Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Nice Places (1)

1,180 views

Published on

The Nice Places to vacation in Thailand.

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The Nice Places (1)

 1. 1. Nice Places For Winter
 2. 2. สัมผัสไอหนาวเมืองเหนือที่ ทิพยวนา รีสอรท อ.แมสรวย เชียงราย (www.suanthipresort.com) ทิพยวนา รีสอรท ที่พักบนภูสูงที่จะใหคุณไดสัมผัสสายหมอก ชมดอกไมเมืองหนาวและเห็นทัศนียภาพ อันงดงามของแมน้ําลาวที่ไหลอยูใกลๆกับรีสอรท มั่นใจไดเลยวาบรรยากาศกินขาดแนนอน ที่พักของที่นี่มีแบบสไตล “บานปกาเกอะญอ” ปลูกอยูตามไหลเขา ผนังบานกอจากดินภูเขาผสมกรวด ทราย และฟางขาว โดดเดนดวยหองน้ําหลังคาเปดโลงสามารถเห็นดาวไดชัดเจน ทั้งนี้รีสอรตมีกิจกรรม หลากหลายใหเลือก เรียกวาไปพักยาวแบบไดไมเบื่อเลยคะ ราคาในชวงปใหมสนนราคาอยูที่ประมาณ 4,500 – 6,500 บาท Training & Transitioning181208
 3. 3. ภูแกว รีสอรท แอนด แอดเวนเจอร ปารค หลากกิจกรรมทามกลางสายลมหนาวแหงเขาคอ เพชรบูรณ (www.phukaew.com) ปจจุบันกระแสทองเที่ยวแบบ “ self drive” กําลังเปนที่นิยม เลยขอแนะนําแหลงทองเที่ยว ที่สามารถขับกินลม ชมวิว ขึ้นเหนือไปตามเสนทางไปสูดินแดนสวิตเซอรแลนดเมืองไทย หรือ “เขาคอ” สถานที่พักขอแนะนําสไตลบานเมืองหนาว “ภูแกว รีสอรท แอนด แอดเวนเจอร ปารค” ดื่มด่ํากับบรรยากาศพรอมสนุกกับกิจกรรมทองเที่ยวเชิงผจญภัย ที่ทางรีสอรทจัดไวใหแบบเต็มพิกัด โดยบรรยากาศสมบูรณไปดวยแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ ภูเขา ทุงหญา ผืนปา น้ําตก และสถานที่ สําคัญทางประวัติศาสตร ราคาที่พักมีตั้งแต 2,500 – 25,000 บาท/คืน เลือกไดตามชอบใจคะ Training & Transitioning181208
 4. 4. หนาวลม หมดาว ที่ “หอดูดาวเกิดแกว” อ. บอพลอย กาญจนบุรี หนาหนาวนี้ถาไดมีโอกาสไปนอนดูดาวกับคนรูใจคงโรแมนติกไมใชเลน สถานที่ไมไกล จากกรุงเทพฯ แถมคุณไดนอนดูดาวใน “แคปซูล” ที่หอดูดาวเกิดแกว จ.กาญจนบุรีที่สรางขึ้น เพื่อเผยแพรความรูดานดาราศาสตร และปลูกฝงความรักธรรมชาติแกเยาวชน ภายในบริเวณจัดพื้นที่สวนหนึ่งไวสําหรับการดูดาว มีหอดูดาวรูปโดมและที่พักรูปแบบแคปซูลนอน ได 2 คน พรอมกิจกรรมอื่นๆ ที่เรียกวาไดสัมผัสธรรมชาติ ตลอด 24 ชั่วโมงเลยทีเดียว ใครสนใจสอบถามขอมูลไดที่ คุณแอนนา เกิดแกว โทร 081-9274140 ที่พักมีจํานวนจํากัดและจะเปด เฉพาะฤดูหนาวพฤศจิกายน- กุมภาพันธ เทานั้นคะ Training & Transitioning181208
 5. 5. ทานอาหาร ชมความงามทามกลางขุนเขา ราน Primo Posto ปากชอง นครราชสีมา หากคุณกําลังมองหารานอาหารที่แวดลอมไปดวยความงามของธรรมชาติ อยูทามกลางหุบเขา รวมถึงตัวตึกเปนสถาปตยกรรมคลาสสิก และการจัดสวน สไตลยุโรป ขับรถขึ้นเขาใหญทางฝงปากชองไปไมถึง 20 กิโลเมตร ราน Primo Posto เปนรานอาหารสไตลอิตาเลียน นอกจากอาหาร กาแฟสด เบเกอรี่แลว ความโดดเดนยังอยูตรงความสงบ สดชื่น เห็นภาพแลวอาจไมเชื่อวาเมืองไทยมีรานนารัก เกไกแบบนี้กะเขาดวยเหรอ Primo Posto เปดบริการศุกรถึงอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ โทร 084-0358554 หรือ www.primo-posto.net Training & Transitioning181208
 6. 6. ลองลํานํา ชมความงามของทะเลสาบ แกงกระจาน โบทเฮาส พาราไดซ รีสอรท www.boathouseparadise.com ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศยายมาใชชีวิตอยูในรีสอรตสไตลบานเรือขอแนะนํา แกงกระจาน โบทเฮาส พาราไดซ รีสอรท สําหรับวันพักผอนสบายๆ และไมไกลกรุงเทพฯ นัก ซึ่งเปน รีสอรทบานเรือ ตั้งอยูริมเขื่อนแกงกระจาน ใกลอุทยานแหงชาติแกงกระจานมีเอกลักษณโดดเดน โดย การนําเรือเอี่ยมจุนที่ตอดวยไมสัก มาตกแตงเปนหองพักไดอยางลงตัวและสวยงาม โดยหองพักจะ สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบไดทุกหอง พรอมภัตตาคารคุงน้ํา ที่มีอาหารเอาใจคนชอบทานปลาจาก เขื่อนสดๆ ในราคายอมเยาว สํารองหองพักไดตลอด 24 ชั่วโมง โทร 081-8108366 Training & Transitioning181208
 7. 7. วิลเลจฟารมแอนดไวนเนอรี่ ไรองุนสวยในสายหมอก วังน้ําเขียว นครราชสีมา www.villagefarm.co.th ใครชอบจิบไวน ขอแนะนําสถานที่ไมไกลกรุงเทพฯ มีโรงนาฝรั่งและบานพักแบบฟารมสเตย รอบรั้วเขตกวางไกลไปดวยแปลงองุนสุดสายตา นํามาแปรรูปเปนไวนไทยไดรสชาติไมแพไวนนอก คลอเคลียดวยสายลมและหมอกควันราวอยูในถิ่นหนาว มีอากาศบริสุทธิ์ เพราะพิสูจนแลววามีโอโซนเปน อันดับเจ็ดของโลก หองพักทุกหองสรางใหเขากับบรรยากาศในฟารมและมีความเปนธรรมชาติ พรอมพักผอน ในบานสไตลคันทรี ก็เปนทางเลือกที่กิ๊บเกไมเบาเลยคะ Training & Transitioning181208
 8. 8. ลองเรือเมขลา ชมทัศนียภาพแมน้ําเจาพระยา จากกรุงเทพฯ สูอยุธยา เที่ยวอยุธยา ลองเรือกับเรือนอนพรอมทัวรอยุธยา ชมทัศนียภาพของแมน้ํา เจาพระยาจากตามรอยสายน้ําแหงประวัติศาสตรของไทย ออกเดินทางโดยเรือเมขลา มีความยาว 20 เมตร ทําดวยไมสักทองทั้งลํา ออกแบบทรงไทยสวยงามโดยเรือมี 2 ชั้น ชั้นลางเปนหองนอนหรูเพื่อให เปนเรือทัวรที่ลงตัว มีอุปกรณ safety ตางๆ ไวรองรับ ความปลอดภัยทางน้ํา เรือเมขลาเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับนักทองเที่ยว ที่ชอบโรแมนติกสัมผัสชีวิตลองน้ําเจาพระยา รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทสี่พระยา โบท ทริป โทร 02-4120207, 02-4127664 Training & Transitioning181208
 9. 9. ตลาดน้ําวัดลําพระยา บางเลน นครปฐม นําคุณคนหาความสุขบนสายน้ําสัมผัสธรรมชาติสองฝงแมน้ําที่ยังคงเปนวิถีชีวิตดั่งเดิม ของชาวลุมแมน้ําทานกลางความเขียวขจีของพรรณไมนานาชนิด เริ่มตนที่แพตลาดน้ําที่ มีอาหารการกินนานาชนิด ใหเลือกซื้อกอนขึ้นเรือ หรือจะนั่งรับประทานที่แพก็ไดใจอีกอารมณซึ่งสวนใหญ อาหารที่นํามาขายจะเปนของชาวบาน จ.นครปฐมที่อยูในละแวกนั้น จากนั้นจองตั๋วขึ้นเรือจากวัดลําพระยานสองตําบลไปยังวัดบางปลา ผานวัดบางภาษี สวนปา สมุนไพรที่ใหญที่สุดในเอเชียของโรงพยาบาลยันฮี โรงเจบานบางบัว คุมแมน้ําทาจีนของหมอม ไฉไล ยุคล นําคุณขึ้นสูวัดบางปลา เพื่อยอนรอยที่อดีตของหลวงพอสด จนทสโร พระมงคลเทพมุนี วัดปากน้ําภาษีเจริญ มหาปูชนียาจารย ผูคนพบวิชชาธรรมกายเพื่อทําบุญทําทานเปนวัดเกาแกอายุ เกือบสามรอยป เพื่อกราบนมัสการหลวงพอทั้งเจ็ด และคุณจะไดกลับไปพรอมความประทับใจที่มีตอ ธรรมชาติของตลาดน้ําลําพระยา ที่ตั้ง : ตั้งอยูบริเวณหนาวัดลําพระยา ริมแมน้ํานครชัยศรี บางเลน นครปฐม ประชาสัมพันธตลาดน้ําวัดลําพระยา 081-7634179,081-6597371 Training & Transitioning181208
 10. 10. "ทัวรมงคล" ไหวพระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร 1. ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร (เวลาเปด-ปด 05.30 - 19.30 น.) คติ " ตัดเคราะห ตอชะตา" กิจกรรม สักการะหลักเมือง ไหวพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจาพอเจตคุปต พระเทพไชยศรี เจาพอหอกลอง ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห ตาม ธรรมเนียมเพื่อความเปนสิริมงคล " ไหวหลัก เมือง ตัดเคราะห ตอชะตา เสริมวาสนาบารมี " สถานที่ตั้ง อยูบริเวณหัวมุมสวนหลวง ขาง พระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมืองแขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (เวลาเปด-ปด 08.30 - 16.00 น.) คติ "แกวแหวนเงินทองไหลมา" กิจกรรม ไหวพระแกวมรกต พระพุทธรูป สําคัญในภูมิภาคเอเชีย เปนศูนยกลางความ ศรัทธาไทย - ลาว เพื่อความเปนสิริมงคล " ไหวพระแกวมรกต แกวแหวน เงินทองไหลมา เทมาตลอดป " สถานที่ตั้ง อยูในพระบรมมหาราชวัง ถนนหนา พระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร Training & Transitioning181208
 11. 11. 3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) (เวลาเปด-ปด 08.00 - 16.00 น.) 4. ศาลเจาพอเสือ คติ "รมเย็นเปนสุข" (เวลาเปด-ปด 08.00 - 16.00 น.) กิจกรรม นมัสการพระพุทธไสยาสนอันศักดิ์สิทธิ์ คติ "มีอํานาจบารมี" (ที่ฝาพระบาททั้งสองขางประดับมุก ลวดลาย กิจกรรม ไหวศาลเจาพอเสือ "ศาลเจาเกาแก ภาพมงคล 108 ประการ) เพื่อความเปนสิริมงคล ของลัทธิเตา" หนึ่งในสามมหาสถานของพระนคร " ไหวพระนอนวัดโพธิ์ อยูดีกินดีตลอดป " ที่ชาวจีนตองสักการะบูชา เพื่อความเปนสิริมงคล สถานที่ตั้ง หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนาม " เสริมอํานาจบารมี " ไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร สถานที่ตั้ง ถนนตะนาว แขวงเจาพอเสือ เขตพระ นคร 5. วัดสุทัศนเทพวราราม (เวลาเปด-ปด 08.00 - 16.00 น.) 6. วัดชนะสงคราม คติ "มีวิสัยทัศนที่ดี" (เวลาเปด-ปด 08.00 - 16.00 น.) กิจกรรม ไหวพระองคประธาน (พระศรี คติ "มีชัยชนะตออุปสรรคทั้งปวง" ศากยมุณี) ที่เกาแก ซึ่งอดีตเคยประดิษฐาน กิจกรรม ไหวพระประธานในโบสถและรูปเคารพสมเด็จ อยูที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุของกรุงสุโขทัย กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) ผูนับถือ เพื่อความเปนสิริมงคล "ไหวพระวัดสุทัศนฯ ความซื่อสัตย เพื่อความเปนสิริมงคล "ไหวพระวัดชนะ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีเสนหแกบุคคล สงคราม อุปสรรครายพายแพ" ทั่วไป" สถานที่ตั้ง ถนนจักรพงษ แขวงบางลําพู เขตพระนคร สถานที่ตั้ง บริเวณเสาชิงชา ตรงขามศาลา วาการกรุงเทพมหานคร Training & Transitioning181208
 12. 12. 7. วัดระฆังโฆษิตาราม (เวลาเปด-ปด 08.00 - 16.00 น.) คติ "มีคนนิยมชมชื่น" กิจกรรม สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) และพระประธานที่วัด ระฆัง อานคาถาชินบัญชร เพื่อความเปนสิริมงคล " ไหวพระวัดระฆัง มีชื่อเสียง โดงดังตลอดป " สถานที่ตั้ง ถนนอรุณอัมรินทร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย 8. วัดอรุณราชวราราม (เวลาเปด-ปด 08.00 - 16.00 น.) คติ "ชีวิตรุงโรจนทุกคืนวัน" กิจกรรม ไหวพระปรางควัดอรุณฯ เพื่อความเปนสิริมงคล "ไหวพระวัดอรุณ ชีวิตโรจนรุง ทุกวันคืน" สถานที่ตั้ง ขางกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร เขตบางกอกใหญ 9. วัดกัลยาณมิตร (เวลาเปด-ปด 08.00 - 16.00 น.) คติ "เดินทางปลอดภัย" กิจกรรม ไหวหลวงพอซําปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก) พระโตริมน้ําตาม ตํานาน กรุงศรีอยุธยา ณ วัดกัลยาณมิตร เพื่อความเปนสิริมงคล "ไหวหลวงพอ ซําปอกง โชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดป" สถานที่ตั้ง แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี Training & Transitioning181208
 13. 13. ถายังไมถูกใจ แนะนําเพิ่มเติมใหลองเขาเว็บเหลานี้ดูคะ http://thai.tourismthailand.org/ เว็บไซตหลักของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หากใครนึกไมออกวาจะไปไหนดี ลองเขาไปแวะชมก็มี สถานที่หลากหลาย พรอมแสดงปฏิทินงานประจําปของแตละภาความีอะไรเด็ดเผื่อไดไอเดียไปเที่ยวชวง วันหยุดยาว http://www.moohin.com เว็บทองเที่ยวนาอานแนะนําจากประสบการณตรงของคนเคยไปแลว อานแลวสนุกดีเนื่องจากเปน ประสบการณตรงของผูเขียน บางมุมก็เปนเรื่องที่เราไมเคยรู สนุกและไดสาระ เผื่อใครอยากตามรอยไดเลยคะ http://www.weekendhobby.com/ กิจกรรมยามวางนาสนใจ ไมวาจะเปนขี่จักรยาน ตกปลา ฯ มีสถานที่แนะนํา พรอมคําแนะนําเบื้องตนดวย เรียกวาสามารถทดลองจริงไดเลยคะ เผื่อวันหยุดยาวของเรายังไมแผนไปไหน http://www.khonbaakpae.com/ รวมประสบการณทริปเดินปา สําหรับขาลุยโดยเฉพาะ แบกเปเที่ยวก็เกไมหยอกนะคะ เรียกวาเปนแนวทาง เผื่อเราไปตามรอยเคา ไดไอเดียดีๆ และสามารถเตรียมตัวลวงหนาไดตามคําแนะนําคะ http://www.tourdoi.com/ ใครชอบการทองเที่ยวที่สูงขึ้นดอย แบบลุยๆ ขอแนะนําใหลองเขาไปเยี่ยมชมเว็บนี้ไดคะ http://www.trekkingthai.com/ สถานที่ทองเที่ยว อุปกรณเดินปา ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โฮมสเตย เอาใจคนรักธรรมชาติโดยเฉพาะเลยคะ Training & Transitioning181208
 14. 14. HAPPY LONG WEEKEND !

×