แนวทางการทำวิจัย วันแรก (ดร.ดนัย เทียนพุฒ)

743 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
225
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวทางการทำวิจัย วันแรก (ดร.ดนัย เทียนพุฒ)

  1. 1. ดร.ดนัย เทียนพุฒ นกวชาการผู รงคณวฒิและทปรกษาอสระ นักวิชาการผทรงคุณวุฒและที่ปรึกษาอิสระ จินตวิศวกรความรู(Knowledge Imagineer)
  2. 2. ตาแหนงปจจุบ นกวชาการผู รงคณวฒิและที่ปรึกษาอิสระ ตําแหนงปจจบัน : นักวิชาการผทรงคุณวุฒและทปรกษาอสระ ดร.ดนย เทียนพฒ ดร ดนัย เทยนพุฒ ดร.ดนัย เทียนพุฒ รางวัลนักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย ป 2552 ประเภท นักวิชาการและที่ปรึกษา โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย ม.ธรรมศาสตร ุ โลประกาศนียบัตร ป 2556 ผูใหการสนับสนุนและสรางคุณประโยชนในเรื่อง “ตําราพิไชยสงคราม เมืองเพชรบูรณ” จากนายกเทศบาลเมืองเพชรบูรณ ประกาศนีียบััตร “Strategic Management Workshop” ป Haas school of Business , UC Berkeley (2005) ผู านวยการโครงการ ผอํานวยการโครงการ HUMAN CAPITAL กรรมการบริหารหลักสูตรธรรมาภิบาลฯ สถาบันพระปกเกลา อาจารย-นักวิจัยและกรรมการบริหารหลักสูตร MBA ม.ราชภัฏสวนดุสิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิคุมครองการทํางานประจํามหาวิทยาลัยเซนตจอหน อาจารยพิเศษโครงการป.โท-ป.เอกบริหารการศึกษาฯ ม.เซนตจอหน อาจารยพิเศษหลักสูตร MBA โ ั โครงการ MINI MBA ม.วลััยลัักษณ ม.บูรพา คอลัมนนิสต “Experience View” นสพ. inMarketing email : DrDanaiT@gmail com http://www drdanai blogspot com DrDanaiT@gmail.com, http://www.drdanai.blogspot.com Strategic Leadership Copyright 2014 : Dr.Danai Thieanphut
  3. 3. วจยอยางไร จึงเปน R&D  วิจัยอยางไร จงเปน R&D แนวทางและ ขอคิดจาก ประสบการณ ปร สบการณ ดร.ดนัย เทียนพฒ ุ Strategic Leadership Copyright 2014 : Dr.Danai Thieanphut ดร.ดนัย เทียนพุฒ
  4. 4. Can C not S u ccess with out วิจัย ตัวผูวิจัย  ไมมีความรูลุมลึกใน เรื่องที่ทําอยางเพียงพอ  ไมรวิธีการทําวิจัย ไมรู ธการทาวจย  ไม ไม ไม.... ไมมีเวลา ไม ุ เ ไมทมเททํา ไมสนใจปลอยวาง ลักษณะงานวิจัย การทบทวน ปญหาการวิจัย วรรณกรรม -ทํานอย - ขอมูลไม Update - ไมรจะทบทวน ู อะไร สวนใหญเปน ประเด็นที่ไมใช ปญหาการวจย ปญหาการวิจัย สงผล สมมติฐานการวิจัย ั ถึง วัตถุประสงคการวิจย การเก็บขอมูล การวิเคราะห  เครื่องมือวิจัยไมได ใหขอมูลที่ -Reliability y - Validity - Objectivity การออกแบบการวิจย  ขอมูลควรเปน ั *ปญหาการวิจัยคือ ขอขัดแยงระหวางสภาพจริงกับทฤษฎี (Theory) ปญหาการวจยคอ ขอขดแยงระหวางสภาพจรงกบทฤษฎ หรือ Academic Doctrine Quantitative & Qualitative  สถิติวิเคราะห ตองสนใจระดัับของ ใ การวัด ขอตกลง เบื้องตนของสถิติ ทีี่จะทดสอบ สรุปผล/อภิปรายผล/ ขอเสนอแนะ  ตองสรุปตาม วัตถุประสงค  รทจะอภปราย รู ี่จะอภิปราย เชื่อมโยงกับกรณีอื่น ความรูอื่น  เสนอแนะเพื่อแกไข จุดออนของการวิจัย และการทําวิจัยตอ 1 สังเคราะหและปรับปรงจากปองสิน วเศษศริ “การวิจยทางการบริหารการศึกษา : สงเคราะหและปรบปรุงจากปองสน วิเศษศิร การวจยทางการบรหารการศกษา ั ความสําคัญ สภาพปญหา แนวโนม อนาคตและขอเสนอแนะ” ใน อุทย บุญประเสริฐ (2552) ั Strategic Leadership การวิจยดานการจัดการการศึกษา. หนา 47-48 ั Copyright 2014 : Dr.Danai Thieanphut ดร.ดนัย เทียนพุฒ
  5. 5. A New Model of Strategic Leadership New Theories Emergent Theories *Cognitive complexity *Social Intelligence ll *Behavioral Complexity *Boal, KB & Hooijberg, R. (2001). “Strategic Leadership Research: Moving on. Leadership Quarterly Vol.11 No.4 p.534 p 534 Absorptive Capacity Strategic i Leadership Effectiveness Capacity to Change Managerial Wisdom Organizational g Effectiveness Pre-New Theories Vision (Nutt & Back off,1997) Charisma (Boal &Bryson ,1988) Transformational Leadership (Bass,1985)  The Level 5 leadership ( (Collins,2001) )  Centered leadership (McKinsey,2010)  EAD7205  Military leadership in 21st Century (Adaptive Leadership: White el at,2005)  Focused leadership (Goleman,2013)  Executive leadership (Drucker 1967-2002) (Drucker,1967 2002)  iLeadership (The Steve Jobs Way,2010) Thai Leadership Doctrine 0 5 hai 2025 Future Thai Leaders *Synthesis by Dr.Danai Thieanphut,2014 Strategic Leadership Copyright 2014 : Dr.Danai Thieanphut

×