การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

2,123 views

Published on

วันนี้ บรรยายหัวข้อ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 21 มิย.57 สถาบันพระปกเกล้า

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
386
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

 1. 1. 15/06/57 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชนชั้นสูง รุนที่ 13 (วันที่ 21/06/57...9.00-12.00) A  New Theory of Human Resource    Management  &  Developmentg p Think BIG, Act SMART  ดร.ดนัย เทียนพุฒ นักวิชาการผูทรงคุณวุฒและที่ปรึกษาธุรกิจ กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผูบริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกลา ดร. ดนัย เทียนพุฒ ตําแหนงปจจุบัน : นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ รางวัลนักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย ป 2552 ประเภท นักวิชาการและที่ปรึกษา โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย ม.ธรรมศาสตร  ํ โ htt // d d i bl tผูอานวยการโครงการ HUMAN CAPITAL, http://www.drdanai.blogspot.com กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสําหรับผูบริหาร ระดับกลาง สถาบันพระปกเกลา อาจารย-นักวิจัย ฝายเลขานุการศูนยการศึกษา ม.ราชภัฏสวนดุสิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิคุมครองการทํางานประจํามหาวิทยาลัยเซนตจอหน อาจารยพิเศษโครงการป.โท-ป.เอกหลักสูตรบริหารการศึกษาฯ ม.เซนตจอหน ็อาจารยพิเศษหลักสูตร MBA, DBA ม.ราชภัฏภูเก็ต และ MBA ม.วลัยลักษณ คอลัมนนิสต “Experience View” นสพ. inMarketing , “Beyond Marketing Trap” นิตยสาร Marketing Plus email : DrDanaiT@gmail.com The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 2. 2. 15/06/57 2 คนที่มีคุณคาแบบใดจึงเปนที่ตองการคนที่มีคุณคาแบบใดจึงเปนที่ตองการ เปนคนที่คนพบตัวเอง ยืดหยุนและวองไวตอการเปลี่ยนแปลง เปนคนที่หิวกระหายความรู และพรอมแบงปน เปนคนที่มีระบบและโมเดลของความคิด เปนผูที่ “มุงผลลัพธขององคกรและหวงใยตอสังคม” The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut *บริษัท ทาวเวอรส วัทสัน ประเทศไทย (จํากัด) Talent Management & Reward Study 2012บรษท ทาวเวอรส วทสน ประเทศไทย (จากด) Talent Management & Reward Study 2012 ผลสํารวจในประเทศไทยพบวา นายจางและลูกจางมีความเห็นเกือบจะตรงกันวา การดึงดูดและรักษาพนักงานไวกับองคกรในประเทศไทย ประกอบดวย ปจจัยหลัก 3 ประการ คือ 1.ความกาวหนาในอาชีพ 2.ฐานเงินเดือน และ 3.เนื้องานที่ทาทายความสามารถ The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 3. 3. 15/06/57 3 ผลสํารวจจากทั่วโลก พบวา พนักงานสวนใหญ ่ ่-อยากมีความมั่นคงในหนาที่การงานและความ สะดวกสบายในการเดินทางไปทํางาน ขณะที่ พนักงานในประเทศไทยตองการ 1)โอกาสในการเรียนรูงาน 2)พัฒนาไปพรอมกับการเติบโตขององคกร โ   ใ3)โอกาสกาวหนาในสายงาน *บริษัท ทาวเวอรส วัทสัน ประเทศไทย (จํากัด) Talent Management & Reward Study 2012 The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut Speed of Business DecisionSpeed of Business Decision Industrial Clock speed Strategy-Driven Processes People Competencies InputsInputs  Capital  Resources  Raw materials OutputsOutputs  Products & services that deliver TheNewHRD DanaiThieanphut T n ibl nd Int n ibl Relation- ships Organizational Structures Work Environ- ment  Raw materials of the Knowledge economy: (data, information, knowledge) improved performance Innovation Copyright2014:Dr.D Intelligent Complex Adaptive System *Wadehra,S. (2012). Reinventing Work Reinventing the Organization.p.6 http://essay.druckerchallenge.org/fileadmin/user_upload/essays_2012_pdf/EM_Siddharth_Wadehra_Drucker_Essay_Challenge.pdf Tangible and Intangible Asset Inventory Enabling Technologies Learning
 4. 4. 15/06/57 4 การบริหารคนแนวใหมการบริหารคนแนวใหม (New HR Management)(New HR Management) ื ไ ี่ ั ื่ ิ  ัคือ กลไก(Engine) ทีจะขับเคลือนธุรกิจ/องคกรตามปรัชญา- ความเชื่อขององคกรดวยหลักการ-แนวปฏิบัติในการบริหาร คนเพื่อใหทุกคนไดใชศักยภาพในปฏิบัติภารกิจอยางยืดหยุน บนพื้นฐานแหงสวนผสมของงานและชีวิต (Work-life blend) ดร.ดนัย เทียนพุฒ นิยามป 2557-2558 The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut Organizational Learning is BIG Ch Corporate-driven agenda Organizational Capability BIG Change Job focus Whole life focus Government-driven agenda National Thinking & Learning * สังเคราะหโดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ 2557 The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 5. 5. 15/06/57 5 The Future of Learning 2025 *The Future of Learning 2025: Developing a vision for change by Christine Redecker (2013) https://www.academia.edu/6470910/The_Future_of_Learning_2025_Developing_a_vision_for_change *OER‐Open Ed Resources The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut จับรูปแบบจับรูปแบบในการพัฒนาธุรกิจและคนในการพัฒนาธุรกิจและคน Pattern of Business Life Cycle Pattern of Business Life Cycle Events Pattern of Human Life Pattern of Human Life Cycle Events เริ่มตน ขยายตัว อิ่มตัว ถดถอย Structure of Pattern Structure of Pattern ทาง สาม y Pattern of Human Life วัยเรียน หนังสือ วัย ทํางาน อยากลอง วิชา บั้นปลาย ชีวิต 2nd การเติบโตและลมสลายของธุรกิจ เริ่มหา ความรู ลองผิด ลองถูก ลองวิชา สาม แพรง ใน ชีวิต 0 18-22 35 45 60 Curve The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 6. 6. 15/06/57 6 ตลาด การผลิตF/N รูปวงจรอาชีพ : การเคลื่อนยาย ลักษณะงานหรือ ตําแหนงในสายอาชีพ Managerial Competency Leadership Competency การผลตF/N ระดับหนาที่ ตาแหนงในสายอาชพ Move in ความรับผิดชอบ ชั้นยศ p y ฯลฯ ขาย ตลาด การผลิต การเงิน IT ฯลฯ Functional Competency Job competency Move Out Move Around การหมุนหรือเคลื่อนตัวตามวงกลมรอบนอกที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวของ *ปรับปรุงจาก ดนัย เทียนพุฒ (2540). การวางแผนอาชีพและแผนสืบทอดตําแหนง หนา 38 The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut HRD Case Studies I. Innovative ORG. The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 7. 7. 15/06/57 7 INNOVATIVE ORGANIZATION TheNewTheNewHRDHRD .Danai.DanaiThieanphutThieanphutCopyrightCopyright20142014::Dr.Dr.CC Learning & Development Worklife Excellence Reward Philosophy : Human Capital L di D l Networking Flagship Program Core Values Alignment Real Estate- R l t d Total Well-Being H A P P Y (Holiday Accommodation Program Provide for You) Learning & Development program Leading Development Related Managerial and leadership Development ปจจุบันพนักงานเขาอบรมไป 5750 คน The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut *http://www.capitaland.com/our‐people/leadership‐learning/climb
 8. 8. 15/06/57 8 *http://www.capitaland.com/our‐people/leadership‐learning/climb The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut Innovation :Innovation : Idea Generation Business Model What’s a good idea? O F P SO F P S Potential to Convergence :Convergence : Process of ideas Implementation Entrepreneurship :Entrepreneurship : Execution, taking the innovation to marketICE Spirit Strategic fit Potential to value addedOriginality Feasibility p ICE Berg * Adapted from: Leong, L.M. (2008). Building People The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 9. 9. 15/06/57 9 กระบวนการคิด สรางสรรคที่เปน ระบบ สิ่งที่ไดรับจาก หลักสูตร การพัฒนาคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม ไดรับวิธีคิด ทฤษฎีและโมเดลดาน นวัตกรรม/คิดสรางสรรค การปลูกไอเดีย/การรวมสมองดีกวาคน เดียว แตตองมีคนคิดกรอบและสรุป ประเด็นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเปนจริง กระบวนการสราง ไอเดียที่ สรางสรรค สิ่งใหม - เทคนิค วิธีคิด แนวทาง สรางนวัตกรม/คิดเชิง สรางสรรค - การฝกวิธีคิดนอกกรอบ - รูขั้นตอน วิธีการคิด สรางสรรค ทราบถึงไอเดียตางๆ และ แนวทางในการระดมสมองอยางถูกวิธี ฟง - แลก รับฟงประสบการณใหมๆจากเพื่อน และอาจารย แลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อน รวมงานที่มีภารกิจตางกัน ไ  ั ป   ํ ใ สร สรร - วิธีคิดสรางสรรคแปลกใหม ประโยชน ไดรบประสบการณจากอาจารยทําให สามารถปรับมุมมองของตนเองที่มีให แตกตางจากมุมเดิมที่เคยมี ไมเคยคิด มากอน  สามารถนําไปตอยอดกับการใชชีวิตประจําวัน  นําความรูไปปรับใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่  แรงกระตุน แรงบันดาลใจในการคิดสรางสรรค  แนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน  วิธีการมองปญหา การแกปญหา วิธีการคิดที่รอบคอบ การพัฒนาสมอง สติปญญา กระบวนการพินิจพิเคราะหการขับเคลื่อนงาน The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut กอน I ‐ การระดมความคิด ยังไมถูกวิธีหรือ ไอเดียดีๆ ถูกขจัดทิ้ง II โจนเขาหาไอเดียใหมๆ แตไมใช BIGBIG IDEAsIDEAs หลัง AA IV Motivation III แหลงของความคิด ไมคอยนึกถึง  ยังไมคอยคิด  1 วงจรบริการ Innovation (I) M V.ไมเนนทฤษฎี แบบฝกสมองเยอะ ๆ Workshop นอย ๆๆ เปนภาพหรือโมเดล  มีการใช Mind Map นอย 2 กระบวนงาน 3 R&D Framework R1D1->R2D2 -> R3D3 งานหลัก งานรองเวลา เวลา M I2 I1 I3 Motivation (M) The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 10. 10. 15/06/57 10 Idea Generation Development Funnel StAge gate  : SIAM Innovation  Model  Build Business Case StAge 2 Development StAge 4 Commercialization StAge 5 Project Definition G-3 Go to Development G-5 Go to LaunchConcept Dev. Product Dev Market Launch •Wheelwright, S. 4 Clark, K. (1994). Leading Product Development. p.68 •** Cooper (2004) Stage Gate Model Dev. Testing Validation The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut INNOVATION 3.01 : การคิดไอเดียใหม {Co-Ideation} {Co-Design} {Co-DeveIopment} {Co-Production} DM Analysis 1. ขอตกลงเบื้องตน 2. Co-VIP(Value Innovation Project) Code D hM ll Project Operationy 4cS N E W 2.1 DutchMill ชวย (1) เปดตลาดในพื้นที่ที่ขาย ไมได หรือ (2) สาวไมหาลูกคาใหม 2.2 Agent ประชุมกับสาว ถามความสมัครใจเขารวม “VIP C d ” Agent DutchMill สาว A. Kick Off                      -Agent เตรียมขอมูล 15 วัน - DutchMill ตกลงกับ Agent ตามโครงกร B. สรุปพัฒนารูปแบบการ เปน “High ‐ Performance             DM Agents” สรุปผลโครงการ 7 วันของ สาว 2 คน Dissemination (การขยายผล) Customer Currency Communi- tization Communication Code” 2.3 ความรับผิดชอบ -รวมรับผิดชอบคาใชจาย 3 หุนสวน - สาวตองรักษาลูกคา ตอเนื่อง 3 เดือน DM Agents The New Model of ManagementThe New Model of Management CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 11. 11. 15/06/57 11 HRD Case Studies II. HELO ORG. The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut Talent-driven Learning Strategy “Focus around career development” Organizational Capabilities as a whole Professional training function Ex: Google-Global instructional design team Focus around career development Talent and Performance Improvement Level 2 Organizational Transformation Level 3 Training & Development Excellence Level 4 A New employee “On boarding program” Incidental Training •พัฒนาและปรับมาจาก Bersin & Associates (2012). http://www.bersin.com Level 1 The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 12. 12. 15/06/57 12 Challenge based learning : CBL :  Apple’s Challenge Based Learning  *http://www.apple.com/education/ The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut ChallengeChallenge –– Based Learning:Based Learning: RERE--MODELMODEL 11 แนว คําถาม DesignDesign 44 55 SolutionSolution--ActionAction โซลูชั่น-การปฏิบัติ BigBig IdeaIdea 11 แนว กิจกรรม แนว การใช ทรัพยากร 22 33 คําถามสําคัญ ความทาทาย AssessmentAssessment 66 การเผยแพร (ตัวอยาง) การเผยแพร (ขอเขียน) CBL : Challenge based LearningCBL : Challenge based Learning CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 13. 13. 15/06/57 13 การสรางองคการสรางองค ความรูดานการ คิดวิเคราะหใน ธุรกิจ ผลผลิตการคิด ของคนทํางาน CBL : Challenge based LearningCBL : Challenge based Learning CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut ปรัชญาราน.......... El i ่BIGBIG ธุรกิจจัดจําหนายและติดตั้งจานดาวเทียม 11 คําถามคําถาม สํ ัสํ ั 22 ความเปนผูนําElectronics ที่มีสินคา ใหเลือกในราคาที่ไมสูงมาก BIGBIG IDEAIDEA (1) การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายสินคาไดอยางไร? (2) ผูบริหารหรือผูจัดการรานจะมีการบริหารบุคลากรหรือดูแลบุคลกรอยางไร? (3) การพัฒนาสินคาในรูปแบบใดบางเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา (4) การบริหารจัดการคลังสินคาไดอยางไรบาง สาคญสาคญ (4) การบรหารจดการคลงสนคาไดอยางไรบาง (5) มีวิธีการในการบริการหลังการขายอยางไรบาง (6) ในอีก 3 ปขางหนาแนวโนม PESTN จะมีผลกระทบตอธุรกิจอยางไรและ จะบริหารความเสียงไดอยางไร (7) จะมีวิธีการในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจใหเขาสู AEC 2015 ไดอยางไรบาง The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 14. 14. 15/06/57 14 ความทาทายความทาทาย การออกแบบการออกแบบ จะทําอยางไรเพื่อใหสินคาและบริการของรานอยูรอดและทําใหสินคานั้นเปนที่รูจักและ เปนที่ตองการของลูกคา 1) แนวคําถามสําคัญ ธุรกิจจะชนะคูแขงขัน และทําใหธุรกิจนั้นอยู รอดและยั่งยืนตอไป 2) แนวทางกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่ให ลูกคาเขามามีสวนรวม 3) แนวทางทรัพยากร IT ที่ทันสมัยในการพัฒนาธุรกิจ ใชงบประมาณที่พอประมาณ มีอุปกรณและเครื่องมือพรอมในการใหบริการ บุคคลที่มีศักยภาพในการมีสวนรวมในธุรกิจ โซลูชั่นโซลูชั่น--การปฏิบัติการปฏิบัติ  การใหบริการหลังการขายที่ดีมีการรับประกัน  จําหนายสินคาที่มีคุณภาพและทันสมัย  ใหบริการโดยชางผูเชี่ยวชาญและรวดเร็ว การวัดและประเมินการวัดและประเมิน  สํารวจความพึงพอใจของลูกคา  การใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  ธุรกิจชนะคูแขงขันและอยูรอดไดอยางยั่งยืน The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut Corporate Governance : ChallengeChallenge––BalanceBalance ระหวางผลกําไรของระหวางผลกําไรขององคกรองคกร และประโยชนผูบริโภคและประโยชนผูบริโภค ((ผูปวยผูปวย)) จะจะไดรับไดรับ 11 แนว คําถาม DesignDesign 44 55 SSolutionolution--ActionAction โซลูชั่น-การปฏิบัติ สรางมาตรฐาน เพื่อใหเกิดประโยชน กับ ผูมีสวนได สวนเสีย.มีการกํากับ ดูแล และการตรวจสอบทั้งภายในและ แนวทาง คําถาม DesignDesign จริยธรรม กํากับดูแล จริยธรรม ขององคกร และการ กํากับดูแล Big IdeasBig Ideas 11 gg แนวทาง กิจกรรม แนวทาง การใช ทรัพยากร ู ภายนอก ผูรับบริการ : ไดรับการบิการที่มี มาตรฐานและมีสวนรวมในการ ตัดสินใจ ไดผลลัพธที่ดี พนักงาน: มีการสรางจิตสํานึก และ ใหรางวัล ผูถือหุน: ผลประกอบการที่ดี สังคม: สามารถตรวจสอบ และไดรับ 22 33 คําถามสําคัญ: จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจทาง การแพทย จะเกิดขึ้นไดกวางขวางและยั่งยืน ไดอยางไร ความทาทาย: การสรางความสมดุลยระหวางผูมีสวนได สวนเสีย ไดแก ผูรับบริการ พนักงาน ผูถือหุน และ สังคม ขอมูล AssessmentAssessment 66 การวัดดวยวิธี ที่เคยมีมา Rating by Institutes Satisfaction Survey Performance Report Recognition การเผยแพร (ตัวอยาง & ขอเขียน) เผยแพรแนวปฏิบัติ (Common/General Best  Practice)
 15. 15. 15/06/57 15 www.fb.com/EnglishIF The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut (1) Big Idea : เราจะใหความหมาย The Architecture of Craftsmanship ในการปฏิบัติงานอยางไร? The Architecture  of  Craftsmanship The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 16. 16. 15/06/57 16 ตัวอยาง Bid Idea ที่ไดจากการระดมความคิด The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut ตัวอยางที่ 1 คําถามสําคัญ ํ  ไ ึ  ิใ ใ  ิ ึ้ ั เรามีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาแพรนดาใหกาวสูความเปน “The Architecture of Craftsmanship (2) คําถามสําคัญ •ทําอยางไรจึงจะสรางความภาคภูมิใจใหเกิดขึนกับบุคลากร •จะใชเครื่องมืออะไรที่จะพัฒนาบุคลากร •ทําอยางไรที่จะรักษาพนักงานใหอยูกับองคกร •มีวิธีการอยางไรใหบุคลากรในแพรนดามีความเปนครอบครัวเดียวกันจากรุนสูรุน •ทําอยางไรใหคูคา ลูกคาเชื่อมั่นในแพรนดา ตัวอยางที่ 2 คําถามสําคัญ จากการคิดไอเดียของผบริหาร เชนตวอยางท 2 คาถามสาคญ จากการคดไอเดยของผูบรหาร เชน •ทําอยางไรใหพนักงานมี DNA เปน Craftsmanship •ทําอยางไรใหพนักงานทํางานดวยใจ •ทําอยางไรใหพนักงานมีความสุข ความภาคภูมิใจในงานที่ทํา •ทําอยางไรใหบุคคลทั่วไปรับรูวาเราเปน Craftsmanship The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 17. 17. 15/06/57 17 (3) ความทาทายมีอะไร? กระบวนการพัฒนาและสรางความ เปน “Craftsmanship” (4) โซลูชั่น - การปฏิบัติ โซลูชั่น แนวทางการดําเนินกิจกรรม แนวทางการใชทรัพยากร การวัดความสําเร็จ 1) 2) 3) 4) ความภูมิใจอะไรที่อยาก เผยแพร The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut โซลูชั่น แนวทางดําเนิน กิจกรรม แนวทางการใช ทรัพยากร การวัดความสําเร็จ 1) Job Expectation เลือกบุคลากรใหตรงกับ ความสามารถในงาน มีการตรวจสอบประวัติ ทดสอบความสามารถ อัตราการลาออกที่ ต่ําลง ตัวอยาง โซลูชั่น-การปฏิบัติ ความสามารถในงาน ทดสอบความสามารถ ตาลง 1) Career Path มีแผนงานดานการ เติบโตในสายอาชีพ การฝกอบรมและการ พัฒนาฝมือ อัตราการลาออกที่ ต่ําลง 1) Quality Control ใน การทํา ISO เพื่อ มีการอบรมสรางความ วัดความพึงพอใจของ กระบวนการทํางาน ควบคุมคุณภาพทุก ขั้นตอน เขาใจ ปลูกจิตสํานึกวา ไมใชเปนหนาที่ (แตเปน วินัยแหงคุณภาพ) ลูกคา The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 18. 18. 15/06/57 18 เวทีนี้ตองการพี่เลี้ยง (Mentoring System) HRD Case Studies III. Hi‐Per ORG. g y ) The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut Managing/coping with change InnoCreative Execution Communication of Company Vision Embracking change in the current culture Workforce planning & analytics  Leading development  Measuring human capital  Knowledge retention  Succession planning  Performance Management *ปรับจาก 1-4 CP’s 2013 Critical Human Capital Issued Survey The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 19. 19. 15/06/57 19 สราง ใหยิ่งใหญบทเรียนจากเครือเจริญโภคภัณฑ 1 เลือกคนเกงใหถูกใชคน เกงใหเปน คนที่มีความรับผิดชอบสูง  ี ั ตองเชิญคนเกงมา ทํางาน นโยบายของซีพีตลาด ั่ โ ป ี ี 2 ยิ่งใหญไดตองสรางทีม “ชวยกันคิด ชวยกันทํา  ั  4 สรางคนคุณภาพ ตลอดเวลาอยางตอเนื่อง “ธรกิจที่ประสบ 6 มีความขยัน มีความอดทน มีความพยายามสูง ผูรวมงานที่ไมเห็นแกตัว คนที่จะเจริญกาวหนา 1.มีโอกาส 2.มองจุดเดนคนออก 3.จิตใจที่ใหอภัย 4.หาปมดวยพัฒนา ของทัวโลกเปนของซีพี และวัตถุดิบทั่วโลกเปน ของซีพี เชิญคนเกงเขามาในจุด ที่เราไมมีความสามารถ หากเลยไปถึงจุดนั้น โอกาสก็ผานไปแลว ชวยกันสรางคน อยาทําคนเดียวและ ทีมตองคิดเรื่องใหญ ระดับโลก 3 เปดโอกาส 5 ธุรกจทประสบ ความสําเร็จตองอาศัย จังหวะและโอกาสที่ เหมาะสม มีการจัดการที่ มีประสิทธิภาพโดยคนที่มี คุณภาพ” เริ่มตน สราง ผจก.ฟารม การตลาด การคา4.หาปมดวยพฒนา 5.รูจักเสียเปรียบ ผูนําตองสรางคนที่ เกงกวา รักษาเขาใหอยูกับเรา ใหนานที่สุด สรางคนที่มี ความสามารถใหเกิดขึ้น มากๆ 2 ป สรางคน 6 ป จึงเกง การคา 10 ป “คน” คือ ทรัพยากรอันล้ําคา คนคือผูประสานระบบ เมื่อเขามาแลวตองพัฒนาตัวเองใหเกงและรักษาไว7 *ทศ คณาพร (มปท.)สราง “คน” ใหยิ่งใหญสไตลธนินท เจียรวนนท The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut คนเกงในความคิดของคุณธนินท ใหคนสรุปใหฟง คนเกงมักมีอีโกสูง มีความเปนตนเอง สูงใครที่ตก หลุมพรางของคํา ยอมรับฟง ความคิดของคน อื่นเสมอ วิเคราะห สังเคราะห ยกยองเขาหลักการ เรียนรูของ คุณธนินท ุ วา “คนเกง” ก็จะ หยุดพัฒนาตัวเอง กลายเปนผูตามไป ในฉับพลัน นโยบายในการ บริหารของผม ธุรกิจ คิด ไตร ตรอง วเคราะห แยกแยะเกิด ความรู สงเคราะห รวมสิ่งที่รูเขามา เปนความรูใหม บรหารของผม เนนเฉพาะเรื่อง เปาหมายสวน วิธีการใหเขา คิดกันเอง + ‐ ตัวเอง *ทศ คณาพร (มปท.)สราง “คน” ใหยิ่งใหญสไตลธนินท เจียรวนนท The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 20. 20. 15/06/57 20 TOYOTA : Training TOYOTA : Training Road Map (TRM)Road Map (TRM) In-Company & Outside Training Career 25 ning Global Training • Global Executive Leadership Training by Levels Training by Functional Comp. Leadership Development (LD) 40 hours SLDP 10 15 20 Self-Development novationManagementTrain LiberalArtTraining p Dev.& Change  Marketing Leaders  Project Management Training • Global B-Basic OJT CorporateOffice Sales&Marketing ICT Mfg. Pre-Mgt. Tr.for new Mgr. Prepare Promotion ExLDP LDP New LDP 0 5 IM:Inn • Overseas Study & Trainee • Emerging Market Specialist Dev. Training Corporate Value Training New Entry Program * Ex= Executive P=Program S=Strategic The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 21. 21. 15/06/57 21 Leadership Framework: To be the “Best Leaders of the Future” Customer Focus 5 Factors shared by all Ems *Customer focus/personal integrity/Drive/Team working/Developing self others Working with Others 9 Critical success factors by all Ems Futher levels of behavior assessment 4 Factors role-related and set according to management level Personal Behaviors *Analysing and decision making/managing performance/managing change/gain commitment *The Times 100 Business Case Studies The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut Leadership is visionary Teamwork is key to the Business Model The 21st Century Leader Credibility “As a leader there is little or no room for mistakes” So, you think before you act. If you make a mistake, say apologize *Marguez, N. (2013) HR- MATTERS, Jan, Vol.1, pp.16-18 Emotionally intelligent EQ Take Risks Stands up for your people and goes down for them The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut
 22. 22. 15/06/57 22 สุดยอดกลยุทธการสุดยอดกลยุทธการบริหารและพัฒนาตนเองบริหารและพัฒนาตนเองใหมีความสุขใหมีความสุข ตรวจสอบตนเองตรวจสอบตนเอง : SELF: SELF--ASSESSMENTASSESSMENT เปาหมายชีวิต 1. ขอบเขตความเปนเลิศ (Area of Excellence)(Area of Excellence) 2. พื้นที่กลยุทธ (Strategic Area) 3. วัฏจักรชีวิต (Life Cycle Concept) แรงผลักดัน (Driving Forces) ิ ใ ชี ิิ ใ ชี ิ11 22 33การเสรมแรงในชวตการเสรมแรงในชวต11 22 33 44 11 22 33 44 Concept of Mgt. Think Win/Win Empowerment Sharpen the Saws The NewThe New HRDHRD CopyrightCopyright 20142014 :: Dr.DanaiDr.Danai ThieanphutThieanphut Dr.Danai Thieanphut Freelance Consultant Director of Human Capital Project Tel:0818338505 www.drdanai.blogspot.comg p http://www.facebook.com/Innovation.th email:DrDanaiT@gmail.com Line ID: thailand081

×