. Berkongsi<br />Peluang<br />Usahawan<br />Menjana<br />Kekayaan<br />Menikmati<br />Kebebasan<br />
 3. 3. Kini<br />TidakBaik<br />Baik<br />LebihBaik<br />Baik<br />AsasKewangan<br />Kelegaan<br />Stabil<br />Ketekanan<br />Tidak<br />Stabil<br />
 4. 4. 80%masalahkehidupanberkaitandengan $$<br />Hanyajikamasalah $$ diselesaikan, <br />80% masalahkehidupanakandiselesaikan. <br />
 5. 5. KewanganDunia<br />Tiada Wang<br />Ada Wang<br />HilangKebebasan!<br />KebebasanDiperolehi!<br />Buatkerja yang tidakdisukai<br />Buatapa yang suka<br />Bergantung orang, hidup tanpa maruah<br />Bebas, hidupdenganmaruah<br />Pengorbanankehidupan,<br />Hiduppenuhkesukaran<br />Menikmatikehidupan,<br />Kebebasan & keselesaan<br />Tiada Wang<br />Sukarberjalan<br />Apa pun boleh<br />Ada Wang<br />Hanyamampupilihbenda-benda yang paling murahuntukkeperluanasas<br />Pilih yang terbaikuntuksemuakeperluandalamkehidupan<br />
 6. 6. Mencari Wang<br />MasayangTepat<br />HanyaBerjuangbilatahuakan MENANG?<br />SukaBERJUANGuntuk MENANG?<br />Media yang Sesuai<br />StrategiyangSesuai<br />MenjanaKekayaan<br />
 7. 7. Media Berkesan,<br />Samakerja,<br />Samausaha,<br />DapatPulanganTinggi<br />19Tahun<br />Usahawan<br />Guru<br />Kita mestibekerjakerasuntukmencariduit,<br />Tetapikerjakerastidakmenjamindapatduit.<br />RM30,000 X 12 Bulan = RM360,000.00<br />RM1,500 X 12bulanX 20Tahun<br />= RM360,000.00<br />Pendapatantinggibukanhasildaripadausaha-usaha, tetapidisebabkanolehpemilihan Media yang tepatuntukmenjanapulangantinggi. <br />
 8. 8. MendapatKekayaan<br />Jaringan<br />PerniagaanTradisional<br />KelasPekerja<br />Membinajaringandenganduit<br />TiadaJaringan<br />Tidak Berjaya<br />Berjaya<br />TiadaKekayaan<br />DapatKekayaan<br />Tutup<br />
 9. 9. MenjanaKekayaan DENGAN<br />Greenowoods<br />
 10. 10. KeunggulanKami<br />
 11. 11. KILANG GMp(Balakong, Selangor)<br />
 12. 12. Mr. PL TAN<br />pengasassyarikat & CEO<br />Pejabaturusan<br />SubangJaya, Selangor<br />
 13. 13. Pasaran Yang AkanDibuka<br />Malaysia sebagaibatuloncatan<br />untukmenceburipasaransedunia<br />China<br />Singapore<br />Indonesia<br />Brunei<br />Thailand<br />
 14. 14. ProdukKami:<br />RamuanUtama:<br />CordycepsSinensis<br />CordycepsSinensismerupakansejenisubattradisiCina yang bertaraftinggi. CordycepsSinensis yang tulenadalahpertumbuhan liar, terdapatterutamanyapadaaltitud 3500-4500 meter dikawasan-kawasandatarantinggi, seperti Sichuan, Qinghai dan Tibet di China. <br />Warnasemulajadinyaadalahkuningkeemasan, kuningcerahataukuningkeperangan. Iajugadikenalisebagai “RumputKeemasan” disebabkanolehkemahalanharganya. Nilai-nilaidankesan-kesannya yang tinggitelahmenjadikannyadianggapsebagaiherbahartakarundiseluruhdunia. Nilaiharganyasemakinbertambahdisebabkanolehpermintaan yang tinggidibandingkandengansumber yang semakinberkurangan.<br />
 15. 15. Obesiti<br />Kebimbangan & Kemelesetan<br />Sakit<br />Belakang<br />Sembelit<br />Insomnia<br />KeadaanSakitSihat<br />Disfungsi<br />Seks<br />Keletihan<br />
 16. 16. JIKA ANDA BERADA DI KEADAAN KESIHATAN DI ATAS<br />CARA untukmenyelamat<br />《PENYAHTOKSIKAN ◦ PEMBERSIHAN》<br />《PENGATURAN》<br />
 17. 17. PENYELESAIAN!<br />MAL: 09051615-TC<br />MAL: 09051616-T<br />TYPE 2+ SUSTOTRONG bolehmembantuanda<br />《PENYAHTOKSIKAN ◦ PEMBERSIHAN》<br />《PENGATURAN》<br />
 18. 18. RAMUAN UTAMA TYPE 2 <br />Radix Rheum Palmatum<br />Mengurangkan haba badan <br />dan pembersihan <br />CordycepsSinensis<br />MengawalGulaDarahdanTahap-tahap Lipid <br />Semen PrunusPersica<br />Mengingkatkan peredaran darah, menghapuskan kahak <br />Cortex Cinnamomum Cassia <br />Polifenol yang bolehmeningkatkanKepekaan Insulin<br />Radix Glycyrrhiza Uralensis; <br />Membinasemulapankreas<br />
 19. 19. KesihatanKeseluruhan:TYPE 2 boleh bantu!<br />KesihatanKeseluruhan! PembersihanLengkap! TahapKesihatanGulaDarah! KekalMuda!<br />MembantuuntukMengawal:<br /><ul><li>Diabetes MelitusJenis 2
 20. 20. Gout danAsidUrik
 21. 21. Sembelit
 22. 22. KolesterolTinggi (LDL)-C
 23. 23. DarahPekat
 24. 24. Hypertensi
 25. 25. Trigliserida (TG)
 26. 26. HilangIngatan, Nyanyuk
 27. 27. LemahTenagaBatin(MatiPucuk)</li></li></ul><li>TYPE 2 telahmengutiplebihdaripadaribuanlaporanklinikaldalamjangkamasa 6 tahun.<br />LaporanKlinikal<br />
 28. 28. LaporanMakmalProduk<br />
 29. 29. SustotrongCordycepsSinensis<br />Sustotrong® adalahdipupuk & diekstrakdaripadacendawanCordycepssinensisdenganteknologi yang eksklusif & dipatendiUSA, Taiwan and China.<br />
 30. 30. <ul><li>PemilihanBakteriasecaraketat (DarahTulen)</li></ul>AS-7 CordycepssinensismiseliumCina (HIRSUTELLA SINENSIS): Pencetakan DNA danbahan-bahanaktifadalahserupadenganCordycepssinensissemulajadidan liar.<br /><ul><li>KandungannyadenganasidCordyceps (manitol), adenosina, polisakaridadankomponen-komponenkesihatan lain telahmenunjukkanlebihtinggidaripadaCordyceps liar.
 31. 31. HargarendahdaripadaCordycepssemulajadidanmampumengurangkanalahan-alahandisebabkanolehparasitsemulajadi.</li></li></ul><li>ProsesPengeluaranCordycepsSustotrong® <br />MiseliumSinensis<br />1. PengutipanCordycepsSinensis Yang Segar<br />MemilihstromadansklerotiumCordycepssinensis yang segardansihatdikawasan-kawasan Qinghai dimanakualitispesies yang terbaikdapatdijumpai.<br />Pengasingan / Penulenan / PengesahanTerikan<br />Menggunakanpemisahantisu-tisudengan asepsis danmemupuksel-seldidalamstromadansklerotiumuntukmemperolehipelbagaijenisbaka. Baka-bakainidihantarkePersatuanPusatPenyelidikanKulat China untukpengesahanspesiesCordyceps.<br />Jujukan DNA Dengan Paten Pemupukan Yang Eksklusif<br />Teknologiinitelahdipatenkansecaraeksklusifdi USA, Taiwan dan China dengancaraJujukanspesies DNA, pengiktirafanantarabangsaJujukan DNA (18SrRNA), pengesahanspesiesCordycepssebagaitulendansemulajadi.<br />
 32. 32. ProsesPengeluaranCordycepsSustotrong® <br />MiseliumSinensis<br />TeknologiPenapaian Dan Pengeluaran Yang EksklusifPenyelidikansecarasaintifikpadapengeluarandanpemupukan optimum Cordycepssinensis mycelia, mengkajipengeluaranpadapelbagaitahappenapaiannsupayamendapatwaktumenuai yang optimum. <br />Pemupukan Bio --- matangpenapaian --- penyejukan / pemisahan --- pengeringansejukbeku / pengeringansuhurendah.<br />PengawalanKualiti Standard Antarabangsa<br />Pemeriksaankualiti (mikrobiologi, logamberat) danpelbagaianalisiskomponendenganprosedur-prosedurterpiawai.<br />
 33. 33. FungsiUtamaSustotrong<br /><ul><li>FungsiPadaSistemPernafasan</li></ul>EkstrakCordyceps mycelia memberikesan yang baikuntukpengembangandanpenulenanbatangtenggorok. Iajugamenambahkesanepinefrina, anti-keradangandan anti-asma.<br /><ul><li>MemperbaikiKelemahanHatidan</li></ul>BuahPinggang<br />Membantumemperbaikihatidanbuahpinggang yang cedera, mengukuhkanfungsi-fungsihatidanbuahpinggang.<br /><ul><li>FungsiPadaSistemImun</li></ul>Membantumeningkatkankadar organ-organ, aktivitisel-sel (monositmakrofaj, B-limfoid, T-limfoid), memperbaikisel-sel yang rosakdanmemperkuatsistem B-limfadalamdarah.<br />
 34. 34. FungsiUtamaSustotrong<br /><ul><li>FungsiPadaPusatSistemSaraf</li></ul>Membantumengawalaktivitispontan, menstabilkansistemsarafdanmengawalsuhubadan.<br /><ul><li>FungsiPadaSistemKardiovaskular</li></ul>Membantumenghilangkankekotorandaridindingdalamanuratdarahsupayamemulihkankeseimbangantekanandarah. Memperbaikidisfungsisistemdarah, menambah platelet. Meningkatkankontraktilitijantunguntukmemberikesanbaikkepadajantung.<br /><ul><li>FungsiPadaHormon</li></ul>Membantumemulihkanfungsiseksual, berkesanterutamanyadalammeningkatkantestosteron.<br />
 35. 35. Premium<br />Penunjuk-penunjukKomponenSustotrong®<br />SUSULAN: Di dalam Pharmacopoeia Cina, standard adenosinaCordyceps yang liar (ADENOSINE) adalah 0.01% ataudiatas, Laporandiatastelahmenunjukkanbahawaramuanadenosinatelahlebihdaripada10 kali kandungan standard <br />
 36. 36. PELAN PEMASARAN<br />
 37. 37. PekPermulaan<br />Laman Web ReplikasiPeribadi<br />VIP Member<br />50BV<br />RM300.00<br />(60RP)<br />LIT Distributor<br />100BV<br />RM555.00<br />(120RP)<br />MID Distributor<br />300BV<br />RM1,575.00<br />(300RP)<br />PRO Distributor<br />750BV<br />RM3,870.00<br />(900RP)<br />
 38. 38. PelanPemasaran Yang Unik & Sempurna<br />Bonus Tajaan<br />25% X 50BV = 12.5EP (RM45)<br /> *Apply to all ranking<br />RM45<br />RM45<br />
 39. 39. 2. Bonus Kumpulan 10%<br />RM45<br />RM45<br />1 Set<br />VIP<br /> 50BV<br />1 Set<br />VIP<br /> 50BV<br />1 Pasang50BV : 50BV<br />5EP X 3.6 <br />= RM18.00<br />JualanPeribadiBulanan<br />50BV @ RM255<br />
 40. 40. 3. BONUS KUMPULAN MEGA 50%<br />*hanyaMid/Pro<br />50BV<br />50BV<br />1 Pasang= 2.5EP X RM3.6 = RM9<br />Contoh1 :Bonus Kumpulan BulananAnda= RM2000<br />Contoh 2 : Bonus Kumpulan BulananAnda= RM10,000<br />BONUS KUMPULAN MEGA = RM2,000 X 50% =RM1,000<br />BONUS KUMPULAN MEGA <br />= RM10,000 X 50% = RM5,000<br />JumlahBulanan= RM2,000 + RM1,000 RM3,000<br />JumlahBulanan = RM10,000 + RM5,000<br />RM15,000<br />
 41. 41. 4.Bonus Sepadan40%<br />*hanyaMid/Pro<br />Kelayakan Minima(PengiraanBulanan)<br />1st Level15%<br />2nd Level 10%<br />3rd Level5%<br />4th Level5%<br />
 42. 42. 5. PRO Bonus Pemimpin<br />10% CTO padaBV<br />Kelayakan:<br />Mestilahahli Pro<br />Mestimencapai 50BV setiapbulan<br />Mestimenaja 4 ahli Pro & atas<br />Nota:<br />Pengiraan LB bermuladaribulanketigadanmestilahberlayakberterusanpada 2 bulan yang pertama. <br />
 43. 43. RM200,000 <br />Bagaimanamenjanadalam23hari<br />KehebatanGandaan<br />
 44. 44. MengubahMasaDepan Kita <br />Buatkankeputusanandahariini,<br />Bergerakdenganlangkah yang bijak.<br />Buatkanpilihan yang wajar<br />BersamakamidiGREENOWOOD`S<br />SDN BHD<br />Menjana Gaya Hidup Yang LebihBaik ! <br />http://www.greenowoods.1whp2u.com<br />

×