Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่

3,113 views

Published on

รายงานของ นศ.MBA ม.ฟาร์อีสเทอร์น

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

รายงานธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่

 1. 1. รายงาน การสํารวจธุรกิจ บริษัททัวร ในเชียงใหม STRATEGIC SMEs MANAGEMENT MBA. FAR EASTERN UNIVERSITY PRESENT TO.. DR.PHONGSAN LEELAHONGJUTHA & DR.DANAI THIEANPHUT BY..4990031017 4990031025 5090031022 5090031027 5090031028
 2. 2. สารบัญ หนาขอมูลสรุป ( Executive Summary ) 3ขอมูลทั่วไปของบริษัททัวร 14 บริษัท 5ขอมูลการประมวลผลการสอบถามผูประกอบการ 9 - การบริหารงานภายในองคกร 11 - การตลาด 14 - การเงิน 21ขอมูลการประมวลผลจากแบบสอบถาม Key Informants 22 - การจัดการภายในองคกร 23 - การดําเนินงานบริการ 26 - การบริการ 28 - การตลาด 30การเงิน 31การบริหารภายในองคกร 33การวิเคราะหจดแข็งและจุดออนโดยใช 7 S ุ 45PEST 47Five Force 48[Internal Factor Evaluation (IFE) matrix] : S , W 51[External Factor Evaluation (EFE) matrix] : O , T 53[Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths (TOWS) matrix] 55Strategy 56 BCG – Growth– Share Matrix 61CSR , CEM , CRM 61Blue Ocean 63คุณสมบัติของผูประกอบการ 69ความสามารถของผูประกอบการ 70ตัวอยางแบบสอบถาม 72บรรณานุกรม 77 2
 3. 3. ขอมูลสรุป ( Executive Summary ) การทองเที่ยว ถือเปน ธุรกิจอันดับ 1 ที่ทํารายไดใหแกประเทศไทยในปจจุบัน และรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนการทองเที่ยวทุกรูปแบบ โดยการรวมผลักดันกิจกรรมตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวภายในประเทศ ดึงจุดเดนของแตละสถานที่ มาเปนจุดขาย ทั้งกับนักทองเที่ยวชาวไทยและ ชาวตางชาติ ตามโครงการ Amazing Thailand ซึ่งถือวาเปนความโชคดีของจังหวัดเชียงใหม ที่มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สวยงาม มีวฒนธรรมที่งดงาม มีคุณคา และมีเอกลักษณเฉพาะตัว เนืองจาก ั ่เชียงใหม มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน เปนจุดขายสําคัญที่นํานักทองเที่ยวพากันเดินทางมาสัมผัสและเกิดความประทับใจ รวมทั้งคนเชียงใหมเองเปนคนมองโลกในแงดี จิตใจดี ใหการตอนรับนักทองเที่ยวทีมาเยือนในฐานะเจาบานไดอยางดีเยี่ยม ่ ปจจุบนการดําเนินงานของ สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัด เชียงใหม (Chiang Mai Tourism ัBusiness Association) ภายใตการนําของ นายกสมาคม นาย ทรงวิทย อิทธิพัฒนากุล ซึ่งไดตั้ง วัตถุประสงคในการดําเนินงานเพือสนับสนุนการทองเที่ยงของจังหวัดเชียงใหมไวดังนี้ ่ 1. สรางความสัมพันธอันดีระหวางระหวางผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว หนวยงาน ราชการและสถาบันของเอกชน 2. ยกระดับการประกอบธุรกิจทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมใหไดตาม มาตรฐาน 3. สงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม 4. สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและ ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม 5. ดําเนินกิจการใหสอดคลองกับนโยบายของทางราชการและไม ดําเนินการในทางการคาหรือการเมืองอยางใดทั้งสิ้น 6. สงเสริมและแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ตลอดจนใหความรวมมือ ชวยเหลือกันในระหวางสมาชิก 3
 4. 4. 7. เสาะแสวงหาแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยยังไดรวมกับสมาคมธุรกิจทองเที่ยวเชียงใหม ในการจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนเสนทางบินตรงเขาสูเชียงใหม ในรายการ "ChiangmaiTourism Forum "( CTF 2007) โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนเจาภาพเชิญผูประกอบการทองเที่ยว จากกลุมประเทศเอเชียตะวันออก อาทิ ญี่ปุน เกาหลี จีน ไตหวัน และฮองกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใตเฉพาะสิงคโปรและมาเลเซีย (มีเที่ยวบินตรงมายังเชียงใหม)และประเทศออสเตรเลียจํานวนประมาณ 120 ราย มาทําการเจรจาธุรกิจกับผูประกอบการทองเที่ยวในเชียงใหมและภาคเหนือตอนบน ที่ดําเนินธุรกิจทางดานกอลฟ สปา โรงแรมบูติก ช็อปปง และภัตตาคาร จํานวน 50 ราย พรอมกับจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการนําเที่ยวระดับบริหารที่ตัดสินใจไดจากตางประเทศในฐานะผูซื้อ กับ ผูบริหารการทองเที่ยวระดับทองถินในฐานะผูขาย และ ่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เพื่อกําหนดผลลัพธที่นาไปสูการบูรนาการอยางมีประสิทธิภาพและ ํยั่งยืน ปจจุบันมีผูประกอบการ การทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมที่จดทะเบียนกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยอยูประมาณ 742 ราย ซึ่งถือวามีการแขงขันที่คอนขางสูง ประกอบกับ สภาพ การเมือง และเศรษฐกิจทีไมคอยเอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจ แตยังถือวาเปนเรื่องที่ดีที่ยังมี องคกรของรัฐบางสวนที่ ่คอยใหการสนับสนุน ดังนั้นผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว จึงควรตระหนัก และรวมมือกันสานตอโครงการตางๆ ดวยความตั้งใจ นําเสนอสินคา และบริการทุกรูปแบบอยางเต็มประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานสากล เพราะมิเพียงแตจะเกิดผลดีตอธุรกิจของตนเองเทานัน หากแตยังสงผลดี ตอบานเกิด ้และประเทศชาติอีกดวย 4
 5. 5. สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบริษัททัวร 14 บริษัท TAT Licenses ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 1 THE PEAK ADVENTURE 22-0198 2543 รวม 7 ปที่อยู 302/4 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 เบอรโทรศัพท : 053-800567E-Mail : smile208@loxinfo.co.th ผูติดตอประสานงาน : คุณพิชย แซเตีย ัจํานวนพนักงาน : 60 คน ยอดขาย/ป : ไมเกิน5ลานวิสยทัศน : World Class Standard ั TAT Licenses ปท่เี ริ่มดําเนินกิจการ 2 Thai Unique Tour 23-1236 2550 รวม1 ปที่อยู 162/94 ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 เบอรโทรศัพท : 053-274966E-Mail : thaiuniquetour@hotmail.com ผูตดตอประสานงาน : คุณเฉลิมพล ปญญาปุ ิจํานวนพนักงาน : 2 คน ยอดขาย/ป : ไมเกิน5ลานวิสยทัศน : ขยายกิจการใหใหญโตขึ้น มี customer loyalty และบริษทเปนที่ยอมรับของสากล ั ั TAT Licenses ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 3 SEE WORLD CHIANG MAI 22-1435 2543 รวม 7 ปที่อยู 92 ม.7 ถ.แมรม-สันทราย ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม เบอรโทรศัพท : 053-808922 ิE-Mail : pwenx@loxinfo.co.th ผูตดตอประสานงาน : คุณสมฤทธิ ไหคํา ิจํานวนพนักงาน : 8 คน ยอดขาย/ป : ไมเกิน5ลานวิสยทัศน : SMALL & SMART ั 5
 6. 6. 4 Peak 4x4 Off-Road Center Co., TAT Licenses 22- ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 2542 รวม 8 ป Ltd. 0198ที่อยู 28/2 ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม เบอรโทรศัพท : 081-0345790E-Mail : info@thepeakadventure.com ผูตดตอประสานงาน : คุณธนาพัฒน ปณชญานนท ิจํานวนพนักงาน : 8 คน ยอดขาย/ป : ไมเกิน5ลานวิสัยทัศน : SMALL & SMART5 Ranvel Tour TAT Licenses 22-0166 ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 2542 รวม 8 ปที่อยู 169 ถ.ศรีดอนไชย ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม เบอรโทรศัพท : 053-272453-4E-Mail : ranvel_tour@csloxinfo.co.th ผูติดตอประสานงาน : คุณวนิชดา เรือนศร จํานวนพนักงาน : 26 คน ยอดขาย/ป : 10 - 50 ลานวิสยทัศน : work smart not hard ั ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 6 Journey Co.,Ltd TAT Licenses 23-0696 2536 รวม 14 ปที่อยู 283 ถ.ทาแพ ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม เบอรโทรศัพท : 053-272453-4E-Mail : jour@journeycnx.com ผูติดตอประสานงาน : คุณสุวรรณา อุฎฐานะจํานวนพนักงาน : 30 คน ยอดขาย/ป : 5 - 10 ลานวิสยทัศน : การเปนบริษัททัวรและรถเชาอันดับตนๆ ของเชียงใหม ั ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 7 Bonus Smile Tour TAT Licenses 22-0054 2539 รวม 11 ปที่อยู 22/3 ถ.กําแพงดิน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม เบอรโทรศัพท : 053-207128E-Mail : bonussmile@yahoo.com ผูติดตอประสานงาน : คุณรุงโรจน เทพสุวรรณ 6
 7. 7. จํานวนพนักงาน :9 คน ยอดขาย/ป : 5 - 10 ลานวิสัยทัศน : ไมมี ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 8 NARA TOUR TAT Licenses 21-0077 2534 รวม 16 ปที่อยู 100/27 ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม เบอรโทรศัพท : 053-800441-2E-Mail : nrt@loxinfo.co.th ผูตดตอประสานงาน : คุณคนึงนิจ ทองคํา ิจํานวนพนักงาน : 16 คน ยอดขาย/ป : 10 - 50 ลานวิสยทัศน : ไมมี ั9 Gardex Tour TAT Licenses 23-0458 ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 2543 รวม 7 ปที่อยู 20/2 ถ.กําแพงดิน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม เบอรโทรศัพท : 053-207274E-Mail : gardex@ksc.com ผูตดตอประสานงาน : คุณกนกกาญน ไชยคํามา ิจํานวนพนักงาน : 5 คน ยอดขาย/ป : ไมเกิน5ลานวิสัยทัศน : เพิมลูกคาเยอะๆ ่ 10 Inter Radius International TAT Licenses 21-0163 ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 2544 รวม 6 ปที่อยู 89/3 ถ.ราชมังคลา ต.พระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม เบอรโทรศัพท : 053-814259E-Mail : interradius@loxinfo.co.th ผูติดตอประสานงาน : คุณเพ็ญพักตร เอียสกุลจํานวนพนักงาน : 5 คน ยอดขาย/ป : 10 - 50 ลานวิสัยทัศน : ทําอะไรใหม สรางความแตกตางใหกบการบริการทองเที่ยว ั 11 Thai Exotic Tour TAT Licenses 23-0855 ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 2548 รวม 2 ปที่อยู 164/11 ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม เบอรโทรศัพท : 053-818556E-Mail : thaiexotictour@yahoo.com ผูตดตอประสานงาน : คุณมารยาท กาวิชัย ิ 7
 8. 8. จํานวนพนักงาน : 4 คน ยอดขาย/ป : ไมเกิน5ลานวิสัยทัศน : เปนองคกรที่มีชื่อเสียง เปนที่รจักทั้งในและตางประเทศในเชิงคุณภาพและมาตรฐานในการ ูใหบริการ Believe Travel & Car 12 Rent TAT Licenses 23-1304 ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 2550 รวม 6 ปที่อยู 164/11 ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม เบอรโทรศัพท : 053-818997E-Mail : btactour@yahoo.com ผูตดตอประสานงาน : คุณกาญจนา ราวิชัย ิจํานวนพนักงาน : 6 คน ยอดขาย/ป : ไมเกิน5ลานวิสยทัศน : ไมมี ั 13 J & B Thai Travel TAT Licenses 23-0894 ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 2544 รวม 6 ปที่อยู 189/6 ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหมเบอรโทรศัพท : 053-819345E-Mail : goriar2006@hotmail.com ผูตดตอประสานงาน : คุณโกลัญญา คําสม ิจํานวนพนักงาน : 3 คน ยอดขาย/ป : ไมเกิน5ลานวิสยทัศน : ไมมี ั 14 THE GOLDEN FERN TAT Licenses 16-0517 ปที่เริ่มดําเนินกิจการ 2547 รวม 3 ปที่อยู 20 ซ.8 ถ.พระสิงห ต.พระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม เบอรโทรศัพท : 053-819345E-Mail : reservation@goldenfern.com ผูตดตอประสานงาน : คุณประสงค พงษใหญ ิจํานวนพนักงาน : 7 คน ยอดขาย/ป : ไมเกิน5ลานวิสัยทัศน : สรางความประทับใจแกลูกคา 8
 9. 9. ขอมูลการประมวลผลจากแบบสอบถาม ผูประกอบการ 14 บริษัท • ขอมูลทั่วไป1. ระดับการศึกษา Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ต่ํากวาตรี 3 21.4 21.4 21.4 ปริญญาตรี 9 64.3 64.3 85.7 ปริญญาโท 2 14.3 14.3 100.0 Total 14 100.0 100.02. การดําเนินธุรกิจ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เปนผูกอตั้ง 12 85.7 85.7 85.7 กิจการ รับชวงจาก 1 7.1 7.1 92.9 ครอบครัว ซื้อกิจการ 1 7.1 7.1 100.0 Total 14 100.0 100.03. ประเภทลูกคา Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ในประเทศ 2 14.3 18.2 18.2 ตางประเทศ 9 64.3 81.8 100.0 Total 11 78.6 100.0Missing 9 3 21.4Total 14 100.0 9
 10. 10. 4. ยอดขายทังป ้ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมเกิน5ลบ. 8 57.1 57.1 57.1 5 ลบ ถึง 10 3 21.4 21.4 78.6 ลบ 10ลบ.-50ลบ. 3 21.4 21.4 100.0 Total 14 100.0 100.0 10
 11. 11. • การบริหารงานภายในบริษท ั1. มีวิสัยทัศนหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 2 14.3 14.3 14.3 มี 12 85.7 85.7 100.0 Total 14 100.0 100.02. คิดวาวิสัยทัศนมีความสําคัญตอธุรกิจหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid มี 14 100.0 100.0 100.03. กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบความสัมพันธผูบังคับบัญชา หรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 4 28.6 28.6 28.6 มี 10 71.4 71.4 100.0 Total 14 100.0 100.04. มีการแบงระบบงานตามความสามารถหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 1 7.1 7.1 7.1 มี 13 92.9 92.9 100.0 Total 14 100.0 100.0 11
 12. 12. 5. มีการจัดการทรัพยากรมนุษยหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 7 50.0 50.0 50.0 มี 7 50.0 50.0 100.0 Total 14 100.0 100.06. สงเสริมใหพนักงานเขารับการอบรม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 1 7.1 7.1 7.1 มี 13 92.9 92.9 100.0 Total 14 100.0 100.07. มีวิธีใหพนักงานไดรับสิงจูงใจและ ่รูสึกภูมิใจ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 1 7.1 7.1 7.1 มี 13 92.9 92.9 100.0 Total 14 100.0 100.08.รูปแบบการทํางานเหมาะสมกับขนาดขององคกรหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมเหมาะสม 2 14.3 14.3 14.3 เหมาะสม 12 85.7 85.7 100.0 Total 14 100.0 100.0 12
 13. 13. 9. มีคานิยมรวมขององคกรหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 2 14.3 14.3 14.3 มี 12 85.7 85.7 100.0 Total 14 100.0 100.010. มีโครงการขยายกิจการใน1-3ปขางหนาหรือไมอยางไร Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 4 28.6 28.6 28.6 มี 10 71.4 71.4 100.0 Total 14 100.0 100.011. ใชคอมพิวเตอรในการบริการหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid มี 14 100.0 100.0 100.0 13
 14. 14. • การตลาด Valid Cumulative1. ทราบขอมูลเกี่ยวกับคูแขงขันหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid ไมทราบ 3 21.4 21.4 21.4 ทราบ 11 78.6 78.6 100.0 Total 14 100.0 100.0 Valid Cumulative2. มีกลยุทธในการแขงขันทางธุรกิจหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid มี 14 100.0 100.0 100.03. มีงานบริการรูปแบบใหมที่สามารถ Valid Cumulativeทดแทนงานบริการของทานหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid ไมมี 6 42.9 42.9 42.9 มี 8 57.1 57.1 100.0 Total 14 100.0 100.0 Valid Cumulative4. ลูกคาทานมีอํานาจตอรองราคาหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid ไมมี 1 7.1 7.1 7.1 มี 13 92.9 92.9 100.0 Total 14 100.0 100.0 14
 15. 15. 5. Supplierมีอํานาจในการตอรองราคา Valid Cumulativeหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid ไมมี 13 92.9 92.9 92.9 มี 1 7.1 7.1 100.0 Total 14 100.0 100.06. รูปแบบการใหบริการ Valid Cumulative6.1. Sightseeing Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 13 92.9 92.9 92.9 ไมเลือก 1 7.1 7.1 100.0 Total 14 100.0 100.0 Valid Cumulative6.2. Join Tour Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 11 78.6 78.6 78.6 ไมเลือก 3 21.4 21.4 100.0 Total 14 100.0 100.0 Valid Cumulative6.3. Private tour Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 12 85.7 85.7 85.7 ไมเลือก 2 14.3 14.3 100.0 Total 14 100.0 100.0 15
 16. 16. Valid Cumulative6.4. Trekking Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 9 64.3 64.3 64.3 ไมเลือก 5 35.7 35.7 100.0 Total 14 100.0 100.0 Valid Cumulative6.5. Ticket and Hotel Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 12 85.7 85.7 85.7 ไมเลือก 2 14.3 14.3 100.0 Total 14 100.0 100.0 Valid Cumulative6. 6. อื่นๆ ระบุ (Car Rent) Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 4 28.6 28.6 28.6 ไมเลือก 10 71.4 71.4 100.0 Total 14 100.0 100.07. ทานคิดวาสถานที่ประกอบการ Valid Cumulativeเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid ไมเหมาะสม 1 7.1 7.7 7.7 เหมาะสม 12 85.7 92.3 100.0 Total 13 92.9 100.0Missing 9 1 7.1Total 14 100.0 16
 17. 17. 8. การกําหนดราคาบริการเหมาะสม Valid Cumulativeหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid ไมเหมาะสม 2 14.3 14.3 14.3 เหมาะสม 12 85.7 85.7 100.0 Total 14 100.0 100.09. การโฆษณาประชาสัมพันธ Valid Cumulative9.1 ปากตอปาก Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 12 85.7 85.7 85.7 ไมเลือก 2 14.3 14.3 100.0 Total 14 100.0 100.0 Valid Cumulative9.2 การออกราน/การจัดนิทรรศการ Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 4 28.6 28.6 28.6 ไมเลือก 10 71.4 71.4 100.0 Total 14 100.0 100.0 Valid Cumulative9.3 โฆษณา/ประชาสัมพันธผานสื่อ Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 5 35.7 35.7 35.7 ไมเลือก 9 64.3 64.3 100.0 Total 14 100.0 100.0 17
 18. 18. Valid Cumulative9.3.1 วิทยุ Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 2 14.3 14.3 14.3 ไมเลือก 12 85.7 85.7 100.0 Total 14 100.0 100.0 Valid Cumulative9.3.2 Website Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 10 71.4 71.4 71.4 ไมเลือก 4 28.6 28.6 100.0 Total 14 100.0 100.0 Valid Cumulative9.3.3 หนังสือพิมพ Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 6 42.9 42.9 42.9 ไมเลือก 8 57.1 57.1 100.0 Total 14 100.0 100.0 Valid Cumulative9.3.4 ปายโฆษณา/แผนพับ Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 9 64.3 64.3 64.3 ไมเลือก 5 35.7 35.7 100.0 Total 14 100.0 100.0 18
 19. 19. Valid Cumulative9.3.5 อื่นๆ ระบุ Frequency Percent Percent PercentValid เลือก 4 28.6 28.6 28.6 ไมเลือก 10 71.4 71.4 100.0 Total 14 100.0 100.010. การเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกมีผลกระทบตอการดําเนินกลยุทธทาง Valid Cumulativeการตลาดของบริษัทหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid มี 14 100.0 100.0 100.011. มีการใชกลยุทธทางการตลาดเพื่อแกปญหาจากผลกระทบของสิ่งแวดลอม Valid Cumulativeภายนอกหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid ไมมี 3 21.4 21.4 21.4 มี 11 78.6 78.6 100.0 Total 14 100.0 100.012. บริษัทมีการขยายชองทางการจัด Valid Cumulativeจําหนายหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid ไมมี 3 21.4 21.4 21.4 มี 11 78.6 78.6 100.0 Total 14 100.0 100.0 19
 20. 20. 13. ทานมีกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม Valid Cumulativeหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid ไมมี 5 35.7 35.7 35.7 มี 9 64.3 64.3 100.0 Total 14 100.0 100.014. มีการจัดกิจกรรมใดๆใหกับนักทองเที่ยวหรือไมที่นอกเหนือโปรแกรม Valid Cumulativeทัวร Frequency Percent Percent PercentValid ไมมี 4 28.6 28.6 28.6 มี 10 71.4 71.4 100.0 Total 14 100.0 100.015. มีการติดตอลูกคารายเดิมเพื่อการนําเสนอโปรแกรมใหมๆในครั้งตอไป Valid Cumulativeหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid ไมมี 2 14.3 14.3 14.3 มี 12 85.7 85.7 100.0 Total 14 100.0 100.0 20
 21. 21. • การเงิน1. นําเงินสดฝากเขาบัญชีของบริษัท Valid Cumulativeหรือไม Frequency Percent Percent PercentValid ไมใช 1 7.1 7.1 7.1 ใช 13 92.9 92.9 100.0 Total 14 100.0 100.0 2. ซื้อเชื่อเพื่อลดความตองการเงินสดหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมใช 2 12.5 12.5 12.5 ใช 14 87.5 87.5 100.0 Total 16 100.0 100.0 3. ผูบริหารมีการคํานวณกระแสเงินสดอยูเปนประจําหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ใช 16 100.0 100.0 100.0 4. ผูบริหารมีการเปรียบเทียบตนทุนทางธุรกิจ ยอดขาย กําไร กับประสิทธิภาพขององคกรหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ใช 16 100.0 100.0 100.0 5. ผลกําไรที่มไดนํามาลงทุนตอยอดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ี Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ใช 16 100.0 100.0 100.0 21
 22. 22. ขอมูลการประมวลผลจากแบบสอบถาม Key Informance 1. ระดับการศึกษา Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ต่ํากวาตรี 1 6.3 7.1 7.1 ปริญญาตรี 12 75.0 85.7 92.9 ปริญญาโท 1 6.3 7.1 100.0 Total 14 87.5 100.0Missing 9 2 12.5Total 16 100.0 2. ประเภทลูกคา Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ในประเทศ 3 18.8 20.0 20.0 ตางประเทศ 12 75.0 80.0 100.0 Total 15 93.8 100.0Missing 9 1 6.3Total 16 100.0 3. ยอดขายทังป ้ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมเกิน5ลบ. 10 62.5 71.4 71.4 5 ลบ ถึง 10 ลบ 4 25.0 28.6 100.0 Total 14 87.5 100.0Missing 9 2 12.5Total 16 100.0 22
 23. 23. • การจัดการภายในองคกร 1. มีวิสัยทัศนหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 2 12.5 12.5 12.5 มี 14 87.5 87.5 100.0 Total 16 100.0 100.0 2. คิดวาวิสยทัศนมีความสําคัญตอธุรกิจหรือไม ั Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid มี 15 93.8 100.0 100.0Missin 9 1 6.3gTotal 16 100.0 3. กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ ความสัมพันธผูบงคับบัญชา หรือไม ั Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 5 31.3 31.3 31.3 มี 11 68.8 68.8 100.0 Total 16 100.0 100.0 4. มีการแบงระบบงานตามความสามารถหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 1 6.3 6.3 6.3 มี 15 93.8 93.8 100.0 Total 16 100.0 100.0 23
 24. 24. 5. มีการจัดการทรัพยากรมนุษยหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 9 56.3 56.3 56.3 มี 7 43.8 43.8 100.0 Total 16 100.0 100.0 6. สงเสริมใหพนักงานเขารับการอบรม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 3 18.8 18.8 18.8 มี 13 81.3 81.3 100.0 Total 16 100.0 100.0 7. มีวิธใหพนักงานไดรับสิงจูงใจและรูสึกภูมิใจ ี ่ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid มี 16 100.0 100.0 100.0 8. รูปแบบการทํางานเหมาะสมกับขนาดขององคกรหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมเหมาะสม 1 6.3 6.3 6.3 เหมาะสม 15 93.8 93.8 100.0 Total 16 100.0 100.0 24
 25. 25. 9. มีคานิยมรวมขององคกรหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 2 12.5 13.3 13.3 มี 13 81.3 86.7 100.0 Total 15 93.8 100.0Missin 9 1 6.3gTotal 16 100.0 10. มีโครงการขยายกิจการใน1-3ปขางหนาหรือไมอยางไร Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 5 31.3 31.3 31.3 มี 11 68.8 68.8 100.0 Total 16 100.0 100.0 25
 26. 26. • การดําเนินงานบริการ 1. ใชคอมพิวเตอรในการบริการหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid มี 16 100.0 100.0 100.0 2. ทราบขอมูลเกี่ยวกับคูแขงขันหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมทราบ 2 12.5 14.3 14.3 ทราบ 12 75.0 85.7 100.0 Total 14 87.5 100.0Missing 9 2 12.5Total 16 100.0 3. มีกลยุทธในการแขงขันทางธุรกิจหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 1 6.3 6.7 6.7 มี 14 87.5 93.3 100.0 Total 15 93.8 100.0Missing 9 1 6.3Total 16 100.0 4. มีงานบริการรูปแบบใหมที่สามารถทดแทนงานบริการของทานหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 10 62.5 62.5 62.5 มี 6 37.5 37.5 100.0 Total 16 100.0 100.0 26
 27. 27. 5. ลูกคาทานมีอํานาจตอรองราคาหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 1 6.3 6.3 6.3 มี 15 93.8 93.8 100.0 Total 16 100.0 100.0 6. Supplierมีอํานาจในการตอรองราคาหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 10 62.5 71.4 71.4 มี 4 25 28.6 100.0 Total 14 87.5 100.0Missin 9 2 12.5gTotal 16 100.0 27
 28. 28. • การบริการ 1. Sightseeing Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เลือก 15 93.8 93.8 93.8 ไมเลือก 1 6.3 6.3 100.0 Total 16 100.0 100.0 2. Join Tour Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เลือก 15 93.8 93.8 93.8 ไมเลือก 1 6.3 6.3 100.0 Total 16 100.0 100.0 3. Private tour Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เลือก 16 100.0 100.0 100.0 4. Trekking Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เลือก 14 87.5 87.5 87.5 ไมเลือก 2 12.5 12.5 100.0 Total 16 100.0 100.0 5. Ticket and Hotel Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เลือก 14 87.5 87.5 87.5 ไมเลือก 2 12.5 12.5 100.0 Total 16 100.0 100.0 28
 29. 29. 7. ทานคิดวาสถานที่ประกอบการเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เหมาะสม 16 100.0 100.0 100.0 8. การกําหนดราคาบริการเหมาะสมหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เหมาะสม 16 100.0 100.0 100.0 29
 30. 30. • การตลาด 1. ปากตอปาก Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เลือก 10 62.5 62.5 62.5 ไมเลือก 6 37.5 37.5 100.0 Total 16 100.0 100.0 2. การออกราน/การจัดนิทรรศการ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เลือก 3 18.8 18.8 18.8 ไมเลือก 13 81.3 81.3 100.0 Total 16 100.0 100.0 3. โฆษณา/ประชาสัมพันธผานสื่อ  Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เลือก 8 50.0 50.0 50.0 ไมเลือก 8 50.0 50.0 100.0 Total 16 100.0 100.0 4. วิทยุ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมเลือก 16 100.0 100.0 100.0 5. website Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เลือก 11 68.8 68.8 68.8 ไมเลือก 5 31.3 31.3 100.0 Total 16 100.0 100.0 30
 31. 31. 6. หนังสือพิมพ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เลือก 2 12.5 12.5 12.5 ไมเลือก 14 87.5 87.5 100.0 Total 16 100.0 100.0 7. ปายโฆษณา/แผนพับ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เลือก 7 43.8 43.8 43.8 ไมเลือก 9 56.3 56.3 100.0 Total 16 100.0 100.0 การเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกมีผลกระทบตอการดําเนินกลยุทธทางการตลาดของบริษัทหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 1 6.3 6.3 6.3 มี 15 93.8 93.8 100.0 Total 16 100.0 100.0 มีการใชกลยุทธทางการตลาดเพื่อแกปญหาจากผลกระทบของสิงแวดลอมภายนอกหรือไม ่ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 8 50.0 53.3 53.3 มี 7 43.8 46.7 100.0 Total 15 93.8 100.0Missin 9 1 6.3gTotal 16 100.0 31
 32. 32. บริษัทมีการขยายชองทางการจัดจําหนายหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 4 25.0 25.0 25.0 มี 12 75.0 75.0 100.0 Total 16 100.0 100.0 ทานมีกจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคมหรือไม ิ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 9 56.3 56.3 56.3 มี 7 43.8 43.8 100.0 Total 16 100.0 100.0 มีการจัดกิจกรรมใดๆใหกับนักทองเที่ยวหรือไมที่นอกเหนือโปรแกรมทัวร Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 9 56.3 56.3 56.3 มี 7 43.8 43.8 100.0 Total 16 100.0 100.0 มีการติดตอลูกคารายเดิมเพือการนําเสนอโปรแกรมใหมๆในครั้งตอไปหรือไม ่ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมมี 3 18.8 18.8 18.8 มี 13 81.3 81.3 100.0 Total 16 100.0 100.0 32
 33. 33. • การเงิน 1. นําเงินสดฝากเขาบัญชีของบริษัทหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ใช 16 100.0 100.0 100.0 2. ซื้อเชื่อเพื่อลดความตองการเงินสดหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ไมใช 2 12.5 12.5 12.5 ใช 14 87.5 87.5 100.0 Total 16 100.0 100.0 3. ผูบริหารมีการคํานวณกระแสเงินสดอยูเปนประจําหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ใช 16 100.0 100.0 100.0 4. ผูบริหารมีการเปรียบเทียบตนทุนทางธุรกิจ ยอดขาย กําไร กับประสิทธิภาพขององคกรหรือไม Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ใช 16 100.0 100.0 100.0 5. ผลกําไรที่มไดนํามาลงทุนตอยอดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ี Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid ใช 16 100.0 100.0 100.0 33
 34. 34. สวนที่ 2 : การบริหารภายในองคกร 1.มีวิสัยทัศนหรือไมไมมี1. ตามภาวะเศรษฐกิจ (ชุดที่7)มี1. World Class Standard2. ขยายกิจการใหใหญโตขึ้น มี customer loyalty และบริษัทเปนทียอมรับของสากล ่3. SMALL & SMART4.บริหารงานทัวรใหไมซ้ําแบบใครในปจจุบันและตามนโยบาย ททท. กระจายรายไดสทองถิ่น ู5.work smart not hard6. เปาหมายในการเปนบริษททัวรและรถเชาอันดับตนๆ ของเชียงใหม ั7.เพิ่มลูกคาเยอะๆ8.ชอบทําอะไรใหม สรางความแตกตางใหการบริการทองเที่ยว9.เปนองคกรที่มชื่อเสียง เปนที่รูจักทั้งในและตางประเทศในเชิงคุณภาพและมาตรฐานในการ ีใหบริการ10. สรางความประทับใจแกลกคา ู 2.คิดวาวิสัยทัศนมีความสําคัญตอธุรกิจหรือไมไมมี -มี1. การแขงขันสูง2. เปนสิ่งสําคัญและเปนจุดประสงคของการบริหารงาน3. ชวยเปนแรงกระตุนใหบคลากรมีความตื่นตัวอยูตลอดเวลา ุ4. สรางความมั่นใจ ใหกับลูกคา5. เปนแรงผลักดันในการทําธุรกิจ6.เปนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายทีวางไว ่7.แตวาไมไดดงใจ ั8. เพิ่มรายได9.อยากใหบริษัทประสบความสําเร็จ10.จะไดทราบเปาหมายในการปฎิบัติงานที่ชัดเจน 34
 35. 35. 11. คนเราทําธุรกิจตองมีการวางเปาหมาย12.เพื่อการวางแผนที่ดีและบรรลุในอนาคต13.ใหกจการดําเนินไปอยางมั่นคง ิ 5. ในการคัดเลือกพนักงาน มีการจัดการทรัพยากรมนุษยหรือไมไมมี1.คัดเลือกเอง โดยเจาของกิจการ2. สัมภาษณเอง กําหนดตามความสามารถ3. ลงหนังสือพิมพ มาสมัครแลวพิจารณาเอง4.เจาของเลือกเองและใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นวามีความเหมาะสมหรือไม5.ใชวิจารญาณของผูประกอบการเปนหลักมี1. ความเหมาะสมในการทํางาน รับผิดชอบสูง2. ความสามารถของพนักงานเปนอันดับหนึ่ง3.เพื่อวัดคุณภาพและความเหมาะสมของพนักงานในแตละดาน 6. สงเสริมใหพนักงานเขารับการอบรมมี1. อบรมจากผูที่เกงกวาสม่ําเสมอ2. อบรมระบบจองตั๋วเครื่องบิน3.การบริหารเรื่องภาษีอากร และคอมพิวเตอรระดับสูง4.ใชไปศึกษาดูงานและเขาอบรมตางๆที่เกี่ยวของ5. ดูงานโรงแรมตางๆ6.โปรแกรมทัวรใหมๆ 7. มีวิธีใหพนักงานไดรับสิงจูงใจและรูสึกภูมิใจ ่มี1. จากคําติชม และรางวัลจากลูกคาโดยตรง2. ทําใหพนักงานทํางานเหมือนทําเพื่อบริษัทตัวเอง โดยใหโอกาสแสดงความสามารถอยางเต็มที่3. มีคาลวงเวลาในการทํางาน คาคอมมิชชั่น โบนัส ปรับอัตราเงินเดือน 35
 36. 36. 4.ใหคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 5.ความสําเร็จในหนาที่การงานและการตอบรับของลูกคาที่มาใชบริการ 6. งานเลี้ยงสังสรรค 7.ชวงHi Season มีเงินพิเศษลวงเวลา 8.พาพนักงานไปเที่ยวตางประเทศถาทําไดตามเปาหรือยอดขาย 9.ความเปนกันเอง สรางความสัมพันธใหเกิดความสามัคคี อยูอยางครอบครัว 8. รูปแบบการทํางานเหมาะสมกับขนาดขององคกรหรือไม ไมเหมาะสม 1. จําเปนตองเพิ่มบุคลากร 2. ยังขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม 1. แบบพอเพียง 2.กาวไปอยางชาๆ และมั่นคง 3. Small & Smart 4.องคกรมีขนาดเล็ก เหมาะในการบริหารและแบงงาน 5.คนนอยไมคอยมีปญหา  6.รูปแบบการทํางานกระชับไมซับซอนรวดเร็วเนื่องจากขนาดเล็ก 7.เปนกิจการขนาดยอม 8.ใหบริการแบบ One Stop Service 9.มีคานิยมรวมขององคกรหรือไมมี1. การทํางานเปนทีม2. การทํากิจกรรมรวมกันในวันสําคัญตางๆ3.ทํากิจกรรมของบริษัทรวมกัน4.การแบงปนซึ่งกันและกันและแชรขาวสารขอมูล5.ทําวันนีใหสาเร็จและบรรลุเปาหมายในอนาคต ้ ํ6.ใหทุกคนรูงานตัวเองรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย7.ความสามัคคีและชวยเหลือกัน 36
 37. 37. 8.แชรกัน ปรึกษาหารือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน9.มี service mind เนนใหบริการเต็มรูปแบบเพื่อสนองความตองการที่แตกตางของลูกคา10.เนนบริการหลังการขายและใหขอมูลกับลูกคา 10.มีโครงการขยายกิจการใน1-3ปขางหนาหรือไมอยางไรไมมี1. รอดูเหตุการณมี1.สรางบริการใหมเพิ่มขึน ้2. ตองรอใหถึงเวลานั้นกอน3.เปดสาขายอย4.ขยายสาขาเปด shop แถวสามลาน อ.เมือง เชียงใหม5. ทํารวมกับคนอื่น6.โปรเจ็ค รถนําเที่ยวรอบเมืองโบราณ เชิงวัฒนธรรมโดยเปนรถบัสเปดหลังคาใหบริการกับนักทองเที่ยวทัวไป ่และทําสัญญากับทุกๆบริษัททัวร7. Logisticสวนที่ 3 การบริการ 1.ใชคอมพิวเตอรในการบริการหรือไมไมมีมี1. มีเว็บไซน2. เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณของโลกาภิวัตน3. การใชระบบเชื่อมโยงของขอมูลรวมกัน4.มีคอมพิวเตอร 8 เครื่อง5. MSM, Internet6.มีการบันทึกขอมูลและประวัติลูกคาทีใชบริการเพื่อการประชาสัมพันธนักทองเทียวในแตละป ่ ่ 37
 38. 38. 7. จองตั๋วโดย Sita (เครื่องบิน)8.ใชจองตั๋วเครื่องบิน มีเว็บไซนของบริษัท9.ใชโปรแกรม AMADEUS ในการจองตัวเครื่องบินและเก็บขอมูลตางๆ ขององคกรรวมทั้งขอมูลลูกคา ๋10.ใชประกอบการบันทึกขอมูลในระดับเบื้องตน 2.ทราบขอมูลเกี่ยวกับคูแขงขันหรือไม ไมทราบ ทราบ 1.ทราบบางแตยังไมมาก 2. การแขงขันในเรื่องราคา 3. การปรับปรุงบริการของพนักงาน 4.เมื่อมีการพบปะพูดคุยกัน 5.ปริมาณของลูกคาที่มาใชบริการเปนตัวกําหนด 6.การขยายกิจการและตั้งสาขาใหมในเชียงใหม 7.คูแขงคุยกันเปดเผยชวยเหลือกันและกัน 8.มีผูประกอบการประเภทเดียวกันมากขึนและมีการแขงขันสูงขึ้น ้ 3.มีกลยุทธในการแขงขันทางธุรกิจหรือไม มี 1. แปรเปลี่ยนตามชนิดประเภทของธุรกิจและเวลา 2. ทําในสิ่งที่คนอื่นไมคิดทีจะทํา และรายละเอียดเล็กๆนอยๆที่คนอื่นมองขาม ่ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 4.การปรับปรุงคุณภาพชองสินคาและบริการ 5.ปรับเปลี่ยนตามประเภทธุรกิจและเวลา หาสิ่งใหมๆ อยูเสมอ 6. ใช Blue Ocean สรางความแตกตาง 7.เนนการบริการใหลูกคาประทับใจในทุกๆดาน 8. ซื่อสัตย ตรงไปตรงมา 9.โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ, จัดโปรโมชั่น, สงขาวสารในเว็บไซนของบริษัท 38
 39. 39. 10. รักษาลูกคาประจํา และรักษาความสัมพันธลูกคา ชวยเหลือลูกคาใหลูกคาพอใจมากที่สุดบริการเหมือนญาติ11. เนนการใหบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกคาไมเนนการลดราคาเพราะจะสงผลเสียตอการทองเที่ยวในอนาคต12.การจัดโปรโมชั่น สวนใหญเนนบริการใหลูกคาประทับใจ13.ลดราคา โปรโมชั่น 4.มีงานบริการรูปแบบใหมทสามารถทดแทนงานบริการของทานหรือไม ี่มี1. มีแนนอนดีกวาดวยแตยงไมทราบ ั2. ทาง IT3. การใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีใหมๆ4. taxi guide และ hotel counter5.การซื้อของแลวสง shipping ซึ่งเปนบริการนอกเหนือจากทัวร6. สปา นวดแผนโบราณ คอรสวิปสสนา โฮมสเตย7. การตกปลา 5.ลูกคาทานมีอํานาจตอรองราคาหรือไมไมมี1.ราคาดีแลวเหมาะสมกับทัวรมี1. บางอยางคูแขงทําไดดีกวาถูกกวา2. ลูกคามีทางเลือกมากมาย3. ราคาสินคาของบริษัทตั้งไวสงกวาบริษทอื่นๆ ู ั4. เมื่อลูกคามีประสบการณและอยูนานจะทราบขอมูล 5.บริษัททัวรในเชียงใหมมีมากมาย6.ในกรณีที่เปนลูกคาประจําหรือใชบริการหลายอยาง 39
 40. 40. 6.Supplierมีอํานาจในการตอรองราคาหรือไม 7.ธุรกิจของทานใหบริการรูปแบบดานใดบางไมมี อื่นๆ ระบุ1. Supplier มีจานวนมากเราจะมีอํานาจตอรอง ํกับSupplier 1. Adventureมากกวา 2. Long stay service2. Supplier มีจานวนมากจึงไมคอยกลาขึ้นราคา ํ 3. รถเชา 4. สัมมนา , Event, ตกแตงบูธมี 5.ทุกอยางที่ลกคาตองการ ู1. ขึ้นอยูกับจํานวนลูกคาแตละราย2.บางรายการของการบริการที่ไมเหมือนของบริษัทอื่น3.การแขงขันในเรื่องราคาของตลาดตางประเทศ4.ถามียอดซื้อมากก็สามารถตอรองได5.Agent tour ที่รับทําทัวรจอยมีมากกวา6.ไมใหกระทบตอตนทุน 8.ทานคิดวาสถานที่ประกอบการเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจหรือไมไมเหมาะสม1. ที่อื่นดีกวา2.ไมมีลกคา walk in ไมมีนักทองเที่ยวเดิน ูเหมาะสม1. พอใชได2. อยูใกลโรงแรมหลายโรงแรม3.เปนธุรกิจขนาดเล็กและรับนักทองเที่ยวที่เปนตลาดชันสูงอยางเดียว ้4.มีสํานักงานอยูใกลแหลงนักทองเที่ยว5.อยูในบริเวณที่มีนกทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ ั6.ไปมาสะดวก ลูกคามาติดตองาย7.ใกลโรงแรมและไนทบาซา มีทําเลที่ดี8.อยูใกลโรงแรมและสนามบิน เดินทางสะดวก 40
 41. 41. 9.การกําหนดราคาบริการเหมาะสมหรือไมไมเหมาะสม1. ราคาถูกเกินไป แตขึ้นราคายังไมได2.อํานาจการแขงขันทางธุรกิจมีสูงมากเหมาะสม1.ตั้งราคาเหมาะสมกับชวงเวลาและสมเหตุสมผล2.คุณภาพและบริการ3.ไมถูกมากหรือแพงมากเกินไป4. เทียบกับการบริการพอดี กําไรเหมาะสมไมเอาเปรียบลูกคา5.เปนชวงเปดกิจการไมเรียกราคาแพงไมตดราคา ั6.มีกําไรเพียงพอ7.ราคาเปนกันเอง และตอรองได 10.ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยวในปจจุบันและอนาคต1. แยลงเยอะ และจะแยกวานี้อีก2. อาจจะแยลงเรื่อยๆ ถาสถานการณการเมืองยังไมนิ่งและหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมไดลงมาแกไขอยางจริงจัง รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจของทั่วโลกตกต่ําดวย3.บริษัททองเที่ยวในประเทศไทยที่มีขนาดเล็ก ไมสามารถทําการตลาดดวยตนเองไดตองอาศัยบริษัทแมในกรุงเทพอยู4. ในอนาคตบริษัทขนาดเล็กจะตองเรียนรูเกี่ยวกับการขายแบบ E-Commerce5.ตอนนี้สถานการณไมแนนอน ตองรอดูนโยบายของรัฐบาลชุดใหมและความมั่นใจของตางชาติ6.โตชามาก อันเปนเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ และความมั่นคงภายในประเทศอีกทั้งมีผูประกอบการจํานวนมาก7. ซบเซามาก อนาคตอยูที่สภาพความมันคงของรัฐบาล ่8. ปจจุบันธุรกิจทองเที่ยวขยายตัวมากขึ้น มีสถานประกอบการมากอนาคตนาจะมีการพัฒนาดานการทองเที่ยวมากขึ้น เพราะมีสายการบินที่บนตรงหลายสายการบิน ิ9.การแขงขันสูงตองทําอะไรใหมตลอดเวลา ทําใหไมเหมือนคนอื่น ถึงจะอยูได 10. ปจจุบัน คอนขางซบเซาเนื่องจากปญหาอาชญากรรมในประเทศโดยเฉพาะนักทองเที่ยวผลกระทบเกี่ยวกับเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก 41
 42. 42. อนาคต ถาทุกฝายใหความรวมมือกันก็นาจะดีขึ้น และถาเศรษฐกิจทัวโลกดีขึ้นก็จะมีนักทองเทียว ่ ่11. ปจจุบันมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ สามารถจะดึงดูดใจนักทองเทียวเขามามากขึน ่ ้สวนที่ 4 การตลาด1. วิธีการแสวงหาตลาดใหม หรือลูกคาใหมๆ ใหกับบริษัทอื่นๆ ระบุ1. นิตยสาร2. การเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกมีผลกระทบตอการดําเนินกลยุทธทางการตลาดของบริษทหรือไม ัไมมี -มี1. เปลี่ยนความคิดของลูกคายาก2. สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณทางการเมือง3. ทําใหตนทุนสูงขึ้น4.การเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรมเกี่ยวกับนักทองเที่ยว5.สภาพการเมือง, ภูมิอากาศ6.สถานะการณภาคใต7.เมื่อมีสถานประกอบการใหมก็ตองมีการแขงขัน8.ภาคใตอันตราย รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง9.เศรษฐกิจไมดีทําใหนักทองเที่ยวลดลง3.มีการใชกลยุทธทางการตลาดเพื่อแกปญหาจากผลกระทบของสิ่งแวดลอมภายนอกหรือไมไมมี –มี1. การตั้งราคา และหาโปรแกรมใหมๆ2.การปรับคุณภาพของสินคาและบริการใหอยูในมาตรฐาน3.หาลูกคาในประเทศทดแทน4. ทําใหลูกคาประทับใจที่สด แลวกลับมา ุ 42

×